routedefines.py   [plain text]


RTF_UP     = 0x1
RTF_GATEWAY   = 0x2
RTF_HOST    = 0x4
RTF_REJECT   = 0x8
RTF_DYNAMIC   = 0x10
RTF_MODIFIED  = 0x20
RTF_DONE    = 0x40
RTF_DELCLONE  = 0x80
RTF_CLONING   = 0x100
RTF_XRESOLVE  = 0x200
RTF_LLINFO   = 0x400
RTF_STATIC   = 0x800
RTF_BLACKHOLE  = 0x1000
RTF_PROTO2   = 0x4000
RTF_PROTO1   = 0x8000
RTF_PRCLONING  = 0x10000
RTF_WASCLONED  = 0x20000
RTF_PROTO3   = 0x40000
RTF_PINNED   = 0x100000
RTF_LOCAL    = 0x200000
RTF_BROADCAST  = 0x400000
RTF_MULTICAST  = 0x800000
RTF_IFSCOPE   = 0x1000000
RTF_CONDEMNED  = 0x2000000
RTF_IFREF    = 0x4000000
RTF_PROXY    = 0x8000000
RTF_ROUTER   = 0x10000000