koi2dos   [plain text]


# $FreeBSD: src/sbin/mount_msdos/koi2dos,v 1.2 2000/01/08 16:47:54 ache Exp $
#
# u2w: 16 rows of KOI8-R -> Unicode conversion table (upper half)
#
0x2500 0x2502 0x250c 0x2510 0x2514 0x2518 0x251c 0x2524
0x252c 0x2534 0x253c 0x2580 0x2584 0x2588 0x258c 0x2590
0x2591 0x2592 0x2593 0x2320 0x25a0 0x2219 0x221a 0x2248
0x2264 0x2265 0x00a0 0x2321 0x00b0 0x00b2 0x00b7 0x00f7
0x2550 0x2551 0x2552 0x0451 0x2553 0x2554 0x2555 0x2556
0x2557 0x2558 0x2559 0x255a 0x255b 0x255c 0x255d 0x255e
0x255f 0x2560 0x2561 0x0401 0x2562 0x2563 0x2564 0x2565
0x2566 0x2567 0x2568 0x2569 0x256a 0x256b 0x256c 0x00a9
0x044e 0x0430 0x0431 0x0446 0x0434 0x0435 0x0444 0x0433
0x0445 0x0438 0x0439 0x043a 0x043b 0x043c 0x043d 0x043e
0x043f 0x044f 0x0440 0x0441 0x0442 0x0443 0x0436 0x0432
0x044c 0x044b 0x0437 0x0448 0x044d 0x0449 0x0447 0x044a
0x042e 0x0410 0x0411 0x0426 0x0414 0x0415 0x0424 0x0413
0x0425 0x0418 0x0419 0x041a 0x041b 0x041c 0x041d 0x041e
0x041f 0x042f 0x0420 0x0421 0x0422 0x0423 0x0416 0x0412
0x042c 0x042b 0x0417 0x0428 0x042d 0x0429 0x0427 0x042a
#
# d2u: 16 rows of CP866 -> KOI8-R conversion table (upper half)
#
0xe1 0xe2 0xf7 0xe7 0xe4 0xe5 0xf6 0xfa
0xe9 0xea 0xeb 0xec 0xed 0xee 0xef 0xf0
0xf2 0xf3 0xf4 0xf5 0xe6 0xe8 0xe3 0xfe
0xfb 0xfd 0xff 0xf9 0xf8 0xfc 0xe0 0xf1
0xc1 0xc2 0xd7 0xc7 0xc4 0xc5 0xd6 0xda
0xc9 0xca 0xcb 0xcc 0xcd 0xce 0xcf 0xd0
0x90 0x91 0x92 0x81 0x87 0xb2 0xb4 0xa7
0xa6 0xb5 0xa1 0xa8 0xae 0xad 0xac 0x83
0x84 0x89 0x88 0x86 0x80 0x8a 0xaf 0xb0
0xab 0xa5 0xbb 0xb8 0xb1 0xa0 0xbe 0xb9
0xba 0xb6 0xb7 0xaa 0xa9 0xa2 0xa4 0xbd
0xbc 0x85 0x82 0x8d 0x8c 0x8e 0x8f 0x8b
0xd2 0xd3 0xd4 0xd5 0xc6 0xc8 0xc3 0xde
0xdb 0xdd 0xdf 0xd9 0xd8 0xdc 0xc0 0xd1
0xb3 0xa3 229 197  73 105 245 213
0x9c 0x95 0x9e 0x96  78 210 0x94 0x9a
#
# u2d: 16 rows of KOI8-R -> CP866 conversion table (upper half)
#
0xc4 0xb3 0xda 0xbf 0xc0 0xd9 0xc3 0xb4
0xc2 0xc1 0xc5 0xdf 0xdc 0xdb 0xdd 0xde
0xb0 0xb1 0xb2 179 0xfe 0xf9 0xfb 61
 60  62 0xff 179 0xf8  50 0xfa 58
0xcd 0xba 0xd5 0xf1 0xd6 0xc9 0xb8 0xb7
0xbb 0xd4 0xd3 0xc8 0xbe 0xbd 0xbc 0xc6
0xc7 0xcc 0xb5 0xf0 0xb6 0xb9 0xd1 0xd2
0xcb 0xcf 0xd0 0xca 0xd8 0xd7 0xce  99
0xee 0xa0 0xa1 0xe6 0xa4 0xa5 0xe4 0xa3
0xe5 0xa8 0xa9 0xaa 0xab 0xac 0xad 0xae
0xaf 0xef 0xe0 0xe1 0xe2 0xe3 0xa6 0xa2
0xec 0xeb 0xa7 0xe8 0xed 0xe9 0xe7 0xea
0x9e 0x80 0x81 0x96 0x84 0x85 0x94 0x83
0x95 0x88 0x89 0x8a 0x8b 0x8c 0x8d 0x8e
0x8f 0x9f 0x90 0x91 0x92 0x93 0x86 0x82
0x9c 0x9b 0x87 0x98 0x9d 0x99 0x97 0x9a