[ICO]NameSize

[DIR]Parent Directory -
[TXT]AppleReadMe7.7K
[MAKE]Makefile3.0K
[MAKE]Makefile.Aix1011
[MAKE]Makefile.Darwin2.2K
[MAKE]Makefile.Linux1.0K
[MAKE]Makefile.SunOS1.7K
[MAKE]Makefile.benchmarks2.3K
[MAKE]Makefile.com3.3K
[MAKE]Makefile.com.Darwin3.5K
[LEGAL]OPENSOLARIS.LICENSE18.5K
[DIR]apple/ -
[C]atomic.c1.8K
[SH]bench.sh29.9K
[SH]benchDS.sh11.3K
[C]benchmark_fini.c1.1K
[C]benchmark_finibatch.c1.1K
[C]benchmark_finirun.c1.1K
[C]benchmark_finiworker.c1.1K
[C]benchmark_init.c1.1K
[C]benchmark_initbatch.c1.1K
[C]benchmark_initrun.c1.1K
[C]benchmark_initworker.c1.1K
[C]benchmark_optswitch.c1.1K
[C]benchmark_result.c1.1K
[C]bind.c3.2K
[C]cachetocache.c4.4K
[C]cascade_cond.c5.9K
[C]cascade_fcntl.c4.6K
[C]cascade_flock.c4.7K
[C]cascade_lockf.c4.6K
[C]cascade_mutex.c4.7K
[C]chdir.c2.4K
[C]close.c2.4K
[C]close_tcp.c4.5K
[C]connection.c5.6K
[SH]coreos_bench.sh30.2K
[SH]create_stuff.sh101
[C]dup.c2.3K
[C]elided.c1.4K
[SH]embd_bench.sh29.3K
[C]exec.c1.9K
[C]exec_bin.c1.3K
[C]exit.c2.6K
[C]exp.c2.2K
[C]fcntl.c1.8K
[C]fcntl_ndelay.c1.9K
[C]file_lock.c1.9K
[C]fork.c2.2K
[C]getcontext.c1.6K
[C]getenv.c2.3K
[C]getpeername.c3.1K
[C]getpid.c1.3K
[C]getrusage.c1.7K
[C]getsockname.c2.5K
[C]gettimeofday.c1.6K
[C]isatty.c2.0K
[C]libmicro.c30.7K
[H]libmicro.h6.0K
[C]libmicro_main.c1.1K
[C]listen.c2.4K
[C]localtime_r.c1.7K
[C]log.c2.2K
[C]longjmp.c1.5K
[C]lrand48.c1.5K
[C]lseek.c2.3K
[C]malloc.c2.6K
[C]memcpy.c3.0K
[C]memmove.c3.0K
[C]memrand.c2.6K
[C]memset.c3.3K
[TXT]mk_tarball532
[C]mktime.c2.1K
[C]mmap.c3.7K
[C]mprotect.c3.8K
[C]msync.c3.6K
[SH]multiview.sh5.2K
[C]munmap.c3.6K
[C]mutex.c3.2K
[C]nop.c1.3K
[SH]od_account_create.sh3.2K
[SH]od_account_delete.sh2.2K
[C]open.c2.3K
[C]pipe.c9.7K
[C]poll.c4.1K
[C]pread.c2.5K
[C]pthread_create.c3.0K
[C]pwrite.c2.6K
[C]read.c2.5K
[C]realpath.c1.6K
[C]recurse.c1.8K
[C]recurse2.c1.1K
[C]select.c4.2K
[C]semop.c1.9K
[C]setcontext.c1.3K
[C]setsockopt.c1.9K
[C]sigaction.c1.7K
[C]siglongjmp.c1.5K
[C]signal.c1.9K
[C]sigprocmask.c2.0K
[C]socket.c2.6K
[C]socketpair.c2.1K
[C]stat.c1.7K
[C]strcasecmp.c2.8K
[C]strchr.c2.8K
[C]strcmp.c2.8K
[C]strcpy.c2.7K
[C]strftime.c2.6K
[C]strlen.c2.7K
[C]strtol.c1.6K
[C]system.c1.8K
[C]tattle.c2.8K
[C]time.c1.5K
[C]times.c1.5K
[SH]wrapper.sh1022
[C]write.c2.7K
[C]writev.c2.8K