pl.po   [plain text]


# Polish translation for GNU make.
# Copyright (C) 1996, 2002, 2005 Free Software Foundation, Inc.
# Paweł Krawczyk <kravietz@ceti.pl>, 1996.
# Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>, 2002-2005.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: make 3.81-b3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: bug-make@gnu.org\n"
"POT-Creation-Date: 2006-04-01 01:40-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2005-06-28 18:41+0200\n"
"Last-Translator: Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>\n"
"Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: ar.c:53
#, c-format
msgid "attempt to use unsupported feature: `%s'"
msgstr "próba użycia nieistniejącej funkcji: `%s'"

#: ar.c:137
msgid "touch archive member is not available on VMS"
msgstr "element biblioteki `touch' jest niedostępny pod VMS"

#: ar.c:168
#, c-format
msgid "touch: Archive `%s' does not exist"
msgstr "touch: Archiwum `%s' nie istnieje"

#: ar.c:171
#, c-format
msgid "touch: `%s' is not a valid archive"
msgstr "touch: `%s' nie jest poprawnym archiwum"

#: ar.c:178
#, c-format
msgid "touch: Member `%s' does not exist in `%s'"
msgstr "touch: Brak elementu `%s' w `%s'"

#: ar.c:185
#, c-format
msgid "touch: Bad return code from ar_member_touch on `%s'"
msgstr "touch: Błędny kod powrotu z ar_member_touch w `%s'"

#: arscan.c:69
#, c-format
msgid "lbr$set_module failed to extract module info, status = %d"
msgstr ""
"Uzyskanie informacji o module przez lnr$set_module nie udało się, status = %d"

#: arscan.c:154
#, c-format
msgid "lbr$ini_control failed with status = %d"
msgstr "lbr$ini_control nie powiodło się, status = %d"

#: arscan.c:165
#, c-format
msgid "unable to open library `%s' to lookup member `%s'"
msgstr "błąd otwarcia biblioteki `%s' podczas szukania elementu `%s'"

#: arscan.c:825
#, c-format
msgid "Member `%s'%s: %ld bytes at %ld (%ld).\n"
msgstr "Element `%s'%s: %ld bajtów pod %ld (%ld).\n"

#: arscan.c:826
msgid " (name might be truncated)"
msgstr " (nazwa może zostać okrojona)"

#: arscan.c:828
#, c-format
msgid " Date %s"
msgstr " Data %s"

#: arscan.c:829
#, c-format
msgid " uid = %d, gid = %d, mode = 0%o.\n"
msgstr " uid = %d, gid = %d, mode = 0%o.\n"

#: commands.c:422
msgid "*** Break.\n"
msgstr "*** Przerwano.\n"

#: commands.c:545
#, c-format
msgid "*** [%s] Archive member `%s' may be bogus; not deleted"
msgstr "*** [%s] Element archiwum `%s' może być fałszywy; nie usunięty"

#: commands.c:548
#, c-format
msgid "*** Archive member `%s' may be bogus; not deleted"
msgstr "*** Element archiwum `%s' może być fałszywy; nie usunięty"

#: commands.c:561
#, c-format
msgid "*** [%s] Deleting file `%s'"
msgstr "*** [%s] Kasuję plik `%s'"

#: commands.c:563
#, c-format
msgid "*** Deleting file `%s'"
msgstr "*** Kasuję plik `%s'"

#: commands.c:599
msgid "# commands to execute"
msgstr "# polecenia do wykonania"

#: commands.c:602
msgid " (built-in):"
msgstr " (wbudowane):"

#: commands.c:604
#, c-format
msgid " (from `%s', line %lu):\n"
msgstr " (z `%s', linia %lu):\n"

#: dir.c:983
msgid ""
"\n"
"# Directories\n"
msgstr ""
"\n"
"# Katalogi\n"

#: dir.c:995
#, c-format
msgid "# %s: could not be stat'd.\n"
msgstr "# %s: stat() zwraca błąd.\n"

#: dir.c:999
#, c-format
msgid "# %s (key %s, mtime %d): could not be opened.\n"
msgstr "# %s (klucz %s, czas modyfikacji %d): otwarcie było niemożliwe.\n"

#: dir.c:1003
#, c-format
msgid "# %s (device %d, inode [%d,%d,%d]): could not be opened.\n"
msgstr "# %s (urządzenie %d, i-węzeł [%d,%d,%d]): otwarcie było niemożliwe.\n"

#: dir.c:1008
#, c-format
msgid "# %s (device %ld, inode %ld): could not be opened.\n"
msgstr "# %s (urządzenie %ld, i-węzeł %ld): otwarcie było niemożliwe.\n"

#: dir.c:1035
#, c-format
msgid "# %s (key %s, mtime %d): "
msgstr "# %s (klucz %s, czas modyfikacji %d): "

#: dir.c:1039
#, c-format
msgid "# %s (device %d, inode [%d,%d,%d]): "
msgstr "# %s (urządzenie %d, i-węzeł [%d,%d,%d]): "

#: dir.c:1044
#, c-format
msgid "# %s (device %ld, inode %ld): "
msgstr "# %s (urządzenie %ld, i-węzeł %ld): "

#: dir.c:1050 dir.c:1071
msgid "No"
msgstr "Nie"

#: dir.c:1053 dir.c:1074
msgid " files, "
msgstr " pliki, "

#: dir.c:1055 dir.c:1076
msgid "no"
msgstr "nie"

#: dir.c:1058
msgid " impossibilities"
msgstr " niemożliwości"

#: dir.c:1062
msgid " so far."
msgstr " jak dotąd."

#: dir.c:1079
#, c-format
msgid " impossibilities in %lu directories.\n"
msgstr " niemożliwości w %lu katalogach.\n"

#: expand.c:128
#, c-format
msgid "Recursive variable `%s' references itself (eventually)"
msgstr "Rekurencyjna zmienna `%s' wskazuje na samą siebie"

#: expand.c:266
msgid "unterminated variable reference"
msgstr "niezakończone odwołanie do zmiennej"

#: file.c:270
#, c-format
msgid "Commands were specified for file `%s' at %s:%lu,"
msgstr "Polecenia dla pliku `%s' podano w %s:%lu,"

#: file.c:275
#, c-format
msgid "Commands for file `%s' were found by implicit rule search,"
msgstr ""
"Polecenia dla pliku `%s' zostały wyznaczone na podstawie reguł standardowych,"

#: file.c:278
#, c-format
msgid "but `%s' is now considered the same file as `%s'."
msgstr "ale `%s' jest teraz uznawany za ten sam plik co `%s'."

#: file.c:281
#, c-format
msgid "Commands for `%s' will be ignored in favor of those for `%s'."
msgstr "Polecenia dla `%s' zostały zignorowane na rzecz poleceń dla `%s'."

#: file.c:301
#, c-format
msgid "can't rename single-colon `%s' to double-colon `%s'"
msgstr ""
"nie można przemianować `%s' z pojedynczym dwukropkiem na `%s' z podwójnym"

#: file.c:306
#, c-format
msgid "can't rename double-colon `%s' to single-colon `%s'"
msgstr ""
"nie można przemianować `%s' z podwójnym dwukropkiem na `%s' z pojedynczym"

#: file.c:381
#, c-format
msgid "*** Deleting intermediate file `%s'"
msgstr "*** Kasowanie pliku pośredniego `%s'"

#: file.c:385
msgid "Removing intermediate files...\n"
msgstr "Kasowanie plików pośrednich...\n"

#: file.c:781
#, c-format
msgid "%s: Timestamp out of range; substituting %s"
msgstr "%s: Oznaczenie czasu spoza zakresu; zastąpiono %s"

#: file.c:782
msgid "Current time"
msgstr "Aktualny czas"

#: file.c:881
msgid "# Not a target:"
msgstr "# To nie jest obiekt:"

#: file.c:903
msgid "# Precious file (prerequisite of .PRECIOUS)."
msgstr "# Cenny plik (zależność .PRECIOUS)."

#: file.c:905
msgid "# Phony target (prerequisite of .PHONY)."
msgstr "# Obiekt niejawny (zależność .PHONY)."

#: file.c:907
msgid "# Command-line target."
msgstr "# Obiekt podany w linii poleceń."

#: file.c:909
msgid "# A default, MAKEFILES, or -include/sinclude makefile."
msgstr "# Makefile domyślny, wymieniony w MAKEFILES lub -include/sinclude."

#: file.c:911
msgid "# Implicit rule search has been done."
msgstr "# Szukanie reguł domyślnych zostało wykonane."

#: file.c:912
msgid "# Implicit rule search has not been done."
msgstr "# Szukanie reguł domyślnych nie zostało wykonane."

#: file.c:914
#, c-format
msgid "# Implicit/static pattern stem: `%s'\n"
msgstr "# Gałąź wzorców domyślnych/statycznych: `%s'\n"

#: file.c:916
msgid "# File is an intermediate prerequisite."
msgstr "# Plik jest zależnością przejściową."

#: file.c:919
msgid "# Also makes:"
msgstr "# Robi również:"

#: file.c:925
msgid "# Modification time never checked."
msgstr "# Czas modyfikacji nie był sprawdzany."

#: file.c:927
msgid "# File does not exist."
msgstr "# Plik nie istnieje."

#: file.c:929
msgid "# File is very old."
msgstr "# Plik jest bardzo stary."

#: file.c:934
#, c-format
msgid "# Last modified %s\n"
msgstr "# Ostatnio modyfikowany %s\n"

#: file.c:937
msgid "# File has been updated."
msgstr "# Plik został uaktualniony."

#: file.c:937
msgid "# File has not been updated."
msgstr "# Plik nie został uaktualniony."

#: file.c:941
msgid "# Commands currently running (THIS IS A BUG)."
msgstr "# Aktualnie uruchamiane polecenia (TO JEST PLUSKWA)."

#: file.c:944
msgid "# Dependencies commands running (THIS IS A BUG)."
msgstr "# Aktualnie uruchamiane polecenia zależności (TO JEST PLUSKWA)."

#: file.c:953
msgid "# Successfully updated."
msgstr "# Uaktualnienie powiodło się."

#: file.c:957
msgid "# Needs to be updated (-q is set)."
msgstr "# Powinien być uaktualniony (-q jest włączone)."

#: file.c:960
msgid "# Failed to be updated."
msgstr "# Uaktualnianie nie powiodło się."

#: file.c:963
msgid "# Invalid value in `update_status' member!"
msgstr "# Błędna wartość w elemencie `update_status'!"

#: file.c:970
msgid "# Invalid value in `command_state' member!"
msgstr "# Błędna wartość w elemencie `command_state'!"

#: file.c:989
msgid ""
"\n"
"# Files"
msgstr ""
"\n"
"# Pliki"

#: file.c:993
msgid ""
"\n"
"# files hash-table stats:\n"
"# "
msgstr ""
"\n"
"# statystyki tablic haszujących plików:\n"
"# "

#: function.c:759
msgid "non-numeric first argument to `word' function"
msgstr "pierwszy argument funkcji `word' nie jest numeryczny"

#: function.c:764
msgid "first argument to `word' function must be greater than 0"
msgstr "pierwszy argument funkcji `word' musi być większy od 0"

#: function.c:785
msgid "non-numeric first argument to `wordlist' function"
msgstr "pierwszy argument funkcji `wordlist' nie jest numeryczny"

#: function.c:787
msgid "non-numeric second argument to `wordlist' function"
msgstr "drugi argument funkcji `wordlist' nie jest numeryczny"

#: function.c:1453
#, fuzzy, c-format
msgid "create_child_process: DuplicateHandle(In) failed (e=%ld)\n"
msgstr "create_child_process: DuplicateHandle(In) nie powiodło się (e=%d)\n"

#: function.c:1464
#, fuzzy, c-format
msgid "create_child_process: DuplicateHandle(Err) failed (e=%ld)\n"
msgstr "create_child_process: DuplicateHandle(Err) nie powiodło się (e=%d)\n"

#: function.c:1469
#, fuzzy, c-format
msgid "CreatePipe() failed (e=%ld)\n"
msgstr "CreatePipe() nie powiodło się (e=%d)\n"

#: function.c:1474
msgid "windows32_openpipe (): process_init_fd() failed\n"
msgstr "windows32_openpipe (): process_init_fd() nie powiodło się\n"

#: function.c:1725
#, c-format
msgid "Cleaning up temporary batch file %s\n"
msgstr "Czyszczę tymczasowy plik wsadowy %s\n"

#: function.c:2101
#, fuzzy, c-format
msgid "insufficient number of arguments (%d) to function `%s'"
msgstr "Niewystarczająca liczba argumentów (%d) dla funkcji `%s'"

#: function.c:2113
#, fuzzy, c-format
msgid "unimplemented on this platform: function `%s'"
msgstr "Funkcja `%s' nie jest zaimplementowana na tej platformie"

#: function.c:2163
#, c-format
msgid "unterminated call to function `%s': missing `%c'"
msgstr "nie dokończone wywołanie funkcji `%s': brak `%c'"

#: getopt.c:663
#, c-format
msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: opcja `%s' jest niejednoznaczna\n"

#: getopt.c:687
#, c-format
msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: opcja `--%s' nie przyjmuje argumentów\n"

#: getopt.c:692
#, c-format
msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: opcja `%c%s' nie przyjmuje argumentów\n"

#: getopt.c:709 getopt.c:882
#, c-format
msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
msgstr "%s: opcja `%s' wymaga argumentu\n"

#: getopt.c:738
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
msgstr "%s: nierozpoznana opcja `--%s'\n"

#: getopt.c:742
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
msgstr "%s: nierozpoznan opcja `%c%s'\n"

#: getopt.c:768
#, c-format
msgid "%s: illegal option -- %c\n"
msgstr "%s: niedozwolona opcja -- %c\n"

#: getopt.c:771
#, c-format
msgid "%s: invalid option -- %c\n"
msgstr "%s: błędna opcja -- %c\n"

#: getopt.c:801 getopt.c:931
#, c-format
msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
msgstr "%s: opcja wymaga argumentu -- %c\n"

#: getopt.c:848
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: opcja `-W %s' jest niejednoznaczna\n"

#: getopt.c:866
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: opcja `-W %s' nie przyjmuje argumentów\n"

#: hash.c:51
#, c-format
msgid "can't allocate %ld bytes for hash table: memory exhausted"
msgstr ""
"nie można zaalokować %ld bajtów na tablicę haszującą: pamięć wyczerpana"

#: hash.c:282
#, c-format
msgid "Load=%ld/%ld=%.0f%%, "
msgstr "Wypełnienie=%ld/%ld=%.0f%%, "

#: hash.c:284
#, c-format
msgid "Rehash=%d, "
msgstr "Przehaszowania=%d, "

#: hash.c:285
#, c-format
msgid "Collisions=%ld/%ld=%.0f%%"
msgstr "Kolizje=%ld/%ld=%.0f%%"

#: implicit.c:41
#, c-format
msgid "Looking for an implicit rule for `%s'.\n"
msgstr "Szukanie standardowej reguły dla `%s'.\n"

#: implicit.c:57
#, c-format
msgid "Looking for archive-member implicit rule for `%s'.\n"
msgstr "Szukanie standardowej reguły typu archive-member dla `%s'.\n"

#: implicit.c:319
msgid "Avoiding implicit rule recursion.\n"
msgstr "Pomijanie rekurencyjnego wywołania reguły standardowej.\n"

#: implicit.c:476
#, c-format
msgid "Trying pattern rule with stem `%.*s'.\n"
msgstr "Próbowanie reguły wzorcowej z gałęzią `%.*s'.\n"

#: implicit.c:667
#, c-format
msgid "Rejecting impossible implicit prerequisite `%s'.\n"
msgstr "Odrzucenie niemożliwej zależności domyślnej `%s'.\n"

#: implicit.c:668
#, c-format
msgid "Rejecting impossible rule prerequisite `%s'.\n"
msgstr "Odrzucenie niemożliwej zależności reguły `%s'.\n"

#: implicit.c:678
#, c-format
msgid "Trying implicit prerequisite `%s'.\n"
msgstr "Próbowanie zależności domyślnej `%s'.\n"

#: implicit.c:679
#, c-format
msgid "Trying rule prerequisite `%s'.\n"
msgstr "Próbowanie zależności reguły `%s'.\n"

#: implicit.c:710
#, c-format
msgid "Found prerequisite `%s' as VPATH `%s'\n"
msgstr "Znaleziono zależność `%s' jako VPATH `%s'\n"

#: implicit.c:730
#, c-format
msgid "Looking for a rule with intermediate file `%s'.\n"
msgstr "Szukanie reguły zawierającej plik przejściowy `%s'.\n"

#: job.c:321
msgid "Cannot create a temporary file\n"
msgstr "Nie można utworzyć pliku tymczasowego\n"

#: job.c:388
#, c-format
msgid "*** [%s] Error 0x%x (ignored)"
msgstr "*** [%s] Błąd 0x%x (zignorowany)"

#: job.c:389
#, c-format
msgid "*** [%s] Error 0x%x"
msgstr "*** [%s] Błąd 0x%x"

#: job.c:393
#, c-format
msgid "[%s] Error %d (ignored)"
msgstr "[%s] Błąd %d (zignorowany)"

#: job.c:394
#, c-format
msgid "*** [%s] Error %d"
msgstr "*** [%s] Błąd %d"

#: job.c:399
msgid " (core dumped)"
msgstr " (zrzut pamięci)"

#: job.c:488
msgid "*** Waiting for unfinished jobs...."
msgstr "*** Oczekiwanie na niezakończone zadania...."

#: job.c:518
#, c-format
msgid "Live child 0x%08lx (%s) PID %ld %s\n"
msgstr "Żyjący potomek 0x%08lx (%s) PID %ld %s\n"

#: job.c:520 job.c:701 job.c:804 job.c:1457
msgid " (remote)"
msgstr " (zdalne)"

#: job.c:698
#, c-format
msgid "Reaping losing child 0x%08lx PID %ld %s\n"
msgstr "Zbieranie przegrywającego potomka 0x%08lx PID %ld %s\n"

#: job.c:699
#, c-format
msgid "Reaping winning child 0x%08lx PID %ld %s\n"
msgstr "Zbieranie wygrywającego potomka 0x%08lx PID %ld %s\n"

#: job.c:704
#, c-format
msgid "Cleaning up temp batch file %s\n"
msgstr "Czyszczenie tymczasowego pliku wsadowego %s\n"

#: job.c:802
#, c-format
msgid "Removing child 0x%08lx PID %ld%s from chain.\n"
msgstr "Usuwanie potomka 0x%08lx PID %ld%s z kolejki.\n"

#: job.c:862
msgid "write jobserver"
msgstr "piszący serwer zadań"

#: job.c:864
#, c-format
msgid "Released token for child 0x%08lx (%s).\n"
msgstr "Zwolniony token dla potomka 0x%08lx (%s).\n"

#: job.c:1383
#, fuzzy, c-format
msgid "process_easy() failed to launch process (e=%ld)\n"
msgstr "process_easy() nie mógł uruchomić procesu (e=%d)\n"

#: job.c:1387 job.c:2020
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Counted %d args in failed launch\n"
msgstr ""
"\n"
"Naliczono %d parametrów nieudanego uruchomienia\n"

#: job.c:1455
#, c-format
msgid "Putting child 0x%08lx (%s) PID %ld%s on the chain.\n"
msgstr "Wstawianie potomka 0x%08lx (%s) PID %ld%s do kolejki.\n"

#: job.c:1709
#, c-format
msgid "Obtained token for child 0x%08lx (%s).\n"
msgstr "Otrzymano token dla potomka 0x%08lx (%s).\n"

#: job.c:1718
msgid "read jobs pipe"
msgstr "strumień czytający zadania"

#: job.c:1832
msgid "cannot enforce load limits on this operating system"
msgstr "niemożliwe wymuszenie limitów obciążenia w tym systemie"

#: job.c:1834
msgid "cannot enforce load limit: "
msgstr "niemożliwe wymuszenie limitu obciążenia: "

#: job.c:1907
msgid "no more file handles: could not duplicate stdin\n"
msgstr "nie ma więcej uchwytów plików: nie można powielić stdin\n"

#: job.c:1909
msgid "no more file handles: could not duplicate stdout\n"
msgstr "nie ma więcej uchwytów plików: nie można powielić stdout\n"

#: job.c:1937
msgid "Could not restore stdin\n"
msgstr "Nie można odtworzyć stdin\n"

#: job.c:1945
msgid "Could not restore stdout\n"
msgstr "Nie można odtworzyć stdout\n"

#: job.c:2016
#, fuzzy, c-format
msgid "process_easy() failed failed to launch process (e=%ld)\n"
msgstr "process_easy() nie mógł uruchomić procesu (e=%d)\n"

#: job.c:2046
#, fuzzy, c-format
msgid "make reaped child pid %ld, still waiting for pid %ld\n"
msgstr "make usunął potomka pid %d, nadal czeka na pid %d\n"

#: job.c:2085
#, c-format
msgid "%s: Command not found"
msgstr "%s: Polecenie nie znalezione"

#: job.c:2145
#, c-format
msgid "%s: Shell program not found"
msgstr "%s: Nie znaleziono programu powłoki"

#: job.c:2154
msgid "spawnvpe: environment space might be exhausted"
msgstr "spawnvpe: mogło zabraknąć miejsca na środowisko"

#: job.c:2363
#, c-format
msgid "$SHELL changed (was `%s', now `%s')\n"
msgstr "$SHELL się zmienił (był `%s', jest `%s')\n"

#: job.c:2789
#, c-format
msgid "Creating temporary batch file %s\n"
msgstr "Tworzenie tymczasowego pliku wsadowego %s\n"

#: job.c:2902
#, c-format
msgid "%s (line %d) Bad shell context (!unixy && !batch_mode_shell)\n"
msgstr "%s (linia %d) Zły kontekst powłoki (!unixy && !batch_mode_shell)\n"

#: main.c:291
msgid "Options:\n"
msgstr "Opcje:\n"

#: main.c:292
msgid " -b, -m           Ignored for compatibility.\n"
msgstr " -b, -m           Ignorowane dla kompatybilności.\n"

#: main.c:294
msgid " -B, --always-make      Unconditionally make all targets.\n"
msgstr ""
" -B, --always-make      Bezwarunkowe utworzenie wszystkich obiektów.\n"

#: main.c:296
msgid ""
" -C DIRECTORY, --directory=DIRECTORY\n"
"               Change to DIRECTORY before doing anything.\n"
msgstr ""
" -C KATALOG, --directory=KATALOG\n"
"               Przejście do KATALOGu przed robieniem\n"
"               czegokolwiek.\n"

#: main.c:299
msgid " -d             Print lots of debugging information.\n"
msgstr ""
" -d             Wyświetla dużo informacji diagnostycznych.\n"

#: main.c:301
msgid ""
" --debug[=FLAGS]       Print various types of debugging information.\n"
msgstr ""
" --debug[=FLAGI]       Wyświetla różne rodzaje informacji\n"
"               diagnostycznych.\n"

#: main.c:303
msgid ""
" -e, --environment-overrides\n"
"               Environment variables override makefiles.\n"
msgstr ""
" -e, --environment-overrides\n"
"               Zmienne środowiska przykrywają makefile.\n"

#: main.c:306
msgid ""
" -f FILE, --file=FILE, --makefile=FILE\n"
"               Read FILE as a makefile.\n"
msgstr ""
" -f PLIK, --file=PLIK, --makefile=PLIK\n"
"               Czyta PLIK jako makefile.\n"

#: main.c:309
msgid " -h, --help         Print this message and exit.\n"
msgstr ""
" -h, --help         Wyświetla ten komunikat i kończy działanie.\n"

#: main.c:311
msgid " -i, --ignore-errors     Ignore errors from commands.\n"
msgstr " -i, --ignore-errors     Ignoruje błędy poleceń.\n"

#: main.c:313
msgid ""
" -I DIRECTORY, --include-dir=DIRECTORY\n"
"               Search DIRECTORY for included makefiles.\n"
msgstr ""
" -I KATALOG, --include-dir=KATALOG\n"
"               Szuka dołączanych makefile w KATALOGu.\n"

#: main.c:316
msgid ""
" -j [N], --jobs[=N]     Allow N jobs at once; infinite jobs with no "
"arg.\n"
msgstr ""
" -j [N], --jobs[=N]     Dopuszcza N zadań naraz; brak N oznacza brak\n"
"               ograniczeń.\n"

#: main.c:318
msgid ""
" -k, --keep-going      Keep going when some targets can't be made.\n"
msgstr ""
" -k, --keep-going      Kontynuuj jeśli nie da się zrobić jakichś\n"
"               obiektów.\n"

#: main.c:320
msgid ""
" -l [N], --load-average[=N], --max-load[=N]\n"
"               Don't start multiple jobs unless load is below "
"N.\n"
msgstr ""
" -l [N], --load-average[=N], --max-load[=N]\n"
"               Nie uruchamiaj wielu zadań jeśli load nie "
"jest\n"
"               poniżej N.\n"

#: main.c:323
msgid ""
" -L, --check-symlink-times  Use the latest mtime between symlinks and "
"target.\n"
msgstr ""
" -L, --check-symlink-times  Używanie ostatniego mtime między dowiązaniem a "
"celem.\n"

#: main.c:325
msgid ""
" -n, --just-print, --dry-run, --recon\n"
"               Don't actually run any commands; just print "
"them.\n"
msgstr ""
" -n, --just-print, --dry-run, --recon\n"
"               Nie wykonuje poleceń; jedynie je wyświetla.\n"

#: main.c:328
msgid ""
" -o FILE, --old-file=FILE, --assume-old=FILE\n"
"               Consider FILE to be very old and don't remake "
"it.\n"
msgstr ""
" -o PLIK, --old-file=PLIK, --assume-old=PLIK\n"
"               Uznanie PLIKu za bardzo stary i nie tworzenie "
"go\n"
"               ponownie.\n"

#: main.c:331
msgid " -p, --print-data-base    Print make's internal database.\n"
msgstr " -p, --print-data-base    Wyświetla wewnętrzną bazę danych make.\n"

#: main.c:333
msgid ""
" -q, --question       Run no commands; exit status says if up to "
"date.\n"
msgstr ""
" -q, --question       Nie uruchamia żadnych poleceń; status powrotu\n"
"               wskazuje aktualność.\n"

#: main.c:335
msgid " -r, --no-builtin-rules   Disable the built-in implicit rules.\n"
msgstr " -r, --no-builtin-rules   Wyłącza wbudowane reguły standardowe.\n"

#: main.c:337
msgid " -R, --no-builtin-variables Disable the built-in variable settings.\n"
msgstr ""
" -R, --no-builtin-variables Wyłącza ustawianie wbudowanych zmiennych.\n"

#: main.c:339
msgid " -s, --silent, --quiet    Don't echo commands.\n"
msgstr " -s, --silent, --quiet    Nie wypisuje poleceń.\n"

#: main.c:341
msgid ""
" -S, --no-keep-going, --stop\n"
"               Turns off -k.\n"
msgstr ""
" -S, --no-keep-going, --stop\n"
"               Wyłącza -k.\n"

#: main.c:344
msgid " -t, --touch         Touch targets instead of remaking them.\n"
msgstr " -t, --touch         Uaktualnia obiekty zamiast je robić.\n"

#: main.c:346
msgid ""
" -v, --version        Print the version number of make and exit.\n"
msgstr ""
" -v, --version        Wyświetla wersję make i kończy działanie.\n"

#: main.c:348
msgid " -w, --print-directory    Print the current directory.\n"
msgstr " -w, --print-directory    Wyświetla aktualny katalog.\n"

#: main.c:350
msgid ""
" --no-print-directory    Turn off -w, even if it was turned on "
"implicitly.\n"
msgstr ""
" --no-print-directory    Wyłącza -w, nawet jeśli było ono włączone\n"
"               domyślnie.\n"

#: main.c:352
msgid ""
" -W FILE, --what-if=FILE, --new-file=FILE, --assume-new=FILE\n"
"               Consider FILE to be infinitely new.\n"
msgstr ""
" -W PLIK, --what-if=PLIK, --new-file=PLIK, --assume-new=PLIK\n"
"               Uznaje PLIK za nieskończenie nowy.\n"

#: main.c:355
msgid ""
" --warn-undefined-variables Warn when an undefined variable is "
"referenced.\n"
msgstr ""
" --warn-undefined-variables Ostrzega przy odwołaniach do "
"niezdefiniowanych\n"
"               zmiennych.\n"

#: main.c:549
msgid "empty string invalid as file name"
msgstr "pusty łańcuch nie może być nazwą pliku"

#: main.c:630
#, c-format
msgid "unknown debug level specification `%s'"
msgstr "nieznany poziom diagnostyki `%s'"

#: main.c:670
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: Interrupt/Exception caught (code = 0x%lx, addr = 0x%lx)\n"
msgstr "%s: złapano Przerwanie/Wyjątek (kod = 0x%x, adres = 0x%x)\n"

#: main.c:677
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"\n"
"Unhandled exception filter called from program %s\n"
"ExceptionCode = %lx\n"
"ExceptionFlags = %lx\n"
"ExceptionAddress = %lx\n"
msgstr ""
"\n"
"Nie obsługiwany filtr wyjątku wywołany z programu %s\n"
"ExceptionCode = %x\n"
"ExceptionFlags = %x\n"
"ExceptionAddress = %x\n"

#: main.c:685
#, fuzzy, c-format
msgid "Access violation: write operation at address %lx\n"
msgstr "Naruszenie praw dostępu: zapis pod adresem %x\n"

#: main.c:686
#, fuzzy, c-format
msgid "Access violation: read operation at address %lx\n"
msgstr "Naruszenie praw dostępu: odczyt spod adresu %x\n"

#: main.c:762 main.c:773
#, c-format
msgid "find_and_set_shell setting default_shell = %s\n"
msgstr "find_and_set_shell ustawia default_shell = %s\n"

#: main.c:814
#, c-format
msgid "find_and_set_shell path search set default_shell = %s\n"
msgstr "find_and_set_shell ustawia ścieżkę wyszukiwania default_shell = %s\n"

#: main.c:1236
#, c-format
msgid "%s is suspending for 30 seconds..."
msgstr "%s jest zawieszony na 30 sekund..."

#: main.c:1238
#, c-format
msgid "done sleep(30). Continuing.\n"
msgstr "zakończono sleep(30). Kontynuacja.\n"

#: main.c:1466
msgid "Makefile from standard input specified twice."
msgstr "Makefile ze standardowego wejścia podano dwukrotnie."

#: main.c:1505 vmsjobs.c:486
msgid "fopen (temporary file)"
msgstr "fopen (plik tymczasowy)"

#: main.c:1511
msgid "fwrite (temporary file)"
msgstr "fwrite (plik tymczasowy)"

#: main.c:1640
msgid "Parallel jobs (-j) are not supported on this platform."
msgstr "Równoległe zadania (-j) nie są obsługiwane na tej platformie"

#: main.c:1641
msgid "Resetting to single job (-j1) mode."
msgstr "Przełączanie w tryb jednozadaniowy (-j1)."

#: main.c:1656
msgid "internal error: multiple --jobserver-fds options"
msgstr "błąd wewnętrzny: wiele opcji --jobserver-fds"

#: main.c:1664
#, c-format
msgid "internal error: invalid --jobserver-fds string `%s'"
msgstr "błąd wewnętrzny: błędny łańcuch --jobserver-fds `%s'"

#: main.c:1674
msgid "warning: -jN forced in submake: disabling jobserver mode."
msgstr "uwaga: -jN wymuszone w podzadaniu: wyłączanie trybu serwera zadań."

#: main.c:1684
msgid "dup jobserver"
msgstr "duplikacja serwera zadań"

#: main.c:1687
msgid ""
"warning: jobserver unavailable: using -j1. Add `+' to parent make rule."
msgstr ""
"uwaga: serwer zadań niedostępny: używanie -j1. Należy dodać `+' do "
"nadrzędnej reguły make."

#: main.c:1710
msgid "creating jobs pipe"
msgstr "tworzenie potoku zadań"

#: main.c:1725
msgid "init jobserver pipe"
msgstr "inicjowanie potoku serwera zadań"

#: main.c:1744
msgid "Symbolic links not supported: disabling -L."
msgstr "Dowiązania symboliczne nie są obsługiwane: wyłączono -L."

#: main.c:1820
msgid "Updating makefiles....\n"
msgstr "Uaktualnianie plików makefile....\n"

#: main.c:1845
#, c-format
msgid "Makefile `%s' might loop; not remaking it.\n"
msgstr "Makefile `%s' może się zapętlić; nie przetwarzam go.\n"

#: main.c:1924
#, c-format
msgid "Failed to remake makefile `%s'."
msgstr "Nie udało się zrobić makefile `%s'."

#: main.c:1941
#, c-format
msgid "Included makefile `%s' was not found."
msgstr "Nie znaleziono włączanych makefile `%s'."

#: main.c:1946
#, c-format
msgid "Makefile `%s' was not found"
msgstr "Nie znaleziono makefile `%s'"

#: main.c:2016
msgid "Couldn't change back to original directory."
msgstr "Niemożliwy powrót do katalogu startowego."

#: main.c:2024
#, c-format
msgid "Re-executing[%u]:"
msgstr "Ponowne uruchamianie[%u]:"

#: main.c:2140
msgid "unlink (temporary file): "
msgstr "unlink (plik tymczasowy): "

#: main.c:2169
msgid ".DEFAULT_GOAL contains more than one target"
msgstr ".DEFAULT_GOAL zawiera więcej niż jeden cel"

#: main.c:2189
msgid "No targets specified and no makefile found"
msgstr "Nie podano obiektów i nie znaleziono makefile"

#: main.c:2191
msgid "No targets"
msgstr "Brak obiektów"

#: main.c:2196
msgid "Updating goal targets....\n"
msgstr "Uaktualnianie obiektów docelowych....\n"

#: main.c:2222
msgid "warning: Clock skew detected. Your build may be incomplete."
msgstr "uwaga: Wykryto przestawienie zegara. Budowanie może być niekompletne."

#: main.c:2383
#, c-format
msgid "Usage: %s [options] [target] ...\n"
msgstr "Składnia: %s [opcje] [obiekt] ...\n"

#: main.c:2389
#, c-format
msgid ""
"\n"
"This program built for %s\n"
msgstr ""
"\n"
"Ten program został zbudowany dla %s\n"

#: main.c:2391
#, c-format
msgid ""
"\n"
"This program built for %s (%s)\n"
msgstr ""
"\n"
"Ten program został zbudowany dla %s (%s)\n"

#: main.c:2394
#, c-format
msgid "Report bugs to <bug-make@gnu.org>\n"
msgstr "Błędy proszę zgłaszać na adres <bug-make@gnu.org>\n"

#: main.c:2466
#, c-format
msgid "the `-%c' option requires a non-empty string argument"
msgstr "opcja `-%c' wymaga niepustego łańcucha jako argumentu"

#: main.c:2518
#, c-format
msgid "the `-%c' option requires a positive integral argument"
msgstr "opcja `-%c' wymaga argumentu całkowitego dodatniego"

#: main.c:2942
#, c-format
msgid ""
"%sThis is free software; see the source for copying conditions.\n"
"%sThere is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A\n"
"%sPARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"%sTen program jest darmowy; warunki kopiowania są opisane w źródłach.\n"
"%sAutorzy nie dają ŻADNYCH gwarancji, w tym nawet gwarancji SPRZEDAWALNOŚCI\n"
"%slub PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNYCH CELÓW.\n"

#: main.c:2948
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%sThis program built for %s\n"
msgstr ""
"\n"
"%sTen program został zbudowany dla %s\n"

#: main.c:2950
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%sThis program built for %s (%s)\n"
msgstr ""
"\n"
"%sTen program został zbudowany dla %s (%s)\n"

#: main.c:2968
#, c-format
msgid ""
"\n"
"# Make data base, printed on %s"
msgstr ""
"\n"
"# Baza danych Make, wyświetlana na %s"

#: main.c:2978
#, c-format
msgid ""
"\n"
"# Finished Make data base on %s\n"
msgstr ""
"\n"
"# Zakończono tworzenie bazy danych Make na %s\n"

#: main.c:3101
#, c-format
msgid "%s: Entering an unknown directory\n"
msgstr "%s: Wejście do nieznanego katalogu\n"

#: main.c:3103
#, c-format
msgid "%s: Leaving an unknown directory\n"
msgstr "%s: Opuszczenie nieznanego katalogu\n"

#: main.c:3106
#, c-format
msgid "%s: Entering directory `%s'\n"
msgstr "%s: Wejście do katalogu `%s'\n"

#: main.c:3109
#, c-format
msgid "%s: Leaving directory `%s'\n"
msgstr "%s: Opuszczenie katalogu `%s'\n"

#: main.c:3114
#, c-format
msgid "%s[%u]: Entering an unknown directory\n"
msgstr "%s[%u]: Wejście do nieznanego katalogu\n"

#: main.c:3117
#, c-format
msgid "%s[%u]: Leaving an unknown directory\n"
msgstr "%s[%u]: Opuszczenie nieznanego katalogu\n"

#: main.c:3121
#, c-format
msgid "%s[%u]: Entering directory `%s'\n"
msgstr "%s[%u]: Wejście do katalogu `%s'\n"

#: main.c:3124
#, c-format
msgid "%s[%u]: Leaving directory `%s'\n"
msgstr "%s[%u]: Opuszczenie katalogu `%s'\n"

#: misc.c:285
msgid ". Stop.\n"
msgstr ". Stop.\n"

#: misc.c:306
#, c-format
msgid "Unknown error %d"
msgstr "Nieznany błąd %d"

#: misc.c:316
#, c-format
msgid "%s%s: %s"
msgstr "%s%s: %s"

#: misc.c:324
#, c-format
msgid "%s: %s"
msgstr "%s: %s"

#: misc.c:344 misc.c:359 misc.c:376 read.c:3127
msgid "virtual memory exhausted"
msgstr "brak pamięci wirtualnej"

#: misc.c:646
#, c-format
msgid "%s: user %lu (real %lu), group %lu (real %lu)\n"
msgstr "%s: użytkownik %lu (rzeczywisty %lu), grupa %lu (rzeczywista %lu)\n"

#: misc.c:667
msgid "Initialized access"
msgstr "Zainicjalizowany dostęp"

#: misc.c:746
msgid "User access"
msgstr "Dostęp użytkownika"

#: misc.c:794
msgid "Make access"
msgstr "Dostęp make"

#: misc.c:828
msgid "Child access"
msgstr "Dostęp potomka"

#: misc.c:892
#, c-format
msgid "write error: %s"
msgstr "błąd zapisu: %s"

#: misc.c:894
msgid "write error"
msgstr "błąd zapisu"

#: read.c:160
msgid "Reading makefiles...\n"
msgstr "Czytanie makefile...\n"

#: read.c:315
#, c-format
msgid "Reading makefile `%s'"
msgstr "Czytanie makefile `%s'"

#: read.c:317
#, c-format
msgid " (no default goal)"
msgstr " (brak celu domyślnego)"

#: read.c:319
#, c-format
msgid " (search path)"
msgstr " (przeszukiwana ścieżka)"

#: read.c:321
#, c-format
msgid " (don't care)"
msgstr " (nieważne)"

#: read.c:323
#, c-format
msgid " (no ~ expansion)"
msgstr " (brak rozszerzenia ~)"

#: read.c:623
msgid "invalid syntax in conditional"
msgstr "błędna składnia wyrażenia warunkowego"

#: read.c:633
msgid "extraneous `endef'"
msgstr "nie związany `endef'"

#: read.c:645 read.c:673 variable.c:1316
msgid "empty variable name"
msgstr "pusta nazwa zmiennej"

#: read.c:662
msgid "empty `override' directive"
msgstr "pusta dyrektywa `override'"

#: read.c:687
msgid "invalid `override' directive"
msgstr "błędna dyrektywa `override'"

#: read.c:854
msgid "commands commence before first target"
msgstr "polecenia zaczynają się przed pierwszym obiektem"

#: read.c:905
msgid "missing rule before commands"
msgstr "brakuje reguły przed poleceniami"

#: read.c:992
#, c-format
msgid "missing separator%s"
msgstr "brakujący separator%s"

#: read.c:994
msgid " (did you mean TAB instead of 8 spaces?)"
msgstr " (czyżby miał być TAB zamiast 8 spacji?)"

#: read.c:1152
msgid "missing target pattern"
msgstr "brakujący wzorzec obiektu"

#: read.c:1154
msgid "multiple target patterns"
msgstr "wielokrotne wzorce obiektu"

#: read.c:1158
#, c-format
msgid "target pattern contains no `%%'"
msgstr "wzorzec obiektu nie zawiera `%%'"

#: read.c:1286
msgid "missing `endif'"
msgstr "brakujący `endif'"

#: read.c:1377
msgid "Extraneous text after `endef' directive"
msgstr "Niezwiązany tekst po dyrektywie `endef'"

#: read.c:1411
msgid "missing `endef', unterminated `define'"
msgstr "brakujący `endef', niezakończone `define'"

#: read.c:1454
#, c-format
msgid "Extraneous text after `%s' directive"
msgstr "Niezwiązany tekst po dyrektywie `%s'"

#: read.c:1463 read.c:1477
#, c-format
msgid "extraneous `%s'"
msgstr "niezwiązany `%s'"

#: read.c:1482
msgid "only one `else' per conditional"
msgstr "tylko jedno `else' w wyrażeniu warunkowym"

#: read.c:1824
msgid "Malformed target-specific variable definition"
msgstr "Źle sformułowana definicja zmiennej dla celu"

#: read.c:1886
msgid "prerequisites cannot be defined in command scripts"
msgstr "wymagania nie mogą być definiowane w skryptach poleceń"

#: read.c:1921
msgid "mixed implicit and static pattern rules"
msgstr "pomieszane standardowe i statyczne reguły wzorców"

#: read.c:1924
msgid "mixed implicit and normal rules"
msgstr "pomieszane standardowe i normalne reguły"

#: read.c:1954
#, c-format
msgid "target `%s' doesn't match the target pattern"
msgstr "obiekt `%s' nie pasuje do wzorca obiektu"

#: read.c:1973 read.c:2074
#, c-format
msgid "target file `%s' has both : and :: entries"
msgstr "plik obiektowy `%s' ma pozycje i : i ::"

#: read.c:1979
#, c-format
msgid "target `%s' given more than once in the same rule."
msgstr "obiekt `%s' wyspecyfikowany wielokrotnie w tej samej regule"

#: read.c:1988
#, c-format
msgid "warning: overriding commands for target `%s'"
msgstr "uwaga: polecenia zakrywające dla obiektu `%s'"

#: read.c:1991
#, c-format
msgid "warning: ignoring old commands for target `%s'"
msgstr "uwaga: ignoruję stare polecenia dla obiektu `%s'"

#: read.c:2575
msgid "warning: NUL character seen; rest of line ignored"
msgstr "uwaga: napotkałem na znak NUL; reszta linii zignorowana"

#: remake.c:229
#, c-format
msgid "Nothing to be done for `%s'."
msgstr "Nie ma nic do zrobienia w `%s'."

#: remake.c:230
#, c-format
msgid "`%s' is up to date."
msgstr "`%s' jest aktualne."

#: remake.c:297
#, c-format
msgid "Pruning file `%s'.\n"
msgstr "Czyszczenie pliku `%s'.\n"

#: remake.c:349
#, c-format
msgid "%sNo rule to make target `%s'%s"
msgstr "%sBrak reguł do wykonania obiektu `%s'%s"

#: remake.c:351
#, c-format
msgid "%sNo rule to make target `%s', needed by `%s'%s"
msgstr "%sBrak reguł do zrobienia obiektu `%s', wymaganego przez `%s'%s"

#: remake.c:378
#, c-format
msgid "Considering target file `%s'.\n"
msgstr "Przetwarzanie pliku obiektowego `%s'.\n"

#: remake.c:385
#, c-format
msgid "Recently tried and failed to update file `%s'.\n"
msgstr "Już bez powodzenia próbowałem uaktualnić plik `%s'.\n"

#: remake.c:400
#, c-format
msgid "File `%s' was considered already.\n"
msgstr "Plik `%s' był już przetwarzany.\n"

#: remake.c:410
#, c-format
msgid "Still updating file `%s'.\n"
msgstr "Wciąż uaktualniam plik `%s'.\n"

#: remake.c:413
#, c-format
msgid "Finished updating file `%s'.\n"
msgstr "Skończyłem uaktualniać plik `%s'.\n"

#: remake.c:434
#, c-format
msgid "File `%s' does not exist.\n"
msgstr "Plik `%s' nie istnieje.\n"

#: remake.c:441
#, c-format
msgid ""
"*** Warning: .LOW_RESOLUTION_TIME file `%s' has a high resolution time stamp"
msgstr ""
"*** Uwaga: plik .LOW_RESOLUTION_TIME `%s' ma dużą rozdzielczość znacznika "
"czasu"

#: remake.c:454 remake.c:962
#, c-format
msgid "Found an implicit rule for `%s'.\n"
msgstr "Znaleziono standardową regułę dla `%s'.\n"

#: remake.c:456 remake.c:964
#, c-format
msgid "No implicit rule found for `%s'.\n"
msgstr "Brak standardowych reguł dla `%s'.\n"

#: remake.c:462 remake.c:970
#, c-format
msgid "Using default commands for `%s'.\n"
msgstr "Stosowanie standardowych poleceń dla `%s'.\n"

#: remake.c:484 remake.c:996
#, c-format
msgid "Circular %s <- %s dependency dropped."
msgstr "Okrężna dyrektywa %s <- %s porzucona."

#: remake.c:601
#, c-format
msgid "Finished prerequisites of target file `%s'.\n"
msgstr "Zakończono zależności pliku obiektu `%s'.\n"

#: remake.c:607
#, c-format
msgid "The prerequisites of `%s' are being made.\n"
msgstr "Zależności `%s' są wykonywane.\n"

#: remake.c:620
#, c-format
msgid "Giving up on target file `%s'.\n"
msgstr "Zaniechany plik obiektowy `%s'.\n"

#: remake.c:625
#, c-format
msgid "Target `%s' not remade because of errors."
msgstr "Obiekt `%s' nie został wykonany z powodu błędów."

#: remake.c:677
#, c-format
msgid "Prerequisite `%s' is order-only for target `%s'.\n"
msgstr "Zależność `%s' dotyczy tylko kolejności dla obiektu `%s'.\n"

#: remake.c:682
#, c-format
msgid "Prerequisite `%s' of target `%s' does not exist.\n"
msgstr "Zależność `%s' obiektu `%s' nie istnieje.\n"

#: remake.c:687
#, c-format
msgid "Prerequisite `%s' is newer than target `%s'.\n"
msgstr "Zależność `%s' jest nowsza od obiektu `%s'.\n"

#: remake.c:690
#, c-format
msgid "Prerequisite `%s' is older than target `%s'.\n"
msgstr "Zależność `%s' jest starsza od obiektu `%s'.\n"

#: remake.c:708
#, c-format
msgid "Target `%s' is double-colon and has no prerequisites.\n"
msgstr "Obiekt `%s' jest typu double-colon i nie ma żadnych zależności.\n"

#: remake.c:715
#, c-format
msgid "No commands for `%s' and no prerequisites actually changed.\n"
msgstr "Brak poleceń dla `%s' i brak zmienionych zależności.\n"

#: remake.c:720
#, c-format
msgid "Making `%s' due to always-make flag.\n"
msgstr "Tworzenie `%s' z powodu flagi always-make.\n"

#: remake.c:728
#, c-format
msgid "No need to remake target `%s'"
msgstr "Nie ma potrzeby przerabiać obiektu `%s'"

#: remake.c:730
#, c-format
msgid "; using VPATH name `%s'"
msgstr "; użyto nazwy VPATH `%s'"

#: remake.c:750
#, c-format
msgid "Must remake target `%s'.\n"
msgstr "Konieczne przerobienie obiektu `%s'.\n"

#: remake.c:756
#, c-format
msgid " Ignoring VPATH name `%s'.\n"
msgstr " Zignorowano nazwę VPATH `%s'.\n"

#: remake.c:765
#, c-format
msgid "Commands of `%s' are being run.\n"
msgstr "Uruchomiono polecenia dla `%s'.\n"

#: remake.c:772
#, c-format
msgid "Failed to remake target file `%s'.\n"
msgstr "Przerabianie pliku obiektowego `%s' nie powiodło się.\n"

#: remake.c:775
#, c-format
msgid "Successfully remade target file `%s'.\n"
msgstr "Przerabianie pliku obiektowego `%s' powiodło się.\n"

#: remake.c:778
#, c-format
msgid "Target file `%s' needs remade under -q.\n"
msgstr "Plik obiektowy `%s' powinien być przerobiony z opcją -q.\n"

#: remake.c:1306
#, c-format
msgid "Warning: File `%s' has modification time in the future"
msgstr "Uwaga: Plik `%s' ma czas modyfikacji z przyszłości"

#: remake.c:1313
#, c-format
msgid "Warning: File `%s' has modification time %.2g s in the future"
msgstr "Uwaga: Plik `%s' ma czas modyfikacji %.2g s w przyszłości"

#: remake.c:1511
#, c-format
msgid ".LIBPATTERNS element `%s' is not a pattern"
msgstr "element .LIBPATTERNS `%s' nie jest wzorcem"

#: remote-cstms.c:125
#, c-format
msgid "Customs won't export: %s\n"
msgstr "Zasady nie eksportowane: %s\n"

#: rule.c:548
msgid ""
"\n"
"# Implicit Rules"
msgstr ""
"\n"
"# Reguły stadardowe"

#: rule.c:563
msgid ""
"\n"
"# No implicit rules."
msgstr ""
"\n"
"# Brak standardowych reguł."

#: rule.c:566
#, c-format
msgid ""
"\n"
"# %u implicit rules, %u"
msgstr ""
"\n"
"# %u standardowych reguł, %u"

#: rule.c:575
msgid " terminal."
msgstr " terminal."

#: rule.c:583
#, c-format
msgid "BUG: num_pattern_rules wrong! %u != %u"
msgstr "PLUSKWA: złe num_pattern_rules! %u != %u"

#: signame.c:85
msgid "unknown signal"
msgstr "nieznany sygnał"

#: signame.c:93
msgid "Hangup"
msgstr "Rozłączenie"

#: signame.c:96
msgid "Interrupt"
msgstr "Przerwanie"

#: signame.c:99
msgid "Quit"
msgstr "Wyjście"

#: signame.c:102
msgid "Illegal Instruction"
msgstr "Błędna instrukcja"

#: signame.c:105
msgid "Trace/breakpoint trap"
msgstr "Pułapka śledzenia"

#: signame.c:110
msgid "Aborted"
msgstr "Przerwany"

#: signame.c:113
msgid "IOT trap"
msgstr "Pułapka IOT"

#: signame.c:116
msgid "EMT trap"
msgstr "Pułapka EMT"

#: signame.c:119
msgid "Floating point exception"
msgstr "Wyjątek zmiennoprzecinkowy"

#: signame.c:122
msgid "Killed"
msgstr "Zabity"

#: signame.c:125
msgid "Bus error"
msgstr "Błąd szyny"

#: signame.c:128
msgid "Segmentation fault"
msgstr "Naruszenie ochrony pamięci"

#: signame.c:131
msgid "Bad system call"
msgstr "Błędne wywołanie systemowe"

#: signame.c:134
msgid "Broken pipe"
msgstr "Przerwany potok"

#: signame.c:137
msgid "Alarm clock"
msgstr "Budzik"

#: signame.c:140
msgid "Terminated"
msgstr "Zakończony"

#: signame.c:143
msgid "User defined signal 1"
msgstr "Sygnał użytkownika 1"

#: signame.c:146
msgid "User defined signal 2"
msgstr "Sygnał użytkownika 2"

#: signame.c:151 signame.c:154
msgid "Child exited"
msgstr "Potomek powrócił"

#: signame.c:157
msgid "Power failure"
msgstr "Przerwa w zasilaniu"

#: signame.c:160
msgid "Stopped"
msgstr "Zatrzymany"

#: signame.c:163
msgid "Stopped (tty input)"
msgstr "Zatrzymany (wejście z tty)"

#: signame.c:166
msgid "Stopped (tty output)"
msgstr "Zatrzymany (wyjście na tty)"

#: signame.c:169
msgid "Stopped (signal)"
msgstr "Zatrzymany (sygnał)"

#: signame.c:172
msgid "CPU time limit exceeded"
msgstr "Przekroczony czas CPU"

#: signame.c:175
msgid "File size limit exceeded"
msgstr "Przekroczony limit wielkości pliku"

#: signame.c:178
msgid "Virtual timer expired"
msgstr "Wyczerpany stoper wirtualny"

#: signame.c:181
msgid "Profiling timer expired"
msgstr "Wyczerpany stoper profilujący"

#: signame.c:187
msgid "Window changed"
msgstr "Zmienione okno"

#: signame.c:190
msgid "Continued"
msgstr "Kontynuowany"

#: signame.c:193
msgid "Urgent I/O condition"
msgstr "Nagła sytuacja I/O"

#: signame.c:200 signame.c:209
msgid "I/O possible"
msgstr "I/O możliwe"

#: signame.c:203
msgid "SIGWIND"
msgstr "SIGWIND"

#: signame.c:206
msgid "SIGPHONE"
msgstr "SIGPHONE"

#: signame.c:212
msgid "Resource lost"
msgstr "Zaginione zasoby"

#: signame.c:215
msgid "Danger signal"
msgstr "Sygnał niebezpieczeństwa"

#: signame.c:218
msgid "Information request"
msgstr "Żądanie informacji"

#: signame.c:221
msgid "Floating point co-processor not available"
msgstr "Koprocesor obliczeń zmiennoprzecinkowych niedostępny"

#: strcache.c:210
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%s # of strings in strcache: %d\n"
msgstr ""

#: strcache.c:211
#, c-format
msgid "%s # of strcache buffers: %d\n"
msgstr ""

#: strcache.c:212
#, c-format
msgid "%s strcache size: total = %d / max = %d / min = %d / avg = %d\n"
msgstr ""

#: strcache.c:214
#, c-format
msgid "%s strcache free: total = %d / max = %d / min = %d / avg = %d\n"
msgstr ""

#: variable.c:1369
msgid "default"
msgstr "domyślna"

#: variable.c:1372
msgid "environment"
msgstr "środowiskowa"

#: variable.c:1375
msgid "makefile"
msgstr "makefile"

#: variable.c:1378
msgid "environment under -e"
msgstr "środowisko pod -e"

#: variable.c:1381
msgid "command line"
msgstr "z linii poleceń"

#: variable.c:1384
msgid "`override' directive"
msgstr "dyrektywa `override'"

#: variable.c:1387
msgid "automatic"
msgstr "automatyczna"

#: variable.c:1396
#, c-format
msgid " (from `%s', line %lu)"
msgstr " (z `%s', linia %lu)"

#: variable.c:1438
msgid "# variable set hash-table stats:\n"
msgstr "# statystyki tablic haszujących ustawionych zmiennych:\n"

#: variable.c:1449
msgid ""
"\n"
"# Variables\n"
msgstr ""
"\n"
"# Zmienne\n"

#: variable.c:1453
msgid ""
"\n"
"# Pattern-specific Variable Values"
msgstr ""
"\n"
"# Wartości zmiennych dla wzorca"

#: variable.c:1467
msgid ""
"\n"
"# No pattern-specific variable values."
msgstr ""
"\n"
"# Brak wartości zmiennych dla wzorca."

#: variable.c:1469
#, c-format
msgid ""
"\n"
"# %u pattern-specific variable values"
msgstr ""
"\n"
"# %u wartości zmiennych dla wzorca"

#: variable.h:189
#, c-format
msgid "warning: undefined variable `%.*s'"
msgstr "uwaga: niezdefiniowana zmienna `%.*s'"

#: vmsfunctions.c:94
#, c-format
msgid "sys$search failed with %d\n"
msgstr "sys$search nie powiodło się - %d\n"

#: vmsjobs.c:71
#, c-format
msgid "Warning: Empty redirection\n"
msgstr "Uwaga: Puste przekierowanie\n"

#: vmsjobs.c:175
#, c-format
msgid "internal error: `%s' command_state"
msgstr "błąd wewnętrzny: `%s' command_state"

#: vmsjobs.c:268
#, c-format
msgid "-warning, CTRL-Y will leave sub-process(es) around.\n"
msgstr "-uwaga, CTRL-Y pozostawi podproces(y).\n"

#: vmsjobs.c:284
#, c-format
msgid "-warning, you may have to re-enable CTRL-Y handling from DCL.\n"
msgstr "-uwaga, będzie trzeba ponownie umożliwić obsługę CTRL-Y z DCL.\n"

#: vmsjobs.c:407
#, c-format
msgid "BUILTIN [%s][%s]\n"
msgstr "WBUDOWANE [%s][%s]\n"

#: vmsjobs.c:418
#, c-format
msgid "BUILTIN CD %s\n"
msgstr "WBUDOWANE CD %s\n"

#: vmsjobs.c:436
#, c-format
msgid "BUILTIN RM %s\n"
msgstr "WBUDOWANE RM %s\n"

#: vmsjobs.c:457
#, c-format
msgid "Unknown builtin command '%s'\n"
msgstr "Nieznane polecenie wbudowane '%s'\n"

#: vmsjobs.c:479
#, c-format
msgid "Error, empty command\n"
msgstr "Błąd, puste polecenie\n"

#: vmsjobs.c:491
#, c-format
msgid "Redirected input from %s\n"
msgstr "Przekierowane wejście z %s\n"

#: vmsjobs.c:498
#, c-format
msgid "Redirected error to %s\n"
msgstr "Przekierowane wyjście diagnostyczne do %s\n"

#: vmsjobs.c:505
#, c-format
msgid "Redirected output to %s\n"
msgstr "Przekierowane wyjście do %s\n"

#: vmsjobs.c:568
#, c-format
msgid "Executing %s instead\n"
msgstr "Zamiast tego wykonywanie %s\n"

#: vmsjobs.c:668
#, c-format
msgid "Error spawning, %d\n"
msgstr "Błąd podczas uruchamiania, %d\n"

#: vpath.c:571
msgid ""
"\n"
"# VPATH Search Paths\n"
msgstr ""
"\n"
"# Ścieżki przeszukiwania VPATH\n"

#: vpath.c:588
msgid "# No `vpath' search paths."
msgstr "# Brak ścieżek przeszukiwania `vpath'"

#: vpath.c:590
#, c-format
msgid ""
"\n"
"# %u `vpath' search paths.\n"
msgstr ""
"\n"
"# %u ścieżek przeszukiwania `vpath'.\n"

#: vpath.c:593
msgid ""
"\n"
"# No general (`VPATH' variable) search path."
msgstr ""
"\n"
"# Brak ogólnej (zmienna `VPATH') ścieżki przeszukiwania."

#: vpath.c:599
msgid ""
"\n"
"# General (`VPATH' variable) search path:\n"
"# "
msgstr ""
"\n"
"# Ogólna (zmienna `VPATH') ścieżka przeszukiwania:\n"
"# "

#~ msgid "Do not specify -j or --jobs if sh.exe is not available."
#~ msgstr "Nie należy podawać -j lub --jobs jeśli sh.exe nie jest dostępny."

#~ msgid "Resetting make for single job mode."
#~ msgstr "Przełączanie make w tryb jednozadaniowy."