pl.po   [plain text]


# Polish translation of the GNU grep messages
# Copyright (C) 1995-1998, 1999, 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
# Rafał Maszkowski <rzm@icm.edu.pl>, 1996-2002.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GNU grep 2.5g\n"
"POT-Creation-Date: 2002-01-22 14:39+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-03-13 13:00+0100\n"
"Last-Translator: Rafał Maszkowski <rzm@icm.edu.pl>\n"
"Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"

#: src/dfa.c:136 src/dfa.c:147 src/dfa.c:158 src/search.c:689
msgid "Memory exhausted"
msgstr "Pamięć wyczerpana"

#: src/dfa.c:489 src/dfa.c:492 src/dfa.c:510 src/dfa.c:521 src/dfa.c:545 src/dfa.c:604 src/dfa.c:609 src/dfa.c:622 src/dfa.c:623 src/dfa.c:1001 src/dfa.c:1004 src/dfa.c:1028 src/dfa.c:1032 src/dfa.c:1033 src/dfa.c:1036 src/dfa.c:1048 src/dfa.c:1049
msgid "Unbalanced ["
msgstr "[ nie do pary"

#: src/dfa.c:741
msgid "Unfinished \\ escape"
msgstr "Niedokończona sekwencja \\"

#. Cases:
#. {M} - exact count
#. {M,} - minimum count, maximum is infinity
#. {M,N} - M through N
#: src/dfa.c:874 src/dfa.c:880 src/dfa.c:890 src/dfa.c:898 src/dfa.c:913
msgid "unfinished repeat count"
msgstr "niedokończona liczba powtórzeń"

#: src/dfa.c:887 src/dfa.c:904 src/dfa.c:912 src/dfa.c:916
msgid "malformed repeat count"
msgstr "źle sformatowana liczba powtórzeń"

#: src/dfa.c:1253
msgid "Unbalanced ("
msgstr "( nie do pary"

#: src/dfa.c:1378
msgid "No syntax specified"
msgstr "Brak specyfikacji składni"

#: src/dfa.c:1386
msgid "Unbalanced )"
msgstr ") nie do pary"

#: src/dfa.c:2956
msgid "out of memory"
msgstr "brak pamięci"

#: lib/obstack.c:471 src/kwset.c:171 src/kwset.c:177 src/search.c:103 src/search.c:209 src/search.c:293
msgid "memory exhausted"
msgstr "pamięć wyczerpana"

#: src/grep.c:205
msgid "invalid context length argument"
msgstr "błędny argument długości kontekstowej"

#: src/grep.c:475
msgid "input is too large to count"
msgstr "danych wejściowych jest zbyt dużo do policzenia"

#: src/grep.c:597
msgid "writing output"
msgstr "zapisuję wyniki"

#: src/grep.c:870
#, c-format
msgid "Binary file %s matches\n"
msgstr "Plik binarny %s pasuje do wzorca\n"

#: src/grep.c:884
msgid "(standard input)"
msgstr "(standardowe wejście)"

#: src/grep.c:989
#, c-format
msgid "warning: %s: %s\n"
msgstr "uwaga: %s: %s\n"

#: src/grep.c:990
msgid "recursive directory loop"
msgstr "nieskończona pętla przeglądania katalogów"

#: src/grep.c:1038
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... PATTERN [FILE]...\n"
msgstr "Użycie: %s [OPCJA]... WZORZEC [PLIK] ...\n"

#: src/grep.c:1040
#, c-format
msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
msgstr "Napisz `%s --help' żeby dowiedzieć się więcej.\n"

#: src/grep.c:1045
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... PATTERN [FILE] ...\n"
msgstr "Użycie: %s [OPCJA]... WZORZEC [PLIK] ...\n"

#: src/grep.c:1046
#, c-format
msgid ""
"Search for PATTERN in each FILE or standard input.\n"
"Example: %s -i 'hello world' menu.h main.c\n"
"\n"
"Regexp selection and interpretation:\n"
msgstr ""
"Szukanie WZORCA w każdym pliku lub na standardowym wejściu.\n"
"Przykład: %s -i 'hello world' menu.h main.c\n"
"\n"
"Wybór i interpretacja wyrażeń regularnych:\n"

#: src/grep.c:1051
msgid ""
" -E, --extended-regexp   PATTERN is an extended regular expression\n"
" -F, --fixed-strings    PATTERN is a set of newline-separated strings\n"
" -G, --basic-regexp    PATTERN is a basic regular expression\n"
" -P, --perl-regexp     PATTERN is a Perl regular expression\n"
msgstr ""
" -E, --extended-regexp   WZORZEC jest rozszerzonym wyr. regularnym\n"
" -F, --fixed-strings    WZORZEC napisy oddzielone przez zn. nowej linii\n"
" -G, --basic-regexp    WZORZEC jest podstawowym wyr. regularnym\n"
" -P, --perl-regexp     WZORZEC jest wyrażeniem regularnym perla\n"

#: src/grep.c:1056
msgid ""
" -e, --regexp=PATTERN   use PATTERN as a regular expression\n"
" -f, --file=FILE      obtain PATTERN from FILE\n"
" -i, --ignore-case     ignore case distinctions\n"
" -w, --word-regexp     force PATTERN to match only whole words\n"
" -x, --line-regexp     force PATTERN to match only whole lines\n"
" -z, --null-data      a data line ends in 0 byte, not newline\n"
msgstr ""
" -e, --regexp=WZORZEC   użycie WZORCA jako wyrażenia regularnego\n"
" -f, --file=PLIK      użycie wzorców z PLIKU\n"
" -i, --ignore-case     zignorowanie rożnic między małymi i wlk. lit.\n"
" -w, --word-regexp     dopasowanie WZORZEC tylko do pełnych słów\n"
" -x, --line-regexp     dopasowanie WZORZEC tylko do całych linii\n"
" -z, --null-data      linie są zakończone bajtem 0, nie znakiem\n"
"              nowej linii\n"

#: src/grep.c:1063
msgid ""
"\n"
"Miscellaneous:\n"
" -s, --no-messages     suppress error messages\n"
" -v, --invert-match    select non-matching lines\n"
" -V, --version       print version information and exit\n"
"   --help        display this help and exit\n"
"   --mmap        use memory-mapped input if possible\n"
msgstr ""
"\n"
"Różne:\n"
" -s, --no-messages     bez komunikatów o błędach\n"
" -v, --revert-match    wybierz linie nie pasujące\n"
" -V, --version       wypisz informację o wersji i zakończ\n"
"   --help        wyświetl tę informację i zakończ\n"
"   --mmap        jeżeli możliwe mapuj pliki w pamięci\n"

#: src/grep.c:1071
msgid ""
"\n"
"Output control:\n"
" -m, --max-count=NUM    stop after NUM matches\n"
" -b, --byte-offset     print the byte offset with output lines\n"
" -n, --line-number     print line number with output lines\n"
"   --line-buffered    flush output on every line\n"
" -H, --with-filename    print the filename for each match\n"
" -h, --no-filename     suppress the prefixing filename on output\n"
"   --label=LABEL     print LABEL as filename for standard input\n"
" -o, --only-matching    show only the part of a line matching PATTERN\n"
" -q, --quiet, --silent   suppress all normal output\n"
"   --binary-files=TYPE  assume that binary files are TYPE\n"
"              TYPE is 'binary', 'text', or 'without-match'\n"
" -a, --text        equivalent to --binary-files=text\n"
" -I            equivalent to --binary-files=without-match\n"
" -d, --directories=ACTION how to handle directories\n"
"              ACTION is 'read', 'recurse', or 'skip'\n"
" -D, --devices=ACTION   how to handle devices, FIFOs and sockets\n"
"              ACTION is 'read' or 'skip'\n"
" -R, -r, --recursive    equivalent to --directories=recurse\n"
"   --include=PATTERN   files that match PATTERN will be examined\n"
"   --exclude=PATTERN   files that match PATTERN will be skipped.\n"
"   --exclude-from=FILE  files that match PATTERN in FILE will be skipped.\n"
" -L, --files-without-match only print FILE names containing no match\n"
" -l, --files-with-matches only print FILE names containing matches\n"
" -c, --count        only print a count of matching lines per FILE\n"
" -Z, --null        print 0 byte after FILE name\n"
msgstr ""
"\n"
"Sterowanie danymi wyjściowymi:\n"
" -m, --max-count=ILE    zatrzymanie po ILE dopasowaniach\n"
" -b, --byte-offset     wypisanie pozycji bajtów w wyniku\n"
" -n, --line-number     wypisanie numerów linii w wyniku\n"
"   --line-buffered    opróżnienie buf. wyj. po każdej linii\n"
" -H, --with-filename    wypisanie nazwy pliku dla każdej linii\n"
" -h, --no-filename     bez nazwy pliku w liniach wyjściowych\n"
"   --label=ETYKIETA   w wyniku ETYKIETA zastępuje nazwe pliku\n"
" -o, --only-matching    pokazanie tylko kawałka, który pasuje do WZORCA\n"
" -q, --quiet, --silent   wyłączenie wypisywanie wyniku\n"
"   --binary-files=TYP  założenie, że pliki binarne są typu TYP\n"
"              TYP to 'binary', 'text' lub 'without-match'.\n"
" -a, --text        równoważne --binary-files=text\n"
" -I            równoważne --binary-files=without-match\n"
" -d, --directories=DZIAŁANIE jak się obchodzić z katalogami,\n"
"              DZIAŁANIE to `read' (czytanie), `,recurse'\n"
"              (przeglądanie rekurencujne) albo 'skip'\n"
"              (pominięcie).\n"
" -D, --devices=DZIAŁANIE  jak odwoływać się do urządzeń, FIFO i gniazd,\n"
"              DZIAŁANIE to 'read' (czytaj) albo 'skip' (pomiń)\n"
" -R, -r, --recursive    równoważne --directories=recurse .\n"
"   --include=WZORZEC   przeszukiwane będą pliki pasujące do WZORCA\n"
"   --exclude=WZORZEC   pliki pasujące do WZORCA będą pominięte\n"
"   --exclude-from=PLIK  pominięcie plików pasujących do WZORCÓW w PLIKU\n"
" -L, --files-without-match wypisanie tylko nazw PLIKÓW bez trafień\n"
" -l, --files-with-matches wypisanie tylko nazw PLIKÓW z trafieniami\n"
" -c, --count        wypisanie tylko ilości pasujących linii w PLIKACH\n"
" -Z, --null        wypisanie bajtu 0 po każdej nazwie PLIKU\n"

#: src/grep.c:1099
msgid ""
"\n"
"Context control:\n"
" -B, --before-context=NUM print NUM lines of leading context\n"
" -A, --after-context=NUM  print NUM lines of trailing context\n"
" -C, --context=NUM     print NUM lines of output context\n"
" -NUM           same as --context=NUM\n"
"   --color[=WHEN],\n"
"   --colour[=WHEN]    use markers to distinguish the matching string\n"
"              WHEN may be `always', `never' or `auto'.\n"
" -U, --binary       do not strip CR characters at EOL (MSDOS)\n"
" -u, --unix-byte-offsets  report offsets as if CRs were not there (MSDOS)\n"
"\n"
"`egrep' means `grep -E'. `fgrep' means `grep -F'.\n"
"With no FILE, or when FILE is -, read standard input. If less than\n"
"two FILEs given, assume -h. Exit status is 0 if match, 1 if no match,\n"
"and 2 if trouble.\n"
msgstr ""
"\n"
"Sterowanie kontekstem:\n"
" -B, --before-context=ILE wypisanie ILE linii kontekstu przed\n"
" -A, --after-context=ILE  wypisanie ILE linii kontekstu po\n"
" -C, --context[=ILE]    wypisanie ILE (domyślnie 2) linii kontekstu\n"
" -ILE           to samo co --context=ILE\n"
"   --color[=KIEDY],\n"
"   --colour[=KIEDY]   oznaczanie pasujących znaków,\n"
"              KIEDY to `always' (zawsze), `never' (nigdy)\n"
"              albo `auto' (automatycznie).\n"
" -U, --binary       bez usuwania znaków nowej linii na końcu\n"
" -u, --unix-byte-offsets  podawanie pozycji tak jakby nie było CRów (MSDOS)\n"
"\n"
"`egrep' oznacza `grep -E'. `fgrep' oznacza `grep -F'.\n"
"Bez PLIKu albo gdy PLIK to -, czytane jest standardowe wejście. Jeżeli\n"
"podano mniej niż dwa PLIKi, zakłada -h. Zakończenie z kodem 0 jeżeli\n"
"WZORZEC pasuje, z 1, jeżeli nie, z 2, jeżeli są problemy.\n"

#: src/grep.c:1116
msgid ""
"\n"
"Report bugs to <bug-gnu-utils@gnu.org>.\n"
msgstr ""
"\n"
"Raporty o błędach wysyłaj do bug-gnu-utils@gnu.org.\n"

# viendo los fuentes , hay varias opciones
# que hay sin documentar. O quiza es que getopt() lo he entendido mal
# Son las opciones X ( requiere argumento ) , switchs -c, -b, -L e -y
# grep.c:622 ->
# opt = getopt(argc, argv, "0123456789A:B:CEFGVX:bce:f:hiLlnqsvwxy"
# grep --help ->
# usage: grep [-[[AB] ]<num>] [-[CEFGVchilnqsvwx]] [-[ef]] <expr> [<files...>]
# La opción -X es a la que corresponde esta línea.
#: src/grep.c:1126
msgid "conflicting matchers specified"
msgstr "podane sprzeczne wzorce"

#: src/grep.c:1363
msgid "unknown devices method"
msgstr "nieznany sposób przeglądania urządzeń"

#: src/grep.c:1430
msgid "unknown directories method"
msgstr "nieznany sposób przeglądania katalogów"

#: src/grep.c:1497
msgid "invalid max count"
msgstr "błędna maksymalna liczba powtórzeń"

#: src/grep.c:1551
msgid "unknown binary-files type"
msgstr "nieznany typ pliku binarnego"

#: src/grep.c:1646
#, c-format
msgid "%s (GNU grep) %s\n"
msgstr "%s (GNU grep) %s\n"

#: src/grep.c:1648
msgid "Copyright 1988, 1992-1999, 2000, 2001 Free Software Foundation, Inc.\n"
msgstr "Copyright (C) 1988, 1992-1999, 2000, 2001 Free Software Foundation, Inc.\n"

#: src/grep.c:1650
msgid ""
"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"Oprogramowanie darmowe. Warunki kopiowania zamieszczone są w kodzie źródłowym.\n"
"Nie podlega żadnej gwarancji, nawet gwarancji przydatności do jakiegokolwiek\n"
"zastosowania lub sprzedaży.\n"

#: src/search.c:606
msgid "The -P option is not supported"
msgstr "Opcja -P nie jest obsługiwana"

#: src/search.c:619
msgid "The -P and -z options cannot be combined"
msgstr "Opcje -P i -z nie mogą występować razem"

#: lib/error.c:117
msgid "Unknown system error"
msgstr "Nieznany błąd systemowy"

#: lib/getopt.c:675
#, c-format
msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: opcja `%s' jest niejednoznaczna\n"

#: lib/getopt.c:700
#, c-format
msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: opcja `--%s' nie może mieć argumentu\n"

#: lib/getopt.c:705
#, c-format
msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: opcja `%c%s' nie może mieć argumentu\n"

#: lib/getopt.c:723 lib/getopt.c:896
#, c-format
msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
msgstr "%s: opcja `%s' wymaga argumentu\n"

#. --option
#: lib/getopt.c:752
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
msgstr "%s: nierozpoznana opcja `--%s'\n"

#. +option or -option
#: lib/getopt.c:756
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
msgstr "%s: nierozpoznana opcja `%c%s'\n"

# should ther be a space between -- and %c? - rzm 970731
#. 1003.2 specifies the format of this message.
#: lib/getopt.c:782
#, c-format
msgid "%s: illegal option -- %c\n"
msgstr "%s: nielegalna opcja -- %c\n"

#: lib/getopt.c:785
#, c-format
msgid "%s: invalid option -- %c\n"
msgstr "%s: błędna opcja -- %c\n"

#. 1003.2 specifies the format of this message.
#: lib/getopt.c:815 lib/getopt.c:945
#, c-format
msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
msgstr "%s: opcja wymaga argumentu -- %c\n"

#: lib/getopt.c:862
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: opcja `-W %s' jest niejednoznaczna\n"

#: lib/getopt.c:880
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: opcja `-W %s' nie może mieć argumentu\n"

#. Get translations for open and closing quotation marks.
#.
#. The message catalog should translate "`" to a left
#. quotation mark suitable for the locale, and similarly for
#. "'". If the catalog has no translation,
#. locale_quoting_style quotes `like this', and
#. clocale_quoting_style quotes "like this".
#.
#. For example, an American English Unicode locale should
#. translate "`" to U+201C (LEFT DOUBLE QUOTATION MARK), and
#. should translate "'" to U+201D (RIGHT DOUBLE QUOTATION
#. MARK). A British English Unicode locale should instead
#. translate these to U+2018 (LEFT SINGLE QUOTATION MARK) and
#. U+2019 (RIGHT SINGLE QUOTATION MARK), respectively.
#: lib/quotearg.c:259
msgid "`"
msgstr "\""

#: lib/quotearg.c:260
msgid "'"
msgstr "\""