bg.po   [plain text]


# GNU grep messages translated in Bulgarian language.
# Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
# Pavel Mihaylov <avatarbg@bulgaria.com>, 2002.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GNU grep 2.5g\n"
"POT-Creation-Date: 2002-01-22 14:39+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-03-09 02:00+0200\n"
"Last-Translator: Pavel Mihaylov <avatarbg@bulgaria.com>\n"
"Language-Team: Bulgarian <bg@bulgaria.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: src/dfa.c:136 src/dfa.c:147 src/dfa.c:158 src/search.c:689
msgid "Memory exhausted"
msgstr "Паметта е изчерпана"

#: src/dfa.c:489 src/dfa.c:492 src/dfa.c:510 src/dfa.c:521 src/dfa.c:545 src/dfa.c:604 src/dfa.c:609 src/dfa.c:622 src/dfa.c:623 src/dfa.c:1001 src/dfa.c:1004 src/dfa.c:1028 src/dfa.c:1032 src/dfa.c:1033 src/dfa.c:1036 src/dfa.c:1048 src/dfa.c:1049
msgid "Unbalanced ["
msgstr "Небалансирана ["

#: src/dfa.c:741
msgid "Unfinished \\ escape"
msgstr "Незавършена \\ последователност"

#. Cases:
#. {M} - exact count
#. {M,} - minimum count, maximum is infinity
#. {M,N} - M through N
#: src/dfa.c:874 src/dfa.c:880 src/dfa.c:890 src/dfa.c:898 src/dfa.c:913
msgid "unfinished repeat count"
msgstr "незавършен брой повторения"

#: src/dfa.c:887 src/dfa.c:904 src/dfa.c:912 src/dfa.c:916
msgid "malformed repeat count"
msgstr "грешно зададен брой повторения"

#: src/dfa.c:1253
msgid "Unbalanced ("
msgstr "Небалансирана ("

#: src/dfa.c:1378
msgid "No syntax specified"
msgstr "Не е зададен синтаксис"

#: src/dfa.c:1386
msgid "Unbalanced )"
msgstr "Небалансирана )"

#: src/dfa.c:2956
msgid "out of memory"
msgstr "недостатъчна памет"

#: lib/obstack.c:471 src/kwset.c:171 src/kwset.c:177 src/search.c:103 src/search.c:209 src/search.c:293
msgid "memory exhausted"
msgstr "паметта е изчерпана"

#: src/grep.c:205
msgid "invalid context length argument"
msgstr "невалиден размер на контекста"

#: src/grep.c:475
msgid "input is too large to count"
msgstr "входните данни са прекалено големи за да бъдат преброени"

#: src/grep.c:597
msgid "writing output"
msgstr "записване на изходните данни"

#: src/grep.c:870
#, c-format
msgid "Binary file %s matches\n"
msgstr "Двоичен файл %s съвпада\n"

#: src/grep.c:884
msgid "(standard input)"
msgstr "(стандартен вход)"

#: src/grep.c:989
#, c-format
msgid "warning: %s: %s\n"
msgstr "предупреждение: %s: %s\n"

#: src/grep.c:990
msgid "recursive directory loop"
msgstr "рекурсивна обработка на директориите"

#: src/grep.c:1038
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... PATTERN [FILE]...\n"
msgstr "Употреба: %s [ОПЦИЯ]... ТЕКСТ [ФАЙЛ]...\n"

#: src/grep.c:1040
#, c-format
msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
msgstr "Вижте `%s --help' за повече информация.\n"

#: src/grep.c:1045
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... PATTERN [FILE] ...\n"
msgstr "Употреба: %s [ОПЦИЯ]... ТЕКСТ [ФАЙЛ]...\n"

#: src/grep.c:1046
#, c-format
msgid ""
"Search for PATTERN in each FILE or standard input.\n"
"Example: %s -i 'hello world' menu.h main.c\n"
"\n"
"Regexp selection and interpretation:\n"
msgstr ""
"Търси ТЕКСТ във всеки ФАЙЛ или в стандартия вход.\n"
"Пример: %s -i 'hello world' menu.h main.c\n"
"\n"
"Избор на типа регулярен израз и интерпретация:\n"

#: src/grep.c:1051
msgid ""
" -E, --extended-regexp   PATTERN is an extended regular expression\n"
" -F, --fixed-strings    PATTERN is a set of newline-separated strings\n"
" -G, --basic-regexp    PATTERN is a basic regular expression\n"
" -P, --perl-regexp     PATTERN is a Perl regular expression\n"
msgstr ""
" -E, --extended-regexp   ТЕКСТ е разширен регулярен израз\n"
" -F, --fixed-regexp    ТЕКСТ е фиксиран низ, отделен с нови редове\n"
" -G, --basic-regexp    ТЕКСТ е прост регулярен израз\n"
" -P, --perl-regexp     ТЕКСТ е Perl регулярен израз\n"

#: src/grep.c:1056
msgid ""
" -e, --regexp=PATTERN   use PATTERN as a regular expression\n"
" -f, --file=FILE      obtain PATTERN from FILE\n"
" -i, --ignore-case     ignore case distinctions\n"
" -w, --word-regexp     force PATTERN to match only whole words\n"
" -x, --line-regexp     force PATTERN to match only whole lines\n"
" -z, --null-data      a data line ends in 0 byte, not newline\n"
msgstr ""
" -e, --regexp=ТЕКСТ    използва ТЕКСТ като регулярен израз\n"
" -f, --file=ФАЙЛ      получава ТЕКСТ от ФАЙЛ\n"
" -i, --ignore-case     игнорира различието в малки и главни букви\n"
" -w, --word-regexp     ТЕКСТ ще съвпада само с цели думи\n"
" -x, --line-regexp     ТЕКСТ ще съвпада само с цели редове\n"
" -z, --null-data      редовете във ФАЙЛ завършват с 0 (NULL),\n"
"              а не със символ за нов ред (LF)\n"

#: src/grep.c:1063
msgid ""
"\n"
"Miscellaneous:\n"
" -s, --no-messages     suppress error messages\n"
" -v, --invert-match    select non-matching lines\n"
" -V, --version       print version information and exit\n"
"   --help        display this help and exit\n"
"   --mmap        use memory-mapped input if possible\n"
msgstr ""
"\n"
"Разни:\n"
" -s, --no-messages     не извежда съобщения за грешки\n"
" -v, --revert-match    избира несъвпадащи редове\n"
" -V, --version       извежда информация за версията и излиза\n"
"   --help        показва помощна информация и излиза\n"
"   --mmap        използва memory-mapped вход ако е възможно\n"

#: src/grep.c:1071
msgid ""
"\n"
"Output control:\n"
" -m, --max-count=NUM    stop after NUM matches\n"
" -b, --byte-offset     print the byte offset with output lines\n"
" -n, --line-number     print line number with output lines\n"
"   --line-buffered    flush output on every line\n"
" -H, --with-filename    print the filename for each match\n"
" -h, --no-filename     suppress the prefixing filename on output\n"
"   --label=LABEL     print LABEL as filename for standard input\n"
" -o, --only-matching    show only the part of a line matching PATTERN\n"
" -q, --quiet, --silent   suppress all normal output\n"
"   --binary-files=TYPE  assume that binary files are TYPE\n"
"              TYPE is 'binary', 'text', or 'without-match'\n"
" -a, --text        equivalent to --binary-files=text\n"
" -I            equivalent to --binary-files=without-match\n"
" -d, --directories=ACTION how to handle directories\n"
"              ACTION is 'read', 'recurse', or 'skip'\n"
" -D, --devices=ACTION   how to handle devices, FIFOs and sockets\n"
"              ACTION is 'read' or 'skip'\n"
" -R, -r, --recursive    equivalent to --directories=recurse\n"
"   --include=PATTERN   files that match PATTERN will be examined\n"
"   --exclude=PATTERN   files that match PATTERN will be skipped.\n"
"   --exclude-from=FILE  files that match PATTERN in FILE will be skipped.\n"
" -L, --files-without-match only print FILE names containing no match\n"
" -l, --files-with-matches only print FILE names containing matches\n"
" -c, --count        only print a count of matching lines per FILE\n"
" -Z, --null        print 0 byte after FILE name\n"
msgstr ""
"\n"
"Опции контролиращи форматирането на резултата:\n"
" -m, --max-count=БРОЙ   спира след БРОЙ резултата\n"
" -b, --byte-offset     извежда отместването в байтове за всеки ред\n"
" -n, --line-number     извежда номера на реда за всеки ред\n"
"   --line-buffered    извежда резултата по цял ред наведнъж\n"
" -H, --with-filename    извежда името на файла за всяко съвпадение\n"
" -h, --no-filename     не извежда името на файла за всяко съвпадение\n"
"   --label=ЕТИКЕТ    извежда ЕТИКЕТ като име на файл за стандартния вход\n"
" -o, --only-matching    извежда само частта от реда, която съвпада с ТЕКСТ\n"
" -q, --quiet, --silent   не извежда никакъв резултат при нормална работа\n"
"   --binary-files=ТИП  задава типа на двоичните файлове\n"
"              ТИП може да 'binary' (двоичен), 'text' (текстов),\n"
"              или 'without-match' (без съвпадение).\n"
" -a, --text        също като --binary-files=text\n"
" -I            също като --binary-files=without-match\n"
" -d, --directories=МЕТОД  задава метод на действие при директориите\n"
"              МЕТОД може да е \"read\" (прочети), \"recurse\"\n"
"              (претърси рекурсивно), или \"skip\" (пропусни).\n"
" -D, --devices=МЕТОД    как да се обработват специалните файлове,\n"
"              FIFO и сокети. МЕТОД може да е \"read\" (чети)\n"
"              или \"skip\" (пропусни)\n"
" -R, -r, --recursive    също като --directories=recurse.\n"
"   --include=ТЕКСТ    файлове съвпадащи с ТЕКСТ ще бъдат\n"
"              използвани за съвпадане\n"
"   --exclude=ТЕКСТ    файлове съвпадащи с ТЕКСТ ще бъдат пропуснати.\n"
"   --exclude-from=ФАЙЛ  файлове съвпадащи с ТЕКСТ във ФАЙЛ\n"
"              ще бъдат пропуснати.\n"
" -L, --files-without-match извежда само имена на файлове,\n"
"              в които няма съвпадение\n"
" -l, --files-with-matches извежда само имена на файлове,\n"
"              в които има съвпадение\n"
" -c, --count        извежда само броя на съвпадащите редове\n"
"              за всеки файл\n"
" -Z, --null        извежда символ NULL след всяко име на файл\n"

#: src/grep.c:1099
msgid ""
"\n"
"Context control:\n"
" -B, --before-context=NUM print NUM lines of leading context\n"
" -A, --after-context=NUM  print NUM lines of trailing context\n"
" -C, --context=NUM     print NUM lines of output context\n"
" -NUM           same as --context=NUM\n"
"   --color[=WHEN],\n"
"   --colour[=WHEN]    use markers to distinguish the matching string\n"
"              WHEN may be `always', `never' or `auto'.\n"
" -U, --binary       do not strip CR characters at EOL (MSDOS)\n"
" -u, --unix-byte-offsets  report offsets as if CRs were not there (MSDOS)\n"
"\n"
"`egrep' means `grep -E'. `fgrep' means `grep -F'.\n"
"With no FILE, or when FILE is -, read standard input. If less than\n"
"two FILEs given, assume -h. Exit status is 0 if match, 1 if no match,\n"
"and 2 if trouble.\n"
msgstr ""
"\n"
"Контрол върху контекста:\n"
" -B, --before-context=N  извежда N реда от предхождащия контекст\n"
" -A, --after-context=N   извежда N реда от следващия контекст\n"
" -C, --context=N      извежда N реда от изходния контекст\n"
" -ЧИСЛО          също като --context=N\n"
"   --color, --colour   използва маркери за различаване на съвпадащите низове\n"
" -U, --binary       не филтрира CR символи в края на реда (MSDOS)\n"
" -u, --unix-byte-offsets  съобщава отместванията все едно, че символите CR\n"
"              липсват (MSDOS)\n"
"\n"
"`egrep' означава `grep -E'. `fgrep' означава `grep -F'.\n"
"Без да е зададен ФАЙЛ, или когато ФАЙЛ е - се чете стандартния вход.\n"
"Ако са зададени по-малко от два ФАЙЛа се предполага -h.\n"
"При изход grep връща 0 ако има съвпадение, 1 ако няма и 2 при грешка.\n"

#: src/grep.c:1116
msgid ""
"\n"
"Report bugs to <bug-gnu-utils@gnu.org>.\n"
msgstr ""
"\n"
"За програмни грешки съобщавайте на <bug-gnu-utils@gnu.org>.\n"

#: src/grep.c:1126
msgid "conflicting matchers specified"
msgstr "зададените изрази за съвпадение са в конфликт"

#: src/grep.c:1363
msgid "unknown devices method"
msgstr "неизвестен метод за обработка на специалните файлове"

#: src/grep.c:1430
msgid "unknown directories method"
msgstr "неизвестен метод за обработка на директориите"

#: src/grep.c:1497
msgid "invalid max count"
msgstr "невалиден максимален брой"

#: src/grep.c:1551
msgid "unknown binary-files type"
msgstr "непознат тип двоичен файл"

#: src/grep.c:1646
#, c-format
msgid "%s (GNU grep) %s\n"
msgstr "%s (GNU grep) %s\n"

#: src/grep.c:1648
msgid "Copyright 1988, 1992-1999, 2000, 2001 Free Software Foundation, Inc.\n"
msgstr "Copyright 1988, 1992-1999, 2000, 2001 Free Software Foundation, Inc.\n"

#: src/grep.c:1650
msgid ""
"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"Това е свободно достъпен софтуер, вижте изходните файлове за условията на\n"
"разпространение. Няма НИКАКВА гаранция, дори за ТЪРГОВСКА СТОЙНОСТ или\n"
"ПРИГОДИМОСТ ЗА ДАДЕНА ЦЕЛ.\n"

#: src/search.c:606
msgid "The -P option is not supported"
msgstr "Опция -P не се поддържа"

#: src/search.c:619
msgid "The -P and -z options cannot be combined"
msgstr "Опциите -P и -z не могат да бъдат комбинирани"

#: lib/error.c:117
msgid "Unknown system error"
msgstr "Неизвестна системна грешка"

#: lib/getopt.c:675
#, c-format
msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: опция `%s' не е еднозначна\n"

#: lib/getopt.c:700
#, c-format
msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: опция `--%s' се използва без аргумент\n"

#: lib/getopt.c:705
#, c-format
msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: опция `%c%s' се използва без аргумент\n"

#: lib/getopt.c:723 lib/getopt.c:896
#, c-format
msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
msgstr "%s: опция `%s' изисква аргумент\n"

#. --option
#: lib/getopt.c:752
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
msgstr "%s: непозната опция `--%s'\n"

#. +option or -option
#: lib/getopt.c:756
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
msgstr "%s: непозната опция `%c%s'\n"

#. 1003.2 specifies the format of this message.
#: lib/getopt.c:782
#, c-format
msgid "%s: illegal option -- %c\n"
msgstr "%s: грешна опция -- %c\n"

#: lib/getopt.c:785
#, c-format
msgid "%s: invalid option -- %c\n"
msgstr "%s: невалидна опция -- %c\n"

#. 1003.2 specifies the format of this message.
#: lib/getopt.c:815 lib/getopt.c:945
#, c-format
msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
msgstr "%s: опция изискваща аргумент -- %c\n"

#: lib/getopt.c:862
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: опция `-W %s' не е еднозначна\n"

#: lib/getopt.c:880
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: опция `-W %s' се използва без аргумент\n"

#. Get translations for open and closing quotation marks.
#.
#. The message catalog should translate "`" to a left
#. quotation mark suitable for the locale, and similarly for
#. "'". If the catalog has no translation,
#. locale_quoting_style quotes `like this', and
#. clocale_quoting_style quotes "like this".
#.
#. For example, an American English Unicode locale should
#. translate "`" to U+201C (LEFT DOUBLE QUOTATION MARK), and
#. should translate "'" to U+201D (RIGHT DOUBLE QUOTATION
#. MARK). A British English Unicode locale should instead
#. translate these to U+2018 (LEFT SINGLE QUOTATION MARK) and
#. U+2019 (RIGHT SINGLE QUOTATION MARK), respectively.
#: lib/quotearg.c:259
msgid "`"
msgstr "\""

#: lib/quotearg.c:260
msgid "'"
msgstr "\""