tr.po   [plain text]


# Diffutils Turkish translation
# Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
# Deniz Akkus Kanca <deniz@arayan.com>, 2001.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: diffutils 2.8\n"
"POT-Creation-Date: 2002-04-05 14:10-0800\n"
"PO-Revision-Date: 2002-04-03 07:35EET\n"
"Last-Translator: Deniz Akkus Kanca <deniz@arayan.com>\n"
"Language-Team: Turkish <gnu-tr-u12a@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 0.9.5\n"

#: lib/c-stack.c:188
msgid "program error"
msgstr "yazılım hatası"

#: lib/c-stack.c:189
msgid "stack overflow"
msgstr "yığıt taşması"

#: lib/error.c:128 lib/error.c:156
msgid "Unknown system error"
msgstr "Bilinmeyen sistem hatası"

#: lib/freesoft.c:27
msgid ""
"This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
"You may redistribute copies of this program\n"
"under the terms of the GNU General Public License.\n"
"For more information about these matters, see the file named COPYING."
msgstr ""
"Bu yazılım, kanunun izin verdiği ölçüde, HİÇ BİR GARANTİ içermez.\n"
"Bu yazılımın kopyalarını GNU Genel Kamu Lisansı'nın koşulları altında\n"
"dağıtabilirsiniz. Bu konular ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen "
"COPYING\n"
"adındaki dosyaya bakın."

#: lib/getopt.c:693
#, c-format
msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: `%s' seçeneği belirsiz\n"

#: lib/getopt.c:718
#, c-format
msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: `--%s' seçeneği argümansız kullanılır\n"

#: lib/getopt.c:723
#, c-format
msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: seçenek `%c%s' argümansız kullanılır\n"

#: lib/getopt.c:741 lib/getopt.c:914
#, c-format
msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
msgstr "%s: `%s' seçeneği bir argümanla kullanılır\n"

#: lib/getopt.c:770
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
msgstr "%s: `--%s' seçeneği bilinmiyor\n"

#: lib/getopt.c:774
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
msgstr "%s: `%c%s' seçeneği bilinmiyor\n"

#: lib/getopt.c:800
#, c-format
msgid "%s: illegal option -- %c\n"
msgstr "%s: kuraldışı seçenek -- %c\n"

#: lib/getopt.c:803
#, c-format
msgid "%s: invalid option -- %c\n"
msgstr "%s: geçersiz seçenek -- %c\n"

#: lib/getopt.c:833 lib/getopt.c:963
#, c-format
msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
msgstr "%s: seçenek bir argümanla kullanılır -- %c\n"

#: lib/getopt.c:880
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: `-W %s' seçeneği belirsiz\n"

#: lib/getopt.c:898
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: `-W %s' seçeneği argümansız kullanılır\n"

#: lib/regex.c:1367
msgid "Success"
msgstr "Başarılı"

#: lib/regex.c:1370
msgid "No match"
msgstr "Eşleme yok"

#: lib/regex.c:1373
msgid "Invalid regular expression"
msgstr "Düzenli ifade geçersiz"

#: lib/regex.c:1376
msgid "Invalid collation character"
msgstr "Harmanlama karakteri geçersiz"

#: lib/regex.c:1379
msgid "Invalid character class name"
msgstr "Karakter sınıf ismi geçersiz"

#: lib/regex.c:1382
msgid "Trailing backslash"
msgstr "İzleyen ters kesme"

#: lib/regex.c:1385
msgid "Invalid back reference"
msgstr "Geriye başvuru geçersiz"

#: lib/regex.c:1388
msgid "Unmatched [ or [^"
msgstr "[ ya da [^ eşleşmiyor"

#: lib/regex.c:1391
msgid "Unmatched ( or \\("
msgstr "( ya da \\( eşleşmiyor"

#: lib/regex.c:1394
msgid "Unmatched \\{"
msgstr "\\{ eşleşmiyor"

#: lib/regex.c:1397
msgid "Invalid content of \\{\\}"
msgstr "\\{\\} içeriği geçersiz"

#: lib/regex.c:1400
msgid "Invalid range end"
msgstr "Kapsam sonu geçersiz"

#: lib/regex.c:1403
msgid "Memory exhausted"
msgstr "Bellek tükendi"

#: lib/regex.c:1406
msgid "Invalid preceding regular expression"
msgstr "Önceki düzenli ifade geçersiz"

#: lib/regex.c:1409
msgid "Premature end of regular expression"
msgstr "Düzenli ifadenin sonu eksik kalmış"

#: lib/regex.c:1412
msgid "Regular expression too big"
msgstr "Düzenli ifade çok büyük"

#: lib/regex.c:1415
msgid "Unmatched ) or \\)"
msgstr ") ya da \\) eşleşmiyor"

#: lib/regex.c:8034
msgid "No previous regular expression"
msgstr "Daha önce düzenli ifade yok"

#: lib/xmalloc.c:63
msgid "memory exhausted"
msgstr "bellek tükendi"

#: src/analyze.c:809 src/diff.c:1283
#, c-format
msgid "Files %s and %s differ\n"
msgstr "%s ve %s dosyaları birbirinden farklı\n"

#: src/analyze.c:812
#, c-format
msgid "Binary files %s and %s differ\n"
msgstr "İkilik dosyalar %s ve %s birbirinden farklı\n"

#: src/analyze.c:1058 src/diff3.c:1413 src/util.c:526
msgid "No newline at end of file"
msgstr "Dosya sonunda yenisatır yok."

#: src/cmp.c:43
msgid "Written by Torbjorn Granlund and David MacKenzie."
msgstr "Torbjorn Granlund ve David MacKenzie tarafından yazılmıştır."

#: src/cmp.c:118 src/diff.c:817 src/diff3.c:427 src/sdiff.c:168
#, c-format
msgid "Try `%s --help' for more information."
msgstr "Daha fazla bilgi için `%s --help' komutunu kullanın."

#: src/cmp.c:137
#, c-format
msgid "invalid --ignore-initial value `%s'"
msgstr "geçersiz -- ilk değer `%s' yoksayılmış"

#: src/cmp.c:146
msgid "options -l and -s are incompatible"
msgstr "-l ve -s seçenekleri beraber kullanılamaz"

#: src/cmp.c:154 src/diff.c:826 src/diff3.c:435 src/sdiff.c:177
#: src/sdiff.c:313 src/sdiff.c:320 src/sdiff.c:910 src/util.c:194
#: src/util.c:286 src/util.c:293
msgid "write failed"
msgstr "yazma başarısız oldu"

#: src/cmp.c:156 src/diff.c:828 src/diff.c:1354 src/diff3.c:437
#: src/sdiff.c:179
msgid "standard output"
msgstr "standart çıktı"

#: src/cmp.c:160
msgid "-b --print-bytes Print differing bytes."
msgstr "-b --print-bytes Bayt farklarını çıktılar."

#: src/cmp.c:161
msgid "-i SKIP --ignore-initial=SKIP Skip the first SKIP bytes of input."
msgstr "-i ATLA --ignore-initial=ATLA Girdinin ilk ATLA baytını atlar."

#: src/cmp.c:162
msgid "-i SKIP1:SKIP2 --ignore-initial=SKIP1:SKIP2"
msgstr "-i ATLA1:ATLA2 --ignore-initial=ATLA1:ATLA2"

#: src/cmp.c:163
msgid ""
" Skip the first SKIP1 bytes of FILE1 and the first SKIP2 bytes of FILE2."
msgstr " DOSYA1'in ilk ATLA1 baytını ve DOSYA2'nin ilk ATLA2 baytını atlar."

#: src/cmp.c:164
msgid "-l --verbose Output byte numbers and values of all differing bytes."
msgstr ""
"-l --verbose Bütün farklı baytların numaralarını ve değerlerini gösterir."

#: src/cmp.c:165
msgid "-n LIMIT --bytes=LIMIT Compare at most LIMIT bytes."
msgstr "-n LİMİT --bytes=LİMİT En fazla LİMİT baytı karşılaştırır."

#: src/cmp.c:166
msgid "-s --quiet --silent Output nothing; yield exit status only."
msgstr ""
"-s --quiet --silent Hiç bir şey çıktılamaz, yalnızca çıkış durumunu "
"bildirir."

#: src/cmp.c:167 src/diff.c:904 src/diff3.c:455 src/sdiff.c:204
msgid "-v --version Output version info."
msgstr "-v --version Sürüm bilgisini gösterir."

#: src/cmp.c:168 src/diff.c:905 src/diff3.c:456 src/sdiff.c:205
msgid "--help Output this help."
msgstr "--help Bu yardımı gösterir."

#: src/cmp.c:177
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... FILE1 [FILE2 [SKIP1 [SKIP2]]]\n"
msgstr "Kullanım: %s [SEÇENEK]... DOSYA1 [DOSYA2 [ATLA1 [ATLA2]]]\n"

#: src/cmp.c:179
msgid "Compare two files byte by byte."
msgstr "İki dosyayı bayt bayt karşılaştırır."

#: src/cmp.c:183
msgid "SKIP1 and SKIP2 are the number of bytes to skip in each file."
msgstr "ATLA1 ve ATLA2 her dosyada atlanacak bayt sayısını gösterir."

#: src/cmp.c:184
msgid ""
"SKIP values may be followed by the following multiplicative suffixes:\n"
"kB 1000, K 1024, MB 1,000,000, M 1,048,576,\n"
"GB 1,000,000,000, G 1,073,741,824, and so on for T, P, E, Z, Y."
msgstr ""
"ATLA değerleri aşağıdaki çarpanlarla sonlanabilir:\n"
"kB 1000, K 1024, MB 1,000,000, M 1,048,576,\n"
"GB 1,000,000,000, G 1,073,741,824, ve T, P, E, Z, Y için devam eder."

#: src/cmp.c:187
msgid "If a FILE is `-' or missing, read standard input."
msgstr "Eğer DOSYA `-' ise veya yoksa, standart girdi okunur."

#: src/cmp.c:188 src/diff.c:911 src/diff3.c:475 src/sdiff.c:223
msgid "Report bugs to <bug-gnu-utils@gnu.org>."
msgstr ""
"Yazılım hatalarını <bug-gnu-utils@gnu.org> adresine, \n"
"çeviri hatalarını <gnu-tr-u12a@lists.sourceforge.net> adresine bildirin."

#: src/cmp.c:231
#, c-format
msgid "invalid --bytes value `%s'"
msgstr "geçersiz --bytes değeri `%s'"

#: src/cmp.c:258 src/diff.c:734 src/diff3.c:333 src/sdiff.c:558
#, c-format
msgid "missing operand after `%s'"
msgstr "`%s'den sonra işlenen eksik"

#: src/cmp.c:270 src/diff.c:736 src/diff3.c:335 src/sdiff.c:560
#, c-format
msgid "extra operand `%s'"
msgstr "fazla işlenen `%s'"

#: src/cmp.c:477
#, c-format
msgid "%s %s differ: byte %s, line %s\n"
msgstr "%s %s farklı: bayt %s, satır %s\n"

#: src/cmp.c:495
#, c-format
msgid "%s %s differ: byte %s, line %s is %3o %s %3o %s\n"
msgstr "%s %s farklı: bayt %s, satır %s: %3o %s %3o %s\n"

#: src/cmp.c:543
#, c-format
msgid "cmp: EOF on %s\n"
msgstr "cmp: %s'da EOF (dosyasonu)\n"

#: src/diff.c:41
msgid ""
"Written by Paul Eggert, Mike Haertel, David Hayes,\n"
"Richard Stallman, and Len Tower."
msgstr ""
"Paul Eggert, Mike Haertel, David Hayes, Richard Stallman, ve Len Tower\n"
"tarafından yazılmıştır."

#: src/diff.c:322
#, c-format
msgid "invalid context length `%s'"
msgstr "`%s' içerik uzunluğu geçersiz"

#: src/diff.c:405
msgid "pagination not supported on this host"
msgstr "sayfalama bu makina üzerinde desteklenmiyor"

#: src/diff.c:420 src/diff3.c:315
msgid "too many file label options"
msgstr "çok fazla dosya etiket seçeneği"

#: src/diff.c:498
#, c-format
msgid "invalid width `%s'"
msgstr "geçersiz genişlik `%s'"

#: src/diff.c:502
msgid "conflicting width options"
msgstr "çelişkili genişlik seçenekleri"

#: src/diff.c:526
#, c-format
msgid "invalid horizon length `%s'"
msgstr "geçersiz ufuk uzunluğu `%s'"

#: src/diff.c:629
#, c-format
msgid "`-%ld' option is obsolete; use `-%c %ld'"
msgstr "`-%ld' seçeneği kullanımdan kalktı; `-%c %ld' kullanın"

#: src/diff.c:641
#, c-format
msgid "`-%ld' option is obsolete; omit it"
msgstr "`-%ld' seçeneği kullanımdan kalktı; kullanmayın"

#: src/diff.c:709
msgid "--from-file and --to-file both specified"
msgstr "hem --from-file hem de --to-file belirtilmiş"

#: src/diff.c:832
msgid "Compare files line by line."
msgstr "Dosyaları satır satır karşılaştırır."

#: src/diff.c:834
msgid "-i --ignore-case Ignore case differences in file contents."
msgstr ""
"-i --ignore-case Dosya içeriğinde büyük/küçük harf farklarını yoksayar."

#: src/diff.c:835
msgid "--ignore-file-name-case Ignore case when comparing file names."
msgstr ""
"--ignore-file-name-case Dosya isimlerinde büyük/küçük harf farklarını "
"yoksayar."

#: src/diff.c:836
msgid "--no-ignore-file-name-case Consider case when comparing file names."
msgstr ""
"--no-ignore-file-name-case Dosya isimlerinde büyük/küçük harf farkı gözetir."

#: src/diff.c:837 src/sdiff.c:186
msgid "-E --ignore-tab-expansion Ignore changes due to tab expansion."
msgstr ""
"-E --ignore-tab-expansion Sekmelerin açılmasından doğan farkları yoksayar."

#: src/diff.c:838 src/sdiff.c:187
msgid "-b --ignore-space-change Ignore changes in the amount of white space."
msgstr ""
"-b --ignore-space-change Boşluk miktarındaki değişiklikleri yoksayar."

#: src/diff.c:839
msgid "-w --ignore-all-space Ignore all white space."
msgstr "-w --ignore-all-space Bütün boşlukları yoksayar."

#: src/diff.c:840 src/sdiff.c:189
msgid "-B --ignore-blank-lines Ignore changes whose lines are all blank."
msgstr ""
"-B --ignore-blank-lines Satırları boş olan değişiklikleri dikkate almaz."

#: src/diff.c:841 src/sdiff.c:190
msgid ""
"-I RE --ignore-matching-lines=RE Ignore changes whose lines all match RE."
msgstr ""
"-I DÜZİF --ignore-matching-lines=DÜZİF Satırları DÜZİF kalıbına uyan\n"
"                     farkları yok sayar."

#: src/diff.c:842 src/sdiff.c:191
msgid "--strip-trailing-cr Strip trailing carriage return on input."
msgstr "--strip-trailing-cr Girdiden en sonda sarkan satır başını soyar."

#: src/diff.c:844
msgid "--binary Read and write data in binary mode."
msgstr "--binary Datayı ikilik kipte yazar ve okur."

#: src/diff.c:846 src/diff3.c:451 src/sdiff.c:192
msgid "-a --text Treat all files as text."
msgstr "-a --text Bütün dosyaları metin imişcesine işler."

#: src/diff.c:848
msgid ""
"-c -C NUM --context[=NUM] Output NUM (default 3) lines of copied "
"context.\n"
"-u -U NUM --unified[=NUM] Output NUM (default 3) lines of unified "
"context.\n"
" --label LABEL Use LABEL instead of file name.\n"
" -p --show-c-function Show which C function each change is in.\n"
" -F RE --show-function-line=RE Show the most recent line matching RE."
msgstr ""
"-c -C SAYI --context[=SAYI] SAYI kadar bağlam satırı kopyalar (öntanımlı "
"3)\n"
"-u -U SAYI --unified[=SAYI] SAYI kadar birleşmiş bağlam satırı kopyalar\n"
"                (öntanımlı 3)\n"
" --label ETİKET Dosya adı yerine ETİKET'i kullanır.\n"
" -p --show-c-function Her farkın hangi C işlevi içinde olduğunu "
"gösterir.\n"
" -F DÜZİF --show-function-line=DÜZİF DÜZİF düzenli ifade kalıbına uygun "
"olan\n"
"                en son satırı gösterir."

#: src/diff.c:853
msgid "-q --brief Output only whether files differ."
msgstr "-q --brief Yalnızca dosyaların farklı olup olmadığını gösterir."

#: src/diff.c:854
msgid "-e --ed Output an ed script."
msgstr "-e --ed Bir ed betiği çıktılar."

#: src/diff.c:855
msgid "--normal Output a normal diff."
msgstr "--normal Normal bir diff çıktılar."

#: src/diff.c:856
msgid "-n --rcs Output an RCS format diff."
msgstr "-n --rcs RCS biçeminde diff çıktılar."

#: src/diff.c:857
msgid ""
"-y --side-by-side Output in two columns.\n"
" -W NUM --width=NUM Output at most NUM (default 130) print columns.\n"
" --left-column Output only the left column of common lines.\n"
" --suppress-common-lines Do not output common lines."
msgstr ""
"-y --side-by-side İki sütun halinde çıktı verir.\n"
" -w SAYI --width=SAYI Satır başına en fazla SAYI kadar karakter çıktılar\n"
"          (öntanımlı 130).\n"
" --left-column   Ortak satırlarda yalnız sol sütunu gösterir.\n"
" --suppress-common-lines Ortak satırları göstermez."

#: src/diff.c:861
msgid "-D NAME --ifdef=NAME Output merged file to show `#ifdef NAME' diffs."
msgstr ""
"-D İSİM --ifdef=İSİM #ifdef İSİM farklarını gösteren harmanlanmış\n"
"            dosya çıktılar."

#: src/diff.c:862
msgid ""
"--GTYPE-group-format=GFMT Similar, but format GTYPE input groups with GFMT."
msgstr ""
"--GTÜR-group-format=GBÇ Benzer, fakat GTÜR biçeminde girdi grupları\n"
"             GBÇ ile biçemlendirilir."

#: src/diff.c:863
msgid "--line-format=LFMT Similar, but format all input lines with LFMT."
msgstr ""
"--line-format=LBÇ Benzer, fakat bütün girdi satırları LBÇ ile "
"biçemlendirilir."

#: src/diff.c:864
msgid ""
"--LTYPE-line-format=LFMT Similar, but format LTYPE input lines with LFMT."
msgstr ""
"--LTÜR-line-format=LBÇ Benzer, fakat LTÜR girdi satırları \n"
"            LBÇ ile biçemlendirilir."

#: src/diff.c:865
msgid " LTYPE is `old', `new', or `unchanged'. GTYPE is LTYPE or `changed'."
msgstr ""
" LTÜR, `old' (eski), `new' (yeni) veya `unchanged' (değişmemiş) olabilir. \n"
" GTÜR, LTÜR veya `changed' (değişmiş) olabilir."

#: src/diff.c:866
msgid ""
" GFMT may contain:\n"
"  %< lines from FILE1\n"
"  %> lines from FILE2\n"
"  %= lines common to FILE1 and FILE2\n"
"  %[-][WIDTH][.[PREC]]{doxX}LETTER printf-style spec for LETTER\n"
"   LETTERs are as follows for new group, lower case for old group:\n"
"    F first line number\n"
"    L last line number\n"
"    N number of lines = L-F+1\n"
"    E F-1\n"
"    M L+1"
msgstr ""
" GBÇ aşağıdakileri içerebilir:\n"
"  %< DOSYA1'den satırlar\n"
"  %> DOSYA2'den satırlar\n"
"  %= DOSYA1 ve DOSYA2'de ortak olan satırlar\n"
"  %[-][GENİŞLİK][.[KESİNLİK]]{doxX}HARF HARF için printf tarzı biçem\n"
"   HARF'ler yeni grup için aşağıdaki gibi, eski grup için ise\n"
"   küçük harf olurlar:\n"
"    F ilk satır numarası\n"
"    L son satır numarası\n"
"    N satır sayısı = L-F+1\n"
"    E F-1\n"
"    M L+1"

#: src/diff.c:877
msgid ""
" LFMT may contain:\n"
"  %L contents of line\n"
"  %l contents of line, excluding any trailing newline\n"
"  %[-][WIDTH][.[PREC]]{doxX}n printf-style spec for input line number"
msgstr ""
" LBÇ aşağıdakileri içerebilir:\n"
"  %L satırın içeriği\n"
"  %l sonlayan yenisatır karakteri hariç, satırın içeriği\n"
"  %[-][GENİŞLİK][.[KESİNLİK]]{doxX}n girdi satır sayısı için printf\n"
"   tarzı biçem"

#: src/diff.c:881
msgid ""
" Either GFMT or LFMT may contain:\n"
"  %% %\n"
"  %c'C' the single character C\n"
"  %c'\\OOO' the character with octal code OOO"
msgstr ""
" GBÇ veya LBÇ aşağıdakileri içerebilir:\n"
"  %% %\n"
"  %c'C' tekli karakter C\n"
"  %c'\\OOO' Sekizlik kodu OOO olan karakter"

#: src/diff.c:886
msgid "-l --paginate Pass the output through `pr' to paginate it."
msgstr "-l --paginate Çıktıyı `pr' komutundan geçirerek sayfalar."

#: src/diff.c:887 src/sdiff.c:198
msgid "-t --expand-tabs Expand tabs to spaces in output."
msgstr "-t --expand-tabs Çıktıda sekmeleri boşluk haline getirir."

#: src/diff.c:888 src/diff3.c:452
msgid "-T --initial-tab Make tabs line up by prepending a tab."
msgstr ""
"-T --initial-tab Başlarına bir sekme ilave ederek sekmelerin "
"hizalanmasını\n"
"          sağlar."

#: src/diff.c:890
msgid "-r --recursive Recursively compare any subdirectories found."
msgstr ""
"-r --recursive Çevrimli olarak bulunan bütün alt dizinleri karşılaştırır."

#: src/diff.c:891
msgid "-N --new-file Treat absent files as empty."
msgstr "-N --new-file Var olmayan dosyaları boş varsayar."

#: src/diff.c:892
msgid "--unidirectional-new-file Treat absent first files as empty."
msgstr "--unidirectional-new-file Var olmayan birinci dosyayı boş varsayar."

#: src/diff.c:893
msgid "-s --report-identical-files Report when two files are the same."
msgstr ""
"-s --report-identical-files iki dosyanın birbirinin aynısı olup "
"olmadığını\n"
"               bildirir."

#: src/diff.c:894
msgid "-x PAT --exclude=PAT Exclude files that match PAT."
msgstr "-x KALIP --exclude=KALIP KALIP'a uyan dosyaları işleme dahil etmez."

#: src/diff.c:895
msgid ""
"-X FILE --exclude-from=FILE Exclude files that match any pattern in FILE."
msgstr ""
"-X DOSYA --exclude-from=DOSYA DOSYA'da bulunan kalıplara uyan dosyaları\n"
"                işlem dışı tutar."

#: src/diff.c:896
msgid ""
"-S FILE --starting-file=FILE Start with FILE when comparing directories."
msgstr ""
"-S DOSYA --starting-file=DOSYA Dizinleri karşılaştırırken DOSYA'dan başlar."

#: src/diff.c:897
msgid ""
"--from-file=FILE1 Compare FILE1 to all operands. FILE1 can be a directory."
msgstr ""
"--from-file=DOSYA1 DOSYA1'i bütün işlenenlerle karşılaştırır. DOSYA1 dizin\n"
"          olabilir."

#: src/diff.c:898
msgid ""
"--to-file=FILE2 Compare all operands to FILE2. FILE2 can be a directory."
msgstr ""
"--to-file=DOSYA2 Bütün işlenenleri DOSYA2 ile karşılaştırı. DOSYA2 dizin\n"
"         olabilir."

#: src/diff.c:900
msgid "--horizon-lines=NUM Keep NUM lines of the common prefix and suffix."
msgstr "--horizon-lines=SAYI ortak ilkek ve soneklerin SAYI satırını tutar."

#: src/diff.c:901 src/sdiff.c:200
msgid "-d --minimal Try hard to find a smaller set of changes."
msgstr "-d --minimal Daha küçük bir fark kümesi bulmaya çalışır."

#: src/diff.c:902
msgid ""
"--speed-large-files Assume large files and many scattered small changes."
msgstr ""
"--speed-large-files Büyük dosyalar ve çok sayıda dağınık küçük \n"
"             farklar olduğunu farzeder."

#: src/diff.c:907
msgid ""
"FILES are `FILE1 FILE2' or `DIR1 DIR2' or `DIR FILE...' or `FILE... DIR'."
msgstr ""
"DOSYAlar: `DOSYA1 DOSYA2' veya `DİZİN1 DİZİN2' veya `DİZİN DOSYA...' \n"
"     veya `DOSYA...DİZİN';"

#: src/diff.c:908
msgid ""
"If --from-file or --to-file is given, there are no restrictions on FILES."
msgstr ""
"eğer --from-file veya --to-file kullanılmışsa, DOSYAlar üzerinde \n"
"kısıtlama yoktur."

#: src/diff.c:909 src/diff3.c:474 src/sdiff.c:222
msgid "If a FILE is `-', read standard input."
msgstr "Eğer bir DOSYA `-' ise, standart girdi okunur."

#: src/diff.c:920
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... FILES\n"
msgstr "Kullanım: %s [SEÇENEK]... DOSYAlar\n"

#: src/diff.c:949
#, c-format
msgid "conflicting %s option value `%s'"
msgstr "çelişkili %s seçeneği değeri: `%s'"

#: src/diff.c:962
msgid "conflicting output style options"
msgstr "çelişkili çıktı tarz seçenekleri"

#: src/diff.c:976
msgid "regular empty file"
msgstr "normal boş dosya"

#: src/diff.c:976
msgid "regular file"
msgstr "normal dosya"

#: src/diff.c:978
msgid "directory"
msgstr "dizin"

#: src/diff.c:981
msgid "block special file"
msgstr "blok özel dosyası"

#: src/diff.c:984
msgid "character special file"
msgstr "karakter özel dosyası"

#: src/diff.c:987
msgid "fifo"
msgstr "fifo"

#: src/diff.c:991
msgid "socket"
msgstr "soket"

#: src/diff.c:994
msgid "message queue"
msgstr "ileti kuyruğu"

#: src/diff.c:997
msgid "semaphore"
msgstr "semafor"

#: src/diff.c:1000
msgid "shared memory object"
msgstr "ortak bellek nesnesi"

#: src/diff.c:1003
msgid "typed memory object"
msgstr "türlenmiş bellek nesnesi"

#: src/diff.c:1006
msgid "weird file"
msgstr "dosya garip"

#: src/diff.c:1070 src/diff.c:1256
#, c-format
msgid "Only in %s: %s\n"
msgstr "Yalnızca %s'da: %s\n"

#: src/diff.c:1193
msgid "cannot compare `-' to a directory"
msgstr "`-', bir dizinle karşılaştırılamaz"

#: src/diff.c:1220
msgid "-D option not supported with directories"
msgstr "-D seçenek dizinler için kullanılamaz."

#: src/diff.c:1229
#, c-format
msgid "Common subdirectories: %s and %s\n"
msgstr "Ortak alt dizinler: %s ve %s\n"

#: src/diff.c:1266
#, c-format
msgid "File %s is a %s while file %s is a %s\n"
msgstr "%s dosyası, bir %s, halbuki %s dosyası bir %s\n"

#: src/diff.c:1345
#, c-format
msgid "Files %s and %s are identical\n"
msgstr "%s ve %s dosyaları birbirinin aynı\n"

#: src/diff3.c:26
msgid "Written by Randy Smith."
msgstr "Randy Smith tarafından yazılmıştır."

#: src/diff3.c:328
msgid "incompatible options"
msgstr "uyumsuz seçenekler"

#: src/diff3.c:368
msgid "`-' specified for more than one input file"
msgstr "`-' birden fazla girdi dosyası için belirtilmiş"

#: src/diff3.c:408 src/diff3.c:1232 src/diff3.c:1645 src/diff3.c:1700
#: src/sdiff.c:305 src/sdiff.c:879 src/sdiff.c:890
msgid "read failed"
msgstr "okuma başarısız oldu"

#: src/diff3.c:441
msgid "-e --ed Output unmerged changes from OLDFILE to YOURFILE into MYFILE."
msgstr ""
"-e --ed ESKİDOSYA ile SİZİNDOSYA arasındaki harmanlanmamış farkları\n"
"     BENİMDOSYA'ya çıktılar."

#: src/diff3.c:442
msgid "-E --show-overlap Output unmerged changes, bracketing conflicts."
msgstr ""
"-E --show-overlap Harmanlanmamış değişiklikleri çıktılar, ihtilafları \n"
"          köşeli parantez içinde gösterir."

#: src/diff3.c:443
msgid "-A --show-all Output all changes, bracketing conflicts."
msgstr ""
"-A --show-all Bütün değişiklikleri çıktılar, ihtilafları köşeli parantez\n"
"        içine alır."

#: src/diff3.c:444
msgid "-x --overlap-only Output overlapping changes."
msgstr "-x --overlap-only Birbiri ile örtüşen farkları gösterir."

#: src/diff3.c:445
msgid "-X Output overlapping changes, bracketing them."
msgstr ""
"-X Birbiriyle örtüşen farkları köşeli parantez içinde göstererek çıktılar."

#: src/diff3.c:446
msgid "-3 --easy-only Output unmerged nonoverlapping changes."
msgstr ""
"-3 --easy-only Harmanlanmamış, tekrarlanmayan değişiklikleri çıktılar."

#: src/diff3.c:448
msgid "-m --merge Output merged file instead of ed script (default -A)."
msgstr ""
"-m --merge Ed betiği yerine harmanlanmış dosya çıktılar. (öntanımlı -A)"

#: src/diff3.c:449
msgid "-L LABEL --label=LABEL Use LABEL instead of file name."
msgstr "-L ETİKET --label=ETİKET Dosya adı yerine ETİKET'i kullanır."

#: src/diff3.c:450
msgid "-i Append `w' and `q' commands to ed scripts."
msgstr "-i Ed betiklerinin sonuna `w' ve `q' komutlarını ekler."

#: src/diff3.c:453 src/sdiff.c:202
msgid "--diff-program=PROGRAM Use PROGRAM to compare files."
msgstr ""
"--diff-program=YAZILIM Dosyaları karşılaştırmak için YAZILIM'ı kullanır."

#: src/diff3.c:465
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... MYFILE OLDFILE YOURFILE\n"
msgstr "Kullanım: %s [SEÇENEK]... BENİMDOSYA ESKİDOSYA SİZİNDOSYA\n"

#: src/diff3.c:467
msgid "Compare three files line by line."
msgstr "Üç dosyayı satır satır karşılaştırır."

#: src/diff3.c:673
msgid "internal error: screwup in format of diff blocks"
msgstr "iç hata: diff blokları biçemlemesinde hata oluştu"

#: src/diff3.c:971
#, c-format
msgid "%s: diff failed: "
msgstr "%s: diff başarısız oldu:"

#: src/diff3.c:993
msgid "internal error: invalid diff type in process_diff"
msgstr "iç hata: process_diff işlevi içinde geçersiz diff türü"

#: src/diff3.c:1018
msgid "invalid diff format; invalid change separator"
msgstr "geçersiz diff biçemi; geçersiz fark ayracı"

#: src/diff3.c:1242
msgid "invalid diff format; incomplete last line"
msgstr "geçersiz diff biçemi; tamamlanmamış son satır"

#: src/diff3.c:1265 src/sdiff.c:273
#, c-format
msgid "subsidiary program `%s' not executable"
msgstr "alt yazılım `%s' çalışır değil"

#: src/diff3.c:1268 src/sdiff.c:276 src/util.c:298
#, c-format
msgid "subsidiary program `%s' not found"
msgstr "alt yazılım `%s' bulunamadı"

#: src/diff3.c:1272 src/sdiff.c:268 src/util.c:301
#, c-format
msgid "subsidiary program `%s' failed"
msgstr "alt yazılım `%s' başarısız oldu"

#: src/diff3.c:1294
msgid "invalid diff format; incorrect leading line chars"
msgstr "geçersiz diff biçemi; geçersiz satır başı karakterleri"

#: src/diff3.c:1370
msgid "internal error: invalid diff type passed to output"
msgstr "iç hata: çıktıya geçersiz diff türü geçirildi"

#: src/diff3.c:1647 src/diff3.c:1704
msgid "input file shrank"
msgstr "girdi dosyası küçüldü"

#: src/dir.c:162
#, c-format
msgid "cannot compare file names `%s' and `%s'"
msgstr "dosya isimleri `%s' ve `%s' karşılaştırılamıyor"

#: src/sdiff.c:35
msgid "Written by Thomas Lord."
msgstr "Thomas Lord tarafından yazılmıştır."

#: src/sdiff.c:183
msgid "-o FILE --output=FILE Operate interactively, sending output to FILE."
msgstr ""
"-o DOSYA --output=DOSYA Interaktif olarak çalışır, çıktıyı DOSYA'ya\n"
"             yönlendirir."

#: src/sdiff.c:185
msgid "-i --ignore-case Consider upper- and lower-case to be the same."
msgstr "-i --ignore-case Büyük harf/küçük harf farkı gözetmez."

#: src/sdiff.c:188
msgid "-W --ignore-all-space Ignore all white space."
msgstr "-W --ignore-all-space Bütün boşlukları yok sayar."

#: src/sdiff.c:194
msgid "-w NUM --width=NUM Output at most NUM (default 130) columns per line."
msgstr ""
"-w SAYI --width=SAYI Satır başına en fazla SAYI kadar karakter çıktılar\n"
"            (öntanımlı 130)."

#: src/sdiff.c:195
msgid "-l --left-column Output only the left column of common lines."
msgstr "-l --left-column Ortak satırları yalnızca sol sütunda çıktılar."

#: src/sdiff.c:196
msgid "-s --suppress-common-lines Do not output common lines."
msgstr "-s --suppress-common-lines Ortak satırları göstermez."

#: src/sdiff.c:201
msgid ""
"-H --speed-large-files Assume large files and many scattered small changes."
msgstr ""
"-H --speed-large-files Büyük dosyalar ve çok sayıda dağınık küçük \n"
"             farklar olduğunu farzeder."

#: src/sdiff.c:214
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... FILE1 FILE2\n"
msgstr "Kullanım: %s [SEÇENEK]... DOSYA1 DOSYA2\n"

#: src/sdiff.c:215
msgid "Side-by-side merge of file differences."
msgstr "Dosya farklarının yanyana katıştırılması."

#: src/sdiff.c:327
msgid "cannot interactively merge standard input"
msgstr "interaktif olarak standart girdi harmanlanamaz"

#: src/sdiff.c:588
msgid "both files to be compared are directories"
msgstr "karşılaştırılacak her iki dosya da dizin"

#: src/sdiff.c:853
msgid ""
"ed:\tEdit then use both versions, each decorated with a header.\n"
"eb:\tEdit then use both versions.\n"
"el:\tEdit then use the left version.\n"
"er:\tEdit then use the right version.\n"
"e:\tEdit a new version.\n"
"l:\tUse the left version.\n"
"r:\tUse the right version.\n"
"s:\tSilently include common lines.\n"
"v:\tVerbosely include common lines.\n"
"q:\tQuit.\n"
msgstr ""
"ed:\tDüzenler, sonra iki tarafı da kullanır, bir başlıkla süsler.\n"
"eb:\tDüzenler, sonra iki tarafı da kullanır.\n"
"el:\tDüzenler, sonra sol tarafı kullanır.\n"
"er:\tDüzenler, sonra sağ tarafı kullanır.\n"
"e:\tYeni bir sürüm düzenler.\n"
"l:\tSol tarafı kullanır.\n"
"r:\tSağ tarafı kullanır.\n"
"s:\tOrtak satırları sessizce dahil eder.\n"
"v:\tOrtak satırları bilgi vererek dahil eder.\n"
"q:\tÇıkar.\n"