vi.po   [plain text]


# translation of tar-1.15.1.po to Vietnamese
# Copyright (C) 2005 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Phan Vinh Thinh <teppi82@gmail.com>, 2005.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tar 1.15.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: bug-tar@gnu.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-06-08 11:19+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2005-03-21 13:22+0300\n"
"Last-Translator: Phan Vinh Thinh <teppi82@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"

#: lib/argmatch.c:134
#, c-format
msgid "invalid argument %s for %s"
msgstr "tham số không thích hợp %s cho %s"

#: lib/argmatch.c:135
#, c-format
msgid "ambiguous argument %s for %s"
msgstr "tham số không rõ ràng %s cho %s"

#: lib/argmatch.c:154
#, c-format
msgid "Valid arguments are:"
msgstr "Các tham số đúng là:"

#: lib/argp-help.c:148
#, c-format
msgid "ARGP_HELP_FMT: %s value is less than or equal to %s"
msgstr ""

#: lib/argp-help.c:221
#, c-format
msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter requires a value"
msgstr "%.*s: tham số ARGP_HELP_FMT yêu cầu một giá trị"

#: lib/argp-help.c:227
#, fuzzy, c-format
msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter must be positive"
msgstr "%.*s: tham số ARGP_HELP_FMT yêu cầu một giá trị"

#: lib/argp-help.c:236
#, c-format
msgid "%.*s: Unknown ARGP_HELP_FMT parameter"
msgstr "%.*s: Tham số không rõ ARGP_HELP_FMT"

#: lib/argp-help.c:248
#, c-format
msgid "Garbage in ARGP_HELP_FMT: %s"
msgstr "Có rác trong ARGP_HELP_FMT: %s"

#: lib/argp-help.c:1247
msgid ""
"Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or "
"optional for any corresponding short options."
msgstr ""
"Tham số ủy nhiệm hay tham số không bắt buộc cho các tùy chọn dài cũng đồng "
"thời là ủy nhiệm hay không bắt buộc cho các tùy chọn ngắn tương ứng."

#: lib/argp-help.c:1640
msgid "Usage:"
msgstr "Sử dụng:"

#: lib/argp-help.c:1644
msgid " or: "
msgstr " hoặc: "

#: lib/argp-help.c:1656
msgid " [OPTION...]"
msgstr " [TÙY CHỌN...]"

#: lib/argp-help.c:1683
#, c-format
msgid "Try `%s --help' or `%s --usage' for more information.\n"
msgstr "Hãy thử `%s --help' hoặc `%s --usage' để biết thêm thông tin.\n"

#: lib/argp-help.c:1711 src/tar.c:1169
#, c-format
msgid "Report bugs to %s.\n"
msgstr "Báo cáo lỗi tới %s.\n"

#: lib/argp-help.c:1930 lib/error.c:125
msgid "Unknown system error"
msgstr "Lỗi hệ thống không rõ"

#: lib/argp-parse.c:82 src/tar.c:736
#, fuzzy
msgid "give this help list"
msgstr "Đưa ra danh sách trợ giúp này"

#: lib/argp-parse.c:83 src/tar.c:737
#, fuzzy
msgid "give a short usage message"
msgstr "Đưa ra cách sử dụng ngắn gọn"

#: lib/argp-parse.c:84 src/tar.c:456 src/tar.c:458 src/tar.c:527
#: tests/genfile.c:128
msgid "NAME"
msgstr "TÊN"

#: lib/argp-parse.c:84
msgid "set the program name"
msgstr ""

#: lib/argp-parse.c:85
msgid "SECS"
msgstr ""

#: lib/argp-parse.c:86 src/tar.c:742
msgid "hang for SECS seconds (default 3600)"
msgstr ""

#: lib/argp-parse.c:143 src/tar.c:738
#, fuzzy
msgid "print program version"
msgstr "In ra phiên bản chương trình"

#: lib/argp-parse.c:159
#, c-format
msgid "(PROGRAM ERROR) No version known!?"
msgstr ""

#: lib/argp-parse.c:612
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: Too many arguments\n"
msgstr "%s: tùy chọn `%s' yêu cầu một tham số\n"

#: lib/argp-parse.c:755
msgid "(PROGRAM ERROR) Option should have been recognized!?"
msgstr ""

#: lib/getopt.c:531 lib/getopt.c:547
#, c-format
msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: tùy chọn `%s' không rõ ràng\n"

#: lib/getopt.c:580 lib/getopt.c:584
#, c-format
msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: tùy chọn `--%s' không cho phép một tham số\n"

#: lib/getopt.c:593 lib/getopt.c:598
#, c-format
msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: tùy chọn `%c%s' không cho phép một tham số\n"

#: lib/getopt.c:641 lib/getopt.c:660 lib/getopt.c:976 lib/getopt.c:995
#, c-format
msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
msgstr "%s: tùy chọn `%s' yêu cầu một tham số\n"

#: lib/getopt.c:698 lib/getopt.c:701
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
msgstr "%s: tùy chọn không nhận ra `--%s'\n"

#: lib/getopt.c:709 lib/getopt.c:712
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
msgstr "%s: tùy chọn không nhận ra `%c%s'\n"

#: lib/getopt.c:764 lib/getopt.c:767
#, c-format
msgid "%s: illegal option -- %c\n"
msgstr "%s: tùy chọn không cho phép -- %c\n"

#: lib/getopt.c:773 lib/getopt.c:776
#, c-format
msgid "%s: invalid option -- %c\n"
msgstr "%s: tùy chọn không đúng -- %c\n"

#: lib/getopt.c:828 lib/getopt.c:844 lib/getopt.c:1048 lib/getopt.c:1066
#, c-format
msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
msgstr "%s: tùy chọn cần một tham số -- %c\n"

#: lib/getopt.c:897 lib/getopt.c:913
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: tùy chọn `-W %s' không rõ ràng\n"

#: lib/getopt.c:937 lib/getopt.c:955
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: tùy chọn `-W %s' không yêu cầu một tham số\n"

#: lib/human.c:477
msgid "block size"
msgstr "kích thước khối"

#: lib/obstack.c:424 lib/obstack.c:426 lib/xalloc-die.c:35 src/extract.c:1377
msgid "memory exhausted"
msgstr "kiệt quệ bộ nhớ"

#. TRANSLATORS: %s after `Cannot' is a function name, e.g. `Cannot open'.
#. Directly translating this to another language will not work, first because
#. %s itself is not translated.
#. Translate it as `%s: Function %s failed'.
#: lib/paxerror.c:58 lib/paxerror.c:71
#, c-format
msgid "%s: Cannot %s"
msgstr "%s: Không thể %s"

#. TRANSLATORS: %s after `Cannot' is a function name, e.g. `Cannot open'.
#. Directly translating this to another language will not work, first because
#. %s itself is not translated.
#. Translate it as `%s: Function %s failed'.
#: lib/paxerror.c:84
#, c-format
msgid "%s: Warning: Cannot %s"
msgstr "%s: Cảnh báo: Không thể %s"

#: lib/paxerror.c:93
#, c-format
msgid "%s: Cannot change mode to %s"
msgstr "%s: Không thay đổi được chế độ thành %s"

#: lib/paxerror.c:101
#, c-format
msgid "%s: Cannot change ownership to uid %lu, gid %lu"
msgstr "%s: Không thay đổi được quyền sở hữu thành uid %lu, gid %lu"

#: lib/paxerror.c:127
#, c-format
msgid "%s: Cannot hard link to %s"
msgstr "%s: Không tạo được liên kết cứng tới %s"

#: lib/paxerror.c:179 lib/paxerror.c:211
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: Read error at byte %s, while reading %lu byte"
msgid_plural "%s: Read error at byte %s, while reading %lu bytes"
msgstr[0] "%s: Lỗi đọc tại byte %s, đang đọc %lu byte"

#: lib/paxerror.c:192
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: Warning: Read error at byte %s, while reading %lu byte"
msgid_plural "%s: Warning: Read error at byte %s, while reading %lu bytes"
msgstr[0] "%s: Cảnh báo: Lỗi đọc tại byte %s, đang đọc %lu byte"

#: lib/paxerror.c:259
#, c-format
msgid "%s: Cannot seek to %s"
msgstr "%s: Không thể tìm tới %s"

#: lib/paxerror.c:275
#, c-format
msgid "%s: Warning: Cannot seek to %s"
msgstr "%s: Cảnh báo: Không thể tìm tới %s"

#: lib/paxerror.c:284
#, c-format
msgid "%s: Cannot create symlink to %s"
msgstr "%s: Không tạo được liên kết mềm tới %s"

#: lib/paxerror.c:349
#, c-format
msgid "%s: Wrote only %lu of %lu byte"
msgid_plural "%s: Wrote only %lu of %lu bytes"
msgstr[0] "%s: Chỉ ghi nhớ %lu từ %lu byte"

#: lib/paxnames.c:132
#, c-format
msgid "Removing leading `%s' from member names"
msgstr "Xóa bỏ phần dẫn đầu `%s' từ tên của các thành viên"

#: lib/paxnames.c:133
#, c-format
msgid "Removing leading `%s' from hard link targets"
msgstr "Xóa bỏ phần dẫn đầu `%s' từ đích đến của các liên kết cứng"

#: lib/paxnames.c:146
msgid "Substituting `.' for empty member name"
msgstr "Đang thay thế `.' cho tên rỗng của các thành viên"

#: lib/paxnames.c:147
msgid "Substituting `.' for empty hard link target"
msgstr "Đang thay thế `.' cho đích đến rỗng của liên kết cứng"

#. TRANSLATORS:
#. Get translations for open and closing quotation marks.
#.
#. The message catalog should translate "`" to a left
#. quotation mark suitable for the locale, and similarly for
#. "'". If the catalog has no translation,
#. locale_quoting_style quotes `like this', and
#. clocale_quoting_style quotes "like this".
#.
#. For example, an American English Unicode locale should
#. translate "`" to U+201C (LEFT DOUBLE QUOTATION MARK), and
#. should translate "'" to U+201D (RIGHT DOUBLE QUOTATION
#. MARK). A British English Unicode locale should instead
#. translate these to U+2018 (LEFT SINGLE QUOTATION MARK) and
#. U+2019 (RIGHT SINGLE QUOTATION MARK), respectively.
#.
#. If you don't know what to put here, please see
#. <http://en.wikipedia.org/wiki/Quotation_mark#Glyphs>
#. and use glyphs suitable for your language.
#: lib/quotearg.c:229
msgid "`"
msgstr "`"

#: lib/quotearg.c:230
msgid "'"
msgstr "'"

#: lib/rpmatch.c:70
msgid "^[yY]"
msgstr ""

#: lib/rpmatch.c:73
msgid "^[nN]"
msgstr ""

#: lib/rtapelib.c:299
#, c-format
msgid "exec/tcp: Service not available"
msgstr "exec/tcp: Dịch vụ không làm việc"

#: lib/rtapelib.c:303
#, c-format
msgid "stdin"
msgstr "stdin"

#: lib/rtapelib.c:306
#, c-format
msgid "stdout"
msgstr "stdout"

#: lib/rtapelib.c:512
#, c-format
msgid "Cannot execute remote shell"
msgstr "Không thể chạy shell ở xa"

#: rmt/rmt.c:142
msgid "Input string too long"
msgstr ""

#: rmt/rmt.c:161
msgid "Number syntax error"
msgstr ""

#: rmt/rmt.c:180
msgid "rmtd: Cannot allocate buffer space\n"
msgstr "rmtd: Không thể phân phối không gian cho bộ đệm\n"

#: rmt/rmt.c:182
msgid "Cannot allocate buffer space"
msgstr "Không thể phân phối không gian cho bộ đệm"

#: rmt/rmt.c:304
#, c-format
msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
msgstr "Hãy thử `%s --help' để biết thêm thông tin.\n"

#: rmt/rmt.c:308
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Usage: %s [OPTION]\n"
"Manipulate a tape drive, accepting commands from a remote process.\n"
"\n"
" --version Output version info.\n"
" --help   Output this help.\n"
msgstr ""
"Sử dụng: %s [TÙY CHỌN]\n"
"Điều khiển một ổ băng ghi âm (tape), chấp nhận các lệnh từ một tiến trình ở "
"xa.\n"
"\n"
" --version Đưa ra thông tin phiên bản.\n"
" --help Đưa ra trợ giúp này.\n"

#: rmt/rmt.c:315
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Report bugs to <%s>.\n"
msgstr ""
"\n"
"Thông báo lỗi tới <%s>.\n"

#: rmt/rmt.c:397
#, fuzzy
msgid "Seek offset error"
msgstr "Bộ tìm kiếm vượt quá vùng cho phép"

#: rmt/rmt.c:406 rmt/rmt.c:547 rmt/rmt.c:557
msgid "Seek offset out of range"
msgstr "Bộ tìm kiếm vượt quá vùng cho phép"

#: rmt/rmt.c:428
msgid "Seek direction out of range"
msgstr "Hướng tìm kiếm vượt quá vùng cho phép"

#: rmt/rmt.c:472
msgid "rmtd: Premature eof\n"
msgstr "rmtd: Kết thúc tập tin (eof) sớm\n"

#: rmt/rmt.c:474
msgid "Premature end of file"
msgstr "Kết thúc sớm của tập tin"

#: rmt/rmt.c:672
msgid "Garbage command"
msgstr "Câu lệnh rác"

#: src/buffer.c:326 src/buffer.c:335
#, fuzzy
msgid "Total bytes written"
msgstr "Tổng số byte đã ghi: %s (%s, %s/s)\n"

#: src/buffer.c:333 src/buffer.c:347
msgid "Total bytes read"
msgstr ""

#: src/buffer.c:337
#, fuzzy, c-format
msgid "Total bytes deleted: %s\n"
msgstr "Tổng số byte đã ghi: %s (%s, %s/s)\n"

#: src/buffer.c:426
msgid "(pipe)"
msgstr "(đường ống)"

#: src/buffer.c:449
msgid "Invalid value for record_size"
msgstr "Giá trị cho record_size không đúng"

#: src/buffer.c:452
msgid "No archive name given"
msgstr "Không đưa ra tên tập tin lưu trữ"

#: src/buffer.c:496
msgid "Cannot verify stdin/stdout archive"
msgstr "Không kiểm tra được tập tin lưu trữ stdin/stdout"

#: src/buffer.c:509
#, c-format
msgid "Archive is compressed. Use %s option"
msgstr "Tập tin lưu trữ được nén. Hãy sử dụng tùy chọn %s"

#: src/buffer.c:556 src/tar.c:2187
msgid "Cannot update compressed archives"
msgstr "Không cập nhật được lưu trữ đã nén"

#. TRANSLATORS: This is a ``checkpoint of write operation'',
#. *not* ``Writing a checkpoint''.
#. E.g. in Spanish ``Punto de comprobaci@'on de escritura'',
#. *not* ``Escribiendo un punto de comprobaci@'on''
#: src/buffer.c:606
#, fuzzy, c-format
msgid "Write checkpoint %u"
msgstr "Điểm kiểm tra ghi nhớ %d"

# msgstr[1] "Kích thước bản ghi = %lu khối"
#. TRANSLATORS: This is a ``checkpoint of read operation'',
#. *not* ``Reading a checkpoint''.
#. E.g. in Spanish ``Punto de comprobaci@'on de lectura'',
#. *not* ``Leyendo un punto de comprobaci@'on''
#: src/buffer.c:612
#, fuzzy, c-format
msgid "Read checkpoint %u"
msgstr "Điểm kiểm tra ghi nhớ %d"

#: src/buffer.c:664
msgid "At beginning of tape, quitting now"
msgstr "Tại đầu băng ghi âm, thoát ra bây giờ"

#: src/buffer.c:670
msgid "Too many errors, quitting"
msgstr "Quá nhiều lỗi, đang thoát"

#: src/buffer.c:698
#, c-format
msgid "Unaligned block (%lu byte) in archive"
msgid_plural "Unaligned block (%lu bytes) in archive"
msgstr[0] "Khối chưa sắp hàng (%lu byte) trong tập tin lưu trữ"

# msgstr[1] "Khối chưa sắp hàng (%lu byte) trong tập tin lưu trữ"
#: src/buffer.c:718
#, c-format
msgid "Record size = %lu block"
msgid_plural "Record size = %lu blocks"
msgstr[0] "Kích thước bản ghi = %lu khối"

#: src/buffer.c:791
msgid "Cannot backspace archive file; it may be unreadable without -i"
msgstr "Không thể \"tua\" lại tập tin lưu trữ; nó có thể đọc khi không có -i"

#: src/buffer.c:823
msgid "rmtlseek not stopped at a record boundary"
msgstr "rmtlseek không dừng lại tại một ranh giới bản ghi"

#: src/buffer.c:879
#, c-format
msgid "%s: contains invalid volume number"
msgstr "%s: chứa số thứ tự khối không đúng"

#: src/buffer.c:914
msgid "Volume number overflow"
msgstr "Số thứ tự khối thừa ra"

#: src/buffer.c:929
#, c-format
msgid "Prepare volume #%d for %s and hit return: "
msgstr "Chuẩn bị khối #%d cho %s và nhấn Enter: "

#: src/buffer.c:935
msgid "EOF where user reply was expected"
msgstr "Kết thúc tập tin (EOF) khi mong đợi trả lời của người dùng"

#: src/buffer.c:940 src/buffer.c:972
msgid "WARNING: Archive is incomplete"
msgstr "CẢNH BÁO: Tập tin lưu trữ không hoàn thành"

#: src/buffer.c:954
#, fuzzy, c-format
msgid ""
" n name    Give a new file name for the next (and subsequent) volume(s)\n"
" q       Abort tar\n"
" y or newline Continue operation\n"
msgstr ""
" n [tên]  Đưa ra tên tập tin mới cho (các) khối tiếp theo (và theo sau)\n"
" q     Dừng tar\n"
" !     Đẻ ra một shell con\n"
" ?     In ra danh sách này\n"

#: src/buffer.c:959
#, c-format
msgid " !       Spawn a subshell\n"
msgstr ""

#: src/buffer.c:960
#, c-format
msgid " ?       Print this list\n"
msgstr ""

#: src/buffer.c:967
msgid "No new volume; exiting.\n"
msgstr "Không có khối mới; đang thoát.\n"

#: src/buffer.c:1000
msgid "File name not specified. Try again.\n"
msgstr ""

#: src/buffer.c:1013
#, c-format
msgid "Invalid input. Type ? for help.\n"
msgstr ""

#: src/buffer.c:1064
#, fuzzy, c-format
msgid "%s command failed"
msgstr "Câu lệnh `%s' không thành công"

#: src/buffer.c:1126 src/delete.c:210 src/list.c:167 src/update.c:165
msgid "This does not look like a tar archive"
msgstr "Đây có vẻ không phải là một tập tin lưu trữ tar"

#: src/buffer.c:1219
#, fuzzy, c-format
msgid "%s is possibly continued on this volume: header contains truncated name"
msgstr "%s không tiếp tục trên khối này"

#: src/buffer.c:1223
#, c-format
msgid "%s is not continued on this volume"
msgstr "%s không tiếp tục trên khối này"

#: src/buffer.c:1237
#, c-format
msgid "%s is the wrong size (%s != %s + %s)"
msgstr "%s là kích thước sai (%s != %s + %s)"

#: src/buffer.c:1247
msgid "This volume is out of sequence"
msgstr "Khối này vượt quá dãy cho phép"

#: src/buffer.c:1293
#, c-format
msgid "Archive not labeled to match %s"
msgstr "Tập tin lưu trữ không có nhãn tương ứng với %s"

#: src/buffer.c:1296
#, c-format
msgid "Volume %s does not match %s"
msgstr "Khối %s không tương ứng %s"

#: src/buffer.c:1392
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"%s: file name too long to be stored in a GNU multivolume header, truncated"
msgstr "%s: tên tập tin quá dài để chứa trong một phần đầu đa khối GNU"

#: src/compare.c:96
#, c-format
msgid "Could only read %lu of %lu byte"
msgid_plural "Could only read %lu of %lu bytes"
msgstr[0] "Chỉ đọc được %lu từ %lu byte"

# msgstr[1] "Chỉ đọc được %lu từ %lu byte"
#: src/compare.c:106 src/compare.c:388
msgid "Contents differ"
msgstr "Diff nội dung"

#: src/compare.c:132 src/extract.c:790 src/incremen.c:1193 src/list.c:372
#: src/list.c:1314
msgid "Unexpected EOF in archive"
msgstr "Kết thúc tập tin không mong đợi trong lưu trữ"

#: src/compare.c:180 src/compare.c:196 src/compare.c:314 src/compare.c:412
msgid "File type differs"
msgstr "Diff dạng tập tin"

#: src/compare.c:183 src/compare.c:203 src/compare.c:328
msgid "Mode differs"
msgstr "Diff chế độ"

#: src/compare.c:206
msgid "Uid differs"
msgstr "Diff Uid"

#: src/compare.c:208
msgid "Gid differs"
msgstr "Diff Gid"

#: src/compare.c:212
msgid "Mod time differs"
msgstr "Diff thời gian sửa đổi"

#: src/compare.c:216 src/compare.c:420
msgid "Size differs"
msgstr "Diff kích thước"

#: src/compare.c:270
#, c-format
msgid "Not linked to %s"
msgstr "Không liên kết tới %s"

#: src/compare.c:293
msgid "Symlink differs"
msgstr "Diff liên kết mềm"

#: src/compare.c:322
msgid "Device number differs"
msgstr "Diff số thứ tự của thiết bị"

#: src/compare.c:462
#, c-format
msgid "Verify "
msgstr "Kiểm tra"

#: src/compare.c:469
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: Unknown file type `%c', diffed as normal file"
msgstr "%s: không rõ dạng tập tin '%c', diff như tập tin thông thường"

#: src/compare.c:524
msgid "Archive contains file names with leading prefixes removed."
msgstr "Tập tin lưu trữ chứa tên tập tin không có tiền tố ở đầu."

#: src/compare.c:526
msgid "Verification may fail to locate original files."
msgstr "Sự kiểm tra có thể không định vị được các tập tin gốc."

#: src/compare.c:596
#, c-format
msgid "VERIFY FAILURE: %d invalid header detected"
msgid_plural "VERIFY FAILURE: %d invalid headers detected"
msgstr[0] "LỖI KIỂM TRA: tìm thấy %d phần đầu không đúng"

#: src/create.c:67
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: contains a cache directory tag %s; %s"
msgstr "%s: tập tin chứa một thẻ ghi thư mục lưu trữ tạm; không được dump"

#: src/create.c:270
#, c-format
msgid "value %s out of %s range %s..%s; substituting %s"
msgstr "giá trị %s vượt quá %s phạm vi %s..%s; đang thay thế %s"

#: src/create.c:276
#, c-format
msgid "value %s out of %s range %s..%s"
msgstr "giá trị %s vượt quá %s phạm vi %s..%s"

# msgstr[1] "LỖI KIỂM TRA: tìm thấy %d phần đầu không đúng"
#: src/create.c:336
msgid "Generating negative octal headers"
msgstr "Đang tạo phần đầu hệ tám âm"

#: src/create.c:622 src/create.c:685
#, c-format
msgid "%s: file name is too long (max %d); not dumped"
msgstr "%s: tên tập tin quá dài (max %d); không được dump"

#: src/create.c:632
#, c-format
msgid "%s: file name is too long (cannot be split); not dumped"
msgstr "%s: tên tập tin quá dài (không chia được); không được dump"

#: src/create.c:659
#, c-format
msgid "%s: link name is too long; not dumped"
msgstr "%s: tên liên kết quá dài; không được dump"

#: src/create.c:1075
#, c-format
msgid "%s: File shrank by %s byte; padding with zeros"
msgid_plural "%s: File shrank by %s bytes; padding with zeros"
msgstr[0] "%s: Tập tin được rút ngắn %s byte; độn vào bắng các số không"

#: src/create.c:1176
#, c-format
msgid "%s: file is on a different filesystem; not dumped"
msgstr "%s: tập tin trên một hệ thống tập tin khác; không được dump"

#: src/create.c:1217 src/create.c:1228
msgid "contents not dumped"
msgstr ""

#: src/create.c:1357
#, c-format
msgid "%s: Unknown file type; file ignored"
msgstr "%s: Không rõ dạng tập tin; tập tin bị lờ đi"

#: src/create.c:1458
#, fuzzy, c-format
msgid "Missing links to %s.\n"
msgstr "Thiếu liên kết tới '%s'.\n"

#: src/create.c:1529
#, c-format
msgid "%s: file is unchanged; not dumped"
msgstr "%s: tập tin chưa thay đổi; không được dump"

#: src/create.c:1537
#, c-format
msgid "%s: file is the archive; not dumped"
msgstr "%s: tập tin là một lưu trữ; không được dump"

#: src/create.c:1567
#, c-format
msgid "%s: File removed before we read it"
msgstr "%s: Tập tin bị xóa trước khi chúng ta đọc nó"

#: src/create.c:1585
#, fuzzy
msgid "directory not dumped"
msgstr "%s: tập tin chứa một thẻ ghi thư mục lưu trữ tạm; không được dump"

# msgstr[1] "%s: Tập tin được rút ngắn %s byte; độn vào bắng các số không"
#: src/create.c:1654
#, c-format
msgid "%s: file changed as we read it"
msgstr "%s: tập tin đã thay đổi khi chúng ta đọc nó"

#: src/create.c:1733
#, c-format
msgid "%s: socket ignored"
msgstr "%s: socket bị lờ đi"

#: src/create.c:1738
#, c-format
msgid "%s: door ignored"
msgstr "%s: cửa (door) bị lờ đi"

#: src/delete.c:216 src/list.c:181 src/update.c:170
msgid "Skipping to next header"
msgstr "Nhảy tới phần đầu tiếp theo"

#: src/delete.c:281
msgid "Deleting non-header from archive"
msgstr "Xóa không phải phần đầu từ lưu trữ"

#: src/extract.c:198
#, c-format
msgid "%s: implausibly old time stamp %s"
msgstr "%s: tem thời gian cũ không hợp lý %s"

#: src/extract.c:215
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: time stamp %s is %s s in the future"
msgstr "%s: tem thời gian %s là %lu giây trong tương lai"

#: src/extract.c:395
#, c-format
msgid "%s: Unexpected inconsistency when making directory"
msgstr "%s: Sự mâu thuẫn không mong đợi khi tạo thư mục"

#: src/extract.c:588
#, c-format
msgid "%s: Directory renamed before its status could be extracted"
msgstr "%s: Đổi tên thư mục trước khi có thể giải phóng trạng thái của nó"

#: src/extract.c:724
msgid "Extracting contiguous files as regular files"
msgstr "Giải nén các tập tin liền nhau thành những tập tin thông thường"

#: src/extract.c:1000
msgid "Attempting extraction of symbolic links as hard links"
msgstr "Đang thử giải nén liên kết mềm thành liên kết cứng"

#: src/extract.c:1057
#, c-format
msgid "Reading %s\n"
msgstr "Đọc %s\n"

#: src/extract.c:1146
#, c-format
msgid "%s: Cannot extract -- file is continued from another volume"
msgstr "%s: Không giải nén được -- tập tin tiếp tục từ khối khác"

#: src/extract.c:1153 src/list.c:1081
#, fuzzy
msgid "Unexpected long name header"
msgstr "Kết thúc tập tin (EOF) không mong đợi trong các tên hỏng"

#: src/extract.c:1159
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: Unknown file type `%c', extracted as normal file"
msgstr "%s: Dạng tập tin không rõ '%c', giải nén như tập tin thông thường"

#: src/extract.c:1184
#, fuzzy, c-format
msgid "Current %s is newer or same age"
msgstr "Hiện thời `%s' mới hơn"

#: src/extract.c:1230
#, c-format
msgid "%s: Was unable to backup this file"
msgstr "%s: Không thể sao lưu tập tin này"

#: src/extract.c:1358
#, fuzzy, c-format
msgid "Cannot rename %s to %s"
msgstr "%s: Không thể đổi tên thành %s"

#: src/extract.c:1370
#, c-format
msgid "Error is not recoverable: exiting now"
msgstr "Lỗi không thể phục hồi: thoát bây giờ"

#: src/incremen.c:260 src/incremen.c:300
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: Directory has been renamed from %s"
msgstr "%s: Đã đổi tên thư mục"

#: src/incremen.c:270
#, c-format
msgid "%s: Directory has been renamed"
msgstr "%s: Đã đổi tên thư mục"

#: src/incremen.c:311
#, c-format
msgid "%s: Directory is new"
msgstr "%s: Thư mục là mới"

#: src/incremen.c:699 src/incremen.c:716
msgid "Invalid time stamp"
msgstr "Tem thời gian không đúng"

#: src/incremen.c:755
#, fuzzy
msgid "Invalid modification time (seconds)"
msgstr "Đưa ra chế độ không đúng trên tùy chọn"

#: src/incremen.c:770
msgid "Invalid modification time (nanoseconds)"
msgstr ""

#: src/incremen.c:790
msgid "Invalid device number"
msgstr "Số thứ tự thiết bị không đúng"

#: src/incremen.c:805
msgid "Invalid inode number"
msgstr "Số thứ tự chỉ mục inode sai"

#: src/incremen.c:856 src/incremen.c:893
msgid "Field too long while reading snapshot file"
msgstr ""

#: src/incremen.c:863 src/incremen.c:901
msgid "Read error in snapshot file"
msgstr ""

#: src/incremen.c:865 src/incremen.c:905 src/incremen.c:957
#: src/incremen.c:1015
#, fuzzy
msgid "Unexpected EOF in snapshot file"
msgstr "Kết thúc tập tin không mong đợi trong lưu trữ"

#: src/incremen.c:872 src/incremen.c:912
msgid "Unexpected field value in snapshot file"
msgstr ""

#: src/incremen.c:1007
msgid "Missing record terminator"
msgstr ""

#: src/incremen.c:1058 src/incremen.c:1061
msgid "Bad incremental file format"
msgstr ""

#: src/incremen.c:1080
#, c-format
msgid "Unsupported incremental format version: %<PRIuMAX>"
msgstr ""

#: src/incremen.c:1233
#, c-format
msgid "Malformed dumpdir: expected '%c' but found %#3o"
msgstr ""

#: src/incremen.c:1243
msgid "Malformed dumpdir: 'X' duplicated"
msgstr ""

#: src/incremen.c:1256
#, fuzzy
msgid "Malformed dumpdir: empty name in 'R'"
msgstr "Tham số mật độ sai: '%s'"

#: src/incremen.c:1269
msgid "Malformed dumpdir: 'T' not preceeded by 'R'"
msgstr ""

#: src/incremen.c:1275
#, fuzzy
msgid "Malformed dumpdir: empty name in 'T'"
msgstr "Tham số mật độ sai: '%s'"

#: src/incremen.c:1295
#, c-format
msgid "Malformed dumpdir: expected '%c' but found end of data"
msgstr ""

#: src/incremen.c:1301
msgid "Malformed dumpdir: 'X' never used"
msgstr ""

#: src/incremen.c:1344
#, c-format
msgid "Cannot create temporary directory using template %s"
msgstr ""

#: src/incremen.c:1392
#, c-format
msgid "%s: Not purging directory: unable to stat"
msgstr "%s: Không làm sạch thư mục: không thể lấy trạng thái (stat)"

#: src/incremen.c:1405
#, c-format
msgid "%s: directory is on a different device: not purging"
msgstr "%s: thư mục trên một thiết bị khác: không làm sạch"

#: src/incremen.c:1413
#, c-format
msgid "%s: Deleting %s\n"
msgstr "%s: Đang xóa %s\n"

#: src/incremen.c:1418
#, c-format
msgid "%s: Cannot remove"
msgstr "%s: Không thể xóa bỏ"

#: src/list.c:113
#, c-format
msgid "%s: Omitting"
msgstr "%s: Đang bỏ đi"

#: src/list.c:131
#, c-format
msgid "block %s: ** Block of NULs **\n"
msgstr "khối %s: ** Khối của các số không (NUL) **\n"

#: src/list.c:144
#, c-format
msgid "A lone zero block at %s"
msgstr "Một khối không đơn lẻ tại %s"

#: src/list.c:155
#, c-format
msgid "block %s: ** End of File **\n"
msgstr "khối %s: ** Kết thúc tập tin **\n"

#: src/list.c:178 src/list.c:1054 src/list.c:1282
#, c-format
msgid "block %s: "
msgstr "khối %s: "

#. TRANSLATORS: %s is type of the value (gid_t, uid_t, etc.)
#: src/list.c:662
#, c-format
msgid "Blanks in header where numeric %s value expected"
msgstr "Khoảng trống trong Phần đầu trong khi mong đợi một giá trị số %s"

#. TRANSLATORS: Second %s is a type name (gid_t,uid_t,etc.)
#: src/list.c:717
#, c-format
msgid "Archive octal value %.*s is out of %s range; assuming two's complement"
msgstr ""
"Giá trị hệ tám %.*s của lưu trữ vượt ra phạm vi %s; coi như phần bù của hai"

#. TRANSLATORS: Second %s is a type name (gid_t,uid_t,etc.)
#: src/list.c:728
#, c-format
msgid "Archive octal value %.*s is out of %s range"
msgstr "Giá trị hệ tám %.*s của lưu trữ vượt ra phạm vi %s"

#: src/list.c:749
msgid "Archive contains obsolescent base-64 headers"
msgstr "Lưu trữ chứa phần đầu base-64 không còn dùng nữa"

#: src/list.c:763
#, c-format
msgid "Archive signed base-64 string %s is out of %s range"
msgstr "Lưu trữ ký chuỗi base-64 %s vượt ra ngoài vùng %s"

#: src/list.c:794
#, c-format
msgid "Archive base-256 value is out of %s range"
msgstr "Giá trị base-256 của lưu trữ vượt ra ngoài vùng %s"

#. TRANSLATORS: Second %s is a type name (gid_t,uid_t,etc.)
#: src/list.c:823
#, c-format
msgid "Archive contains %.*s where numeric %s value expected"
msgstr "Lưu trữ chứa %.*s ở chỗ mong đợi giá trị số %s"

#. TRANSLATORS: Second %s is type name (gid_t,uid_t,etc.)
#: src/list.c:845
#, fuzzy, c-format
msgid "Archive value %s is out of %s range %s..%s"
msgstr "Giá trị lưu trữ %s vượt quá %s vùng %s.%s"

#: src/list.c:1217
#, c-format
msgid " link to %s\n"
msgstr " liên kết tới %s\n"

#: src/list.c:1225
#, c-format
msgid " unknown file type %s\n"
msgstr " dạng tập tin không rõ %s\n"

#: src/list.c:1243
#, c-format
msgid "--Long Link--\n"
msgstr "--Liên kết Dài--\n"

#: src/list.c:1247
#, c-format
msgid "--Long Name--\n"
msgstr "--Tên Dài--\n"

#: src/list.c:1251
#, c-format
msgid "--Volume Header--\n"
msgstr "--Phần đầu Khối--\n"

#: src/list.c:1259
#, c-format
msgid "--Continued at byte %s--\n"
msgstr "--Tiếp tục tại byte %s--\n"

#: src/list.c:1287
msgid "Creating directory:"
msgstr "Đang tạo thư mục:"

#: src/misc.c:456
#, c-format
msgid "Renaming %s to %s\n"
msgstr "Đang đổi tên %s thành %s\n"

#: src/misc.c:465 src/misc.c:483
#, c-format
msgid "%s: Cannot rename to %s"
msgstr "%s: Không thể đổi tên thành %s"

#: src/misc.c:488
#, c-format
msgid "Renaming %s back to %s\n"
msgstr "Đang đổi tên %s ngược lại thành %s\n"

#: src/misc.c:615
msgid "Cannot save working directory"
msgstr "Không thể ghi nhớ thư mục làm việc"

#: src/misc.c:621
msgid "Cannot change working directory"
msgstr "Không thay đổi được thư mục làm việc"

#: src/misc.c:711
msgid "child process"
msgstr "tiến trình con"

#: src/misc.c:720
msgid "interprocess channel"
msgstr "kênh (channel) giữa các tiến trình"

#. TRANSLATORS: The following three msgids form a single sentence.
#.
#: src/names.c:599
msgid "Pattern matching characters used in file names. Please,"
msgstr ""

#: src/names.c:601
msgid "use --wildcards to enable pattern matching, or --no-wildcards to"
msgstr ""

#: src/names.c:603
msgid "suppress this warning."
msgstr ""

#: src/names.c:618 src/names.c:636
#, c-format
msgid "%s: Not found in archive"
msgstr "%s: Không tìm thấy trong lưu trữ"

#: src/names.c:621
#, c-format
msgid "%s: Required occurrence not found in archive"
msgstr "%s: Không tìm thấy phần tử yêu cầu trong lưu trữ"

#: src/tar.c:80
#, c-format
msgid "Options `-%s' and `-%s' both want standard input"
msgstr "Cả hai tùy chọn `-%s' và `-%s' đều muốn dữ liệu nhập vào tiêu chuẩn"

#: src/tar.c:157
#, c-format
msgid "%s: Invalid archive format"
msgstr "%s: Định dạng lưu trữ không đúng"

#: src/tar.c:181
msgid "GNU features wanted on incompatible archive format"
msgstr "Muốn tính năng GNU trên định dạng lưu trữ không tương thích"

#: src/tar.c:242
#, c-format
msgid ""
"Unknown quoting style `%s'. Try `%s --quoting-style=help' to get a list."
msgstr ""

#: src/tar.c:329
#, fuzzy
msgid ""
"GNU `tar' saves many files together into a single tape or disk archive, and "
"can restore individual files from the archive.\n"
"\n"
"Examples:\n"
" tar -cf archive.tar foo bar # Create archive.tar from files foo and bar.\n"
" tar -tvf archive.tar     # List all files in archive.tar verbosely.\n"
" tar -xf archive.tar     # Extract all files from archive.tar.\n"
msgstr ""
"Chương trình `tar' của GNU ghi nhớ nhiều tập tin vào cùng một lưu trữ băng "
"ghi âm (tape) hay lên đĩa, và có thể phục hồi từng tập tin riêng rẽ từ kho "
"lưu trữ này.\n"
"\n"
"Ví dụ:\n"
" tar -cf archive.tar foo bar # Tạo archive.tar từ các tập tin foo và bar.\n"
" tar -tvf archive.tar     # Liệt kê chi tiết tất cả các tập tin có "
"trong archive.tar.\n"
" tar -xf archive.tar     # Giải phóng tất cả các tập tin ra từ archive."
"tar.\n"
"\vHậu tố lưu trữ là `~', trừ khi được đặt với --suffix hay "
"SIMPLE_BACKUP_SUFFIX.\n"
"Có thể đặt điều khiển phiên bản bằng --backup hay VERSION_CONTROL, các giá "
"trị điều khiển là:\n"
"\n"
" t, numbered   tạo lưu trữ đánh số\n"
" nil, existing  đánh số nếu lưu trữ tồn tại, nếu không thì đơn giản\n"
" never, simple  luôn luôn tạo lưu trữ đơn giản\n"

#: src/tar.c:338
#, fuzzy
msgid ""
"The backup suffix is `~', unless set with --suffix or SIMPLE_BACKUP_SUFFIX.\n"
"The version control may be set with --backup or VERSION_CONTROL, values "
"are:\n"
"\n"
" none, off    never make backups\n"
" t, numbered   make numbered backups\n"
" nil, existing  numbered if numbered backups exist, simple otherwise\n"
" never, simple  always make simple backups\n"
msgstr ""
"Chương trình `tar' của GNU ghi nhớ nhiều tập tin vào cùng một lưu trữ băng "
"ghi âm (tape) hay lên đĩa, và có thể phục hồi từng tập tin riêng rẽ từ kho "
"lưu trữ này.\n"
"\n"
"Ví dụ:\n"
" tar -cf archive.tar foo bar # Tạo archive.tar từ các tập tin foo và bar.\n"
" tar -tvf archive.tar     # Liệt kê chi tiết tất cả các tập tin có "
"trong archive.tar.\n"
" tar -xf archive.tar     # Giải phóng tất cả các tập tin ra từ archive."
"tar.\n"
"\vHậu tố lưu trữ là `~', trừ khi được đặt với --suffix hay "
"SIMPLE_BACKUP_SUFFIX.\n"
"Có thể đặt điều khiển phiên bản bằng --backup hay VERSION_CONTROL, các giá "
"trị điều khiển là:\n"
"\n"
" t, numbered   tạo lưu trữ đánh số\n"
" nil, existing  đánh số nếu lưu trữ tồn tại, nếu không thì đơn giản\n"
" never, simple  luôn luôn tạo lưu trữ đơn giản\n"

#: src/tar.c:364
msgid "Main operation mode:"
msgstr "Chế độ thao tác chính:"

#: src/tar.c:367
msgid "list the contents of an archive"
msgstr "liệt kê nội dung của một lưu trữ"

#: src/tar.c:369
msgid "extract files from an archive"
msgstr "giải phóng các tập tin từ một lưu trữ"

#: src/tar.c:372
msgid "create a new archive"
msgstr "tạo một lưu trữ mới"

#: src/tar.c:374
msgid "find differences between archive and file system"
msgstr "tìm sự khác nhau giữa lưu trữ và hệ thống tập tin"

#: src/tar.c:377
msgid "append files to the end of an archive"
msgstr "thêm các tập tin vào cuối một lưu trữ"

#: src/tar.c:379
msgid "only append files newer than copy in archive"
msgstr "chỉ thêm những tập tin mới hơn bản sao trong lưu trữ"

#: src/tar.c:381
msgid "append tar files to an archive"
msgstr "thêm các tập tin tar vào một lưu trữ"

#: src/tar.c:384
msgid "delete from the archive (not on mag tapes!)"
msgstr "xóa từ lưu trữ (không dùng trên các băng ghi âm mag!)"

#: src/tar.c:386
msgid "test the archive volume label and exit"
msgstr ""

#: src/tar.c:391
msgid "Operation modifiers:"
msgstr "Từ khóa bổ nghĩa thao tác:"

#: src/tar.c:394
msgid "handle sparse files efficiently"
msgstr "điều khiển các tập tin thưa thớt một cách có hiệu quả"

#: src/tar.c:395
msgid "MAJOR[.MINOR]"
msgstr ""

#: src/tar.c:396
msgid "set version of the sparse format to use (implies --sparse)"
msgstr ""

#: src/tar.c:398
msgid "handle old GNU-format incremental backup"
msgstr "điều khiển sao lưu incremental có định dạng GNU cũ"

#: src/tar.c:399 src/tar.c:530 src/tar.c:594 src/tar.c:598 src/tar.c:608
#: src/tar.c:618 src/tar.c:621 src/tar.c:623 src/tar.c:698 tests/genfile.c:130
#: tests/genfile.c:178 tests/genfile.c:182 tests/genfile.c:185
msgid "FILE"
msgstr "TẬP TIN"

#: src/tar.c:400
msgid "handle new GNU-format incremental backup"
msgstr "điều khiển sao lưu incremental có định dạng GNU mới"

#: src/tar.c:402
msgid "do not exit with nonzero on unreadable files"
msgstr "đừng thoát với giá trị khác không trên tập tin không thể đọc"

#: src/tar.c:403 src/tar.c:525 src/tar.c:540 src/tar.c:651 tests/genfile.c:164
msgid "NUMBER"
msgstr "SỐ"

#: src/tar.c:404
#, fuzzy
msgid ""
"process only the NUMBERth occurrence of each file in the archive; this "
"option is valid only in conjunction with one of the subcommands --delete, --"
"diff, --extract or --list and when a list of files is given either on the "
"command line or via the -T option; NUMBER defaults to 1"
msgstr ""
"chỉ thực hiện trên lần xuất hiện thứ SỐ của mỗi tập tin trong lưu trữ. Tùy "
"chọn này chỉ có ý nghĩa khi kết hợp với một trong những câu lệnh con --"
"delete, --diff, --extract hoặc --list và khi đưa ra một danh sách tập tin "
"trên dòng lệnh hoặc qua tùy chọn -T. Mặc định SỐ có giá trị bằng 1."

#: src/tar.c:410
#, fuzzy
msgid "archive is seekable"
msgstr "Lưu trữ là có thể tìm kiếm"

#: src/tar.c:415
msgid "Overwrite control:"
msgstr ""

#: src/tar.c:418
msgid "attempt to verify the archive after writing it"
msgstr "thử kiểm tra lưu trữ sau khi ghi nó"

#: src/tar.c:420
msgid "remove files after adding them to the archive"
msgstr "xóa bỏ các tập tin sau khi thêm chúng vào lưu trữ"

#: src/tar.c:422
msgid "don't replace existing files when extracting"
msgstr "không thay thế những tập tin đã có khi giải phóng"

#: src/tar.c:424
msgid "don't replace existing files that are newer than their archive copies"
msgstr "không thay thế những tập tin đã có mà mới hơn bản sao trong lưu trữ"

#: src/tar.c:426
msgid "overwrite existing files when extracting"
msgstr "ghi đè lên những tập tin đã có khi giải phóng"

#: src/tar.c:428
msgid "remove each file prior to extracting over it"
msgstr "xóa bỏ quyền ưu tiên của mỗi tập tin để giải phóng và ghi đè lên nó"

#: src/tar.c:430
msgid "empty hierarchies prior to extracting directory"
msgstr "xóa sạch quyền ưu tiên trong cây thư mục để giải phóng thư mục"

#: src/tar.c:432
msgid "preserve metadata of existing directories"
msgstr "bảo quản dữ liệu mêta của các thư mục đã có"

#: src/tar.c:434
#, fuzzy
msgid "overwrite metadata of existing directories when extracting (default)"
msgstr "ghi đè lên những tập tin đã có khi giải phóng"

#: src/tar.c:440
msgid "Select output stream:"
msgstr ""

#: src/tar.c:443
msgid "extract files to standard output"
msgstr "giải phóng tập tin ra đầu ra tiêu chuẩn"

#: src/tar.c:444 src/tar.c:503 src/tar.c:505 tests/genfile.c:161
#: tests/genfile.c:188
msgid "COMMAND"
msgstr "CÂU LỆNH"

#: src/tar.c:445
#, fuzzy
msgid "pipe extracted files to another program"
msgstr "giải phóng tập tin ra đầu ra tiêu chuẩn"

#: src/tar.c:447
msgid "ignore exit codes of children"
msgstr ""

#: src/tar.c:449
msgid "treat non-zero exit codes of children as error"
msgstr ""

#: src/tar.c:454
msgid "Handling of file attributes:"
msgstr "Điều khiển thuộc tính tập tin:"

#: src/tar.c:457
msgid "force NAME as owner for added files"
msgstr "bắt buộc dùng TÊN làm người sở hữu cho những tập tin thêm vào"

#: src/tar.c:459
msgid "force NAME as group for added files"
msgstr "bắt buộc dùng TÊN làm nhóm sở hữu cho những tập tin thêm vào"

#: src/tar.c:460 src/tar.c:637
msgid "DATE-OR-FILE"
msgstr "NGÀY-CỦA-TẬP-TIN"

#: src/tar.c:461
#, fuzzy
msgid "set mtime for added files from DATE-OR-FILE"
msgstr "chỉ chứa những tập tin mới hơn NGÀY-CỦA-TẬP-TIN"

#: src/tar.c:462
msgid "CHANGES"
msgstr "THAY ĐỔI"

#: src/tar.c:463
msgid "force (symbolic) mode CHANGES for added files"
msgstr "bắt buộc THAY ĐỔI chế độ (tượng trưng) cho những tập tin thêm vào"

#: src/tar.c:465
msgid "METHOD"
msgstr ""

#: src/tar.c:466
msgid ""
"preserve access times on dumped files, either by restoring the times after "
"reading (METHOD='replace'; default) or by not setting the times in the first "
"place (METHOD='system')"
msgstr ""

#: src/tar.c:470
msgid "don't extract file modified time"
msgstr "không giải phóng thời gian sửa đổi của tập tin"

#: src/tar.c:472
msgid "try extracting files with the same ownership"
msgstr "thử giải phóng tập tin với cùng quyền sở hữu"

#: src/tar.c:474
msgid "extract files as yourself"
msgstr "giải phóng tập tin như tự bạn"

#: src/tar.c:476
msgid "always use numbers for user/group names"
msgstr "luôn luôn sử dụng số cho tên người dùng/nhóm"

#: src/tar.c:478
msgid "extract information about file permissions (default for superuser)"
msgstr ""

#: src/tar.c:482
msgid ""
"apply the user's umask when extracting permissions from the archive (default "
"for ordinary users)"
msgstr ""

#: src/tar.c:484
msgid "sort names to extract to match archive"
msgstr "sắp xếp tên để giải phóng tới lưu trữ tương ứng"

#: src/tar.c:487
msgid "same as both -p and -s"
msgstr "giống như khi có hai tùy chọn -p và -s"

#: src/tar.c:489
msgid ""
"delay setting modification times and permissions of extracted directories "
"until the end of extraction"
msgstr ""

#: src/tar.c:492
msgid "cancel the effect of --delay-directory-restore option"
msgstr ""

#: src/tar.c:497
msgid "Device selection and switching:"
msgstr "Lựa chọn và chuyển đổi thiết bị:"

#: src/tar.c:499
msgid "ARCHIVE"
msgstr "LƯU TRỮ"

#: src/tar.c:500
msgid "use archive file or device ARCHIVE"
msgstr "sử dụng tập tin lưu trữ hoặc thiết bị LƯU TRỮ"

#: src/tar.c:502
#, fuzzy
msgid "archive file is local even if it has a colon"
msgstr "tập tin lưu trữ là nội bộ thậm chí nếu có một dấu hai chấm"

#: src/tar.c:504
msgid "use given rmt COMMAND instead of rmt"
msgstr "sử dụng CÂU LỆNH rmt đưa ra thay cho rmt"

#: src/tar.c:506
msgid "use remote COMMAND instead of rsh"
msgstr "sử dụng CÂU LỆNH từ xa thay cho rsh"

#: src/tar.c:510
msgid "specify drive and density"
msgstr "chỉ ra ổ và mật độ ghi dữ liệu"

#: src/tar.c:524
msgid "create/list/extract multi-volume archive"
msgstr "tạo/liệt kê/giải phóng lưu trữ nhiều khối"

#: src/tar.c:526
msgid "change tape after writing NUMBER x 1024 bytes"
msgstr "thay băng ghi âm (tape) sau khi ghi nhớ SỐ X 1024 byte"

#: src/tar.c:528
msgid "run script at end of each tape (implies -M)"
msgstr "chạy script tại cuối mỗi băng ghi âm (có nghĩa -M)"

#: src/tar.c:531
msgid "use/update the volume number in FILE"
msgstr "sử dụng/cập nhật số thứ tự khối trong TẬP TIN"

#: src/tar.c:536
msgid "Device blocking:"
msgstr "Khối của thiết bị:"

#: src/tar.c:538
msgid "BLOCKS"
msgstr "KHỐI"

#: src/tar.c:539
msgid "BLOCKS x 512 bytes per record"
msgstr "KHỐI X 512 byte cho mỗi bản ghi"

#: src/tar.c:541
#, fuzzy
msgid "NUMBER of bytes per record, multiple of 512"
msgstr "KÍCH THƯỚC byte cho mỗi bản ghi, bội số của 512"

#: src/tar.c:543
msgid "ignore zeroed blocks in archive (means EOF)"
msgstr "lờ đi những khối không (zero) trong lưu trữ (có nghĩa EOF)"

#: src/tar.c:545
msgid "reblock as we read (for 4.2BSD pipes)"
msgstr "đặt khối lại khi chúng ta đọc (cho đường ống 4.2BSD)"

#: src/tar.c:550
msgid "Archive format selection:"
msgstr "Lựa chọn định dạng lưu trữ:"

#: src/tar.c:552 tests/genfile.c:151
msgid "FORMAT"
msgstr "ĐỊNH DẠNG"

#: src/tar.c:553
#, fuzzy
msgid "create archive of the given format"
msgstr "tạo lưư trữ với định dạng đưa ra."

#: src/tar.c:555
msgid "FORMAT is one of the following:"
msgstr "ĐỊNH DẠNG là một trong số sau:"

#: src/tar.c:556
msgid "old V7 tar format"
msgstr "định dạng tar V7 cũ"

#: src/tar.c:559
msgid "GNU format as per tar <= 1.12"
msgstr "định dạng GNU theo như tar <= 1.12"

#: src/tar.c:561
msgid "GNU tar 1.13.x format"
msgstr "định dạng tar GNU 1.13.x"

#: src/tar.c:563
msgid "POSIX 1003.1-1988 (ustar) format"
msgstr "định dạng PoSIX 1003.1-1988 (ustar)"

#: src/tar.c:565
msgid "POSIX 1003.1-2001 (pax) format"
msgstr "định dạng POSIX 1003.1-2001 (pax)"

#: src/tar.c:566
#, fuzzy
msgid "same as pax"
msgstr "Giống như pax"

#: src/tar.c:569
msgid "same as --format=v7"
msgstr "giống như --format=v7"

#: src/tar.c:572
msgid "same as --format=posix"
msgstr "giống như --format=posix"

#: src/tar.c:573
#, fuzzy
msgid "keyword[[:]=value][,keyword[[:]=value]]..."
msgstr "từ khóa[[:]=giá trị][,từ khóa[[:]=giá trị], ...]"

#: src/tar.c:574
msgid "control pax keywords"
msgstr "từ khóa điều khiển pax"

#: src/tar.c:575
msgid "TEXT"
msgstr "VĂN BẢN"

#: src/tar.c:576
#, fuzzy
msgid ""
"create archive with volume name TEXT; at list/extract time, use TEXT as a "
"globbing pattern for volume name"
msgstr ""
"tạo lưu trữ với tên khối TÊN. Tại thời điểm liệt kê/giải phóng, sử dụng VĂN "
"BẢN làm mẫu toàn cầu"

#: src/tar.c:578
msgid "filter the archive through bzip2"
msgstr "lọc lưu trữ qua bzip2"

#: src/tar.c:580
msgid "filter the archive through gzip"
msgstr "lọc lưu trữ qua gzip"

#: src/tar.c:584
msgid "filter the archive through compress"
msgstr "lọc lưu trữ qua compress"

#: src/tar.c:586
msgid "PROG"
msgstr "CHƯƠNG TRÌNH"

#: src/tar.c:587
msgid "filter through PROG (must accept -d)"
msgstr "lọc qua CHƯƠNG TRÌNH (phải chấp nhận -d)"

#: src/tar.c:592
msgid "Local file selection:"
msgstr "Lựa chọn tập tin nội bộ:"

#: src/tar.c:595
msgid "add given FILE to the archive (useful if its name starts with a dash)"
msgstr ""

#: src/tar.c:596
msgid "DIR"
msgstr "THƯ MỤC"

#: src/tar.c:597
msgid "change to directory DIR"
msgstr "thay đổi tới thư mục THƯ MỤC"

#: src/tar.c:599
#, fuzzy
msgid "get names to extract or create from FILE"
msgstr "lấy tên tập tin cần giải phóng hay tạo từ tập tin TÊN"

#: src/tar.c:601
msgid "-T reads null-terminated names, disable -C"
msgstr "-T đọc tên kết thúc vô hiệu lực, tắt -C"

#: src/tar.c:603
msgid "unquote filenames read with -T (default)"
msgstr ""

#: src/tar.c:605
msgid "do not unquote filenames read with -T"
msgstr ""

#: src/tar.c:606 tests/genfile.c:134
msgid "PATTERN"
msgstr "MẪU"

#: src/tar.c:607
msgid "exclude files, given as a PATTERN"
msgstr "loại trừ những tập tin tương ứng với MẪU"

#: src/tar.c:609
msgid "exclude patterns listed in FILE"
msgstr "loại trừ những mẫu liệt kê trong TẬP TIN"

#: src/tar.c:611
#, fuzzy
msgid ""
"exclude contents of directories containing CACHEDIR.TAG, except for the tag "
"file itself"
msgstr "loại trữ những thư mục chứa một thẻ ghi nhớ tạm"

#: src/tar.c:614
#, fuzzy
msgid "exclude everything under directories containing CACHEDIR.TAG"
msgstr "loại trữ những thư mục chứa một thẻ ghi nhớ tạm"

#: src/tar.c:617
#, fuzzy
msgid "exclude directories containing CACHEDIR.TAG"
msgstr "loại trữ những thư mục chứa một thẻ ghi nhớ tạm"

#: src/tar.c:619
#, fuzzy
msgid "exclude contents of directories containing FILE, except for FILE itself"
msgstr "loại trữ những thư mục chứa một thẻ ghi nhớ tạm"

#: src/tar.c:622
#, fuzzy
msgid "exclude everything under directories containing FILE"
msgstr "loại trữ những thư mục chứa một thẻ ghi nhớ tạm"

#: src/tar.c:624
#, fuzzy
msgid "exclude directories containing FILE"
msgstr "loại trữ những thư mục chứa một thẻ ghi nhớ tạm"

#: src/tar.c:626
msgid "avoid descending automatically in directories"
msgstr "tránh sự giảm dần một cách tự động trong các thư mục"

#: src/tar.c:628
msgid "stay in local file system when creating archive"
msgstr "nằm trong hệ thống tập tin nội bộ khi tạo lưu trữ"

#: src/tar.c:630
msgid "recurse into directories (default)"
msgstr "đệ quy vào các thư mục (mặc định)"

#: src/tar.c:632
msgid "don't strip leading `/'s from file names"
msgstr "đừng bỏ `/' ở đầu tên tập tin"

#: src/tar.c:634
msgid "follow symlinks; archive and dump the files they point to"
msgstr ""

#: src/tar.c:635
msgid "MEMBER-NAME"
msgstr "TÊN-THÀNH-VIÊN"

#: src/tar.c:636
msgid "begin at member MEMBER-NAME in the archive"
msgstr "bắt đầu tại thành viên TÊN-THÀNH-VIÊN trong lưu trữ"

#: src/tar.c:638
msgid "only store files newer than DATE-OR-FILE"
msgstr "chỉ chứa những tập tin mới hơn NGÀY-CỦA-TẬP-TIN"

#: src/tar.c:640
msgid "DATE"
msgstr "NGÀY"

#: src/tar.c:641
msgid "compare date and time when data changed only"
msgstr "so sánh ngày và thời gian chỉ khi dữ liệu thay đổi"

#: src/tar.c:642
msgid "CONTROL"
msgstr "ĐIỀU KHIỂN"

#: src/tar.c:643
msgid "backup before removal, choose version CONTROL"
msgstr "sao lưu trước khi xóa, chọn phiên bản ĐIỀU KHIỂN"

#: src/tar.c:644 src/tar.c:715 src/tar.c:717 tests/genfile.c:167
msgid "STRING"
msgstr "CHUỖI"

#: src/tar.c:645
#, fuzzy
msgid ""
"backup before removal, override usual suffix ('~' unless overridden by "
"environment variable SIMPLE_BACKUP_SUFFIX)"
msgstr ""
"sao lưu trước khi xóa, ghi đè hậu tố thông thường ('~' trừ khi ghi đè bằng "
"biến môi trường SIMPLE_BACKUP_SUFFIX"

#: src/tar.c:650
msgid "File name transformations:"
msgstr ""

#: src/tar.c:652
#, fuzzy
msgid "strip NUMBER leading components from file names on extraction"
msgstr "bỏ đi thành phần số SỐ đứng đầu từ tên tập tin"

#: src/tar.c:654
msgid "EXPRESSION"
msgstr ""

#: src/tar.c:655
msgid "use sed replace EXPRESSION to transform file names"
msgstr ""

#: src/tar.c:660
msgid "File name matching options (affect both exclude and include patterns):"
msgstr ""

#: src/tar.c:663
#, fuzzy
msgid "ignore case"
msgstr "sự loại trừ không kể đến chữ hoa hay chữ thường"

#: src/tar.c:665
#, fuzzy
msgid "patterns match file name start"
msgstr "loại trừ những mẫu tương ứng với bắt đầu tên tập tin"

#: src/tar.c:667
#, fuzzy
msgid "patterns match after any `/' (default for exclusion)"
msgstr "loại trừ những mẫu tương ứng sau bất kỳ / nào (mặc định)"

#: src/tar.c:669
#, fuzzy
msgid "case sensitive matching (default)"
msgstr "sự loại trừ có phân biệt chữ hoa chữ thường (mặc định)"

#: src/tar.c:671
msgid "use wildcards (default for exclusion)"
msgstr ""

#: src/tar.c:673
msgid "verbatim string matching"
msgstr ""

#: src/tar.c:675
#, fuzzy
msgid "wildcards do not match `/'"
msgstr "loại trừ những mẫu wildcard không tương ứng '/'"

#: src/tar.c:677
#, fuzzy
msgid "wildcards match `/' (default for exclusion)"
msgstr "loại trừ mẫu wildcard tương ứng '/' (mặc định)"

#: src/tar.c:682
msgid "Informative output:"
msgstr "Dữ liệu kết quả có tính thông tin:"

#: src/tar.c:685
msgid "verbosely list files processed"
msgstr "liệt kê một cách tỉ mỉ những tập tin được tiến hành"

#: src/tar.c:686
#, fuzzy
msgid "[.]NUMBER"
msgstr "SỐ"

#: src/tar.c:687
#, fuzzy
msgid "display progress messages every NUMBERth record (default 10)"
msgstr "hiển thị thông báo về tiến triển sau mỗi bản ghi thứ 10"

#: src/tar.c:690
msgid "print a message if not all links are dumped"
msgstr "in ra một thông báo nếu không phải tất cả các liên kết được dump"

#: src/tar.c:691
msgid "SIGNAL"
msgstr ""

#: src/tar.c:692
msgid ""
"print total bytes after processing the archive; with an argument - print "
"total bytes when this SIGNAL is delivered; Allowed signals are: SIGHUP, "
"SIGQUIT, SIGINT, SIGUSR1 and SIGUSR2; the names without SIG prefix are also "
"accepted"
msgstr ""

#: src/tar.c:697
msgid "print file modification dates in UTC"
msgstr "in ra ngày sửa đổi tập tin theo UTC"

#: src/tar.c:699
msgid "send verbose output to FILE"
msgstr "gửi kết quả chi tiết tới TẬP TIN"

#: src/tar.c:701
msgid "show block number within archive with each message"
msgstr "hiên thị số thứ tự khối trong lưu trữ với mỗi thông báo"

#: src/tar.c:703
msgid "ask for confirmation for every action"
msgstr "hỏi xác nhận trước mỗi hành động"

#: src/tar.c:706
#, fuzzy
msgid "show tar defaults"
msgstr "Hiển thị mặc định của tar"

#: src/tar.c:708
#, fuzzy
msgid ""
"when listing or extracting, list each directory that does not match search "
"criteria"
msgstr ""
"Khi liệt kê hay giải phóng, liệt kê mỗi thư mục không tương ứng với tiêu chí "
"tìm kiếm"

#: src/tar.c:710
msgid "show file or archive names after transformation"
msgstr ""

#: src/tar.c:713
msgid "STYLE"
msgstr ""

#: src/tar.c:714
msgid "set name quoting style; see below for valid STYLE values"
msgstr ""

#: src/tar.c:716
msgid "additionally quote characters from STRING"
msgstr ""

#: src/tar.c:718
msgid "disable quoting for characters from STRING"
msgstr ""

#: src/tar.c:723
msgid "Compatibility options:"
msgstr "Tùy chọn tương thích:"

#: src/tar.c:726
#, fuzzy
msgid ""
"when creating, same as --old-archive; when extracting, same as --no-same-"
"owner"
msgstr ""
"khi tạo, giống như --old-archive. Khi giải phóng, giống như --no-same-owner"

#: src/tar.c:731
msgid "Other options:"
msgstr "Những tùy chọn khác:"

#: src/tar.c:734
msgid "disable use of some potentially harmful options"
msgstr ""

#: src/tar.c:838
msgid "You may not specify more than one `-Acdtrux' option"
msgstr "Không nên chỉ ra hai tùy chọn hoặc nhiều hơn trong số `-Acdtrux'"

#: src/tar.c:848
msgid "Conflicting compression options"
msgstr "Mâu thuẫn giữa các tùy chọn nén"

#: src/tar.c:904
#, fuzzy, c-format
msgid "Unknown signal name: %s"
msgstr " dạng tập tin không rõ %s\n"

#: src/tar.c:928
#, fuzzy
msgid "Date sample file not found"
msgstr "Không tìm thấy tập tin ngày tháng"

#: src/tar.c:936
#, c-format
msgid "Substituting %s for unknown date format %s"
msgstr "Đang thay thế %s cho dạng ngày tháng không rõ %s"

#: src/tar.c:961
#, fuzzy, c-format
msgid "Option %s: Treating date `%s' as %s"
msgstr "Đang coi ngày `%s' như %s + %ld nano giây"

#: src/tar.c:1035
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: file list already read"
msgstr "%s: tập tin là một lưu trữ; không được dump"

#: src/tar.c:1098
#, c-format
msgid "%s: file name read contains nul character"
msgstr ""

#: src/tar.c:1163
msgid "Valid arguments for --quoting-style options are:"
msgstr ""

#: src/tar.c:1166
msgid ""
"\n"
"*This* tar defaults to:\n"
msgstr ""
"\n"
"tar *này* mặc định tới:\n"

#: src/tar.c:1199
msgid "Invalid blocking factor"
msgstr "Nhân tố khối không đúng"

#: src/tar.c:1271
msgid "Warning: the -I option is not supported; perhaps you meant -j or -T?"
msgstr "Cảnh báo: không hỗ trợ tùy chọn -I, có thể bạn muốn -j hay -T?"

#: src/tar.c:1304
msgid "Invalid tape length"
msgstr "Chiều dài băng ghi âm không đúng"

#: src/tar.c:1336
msgid "More than one threshold date"
msgstr "Có nhiều ngày bắt đầu"

#: src/tar.c:1391 src/tar.c:1394
msgid "Invalid sparse version value"
msgstr ""

#: src/tar.c:1479
msgid "--atime-preserve='system' is not supported on this platform"
msgstr ""

#: src/tar.c:1496
msgid "--checkpoint value is not an integer"
msgstr ""

#: src/tar.c:1589
#, c-format
msgid "%s: Invalid group"
msgstr "%s: Nhóm không đúng"

#: src/tar.c:1596
msgid "Invalid mode given on option"
msgstr "Đưa ra chế độ không đúng trên tùy chọn"

#: src/tar.c:1649
msgid "Invalid number"
msgstr "Số không đúng"

#: src/tar.c:1671
msgid "Invalid owner"
msgstr "Chủ sở hữu không đúng"

#: src/tar.c:1705
msgid "Invalid record size"
msgstr "Kích thước bản ghi không đúng"

#: src/tar.c:1708
#, c-format
msgid "Record size must be a multiple of %d."
msgstr "Kích thước bản ghi phải là bội số của %d."

#: src/tar.c:1745
msgid "Invalid number of elements"
msgstr "Số thứ tự của nguyên tố không đúng"

#: src/tar.c:1765
msgid "Only one --to-command option allowed"
msgstr ""

#: src/tar.c:1841
#, fuzzy, c-format
msgid "Malformed density argument: %s"
msgstr "Tham số mật độ sai: '%s'"

#: src/tar.c:1867
#, fuzzy, c-format
msgid "Unknown density: `%c'"
msgstr "Mật độ không biết đến: '%c'"

#: src/tar.c:1884
#, c-format
msgid "Options `-[0-7][lmh]' not supported by *this* tar"
msgstr "tar *này* không hỗ trợ tùy chọn `-[0-7][lmh]'"

#: src/tar.c:1919
msgid "[FILE]..."
msgstr "[TẬP TIN]..."

#: src/tar.c:2022
#, c-format
msgid "Old option `%c' requires an argument."
msgstr "Tùy chọn cũ `%c' yêu cầu một tham số."

#: src/tar.c:2104
msgid "--occurrence is meaningless without a file list"
msgstr "--occurrence không có giá trị khi không đưa ra một danh sách tập tin"

#: src/tar.c:2110
msgid "--occurrence cannot be used in the requested operation mode"
msgstr "--occurrence không được sử dụng trong chế độ thao tác đã yêu cầu "

#: src/tar.c:2140
msgid "Multiple archive files require `-M' option"
msgstr "Tập tin nhiều lưu trữ yêu cầu tùy chọn `-M'"

#: src/tar.c:2145
msgid "Cannot combine --listed-incremental with --newer"
msgstr "Không thể kết hợp --listed-incremental với --newer"

#: src/tar.c:2162
#, c-format
msgid "%s: Volume label is too long (limit is %lu byte)"
msgid_plural "%s: Volume label is too long (limit is %lu bytes)"
msgstr[0] "%s: Nhãn khối quá dài (giới hạn là %lu byte)"

#: src/tar.c:2175
msgid "Cannot verify multi-volume archives"
msgstr "Không thể kiểm tra lưu trữ nhiều khối"

#: src/tar.c:2177
msgid "Cannot verify compressed archives"
msgstr "Không thể kiểm tra lưu trữ đã nén"

#: src/tar.c:2183
msgid "Cannot use multi-volume compressed archives"
msgstr "Không thể sử dụng lưu trữ nhiều khối đã nén"

#: src/tar.c:2189
#, fuzzy
msgid "Cannot concatenate compressed archives"
msgstr "Không cập nhật được lưu trữ đã nén"

#: src/tar.c:2201
msgid "--pax-option can be used only on POSIX archives"
msgstr "--pax-option chỉ dùng được trên lưu trữ POSIX"

#: src/tar.c:2226
msgid "Cowardly refusing to create an empty archive"
msgstr "Từ chối tạo một lưu trữ trống rỗng"

#: src/tar.c:2247
msgid "Options `-Aru' are incompatible with `-f -'"
msgstr "Các tùy chọn `-Aru' không tương thích với `-f -'"

#: src/tar.c:2334
msgid "You must specify one of the `-Acdtrux' options"
msgstr "Bạn phải chỉ ra một trong các tùy chọn `-Acdtrux'"

#: src/tar.c:2385
#, c-format
msgid "Error exit delayed from previous errors"
msgstr "Lỗi thoát chậm trễ do lỗi trước"

#: src/update.c:86
#, c-format
msgid "%s: File shrank by %s byte"
msgid_plural "%s: File shrank by %s bytes"
msgstr[0] "%s: Tập tin được rút ngắn %s byte"

#: src/xheader.c:158
#, fuzzy, c-format
msgid "Keyword %s is unknown or not yet implemented"
msgstr "Từ khóa %s không biết hoặc chưa được bổ sung vào chương trình"

#: src/xheader.c:184
#, c-format
msgid "Pattern %s cannot be used"
msgstr "Không thể dùng mẫu (pattern) %s"

#: src/xheader.c:194
#, c-format
msgid "Keyword %s cannot be overridden"
msgstr "Không thể ghi chèn lên từ khóa %s"

#: src/xheader.c:498
#, fuzzy
msgid "Malformed extended header: missing length"
msgstr "Phần đầu mở rộng bị lỗi: thiếu dấu bằng"

#: src/xheader.c:506
msgid "Extended header length is out of allowed range"
msgstr ""

#: src/xheader.c:513
#, fuzzy, c-format
msgid "Extended header length %*s is out of range"
msgstr "Lưu trữ ký chuỗi base-64 %s vượt ra ngoài vùng %s"

#: src/xheader.c:525
#, fuzzy
msgid "Malformed extended header: missing blank after length"
msgstr "Phần đầu mở rộng bị lỗi: thiếu khoảng trắng ở sau chiều dài"

#: src/xheader.c:533
msgid "Malformed extended header: missing equal sign"
msgstr "Phần đầu mở rộng bị lỗi: thiếu dấu bằng"

#: src/xheader.c:539
#, fuzzy
msgid "Malformed extended header: missing newline"
msgstr "Phần đầu mở rộng bị lỗi: thiếu dấu bằng"

#: src/xheader.c:576
#, c-format
msgid "Ignoring unknown extended header keyword `%s'"
msgstr ""

#: src/xheader.c:780
#, c-format
msgid "Generated keyword/value pair is too long (keyword=%s, length=%s)"
msgstr ""

#. TRANSLATORS: The first %s is the pax extended header keyword
#. (atime, gid, etc.).
#: src/xheader.c:812
#, fuzzy, c-format
msgid "Extended header %s=%s is out of range %s..%s"
msgstr "Giá trị lưu trữ %s vượt quá %s vùng %s.%s"

#: src/xheader.c:943 src/xheader.c:973 src/xheader.c:1287
#, fuzzy, c-format
msgid "Malformed extended header: invalid %s=%s"
msgstr "Phần đầu mở rộng bị lỗi: thiếu dấu bằng"

#: src/xheader.c:1240 src/xheader.c:1265 src/xheader.c:1315
#, fuzzy, c-format
msgid "Malformed extended header: excess %s=%s"
msgstr "Phần đầu mở rộng bị lỗi: thiếu dấu bằng"

#: src/xheader.c:1328
#, fuzzy, c-format
msgid "Malformed extended header: invalid %s: unexpected delimiter %c"
msgstr "Phần đầu mở rộng bị lỗi: thiếu dấu bằng"

#: src/xheader.c:1338
#, fuzzy, c-format
msgid "Malformed extended header: invalid %s: odd number of values"
msgstr "Phần đầu mở rộng bị lỗi: thiếu dấu bằng"

#: tests/genfile.c:110
msgid ""
"genfile manipulates data files for GNU paxutils test suite.\n"
"OPTIONS are:\n"
msgstr ""

#: tests/genfile.c:125
#, fuzzy
msgid "File creation options:"
msgstr "Những tùy chọn khác:"

#: tests/genfile.c:126 tests/genfile.c:137
msgid "SIZE"
msgstr ""

#: tests/genfile.c:127
#, fuzzy
msgid "Create file of the given SIZE"
msgstr "tạo lưư trữ với định dạng đưa ra."

#: tests/genfile.c:129
#, fuzzy
msgid "Write to file NAME, instead of standard output"
msgstr "giải phóng tập tin ra đầu ra tiêu chuẩn"

#: tests/genfile.c:131
#, fuzzy
msgid "Read file names from FILE"
msgstr "Đọc %s byte từ %s"

#: tests/genfile.c:133
#, fuzzy
msgid "-T reads null-terminated names"
msgstr "-T đọc tên kết thúc vô hiệu lực, tắt -C"

#: tests/genfile.c:135
msgid "Fill the file with the given PATTERN. PATTERN is 'default' or 'zeros'"
msgstr ""

#: tests/genfile.c:138
msgid "Size of a block for sparse file"
msgstr ""

#: tests/genfile.c:140
msgid "Generate sparse file. Rest of the command line gives the file map."
msgstr ""

#: tests/genfile.c:142
msgid "OFFSET"
msgstr ""

#: tests/genfile.c:143
#, fuzzy
msgid "Seek to the given offset before writing data"
msgstr "thử kiểm tra lưu trữ sau khi ghi nó"

#: tests/genfile.c:149
msgid "File statistics options:"
msgstr ""

#: tests/genfile.c:152
msgid "Print contents of struct stat for each given file. Default FORMAT is: "
msgstr ""

#: tests/genfile.c:159
msgid "Synchronous execution options:"
msgstr ""

#: tests/genfile.c:162
msgid ""
"Execute given COMMAND. Useful with --checkpoint and one of --cut, --append, "
"--touch"
msgstr ""

#: tests/genfile.c:165
msgid "Perform given action (see below) upon reaching checkpoint NUMBER"
msgstr ""

#: tests/genfile.c:168
msgid "Set date for next --touch option"
msgstr ""

#: tests/genfile.c:171
msgid "Display executed checkpoints and exit status of COMMAND"
msgstr ""

#: tests/genfile.c:176
msgid ""
"Synchronous execution actions. These are executed when checkpoint number "
"given by --checkpoint option is reached."
msgstr ""

#: tests/genfile.c:179
msgid ""
"Truncate FILE to the size specified by previous --length option (or 0, if it "
"is not given)"
msgstr ""

#: tests/genfile.c:183
msgid "Append SIZE bytes to FILE. SIZE is given by previous --length option."
msgstr ""

#: tests/genfile.c:186
msgid "Update the access and modification times of FILE"
msgstr ""

#: tests/genfile.c:189
#, fuzzy
msgid "Execute COMMAND"
msgstr "CÂU LỆNH"

#: tests/genfile.c:239
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid size: %s"
msgstr "Tem thời gian không đúng"

#: tests/genfile.c:244
#, fuzzy, c-format
msgid "Number out of allowed range: %s"
msgstr "Số thứ tự chỉ mục inode nằm ngoài vùng cho phép"

#: tests/genfile.c:247
#, c-format
msgid "Negative size: %s"
msgstr ""

#: tests/genfile.c:260 tests/genfile.c:559
#, c-format
msgid "stat(%s) failed"
msgstr ""

#: tests/genfile.c:354
#, c-format
msgid "Error parsing number near `%s'"
msgstr ""

#: tests/genfile.c:360
#, fuzzy, c-format
msgid "Unknown date format"
msgstr "Lỗi hệ thống không rõ"

#: tests/genfile.c:383
msgid "[ARGS...]"
msgstr ""

#: tests/genfile.c:420 tests/genfile.c:460 tests/genfile.c:513
#: tests/genfile.c:663 tests/genfile.c:677
#, c-format
msgid "cannot open `%s'"
msgstr ""

#: tests/genfile.c:426
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot seek: %s"
msgstr "%s: Không thể tìm tới %s"

#: tests/genfile.c:443
#, c-format
msgid "file name contains null character"
msgstr ""

#: tests/genfile.c:508
#, c-format
msgid "cannot generate sparse files on standard output, use --file option"
msgstr ""

#: tests/genfile.c:586
#, c-format
msgid "incorrect mask (near `%s')"
msgstr ""

#: tests/genfile.c:592 tests/genfile.c:625
#, fuzzy, c-format
msgid "Unknown field `%s'"
msgstr " dạng tập tin không rõ %s\n"

#: tests/genfile.c:652
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot set time on `%s'"
msgstr "%s: Không thể tìm tới %s"

#: tests/genfile.c:806
#, c-format
msgid "Command exited successfully\n"
msgstr ""

#: tests/genfile.c:808
#, c-format
msgid "Command failed with status %d\n"
msgstr ""

#: tests/genfile.c:812
#, c-format
msgid "Command terminated on signal %d\n"
msgstr ""

#: tests/genfile.c:814
#, c-format
msgid "Command stopped on signal %d\n"
msgstr ""

#: tests/genfile.c:817
#, c-format
msgid "Command dumped core\n"
msgstr ""

#: tests/genfile.c:820
#, c-format
msgid "Command terminated\n"
msgstr ""

#: tests/genfile.c:852
#, fuzzy, c-format
msgid "--stat requires file names"
msgstr "--Tên tập tin hỏng--\n"

#: tests/genfile.c:865
#, c-format
msgid "too many arguments"
msgstr ""

#~ msgid ""
#~ "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
#~ "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public "
#~ "License;\n"
#~ "see the file named COPYING for details."
#~ msgstr ""
#~ "Chương trình này KHÔNG KÈM THEO BẢO ĐẢM NÀO trong phạm vi cho phép của\n"
#~ "luật pháp. Bạn có thể phân phối lại theo các điều khoản của GNU General\n"
#~ "Public License; Hãy xem tập tin COPYING để biết chi tiết."

#~ msgid "rmtd: Garbage command %c\n"
#~ msgstr "rmtd: Câu lệnh rác %c\n"

#~ msgid "WARNING: No volume header"
#~ msgstr "CẢNH BÁO: Không có phần đầu khối"

#~ msgid "Visible long name error"
#~ msgstr "Lỗi tên dài"

#~ msgid "Time stamp out of range"
#~ msgstr "Tem thời gian nằm ngoài vùng cho phép"

#~ msgid "Device number out of range"
#~ msgstr "Số thứ tự thiết bị nằm ngoại vùng cho phép"

#~ msgid "Visible longname error"
#~ msgstr "Lỗi tên dài"

#~ msgid "Renamed %s to %s"
#~ msgstr "Đã đổi tên %s thành %s"

#~ msgid "%s: Cannot symlink to %s"
#~ msgstr "%s: Không tạo được liên kết mềm tới %s"

#~ msgid "Symlinked %s to %s"
#~ msgstr "Tạo liên kết mềm %s tới %s"

#~ msgid "Unknown demangling command %s"
#~ msgstr "Câu lệnh kết gắn không rõ %s"

#~ msgid "Missing file name after -C"
#~ msgstr "Thiếu tên tập tin sau -C"

#~ msgid "don't change access times on dumped files"
#~ msgstr "không thay đổi thời gian truy cập trên những tập tin đã dump"

#~ msgid "extract permissions information"
#~ msgstr "giải phóng thông tin quyền hạn"

#~ msgid "do not extract permissions information"
#~ msgstr "không giải phóng thông tin quyền hạn"

#~ msgid "FILE-OF-NAMES"
#~ msgstr "TẬP-TIN-TÊN"

#~ msgid "exclude patterns are plain strings"
#~ msgstr "loại trừ những mẫu là chuỗi đơn giản"

#~ msgid "dump instead the files symlinks point to"
#~ msgstr "dump tập tin mà liên kết mềm chỉ đến"

#~ msgid "same as -N"
#~ msgstr "giống như -N"

#~ msgid "exclude patterns use wildcards (default)"
#~ msgstr "loại trừ mẫu sử dụng các ký tự đặc biệt wildcard (mặc định)"

#~ msgid "print total bytes written while creating archive"
#~ msgstr "in ra tổng số byte được ghi khi tạo lưu trữ"

#~ msgid "Print license and exit"
#~ msgstr "In ra bản quyền và thoát"

#~ msgid ""
#~ "Based on the work of John Gilmore and Jay Fenlason. See AUTHORS\n"
#~ "for complete list of authors.\n"
#~ msgstr ""
#~ "Dựa trên sản phẩm của John Gilmore và Jay Fenlason. Hãy xem AUTHORS\n"
#~ "để biết tất cả các tác giả.\n"

#~ msgid ""
#~ "  GNU tar is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
#~ "  it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
#~ "  the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
#~ "  (at your option) any later version.\n"
#~ "\n"
#~ "  GNU tar is distributed in the hope that it will be useful,\n"
#~ "  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
#~ "  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
#~ "  GNU General Public License for more details.\n"
#~ "\n"
#~ "  You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
#~ "  along with GNU tar; if not, write to the Free Software\n"
#~ "  Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 "
#~ "USA\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "  GNU tar là một chương trình miễn phí. Bạn hoàn toàn có thể phân phối "
#~ "lại chương\n"
#~ "  trình và/hoặc sửa đổi nó nhưng phải tuân theo những yêu cầu trong giấy "
#~ "phép bản\n"
#~ "  quyền GNU (General Public License của Free Soft ware Foundation); "
#~ "phiên bản 2\n"
#~ "  hay các phiên bản khác mới hơn (tùy theo ý muốn của bạn).\n"
#~ "\n"
#~ "  GNU tar được phát hành đến tay các bạn với hy vọng rằng nó sẽ trở nên "
#~ "hữu ích,\n"
#~ "  nhưng nó KHÔNG KÈM THEO BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM NÀO, ngay cả những đảm\n"
#~ "  bảo ngầm hiểu về việc THƯƠNG MẠI HÓA hay PHẢI PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC "
#~ "ĐÍCH\n"
#~ "  CỤ THỂ NÀO. Hãy tham khảo giấy phép GNU General Public License để biết "
#~ "thêm chi tiết.\n"
#~ "\n"
#~ "  Bạn sẽ nhận được một bản sao của giấy phép GNU General Public License "
#~ "kèm theo\n"
#~ "  GNU tar, nếu không, bạn có thể viết thư đến Free Software Foundation, "
#~ "Inc.,\n"
#~ "  675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA\n"
#~ "\n"

#~ msgid "Semantics of -l option will change in the future releases."
#~ msgstr "Ý nghĩa của tùy chọn -I sẽ thay đổi trong những phát hành tới."

#~ msgid "Please use --one-file-system option instead."
#~ msgstr "Xin hãy sử dụng tùy chọn --one-file-system để thay thế."

#~ msgid "Warning: the -y option is not supported; perhaps you meant -j?"
#~ msgstr "Cảnh báo: không hỗ trợ tùy chọn -y, có thể bạn muốn dùng -j?"

#~ msgid "Error in writing to standard output"
#~ msgstr "Lỗi ghi ra đầu ra tiêu chuẩn"