ca.po   [plain text]


# Catalan messages for fetchmail.
# Copyright (C) Eric S. Raymond.
# Ernest Adrogué Calveras <eadrogue@gmx.net>, 2005, 2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: fetchmail 6.3.5-b1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: fetchmail-devel@lists.berlios.de\n"
"POT-Creation-Date: 2009-08-06 01:21+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-08-31 19:22+0200\n"
"Last-Translator: Ernest Adrogué Calveras <eadrogue@gmx.net>\n"
"Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: checkalias.c:179
#, c-format
msgid "Checking if %s is really the same node as %s\n"
msgstr "Comprovant si realment %s és el mateix node que %s\n"

#: checkalias.c:183
msgid "Yes, their IP addresses match\n"
msgstr "Afirmatiu, les adreces IP coincideixen\n"

#: checkalias.c:187
msgid "No, their IP addresses don't match\n"
msgstr "Negatiu, les adreces IP no coincideixen\n"

# poll of
#: checkalias.c:203
#, c-format
msgid "nameserver failure while looking for '%s' during poll of %s: %s\n"
msgstr "no s'ha pogut resoldre el nom `%s' durant la consulta de %s: %s\n"

# poll of
#: checkalias.c:228
#, c-format
msgid "nameserver failure while looking for `%s' during poll of %s.\n"
msgstr "no s'ha pogut resoldre el nom `%s' quan es consultava %s.\n"

#: cram.c:95
msgid "could not decode BASE64 challenge\n"
msgstr "no s'ha pogut desxifrar el repte codificat en BASE64\n"

#: cram.c:103
#, c-format
msgid "decoded as %s\n"
msgstr "desxifrat com a %s\n"

#: driver.c:191
#, c-format
msgid "kerberos error %s\n"
msgstr "error de kerberos %s\n"

#: driver.c:249 driver.c:254
#, c-format
msgid "krb5_sendauth: %s [server says '%*s'] \n"
msgstr "krb5_sendauth: %s [el servidor diu: '%*s'] \n"

#: driver.c:335
msgid "Subject: Fetchmail oversized-messages warning"
msgstr "Subject: fetchmail: Missatges excessivament grans"

#: driver.c:339
#, c-format
msgid "The following oversized messages were deleted on server %s account %s:"
msgstr ""
"Els següents missatges de mida excessiva s'han eliminat del servidor %s, "
"compte %s:"

#: driver.c:343
#, c-format
msgid "The following oversized messages remain on server %s account %s:"
msgstr ""
"Els següents missatges de mida excessiva romanen al servidor %s, compte %s:"

#: driver.c:362
#, fuzzy, c-format
msgid " %d message %d octets long deleted by fetchmail."
msgid_plural " %d messages %d octets long deleted by fetchmail."
msgstr[0] " msg %d de %d octets eliminat pel fetchmail."
msgstr[1] " msg %d de %d octets eliminat pel fetchmail."

#: driver.c:367
#, fuzzy, c-format
msgid " %d message %d octets long skipped by fetchmail."
msgid_plural " %d messages %d octets long skipped by fetchmail."
msgstr[0] " msg %d de %d octets no descarregat."
msgstr[1] " msg %d de %d octets no descarregat."

#: driver.c:511
#, c-format
msgid "skipping message %s@%s:%d"
msgstr "ometent el missatge %s@%s:%d"

#: driver.c:565
#, c-format
msgid "skipping message %s@%s:%d (%d octets)"
msgstr "ometent el missatge %s@%s:%d (%d octets)"

#: driver.c:581
msgid " (length -1)"
msgstr " (mida -1)"

#: driver.c:584
msgid " (oversized)"
msgstr " (excessiu)"

#: driver.c:602
#, c-format
msgid "couldn't fetch headers, message %s@%s:%d (%d octets)\n"
msgstr "falta la capçalera, missatge %s@%s:%d (%d octets)\n"

#: driver.c:619
#, c-format
msgid "reading message %s@%s:%d of %d"
msgstr "llegint el missatge %s@%s:%d de %d"

#: driver.c:624
#, c-format
msgid " (%d octets)"
msgstr " (%d octets)"

#: driver.c:625
#, c-format
msgid " (%d header octets)"
msgstr " (capçalera de %d octets) "

#: driver.c:692
#, c-format
msgid " (%d body octets)"
msgstr " (cos de %d octets) "

#: driver.c:751
#, c-format
msgid ""
"message %s@%s:%d was not the expected length (%d actual != %d expected)\n"
msgstr ""
"el missatge %s@%s:%d no tenia la mida esperada (%d real != %d esperada)\n"

#: driver.c:783
msgid " retained\n"
msgstr " retingut\n"

# lliurat, expedit, despatxat, esborrat, eliminat...
#: driver.c:793
msgid " flushed\n"
msgstr " eliminat\n"

# ídem
#: driver.c:810
msgid " not flushed\n"
msgstr " no eliminat\n"

# traducció de "fetchlimit"
#: driver.c:828
#, c-format
msgid "fetchlimit %d reached; %d message left on server %s account %s\n"
msgid_plural ""
"fetchlimit %d reached; %d messages left on server %s account %s\n"
msgstr[0] ""
"assolit el límit de %d missatge(s); en queda %d al servidor %s compte %s\n"
msgstr[1] ""
"assolit el límit de %d missatge(s); en queden %d al servidor %s compte %s\n"

#: driver.c:885
#, c-format
msgid "timeout after %d seconds waiting to connect to server %s.\n"
msgstr "temps esgotat després de %d segons esperant connectar amb %s.\n"

#: driver.c:889
#, c-format
msgid "timeout after %d seconds waiting for server %s.\n"
msgstr "temps esgotat després de %d segons esperant el servidor %s.\n"

#: driver.c:893
#, c-format
msgid "timeout after %d seconds waiting for %s.\n"
msgstr "temps esgotat després de %d segons esperant per a %s.\n"

#: driver.c:898
#, c-format
msgid "timeout after %d seconds waiting for listener to respond.\n"
msgstr "temps esgotat després de %d segons esperant resposta del receptor.\n"

#: driver.c:901
#, c-format
msgid "timeout after %d seconds.\n"
msgstr "temps d'espera esgotat després de %d segons.\n"

#: driver.c:913
msgid "Subject: fetchmail sees repeated timeouts"
msgstr "Subject: fetchmail: S'esgota el temps d'espera molt sovint"

#: driver.c:916
#, c-format
msgid ""
"Fetchmail saw more than %d timeouts while attempting to get mail from %s@%"
"s.\n"
msgstr ""
"El fetchmail ha esgotat el temps d'espera més de %d cops quan intentava "
"obtenir el correu de %s@%s.\n"

#: driver.c:920
msgid ""
"This could mean that your mailserver is stuck, or that your SMTP\n"
"server is wedged, or that your mailbox file on the server has been\n"
"corrupted by a server error. You can run `fetchmail -v -v' to\n"
"diagnose the problem.\n"
"\n"
"Fetchmail won't poll this mailbox again until you restart it.\n"
msgstr ""
"Això pot voler dir que el servidor de correu s'ha encallat, que el\n"
"receptor SMTP té algun problema, o bé que el servidor ha fet malbé\n"
"per error el fitxer que conté el vostre correu. Podeu executar\n"
"`fetchmail -v -v' per mirar d'identificar el problema.\n"
"\n"
"El fetchmail no tornarà a comprovar més aquesta bústia fins que el\n"
"reinicieu.\n"

#: driver.c:946
#, fuzzy, c-format
msgid "pre-connection command terminated with signal %d\n"
msgstr "l'ordre de preconnexió ha fallat amb estat %d\n"

#: driver.c:949
#, c-format
msgid "pre-connection command failed with status %d\n"
msgstr "l'ordre de preconnexió ha fallat amb estat %d\n"

#: driver.c:973
#, c-format
msgid "couldn't find HESIOD pobox for %s\n"
msgstr "no s'ha pogut trobar cap casella HESIOD per a %s\n"

#: driver.c:994
msgid "Lead server has no name.\n"
msgstr "El servidor principal no té nom.\n"

#: driver.c:1021
#, fuzzy, c-format
msgid "couldn't find canonical DNS name of %s (%s): %s\n"
msgstr "no s'ha pogut trobar el nom canònic DNS de %s (%s)\n"

#: driver.c:1068
#, c-format
msgid "%s connection to %s failed"
msgstr "la connexió %s amb %s ha fallat"

#: driver.c:1084
msgid "Subject: Fetchmail unreachable-server warning."
msgstr "Subject: fetchmail: Servidor inaccessible."

#: driver.c:1086
#, c-format
msgid "Fetchmail could not reach the mail server %s:"
msgstr "El fetchmail no ha pogut contactar amb el servidor %s:"

#: driver.c:1114
msgid "SSL connection failed.\n"
msgstr "La conexió SSL ha fallat.\n"

#: driver.c:1167
#, c-format
msgid "Lock-busy error on %s@%s\n"
msgstr "Bloqueig temporal de la bústia per a %s@%s\n"

#: driver.c:1171
#, c-format
msgid "Server busy error on %s@%s\n"
msgstr "Servidor ocupat per a %s@%s\n"

#: driver.c:1176
#, c-format
msgid "Authorization failure on %s@%s%s\n"
msgstr "L'autorització per a %s@%s%s ha fallat\n"

#: driver.c:1179
msgid " (previously authorized)"
msgstr " (prèviament autoritzat)"

#: driver.c:1200
#, c-format
msgid "Subject: fetchmail authentication failed on %s@%s"
msgstr "Subject: fetchmail: L'autenticació per a %s@%s ha fallat"

#: driver.c:1204
#, c-format
msgid "Fetchmail could not get mail from %s@%s.\n"
msgstr "El fetchmail no ha pogut obtenir el correu de %s@%s.\n"

#: driver.c:1208
msgid ""
"The attempt to get authorization failed.\n"
"Since we have already succeeded in getting authorization for this\n"
"connection, this is probably another failure mode (such as busy server)\n"
"that fetchmail cannot distinguish because the server didn't send a useful\n"
"error message."
msgstr ""
"L'intent d'obtenir autorització ha fallat.\n"
"Com que en ocasions anteriors ja s'havia obtingut autorització amb èxit\n"
"per aquesta connexió, probablement es tracta d'una altra mena de problema\n"
"(tal com que el servidor està ocupat) que el fetchmail no pot identificar\n"
"perquè el servidor no envia missatges d'error que ho permetin."

#: driver.c:1214
msgid ""
"\n"
"However, if you HAVE changed your account details since starting the\n"
"fetchmail daemon, you need to stop the daemon, change your configuration\n"
"of fetchmail, and then restart the daemon.\n"
"\n"
"The fetchmail daemon will continue running and attempt to connect\n"
"at each cycle. No future notifications will be sent until service\n"
"is restored."
msgstr ""
"\n"
"No obstant, si heu canviat els paràmetres d'aquest compte des de que s'ha\n"
"iniciat el dimoni fetchmail, haureu d'aturar el dimoni, canviar la\n"
"configuració, i aleshores reiniciar-lo.\n"
"\n"
"El fetchmail continarà intentant connectar-s'hi a cada cicle, però no us\n"
"enviarà més notificacions fins que el servei es restableixi."

#: driver.c:1224
msgid ""
"The attempt to get authorization failed.\n"
"This probably means your password is invalid, but some servers have\n"
"other failure modes that fetchmail cannot distinguish from this\n"
"because they don't send useful error messages on login failure.\n"
"\n"
"The fetchmail daemon will continue running and attempt to connect\n"
"at each cycle. No future notifications will be sent until service\n"
"is restored."
msgstr ""
"L'intent d'obtenir autorització ha fallat.\n"
"Probablement això significa que la vostra contrasenya no és vàlida, però\n"
"també podria ser una altra mena d'error que el fetchmail no pot distingir\n"
"d'aquest perquè el servidor no envia els missatges d'error apropiats.\n"
"\n"
"El dimoni fetchmail continuarà funcionant i intentant connectar-s'hi a cada\n"
"cicle, però no us enviarà més notificacions fins que restabliu el servei."

#: driver.c:1240
#, c-format
msgid "Repoll immediately on %s@%s\n"
msgstr "Es torna a recollir el correu immediatament de %s@%s\n"

#: driver.c:1245
#, c-format
msgid "Unknown login or authentication error on %s@%s\n"
msgstr "Error no identificat de login o autenticació per a %s@%s\n"

#: driver.c:1269
#, c-format
msgid "Authorization OK on %s@%s\n"
msgstr "Autorització reeixida per a %s@%s\n"

#: driver.c:1275
#, c-format
msgid "Subject: fetchmail authentication OK on %s@%s"
msgstr "Subject: fetchmail: Autenticació reeixida per a %s@%s"

#: driver.c:1279
#, c-format
msgid "Fetchmail was able to log into %s@%s.\n"
msgstr "El fetchmail ha estat capaç d'accedir a %s@%s.\n"

#: driver.c:1283
msgid "Service has been restored.\n"
msgstr "El servei s'ha restablert.\n"

#: driver.c:1315
#, c-format
msgid "selecting or re-polling folder %s\n"
msgstr "seleccionant o re-examinant la carpeta %s\n"

#: driver.c:1317
msgid "selecting or re-polling default folder\n"
msgstr "seleccionant o re-examinant la carpeta per omissió\n"

#: driver.c:1329
#, c-format
msgid "%s at %s (folder %s)"
msgstr "%s a %s (carpeta %s)"

#: driver.c:1332 rcfile_y.y:384
#, c-format
msgid "%s at %s"
msgstr "%s a %s"

#: driver.c:1337
#, c-format
msgid "Polling %s\n"
msgstr "Consultant %s\n"

# seen
#: driver.c:1341
#, c-format
msgid "%d message (%d %s) for %s"
msgid_plural "%d messages (%d %s) for %s"
msgstr[0] "%d missatge (%d %s) per a %s"
msgstr[1] "%d missatges (%d %s) per a %s"

#: driver.c:1344
msgid "seen"
msgid_plural "seen"
msgstr[0] "vist"
msgstr[1] "vistos"

#: driver.c:1347
#, c-format
msgid "%d message for %s"
msgid_plural "%d messages for %s"
msgstr[0] "%d missatge per a %s"
msgstr[1] "%d missatges per a %s"

#: driver.c:1354
#, c-format
msgid " (%d octets).\n"
msgstr " (%d octets).\n"

#: driver.c:1360
#, c-format
msgid "No mail for %s\n"
msgstr "No hi ha correu per a %s\n"

#: driver.c:1393 imap.c:90
msgid "bogus message count!"
msgstr "recompte de missatges erroni!"

#: driver.c:1537
msgid "socket"
msgstr "de socket"

#: driver.c:1540
msgid "missing or bad RFC822 header"
msgstr "de capçalera RFC822"

#: driver.c:1543
msgid "MDA"
msgstr "de MDA"

#: driver.c:1546
msgid "client/server synchronization"
msgstr "de sincronització client/servidor"

#: driver.c:1549
msgid "client/server protocol"
msgstr "de protocol client/servidor"

#: driver.c:1552
msgid "lock busy on server"
msgstr "de bloqueig temporal al servidor"

#: driver.c:1555
msgid "SMTP transaction"
msgstr "de transacció SMTP"

#: driver.c:1558
msgid "DNS lookup"
msgstr "de consulta DNS"

# aquest missatge va directe a stderr
#: driver.c:1561
msgid "undefined"
msgstr "no identificat"

#: driver.c:1567
#, c-format
msgid "%s error while fetching from %s@%s and delivering to SMTP host %s\n"
msgstr ""
"error %s en recollir el correu de %s@%s i lliurar-lo via SMTP al host %s\n"

#: driver.c:1569
msgid "unknown"
msgstr "desconegut"

#: driver.c:1571
#, c-format
msgid "%s error while fetching from %s@%s\n"
msgstr "error %s en recollir el correu de %s@%s\n"

#: driver.c:1583
#, fuzzy, c-format
msgid "post-connection command terminated with signal %d\n"
msgstr "l'ordre de postconnexió ha fallat amb estat %d\n"

#: driver.c:1585
#, c-format
msgid "post-connection command failed with status %d\n"
msgstr "l'ordre de postconnexió ha fallat amb estat %d\n"

#: driver.c:1604
msgid "Kerberos V4 support not linked.\n"
msgstr "El suport per Kerberos V4 no està enllaçat.\n"

#: driver.c:1612
msgid "Kerberos V5 support not linked.\n"
msgstr "El suport per Kerberos V5 no està enllaçat.\n"

#: driver.c:1623
#, c-format
msgid "Option --flush is not supported with %s\n"
msgstr "L'opció --flush no està suportada per %s\n"

#: driver.c:1629
#, c-format
msgid "Option --all is not supported with %s\n"
msgstr "L'opció --all no està suportada per %s\n"

#: driver.c:1638
#, c-format
msgid "Option --limit is not supported with %s\n"
msgstr "L'opció --limit no està suportada per %s\n"

#: env.c:59
#, c-format
msgid ""
"%s: The QMAILINJECT environment variable is set.\n"
"This is dangerous as it can make qmail-inject or qmail's sendmail wrapper\n"
"tamper with your From: or Message-ID: headers.\n"
"Try \"env QMAILINJECT= %s YOUR ARGUMENTS HERE\"\n"
"%s: Abort.\n"
msgstr ""
"%s: La variable d'entorn QMAILINJECT està definida.\n"
"Això és perillós perquè pot provocar que el qmail-inject o l'embolcall\n"
"de sendmail del qmail facin malbé les capçaleres From: i Message-ID:.\n"
"Proveu \"env QMAILINJECT= %s ELS VOSTRES ARGUMENTS AQUÍ\"\n"
"%s: Avorta.\n"

#: env.c:71
#, c-format
msgid ""
"%s: The NULLMAILER_FLAGS environment variable is set.\n"
"This is dangerous as it can make nullmailer-inject or nullmailer's\n"
"sendmail wrapper tamper with your From:, Message-ID: or Return-Path: "
"headers.\n"
"Try \"env NULLMAILER_FLAGS= %s YOUR ARGUMENTS HERE\"\n"
"%s: Abort.\n"
msgstr ""
"%s: La variable d'entorn NULLMAILER_FLAGS està definida.\n"
"Això és perillós perquè pot provocar que el nullmailer-inject o l'embolcall\n"
"de sendmail del nullmailer facin malbé les capçaleres From:, Message-ID:, o\n"
"Return-Path:.\n"
"Proveu \"env NULLMAILER_FLAGS= %s ELS VOSTRES ARGUMENTS AQUÍ\"\n"
"%s: Avorta.\n"

#: env.c:83
#, c-format
msgid "%s: You don't exist. Go away.\n"
msgstr "%s: No existiu. Escampeu la boira.\n"

#: env.c:145
#, c-format
msgid "%s: can't determine your host!"
msgstr "%s: no s'ha pogut determinar el vostre host!"

#: env.c:168
#, c-format
msgid "gethostbyname failed for %s\n"
msgstr "ha fallat la funció gethostbyname per a %s\n"

#: env.c:170
msgid "Cannot find my own host in hosts database to qualify it!\n"
msgstr ""
"No s'ha pogut trobar el host propi a la base de dades per qualificar-lo!\n"

#: env.c:174
msgid ""
"Trying to continue with unqualified hostname.\n"
"DO NOT report broken Received: headers, HELO/EHLO lines or similar "
"problems!\n"
"DO repair your /etc/hosts, DNS, NIS or LDAP instead.\n"
msgstr ""
"S'intenta continuar amb el nom de host sense qualificar.\n"
"No reporteu capçaleres Received, línies HELO/EHLO incorrectes, o similars!\n"
"Més aviat intenteu reparar el vostre /etc/hosts, DNS, NIS o LDAP.\n"

#: etrn.c:49 odmr.c:60
#, c-format
msgid "%s's SMTP listener does not support ESMTP\n"
msgstr "el receptor SMTP de %s no suporta ESMTP\n"

#: etrn.c:55
#, c-format
msgid "%s's SMTP listener does not support ETRN\n"
msgstr "el receptor SMTP de %s no suporta ETRN\n"

#: etrn.c:79
#, c-format
msgid "Queuing for %s started\n"
msgstr "S'ha iniciat la cua per a %s\n"

#: etrn.c:84
#, c-format
msgid "No messages waiting for %s\n"
msgstr "No hi han missatges pendents per a %s\n"

#: etrn.c:90
#, c-format
msgid "Pending messages for %s started\n"
msgstr "S'ha iniciat la cua de missatges pendents per a %s\n"

#: etrn.c:94
#, c-format
msgid "Unable to queue messages for node %s\n"
msgstr "Els missatges per al node %s no s'han pogut posar a la cua\n"

#: etrn.c:98
#, c-format
msgid "Node %s not allowed: %s\n"
msgstr "El node %s no està permès: %s\n"

#: etrn.c:102
msgid "ETRN syntax error\n"
msgstr "error de sintaxi d'ETRN\n"

#: etrn.c:106
msgid "ETRN syntax error in parameters\n"
msgstr "error de sintaxi d'ETRN en els paràmetres\n"

#: etrn.c:110
#, c-format
msgid "Unknown ETRN error %d\n"
msgstr "Error d'ETRN no identificat %d\n"

#: etrn.c:154
msgid "Option --keep is not supported with ETRN\n"
msgstr "L'opció --keep no està suportada per ETRN\n"

#: etrn.c:158
msgid "Option --flush is not supported with ETRN\n"
msgstr "L'opció --flush no està suportada per ETRN\n"

#: etrn.c:162
msgid "Option --folder is not supported with ETRN\n"
msgstr "L'opció --folder no està suportada per ETRN\n"

#: etrn.c:166
msgid "Option --check is not supported with ETRN\n"
msgstr "L'opció --check no està suportada per ETRN\n"

#: fetchmail.c:137
#, fuzzy
msgid ""
"Copyright (C) 2002, 2003 Eric S. Raymond\n"
"Copyright (C) 2004 Matthias Andree, Eric S. Raymond, Robert M. Funk, Graham "
"Wilson\n"
"Copyright (C) 2005 - 2006 Sunil Shetye\n"
"Copyright (C) 2005 - 2009 Matthias Andree\n"
msgstr ""
"Copyright (C) 2002, 2003 Eric S. Raymond\n"
"Copyright (C) 2004 Matthias Andree, Eric S. Raymond, Robert M. Funk, Graham "
"Wilson\n"
"Copyright (C) 2005-2006 Matthias Andree, Sunil Shetye\n"

#: fetchmail.c:142
msgid ""
"Fetchmail comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software, and you\n"
"are welcome to redistribute it under certain conditions. For details,\n"
"please see the file COPYING in the source or documentation directory.\n"
msgstr ""
"El fetchmail es distribueix SENSE CAP MENA DE GARANTIA. Aquest programa és\n"
"programari lliure i se us encoratja a redistribuir-lo sota determinades\n"
"condicions. Per a més detalls, vegeu el fitxer COPYING en el directori on\n"
"hi ha la documentació o en el codi font.\n"

#: fetchmail.c:176
msgid "WARNING: Running as root is discouraged.\n"
msgstr "ATENCIÓ: Executar fetchmail com a root no és recomanable.\n"

#: fetchmail.c:188
msgid "fetchmail: invoked with"
msgstr "fetchmail: invocat amb"

#: fetchmail.c:212
msgid "could not get current working directory\n"
msgstr "no s'ha pogut determinar quin és el directori actual\n"

#: fetchmail.c:283
#, c-format
msgid "This is fetchmail release %s"
msgstr "Això és el fetchmail, versió %s"

#: fetchmail.c:403
#, c-format
msgid "Taking options from command line%s%s\n"
msgstr "Obtenint les opcions de la línia d'ordres%s%s\n"

# després d'això vé el nom d'un fitxer
#: fetchmail.c:404
msgid " and "
msgstr " i de "

#: fetchmail.c:409
#, c-format
msgid "No mailservers set up -- perhaps %s is missing?\n"
msgstr "No hi ha cap servidor de correu configurat. Potser falta el %s?\n"

#: fetchmail.c:430
msgid "fetchmail: no mailservers have been specified.\n"
msgstr "fetchmail: no heu especificat cap servidor de correu.\n"

#: fetchmail.c:442
msgid "fetchmail: no other fetchmail is running\n"
msgstr "fetchmail: no hi ha cap altre fetchmail funcionant\n"

# bailing out
#: fetchmail.c:448
#, c-format
msgid "fetchmail: error killing %s fetchmail at %d; bailing out.\n"
msgstr "fetchmail: error finalitzant el fetchmail %s a %d; es deixa estar.\n"

#: fetchmail.c:449 fetchmail.c:458
msgid "background"
msgstr "en segon terme"

#: fetchmail.c:449 fetchmail.c:458
msgid "foreground"
msgstr "en primer terme"

#: fetchmail.c:457
#, c-format
msgid "fetchmail: %s fetchmail at %d killed.\n"
msgstr "fetchmail: el fetchmail %s a %d ha estat finalitzat.\n"

#: fetchmail.c:480
msgid ""
"fetchmail: can't check mail while another fetchmail to same host is "
"running.\n"
msgstr ""
"fetchmail: no es pot comprovar el correu mentre funcioni un altre procés del "
"fetchmail.\n"

#: fetchmail.c:486
#, c-format
msgid ""
"fetchmail: can't poll specified hosts with another fetchmail running at %d.\n"
msgstr ""
"fetchmail: no es poden consultar els hosts especificats amb un altre "
"fetchmail funcionant a %d.\n"

#: fetchmail.c:493
#, c-format
msgid "fetchmail: another foreground fetchmail is running at %d.\n"
msgstr "fetchmail: hi ha un altre fetchmail funcionant en primer terme a %d.\n"

#: fetchmail.c:503
msgid ""
"fetchmail: can't accept options while a background fetchmail is running.\n"
msgstr ""
"fetchmail: no es poden acceptar opcions mentre funcioni un altre fetchmail "
"en segon terme.\n"

#: fetchmail.c:509
#, c-format
msgid "fetchmail: background fetchmail at %d awakened.\n"
msgstr ""
"fetchmail: el fetchmail funcionant en segon terme a %d s'ha despertat.\n"

#: fetchmail.c:521
#, c-format
msgid "fetchmail: elder sibling at %d died mysteriously.\n"
msgstr "fetchmail: un procés anterior ha finalitzat misteriosament a %d.\n"

#: fetchmail.c:536
#, c-format
msgid "fetchmail: can't find a password for %s@%s.\n"
msgstr "fetchmail: no s'ha trobat cap contrasenya per a %s@%s.\n"

#: fetchmail.c:540
#, c-format
msgid "Enter password for %s@%s: "
msgstr "Entreu la contrasenya per a %s@%s: "

#: fetchmail.c:582
msgid "fetchmail: Cannot detach into background. Aborting.\n"
msgstr ""
"fetchmail: No s'ha pogut passar a segon terme. S'aborta.\n"
"\n"

#: fetchmail.c:586
#, c-format
msgid "starting fetchmail %s daemon \n"
msgstr "iniciant el dimoni fetchmail %s \n"

#: fetchmail.c:602 fetchmail.c:604
#, c-format
msgid "could not open %s to append logs to \n"
msgstr "no s'ha pogut obrir %s per afegir-hi el registre d'activitat \n"

#: fetchmail.c:606
msgid "fetchmail: Warning: syslog and logfile are set. Check both for logs!\n"
msgstr ""
"fetchmail: Atenció: es registra tant via syslog com en un fitxer dedicat.\n"
"\n"

#: fetchmail.c:625
msgid "--check mode enabled, not fetching mail\n"
msgstr ""

#: fetchmail.c:647
#, c-format
msgid "couldn't time-check %s (error %d)\n"
msgstr "no s'ha pogut verificar la data de %s (error %d)\n"

#: fetchmail.c:652
#, c-format
msgid "restarting fetchmail (%s changed)\n"
msgstr "reiniciant fetchmail (%s ha canviat)\n"

#: fetchmail.c:657
msgid "attempt to re-exec may fail as directory has not been restored\n"
msgstr ""
"l'intent de reexecució pot fallar ja que el directori no ha estat restaurat\n"

#: fetchmail.c:684
msgid "attempt to re-exec fetchmail failed\n"
msgstr "l'intent de reexecutar el fetchmail ha fallat\n"

#: fetchmail.c:714
#, c-format
msgid "poll of %s skipped (failed authentication or too many timeouts)\n"
msgstr ""
"s'ha omès la consulta de %s (error d'autenticació o massa temps d'espera "
"excedits)\n"

#: fetchmail.c:726
#, c-format
msgid "interval not reached, not querying %s\n"
msgstr "no s'ha completat l'interval, no es consultarà %s\n"

#: fetchmail.c:764
msgid "Query status=0 (SUCCESS)\n"
msgstr "Estat de la consulta=0 (SUCCESS)\n"

#: fetchmail.c:766
msgid "Query status=1 (NOMAIL)\n"
msgstr "Estat de la consulta=1 (NOMAIL)\n"

#: fetchmail.c:768
msgid "Query status=2 (SOCKET)\n"
msgstr "Estat de la consulta=2 (SOCKET)\n"

#: fetchmail.c:770
msgid "Query status=3 (AUTHFAIL)\n"
msgstr "Estat de la consulta=3 (AUTHFAIL)\n"

#: fetchmail.c:772
msgid "Query status=4 (PROTOCOL)\n"
msgstr "Estat de la consulta=4 (PROTOCOL)\n"

#: fetchmail.c:774
msgid "Query status=5 (SYNTAX)\n"
msgstr "Estat de la consulta=5 (SYNTAX)\n"

#: fetchmail.c:776
msgid "Query status=6 (IOERR)\n"
msgstr "Estat de la consulta=6 (IOERR)\n"

#: fetchmail.c:778
msgid "Query status=7 (ERROR)\n"
msgstr "Estat de la consulta=7 (ERROR)\n"

#: fetchmail.c:780
msgid "Query status=8 (EXCLUDE)\n"
msgstr "Estat de la consulta=8 (EXCLUDE)\n"

#: fetchmail.c:782
msgid "Query status=9 (LOCKBUSY)\n"
msgstr "Estat de la consulta=9 (LOCKBUSY)\n"

#: fetchmail.c:784
msgid "Query status=10 (SMTP)\n"
msgstr "Estat de la consulta=10 (SMTP)\n"

#: fetchmail.c:786
msgid "Query status=11 (DNS)\n"
msgstr "Estat de la consulta=11 (DNS)\n"

#: fetchmail.c:788
msgid "Query status=12 (BSMTP)\n"
msgstr "Estat de la consulta=12 (BSMTP)\n"

#: fetchmail.c:790
msgid "Query status=13 (MAXFETCH)\n"
msgstr "Estat de la consulta=13 (MAXFETCH)\n"

#: fetchmail.c:792
#, c-format
msgid "Query status=%d\n"
msgstr "Estat de la consulta=%d\n"

#: fetchmail.c:834
msgid "All connections are wedged. Exiting.\n"
msgstr "Totes les connexions estan bloquejades. Sortint.\n"

# %s és la sortida de timestamp()
#: fetchmail.c:842
#, fuzzy, c-format
msgid "sleeping at %s for %d seconds\n"
msgstr "dormint el %s\n"

#: fetchmail.c:866
#, c-format
msgid "awakened by %s\n"
msgstr "despertat per %s\n"

#: fetchmail.c:869
#, c-format
msgid "awakened by signal %d\n"
msgstr "despertat per un senyal %d\n"

#: fetchmail.c:877
#, c-format
msgid "awakened at %s\n"
msgstr "despertat el %s\n"

#: fetchmail.c:882
#, c-format
msgid "normal termination, status %d\n"
msgstr "finalització normal, estat %d\n"

# nota: run-control és fitxer de control (i.e. .fetchmailrc)
#: fetchmail.c:1036
msgid "couldn't time-check the run-control file\n"
msgstr "no s'ha pogut verificar la data del fitxer de control\n"

#: fetchmail.c:1069
#, c-format
msgid "Warning: multiple mentions of host %s in config file\n"
msgstr ""
"Atenció: hi ha múltiples mencions del host %s en el fitxer de configuració\n"

#: fetchmail.c:1102
msgid "fetchmail: Error: multiple \"defaults\" records in config file.\n"
msgstr ""
"fetchmail: Error: hi ha més d'un compte \"default\" en el fitxer de "
"configuració.\n"

#: fetchmail.c:1224
msgid "SSL support is not compiled in.\n"
msgstr "El suport per SSL no està compilat.\n"

#: fetchmail.c:1231
#, fuzzy
msgid "KERBEROS v4 support is configured, but not compiled in.\n"
msgstr "El suport per SSL no està compilat.\n"

#: fetchmail.c:1237
#, fuzzy
msgid "KERBEROS v5 support is configured, but not compiled in.\n"
msgstr "El suport per SSL no està compilat.\n"

#: fetchmail.c:1243
#, fuzzy
msgid "GSSAPI support is configured, but not compiled in.\n"
msgstr "El suport per SSL no està compilat.\n"

#: fetchmail.c:1273
#, c-format
msgid ""
"fetchmail: warning: no DNS available to check multidrop fetches from %s\n"
msgstr ""
"fetchmail: atenció: cap DNS disponible per verificar les obtencions "
"multidrop de %s\n"

#: fetchmail.c:1284
#, c-format
msgid "warning: multidrop for %s requires envelope option!\n"
msgstr "atenció: el sistema multidrop per a %s requereix l'opció envelope!\n"

#: fetchmail.c:1285
msgid "warning: Do not ask for support if all mail goes to postmaster!\n"
msgstr "atenció: No demaneu ajuda si tot el correu va al postmaster!\n"

#: fetchmail.c:1302
#, c-format
msgid ""
"fetchmail: %s configuration invalid, specify positive port number for "
"service or port\n"
msgstr ""
"fetchmail: la configuració de %s no és vàlida, el port no pot ser número "
"negatiu\n"

#: fetchmail.c:1309
#, c-format
msgid "fetchmail: %s configuration invalid, RPOP requires a privileged port\n"
msgstr ""
"fetchmail: la configuració de %s no és vàlida, RPOP requereix un port "
"privilegiat\n"

#: fetchmail.c:1327
#, c-format
msgid "%s configuration invalid, LMTP can't use default SMTP port\n"
msgstr ""
"la configuració de %s no és vàlida, LMTP no pot usar el port habitual "
"d'SMTP\n"

#: fetchmail.c:1341
msgid "Both fetchall and keep on in daemon or idle mode is a mistake!\n"
msgstr "Les opcions `fetchall' i `keep on' són incompatibles!\n"

#: fetchmail.c:1366
#, c-format
msgid "terminated with signal %d\n"
msgstr "finalitzat amb senyal %d\n"

# conflicte query-poll
#: fetchmail.c:1439
#, c-format
msgid "%s querying %s (protocol %s) at %s: poll started\n"
msgstr "%s interrogant %s (protocol %s) el %s: consulta iniciada\n"

#: fetchmail.c:1464
msgid "POP2 support is not configured.\n"
msgstr "el suport per POP2 no està configurat.\n"

#: fetchmail.c:1476
msgid "POP3 support is not configured.\n"
msgstr "el suport per POP3 no està configurat.\n"

#: fetchmail.c:1486
msgid "IMAP support is not configured.\n"
msgstr "el suport per IMAP no està configurat.\n"

#: fetchmail.c:1492
msgid "ETRN support is not configured.\n"
msgstr "el suport per ETRN no està configurat.\n"

#: fetchmail.c:1500
msgid "ODMR support is not configured.\n"
msgstr "El suport per ODMR no està configurat.\n"

#: fetchmail.c:1507
msgid "unsupported protocol selected.\n"
msgstr "heu seleccionat un protocol que no està suportat.\n"

#: fetchmail.c:1517
#, c-format
msgid "%s querying %s (protocol %s) at %s: poll completed\n"
msgstr "%s interrogant %s (protocol %s) el %s: consulta finalitzada\n"

#: fetchmail.c:1534
#, c-format
msgid "Poll interval is %d seconds\n"
msgstr "L'interval entre consultes és de %d segons\n"

#: fetchmail.c:1536
#, c-format
msgid "Logfile is %s\n"
msgstr "El fitxer de registre és %s\n"

#: fetchmail.c:1538
#, c-format
msgid "Idfile is %s\n"
msgstr "El fitxer d'identificacions és %s\n"

#: fetchmail.c:1541
msgid "Progress messages will be logged via syslog\n"
msgstr "L'activitat es registrarà via syslog\n"

#: fetchmail.c:1544
msgid "Fetchmail will masquerade and will not generate Received\n"
msgstr "El fetchmail enmascararà i no generarà capçaleres Recieved\n"

#: fetchmail.c:1546
msgid "Fetchmail will show progress dots even in logfiles.\n"
msgstr ""
"El fetchmail mostrarà punts de progressió àdhuc als fitxers de registre.\n"

#: fetchmail.c:1548
#, c-format
msgid "Fetchmail will forward misaddressed multidrop messages to %s.\n"
msgstr "El fetchmail enviarà els missatges multidrop mal adreçats a %s.\n"

#: fetchmail.c:1552
msgid "Fetchmail will direct error mail to the postmaster.\n"
msgstr "El fetchmail dirigirà els missatges d'error al postmaster.\n"

#: fetchmail.c:1554
msgid "Fetchmail will direct error mail to the sender.\n"
msgstr "El fetchmail dirigirà els missatges d'error al remitent.\n"

#: fetchmail.c:1557
#, fuzzy
msgid "Fetchmail will treat permanent errors as permanent (drop messsages).\n"
msgstr "El fetchmail enviarà els missatges multidrop mal adreçats a %s.\n"

#: fetchmail.c:1559
#, fuzzy
msgid "Fetchmail will treat permanent errors as temporary (keep messages).\n"
msgstr "El fetchmail dirigirà els missatges d'error al remitent.\n"

#: fetchmail.c:1566
#, c-format
msgid "Options for retrieving from %s@%s:\n"
msgstr "Opcions per a l'obtenció de %s@%s:\n"

#: fetchmail.c:1570
#, c-format
msgid " Mail will be retrieved via %s\n"
msgstr " El correu d'obtindrà via %s\n"

#: fetchmail.c:1573
#, c-format
msgid " Poll of this server will occur every %d interval.\n"
msgid_plural " Poll of this server will occur every %d intervals.\n"
msgstr[0] " Aquest servidor es consultarà a cada interval.\n"
msgstr[1] " Aquest servidor es consultarà cada %d intervals.\n"

#: fetchmail.c:1577
#, c-format
msgid " True name of server is %s.\n"
msgstr " El nom autèntic del servidor és %s.\n"

#: fetchmail.c:1580
msgid " This host will not be queried when no host is specified.\n"
msgstr ""
" Aquest host no es consultarà quan no se'n hagi especificat cap altre.\n"

#: fetchmail.c:1581
msgid " This host will be queried when no host is specified.\n"
msgstr " Aquest host es consultarà quan no se'n hagi especificat cap altre.\n"

#: fetchmail.c:1585
msgid " Password will be prompted for.\n"
msgstr " Es demanarà la contrasenya.\n"

#: fetchmail.c:1589
#, c-format
msgid " APOP secret = \"%s\".\n"
msgstr " Secret APOP = \"%s\".\n"

#: fetchmail.c:1592
#, c-format
msgid " RPOP id = \"%s\".\n"
msgstr " Identificació RPOP = \"%s\".\n"

#: fetchmail.c:1595
#, c-format
msgid " Password = \"%s\".\n"
msgstr " Contrasenya = \"%s\".\n"

#: fetchmail.c:1604
#, c-format
msgid " Protocol is KPOP with Kerberos %s authentication"
msgstr " El protocol és KPOP amb autenticació per Kerberos %s"

#: fetchmail.c:1607
#, c-format
msgid " Protocol is %s"
msgstr " El protocol és %s"

#: fetchmail.c:1609
#, c-format
msgid " (using service %s)"
msgstr " (usant el servei %s)"

#: fetchmail.c:1611
msgid " (using default port)"
msgstr " (usant el port per defecte)"

#: fetchmail.c:1613
msgid " (forcing UIDL use)"
msgstr " (obligant l'ús d'UIDL)"

#: fetchmail.c:1619
msgid " All available authentication methods will be tried.\n"
msgstr " S'intentaran tots els mètodes d'autenticació disponibles.\n"

#: fetchmail.c:1622
msgid " Password authentication will be forced.\n"
msgstr " S'obligarà l'autenticació per contrasenya.\n"

#: fetchmail.c:1625
msgid " MSN authentication will be forced.\n"
msgstr " S'obligarà l'autenticació per MSN.\n"

#: fetchmail.c:1628
msgid " NTLM authentication will be forced.\n"
msgstr " S'obligarà l'autenticació per NTLM.\n"

#: fetchmail.c:1631
msgid " OTP authentication will be forced.\n"
msgstr " S'obligarà l'autenticació per OTP.\n"

#: fetchmail.c:1634
msgid " CRAM-Md5 authentication will be forced.\n"
msgstr " S'obligarà l'autenticació per CRAM-Md5.\n"

#: fetchmail.c:1637
msgid " GSSAPI authentication will be forced.\n"
msgstr " S'obligarà l'autenticació per GSSAPI.\n"

#: fetchmail.c:1640
msgid " Kerberos V4 authentication will be forced.\n"
msgstr " S'obligarà l'autenticació per Kerberos V4.\n"

#: fetchmail.c:1643
msgid " Kerberos V5 authentication will be forced.\n"
msgstr " S'obligarà l'autenticació per Kerberos V5.\n"

#: fetchmail.c:1646
msgid " End-to-end encryption assumed.\n"
msgstr " S'assumeix que el xifrat és d'extrem a extrem.\n"

#: fetchmail.c:1650
#, c-format
msgid " Mail service principal is: %s\n"
msgstr " El servei principal de correu és: %s\n"

#: fetchmail.c:1653
msgid " SSL encrypted sessions enabled.\n"
msgstr " Sessions encriptades amb SSL habilitades.\n"

#: fetchmail.c:1655
#, c-format
msgid " SSL protocol: %s.\n"
msgstr " Protocol SSL: %s.\n"

#: fetchmail.c:1657
msgid " SSL server certificate checking enabled.\n"
msgstr " Comprovació del certificat SSL del servidor habilitada.\n"

#: fetchmail.c:1659
#, c-format
msgid " SSL trusted certificate directory: %s\n"
msgstr " Directori de certificats SSL de confiança: %s\n"

#: fetchmail.c:1662
#, fuzzy, c-format
msgid " SSL server CommonName: %s\n"
msgstr "Nom comú del servidor: %s\n"

#: fetchmail.c:1664
#, c-format
msgid " SSL key fingerprint (checked against the server key): %s\n"
msgstr ""
" Empremta de la clau SSL (comprovada contra la clau del servidor): %s\n"

#: fetchmail.c:1667
#, c-format
msgid " Server nonresponse timeout is %d seconds"
msgstr " El temps d'espera de la resposta del servidor és de %d segons"

#: fetchmail.c:1669
msgid " (default).\n"
msgstr " (per defecte).\n"

#: fetchmail.c:1676
msgid " Default mailbox selected.\n"
msgstr " Seleccionada la bústia per defecte.\n"

#: fetchmail.c:1681
msgid " Selected mailboxes are:"
msgstr " Les bústies seleccionades són:"

# al tanto amb la substitució
#: fetchmail.c:1687
msgid " All messages will be retrieved (--all on).\n"
msgstr " Es descarregaran tots els missatges (--all on).\n"

# al tanto amb la substitució
#: fetchmail.c:1688
msgid " Only new messages will be retrieved (--all off).\n"
msgstr " Només es descarregaran els missatges nous (--all off).\n"

# la substitució és: "<espai>/ no "
#: fetchmail.c:1690
msgid " Fetched messages will be kept on the server (--keep on).\n"
msgstr " Els missatges obtinguts no s'eliminaran del servidor (--keep on).\n"

# la substitució és: "<espai>/ no "
#: fetchmail.c:1691
msgid " Fetched messages will not be kept on the server (--keep off).\n"
msgstr ""
" Els missatges obtinguts no es conservaran al servidor (--keep off).\n"

#: fetchmail.c:1693
msgid " Old messages will be flushed before message retrieval (--flush on).\n"
msgstr ""
" Els missatges vells s'eliminaran abans d'obtenir el correu (--flush on).\n"

#: fetchmail.c:1694
msgid ""
" Old messages will not be flushed before message retrieval (--flush off).\n"
msgstr ""
" Els missatges vells no s'eliminaran abans d'obtenir el correu (--flush "
"off).\n"

#: fetchmail.c:1696
msgid ""
" Oversized messages will be flushed before message retrieval (--limitflush "
"on).\n"
msgstr ""
" Els missatges excessivament grans s'eliminaran abans d'obtenir el correu "
"(--limitflush on).\n"

#: fetchmail.c:1697
msgid ""
" Oversized messages will not be flushed before message retrieval (--"
"limitflush off).\n"
msgstr ""
" Els missatges excessivament grans no s'eliminaran abans d'obtenir el "
"correu (--limitflush off).\n"

#: fetchmail.c:1699
msgid " Rewrite of server-local addresses is enabled (--norewrite off).\n"
msgstr ""
" La reescriptura d'adreces locals està habilitada (--norewrite off).\n"

#: fetchmail.c:1700
msgid " Rewrite of server-local addresses is disabled (--norewrite on).\n"
msgstr ""
" La reescriptura d'adreces locals està deshabilitada (--norewrite on).\n"

#: fetchmail.c:1702
msgid " Carriage-return stripping is enabled (stripcr on).\n"
msgstr " L'eliminació de retorns de carro està habilitada (stripcr on).\n"

#: fetchmail.c:1703
msgid " Carriage-return stripping is disabled (stripcr off).\n"
msgstr " L'eliminació de retorns de carro està deshabilitada (stripcr off).\n"

#: fetchmail.c:1705
msgid " Carriage-return forcing is enabled (forcecr on).\n"
msgstr " L'inserció de retorns de carro està habilitada (forcecr on).\n"

#: fetchmail.c:1706
msgid " Carriage-return forcing is disabled (forcecr off).\n"
msgstr " L'inserció de retorns de carro està deshabilitada (forcecr off).\n"

#: fetchmail.c:1708
msgid ""
" Interpretation of Content-Transfer-Encoding is disabled (pass8bits on).\n"
msgstr ""
" L'interpretació del Content-Transfer-Encoding està deshabilitada "
"(pass8bits on).\n"

#: fetchmail.c:1709
msgid ""
" Interpretation of Content-Transfer-Encoding is enabled (pass8bits off).\n"
msgstr ""
" L'interpretació del Content-Transfer-Encoding està habilitada (pass8bits "
"off).\n"

#: fetchmail.c:1711
msgid " MIME decoding is enabled (mimedecode on).\n"
msgstr " El desxifrat MIME està habilitat (mimedecode on).\n"

#: fetchmail.c:1712
msgid " MIME decoding is disabled (mimedecode off).\n"
msgstr " El desxifrat MIME està deshabilitat (mimedecode off).\n"

#: fetchmail.c:1714
msgid " Idle after poll is enabled (idle on).\n"
msgstr " La pausa després de cada obtenció està habilitada (idle on).\n"

#: fetchmail.c:1715
msgid " Idle after poll is disabled (idle off).\n"
msgstr " La pausa després de cada obtenció està deshabilitada (idle off).\n"

#: fetchmail.c:1717
msgid " Nonempty Status lines will be discarded (dropstatus on)\n"
msgstr ""
" Les línies Status que no estiguin en blanc es descartaran (dropstatus on)\n"

#: fetchmail.c:1718
msgid " Nonempty Status lines will be kept (dropstatus off)\n"
msgstr ""
" Les línies Status que no estiguin en blanc es mantindran (dropstatus off)\n"

#: fetchmail.c:1720
msgid " Delivered-To lines will be discarded (dropdelivered on)\n"
msgstr " Les línies Delivered-To es descartaran (dropdelivered on)\n"

#: fetchmail.c:1721
msgid " Delivered-To lines will be kept (dropdelivered off)\n"
msgstr " Les línies Delivered-To es mantindran (dropdelivered off)\n"

#: fetchmail.c:1725
#, c-format
msgid " Message size limit is %d octets (--limit %d).\n"
msgstr " El límit de mida dels missatges és de %d octets (--limit %d).\n"

#: fetchmail.c:1728
msgid " No message size limit (--limit 0).\n"
msgstr " No hi ha límit de mida dels missatges (--limit 0).\n"

#: fetchmail.c:1730
#, c-format
msgid " Message size warning interval is %d seconds (--warnings %d).\n"
msgstr ""
" L'interval d'avisos de missatges grans és de %d segons (--warnings %d).\n"

#: fetchmail.c:1733
msgid " Size warnings on every poll (--warnings 0).\n"
msgstr " Avisos de missatges grans a cada obtenció (--warnings 0).\n"

#: fetchmail.c:1736
#, c-format
msgid " Received-message limit is %d (--fetchlimit %d).\n"
msgstr " El límit de missatges obtinguts és de %d (--fetchlimit %d).\n"

#: fetchmail.c:1739
msgid " No received-message limit (--fetchlimit 0).\n"
msgstr " No hi ha límit de missatges rebuts (--fetchlimit 0).\n"

#: fetchmail.c:1741
#, c-format
msgid " Fetch message size limit is %d (--fetchsizelimit %d).\n"
msgstr " El límit de mida dels missatges és de %d (--fetchsizelimit %d).\n"

#: fetchmail.c:1744
msgid " No fetch message size limit (--fetchsizelimit 0).\n"
msgstr " No hi ha límit de mida dels missatges (--fetchsizelimit 0).\n"

#: fetchmail.c:1748
msgid " Do binary search of UIDs during each poll (--fastuidl 1).\n"
msgstr " Es farà una cerca binària de UIDs a cada consulta (--fastuidl 1).\n"

#: fetchmail.c:1750
#, c-format
msgid " Do binary search of UIDs during %d out of %d polls (--fastuidl %d).\n"
msgstr ""
" Es farà una cerca binària de UIDs %d consultes de cada %d (--fastuidl %"
"d).\n"

#: fetchmail.c:1753
msgid "  Do linear search of UIDs during each poll (--fastuidl 0).\n"
msgstr "  Es farà una cerca lineal de UIDs a cada consulta (--fastuidl 0).\n"

#: fetchmail.c:1755
#, c-format
msgid " SMTP message batch limit is %d.\n"
msgstr " El límit de missatges enviats en sèrie és de %d.\n"

#: fetchmail.c:1757
msgid " No SMTP message batch limit (--batchlimit 0).\n"
msgstr " No hi ha límit de missatges enviats en sèrie (--batchlimit 0).\n"

#: fetchmail.c:1761
#, c-format
msgid " Deletion interval between expunges forced to %d (--expunge %d).\n"
msgstr ""
" L'interval entre supressions és de %d missatge(s) eliminat(s) (--expunge %"
"d).\n"

#: fetchmail.c:1763
msgid " No forced expunges (--expunge 0).\n"
msgstr " No es suprimiran els missatges fins el final (--expunge 0).\n"

#: fetchmail.c:1770
msgid " Domains for which mail will be fetched are:"
msgstr " Els dominis pels quals es recollirà el correu són:"

#: fetchmail.c:1775 fetchmail.c:1795
msgid " (default)"
msgstr " (per omissió)"

#: fetchmail.c:1780
#, c-format
msgid " Messages will be appended to %s as BSMTP\n"
msgstr " Els missatges s'afegiran a %s com a BSMTP\n"

#: fetchmail.c:1782
#, c-format
msgid " Messages will be delivered with \"%s\".\n"
msgstr " Els missatges es lliuraran amb \"%s\".\n"

#: fetchmail.c:1789
#, c-format
msgid " Messages will be %cMTP-forwarded to:"
msgstr " Els missatges es reenviaran per %cMTP a:"

#: fetchmail.c:1800
#, c-format
msgid " Host part of MAIL FROM line will be %s\n"
msgstr " El nom del host a la línia MAIL FROM serà %s\n"

#: fetchmail.c:1803
#, c-format
msgid " Address to be put in RCPT TO lines shipped to SMTP will be %s\n"
msgstr " L'adreça de les línies RCPT TO enviades per SMTP serà %s\n"

#: fetchmail.c:1812
msgid " Recognized listener spam block responses are:"
msgstr " Les respostes del servidor reconegudes com a bloqueig d'spam són:"

#: fetchmail.c:1818
msgid " Spam-blocking disabled\n"
msgstr " El bloqueig d'spam està deshabilitat\n"

#: fetchmail.c:1821
#, c-format
msgid " Server connection will be brought up with \"%s\".\n"
msgstr " La connexió amb el servidor s'iniciarà amb \"%s\".\n"

#: fetchmail.c:1824
msgid " No pre-connection command.\n"
msgstr " No hi ha cap ordre de preconnexió.\n"

#: fetchmail.c:1826
#, c-format
msgid " Server connection will be taken down with \"%s\".\n"
msgstr " La connexió amb el servidor es finalitzarà amb \"%s\".\n"

#: fetchmail.c:1829
msgid " No post-connection command.\n"
msgstr " No hi ha cap ordre de postconnexió.\n"

#: fetchmail.c:1832
msgid " No localnames declared for this host.\n"
msgstr " No s'ha declarat cap nom local per aquest host.\n"

#: fetchmail.c:1842
msgid " Multi-drop mode: "
msgstr " Mode multi-drop: "

#: fetchmail.c:1844
msgid " Single-drop mode: "
msgstr " Mode single-drop: "

#: fetchmail.c:1846
#, c-format
msgid "%d local name recognized.\n"
msgid_plural "%d local names recognized.\n"
msgstr[0] "S'ha reconegut %d nom local.\n"
msgstr[1] "S'han reconegut %d noms locals.\n"

#: fetchmail.c:1861
msgid " DNS lookup for multidrop addresses is enabled.\n"
msgstr " La consulta DNS d'adreces multidrop està habilitada.\n"

#: fetchmail.c:1862
msgid " DNS lookup for multidrop addresses is disabled.\n"
msgstr " La consulta DNS d'adreces multidrop està deshabilitada.\n"

#: fetchmail.c:1866
msgid ""
" Server aliases will be compared with multidrop addresses by IP address.\n"
msgstr ""
" Els àlies del servidor es compararan amb les adreces multidrop per adreça "
"IP.\n"

#: fetchmail.c:1868
msgid " Server aliases will be compared with multidrop addresses by name.\n"
msgstr ""
" Els àlies del servidor es compararan amb les adreces multidrop pel nom.\n"

#: fetchmail.c:1871
msgid " Envelope-address routing is disabled\n"
msgstr " L'encaminament per l'adreça de l'embolcall està deshabilitat.\n"

#: fetchmail.c:1874
#, c-format
msgid " Envelope header is assumed to be: %s\n"
msgstr " S'assumeix que la capçalera de l'embolcall és: %s\n"

#: fetchmail.c:1877
#, c-format
msgid " Number of envelope headers to be skipped over: %d\n"
msgstr " Nombre de capçaleres de l'embolcall que s'ignoraran: %d\n"

#: fetchmail.c:1880
#, c-format
msgid " Prefix %s will be removed from user id\n"
msgstr " Es suprimirà el prefix %s del nom d'usuari\n"

#: fetchmail.c:1883
msgid " No prefix stripping\n"
msgstr " No es suprimirà cap prefix\n"

#: fetchmail.c:1890
msgid " Predeclared mailserver aliases:"
msgstr " Àlies predeclarats del servidor de correu:"

#: fetchmail.c:1899
msgid " Local domains:"
msgstr " Dominis locals:"

#: fetchmail.c:1909
#, c-format
msgid " Connection must be through interface %s.\n"
msgstr " La connexió s'establirà a través de l'interfície %s.\n"

#: fetchmail.c:1911
msgid " No interface requirement specified.\n"
msgstr " No s'ha especificat cap interfície requerida.\n"

#: fetchmail.c:1913
#, c-format
msgid " Polling loop will monitor %s.\n"
msgstr " Es monitorarà l'interfície %s.\n"

#: fetchmail.c:1915
msgid " No monitor interface specified.\n"
msgstr " No s'ha especificat cap interfície a monitorar.\n"

#: fetchmail.c:1919
#, c-format
msgid " Server connections will be made via plugin %s (--plugin %s).\n"
msgstr " Les connexions amb el servidor es faran via %s (--plugin %s).\n"

#: fetchmail.c:1921
msgid " No plugin command specified.\n"
msgstr " No s'ha especificat cap ordre de connexió.\n"

#: fetchmail.c:1923
#, c-format
msgid " Listener connections will be made via plugout %s (--plugout %s).\n"
msgstr ""
" Les connexions amb el receptor SMTP es faran via %s (--plugout %s).\n"

#: fetchmail.c:1925
msgid " No plugout command specified.\n"
msgstr " No s'ha especificat cap ordre de connexió per SMTP.\n"

#: fetchmail.c:1930
msgid " No UIDs saved from this host.\n"
msgstr " No s'ha desat cap UID d'aquest host.\n"

#: fetchmail.c:1939
#, c-format
msgid " %d UIDs saved.\n"
msgstr " S'han desat %d UIDs.\n"

#: fetchmail.c:1947
msgid " Poll trace information will be added to the Received header.\n"
msgstr " S'afegirà el rastre de l'obtenció a la capçalera Received.\n"

#: fetchmail.c:1949
msgid ""
" No poll trace information will be added to the Received header.\n"
".\n"
msgstr ""
" No s'afegirà el rastre de l'obtenció a la capçalera Received.\n"
".\n"

#: fetchmail.c:1952
#, c-format
msgid " Pass-through properties \"%s\".\n"
msgstr " Propietats de pas \"%s\".\n"

#: getpass.c:71
msgid "ERROR: no support for getpassword() routine\n"
msgstr "ERROR: la funció getpassword() no està suportada\n"

# bailing out
#: getpass.c:193
msgid ""
"\n"
"Caught SIGINT... bailing out.\n"
msgstr ""
"\n"
"S'ha rebut un SIGINT... es deixa estar.\n"

#: gssapi.c:66
#, c-format
msgid "Couldn't get service name for [%s]\n"
msgstr "No s'ha pogut obtenir el nom de servei de [%s]\n"

#: gssapi.c:72
#, c-format
msgid "Using service name [%s]\n"
msgstr "S'usa el nom de servei [%s]\n"

#: gssapi.c:89
msgid "Sending credentials\n"
msgstr "Enviant les credencials\n"

#: gssapi.c:107
msgid "Error exchanging credentials\n"
msgstr "Error en l'intercanvi de credencials\n"

#: gssapi.c:152
msgid "Couldn't unwrap security level data\n"
msgstr "No s'ha pogut desajustar el nivell de seguretat de dades\n"

#: gssapi.c:157
msgid "Credential exchange complete\n"
msgstr "S'ha completat l'intercanvi de credencials\n"

#: gssapi.c:161
msgid "Server requires integrity and/or privacy\n"
msgstr "El servidor requereix integritat i/o privacitat\n"

#: gssapi.c:170
#, c-format
msgid "Unwrapped security level flags: %s%s%s\n"
msgstr "Indicadors del nivell de seguretat desajustat: %s%s%s\n"

#: gssapi.c:174
#, c-format
msgid "Maximum GSS token size is %ld\n"
msgstr "La mida màxima del component GSS és %ld\n"

#: gssapi.c:187
msgid "Error creating security level request\n"
msgstr "Error quan es creava la petició del nivell de seguretat\n"

#: gssapi.c:198
msgid "Releasing GSS credentials\n"
msgstr "Enviant les credencials GSS\n"

#: gssapi.c:201
msgid "Error releasing credentials\n"
msgstr "Error quan s'enviaven les credencials GSS\n"

#: idle.c:61
#, c-format
msgid "fetchmail: thread sleeping for %d sec.\n"
msgstr "fetchmail: procés dormint durant %d segons.\n"

#: imap.c:326
msgid "Protocol identified as IMAP4 rev 1\n"
msgstr "S'ha identificat el protocol com a IMAP4 rev 1\n"

#: imap.c:332
msgid "Protocol identified as IMAP4 rev 0\n"
msgstr "S'ha identificat el protocol com a IMAP4 rev 0\n"

#: imap.c:339
msgid "Protocol identified as IMAP2 or IMAP2BIS\n"
msgstr "S'ha identificat el protocol com a IMAP2 o IMAP2BIS\n"

#: imap.c:354
msgid "will idle after poll\n"
msgstr "es farà una pausa després de l'obtenció\n"

#: imap.c:446 pop3.c:518
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: upgrade to TLS succeeded.\n"
msgstr "%s: actualització oportunista a TLS.\n"

#: imap.c:455 pop3.c:527
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: upgrade to TLS failed.\n"
msgstr "%s: actualització oportunista a TLS.\n"

#: imap.c:459
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: opportunistic upgrade to TLS failed, trying to continue\n"
msgstr "%s: actualització oportunista a TLS.\n"

#: imap.c:579
msgid "Required OTP capability not compiled into fetchmail\n"
msgstr "Es requereix capacitat per OTP no compilada en el fetchmail\n"

#: imap.c:601 pop3.c:385
msgid "Required NTLM capability not compiled into fetchmail\n"
msgstr "Es requereix capacitat per NTLM no compilada en el fetchmail\n"

#: imap.c:610
msgid "Required LOGIN capability not supported by server\n"
msgstr "El servidor no suporta la capacitat per LOGIN requerida\n"

#: imap.c:676
#, c-format
msgid "mail expunge mismatch (%d actual != %d expected)\n"
msgstr "recompte de missatges eliminats incorrecte (%d real != %d esperat)\n"

#: imap.c:782 imap.c:841
msgid "re-poll failed\n"
msgstr "la re-obtenció ha fallat\n"

#: imap.c:790 imap.c:846
#, c-format
msgid "%d message waiting after re-poll\n"
msgid_plural "%d messages waiting after re-poll\n"
msgstr[0] "hi ha %d missatge esperant després de la re-obtenció\n"
msgstr[1] "hi ha %d missatges esperant després de la re-obtenció\n"

#: imap.c:807
msgid "mailbox selection failed\n"
msgstr "ha fallat la selecció de bústia\n"

#: imap.c:811
#, c-format
msgid "%d message waiting after first poll\n"
msgid_plural "%d messages waiting after first poll\n"
msgstr[0] "hi ha %d missatge esperant després de la primera obtenció\n"
msgstr[1] "hi ha %d missatges esperant després de la primera obtenció\n"

#: imap.c:825
msgid "expunge failed\n"
msgstr "la supressió de missatges ha fallat\n"

#: imap.c:829
#, c-format
msgid "%d message waiting after expunge\n"
msgid_plural "%d messages waiting after expunge\n"
msgstr[0] "hi ha %d missatge esperant després de la supressió\n"
msgstr[1] "hi ha %d missatges esperant després de la supressió\n"

#: imap.c:871
msgid "search for unseen messages failed\n"
msgstr "la recerca de missatges no llegits ha fallat\n"

#: imap.c:899
#, c-format
msgid "%lu is unseen\n"
msgstr "%lu és no llegit\n"

#: imap.c:911 pop3.c:889
#, c-format
msgid "%u is first unseen\n"
msgstr "%u és el primer missatge no llegit\n"

#: imap.c:1002
msgid ""
"Warning: ignoring bogus data for message sizes returned by the server.\n"
msgstr ""
"Atenció: s'ignoren les dades errònies sobre la mida dels missatges enviades "
"pel servidor.\n"

#: interface.c:256
msgid "Unable to open kvm interface. Make sure fetchmail is SGID kmem."
msgstr ""
"No s'ha pogut obrir l'interfície kvm. Asseguereu-vos que el fetchmail és "
"SGID kmem."

#: interface.c:396
#, c-format
msgid "Unable to parse interface name from %s"
msgstr "No s'ha pogut analitzar el nom de la interfície de %s"

#: interface.c:418
msgid "get_ifinfo: sysctl (iflist estimate) failed"
msgstr "get_ifinfo: sysctl (iflist estimate) ha fallat"

#: interface.c:424
msgid "get_ifinfo: malloc failed"
msgstr "get_ifinfo: malloc ha fallat"

#: interface.c:430
msgid "get_ifinfo: sysctl (iflist) failed"
msgstr "get_ifinfo: sysctl (iflist) ha fallat"

#: interface.c:448
#, c-format
msgid "Routing message version %d not understood."
msgstr "El missatge d'encaminament versió %d és incomprensible."

#: interface.c:480
#, c-format
msgid "No interface found with name %s"
msgstr "No s'ha trobat cap interfície amb el nom de %s"

#: interface.c:538
#, c-format
msgid "No IP address found for %s"
msgstr "No s'ha trobat cap adreça IP per a %s"

#: interface.c:589
msgid "missing IP interface address\n"
msgstr "falta l'adreça IP de l'interfície\n"

#: interface.c:605
msgid "invalid IP interface address\n"
msgstr "l'adreça IP de l'interfície no és vàlida\n"

#: interface.c:611
msgid "invalid IP interface mask\n"
msgstr "la màscara IP de l'interfície no és vàlida\n"

#: interface.c:650
#, c-format
msgid "activity on %s -noted- as %d\n"
msgstr "activitat a %s -vista- com %d\n"

#: interface.c:665
#, c-format
msgid "skipping poll of %s, %s down\n"
msgstr ""
"ometent l'obtenció de %s, %s apagada\n"
"\n"

#: interface.c:684
#, c-format
msgid "skipping poll of %s, %s IP address excluded\n"
msgstr "ometent l'obtenció de %s, l'adreça IP de %s està exclosa\n"

#: interface.c:696
#, c-format
msgid "activity on %s checked as %d\n"
msgstr "activitat a %s comprovada com %d\n"

#: interface.c:722
#, c-format
msgid "skipping poll of %s, %s inactive\n"
msgstr "ometent l'obtenció de %s, %s inactiva\n"

#: interface.c:729
#, c-format
msgid "activity on %s was %d, is %d\n"
msgstr "activitat a %s era %d, és %d\n"

#: kerberos.c:74
msgid "could not decode initial BASE64 challenge\n"
msgstr "no s'ha pogut desxifrar el repte inicial codificat en BASE64\n"

#: kerberos.c:139
#, c-format
msgid "principal %s in ticket does not match -u %s\n"
msgstr "el principal %s del bitllet no encaixa amb -u %s\n"

#: kerberos.c:147
#, c-format
msgid "non-null instance (%s) might cause strange behavior\n"
msgstr "l'instància no nul·la (%s) pot provocar un comportament estrany\n"

#: kerberos.c:213
msgid "could not decode BASE64 ready response\n"
msgstr "no s'ha pogut desxifrar la resposta de disponibilitat en BASE64\n"

#: kerberos.c:220
msgid "challenge mismatch\n"
msgstr "el repte no encaixa\n"

#: lock.c:86
#, c-format
msgid "fetchmail: error reading lockfile \"%s\": %s\n"
msgstr "fetchmail: error en llegir el fitxer de bloqueig \"%s\": %s\n"

#: lock.c:97
msgid "fetchmail: removing stale lockfile\n"
msgstr "fetchmail: esborrant el fitxer de bloqueig antic\n"

#: lock.c:121
#, c-format
msgid "fetchmail: error opening lockfile \"%s\": %s\n"
msgstr "fetchmail: error en obrir el fitxer de bloqueig \"%s\": %s\n"

#: lock.c:168
msgid "fetchmail: lock creation failed.\n"
msgstr "fetchmail: ha fallat la creació del bloqueig.\n"

#: netrc.c:219
#, c-format
msgid "%s:%d: warning: found \"%s\" before any host names\n"
msgstr "%s:%d: atenció: s'ha trobat \"%s\" abans que cap nom de host\n"

#: netrc.c:257
#, c-format
msgid "%s:%d: warning: unknown token \"%s\"\n"
msgstr "%s:%d: atenció: component \"%s\" no identificat\n"

#: odmr.c:66
#, c-format
msgid "%s's SMTP listener does not support ATRN\n"
msgstr "El receptor SMTP de %s no suporta ATRN\n"

#: odmr.c:104
msgid "Turnaround now...\n"
msgstr "S'inicia el període de descàrrega ara...\n"

#: odmr.c:109
msgid "ATRN request refused.\n"
msgstr "La petició ATRN ha estat refusada.\n"

#: odmr.c:113
msgid "Unable to process ATRN request now\n"
msgstr "No es pot processar la petició ATRN en aquests moments\n"

#: odmr.c:118
msgid "You have no mail.\n"
msgstr "No teniu correu.\n"

#: odmr.c:122
msgid "Command not implemented\n"
msgstr "Ordre no implementada\n"

#: odmr.c:126
msgid "Authentication required.\n"
msgstr "Autenticació requerida.\n"

#: odmr.c:130
#, c-format
msgid "Unknown ODMR error %d\n"
msgstr "Error d'ODMR no identificat %d\n"

#: odmr.c:189
msgid "receiving message data\n"
msgstr "rebent les dades del missatge\n"

#: odmr.c:242
msgid "Option --keep is not supported with ODMR\n"
msgstr "L'opció --keep no està suportada per ODMR\n"

#: odmr.c:246
msgid "Option --flush is not supported with ODMR\n"
msgstr "L'opció --flush no està suportada per ODMR\n"

#: odmr.c:250
msgid "Option --folder is not supported with ODMR\n"
msgstr "L'opció --folder no està suportada per ODMR\n"

#: odmr.c:254
msgid "Option --check is not supported with ODMR\n"
msgstr "L'opció --check no està suportada per ODMR\n"

#: opie.c:42
msgid "server recv fatal\n"
msgstr "recv fatal del servidor\n"

#: opie.c:56
msgid "Could not decode OTP challenge\n"
msgstr "No s'ha pogut desxifrar la codificació OTP\n"

#: opie.c:64 pop3.c:610
msgid "Secret pass phrase: "
msgstr "Contrasenya secreta: "

#: options.c:172 options.c:216
#, c-format
msgid "String '%s' is not a valid number string.\n"
msgstr "La cadena '%s' no és un nombre vàlid.\n"

#: options.c:181
#, c-format
msgid "Value of string '%s' is %s than %d.\n"
msgstr "El valor de la cadena '%s' és %s que %d.\n"

#: options.c:182
msgid "smaller"
msgstr "més petit"

#: options.c:182
msgid "larger"
msgstr "més gran"

#: options.c:349
#, c-format
msgid "Invalid protocol `%s' specified.\n"
msgstr "El protocol `%s' especificat no és vàlid.\n"

#: options.c:396
#, c-format
msgid "Invalid authentication `%s' specified.\n"
msgstr "L'autenticació `%s' especificada no és vàlida.\n"

#: options.c:601
msgid "usage: fetchmail [options] [server ...]\n"
msgstr "sintaxi: fetchmail [opcions] [servidor ...]\n"

#: options.c:602
msgid " Options are as follows:\n"
msgstr " Les opcions són les següents:\n"

#: options.c:603
msgid " -?, --help    display this option help\n"
msgstr " -?, --help    mostra aquesta ajuda\n"

#: options.c:604
msgid " -V, --version   display version info\n"
msgstr " -V, --version   mostra informació sobre la versió\n"

#: options.c:606
msgid " -c, --check    check for messages without fetching\n"
msgstr " -c, --check    comprova si hi ha correu sense recollir-lo\n"

#: options.c:607
msgid " -s, --silent   work silently\n"
msgstr " -s, --silent   funciona en silenci\n"

#: options.c:608
msgid " -v, --verbose   work noisily (diagnostic output)\n"
msgstr " -v, --verbose   genera missatges informatius i de diagnòstic\n"

#: options.c:609
msgid " -d, --daemon   run as a daemon once per n seconds\n"
msgstr " -d, --daemon   funciona com a dimoni, en intervals de n segons\n"

#: options.c:610
msgid " -N, --nodetach  don't detach daemon process\n"
msgstr " -N, --nodetach  funciona com a dimoni, però en primer terme\n"

#: options.c:611
msgid " -q, --quit    kill daemon process\n"
msgstr " -q, --quit    finalitza el procés d'un dimoni\n"

#: options.c:612
msgid " -L, --logfile   specify logfile name\n"
msgstr " -L, --logfile   especifica el fitxer on registrar l'activitat\n"

#: options.c:613
msgid ""
"   --syslog   use syslog(3) for most messages when running as a "
"daemon\n"
msgstr ""
"   --syslog   en mode dimoni, registra l'activitat via syslog(3)\n"

#: options.c:614
msgid "   --invisible  don't write Received & enable host spoofing\n"
msgstr "   --invisible  no deixa traces a les capçaleres dels missatges\n"

#: options.c:615
msgid " -f, --fetchmailrc specify alternate run control file\n"
msgstr " -f, --fetchmailrc usa un fitxer de configuració alternatiu\n"

#: options.c:616
msgid " -i, --idfile   specify alternate UIDs file\n"
msgstr " -i, --idfile   usa un fixter d'UIDs alternatiu\n"

#: options.c:617
msgid "   --pidfile   specify alternate PID (lock) file\n"
msgstr "   --pidfile   usa un fixter PID (bloqueig) alternatiu\n"

# last resort
#: options.c:618
msgid "   --postmaster specify recipient of last resort\n"
msgstr "   --postmaster especifica el destinatari en última instància\n"

#: options.c:619
msgid "   --nobounce  redirect bounces from user to postmaster.\n"
msgstr ""
"   --nobounce  redirigeix els missatges retornats cap al postmaster\n"

#: options.c:620
msgid ""
"   --nosoftbounce fetchmail deletes permanently undeliverable messages.\n"
msgstr ""

#: options.c:621
msgid ""
"   --softbounce keep permanently undeliverable messages on server "
"(default).\n"
msgstr ""

#: options.c:623
msgid " -I, --interface  interface required specification\n"
msgstr " -I, --interface  interfície de xarxa requerida pel funcionament\n"

#: options.c:624
msgid " -M, --monitor   monitor interface for activity\n"
msgstr ""
" -M, --monitor   monitora l'activitat de l'interfície especificada\n"

#: options.c:627
msgid "   --ssl     enable ssl encrypted session\n"
msgstr "   --ssl     encripta les comunicacions amb ssl\n"

#: options.c:628
msgid "   --sslkey   ssl private key file\n"
msgstr "   --sslkey   fitxer que conté la clau ssl privada\n"

#: options.c:629
msgid "   --sslcert   ssl client certificate\n"
msgstr "   --sslcert   certificat ssl del client\n"

#: options.c:630
msgid "   --sslcertck  do strict server certificate check (recommended)\n"
msgstr ""
"   --sslcertck  verificació estricta del certificat (recomanat)\n"
"\n"

#: options.c:631
msgid "   --sslcertpath path to ssl certificates\n"
msgstr "   --sslcertpath camí cap als certificats ssl\n"

#: options.c:632
msgid ""
"   --sslcommonname expect this CommonName from server (discouraged)\n"
msgstr ""

#: options.c:633
msgid ""
"   --sslfingerprint fingerprint that must match that of the server's "
"cert.\n"
msgstr ""
"   --sslfingerprint empremta que ha de coincidir amb el cert. del "
"servidor.\n"

#: options.c:634
msgid "   --sslproto  force ssl protocol (SSL2/SSL3/TLS1)\n"
msgstr "   --sslproto  obliga l'ús del protocol ssl (SSL2/SSL3/TLS1)\n"

#: options.c:636
msgid "   --plugin   specify external command to open connection\n"
msgstr ""
"   --plugin   especifica l'ordre externa per obrir una connexió\n"

#: options.c:637
msgid "   --plugout   specify external command to open smtp connection\n"
msgstr ""
"   --plogout   especifica l'ordre externa per obrir una connexió smtp\n"

#: options.c:639
msgid " -p, --protocol  specify retrieval protocol (see man page)\n"
msgstr ""
" -p, --protocol  especifica el protocol que s'usa per obtenir el correu\n"

#: options.c:640
msgid " -U, --uidl    force the use of UIDLs (pop3 only)\n"
msgstr " -U, --uidl    obliga l'ús d'UIDLs (només pop3)\n"

#: options.c:641
msgid "   --port    TCP port to connect to (obsolete, use --service)\n"
msgstr ""
"   --port    port TCP/IP al qual connectar-se (obsolet, useu --"
"service)\n"

#: options.c:642
msgid ""
" -P, --service   TCP service to connect to (can be numeric TCP port)\n"
msgstr ""
" -P, --service   servei TCP/IP al qual connectar-se (o un número de "
"port)\n"

#: options.c:643
msgid "   --auth    authentication type (password/kerberos/ssh/otp)\n"
msgstr "   --auth    tipus d'autenticació (password/kerberos/ssh/otp)\n"

#: options.c:644
msgid " -t, --timeout   server nonresponse timeout\n"
msgstr " -t, --timeout   temps d'espera per la resposta del servidor\n"

#: options.c:645
msgid " -E, --envelope  envelope address header\n"
msgstr " -E, --envelope  capçalera que conté l'adreça de l'embolcall\n"

#: options.c:646
msgid " -Q, --qvirtual  prefix to remove from local user id\n"
msgstr " -Q, --qvirtual  prefix que es suprimeix del nom d'usuari local\n"

#: options.c:647
msgid "   --principal  mail service principal\n"
msgstr "   --principal  servei de correu principal\n"

#: options.c:648
msgid "   --tracepolls add poll-tracing information to Received header\n"
msgstr ""
"   --tracepolls afegeix el rastre de l'obtenció a la capçalera Received\n"

#: options.c:650
msgid " -u, --username  specify users's login on server\n"
msgstr " -u, --username  especifica el nom de login al servidor\n"

#: options.c:651
msgid " -a, --[fetch]all retrieve old and new messages\n"
msgstr " -a, --[fetch]all recull els missatges tant nous com vells\n"

#: options.c:652
msgid " -K, --nokeep   delete new messages after retrieval\n"
msgstr ""
" -K, --nokeep   esborra els missatges nous després de recollir-los\n"

#: options.c:653
msgid " -k, --keep    save new messages after retrieval\n"
msgstr " -k, --keep    deixa els missatges al servidor un cop recollits\n"

#: options.c:654
msgid " -F, --flush    delete old messages from server\n"
msgstr " -F, --flush    esborra els missatges vells del servidor\n"

#: options.c:655
msgid "   --limitflush delete oversized messages\n"
msgstr "   --limitflush esborra els missatges excessivament grans\n"

#: options.c:656
msgid " -n, --norewrite  don't rewrite header addresses\n"
msgstr " -n, --norewrite  no reescriu les adreces de l'encapçalament\n"

#: options.c:657
msgid " -l, --limit    don't fetch messages over given size\n"
msgstr ""
" -l, --limit    no recull els missatges que superin la mida "
"especificada\n"

#: options.c:658
msgid " -w, --warnings  interval between warning mail notification\n"
msgstr " -w, --warnings  interval entre avisos de notificació de correu\n"

#: options.c:660
msgid " -S, --smtphost  set SMTP forwarding host\n"
msgstr " -S, --smtphost  estableix el host pel reenviament via SMTP\n"

#: options.c:661
msgid "   --fetchdomains fetch mail for specified domains\n"
msgstr "   --fetchdomains recull el correu pels dominis especificats\n"

#: options.c:662
msgid " -D, --smtpaddress set SMTP delivery domain to use\n"
msgstr " -D, --smtpaddress estableix el domini usat pel lliurament via SMTP\n"

#: options.c:663
msgid "   --smtpname  set SMTP full name username@domain\n"
msgstr "   --smtpname  estableix el nom complet SMTP nomusuari@domini\n"

#: options.c:664
msgid " -Z, --antispam,  set antispam response values\n"
msgstr ""
" -Z, --antispam,  estableix els valors reconeguts com a resposta antispam\n"

#: options.c:665
msgid " -b, --batchlimit set batch limit for SMTP connections\n"
msgstr ""
" -b, --batchlimit estableix el límit de missatges SMTP enviats en sèrie\n"

#: options.c:666
msgid " -B, --fetchlimit set fetch limit for server connections\n"
msgstr ""
" -B, --fetchlimit estableix el límit de missatges obtinguts per connexió\n"

#: options.c:667
msgid "   --fetchsizelimit set fetch message size limit\n"
msgstr "   --fetchsizelimit estableix el límit de mida dels missatges\n"

#: options.c:668
msgid "   --fastuidl  do a binary search for UIDLs\n"
msgstr "   --fastuidl  fa una cerca binària de UIDLs\n"

#: options.c:669
msgid " -e, --expunge   set max deletions between expunges\n"
msgstr ""
" -e, --expunge   estableix el màxim de missatges eliminats entre "
"supressions\n"

#: options.c:670
msgid " -m, --mda     set MDA to use for forwarding\n"
msgstr " -m, --mda     estableix l'MDA que s'utilitza pel reenviament\n"

#: options.c:671
msgid "   --bsmtp    set output BSMTP file\n"
msgstr "   --bsmtp    estableix el fitxer de sortida BSMTP\n"

#: options.c:672
msgid "   --lmtp    use LMTP (RFC2033) for delivery\n"
msgstr "   --lmtp    usa LMTP (RFC2033) pel lliurament\n"

#: options.c:673
msgid " -r, --folder   specify remote folder name\n"
msgstr " -r, --folder   estableix el nom de la carpeta remota\n"

#: options.c:674
msgid "   --showdots  show progress dots even in logfiles\n"
msgstr ""
"   --showdots  mostra punts de progressió àdhuc als fitxers de "
"registre\n"

#: pop3.c:355
msgid ""
"Warning: \"Maillennium POP3/PROXY server\" found, using RETR command instead "
"of TOP.\n"
msgstr ""
"Atenció: s'ha detectat un \"Maillennium POP3/PROXY server\", s'usa RETR en "
"lloc de TOP.\n"

#: pop3.c:454
msgid "TLS is mandatory for this session, but server refused CAPA command.\n"
msgstr ""

#: pop3.c:455
msgid "The CAPA command is however necessary for TLS.\n"
msgstr ""

#: pop3.c:538
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: opportunistic upgrade to TLS failed, trying to continue.\n"
msgstr "%s: actualització oportunista a TLS.\n"

#: pop3.c:646
msgid "We've run out of allowed authenticators and cannot continue.\n"
msgstr ""

# timestamp: marca horària
#: pop3.c:660
msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
msgstr "No s'ha trobat la marca horària APOP requerida a la salutació\n"

#: pop3.c:669
msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
msgstr "Error de sintaxi en la marca horària de la salutació\n"

#: pop3.c:685
msgid "Invalid APOP timestamp.\n"
msgstr ""

#: pop3.c:709
msgid "Undefined protocol request in POP3_auth\n"
msgstr "Petició de protocol indefinida a POP3_auth\n"

#: pop3.c:730
msgid "lock busy! Is another session active?\n"
msgstr "bloqueig temporal! Hi ha alguna altra sessió activa?\n"

#: pop3.c:809
msgid "Cannot handle UIDL response from upstream server.\n"
msgstr "No s'ha pogut administrar la resposta UIDL del servidor remot.\n"

#: pop3.c:832
msgid "Server responded with UID for wrong message.\n"
msgstr "El servidor ha respost amb un UID pel missatge equivocat.\n"

#: pop3.c:859 pop3.c:1105
#, c-format
msgid "id=%s (num=%d) was deleted, but is still present!\n"
msgstr "id=%s (núm=%d) s'ha esborrat, però encara està present!\n"

#: pop3.c:868 pop3.c:880 pop3.c:1114 pop3.c:1121
#, c-format
msgid "%u is unseen\n"
msgstr "%u és no llegit\n"

#: pop3.c:965
msgid "Messages inserted into list on server. Cannot handle this.\n"
msgstr ""
"Els missatges estan inserits a la llista del servidor. No es pot continuar.\n"

#: pop3.c:1057
msgid "protocol error\n"
msgstr "error de protocol\n"

#: pop3.c:1073
msgid "protocol error while fetching UIDLs\n"
msgstr "error de protocol quan es rebien els UIDLs\n"

#: pop3.c:1443
msgid "Option --folder is not supported with POP3\n"
msgstr "L'opció --folder no està suportada per POP3\n"

#: rcfile_y.y:126
msgid "server option after user options"
msgstr "opcions del servidor després de les opcions de l'usuari"

#: rcfile_y.y:169
msgid "SDPS not enabled."
msgstr "SDPS no habilitat."

#: rcfile_y.y:215
msgid ""
"fetchmail: interface option is only supported under Linux (without IPv6) and "
"FreeBSD\n"
msgstr ""
"fetchmail: l'opció d'interfície només està suportada en Linux (sense IPv6) i "
"FreeBSD\n"

#: rcfile_y.y:222
msgid ""
"fetchmail: monitor option is only supported under Linux (without IPv6) and "
"FreeBSD\n"
msgstr ""
"fetchmail: l'opció de monitoració només està suportada en Linux (sense IPv6) "
"i FreeBSD\n"

#: rcfile_y.y:335
msgid "SSL is not enabled"
msgstr "SSL no habilitat"

#: rcfile_y.y:385
msgid "end of input"
msgstr "final de l'entrada"

#: rcfile_y.y:423
#, c-format
msgid "File %s must be a regular file.\n"
msgstr "El fitxer %s ha de ser un fitxer ordinari.\n"

#: rcfile_y.y:433
#, c-format
msgid "File %s must have no more than -rwx------ (0700) permissions.\n"
msgstr "El fitxer %s no pot tenir permisos més que -rwx------ (0700).\n"

#: rcfile_y.y:445
#, c-format
msgid "File %s must be owned by you.\n"
msgstr "El fitxer %s ha de ser propietat vostra.\n"

#: report.c:67
msgid "Unknown system error"
msgstr "Error no identificat del sistema"

#: report.c:92
#, fuzzy, c-format
msgid "%s (log message incomplete)\n"
msgstr "%s (missatge de registre incomplet)"

#: rfc822.c:76
#, c-format
msgid "About to rewrite %s"
msgstr "Es reescriurà la capçalera %s"

#: rfc822.c:212
#, c-format
msgid "Rewritten version is %s\n"
msgstr "La versió reescrita és %s\n"

#: rpa.c:117
msgid "Success"
msgstr "Reeixit"

#: rpa.c:118
msgid "Restricted user (something wrong with account)"
msgstr "Usuari restringit (hi ha algun problema amb el compte)"

#: rpa.c:119
msgid "Invalid userid or passphrase"
msgstr "Nom d'usuari o contrassenya no vàlids"

#: rpa.c:120
msgid "Deity error"
msgstr "Error de la deïtat"

#: rpa.c:173
msgid "RPA token 2: Base64 decode error\n"
msgstr "Component RPA 2: Error del desxifrat Base64\n"

#: rpa.c:184
#, c-format
msgid "Service chose RPA version %d.%d\n"
msgstr "El servei ha elegit la versió RPA %d.%d\n"

#: rpa.c:190
#, c-format
msgid "Service challenge (l=%d):\n"
msgstr "Repte del servei (l=%d):\n"

#: rpa.c:199
#, c-format
msgid "Service timestamp %s\n"
msgstr "Marca horària del servei %s\n"

#: rpa.c:204
msgid "RPA token 2 length error\n"
msgstr "La mida del component RPA 2 és incorrecta\n"

#: rpa.c:208
#, c-format
msgid "Realm list: %s\n"
msgstr "Llista de reialmes: %s\n"

#: rpa.c:212
msgid "RPA error in service@realm string\n"
msgstr "Error d'RPA a la cadena servei@reialme\n"

#: rpa.c:249
msgid "RPA token 4: Base64 decode error\n"
msgstr "Component RPA 4: Error de desxifrat Base64\n"

#: rpa.c:260
#, c-format
msgid "User authentication (l=%d):\n"
msgstr "Autenticació de l'usuari (l=%d):\n"

#: rpa.c:274
#, c-format
msgid "RPA status: %02X\n"
msgstr "Estat RPA: %02X\n"

#: rpa.c:280
msgid "RPA token 4 length error\n"
msgstr "La mida del component RPA 4 és incorrecta\n"

#: rpa.c:287
#, c-format
msgid "RPA rejects you: %s\n"
msgstr "RPA us rebutja: %s\n"

#: rpa.c:289
msgid "RPA rejects you, reason unknown\n"
msgstr "RPA us rebutja, motiu desconegut\n"

#: rpa.c:297
#, c-format
msgid "RPA User Authentication length error: %d\n"
msgstr "La mida del component RPA User Authentication és incorrecta: %d\n"

#: rpa.c:302
#, c-format
msgid "RPA Session key length error: %d\n"
msgstr "La mida del component RPA Session key és incorrecta: %d\n"

#: rpa.c:308
msgid "RPA _service_ auth fail. Spoof server?\n"
msgstr "Fallada en l'autenticació del _servei_ RPA. Nom del servidor fals?\n"

#: rpa.c:313
msgid "Session key established:\n"
msgstr "Clau de sessió establerta:\n"

#: rpa.c:344
msgid "RPA authorisation complete\n"
msgstr "Autorització RPA completada\n"

# és un nom?
#: rpa.c:371
msgid "Get response\n"
msgstr "Petició de resposta\n"

#: rpa.c:401
#, c-format
msgid "Get response return %d [%s]\n"
msgstr "La petició de resposta ha retornat %d [%s]\n"

#: rpa.c:462
msgid "Hdr not 60\n"
msgstr "Capçalera diferent de 60\n"

#: rpa.c:483
msgid "Token length error\n"
msgstr "La mida del component és incorrecta\n"

#: rpa.c:488
#, c-format
msgid "Token Length %d disagrees with rxlen %d\n"
msgstr "La mida del component %d no lliga amb rxlen %d\n"

#: rpa.c:494
msgid "Mechanism field incorrect\n"
msgstr "Mecanisme de camp incorrecte\n"

#: rpa.c:530
#, c-format
msgid "dec64 error at char %d: %x\n"
msgstr "error de dec64 al caràcter %d: %x\n"

#: rpa.c:545
msgid "Inbound binary data:\n"
msgstr "Dades binàries entrants:\n"

#: rpa.c:581
msgid "Outbound data:\n"
msgstr "Dades sortints:\n"

#: rpa.c:644
msgid "RPA String too long\n"
msgstr "Cadena RPA massa llarga\n"

#: rpa.c:649
msgid "Unicode:\n"
msgstr "Unicode:\n"

#: rpa.c:708
msgid "RPA Failed open of /dev/urandom. This shouldn't\n"
msgstr "RPA no ha pogut obrir /dev/urandom. Això no impedeix\n"

#: rpa.c:709
msgid "  prevent you logging in, but means you\n"
msgstr "  que entreu al sistema, però vol dir que no\n"

#: rpa.c:710
msgid "  cannot be sure you are talking to the\n"
msgstr "  podeu estar segurs d'estar parlant amb el\n"

#: rpa.c:711
msgid "  service that you think you are (replay\n"
msgstr "  servei que creieu (són possibles atacs\n"

#: rpa.c:712
msgid "  attacks by a dishonest service are possible.)\n"
msgstr "  per repetició per part d'un servei deshonest).\n"

#: rpa.c:723
msgid "User challenge:\n"
msgstr "Clau de l'usuari:\n"

#: rpa.c:873
msgid "MD5 being applied to data block:\n"
msgstr "MD5 que s'aplica al bloc de dades:\n"

#: rpa.c:886
msgid "MD5 result is: \n"
msgstr "L'MD5 resultant és: \n"

#: servport.c:53
#, c-format
msgid "getaddrinfo(NULL, \"%s\") error: %s\n"
msgstr "getaddrinfo(NULL, \"%s\") error: %s\n"

#: servport.c:80
#, c-format
msgid "Cannot resolve service %s to port number.\n"
msgstr "No s'ha pogut resoldre el servei %s a un número de port.\n"

#: servport.c:81
msgid "Please specify the service as decimal port number.\n"
msgstr "Si us plau, especifiqueu el servei com a un número decimal de port.\n"

#: sink.c:220
#, c-format
msgid "forwarding to %s\n"
msgstr "reenviant a %s\n"

#: sink.c:306
msgid "SMTP: (bounce-message body)\n"
msgstr "SMTP: (cos del missatge retornat)\n"

#: sink.c:309
#, c-format
msgid "mail from %s bounced to %s\n"
msgstr "correu de %s retornat a %s\n"

#: sink.c:446
#, c-format
msgid "Saved error is still %d\n"
msgstr "L'error desat encara és %d\n"

#: sink.c:506 sink.c:605
#, c-format
msgid "%cMTP error: %s\n"
msgstr "Error %cMTP: %s\n"

#: sink.c:550
msgid "SMTP server requires STARTTLS, keeping message.\n"
msgstr ""

#: sink.c:730
#, fuzzy, c-format
msgid "BSMTP file open failed: %s\n"
msgstr "Ha fallat l'obertura del fitxer BSMTP o l'escriptura del preàmbul\n"

#: sink.c:776
#, fuzzy
msgid "BSMTP preamble write failed.\n"
msgstr "Ha fallat l'obertura del fitxer BSMTP o l'escriptura del preàmbul\n"

#: sink.c:990
#, c-format
msgid "%cMTP listener doesn't like recipient address `%s'\n"
msgstr "El receptor %cMTP no admet l'adreça del destinatari `%s'\n"

#: sink.c:997
#, c-format
msgid "%cMTP listener doesn't really like recipient address `%s'\n"
msgstr "El receptor %cMTP no admet l'adreça de destinació `%s'\n"

#: sink.c:1043
msgid "no address matches; no postmaster set.\n"
msgstr "cap adreça coincideix; el postmaster no està definit.\n"

#: sink.c:1055
#, c-format
msgid "can't even send to %s!\n"
msgstr "ni tan sols es pot enviar a %s!\n"

#: sink.c:1061
#, c-format
msgid "no address matches; forwarding to %s.\n"
msgstr "cap adreça coincideix; reenviant a %s.\n"

#: sink.c:1217
#, c-format
msgid "about to deliver with: %s\n"
msgstr "a punt de lliurar amb: %s\n"

#: sink.c:1241
msgid "MDA open failed\n"
msgstr "no s'ha pogut executar l'MDA\n"

#: sink.c:1278
#, c-format
msgid "%cMTP connect to %s failed\n"
msgstr "La connexió %cMTP amb %s ha fallat\n"

# raise
#: sink.c:1302
#, c-format
msgid "can't raise the listener; falling back to %s"
msgstr "no s'ha pogut lliurar via SMTP; recorrent a %s"

#: sink.c:1364
#, c-format
msgid "Error writing to MDA: %s\n"
msgstr "Error en escriure a l'MDA: %s\n"

#: sink.c:1367
#, c-format
msgid "MDA died of signal %d\n"
msgstr "MDA finalitzat pel senyal %d\n"

#: sink.c:1370
#, c-format
msgid "MDA returned nonzero status %d\n"
msgstr "L'MDA ha retornat un estat no nul: %d\n"

#: sink.c:1373
#, c-format
msgid ""
"Strange: MDA pclose returned %d and errno %d/%s, cannot handle at %s:%d\n"
msgstr ""
"Estrany: La funció pclose de l'MDA a retornat %d i errno %d/%s, no es pot "
"continuar a %s:%d\n"

#: sink.c:1395
msgid "Message termination or close of BSMTP file failed\n"
msgstr "Ha fallat la terminació del missatge o el tancament del fitxer BSMTP\n"

#: sink.c:1417
msgid "SMTP listener refused delivery\n"
msgstr "El receptor SMTP refusa el lliurament\n"

#: sink.c:1447
msgid "LMTP delivery error on EOM\n"
msgstr "Error de lliurament LMTP a EOM\n"

#: sink.c:1450
#, c-format
msgid "Unexpected non-503 response to LMTP EOM: %s\n"
msgstr "Resposta no-503 inesperada al final del missatge LMTP: %s\n"

#: sink.c:1605
msgid ""
"-- \n"
"The Fetchmail Daemon"
msgstr ""
"-- \n"
"El Dimoni Fetchmail"

#: smtp.c:80
msgid "ESMTP CRAM-MD5 Authentication...\n"
msgstr "Autenticació CRAM-MD5 per ESMTP...\n"

#: smtp.c:87 smtp.c:138
msgid "Server rejected the AUTH command.\n"
msgstr "El servidor ha rebutjat l'ordre AUTH.\n"

#: smtp.c:95 smtp.c:145 smtp.c:155 smtp.c:161
msgid "Bad base64 reply from server.\n"
msgstr "La resposta en base64 del servidor és incorrecta.\n"

#: smtp.c:99
#, c-format
msgid "Challenge decoded: %s\n"
msgstr "Repte desxifrat com a %s\n"

#: smtp.c:116
msgid "ESMTP PLAIN Authentication...\n"
msgstr "Autenticació per ESMTP sense xifrat...\n"

#: smtp.c:131
msgid "ESMTP LOGIN Authentication...\n"
msgstr "Autenticació de LOGIN per ESMTP...\n"

#: smtp.c:339 smtp.c:362
msgid "smtp listener protocol error\n"
msgstr "error de protocol del receptor smtp\n"

#: socket.c:115 socket.c:141
msgid "fetchmail: malloc failed\n"
msgstr "fetchmail: la rutina malloc ha fallat\n"

#: socket.c:173
msgid "fetchmail: socketpair failed\n"
msgstr "fetchmail: la rutina socketpair ha fallat\n"

#: socket.c:179
msgid "fetchmail: fork failed\n"
msgstr "fetchmail: la rutina fork ha fallat\n"

#: socket.c:186
msgid "dup2 failed\n"
msgstr "la rutina dup2 ha fallat\n"

#: socket.c:192
#, c-format
msgid "running %s (host %s service %s)\n"
msgstr "executant %s (host %s servei %s)\n"

#: socket.c:195
#, c-format
msgid "execvp(%s) failed\n"
msgstr "la rutina execvp(%s) ha fallat\n"

#: socket.c:286
#, c-format
msgid "getaddrinfo(\"%s\",\"%s\") error: %s\n"
msgstr "getaddrinfo(\"%s\",\"%s\") error: %s\n"

#: socket.c:289
msgid "Try adding the --service option (see also FAQ item R12).\n"
msgstr "Proveu d'afegir l'opció --service (vegeu el punt R12 de les FAQ).\n"

#: socket.c:300 socket.c:303
#, c-format
msgid "unknown (%s)"
msgstr "desconegut (%s)"

#: socket.c:306
#, c-format
msgid "Trying to connect to %s/%s..."
msgstr "Tractant de connectar a %s/%s..."

#: socket.c:314
#, c-format
msgid "cannot create socket: %s\n"
msgstr "no s'ha pogut crear el socket: %s\n"

#: socket.c:330
msgid "connection failed.\n"
msgstr "la conexió ha fallat.\n"

#: socket.c:332
#, c-format
msgid "connection to %s:%s [%s/%s] failed: %s.\n"
msgstr "la connexió a %s:%s [%s/%s] ha fallat: %s.\n"

#: socket.c:338
msgid "connected.\n"
msgstr "connectat.\n"

#: socket.c:616
#, c-format
msgid "Issuer Organization: %s\n"
msgstr "Organització emissora: %s\n"

#: socket.c:619
msgid "Warning: Issuer Organization Name too long (possibly truncated).\n"
msgstr ""
"Atenció: El nom de l'organització emissora és massa llarg (pot estar "
"truncat).\n"

#: socket.c:621
msgid "Unknown Organization\n"
msgstr "Organització desconeguda\n"

#: socket.c:623
#, c-format
msgid "Issuer CommonName: %s\n"
msgstr "Nom comú de l'emissor: %s\n"

#: socket.c:626
msgid "Warning: Issuer CommonName too long (possibly truncated).\n"
msgstr ""
"Atenció: El nom comú de l'emissor és massa llarg (pot estar truncat).\n"

#: socket.c:628
msgid "Unknown Issuer CommonName\n"
msgstr "Nom comú de l'emissor desconegut\n"

#: socket.c:632
#, c-format
msgid "Server CommonName: %s\n"
msgstr "Nom comú del servidor: %s\n"

#: socket.c:637
msgid "Bad certificate: Subject CommonName too long!\n"
msgstr "Certificat incorrecte: El component CommonName és massa llarg!\n"

#: socket.c:643
#, fuzzy
msgid "Bad certificate: Subject CommonName contains NUL, aborting!\n"
msgstr "Certificat incorrecte: El component CommonName és massa llarg!\n"

#: socket.c:664
#, c-format
msgid "Subject Alternative Name: %s\n"
msgstr ""

#: socket.c:670
#, fuzzy
msgid "Bad certificate: Subject Alternative Name contains NUL, aborting!\n"
msgstr "Certificat incorrecte: El component CommonName és massa llarg!\n"

#: socket.c:698
#, c-format
msgid "Server CommonName mismatch: %s != %s\n"
msgstr "El nom comú del servidor no encaixa: %s != %s\n"

#: socket.c:705
msgid "Server name not set, could not verify certificate!\n"
msgstr ""
"El nom del servidor no està definit, no es pot verificar el certificat!\n"

#: socket.c:710
msgid "Unknown Server CommonName\n"
msgstr "Nom comú del servidor desconegut\n"

#: socket.c:712
msgid "Server name not specified in certificate!\n"
msgstr "El certificat no especifica el nom del servidor!\n"

#: socket.c:724
msgid "EVP_md5() failed!\n"
msgstr "EVP_md5() ha fallat!\n"

#: socket.c:728
msgid "Out of memory!\n"
msgstr "Memòria exhaurida!\n"

# digest text
#: socket.c:736
msgid "Digest text buffer too small!\n"
msgstr "El buffer del sumari de text és massa petit!\n"

#: socket.c:742
#, c-format
msgid "%s key fingerprint: %s\n"
msgstr "Empremta de la clau de %s: %s\n"

#: socket.c:746
#, c-format
msgid "%s fingerprints match.\n"
msgstr "Les empremtes digitals de %s encaixen.\n"

#: socket.c:748
#, c-format
msgid "%s fingerprints do not match!\n"
msgstr "Les empremtes digitals de %s no encaixen!\n"

#: socket.c:757
#, c-format
msgid "Server certificate verification error: %s\n"
msgstr "Error en verificar el certificat del servidor: %s\n"

#: socket.c:763
#, c-format
msgid "unknown issuer (first %d characters): %s\n"
msgstr "emissor desconegut (primers %d caràcters): %s\n"

#: socket.c:850
msgid "File descriptor out of range for SSL"
msgstr "Descriptor del fitxer fora d'abast per SSL"

#: socket.c:866
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid SSL protocol '%s' specified, using default (SSLv23).\n"
msgstr "El protocol SSL especificat `%s' no és vàlid, s'usa SSLv23.\n"

#: socket.c:942
msgid "Certificate/fingerprint verification was somehow skipped!\n"
msgstr "La verificació del certificat o de l'empremta s'ha omès!\n"

#: socket.c:1020
msgid "Cygwin socket read retry\n"
msgstr "Es torna a intentar llegir el socket Cygwin\n"

#: socket.c:1023
msgid "Cygwin socket read retry failed!\n"
msgstr "El reintent de llegir el socket Cygwin ha fallat!\n"

#: transact.c:65
#, c-format
msgid "mapped address %s to local %s\n"
msgstr "l'adreça %s s'ha assignat al nom local %s\n"

#: transact.c:87
#, c-format
msgid "mapped %s to local %s\n"
msgstr "%s s'ha assignat al nom local %s\n"

# què significa?
#: transact.c:154
#, c-format
msgid "passed through %s matching %s\n"
msgstr "passat per %s encaixa amb %s\n"

#: transact.c:224
#, c-format
msgid ""
"analyzing Received line:\n"
"%s"
msgstr ""
"analitzant la línea Received:\n"
"%s"

#: transact.c:263
#, c-format
msgid "line accepted, %s is an alias of the mailserver\n"
msgstr "línia acceptada, %s és un àlies del servidor de correu\n"

#: transact.c:269
#, c-format
msgid "line rejected, %s is not an alias of the mailserver\n"
msgstr "línia rebutjada, %s no és un àlies del servidor de correu\n"

#: transact.c:343
msgid "no Received address found\n"
msgstr "no s'ha trobat cap adreça a la capçalera Received\n"

#: transact.c:352
#, c-format
msgid "found Received address `%s'\n"
msgstr "s'ha trobat l'adreça `%s' a la capçalera Received\n"

#: transact.c:592
msgid "incorrect header line found while scanning headers\n"
msgstr "s'ha trobat una línia incorrecta quan s'analitzava l'encapçalament\n"

#: transact.c:594
#, c-format
msgid "line: %s"
msgstr "línia: %s"

#: transact.c:1133
#, c-format
msgid "no local matches, forwarding to %s\n"
msgstr "cap conincidència local, reenviant a %s\n"

#: transact.c:1148
msgid "forwarding and deletion suppressed due to DNS errors\n"
msgstr "reenviament i eliminació omesos a causa d'errors de DNS\n"

#: transact.c:1258
msgid "writing RFC822 msgblk.headers\n"
msgstr "escrivint capçaleres msgblk RFC822\n"

#: transact.c:1277
msgid "no recipient addresses matched declared local names"
msgstr "cap adreça de destinatari coincideix amb els noms locals declarats"

#: transact.c:1284
#, c-format
msgid "recipient address %s didn't match any local name"
msgstr "l'adreça del destinatari %s no lliga amb cap nom local"

#: transact.c:1293
msgid "message has embedded NULs"
msgstr "el missatge conté caràcters NUL"

#: transact.c:1301
msgid "SMTP listener rejected local recipient addresses: "
msgstr "el receptor SMTP ha rebutjat les adreces locals de destinació: "

#: transact.c:1440
msgid "error writing message text\n"
msgstr "error en escriure el text del missatge\n"

#: uid.c:250
#, c-format
msgid "Old UID list from %s:"
msgstr "Antiga llista d'UIDs de %s:"

#: uid.c:255 uid.c:266 uid.c:523 uid.c:573
msgid " <empty>"
msgstr " <buit>"

#: uid.c:262
msgid "Scratch list of UIDs:"
msgstr "Esborrany de llista d'UIDs:"

#: uid.c:517 uid.c:569
#, c-format
msgid "Merged UID list from %s:"
msgstr "Afegida la llista d'UIDs de %s:"

#: uid.c:519
#, c-format
msgid "New UID list from %s:"
msgstr "Nova llista d'UIDs de %s:"

#: uid.c:548
msgid "swapping UID lists\n"
msgstr "intercanviant llistes d'UIDs\n"

#: uid.c:556
msgid "not swapping UID lists, no UIDs seen this query\n"
msgstr ""
"no s'intercanvien llistes d'UIDs, no s'han trobat UIDs en aquesta consulta\n"

#: uid.c:581
msgid "discarding new UID list\n"
msgstr "descartant la llista nova d'UIDs\n"

#: uid.c:617
msgid "Deleting fetchids file.\n"
msgstr "Esborrant el fitxer d'identificadors.\n"

#: uid.c:620
#, c-format
msgid "Error deleting %s: %s\n"
msgstr "Error en eliminar %s: %s\n"

#: uid.c:626
msgid "Writing fetchids file.\n"
msgstr "Escrivint el fitxer d'identificadors.\n"

#: uid.c:645
#, c-format
msgid "Error writing to fetchids file %s, old file left in place.\n"
msgstr "Error en escriure el fitxer d'ids %s, es manté l'antic.\n"

#: uid.c:649
#, c-format
msgid "Cannot rename fetchids file %s to %s: %s\n"
msgstr "No s'ha pogut reanomenar el fitxer d'ids %s a %s: %s\n"

#: uid.c:653
#, c-format
msgid "Cannot open fetchids file %s for writing: %s\n"
msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer d'ids %s per escriure-hi: %s\n"

#: xmalloc.c:33
msgid "malloc failed\n"
msgstr "la rutina malloc ha fallat\n"

#: xmalloc.c:47
msgid "realloc failed\n"
msgstr "la rutina realloc ha fallat\n"

#~ msgid "message delimiter found while scanning headers\n"
#~ msgstr ""
#~ "s'ha trobat un delimitador de missatge quan s'analitzava l'encapçalament\n"