sl.po   [plain text]


# -*- mode: po; coding: iso-latin-2 -*- Slovenian message catalogue for grep
# Copyright (C) 1996, 1999, 2000 Free Software Foundation, Inc.
# Primož Peterlin <primoz.peterlin@biofiz.mf.uni-lj.si>, 1996, 1999, 2000.
#
# $Id: sl.po,v 1.28 2002/03/26 15:33:24 bero Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GNU grep 2.5g\n"
"POT-Creation-Date: 2002-01-22 14:39+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-03-11 09:25+0100\n"
"Last-Translator: Primož Peterlin <primoz.peterlin@biofiz.mf.uni-lj.si>\n"
"Language-Team: Slovenian <sl@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"

#: src/dfa.c:136 src/dfa.c:147 src/dfa.c:158 src/search.c:689
msgid "Memory exhausted"
msgstr "Pomnilnik porabljen"

#: src/dfa.c:489 src/dfa.c:492 src/dfa.c:510 src/dfa.c:521 src/dfa.c:545 src/dfa.c:604 src/dfa.c:609 src/dfa.c:622 src/dfa.c:623 src/dfa.c:1001 src/dfa.c:1004 src/dfa.c:1028 src/dfa.c:1032 src/dfa.c:1033 src/dfa.c:1036 src/dfa.c:1048 src/dfa.c:1049
msgid "Unbalanced ["
msgstr "Oklepaj [ brez zaklepaja"

#: src/dfa.c:741
msgid "Unfinished \\ escape"
msgstr "Nedokončano ubežno zaporedje \\"

#. Cases:
#. {M} - exact count
#. {M,} - minimum count, maximum is infinity
#. {M,N} - M through N
#: src/dfa.c:874 src/dfa.c:880 src/dfa.c:890 src/dfa.c:898 src/dfa.c:913
msgid "unfinished repeat count"
msgstr "nedokončano število ponovitev"

#: src/dfa.c:887 src/dfa.c:904 src/dfa.c:912 src/dfa.c:916
msgid "malformed repeat count"
msgstr "slabo določeno število ponovitev"

#: src/dfa.c:1253
msgid "Unbalanced ("
msgstr "Oklepaj ( brez zaklepaja"

#: src/dfa.c:1378
msgid "No syntax specified"
msgstr "Skladnja ni podana"

#: src/dfa.c:1386
msgid "Unbalanced )"
msgstr "Zaklepaj ) brez oklepaja"

#: src/dfa.c:2956
msgid "out of memory"
msgstr "zmanjkalo pomnilnika"

#: lib/obstack.c:471 src/kwset.c:171 src/kwset.c:177 src/search.c:103 src/search.c:209 src/search.c:293
msgid "memory exhausted"
msgstr "pomnilnik porabljen"

#: src/grep.c:205
msgid "invalid context length argument"
msgstr "velikost konteksta ni veljavna"

#: src/grep.c:475
msgid "input is too large to count"
msgstr "vhod je prevelik, da bi ga mogli prešteti"

#: src/grep.c:597
msgid "writing output"
msgstr "pisanje rezultatov"

#: src/grep.c:870
#, c-format
msgid "Binary file %s matches\n"
msgstr "Binarna datoteka %s ustreza\n"

#: src/grep.c:884
msgid "(standard input)"
msgstr "(standardni vhod)"

#: src/grep.c:989
#, c-format
msgid "warning: %s: %s\n"
msgstr "pozor: %s: %s\n"

#: src/grep.c:990
msgid "recursive directory loop"
msgstr "rekurzivna zanka imenikov"

#: src/grep.c:1038
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... PATTERN [FILE]...\n"
msgstr "Uporaba: %s [IZBIRA]... VZOREC [DATOTEKA]...\n"

#: src/grep.c:1040
#, c-format
msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
msgstr "Poskusite ,%s --help` za dodatna pojasnila.\n"

#: src/grep.c:1045
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... PATTERN [FILE] ...\n"
msgstr "Uporaba: %s [IZBIRA]... VZOREC [DATOTEKA] ...\n"

#: src/grep.c:1046
#, c-format
msgid ""
"Search for PATTERN in each FILE or standard input.\n"
"Example: %s -i 'hello world' menu.h main.c\n"
"\n"
"Regexp selection and interpretation:\n"
msgstr ""
"V DATOTEKI ali na standardnem vhodu iščemo VZOREC.\n"
"Primer: %s -i 'hello.*world' menu.h main.c\n"
"\n"
"Izbira in tolmačenje regularnih izrazov:\n"

#: src/grep.c:1051
msgid ""
" -E, --extended-regexp   PATTERN is an extended regular expression\n"
" -F, --fixed-strings    PATTERN is a set of newline-separated strings\n"
" -G, --basic-regexp    PATTERN is a basic regular expression\n"
" -P, --perl-regexp     PATTERN is a Perl regular expression\n"
msgstr ""
" -E, --extended-regexp   VZOREC je razširjeni regularni izraz\n"
" -F, --fixed-strings    VZOREC je množica nizov, vsak v svoji vrstici\n"
" -G, --basic-regexp    VZOREC je osnovni regularni izraz\n"
" -P, --perl-regexp     VZOREC je regularni izraz z razširitvami perla\n"

#: src/grep.c:1056
msgid ""
" -e, --regexp=PATTERN   use PATTERN as a regular expression\n"
" -f, --file=FILE      obtain PATTERN from FILE\n"
" -i, --ignore-case     ignore case distinctions\n"
" -w, --word-regexp     force PATTERN to match only whole words\n"
" -x, --line-regexp     force PATTERN to match only whole lines\n"
" -z, --null-data      a data line ends in 0 byte, not newline\n"
msgstr ""
" -e, --regexp=VZOREC    uporabimo VZOREC kot regularni izraz\n"
" -f, --file=DATOTEKA    VZOREC preberemo s podane DATOTEKE\n"
" -i, --ignore-case     ne razlikujemo med velikimi in malimi črkami\n"
" -w, --word-regexp     iskanje uspešno le, če je VZOREC cela beseda\n"
" -x, --line-regexp     iskanje uspešno le, če je VZOREC cela vrstica\n"
" -z, --null-data      vrstica podatkov je končana z znakom NUL, ne z\n"
"              znakom za skok v novo vrstico\n"

#: src/grep.c:1063
msgid ""
"\n"
"Miscellaneous:\n"
" -s, --no-messages     suppress error messages\n"
" -v, --invert-match    select non-matching lines\n"
" -V, --version       print version information and exit\n"
"   --help        display this help and exit\n"
"   --mmap        use memory-mapped input if possible\n"
msgstr ""
"\n"
"Razno:\n"
" -s, --no-messages     brez sporočil o napakah\n"
" -v, --invert-match    komplement: vrstice, kjer ni VZORCA\n"
" -V, --version       verzija programa\n"
"   --help        ta pomoč\n"
"   --mmap        če je možno, uporabi pomnilniško preslikan vhod\n"

#: src/grep.c:1071
msgid ""
"\n"
"Output control:\n"
" -m, --max-count=NUM    stop after NUM matches\n"
" -b, --byte-offset     print the byte offset with output lines\n"
" -n, --line-number     print line number with output lines\n"
"   --line-buffered    flush output on every line\n"
" -H, --with-filename    print the filename for each match\n"
" -h, --no-filename     suppress the prefixing filename on output\n"
"   --label=LABEL     print LABEL as filename for standard input\n"
" -o, --only-matching    show only the part of a line matching PATTERN\n"
" -q, --quiet, --silent   suppress all normal output\n"
"   --binary-files=TYPE  assume that binary files are TYPE\n"
"              TYPE is 'binary', 'text', or 'without-match'\n"
" -a, --text        equivalent to --binary-files=text\n"
" -I            equivalent to --binary-files=without-match\n"
" -d, --directories=ACTION how to handle directories\n"
"              ACTION is 'read', 'recurse', or 'skip'\n"
" -D, --devices=ACTION   how to handle devices, FIFOs and sockets\n"
"              ACTION is 'read' or 'skip'\n"
" -R, -r, --recursive    equivalent to --directories=recurse\n"
"   --include=PATTERN   files that match PATTERN will be examined\n"
"   --exclude=PATTERN   files that match PATTERN will be skipped.\n"
"   --exclude-from=FILE  files that match PATTERN in FILE will be skipped.\n"
" -L, --files-without-match only print FILE names containing no match\n"
" -l, --files-with-matches only print FILE names containing matches\n"
" -c, --count        only print a count of matching lines per FILE\n"
" -Z, --null        print 0 byte after FILE name\n"
msgstr ""
"\n"
"Nadzor izhoda:\n"
" -m, --max-count=ŠTEVILO  odnehamo, ko je doseženo ŠTEVILO ujemanj\n"
" -b, --byte-offset     z izpisom odmika (v zlogih)\n"
" -n, --line-number     z izpisom zaporedne številke vrstice\n"
"   --line-buffered    izhodni medpomnilnik izpraznimo vsako vrstico\n"
" -H, --with-filename    z izpisom imena datoteke\n"
" -h, --no-filename     brez izpisa imena datoteke\n"
"   --label=OZNAKA    z navedeno OZNAKO, kadar beremo s standardnega vhoda\n"
" -o, --only-matching    izpis samo dela vrstice z VZORCEM\n"
" -q, --quiet, --silent   brez vsega običajnega izpisa\n"
"   --binary-type=TIP   privzemi izbrani TIP binarne datoteke\n"
"              TIP je lahko ,binary`, ,text` ali ,without-match`\n"
" -a, --text        isto kot --binary-type=text\n"
" -I            isto kot --binary-type=without-match\n"
" -d, --directories=DEJANJE kako obravnavamo imenike\n"
"              DEJANJE je lahko ,read`, ,recurse` ali ,skip`\n"
" -D, --devices=DEJANJE   kako obravnavamo datoteke naprav\n"
"              DEJANJE je lahko ,read` ali ,skip`\n"
" -R, -r, --recursive    isto kot --directories=recurse\n"
"   --include=VZOREC   preiščemo le datoteke, ki ustrezajo VZORCU\n"
"   --exclude=VZOREC   izpustimo datoteke, ki ustrezajo VZORCU\n"
"   --exclude-from=DATOTEKA izpustimo datoteke, ki ustrezajo vzorcu v DATOTEKI\n"
" -L, --files-without-match le imena tistih DATOTEK, kjer VZORCA nismo našli\n"
" -l, --files-with-matches le imena tistih DATOTEK, kjer smo VZOREC našli\n"
" -c, --count        le skupno število vrstic v DATOTEKI, v katerih se\n"
"              pojavi VZOREC\n"
" -Z, --null        izpiši znak NUL za imenom DATOTEKE\n"

#: src/grep.c:1099
msgid ""
"\n"
"Context control:\n"
" -B, --before-context=NUM print NUM lines of leading context\n"
" -A, --after-context=NUM  print NUM lines of trailing context\n"
" -C, --context=NUM     print NUM lines of output context\n"
" -NUM           same as --context=NUM\n"
"   --color[=WHEN],\n"
"   --colour[=WHEN]    use markers to distinguish the matching string\n"
"              WHEN may be `always', `never' or `auto'.\n"
" -U, --binary       do not strip CR characters at EOL (MSDOS)\n"
" -u, --unix-byte-offsets  report offsets as if CRs were not there (MSDOS)\n"
"\n"
"`egrep' means `grep -E'. `fgrep' means `grep -F'.\n"
"With no FILE, or when FILE is -, read standard input. If less than\n"
"two FILEs given, assume -h. Exit status is 0 if match, 1 if no match,\n"
"and 2 if trouble.\n"
msgstr ""
"\n"
"Nadzor nad kontekstom:\n"
" -B, --before-context=ŠT  ŠT vrstic konteksta pred vrstico z VZORCEM\n"
" -A, --after-context=ŠT  ŠT vrstic konteksta za vrstico z VZORCEM\n"
" -C, --context[=ŠT]    ŠT vrstic konteksta pred in za vrstico z VZORCEM\n"
" -ŠT            isto kot --context=ŠT\n"
"   --color, --colour   ujemajoče nize barvno označimo\n"
" -U, --binary       ne porežemo znakov CR na koncu vrstic (MS-DOS)\n"
" -u, --unix-byte-offsets  v odmikih ne štejemo znakov CR (MS-DOS)\n"
"\n"
"Ukaz ,egrep` pomeni isto kot ,grep -E`, ,fgrep` pa isto kot ,grep -F`.\n"
"Če DATOTEKA ni podana ali pa je -, beremo s standardnega vhoda. Če sta podani\n"
"manj kot dve DATOTEKI, privzamemo izbiro -h. Izhodna koda je nič, če smo VZOREC\n"
"našli, ena, če ga nismo, 2 pa pomeni skladenjsko ali sistemsko napako.\n"

#: src/grep.c:1116
msgid ""
"\n"
"Report bugs to <bug-gnu-utils@gnu.org>.\n"
msgstr ""
"\n"
"Morebitne napake v programu sporočite na <bug-gnu-utils@gnu.org>.\n"

# Sporočilo se pojavi pri nedokumentirani izbiri -X
# grep.c:622 ->
# opt = getopt(argc, argv, "0123456789A:B:CEFGVX:bce:f:hiLlnqsvwxy"
# grep --help ->
# usage: grep [-[[AB] ]<num>] [-[CEFGVchilnqsvwx]] [-[ef]] <expr> [<files...>]
#: src/grep.c:1126
msgid "conflicting matchers specified"
msgstr "podana navodila si nasprotujejo"

#: src/grep.c:1363
msgid "unknown devices method"
msgstr "neznana metoda datotek naprav"

#: src/grep.c:1430
msgid "unknown directories method"
msgstr "neznana metoda imenikov"

#: src/grep.c:1497
msgid "invalid max count"
msgstr "neveljavno največje število"

#: src/grep.c:1551
msgid "unknown binary-files type"
msgstr "neznan tip binarne datoteke"

#: src/grep.c:1646
#, c-format
msgid "%s (GNU grep) %s\n"
msgstr "%s (GNU grep) %s\n"

#: src/grep.c:1648
msgid "Copyright 1988, 1992-1999, 2000, 2001 Free Software Foundation, Inc.\n"
msgstr "Copyright (C) 1988, 1992-1999, 2000, 2001 Free Software Foundation, Inc.\n"

#: src/grep.c:1650
msgid ""
"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"To je prost program; pogoji, pod katerimi ga lahko uporabljate, razmnožujete\n"
"in razširjate so navedeni v izvorni kodi. Za program ni NOBENEGA jamstva,\n"
"niti jamstev USTREZNOSTI ZA PRODAJO ali PRIMERNOSTI ZA UPORABO.\n"

#: src/search.c:606
msgid "The -P option is not supported"
msgstr "Izbira -P ni podprta"

#: src/search.c:619
msgid "The -P and -z options cannot be combined"
msgstr "Izbiri -P in -z se med seboj izključujeta"

#: lib/error.c:117
msgid "Unknown system error"
msgstr "Neznana sistemska napaka"

#: lib/getopt.c:675
#, c-format
msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: izbira ,%s` je dvoumna\n"

#: lib/getopt.c:700
#, c-format
msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: izbira ,--%s` ne dovoljuje argumenta\n"

#: lib/getopt.c:705
#, c-format
msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: izbira ,%c%s` ne dovoljuje argumenta\n"

#: lib/getopt.c:723 lib/getopt.c:896
#, c-format
msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
msgstr "%s: izbira ,%s` zahteva argument\n"

#. --option
#: lib/getopt.c:752
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
msgstr "%s: neprepoznana izbira ,--%s`\n"

#. +option or -option
#: lib/getopt.c:756
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
msgstr "%s: neprepoznana izbira ,%c%s`\n"

#. 1003.2 specifies the format of this message.
#: lib/getopt.c:782
#, c-format
msgid "%s: illegal option -- %c\n"
msgstr "%s: nedovoljena izbira -- %c\n"

#: lib/getopt.c:785
#, c-format
msgid "%s: invalid option -- %c\n"
msgstr "%s: neveljavna izbira -- %c\n"

#. 1003.2 specifies the format of this message.
#: lib/getopt.c:815 lib/getopt.c:945
#, c-format
msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
msgstr "%s: izbira zahteva argument -- %c\n"

#: lib/getopt.c:862
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: izbira ,-W %s` je dvoumna\n"

#: lib/getopt.c:880
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: izbira ,-W %s` ne dovoljuje argumenta\n"

#. Get translations for open and closing quotation marks.
#.
#. The message catalog should translate "`" to a left
#. quotation mark suitable for the locale, and similarly for
#. "'". If the catalog has no translation,
#. locale_quoting_style quotes `like this', and
#. clocale_quoting_style quotes "like this".
#.
#. For example, an American English Unicode locale should
#. translate "`" to U+201C (LEFT DOUBLE QUOTATION MARK), and
#. should translate "'" to U+201D (RIGHT DOUBLE QUOTATION
#. MARK). A British English Unicode locale should instead
#. translate these to U+2018 (LEFT SINGLE QUOTATION MARK) and
#. U+2019 (RIGHT SINGLE QUOTATION MARK), respectively.
#: lib/quotearg.c:259
msgid "`"
msgstr ","

#: lib/quotearg.c:260
msgid "'"
msgstr "`"

#~ msgid "option %s"
#~ msgstr "izbira %s"

#~ msgid " with arg %s"
#~ msgstr " z argumentom %s"

#~ msgid "digits occur in two different argv-elements.\n"
#~ msgstr "števke nastopajo pri dveh elementih ARGV.\n"

#~ msgid "option %c\n"
#~ msgstr "izbira %c\n"

#~ msgid "option a\n"
#~ msgstr "izbira a\n"

#~ msgid "option b\n"
#~ msgstr "izbira b\n"

#~ msgid "option c with value `%s'\n"
#~ msgstr "izbira c z vrednostjo ,%s`\n"

#~ msgid "option d with value `%s'\n"
#~ msgstr "izbira d z vrednostjo ,%s`\n"

#~ msgid "?? getopt returned character code 0%o ??\n"
#~ msgstr "?? funkcija getopt vrnila kodo znaka 0%o ??\n"

#~ msgid "non-option ARGV-elements: "
#~ msgstr "neizbirni elementi ARGV: "

#~ msgid "memory exhausted\n"
#~ msgstr "pomnilnik porabljen\n"

#~ msgid "you may specify only one of -E, -F, or -G"
#~ msgstr "izberete lahko samo eno od izbir: -E, -F ali -G"

#~ msgid "GNU grep version 2.0"
#~ msgstr "GNU grep verzija 2.0"

#~ msgid "(standard input)\n"
#~ msgstr "(standardni vhod)\n"