pl.po   [plain text]


# Polish translations for the GNU diffutils messages
# Copyright (C) 1996, 2002 Free Software Foundation, Inc.
# Rafał Maszkowski <rzm@icm.edu.pl>, 1996, 2002.
# corrections: Paweł Krawczyk <kravietz@pipeta.chemia.pk.edu.pl>, 1996
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GNU diffutils 2.7.10\n"
"POT-Creation-Date: 2002-04-05 14:10-0800\n"
"PO-Revision-Date: 2002-03-12 15:00+0100\n"
"Last-Translator: Rafał Maszkowski <rzm@icm.edu.pl>\n"
"Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"

#: lib/c-stack.c:188
msgid "program error"
msgstr "błąd programu"

#: lib/c-stack.c:189
msgid "stack overflow"
msgstr "przepełnienie stosu"

#: lib/error.c:128 lib/error.c:156
msgid "Unknown system error"
msgstr "Niezany błąd systemu"

#: lib/freesoft.c:27
msgid ""
"This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
"You may redistribute copies of this program\n"
"under the terms of the GNU General Public License.\n"
"For more information about these matters, see the file named COPYING."
msgstr ""
"Autorzy nie dają ŻADNYCH gwarancji, do granic, na które zezwala prawo.\n"
"Program może być rozpowszechniany na warunkach Ogólnej Licencji Publicznej\n"
"GNU; szczególy są opisane w pliku COPYING."

#: lib/getopt.c:693
#, c-format
msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: opcja `%s' is ambiguous\n"

#: lib/getopt.c:718
#, c-format
msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: opcja `--%s' nie może mieć argumentu\n"

#: lib/getopt.c:723
#, c-format
msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: opcja `%c%s' nie może mieć argumentu\n"

#: lib/getopt.c:741 lib/getopt.c:914
#, c-format
msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
msgstr "%s: opcja `%s' wymaga argumentu\n"

#: lib/getopt.c:770
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
msgstr "%s: nierozpoznana opcja `--%s'\n"

#: lib/getopt.c:774
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
msgstr "%s: unrecognized option `%c%s'\n"

#: lib/getopt.c:800
#, c-format
msgid "%s: illegal option -- %c\n"
msgstr "%s: nielegalna opcja -- %c\n"

#: lib/getopt.c:803
#, c-format
msgid "%s: invalid option -- %c\n"
msgstr "%s: błędna opcja -- %c\n"

#: lib/getopt.c:833 lib/getopt.c:963
#, c-format
msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
msgstr "%s: opcja wymaga argumentu -- %c\n"

#: lib/getopt.c:880
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: opcja `-W %s' jest niejednoznaczna\n"

#: lib/getopt.c:898
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: opcja `-W %s' nie może mieć argumentu\n"

#: lib/regex.c:1367
msgid "Success"
msgstr "Powodzenie"

#: lib/regex.c:1370
msgid "No match"
msgstr "Nie pasuje"

#: lib/regex.c:1373
msgid "Invalid regular expression"
msgstr "Złe wyrażenie regularne"

#: lib/regex.c:1376
msgid "Invalid collation character"
msgstr "Zly znak zbiorczy"

#: lib/regex.c:1379
msgid "Invalid character class name"
msgstr "Zła nazwa klasy znaków"

#: lib/regex.c:1382
msgid "Trailing backslash"
msgstr "Końcowy ukośnik odwrotny"

#: lib/regex.c:1385
msgid "Invalid back reference"
msgstr "Zły odnośnik wstecz"

#: lib/regex.c:1388
msgid "Unmatched [ or [^"
msgstr "Nie sparowany [ lub [^"

#: lib/regex.c:1391
msgid "Unmatched ( or \\("
msgstr "Nie sparowany ( lub \\("

#: lib/regex.c:1394
msgid "Unmatched \\{"
msgstr "Nie sparowany \\{"

#: lib/regex.c:1397
msgid "Invalid content of \\{\\}"
msgstr "Zła zawartość \\{\\}"

#: lib/regex.c:1400
msgid "Invalid range end"
msgstr "Zły koniec zakresu"

#: lib/regex.c:1403
msgid "Memory exhausted"
msgstr "Brak pamięci"

#: lib/regex.c:1406
msgid "Invalid preceding regular expression"
msgstr "Złe poprzedzjące wyrażenie regularne"

#: lib/regex.c:1409
msgid "Premature end of regular expression"
msgstr "Przedwczesny koniec wyrażenia regularnego"

#: lib/regex.c:1412
msgid "Regular expression too big"
msgstr "Wyrażenia regularne jest za duże"

#: lib/regex.c:1415
msgid "Unmatched ) or \\)"
msgstr "Nie sparowany ) lub \\)"

#: lib/regex.c:8034
msgid "No previous regular expression"
msgstr "Brak porzedniego wyrażenia regularnego"

#: lib/xmalloc.c:63
msgid "memory exhausted"
msgstr "brak pamięci"

#: src/analyze.c:809 src/diff.c:1283
#, c-format
msgid "Files %s and %s differ\n"
msgstr "Pliki %s i %s różnią się\n"

#: src/analyze.c:812
#, c-format
msgid "Binary files %s and %s differ\n"
msgstr "Pliki binarne %s i %s się różnią\n"

#: src/analyze.c:1058 src/diff3.c:1413 src/util.c:526
msgid "No newline at end of file"
msgstr "Brak znaku nowej linii na końcu pliku"

#: src/cmp.c:43
msgid "Written by Torbjorn Granlund and David MacKenzie."
msgstr "Napisany przez Torbjorna Gralunda i Davida MacKenzie."

#: src/cmp.c:118 src/diff.c:817 src/diff3.c:427 src/sdiff.c:168
#, c-format
msgid "Try `%s --help' for more information."
msgstr "Napisz `%s --help' żeby dowiedzieć się więcej."

#: src/cmp.c:137
#, c-format
msgid "invalid --ignore-initial value `%s'"
msgstr "błędna wartość --ignore-initial `%s'"

#: src/cmp.c:146
msgid "options -l and -s are incompatible"
msgstr "sprzeczne opcje -l i -s"

#: src/cmp.c:154 src/diff.c:826 src/diff3.c:435 src/sdiff.c:177
#: src/sdiff.c:313 src/sdiff.c:320 src/sdiff.c:910 src/util.c:194
#: src/util.c:286 src/util.c:293
msgid "write failed"
msgstr "zapis nieudany"

#: src/cmp.c:156 src/diff.c:828 src/diff.c:1354 src/diff3.c:437
#: src/sdiff.c:179
msgid "standard output"
msgstr "standardowe wyjście"

#: src/cmp.c:160
msgid "-b --print-bytes Print differing bytes."
msgstr "-b --print-chars Wypisanie różniących się bajtów."

#: src/cmp.c:161
msgid "-i SKIP --ignore-initial=SKIP Skip the first SKIP bytes of input."
msgstr "-i OMIŃ --ignore-initial=OMIŃ PRzeskoczenie pierwszych OMIŃ bajtów."

#: src/cmp.c:162
msgid "-i SKIP1:SKIP2 --ignore-initial=SKIP1:SKIP2"
msgstr "-i SKOK1:SKOK2--ignore-initial=SKOK1:SKOK2"

#: src/cmp.c:163
msgid ""
" Skip the first SKIP1 bytes of FILE1 and the first SKIP2 bytes of FILE2."
msgstr " Przeskoczenie pierwszych SKOK1 bajtów PLIKU1 i SKOK2 bajtów PLIKU2."

#: src/cmp.c:164
msgid "-l --verbose Output byte numbers and values of all differing bytes."
msgstr ""
"-I --verbose Wypisanie położeń i kodów wszystkich różniących się bajtów."

#: src/cmp.c:165
msgid "-n LIMIT --bytes=LIMIT Compare at most LIMIT bytes."
msgstr "-n LIMIT --bytes=LIMIT Porównanie najwyżej LIMIT bajtów."

#: src/cmp.c:166
msgid "-s --quiet --silent Output nothing; yield exit status only."
msgstr ""
"-s --quiet --silnet Bez wypisania wyników; tylko przekazanie statusu."

#: src/cmp.c:167 src/diff.c:904 src/diff3.c:455 src/sdiff.c:204
msgid "-v --version Output version info."
msgstr "-v --version Wypisanie informacji o wersji."

#: src/cmp.c:168 src/diff.c:905 src/diff3.c:456 src/sdiff.c:205
msgid "--help Output this help."
msgstr "--help Wypisanie tego helpu."

#: src/cmp.c:177
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... FILE1 [FILE2 [SKIP1 [SKIP2]]]\n"
msgstr "Użycie: %s [OPCJA]... PLIK1 [PLIK2 [SKOK1 [SKOK2]]]\n"

#: src/cmp.c:179
msgid "Compare two files byte by byte."
msgstr "Porównanie plików bajt po bajcie."

#: src/cmp.c:183
msgid "SKIP1 and SKIP2 are the number of bytes to skip in each file."
msgstr "SKOK1 i SKOK2 to liczby bajtów do pominięcia w każdym z plików."

#: src/cmp.c:184
msgid ""
"SKIP values may be followed by the following multiplicative suffixes:\n"
"kB 1000, K 1024, MB 1,000,000, M 1,048,576,\n"
"GB 1,000,000,000, G 1,073,741,824, and so on for T, P, E, Z, Y."
msgstr ""
"Po wartości SKOKU mogą być dodane następujące przyrostki:\n"
"kB 1000, K 1024, MB 1,000,000, M 1,048,576,\n"
"GB 1,000,000,000, G 1,073,741,824, i tak dalej dla T, P, E, Z, Y."

#: src/cmp.c:187
msgid "If a FILE is `-' or missing, read standard input."
msgstr "Jeżeli PLIK to `-' lub go brak, czytane jest standardowe wejście."

#: src/cmp.c:188 src/diff.c:911 src/diff3.c:475 src/sdiff.c:223
msgid "Report bugs to <bug-gnu-utils@gnu.org>."
msgstr "Inofmracje o błędach: bug-gnu-utils@gnu.org ."

#: src/cmp.c:231
#, c-format
msgid "invalid --bytes value `%s'"
msgstr "błędna wartość --bytes `%s'"

#: src/cmp.c:258 src/diff.c:734 src/diff3.c:333 src/sdiff.c:558
#, c-format
msgid "missing operand after `%s'"
msgstr "brakujący argument po `%s'"

#: src/cmp.c:270 src/diff.c:736 src/diff3.c:335 src/sdiff.c:560
#, c-format
msgid "extra operand `%s'"
msgstr "nadmiarowy argument `%s'"

#: src/cmp.c:477
#, c-format
msgid "%s %s differ: byte %s, line %s\n"
msgstr "%s %s różnią się: bajt %s, linia %s\n"

#: src/cmp.c:495
#, c-format
msgid "%s %s differ: byte %s, line %s is %3o %s %3o %s\n"
msgstr "%s %s różnią się: bajt %s, linia %s zawiera %3o %s %3o %s\n"

#: src/cmp.c:543
#, c-format
msgid "cmp: EOF on %s\n"
msgstr "cmp: EOF przy %s\n"

#: src/diff.c:41
msgid ""
"Written by Paul Eggert, Mike Haertel, David Hayes,\n"
"Richard Stallman, and Len Tower."
msgstr ""
"Napisany przez Paula Eggerta, Mike'a Haertela, Davida Hayesa,\n"
"Richarda Stallmana i Lena Towera."

#: src/diff.c:322
#, c-format
msgid "invalid context length `%s'"
msgstr "błędna długość kontekstu `%s'"

#: src/diff.c:405
msgid "pagination not supported on this host"
msgstr "stronicowanie nie jest możliwe na tej maszynie"

#: src/diff.c:420 src/diff3.c:315
msgid "too many file label options"
msgstr "za dużo opcji etykietowania plików"

#: src/diff.c:498
#, c-format
msgid "invalid width `%s'"
msgstr "błędna szerokość `%s'"

#: src/diff.c:502
msgid "conflicting width options"
msgstr "sprzeczne opcje szerokości"

#: src/diff.c:526
#, c-format
msgid "invalid horizon length `%s'"
msgstr "błędna długość horyzontu `%s'"

#: src/diff.c:629
#, c-format
msgid "`-%ld' option is obsolete; use `-%c %ld'"
msgstr "opcja `-%ld' jest przestarzała, użyj `-%c %ld'"

#: src/diff.c:641
#, c-format
msgid "`-%ld' option is obsolete; omit it"
msgstr "opcja `-%ld' jest przestarzała, opuść ją"

#: src/diff.c:709
msgid "--from-file and --to-file both specified"
msgstr "równocześnie podane --from-file i --to-file"

#: src/diff.c:832
msgid "Compare files line by line."
msgstr "Porównanie plików kolejnymi liniami."

#: src/diff.c:834
msgid "-i --ignore-case Ignore case differences in file contents."
msgstr ""
"-i --ignore-case Ignorowanie różnic między wielkimi i małymi literami."

#: src/diff.c:835
msgid "--ignore-file-name-case Ignore case when comparing file names."
msgstr ""
"--ignore-space-change  Zignorowanie wielkości liter przy porównywaniu\n"
"             nazw plików."

#: src/diff.c:836
msgid "--no-ignore-file-name-case Consider case when comparing file names."
msgstr ""
"--no-ignore-file-name-case Uwzględnianie wielkości liter przy porównywaniu\n"
"              nazw plików."

#: src/diff.c:837 src/sdiff.c:186
msgid "-E --ignore-tab-expansion Ignore changes due to tab expansion."
msgstr ""
"-E --ignore-tab-expansion Zignorowanie zmian spowodowanych rozwinięciem\n"
"              TABów."

#: src/diff.c:838 src/sdiff.c:187
msgid "-b --ignore-space-change Ignore changes in the amount of white space."
msgstr "-b --ignore-space-change Zignorowanie zmian ilości znaków odstępu."

#: src/diff.c:839
msgid "-w --ignore-all-space Ignore all white space."
msgstr "-w --ignore-all-space Zignorowanie znaków odstępu."

#: src/diff.c:840 src/sdiff.c:189
msgid "-B --ignore-blank-lines Ignore changes whose lines are all blank."
msgstr "-B --ignore-blank-lines Zignorowanie zmian ilości pustych linii."

#: src/diff.c:841 src/sdiff.c:190
msgid ""
"-I RE --ignore-matching-lines=RE Ignore changes whose lines all match RE."
msgstr ""
"-I RE --ignore-matching-lines=RE Zignorowanie zmian w liniach pasujących\n"
"                  do RE."

#: src/diff.c:842 src/sdiff.c:191
msgid "--strip-trailing-cr Strip trailing carriage return on input."
msgstr "--strip-trailing-cr Pominięcie znaków nowej linii na wejściu."

#: src/diff.c:844
msgid "--binary Read and write data in binary mode."
msgstr "--binary Czytanie i zapisywanie danych binarnie."

#: src/diff.c:846 src/diff3.c:451 src/sdiff.c:192
msgid "-a --text Treat all files as text."
msgstr "-a --text Traktowanie plików jako tekstowych."

#: src/diff.c:848
msgid ""
"-c -C NUM --context[=NUM] Output NUM (default 3) lines of copied "
"context.\n"
"-u -U NUM --unified[=NUM] Output NUM (default 3) lines of unified "
"context.\n"
" --label LABEL Use LABEL instead of file name.\n"
" -p --show-c-function Show which C function each change is in.\n"
" -F RE --show-function-line=RE Show the most recent line matching RE."
msgstr ""
"-c -C ILE --context[=ILE] Skopiowanie ILE (domyślnie 2) linii kontekstu.\n"
"-u -U ILE --unified[=ILE] ILE (domyślnie 2) linii zunifikowanego "
"kontekstu.\n"
" --label ETYKIETA      Użycie ETYKIETY zamiast nazwy pilku.\n"
" -p --show-c-function   Wskazanie funkcji C, w których są zmiany.\n"
" -F RE --show-function-line=RE Pokazanie ostatniej linii pasującej do RE."

#: src/diff.c:853
msgid "-q --brief Output only whether files differ."
msgstr "-q --brief Wypisanie wyniku tylko gdy pliki się różnią."

#: src/diff.c:854
msgid "-e --ed Output an ed script."
msgstr "-e --ed Wynik w postaci komend ed-a"

#: src/diff.c:855
msgid "--normal Output a normal diff."
msgstr "--normal Wynik w postaci zwykłego diff-a."

#: src/diff.c:856
msgid "-n --rcs Output an RCS format diff."
msgstr "-n --rcs Wynik w postaci diff-a z RCS."

#: src/diff.c:857
msgid ""
"-y --side-by-side Output in two columns.\n"
" -W NUM --width=NUM Output at most NUM (default 130) print columns.\n"
" --left-column Output only the left column of common lines.\n"
" --suppress-common-lines Do not output common lines."
msgstr ""
"-y --side-by-side Wynik w dwóch kolumnach.\n"
" -W ILE --width=ILE Wypisanie najwyżej ILE (domyśnie 130) znaków w "
"linii.\n"
" --left-column Wypisanie tylko lewej kolumny dla wspólnych linii.\n"
" --suppress-common-lines Bez wypisywania wspólnych linii."

#: src/diff.c:861
msgid "-D NAME --ifdef=NAME Output merged file to show `#ifdef NAME' diffs."
msgstr ""
"-D NAZWA --ifdef=NAZWA Wypisanie połączonego pliu dla pokazania różnic\n"
"             w `#ifdef NAZWA'."

#: src/diff.c:862
msgid ""
"--GTYPE-group-format=GFMT Similar, but format GTYPE input groups with GFMT."
msgstr ""
"--TYPG-group-format=GFMT  Podobnie, ale z użyciem GFMT do sformatowania "
"grup\n"
"              wejściowych type TYPG"

#: src/diff.c:863
msgid "--line-format=LFMT Similar, but format all input lines with LFMT."
msgstr ""
"--line-format=LFMT Podobnie, ale z użyciem LFMT do sformatowania linii\n"
"          wejściowych."

#: src/diff.c:864
msgid ""
"--LTYPE-line-format=LFMT Similar, but format LTYPE input lines with LFMT."
msgstr ""
"--TYPL-group-format=LFMT  Podobnie, ale z użyciem LFMT do sformatowania "
"grup\n"
"              wejściowych typu TYPL"

#: src/diff.c:865
msgid " LTYPE is `old', `new', or `unchanged'. GTYPE is LTYPE or `changed'."
msgstr "TYPL to `old', `news' lub `unchanged'. TYPG to TYPL lub `changed'."

#: src/diff.c:866
msgid ""
" GFMT may contain:\n"
"  %< lines from FILE1\n"
"  %> lines from FILE2\n"
"  %= lines common to FILE1 and FILE2\n"
"  %[-][WIDTH][.[PREC]]{doxX}LETTER printf-style spec for LETTER\n"
"   LETTERs are as follows for new group, lower case for old group:\n"
"    F first line number\n"
"    L last line number\n"
"    N number of lines = L-F+1\n"
"    E F-1\n"
"    M L+1"
msgstr ""
" GFMT może zawierać:\n"
"  %< linie z PLIKU1\n"
"  %> linie z PLIKU2\n"
"  %= linie wspólne dla PLIKU1 i PLIKU2\n"
"  %[-][SZER][.[DOKŁ]]{doxX}LITERA specyfikacja w stylu printf dla LITERY\n"
"   LITERY są następujące dla nowej grupy (małe dla starej grupy):\n"
"    F numer pierwszej linii\n"
"    L numer ostatniej linii\n"
"    N ilość linii = L-F+1\n"
"    E F-1\n"
"    M L+1"

#: src/diff.c:877
msgid ""
" LFMT may contain:\n"
"  %L contents of line\n"
"  %l contents of line, excluding any trailing newline\n"
"  %[-][WIDTH][.[PREC]]{doxX}n printf-style spec for input line number"
msgstr ""
" LFMT może zawierać:\n"
"  %L zawartość linii\n"
"  %l zawartośc linii, z wyłączeniem znaku nowej linii\n"
"  %[-][SZER][.[DOKŁ]]{doxX}n specyfikację numeru linii w stylu printf"

#: src/diff.c:881
msgid ""
" Either GFMT or LFMT may contain:\n"
"  %% %\n"
"  %c'C' the single character C\n"
"  %c'\\OOO' the character with octal code OOO"
msgstr ""
" GFMT i LFMT mogą zawierać:\n"
"  %% %\n"
"  %c'C' pojedyńczy znak C\n"
"  %c'\\OOO' znak o kodzie ósemkowym OOO"

#: src/diff.c:886
msgid "-l --paginate Pass the output through `pr' to paginate it."
msgstr "-I --paginate Przepuszczenie wyniku przez `pr' żeby go stronnicować."

#: src/diff.c:887 src/sdiff.c:198
msgid "-t --expand-tabs Expand tabs to spaces in output."
msgstr "-t --expand-tabs Rozwinięcie TABów w spacje w wyniku."

#: src/diff.c:888 src/diff3.c:452
msgid "-T --initial-tab Make tabs line up by prepending a tab."
msgstr "-T --initial-tab Wyrównanie linii przez użycie TABów."

#: src/diff.c:890
msgid "-r --recursive Recursively compare any subdirectories found."
msgstr "-r --recursive Porównanie podkatalogów rekurencyjnie."

#: src/diff.c:891
msgid "-N --new-file Treat absent files as empty."
msgstr "-N --new-file Traktowanie brakujących plików jak pustych."

#: src/diff.c:892
msgid "--unidirectional-new-file Treat absent first files as empty."
msgstr ""
"--unidirectional-new-file Traktowanie brakujących pierwszych plików\n"
"                w pierwszym zestawie jako pustych."

#: src/diff.c:893
msgid "-s --report-identical-files Report when two files are the same."
msgstr ""
"-s --report-identical-files Informowanie gdy dwa pliki są takie same."

#: src/diff.c:894
msgid "-x PAT --exclude=PAT Exclude files that match PAT."
msgstr "-x WZÓR --exclude=WZÓR Wykluczenie plików pasujących do WZORu."

#: src/diff.c:895
msgid ""
"-X FILE --exclude-from=FILE Exclude files that match any pattern in FILE."
msgstr ""
"-X PLIK --exclude-from=PLIK Pominięcie plików pasujących do wzorców w "
"PLIKu."

#: src/diff.c:896
msgid ""
"-S FILE --starting-file=FILE Start with FILE when comparing directories."
msgstr ""
"-S PLIK --starting-file=PLIK Zacznij od PLIKu przy porównywaniu katalogów."

#: src/diff.c:897
msgid ""
"--from-file=FILE1 Compare FILE1 to all operands. FILE1 can be a directory."
msgstr ""
"--from-file=PLIK1 Porównanie PLIKU1 z wszystkimi argumentami.\n"
"          PLIK1 może być katalogiem."

#: src/diff.c:898
msgid ""
"--to-file=FILE2 Compare all operands to FILE2. FILE2 can be a directory."
msgstr ""
"--to-file=PLIK2 Porównanie wszystkich argumentów z PLIKIEM2.\n"
"         PLIK2 może być katalogiem."

#: src/diff.c:900
msgid "--horizon-lines=NUM Keep NUM lines of the common prefix and suffix."
msgstr ""
"--horizon-lines=ILE Zostawienie ILE linii wspólnego przedrostka i "
"przyrostka."

#: src/diff.c:901 src/sdiff.c:200
msgid "-d --minimal Try hard to find a smaller set of changes."
msgstr "-d --minimal Usiłowanie znalezienia mniejszego zbioru zmian."

#: src/diff.c:902
msgid ""
"--speed-large-files Assume large files and many scattered small changes."
msgstr "--speed-large-files Duże pliki i rozrzucone małe zmiany."

#: src/diff.c:907
msgid ""
"FILES are `FILE1 FILE2' or `DIR1 DIR2' or `DIR FILE...' or `FILE... DIR'."
msgstr ""
"PLIKI to `PLIK1 PLIK2' albo `KATALOG1 KATALOG2' albo `KATALOG PLIK...' albo\n"
"PLIK... KATALOG'."

#: src/diff.c:908
msgid ""
"If --from-file or --to-file is given, there are no restrictions on FILES."
msgstr ""
"Jeżeli użyta jest opcja --from-file albo --to-file, nie ma ograniczeń co do\n"
"PLIKÓW."

#: src/diff.c:909 src/diff3.c:474 src/sdiff.c:222
msgid "If a FILE is `-', read standard input."
msgstr "Jeżeli PLIK to `-', czytane jest standardowe wejście."

#: src/diff.c:920
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... FILES\n"
msgstr "Użycie: %s [OPCJA]... PLIKI\n"

#: src/diff.c:949
#, c-format
msgid "conflicting %s option value `%s'"
msgstr "sprzeczna wartość opcji %s: `%s'"

#: src/diff.c:962
msgid "conflicting output style options"
msgstr "sprzeczne opcje stylu wyniku"

#: src/diff.c:976
msgid "regular empty file"
msgstr "zwykły pusty plik"

#: src/diff.c:976
msgid "regular file"
msgstr "zwykły plik"

#: src/diff.c:978
msgid "directory"
msgstr "katalog"

#: src/diff.c:981
msgid "block special file"
msgstr "specjalny plik blokowy"

#: src/diff.c:984
msgid "character special file"
msgstr "specjalny plik znakowy"

#: src/diff.c:987
msgid "fifo"
msgstr "fifo"

#: src/diff.c:991
msgid "socket"
msgstr "gniazdo"

#: src/diff.c:994
msgid "message queue"
msgstr "kolejka komunikatów"

#: src/diff.c:997
msgid "semaphore"
msgstr "semafor"

#: src/diff.c:1000
msgid "shared memory object"
msgstr "obiekt w pamięci dzielonej"

#: src/diff.c:1003
msgid "typed memory object"
msgstr "obiekt w pamięci z określeniem typu"

#: src/diff.c:1006
msgid "weird file"
msgstr "dziwny plik"

#: src/diff.c:1070 src/diff.c:1256
#, c-format
msgid "Only in %s: %s\n"
msgstr "Tylko w %s: %s\n"

#: src/diff.c:1193
msgid "cannot compare `-' to a directory"
msgstr "nie można porównać `-' z katalogiem"

#: src/diff.c:1220
msgid "-D option not supported with directories"
msgstr "-D opcja nie działa dla katalogów"

#: src/diff.c:1229
#, c-format
msgid "Common subdirectories: %s and %s\n"
msgstr "Wspólne podkatalogi: %s i %s\n"

#: src/diff.c:1266
#, c-format
msgid "File %s is a %s while file %s is a %s\n"
msgstr "Plik %s jest %s, podczas gdy plik %s jest %s\n"

#: src/diff.c:1345
#, c-format
msgid "Files %s and %s are identical\n"
msgstr "Pliki %s i %s są identyczne\n"

#: src/diff3.c:26
msgid "Written by Randy Smith."
msgstr "Napisany przez Randiego Smitha."

#: src/diff3.c:328
msgid "incompatible options"
msgstr "niezgodne opcje"

#: src/diff3.c:368
msgid "`-' specified for more than one input file"
msgstr "`-' podany dla więcej niż jednego pliku wejściowego"

#: src/diff3.c:408 src/diff3.c:1232 src/diff3.c:1645 src/diff3.c:1700
#: src/sdiff.c:305 src/sdiff.c:879 src/sdiff.c:890
msgid "read failed"
msgstr "nieudany odczyt"

#: src/diff3.c:441
msgid "-e --ed Output unmerged changes from OLDFILE to YOURFILE into MYFILE."
msgstr ""
"-e --ed Wypisanie niezłączonych zmian między STARY_PLIK a NOWY_PLIK do\n"
"     MÓJ_PLIK."

#: src/diff3.c:442
msgid "-E --show-overlap Output unmerged changes, bracketing conflicts."
msgstr ""
"-E --show-overlap Wypisanie niezłączonych zmian, konflikty w nawiasach."

#: src/diff3.c:443
msgid "-A --show-all Output all changes, bracketing conflicts."
msgstr "-A --show-all Wypisanie wszystkich zmian, konflikty w nawiasach."

#: src/diff3.c:444
msgid "-x --overlap-only Output overlapping changes."
msgstr "-x --overlap-only Wypisanie nachodzących zmian."

#: src/diff3.c:445
msgid "-X Output overlapping changes, bracketing them."
msgstr "-X Wypisanie nachodzących zmian w nawiasach."

#: src/diff3.c:446
msgid "-3 --easy-only Output unmerged nonoverlapping changes."
msgstr "-3 --easy-only Wypisanie niezłączonych nienachodzących zmian."

#: src/diff3.c:448
msgid "-m --merge Output merged file instead of ed script (default -A)."
msgstr ""
"-m  -merge Wypisanie połączonych plików zamiast komend ed-a (domyślnie -A)."

#: src/diff3.c:449
msgid "-L LABEL --label=LABEL Use LABEL instead of file name."
msgstr "-L ETYKIETA --label=ETYKIETA Użycie ETYKIETY zamiast nazwy pliku."

#: src/diff3.c:450
msgid "-i Append `w' and `q' commands to ed scripts."
msgstr "-i Dodanie komendy `w' i `q' do komend ed-a."

#: src/diff3.c:453 src/sdiff.c:202
msgid "--diff-program=PROGRAM Use PROGRAM to compare files."
msgstr "--diff-program=PROGRAM Użycie PROGRAMU do porównania plików."

#: src/diff3.c:465
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... MYFILE OLDFILE YOURFILE\n"
msgstr "Użycie: %s [OPCJA]... MÓJ_PLIK STARY_PLIK TWÓJ_PLIK\n"

#: src/diff3.c:467
msgid "Compare three files line by line."
msgstr "Porównanie trzech plików linia po linii."

#: src/diff3.c:673
msgid "internal error: screwup in format of diff blocks"
msgstr "bład wewnętrzny: spieprzony format bloków diff"

#: src/diff3.c:971
#, c-format
msgid "%s: diff failed: "
msgstr "%s: diff nie zadziałał: "

#: src/diff3.c:993
msgid "internal error: invalid diff type in process_diff"
msgstr "błąd wewnętrzny: błędny typ diff w process_diff"

#: src/diff3.c:1018
msgid "invalid diff format; invalid change separator"
msgstr "błędny format diff; błędny separator zmian"

#: src/diff3.c:1242
msgid "invalid diff format; incomplete last line"
msgstr "błędny format diff; niekompletna ostatnia linia"

#: src/diff3.c:1265 src/sdiff.c:273
#, c-format
msgid "subsidiary program `%s' not executable"
msgstr "program pomocniczy `%s' nie jest wykonywalny"

#: src/diff3.c:1268 src/sdiff.c:276 src/util.c:298
#, c-format
msgid "subsidiary program `%s' not found"
msgstr "nie znaleziono programu pomocniczego `%s'"

#: src/diff3.c:1272 src/sdiff.c:268 src/util.c:301
#, c-format
msgid "subsidiary program `%s' failed"
msgstr "nie zadziałał program pomocniczy `%s'"

#: src/diff3.c:1294
msgid "invalid diff format; incorrect leading line chars"
msgstr "błędny format diff; nieprawidłowe znaki na początku linii"

#: src/diff3.c:1370
msgid "internal error: invalid diff type passed to output"
msgstr "błąd wenwętrzny: błędny typ diff-a przekazany na wyjście"

#: src/diff3.c:1647 src/diff3.c:1704
msgid "input file shrank"
msgstr "plik wejściowy się zmiejszył"

#: src/dir.c:162
#, c-format
msgid "cannot compare file names `%s' and `%s'"
msgstr "nie można porównać nazw plików `%s' i `%s'"

#: src/sdiff.c:35
msgid "Written by Thomas Lord."
msgstr "Napisany przez Thomasa Lorda."

#: src/sdiff.c:183
msgid "-o FILE --output=FILE Operate interactively, sending output to FILE."
msgstr "-o PLIK --output=PLIK Tryb interakcyjny, wyniki wysyłane do PLIKu."

#: src/sdiff.c:185
msgid "-i --ignore-case Consider upper- and lower-case to be the same."
msgstr "-i --ignore-case Traktowanie małych i wielkich liter tak samo."

#: src/sdiff.c:188
msgid "-W --ignore-all-space Ignore all white space."
msgstr "-W --ignore-all-space Ignorowanie wszystkich znaków odstępu."

#: src/sdiff.c:194
msgid "-w NUM --width=NUM Output at most NUM (default 130) columns per line."
msgstr ""
"-w ILE --width=ILE Wypisanie najwyżej ILE (domyśnie 130) znaków w linii."

#: src/sdiff.c:195
msgid "-l --left-column Output only the left column of common lines."
msgstr "-I --left-column Wypisanie tylko lewej kolumny dla wspólnych linii."

#: src/sdiff.c:196
msgid "-s --suppress-common-lines Do not output common lines."
msgstr "-s --suppress-common-lines Bez wypisania wspólnych linii."

#: src/sdiff.c:201
msgid ""
"-H --speed-large-files Assume large files and many scattered small changes."
msgstr "-H --speed-large-files Duże pliki i rozrzucone małe zmiany."

#: src/sdiff.c:214
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... FILE1 FILE2\n"
msgstr "Użycie: %s [OPCJA]... PLIK1 PLIK2\n"

#: src/sdiff.c:215
msgid "Side-by-side merge of file differences."
msgstr "Interaktywne połączenie plików."

#: src/sdiff.c:327
msgid "cannot interactively merge standard input"
msgstr "nie mogę interakcyjnie łączyć standardowego wejścia"

#: src/sdiff.c:588
msgid "both files to be compared are directories"
msgstr "oba mające być porównane pliki to katalogi"

#: src/sdiff.c:853
msgid ""
"ed:\tEdit then use both versions, each decorated with a header.\n"
"eb:\tEdit then use both versions.\n"
"el:\tEdit then use the left version.\n"
"er:\tEdit then use the right version.\n"
"e:\tEdit a new version.\n"
"l:\tUse the left version.\n"
"r:\tUse the right version.\n"
"s:\tSilently include common lines.\n"
"v:\tVerbosely include common lines.\n"
"q:\tQuit.\n"
msgstr ""
"ed:\tEdycja i użycie obu wersji, każdej z nagłówkiem.\n"
"eb:\tEdycja i użycie obu wersji.\n"
"el:\tiUżycie wersji po lewej.\n"
"er:\tEdycja i użycie wersji po prawej.\n"
"e:\tEdycja nowej wersji.\n"
"l:\tUżycie wersji po lewej.\n"
"r:\tUżycie wersji po prawej.\n"
"s:\tDołączenie wspólnych linii bez informoawania o tym.\n"
"v:\tDołączenie wspólnych linii z podaniem informacji.\n"
"q:\tZakończenie.\n"