xxd-pl.UTF-8.1   [plain text]


.TH XXD 1 "Sierpień 1996" "Strona podręcznika dla xxd"
.\"
.\" 21st May 1996
.\" Man page author:
.\"  Tony Nugent <tony@sctnugen.ppp.gu.edu.au> <T.Nugent@sct.gu.edu.au>
.\"  Changes by Bram Moolenaar <Bram@vim.org>
.SH NAZWA
.I xxd
\- zrzut pliku do hex lub odwrotnie
.SH SYNOPSIS
.B xxd
\-h[elp]
.br
.B xxd
[opcje] [plik_we [plik_wy]]
.br
.B xxd
\-r[evert] [opcje] [plik_we [plik_wy]]
.SH OPIS
.I xxd
tworzy zrzut heksowy podanego pliku lub standardowego wejścia.
Może także przetworzyć zrzut heksowy z powrotem do oryginalnej,
binarnej formy.
Podobnie jak
.BR uuencode (1)
i
.BR uudecode (1)
pozwala na przekazanie danych binarnych w bezpiecznej w poczcie formie
ASCII, ale ma zalety dekodowania na standardowe wyjście.
Ponadto można go użyć do binarnego łatania plików.
.SH OPCJE
Jeśli nie podano
.I plik_we
xxd czyta ze standardowego wejścia.
Jeśli określono
.I plik_we
jako znak
.RB \` \- '
wtedy dane wejściowe czytane są ze standardowego wejścia.
Jeśli nie podano
.I plik_wy
(lub podano jako
.RB \` \- '
), wyniki są wysyłane na standardowe wyjście.
.PP
Pamiętaj, że użyty został "leniwy" parser, który nie sprawdza więcej
niż pierwszej litery opcji (o ile ta nie została obdarzona
parametrem). Spacje między jedno literowymi opcjami i ich parametrami
są opcjonalne. Parametry opcji mogą być określone w notacji dziesiętnej,
heksadecymalej lub oktalnej.
Stąd
.BR \-c8 ,
.BR "\-c 8" ,
.B \-c 010
i
.B \-cols 8
są sobie równoważne.
.PP
.TP
.IR \-a " | " \-autoskip
przełącza autoskip: pojedyncza '*' zastępuje linie nul. Domyślnie
wyłączone.
.TP
.IR \-b " | " \-bits
Przełącza do zrzutu bitowego (cyfr binarnych) zamiast heksowego.
Opcja ta zapisuje oktety jako osiem cyfr 1 lub 0 zamiast normalnego
zrzutu heksowego. Każda linia jest poprzedzona przez
heksadecymalny numer linii a po nim jego reprezentacją w ascii (lub
ebcdic). Opcje linii poleceń \-r, \-p, \-i nie działają w tym
trybie.
.TP
.IR "\-c cols " | " \-cols cols"
formatuje liczbę
.RI < cols >
oktetów na wiersz. Domyślnie 16 (\-i: 12, \-ps: 30, \-b: 6). Maks.
256.
.TP
.IR \-E " | "\-EBCDIC
zmienia kodowanie znaków w prawej kolumnie z ASCII na EBCDIC.
Nie zmienia prezentacji heksadecymalej. Opcja nie działa w połączeniu
z \-r, \-p lub \-i.
.TP
.IR "\-g bajtów " | " \-groupsize bajtów"
oddziela wyjście każdych
.RI < bajtów >
bajtów (dwa heksowe znaki lub osiem cyfr binarnych każde) przez biały
znak.
Określ
.I \-g 0
by wyłączyć grupowanie.
.RI < Bajtów "> domyślnie jest " 2
w trybie normalnym i \fI1\fP w trybie bitów.
Grupowanie nie działa w trybie postscriptu lub włączania.
.TP
.IR \-h " | " \-help
wypisuje podsumowanie dostępnych poleceń i kończy działanie. Nie
zostaje przeprowadzony żaden zrzut.
.TP
.IR \-i " | " \-include
wyjście w stylu włączania pliku w C. Zostaje zapisana kompletna
statyczna tablica definicji (nazwana według pliku wejścia), o ile xxd
nie czyta ze standardowego wejścia.
.TP
.IR "\-l len " | "\-len len"
zakończ po wypisaniu
.RI < len >
oktetów.
.TP
.IR \-p " | " \-ps " | " \-postscript " | " \-plain
wyjście w postcriptowym ciągłym stylu zrzutu heksowego. Znany także
jako zwykły zrzut heksowy.
.TP
.IR \-r " | " \-revert
odwróć operację: przekonwertuj (lub załataj) zrzut heksowy w binarkę.
Jeśli nie zapisuje na standardowe wyjście, xxd zapisze plik wyjściowy
bez obcinania go. Użyj kombinacji
.I \-r \-p
by odczytać zwykły zrzut heksadecymalny bez numerów linii
i określonego układu kolumn. Dodatkowe białe znaki i łamanie wierszy
są wszędzie dozwolone.
.TP
.I \-seek offset
Kiedy użyty po
.IR \-r :
odwraca z
.RI < offset >
dodanym do pozycji w pliku odnalezionym w zrzucie heksowym.
.TP
.I \-s [+][\-]seek
zaczyna na
.RI < seek >
bajtów bezwględnego (lub względnego) offsetu pliku wejściowego.
\fI+ \fRwskazuje, że seek jest względne do bieżącej pozycji pliku (bez
znaczenia jeśli nie wczytuje ze standardowego wejścia). \fI\- \fRwskazuje
że seek powinno być o tyle znaków od końca wejścia (lub jeśli
połączone z \fI+\fR: przed bieżącą pozycją pliku na standardowym
wejściu).
Bez opcji \-s xxd zaczyna od bieżącej pozycji w pliku.
.TP
.I \-u
użyj wielkich liter w znakach heksowych. Domyślnie są małe znaki.
.TP
.IR \-v " | " \-version
pokazuje wersję programu.
.SH OSTRZEŻENIA
.PP
.I xxd \-r
potrafi określić numery linii. Jeśli plik wyjścia jest możliwy do
przeszukania wtedy numery linii na początku wiersza zrzutu heksowego
mogą być nie po kolei, może brakować wierszy lub nakładać się na
siebie. W takich wypadkach xxd użyje lseek(2) by znaleźć następną
pozycję. Jeśli plik wyjściowy nie jest możliwy do przeszukania możliwe
są tylko przerwy, które zostaną wypełnione bajtami null.
.PP
.I xxd \-r
nigdy nie podaje błędów analizy. Śmieci są po cichu ignorowane.
.PP
W czasie edycji zrzutów heksowych, proszę zauważyć że
.I xxd \-r
pomija wszystko w linii wejścia po odczytaniu wystarczającej ilości
kolumn danych heksadecymalnych (zobacz opcję \-c). Oznacza to także,
że zmiany w drukowanych kolumnach ascii (lub ebcdic) są zawsze
ignorowane. Odwrócenie zwykłego (lub postscriptowego) stylu zrzutu
poprzez xxd \-r \-p nie zależy od kolejności kolumn. Tutaj cokolwiek
co wygląda jak para znaków heks jest interpretowane.
.PP
Zauważ różnicę między
.br
\fI% xxd \-i plik\fR
.br
i
.br
\fI% xxd \-i < plik\fR
.PP
.I xxd \-s \+seek
może być różne od
.IR "xxd \-s seek" ,
ponieważ lseek(2) jest użyty do "przewinięcie" wejścia. '+' stanowi
różnicę jeśli źródłem wejścia jest standardowe wejście i jeśli pozycja
w pliku ze standardowego wejścia nie jest początkiem pliku w chwili
uruchomienia xxd. Następujące przykłady mogą wyjaśnić (lub bardziej
zmylić!)...
.PP
Przewiń standardowe wejście przed przeczytaniem; potrzebne ponieważ
`cat' już odczytał do końca standardowego wejścia.
.br
\fI% sh \-c 'cat > zwykła_kopia; xxd \-s 0 > hex_kopia' < plik\fR
.PP
Zrzut heksowy od pozycji pliku 0x480 (=1024+128) w przód.
Znak `+' oznacza "względny wobec bieżącej pozycji", stąd `128' dodaje
do 1k gdzie zakończył dd.
.br
\fI% sh \-c 'dd of=plain_snippet bs=1k count=1; xxd \-s +128 > hex_snippet' < file\fR
.PP
Zrzut heksowy od pozycji pliku 0x100 ( = 1024\-768) dalej.
.br
\fI% sh \-c 'dd of=plain_snippet bs=1k count=1; xxd \-s +-768 > hex_snippet' < file\fR
.PP
Jakkolwiek, jest to rzadka sytuacja i użycie `+' jest rzadko
potrzebne.
Autor woli monitorować działanie xxd przy pomocy strace(1) lub truss(1) kiedy \-s jest użyte.
.SH PRZYKŁADY
.PP
.br
Wypisz wszystko z wyjątkiem pierwszych trzech linii (heksowe 0x30 bajtów)
.B pliku
\.
.br
\fI% xxd \-s 0x30 plik\fR
.PP
.br
Wypisz trzy linie (heksowe 0x30 bajtów) z końca
.B pliku
\.
.br
\fI% xxd \-s \-0x30 plik\fR
.PP
.br
Wypisz 120 bajtów jako ciągły zrzut heksowy z 20 oktetami na linię.
.br
\fI% xxd \-l 120 \-ps \-c 20 xxd.1\fR
.br
2e54482058584420312022417567757374203139
.br
39362220224d616e75616c207061676520666f72
.br
20787864220a2e5c220a2e5c222032317374204d
.br
617920313939360a2e5c22204d616e2070616765
.br
20617574686f723a0a2e5c2220202020546f6e79
.br
204e7567656e74203c746f6e79407363746e7567
.br

.br
Zrzut heksowy z pierwszymi 120 bajtami tej strony podręcznika z 12
oktetami na linię.
.br
\fI% xxd \-l 120 \-c 12 xxd.1\fR
.br
0000000: 2e54 4820 5858 4420 3120 2241 .TH XXD 1 "A
.br
000000c: 7567 7573 7420 3139 3936 2220 ugust 1996" 
.br
0000018: 224d 616e 7561 6c20 7061 6765 "Manual page
.br
0000024: 2066 6f72 2078 7864 220a 2e5c  for xxd"..\\
.br
0000030: 220a 2e5c 2220 3231 7374 204d "..\\" 21st M
.br
000003c: 6179 2031 3939 360a 2e5c 2220 ay 1996..\\" 
.br
0000048: 4d61 6e20 7061 6765 2061 7574 Man page aut
.br
0000054: 686f 723a 0a2e 5c22 2020 2020 hor:..\\"  
.br
0000060: 546f 6e79 204e 7567 656e 7420 Tony Nugent 
.br
000006c: 3c74 6f6e 7940 7363 746e 7567 <tony@sctnug
.PP
.br
Pokaż tylko datę z pliku xxd.1
.br
\fI% xxd \-s 0x36 \-l 13 \-c 13 xxd.1\fR
.br
0000036: 3231 7374 204d 6179 2031 3939 36 21st May 1996
.PP
.br
Kopiuj
.B plik_we
do
.B plik_wy
i poprzedź 100 bajtami o wartości 0x00.
.br
\fI% xxd plik_we | xxd \-r \-s 100 \> plik_wy\fR
.br

.br
Podmień datę w pliku xxd.1
.br
\fI% echo '0000037: 3574 68' | xxd \-r \- xxd.1\fR
.br
\fI% xxd \-s 0x36 \-l 13 \-c 13 xxd.1\fR
.br
0000036: 3235 7468 204d 6179 2031 3939 36 25th May 1996
.PP
.br
Utwórz plik o 65537 bajtach, wszystkich równych 0x00,
z wyjątkiem ostatniego, który ma być 'A' (hex 0x41).
.br
\fI% echo '010000: 41' | xxd \-r \> plik\fR
.PP
.br
Zrzut heksowy tego pliku z autoskipem.
.br
\fI% xxd \-a \-c 12 plik\fR
.br
0000000: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ............
.br
*
.br
000fffc: 0000 0000 40          ....A
.PP
Utwórz jedno bajtowy plik zawierający pojednczą literę 'A'.
Liczba po '\-r \-s' dodaje numery linii znalezione w pliku;
w efekcie poprzedzające bajty są ukryte.
.br
\fI% echo '010000: 41' | xxd \-r \-s \-0x10000 \> plik\fR
.PP
Użyj xxd jako filtra wewnątrz edytora takiego jak
.B vim(1)
aby uzyskać zrzut heksowy zakresu między markerami `a' i `z'.
.br
\fI:'a,'z!xxd\fR
.PP
Użyj xxd jako filtra wewnątrz edytora takiego jak
.B vim(1)
by odzyskać binarny zrzut heksowy zakresu pomiędzy markerami `a'
i `z'.
.br
\fI:'a,'z!xxd \-r\fR
.PP
Użyj xxd jako filtra wewnątrz edytora takiego jak
.B vim(1)
by odzyskać jedną linię zrzutu heksowego. Przejdź z kursorem na linię
i wpisz:
.br
\fI!!xxd \-r\fR
.PP
Odczytaj pojednycze znaki z portu szeregowego
.br
\fI% xxd \-c1 < /dev/term/b &\fR
.br
\fI% stty < /dev/term/b \-echo \-opost \-isig \-icanon min 1\fR
.br
\fI% echo \-n foo > /dev/term/b\fR
.PP
.SH "ZWRACANE WARTOŚCI"
Zwracane są następujące wartości błędów:
.TP
0
nie znaleziono błędów.
.TP
\-1
operacja nie jest wspierana (
.I xxd \-r \-i
cały czas niemożliwa).
.TP
1
błąd w czasie analizowania opcji.
.TP
2
problemy z plikiem wejściowym.
.TP
3
problemy z plikiem wyjściowym.
.TP
4,5
żądana pozycja jest nieosiągalna.
.SH "ZOBACZ TAKŻE"
uuencode(1), uudecode(1), patch(1)
.br
.SH OSTRZEŻENIA
Dziwaczność narzędzi dorównuje dziwaczności mózgu twórcy.
Używaj wyłącznie na własną odpowiedzialność. Kopiuj pliki. Analizuj
je. Stań się czarodziejem.
.br
.SH WERSJA
Strona podręcznika opisuje xxd w wersji 1.7
.SH AUTOR
.br
(c) 1990-1997 by Juergen Weigert
.br
<jnweiger@informatik.uni-erlangen.de>
.LP
Kopiuj do woli i podaj moje dane,
.br
zarabiaj pieniądze i dziel się ze mną,
.br
trać pieniądze i nie miej do mnie pretensji.
.PP
Strona podręcznika zapoczątkowana przez Tony'ego Nugenta
.br
<tony@sctnugen.ppp.gu.edu.au> <T.Nugent@sct.gu.edu.au>
.br
Małe zmiany: Bram Moolenaar.
Redakcja: Juergen Weigert.
.PP