cs.po   [plain text]


# Czech message catalog for grep.
# Copyright (C) 1998 Free Software Foundation, Inc.
# Vladimir Michl <Vladimir.Michl@seznam.cz>, 1998.
#
# Thanks to: Stanislav Brabec <utx@k332.feld.cvut.cz>
# Note: 2 messages untranslated, it's OK.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: grep 2.5e\n"
"POT-Creation-Date: 2001-03-07 00:02-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2001-08-04 12:01+02:00\n"
"Last-Translator: Vladimir Michl <Vladimir.Michl@seznam.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: src/dfa.c:136 src/dfa.c:147 src/dfa.c:158 src/grep.c:944 src/search.c:706
msgid "Memory exhausted"
msgstr "Pameť vyčerpána"

#: src/dfa.c:486 src/dfa.c:489 src/dfa.c:507 src/dfa.c:518 src/dfa.c:542
#: src/dfa.c:601 src/dfa.c:606 src/dfa.c:619 src/dfa.c:620 src/dfa.c:998
#: src/dfa.c:1001 src/dfa.c:1025 src/dfa.c:1029 src/dfa.c:1030 src/dfa.c:1033
#: src/dfa.c:1045 src/dfa.c:1046
msgid "Unbalanced ["
msgstr "Lichý počet ["

#: src/dfa.c:738
msgid "Unfinished \\ escape"
msgstr "Za \\ chybí znak"

#. Cases:
#. {M} - exact count
#. {M,} - minimum count, maximum is infinity
#. {M,N} - M through N
#: src/dfa.c:871 src/dfa.c:877 src/dfa.c:887 src/dfa.c:895 src/dfa.c:910
msgid "unfinished repeat count"
msgstr "neukončený zápis počtu opakování"

#: src/dfa.c:884 src/dfa.c:901 src/dfa.c:909 src/dfa.c:913
msgid "malformed repeat count"
msgstr "deformovaný zápis počtu opakování"

#: src/dfa.c:1232
msgid "Unbalanced ("
msgstr "Lichý počet ("

# ? Není zadaná syntaxe
#: src/dfa.c:1357
msgid "No syntax specified"
msgstr "Syntaxe není určena"

#: src/dfa.c:1365
msgid "Unbalanced )"
msgstr "Lichý počet )"

#: src/dfa.c:2933
msgid "out of memory"
msgstr "nedostatek volné paměti"

#: lib/obstack.c:471 src/grep.c:343 src/kwset.c:171 src/kwset.c:177
#: src/search.c:103 src/search.c:223 src/search.c:307
msgid "memory exhausted"
msgstr "paměť vyčerpána"

#: src/grep.c:191
msgid "invalid context length argument"
msgstr "neplatný argument délky kontextu"

#: src/grep.c:466
msgid "input is too large to count"
msgstr "počet vstupních řádků nelze spočítat (je jich hodně)"

#: src/grep.c:539
msgid "writing output"
msgstr "zapisuje se výstup"

#: src/grep.c:812
#, c-format
msgid "Binary file %s matches\n"
msgstr "Binární soubor %s odpovídá\n"

#: src/grep.c:826
msgid "(standard input)"
msgstr "(standardní vstup)"

#: src/grep.c:931
#, c-format
msgid "warning: %s: %s\n"
msgstr "varování: %s: %s\n"

#: src/grep.c:932
msgid "recursive directory loop"
msgstr "smyčka pro rekurzivní průchod"

#: src/grep.c:980
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... PATTERN [FILE]...\n"
msgstr "Použití: %s [PŘEPÍNAČ]... VZOREK [SOUBOR]...\n"

#: src/grep.c:982
#, c-format
msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
msgstr "Více informací získáte příkazem `%s --help'.\n"

#: src/grep.c:987
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... PATTERN [FILE] ...\n"
msgstr "Použití: %s [PŘEPÍNAČ]... VZOREK [SOUBOR]...\n"

#: src/grep.c:988
#, c-format
msgid ""
"Search for PATTERN in each FILE or standard input.\n"
"Example: %s -i 'hello world' menu.h main.c\n"
"\n"
"Regexp selection and interpretation:\n"
msgstr ""
" Hledá řádky, jejichž některé části vyhovují VZORKu. Řádky jsou čteny postupně\n"
"ze všech zadaných SOUBORů nebo ze standardního vstupu.\n"
"Příklad: %s -i 'hello world' menu.h main.c\n"
"\n"
"Výběr a interpretace regulárního výrazu:\n"

#: src/grep.c:993
msgid ""
" -E, --extended-regexp   PATTERN is an extended regular expression\n"
" -F, --fixed-strings    PATTERN is a set of newline-separated strings\n"
" -G, --basic-regexp    PATTERN is a basic regular expression\n"
" -P, --perl-regexp     PATTERN is a Perl regular expression\n"
msgstr ""
" -E, --extended-regexp   VZOREK je rozšířený regulární výraz\n"
" -F, --fixed-strings    VZOREK je množina řetězců, každý na jednom řádku\n"
" -G, --basic-regexp    VZOREK je základní regulární výraz\n"
" -P, --perl-regexp     VZOREK je regulární výraz Perlu\n"

#: src/grep.c:998
msgid ""
" -e, --regexp=PATTERN   use PATTERN as a regular expression\n"
" -f, --file=FILE      obtain PATTERN from FILE\n"
" -i, --ignore-case     ignore case distinctions\n"
" -w, --word-regexp     force PATTERN to match only whole words\n"
" -x, --line-regexp     force PATTERN to match only whole lines\n"
" -z, --null-data      a data line ends in 0 byte, not newline\n"
msgstr ""
" -e, --regexp=VZOREK    použije VZOREK jako regulární výraz\n"
" -f, --file=SOUBOR     načte VZOREK ze SOUBORu\n"
" -i, --ignore-case     ignoruje rozdíl mezi velikostí písmen\n"
" -w, --word-regexp     VZOREK bude aplikován pouze na celá slova\n"
" -x, --line-regexp     VZOREK bude aplikován pouze na celé řádky\n"
" -z, --null-data      řádek končí nulovým bajtem místo znaku nového řádku\n"

#: src/grep.c:1005
msgid ""
"\n"
"Miscellaneous:\n"
" -s, --no-messages     suppress error messages\n"
" -v, --invert-match    select non-matching lines\n"
" -V, --version       print version information and exit\n"
"   --help        display this help and exit\n"
"   --mmap        use memory-mapped input if possible\n"
msgstr ""
"\n"
"Různé:\n"
" -s, --no-messages     potlačí chybové zprávy\n"
" -v, --invert-match    vypíše řádky, které VZORKu nevyhovují\n"
" -V, --version       vypíše označení verze a skončí\n"
"   --help        vypíše tuto nápovědu a skončí\n"
"   --mmap        když to jde, namapuje vstup do paměti\n"

#: src/grep.c:1013
msgid ""
"\n"
"Output control:\n"
" -m, --max-count=NUM    stop after NUM matches\n"
" -b, --byte-offset     print the byte offset with output lines\n"
" -n, --line-number     print line number with output lines\n"
"   --line-buffered    flush output on every line\n"
" -H, --with-filename    print the filename for each match\n"
" -h, --no-filename     suppress the prefixing filename on output\n"
" -q, --quiet, --silent   suppress all normal output\n"
"   --binary-files=TYPE  assume that binary files are TYPE\n"
"              TYPE is 'binary', 'text', or 'without-match'\n"
" -a, --text        equivalent to --binary-files=text\n"
" -I            equivalent to --binary-files=without-match\n"
" -d, --directories=ACTION how to handle directories\n"
"              ACTION is 'read', 'recurse', or 'skip'\n"
" -R, -r, --recursive    equivalent to --directories=recurse\n"
"   --include=PATTERN   files that match PATTERN will be examine\n"
"   --exclude=PATTERN   files that match PATTERN will be skip.\n"
"   --exclude-from=FILE  files that match PATTERN in FILE will be skip.\n"
" -L, --files-without-match only print FILE names containing no match\n"
" -l, --files-with-matches only print FILE names containing matches\n"
" -c, --count        only print a count of matching lines per FILE\n"
" -Z, --null        print 0 byte after FILE name\n"
msgstr ""
"\n"
"Řízení výstupu:\n"
" -m, --max-count=ČÍSLO   skončí, pokud najde ČÍSLO výrazů\n"
" -b, --byte-offset     s každým výstupním řádkem vypíše jeho pozici\n"
"              v souboru\n"
" -n, --line-number     s každým výstupním řádkem vypíše jeho číslo řádku\n"
"   --line-buffered    vyprázdní výstup po každém řádku\n"
" -H, --with-filename    s každým výstupním řádkem vypíše jméno souboru\n"
" -h, --no-filename     potlačí vypisování jména souboru s výst. řádkem\n"
" -q, --quiet, --silent   potlačí obvyklý výstup\n"
"   --binary-files=TYP  definuje typ binárních souborů\n"
"              TYP může být: 'binary', 'text' nebo 'without-match'\n"
" -a, --text        jako --binary-files=text\n"
" -I            jako --binary-files=without-match\n"
" -d, --directories=AKCE  jak zpracovávat adresáře. AKCE může být:\n"
"              `read', `recurse', `skip'\n"
" -R, -r, --recursive    jako --directories=recurse\n"
"   --include=VZOREK   soubory které vyhovují vzorku, budou zpracovány\n"
"   --exclude=VZOREK   soubory které vyhovují vzorku, budou přeskočeny\n"
"   --exclude-from=SOUBOR soubory které vyhovují vzorkům ze SOUBORu, budou\n"
"              přeskočeny\n"
" -L, --files-without-match vypíše pouze jména souborů, ve kterých nebyl\n"
"              VZOREK nalezen\n"
" -l, --files-with-matches vypíše pouze jména souborů, ve kterých byl VZOREK\n"
"              nalezen\n"
" -c, --count        vypíše pouze počet vyhovujících řádků na SOUBOR\n"
" -Z, --null        vypíše nulový bajt za jménem SOUBORu\n"

#: src/grep.c:1037
msgid ""
"\n"
"Context control:\n"
" -B, --before-context=NUM print NUM lines of leading context\n"
" -A, --after-context=NUM  print NUM lines of trailing context\n"
" -C, --context=NUM     print NUM lines of output context\n"
" -NUM           same as --context=NUM\n"
"   --color, --colour   use markers to distinguish the matching string\n"
" -U, --binary       do not strip CR characters at EOL (MSDOS)\n"
" -u, --unix-byte-offsets  report offsets as if CRs were not there (MSDOS)\n"
"\n"
"`egrep' means `grep -E'. `fgrep' means `grep -F'.\n"
"With no FILE, or when FILE is -, read standard input. If less than\n"
"two FILEs given, assume -h. Exit status is 0 if match, 1 if no match,\n"
"and 2 if trouble.\n"
msgstr ""
"\n"
"Řízení kontextu:\n"
" -B, --before-context=POČET vypíše POČET řádků před vyhovujícím\n"
" -A, --after-context=POČET vypíše POČET řádků za vyhovujícím\n"
" -C, --context=[POČET]   vypíše POČET (2) řádků kontextu (před\n"
"               i za vyhovujícím). Je potlačeno přepínači -A a -B\n"
" -POČET           stejné se zadáním --context=NUM\n"
"   --color, --colour   použije barev k rozlišení vyhovujících řetězců\n"
" -U, --binary        neodstraňuje znak CR na konci řádku (MSDOS)\n"
" -u, --unix-byte-offsets  vypisuje pozici jako by CR nebyly v souboru (MSDOS)\n"
"\n"
" Jestliže není zadán žádný z přepínačů -[GEF], pak `egrep' pracuje jako\n"
"`grep -E', `fgrep' jako `grep -F' a `grep' jako `grep -G'. Jestliže SOUBOR\n"
"není zadán, nebo je -, je čten standardní vstup. Jestliže jsou zadány\n"
"méně než dva SOUBORy, pak je implicitní parametr -h.\n"
" Návratový kód je 0 při nalezení, 1 nevyhovoval-li žádný řádek a 2 při\n"
"syntaktické nebo systémové chybě.\n"

#: src/grep.c:1052
msgid "\nReport bugs to <bug-gnu-utils@gnu.org>.\n"
msgstr ""
"\n"
" Chyby v programu oznamujte na adrese <bug-gnu-utils@gnu.org> (pouze\n"
"anglicky), připomínky k překladu zasílejte na adresu <cs@li.org> (česky).\n"

#: src/grep.c:1062
msgid "conflicting matchers specified"
msgstr "zadány kolidující vzorky"

#: src/grep.c:1355
msgid "unknown directories method"
msgstr "neznámá obsluha adresářů"

#: src/grep.c:1422
msgid "invalid max count"
msgstr "neplatný maximální počet"

#: src/grep.c:1472
msgid "unknown binary-files type"
msgstr "neznámý typ binárního souboru"

#: src/grep.c:1543
#, c-format
msgid "%s (GNU grep) %s\n"
msgstr "%s (GNU grep) %s\n"

#: src/grep.c:1545
msgid "Copyright 1988, 1992-1999, 2000, 2001 Free Software Foundation, Inc.\n"
msgstr "Copyright 1988, 1992-1999, 2000, 2001 Free Software Foundation, Inc.\n"

#: src/grep.c:1547
msgid ""
"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
" Toto je volné programové vybavení; podmínky pro kopírování a rozšiřování\n"
"naleznete ve zdrojových textech. Toto programové vybavení je zcela BEZ ZÁRUKY,\n"
"a to i bez záruky PRODEJNOSTI nebo VHODNOSTI PRO NĚJAKÝ KONKRÉTNÍ ÚČEL.\n"

#: src/search.c:623
msgid "The -P option is not supported"
msgstr "Přepínač -P není podporován"

#: src/search.c:636
msgid "The -P and -z options cannot be combined"
msgstr "Přepínače -P a -z nemohou být kombinovány"

#: lib/error.c:117
msgid "Unknown system error"
msgstr "Neznámá systémová chyba"

#: lib/getopt.c:675
#, c-format
msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: přepínač `%s' není jednoznačný\n"

#: lib/getopt.c:700
#, c-format
msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: přepínač `--%s' musí být zadán bez argumentu\n"

#: lib/getopt.c:705
#, c-format
msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: přepínač `%c%s' musí být zadán bez argumentu\n"

#: lib/getopt.c:723 lib/getopt.c:896
#, c-format
msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
msgstr "%s: přepínač `%s' vyžaduje argument\n"

#. --option
#: lib/getopt.c:752
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
msgstr "%s: neznámý přepínač `--%s'\n"

#. +option or -option
#: lib/getopt.c:756
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
msgstr "%s: neznámý přepínač `%c%s'\n"

#. 1003.2 specifies the format of this message.
#: lib/getopt.c:782
#, c-format
msgid "%s: illegal option -- %c\n"
msgstr "%s: neznámý přepínač -- %c\n"

#: lib/getopt.c:785
#, c-format
msgid "%s: invalid option -- %c\n"
msgstr "%s: neznámý přepínač -- %c\n"

#. 1003.2 specifies the format of this message.
#: lib/getopt.c:815 lib/getopt.c:945
#, c-format
msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
msgstr "%s: přepínač vyžaduje argument -- %c\n"

#: lib/getopt.c:862
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: přepínač `-W %s' není jednoznačný\n"

#: lib/getopt.c:880
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: přepínač `-W %s' musí být zadán bez argumentu\n"

#. Get translations for open and closing quotation marks.
#.
#. The message catalog should translate "`" to a left
#. quotation mark suitable for the locale, and similarly for
#. "'". If the catalog has no translation,
#. locale_quoting_style quotes `like this', and
#. clocale_quoting_style quotes "like this".
#.
#. For example, an American English Unicode locale should
#. translate "`" to U+201C (LEFT DOUBLE QUOTATION MARK), and
#. should translate "'" to U+201D (RIGHT DOUBLE QUOTATION
#. MARK). A British English Unicode locale should instead
#. translate these to U+2018 (LEFT SINGLE QUOTATION MARK) and
#. U+2019 (RIGHT SINGLE QUOTATION MARK), respectively.
#: lib/quotearg.c:265
msgid "`"
msgstr ""

#: lib/quotearg.c:266
msgid "'"
msgstr ""