Makefile.preamble   [plain text]


OTHER_OFILES = nibind_prot_clnt.o ni_prot_clnt.o nibind_prot_xdr.o ni_prot_xdr.o
NETINFO_HEADERS = nibind_prot.h ni_prot.h
AFTER_PREBUILD = $(NETINFO_HEADERS)
AFTER_POSTINSTALL += install-netinfo-man
OTHER_PUBLIC_HEADERS = $(NETINFO_HEADERS)
BEFORE_INSTALLHEADERS += $(NETINFO_HEADERS)
PUBLIC_HEADER_DIR_SUFFIX = /netinfo