lang-ucs2.exp   [plain text]


in word set: 12A0 121B 122D 129B
in word set: 010D 0065 0073 006B 0079
in word set: 0044 0061 006E 0073 006B
in word set: 0045 006E 0067 006C 0069 0073 0068
in word set: 0053 0075 006F 006D 0069
in word set: 0046 0072 0061 006E 00E7 0061 0069 0073
in word set: 0044 0065 0075 0074 0073 0063 0068
in word set: 0395 03BB 03BB 03B7 03BD 03B9 03BA 03AC
in word set: 05E2 05D1 05E8 05D9 05EA
in word set: 0049 0074 0061 006C 0069 0061 006E 006F
in word set: 004E 006F 0072 0073 006B
in word set: 0420 0443 0441 0441 043A 0438 0439
in word set: 0045 0073 0070 0061 00F1 006F 006C
in word set: 0053 0076 0065 006E 0073 006B 0061
in word set: 0E20 0E32 0E29 0E32 0E44 0E17 0E22
in word set: 0054 00FC 0072 006B 00E7 0065
in word set: 0054 0069 1EBF 006E 0067 0020 0056 0069 1EC7 0074
in word set: 65E5 672C 8A9E
in word set: 4E2D 6587
in word set: D55C AE00