test6.ok   [plain text]


start of test file Xxx1
	this is a test
	this is a test
	this is a test
	this is a test
end of test file Xxx
start of test file Xxx1
	this is a test
	this is a test
	this is a test
	this is a test
end of test file Xxx
start of test file Xxx2
	this is a test
	this is a test
	this is a test
	this is a test
end of test file Xxx