wrapfifo.m4   [plain text]


dnl Redefine m4wrap to have FIFO semantics.
define(`_m4wrap_level', `0')dnl
define(`m4wrap',
`ifdef(`m4wrap'_m4wrap_level,
    `define(`m4wrap'_m4wrap_level,
        defn(`m4wrap'_m4wrap_level)`$1')',
    `builtin(`m4wrap', `define(`_m4wrap_level',
                 incr(_m4wrap_level))dnl
m4wrap'_m4wrap_level)dnl
define(`m4wrap'_m4wrap_level, `$1')')')dnl