ca.po   [plain text]


# Catalan translation of GNU enscript.
# Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
# Ernest Adrogué Calveras <eadrogue@gmx.net>, 2002.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: enscript 1.6.2\n"
"POT-Creation-Date: 2003-03-05 09:41+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2002-08-14 12:24+0200\n"
"Last-Translator: Ernest Adrogué Calveras <eadrogue@gmx.net>\n"
"Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"

#: compat/getopt.c:628
#, c-format
msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: l'opció `%s' és ambigua\n"

#: compat/getopt.c:652
#, c-format
msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: l'opció `--%s' no admet arguments\n"

#: compat/getopt.c:657
#, c-format
msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: l'opció `%c%s' no admet arguments\n"

#: compat/getopt.c:674 compat/getopt.c:847
#, c-format
msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
msgstr "%s: l'opció `%s' requereix un argument\n"

#: compat/getopt.c:703
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
msgstr "%s: opció no reconeguda `--%s'\n"

#: compat/getopt.c:707
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
msgstr "%s: opció no reconeguda `%c%s'\n"

#: compat/getopt.c:733
#, c-format
msgid "%s: illegal option -- %c\n"
msgstr "%s: opció il·legal -- %c\n"

#: compat/getopt.c:736
#, c-format
msgid "%s: invalid option -- %c\n"
msgstr "%s: opció no vàlida -- %c\n"

#: compat/getopt.c:766 compat/getopt.c:896
#, c-format
msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
msgstr "%s: l'opció requereix un argument -- %c\n"

#: compat/getopt.c:813
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: l'opció `-W %s' és ambigua\n"

#: compat/getopt.c:831
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: l'opció `-W %s' no admet arguments\n"

#: compat/xalloc.c:70
#, c-format
msgid "xmalloc(): couldn't allocate %d bytes\n"
msgstr "xmalloc(): no s'han pogut assignar %d octets\n"

#: compat/xalloc.c:88
#, c-format
msgid "xcalloc(): couldn't allocate %d bytes\n"
msgstr "xcalloc(): no s'han pogut assignar %d octets\n"

#: compat/xalloc.c:109
#, c-format
msgid "xrealloc(): couldn't reallocate %d bytes\n"
msgstr "xrealloc(): no s'han pogut reassignar %d octets\n"

#: compat/regex.c:996
msgid "Success"
msgstr "Succés"

#: compat/regex.c:997
msgid "No match"
msgstr "Cap cas"

#: compat/regex.c:998
msgid "Invalid regular expression"
msgstr "Expressió regular no vàlida"

#: compat/regex.c:999
msgid "Invalid collation character"
msgstr "Caràcter de col·lació no vàlid"

#: compat/regex.c:1000
msgid "Invalid character class name"
msgstr "Classe de caràcter no vàlida"

#: compat/regex.c:1001
msgid "Trailing backslash"
msgstr "Barra invertida arrossegada"

#: compat/regex.c:1002
msgid "Invalid back reference"
msgstr "Referència enrera no vàlida"

#: compat/regex.c:1003
msgid "Unmatched [ or [^"
msgstr "Signe [ o [^ no correspost"

#: compat/regex.c:1004
msgid "Unmatched ( or \\("
msgstr "Signe ( o \\( no correspost"

#: compat/regex.c:1005
msgid "Unmatched \\{"
msgstr "Signe \\{ no correspost"

#: compat/regex.c:1006
msgid "Invalid content of \\{\\}"
msgstr "Contingut de \\{\\} no vàlid"

#: compat/regex.c:1007
msgid "Invalid range end"
msgstr "Final d'interval no vàlid"

#: compat/regex.c:1008
msgid "Memory exhausted"
msgstr "Memòria esgotada"

#: compat/regex.c:1009
msgid "Invalid preceding regular expression"
msgstr "Operador de repetició incorrecte"

#: compat/regex.c:1010
msgid "Premature end of regular expression"
msgstr "Final prematur de l'expressió regular"

#: compat/regex.c:1011
msgid "Regular expression too big"
msgstr "Expressió regular massa gran"

#: compat/regex.c:1012
msgid "Unmatched ) or \\)"
msgstr "Signe ) o \\) no correspost"

#: compat/regex.c:5458
msgid "No previous regular expression"
msgstr "Cap expressió regular prèvia"

# Comprovar si aquesta cadena és adequada.
#: src/main.c:966
#, no-c-format
msgid "$3v $-40N $3% pages $4L lines $E $C"
msgstr "$3v $-40N pàgina $3% de $3= %D{%d/%m/%Y} %T"

# buscar una manera resumida
#: src/main.c:996
#, c-format
msgid "couldn't get passwd entry for uid=%d: %s"
msgstr ""
"no s'ha pogut obtenir l'entrada de l'usuari uid=%d en el fitxer passwd: %s"

#: src/main.c:1088
#, fuzzy, c-format
msgid "couldn't read config file \"%s/%s\": %s"
msgstr "no s'ha pogut obrir el fitxer de configuració \"%s/%s\": %s"

#: src/main.c:1092
msgid "I did also try the following directories:"
msgstr ""

#: src/main.c:1093 src/main.c:1094 src/main.c:1095
#, c-format
msgid "\t%s"
msgstr ""

#: src/main.c:1096
msgid "\t../lib"
msgstr ""

#: src/main.c:1097
msgid "\t../../lib"
msgstr ""

#: src/main.c:1099
msgid "This is probably an installation error. Please, try to rebuild:"
msgstr ""

#: src/main.c:1100
msgid "\tmake distclean"
msgstr ""

#: src/main.c:1101
msgid "\t./configure --prefix=PREFIX"
msgstr ""

#: src/main.c:1102
msgid "\tmake"
msgstr ""

#: src/main.c:1103
msgid "\tmake check"
msgstr ""

#: src/main.c:1104
msgid "\tmake install"
msgstr ""

#: src/main.c:1106
msgid "or set the environment variable `ENSCRIPT_LIBRARY' to point to your"
msgstr ""

#: src/main.c:1108
msgid "library directory."
msgstr ""

#: src/main.c:1180
#, c-format
msgid "unknown encoding: %s"
msgstr "codificació desconeguda: %s"

#: src/main.c:1199
#, c-format
msgid "couldn't open AFM library: %s"
msgstr "no s'ha pogut obrir la biblioteca AFM: %s"

# els paràmetres llx, llx, urx i ury són els quatre extrems que defineixen
# la zona imprimible dins del paper, deuen ser l'abreviació d'alguna cosa
# però de moment no ho tradueixo.
#: src/main.c:1228
msgid ""
"known media:\n"
"name       width\theight\tllx\tlly\turx\tury\n"
"------------------------------------------------------------\n"
msgstr ""
"suports coneguts:\n"
"nom       ample\talçada\tllx\tlly\turx\tury\n"
"------------------------------------------------------------\n"

#: src/main.c:1247
#, c-format
msgid "do not know anything about media \"%s\""
msgstr "el suport \"%s\" és desconegut"

#: src/main.c:1291
#, c-format
msgid ""
"set new marginals for media `%s' (%dx%d): llx=%d, lly=%d, urx=%d, ury=%d\n"
msgstr ""
"nous valors marginals pel suport `%s' (%dx%d): llx=%d, lly=%d, urx=%d, ury=%"
"d\n"

#: src/main.c:1302
#, c-format
msgid "illegal page label format \"%s\""
msgstr "el format d'etiqueta de pàgina \"%s\" és il·legal"

#: src/main.c:1314
#, c-format
msgid "illegal non-printable format \"%s\""
msgstr "el format de caràcters no-imprimibles \"%s\" és il·legal"

#: src/main.c:1328
#, c-format
msgid "illegal style for wrapped line marker: \"%s\""
msgstr "l'estil de marca d'ajutstament de línia \"%s\" és il·legal"

#: src/main.c:1338
#, c-format
msgid "illegal N-up argument: %d"
msgstr "nombre de pàgines lògiques il·legal: %d"

#: src/main.c:1343
#, c-format
msgid "N-up argument must be power of 2: %d"
msgstr "el nombre de pàgines lògiques ha de ser una potència de 2: %d"

#: src/main.c:1420
#, c-format
msgid "malformed underlay position: %s"
msgstr "la posició del peu de pàgina és incorrecta: %s"

#: src/main.c:1443
#, c-format
msgid "illegal underlay style: %s"
msgstr "l'estil del peu de pàgina és incorrecte: %s"

#: src/main.c:1470
msgid ""
"Highlighting is supported for the following languages and file formats:\n"
"\n"
msgstr ""
"Els següents llenguatges i formats suporten ressalt:\n"
"\n"

#: src/main.c:1641
#, fuzzy, c-format
msgid "couldn't create temporary toc file: %s"
msgstr "no s'ha pogut crear el nom del fitxer índex: %s"

#: src/main.c:1688
#, c-format
msgid "couldn't stat input file \"%s\": %s"
msgstr "no s'ha pogut obtenir l'estat del fitxer \"%s\": %s"

#: src/main.c:1708
#, c-format
msgid "couldn't rewind toc file: %s"
msgstr "no s'ha pogut localitzar l'inici del fitxer índex: %s"

# o «Taula de Continguts»
#: src/main.c:1714
msgid "Table of Contents"
msgstr "Índex"

#: src/main.c:1743
msgid "no output generated\n"
msgstr "no s'ha generat res\n"

#: src/main.c:1748
#, c-format
msgid "output sent to %s\n"
msgstr "la sortida s'ha enviat a %s\n"

#: src/main.c:1749 src/main.c:1773
msgid "printer"
msgstr "l'impressora"

#: src/main.c:1751
#, c-format
msgid "output left in %s\n"
msgstr "la sortida s'ha deixat a %s\n"

#: src/main.c:1769
#, c-format
msgid "[ %d pages * %d copy ]"
msgstr "[ %d pàgines * %d còpies ]"

#: src/main.c:1772
#, c-format
msgid " sent to %s\n"
msgstr " enviades a %s\n"

#: src/main.c:1775
#, c-format
msgid " left in %s\n"
msgstr " deixades a %s\n"

#: src/main.c:1780
#, c-format
msgid "%d lines were %s\n"
msgstr "%d línies han estat %s\n"

#: src/main.c:1782
msgid "truncated"
msgstr "tallades"

#: src/main.c:1782
msgid "wrapped"
msgstr "ajustades"

#: src/main.c:1788
#, c-format
msgid "%d characters were missing\n"
msgstr "s'han perdut %d caràcters\n"

#: src/main.c:1792
msgid "missing character codes (decimal):\n"
msgstr "codis dels càracters que s'han perdut (en decimal):\n"

#: src/main.c:1800
#, c-format
msgid "%d non-printable characters\n"
msgstr "%d caràcters no imprimibles\n"

#: src/main.c:1805
msgid "non-printable character codes (decimal):\n"
msgstr "codis dels caràcters no imprimibles (en decimal):\n"

#: src/main.c:1854
#, c-format
msgid "couldn't open printer `%s': %s"
msgstr "no s'ha pogut obrir l'impressora `%s': %s"

#: src/main.c:1863
#, c-format
msgid "couldn't create output file \"%s\": %s"
msgstr "no s'ha pogut crear el fitxer de sortida \"%s\": %s"

#: src/main.c:1880
#, fuzzy, c-format
msgid "couldn't close output file \"%s\": %s"
msgstr "no s'ha pogut crear el fitxer de sortida \"%s\": %s"

#: src/main.c:1938
#, c-format
msgid ""
"syntax error in option string %s=\"%s\":\n"
"missing end of quotation: %c"
msgstr ""
"error de sintaxi a la cadena %s=\"%s\":\n"
"falta l'acabament de la cita: %c"

#: src/main.c:1970
#, c-format
msgid ""
"warning: didn't process following options from environment variable %s:\n"
msgstr "atenció: no es processaran les següents opcions de la variable d'entorn %s:\n"

#: src/main.c:1974
#, c-format
msgid " option %d = \"%s\"\n"
msgstr " opció %d = \"%s\"\n"

#: src/main.c:2020
#, fuzzy
msgid "number of columns must be larger than zero"
msgstr "l'aliniació de fitxer ha de ser un nombre positiu"

#: src/main.c:2078
msgid "file alignment must be larger than zero"
msgstr "l'aliniació de fitxer ha de ser un nombre positiu"

#: src/main.c:2133 src/main.c:2139 src/main.c:2350 src/util.c:415
#, c-format
msgid "malformed font spec: %s"
msgstr "tipus de lletra incorrecte: %s"

#: src/main.c:2155
#, c-format
msgid "couldn't find header definition file \"%s.hdr\""
msgstr "no s'ha trobat el fitxer de definicions \"%s.hdr\""

#: src/main.c:2199
#, c-format
msgid "must print at least one line per each page: %s"
msgstr "s'ha d'imprimir almenys una línia per pàgina: %s"

#: src/main.c:2219
#, c-format
msgid "%s: illegal newline character specifier: '%s': expected 'n' or 'r'\n"
msgstr "%s: el caràcter de salt-de-línia és il·legal: '%s': s'esperava 'n' o 'r'\n"

#: src/main.c:2308
#, c-format
msgid "malformed argument `%s' for option -W, --option: no comma found"
msgstr ""

#: src/main.c:2313
#, c-format
msgid "helper application specification must be single character: %s"
msgstr ""

#: src/main.c:2409
msgid "slice must be greater than zero"
msgstr "el punt d'inici de la secció vertical ha de ser un nombre positiu"

#: src/main.c:2490 states/main.c:320
#, c-format
msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
msgstr "Proveu `%s --help' per obtenir més informació.\n"

#: src/main.c:2510
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [OPTION]... [FILE]...\n"
"Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n"
" -#             an alias for option -n, --copies\n"
" -1             same as --columns=1\n"
" -2             same as --columns=2\n"
"   --columns=NUM     specify the number of columns per page\n"
" -a, --pages=PAGES     specify which pages are printed\n"
" -A, --file-align=ALIGN   align separate input files to ALIGN\n"
" -b, --header=HEADER    set page header\n"
" -B, --no-header      no page headers\n"
" -c, --truncate-lines    cut long lines (default is to wrap)\n"
" -C, --line-numbers[=START]\n"
"               precede each line with its line number\n"
" -d             an alias for option --printer\n"
" -D, --setpagedevice=KEY[:VALUE]\n"
"               pass a page device definition to output\n"
" -e, --escapes[=CHAR]    enable special escape interpretation\n"
msgstr ""
"Sintaxi: %s [OPCIÓ]... [FITXER]...\n"
"Els arguments obligatoris per les opcions llargues també ho són per les curtes.\n"
" -#             un àlies de l'opció -n, --copies\n"
" -1             el mateix que --columns=1\n"
" -2             el mateix que --columns=2\n"
"   --columns=NÚM     especifica el nombre de columnes per pàgina\n"
" -a, --pages=PÀG      especifica quines pàgines imprimir\n"
" -A, --file-align=ALINEACIÓ alinea diversos fitxers a ALINEACIÓ\n"
" -b, --header=ENCAPÇALAMENT defineix l'encapçalament\n"
" -B, --no-header      omet l'encapçalament\n"
" -c, --truncate-lines    talla les línies llargues (per defecte les ajusta)\n"
" -C, --line-numbers[=INICI]\n"
"               enumera cada una de les línies\n"
" -d             un àlies de l'opció --printer\n"
" -D, --setpagedevice=NOM[:VALOR]\n"
"               passa una definició de dispositiu de pàgina al\n"
"               codi PostScript generat\n"
" -e, --escapes[=CARÀCTER]  interpreta les seqüències especials d'escapada\n"

#: src/main.c:2530
#, fuzzy
msgid " -E, --highlight[=LANG]   highlight source code\n"
msgstr ""
" -E, --pretty-print[=LLENGUATGE]\n"
"               imprimeix codi font de manera vistosa\n"

#: src/main.c:2533
msgid ""
" -f, --font=NAME      use font NAME for body text\n"
" -F, --header-font=NAME   use font NAME for header texts\n"
" -g, --print-anyway     nothing (compatibility option)\n"
" -G             same as --fancy-header\n"
"   --fancy-header[=NAME] select fancy page header\n"
" -h, --no-job-header    suppress the job header page\n"
" -H, --highlight-bars=NUM  specify how high highlight bars are\n"
" -i, --indent=NUM      set line indent to NUM characters\n"
" -I, --filter=CMD      read input files through input filter CMD\n"
" -j, --borders       print borders around columns\n"
" -J,            an alias for option --title\n"
" -k, --page-prefeed     enable page prefeed\n"
" -K, --no-page-prefeed   disable page prefeed\n"
" -l, --lineprinter     simulate lineprinter, this is an alias for:\n"
"                --lines-per-page=66, --no-header, --"
"portrait,\n"
"                --columns=1\n"
msgstr ""
" -f, --font=NOM       usa NOM com a tipus de lletra pel document\n"
" -F, --header-font=NOM   usa NOM com a tipus de lletra per l'encapçalament\n"
" -g, --print-anyway     res (opció de compatibilitat)\n"
" -G             el mateix que --fancy-header\n"
"   --fancy-header[=NOM]  fa un encapçalament de pàgina gràfic\n"
" -h, --no-job-header    omet la pàgina de tasca d'impressió\n"
" -H, --highlight-bars=NÚM  especifica l'alçada de les barres de ressalt\n"
" -i, --indent=NÚM      entra les línies NÚM caràcters\n"
" -I, --filter=ORDRE     llegeix l'entrada a través del filtre ORDRE\n"
" -j, --borders       imprimeix un marge al voltant de les columnes\n"
" -J             un àlies de l'opció --title\n"
" -k, --page-prefeed     activa la prealimentació de paper\n"
" -K, --no-page-prefeed   desactiva la prealimentació de paper\n"
" -l, --lineprinter     simula una impressora de línies; un àlies de:\n"
"                --lines-per-page=66, --no-header, --"
"portrait,\n"
"                --columns=1\n"

#: src/main.c:2551
msgid ""
" -L, --lines-per-page=NUM  specify how many lines are printed on each "
"page\n"
" -m, --mail         send mail upon completion\n"
" -M, --media=NAME      use output media NAME\n"
" -n, --copies=NUM      print NUM copies of each page\n"
" -N, --newline=NL      select the newline character. Possible\n"
"               values for NL are: n (`\\n') and r (`\\r').\n"
" -o             an alias for option --output\n"
" -O, --missing-characters  list missing characters\n"
" -p, --output=FILE     leave output to file FILE. If FILE is `-',\n"
"               leave output to stdout.\n"
" -P, --printer=NAME     print output to printer NAME\n"
" -q, --quiet, --silent   be really quiet\n"
" -r, --landscape      print in landscape mode\n"
" -R, --portrait       print in portrait mode\n"
msgstr ""
" -L, --lines-per-page=NÚM  especifica quantes línies imprimir a cada pàgina\n"
" -m, --mail         envia un missatge electrònic en finalitzar\n"
" -M, --media=NOM      usa el suport de sortida NOM\n"
" -n, --copies=NÚM      imprimeix NÚM còpies de cada pàgina\n"
" -N, --newline=SL      selecciona el caràcter de salt-de-línia. Els\n"
"               valors possibles de SL són: n (`\\n') i r (`\\r').\n"
" -o             un àlies de l'opció --output\n"
" -O, --missing-characters  fa una llista amb els caràcters que s'han perdut\n"
" -p, --output=FITXER    deixa la sortida a FITXER. Si FITXER és `-',\n"
"               l'envia a la sortida estàndard.\n"
" -P, --printer=NOM     envia la sortida a l'impressora NOM\n"
" -q, --quiet, --silent   informa amb discreció\n"
" -r, --landscape      imprimeix en sentit apaïsat\n"
" -R, --portrait       imprimeix en sentit normal\n"

#: src/main.c:2567
#, fuzzy
msgid ""
" -s, --baselineskip=NUM   set baselineskip to NUM\n"
" -S, --statusdict=KEY[:VALUE]\n"
"               pass a statusdict definition to the output\n"
" -t, --title=TITLE     set banner page's job title to TITLE. Option\n"
"               sets also the name of the input file stdin.\n"
" -T, --tabsize=NUM     set tabulator size to NUM\n"
" -u, --underlay[=TEXT]   print TEXT under every page\n"
" -U, --nup=NUM       print NUM logical pages on each output page\n"
" -v, --verbose       tell what we are doing\n"
" -V, --version       print version number\n"
" -w, --language=LANG    set output language to LANG\n"
" -W, --options=APP,OPTION  pass option OPTION to helper application APP\n"
" -X, --encoding=NAME    use input encoding NAME\n"
" -z, --no-formfeed     do not interpret form feed characters\n"
" -Z, --pass-through     pass through PostScript and PCL files\n"
"               without any modifications\n"
msgstr ""
" -s, --baselineskip=NÚM   fixa la distància entre línies en NÚM\n"
" -S, --statusdict=NOM[:VALOR]\n"
"               passa una definició `statusdict' al codi generat.\n"
" -t, --title=TÍTOL     defineix el títol de la tasca d'impressió. També\n"
"               defineix el nom del fitxer d'entrada stdin.\n"
" -T, --tabsize=NÚM     fixa la distància de tabulació en NÚM\n"
" -u, --underlay[=TEXT]   imprimeix TEXT al peu de cada pàgina\n"
" -U, --nup=NÚM       imprimeix NÚM pàgines lògiques a cada pàgina\n"
" -v, --verbose       informa amb loquacitat\n"
" -V, --version       mostra la versió del programa\n"
" -W, --language=LLENGUATGE especifica quin llenguatge generar\n"
" -X, --encoding=NOM     especifica la codificació de l'entrada\n"
" -z, --no-formfeed     no interpreta els caràcters de salt-de-pàgina\n"
" -Z, --pass-through     passa fitxers PostScript i PCL sense alterar-"
"los\n"

#: src/main.c:2585
msgid ""
"Long-only options:\n"
" --color[=bool]       create color outputs with states\n"
" --continuous-page-numbers count page numbers across input files. Don't\n"
"               restart numbering at beginning of each file.\n"
" --download-font=NAME    download font NAME\n"
" --extended-return-values  enable extended return values\n"
" --filter-stdin=NAME    specify how stdin is shown to the input filter\n"
" --footer=FOOTER      set page footer\n"
" --h-column-height=HEIGHT  set the horizontal column height to HEIGHT\n"
" --help           print this help and exit\n"
msgstr ""

#: src/main.c:2596
#, fuzzy
msgid ""
" --help-highlight      describe all supported --highlight languages\n"
"               and file formats\n"
" --highlight-bar-gray=NUM  print highlight bars with gray NUM (0 - 1)\n"
" --list-media        list names of all known media\n"
" --margins=LEFT:RIGHT:TOP:BOTTOM\n"
"               adjust page marginals\n"
" --mark-wrapped-lines[STYLE]\n"
"               mark wrapped lines in the output with STYLE\n"
" --non-printable-format=FMT specify how non-printable chars are printed\n"
msgstr ""
"Opcions només llargues:\n"
" --color[=bool]       imprimeix en color\n"
" --download-font=NOM    inclou la descripció del tipus de lletra NOM\n"
" --filter-stdin=NOM     especifica com indicar stdin al filtre "
"d'entrada\n"
" --h-column-height=AMPLADA defineix l'amplada de les columnes\n"
" --help           mostra aquesta ajuda i surt\n"
" --help-pretty-print    descriu tots els llenguatges i formats "
"suportats\n"
"               per l'opció --pretty-print\n"
" --highlight-bar-gray=NÚM  usa un gris NÚM (0 - 1) per les barres de ressalt\n"
" --list-media        mostra tots els suports coneguts\n"
" --list-options       mostra totes les opcions i els respectius "
"valors\n"
" --margins=ESQUERRA:DRETA:DALT:BAIX\n"
"               ajusta els marges\n"
" --mark-wrapped-lines[ESTIL]\n"
"               marca les línies ajustades amb ESTIL\n"
" --non-printable-format=FMT especifica quin format utilitzar per "
"representar\n"
"               els caràcters no imprimibles\n"

#: src/main.c:2607
#, fuzzy
msgid ""
" --nup-columnwise      layout pages in the N-up printing columnwise\n"
" --nup-xpad=NUM       set the page x-padding of N-up printing to NUM\n"
" --nup-ypad=NUM       set the page y-padding of N-up printing to NUM\n"
" --page-label-format=FMT  set page label format to FMT\n"
" --ps-level=LEVEL      set the PostScript language level that "
"enscript\n"
"               should use\n"
" --printer-options=OPTIONS pass extra options to the printer command\n"
" --rotate-even-pages    rotate even-numbered pages 180 degrees\n"
msgstr ""
" --nup-xpad=NÚM       fixa el marge x entre pàgines lògiques en NÚM\n"
" --nup-ypad=NÚM       fixa el marge y entre pàgiens lògiques en NÚM\n"
" --page-label-format=FMT  defineix el format de l'etiqueta de pàgina\n"
" --ps-level=NIVELL     indica quin nivell del llenguatge PostScript "
"ha\n"
"               d'utilitzar l'enscript\n"
" --printer-options=OPCIONS passa opcions addicionals a l'ordre d'impressió\n"
" --rotate-even-pages    gira les pàgines parell 180 graus\n"

#: src/main.c:2617
#, fuzzy
msgid ""
" --slice=NUM        print vertical slice NUM\n"
" --style=STYLE       use highlight style STYLE\n"
" --swap-even-page-margins  swap left and right side margins for each even\n"
"               numbered page\n"
" --toc           print table of contents\n"
" --ul-angle=ANGLE      set underlay text's angle to ANGLE\n"
" --ul-font=NAME       print underlays with font NAME\n"
" --ul-gray=NUM       print underlays with gray value NUM\n"
" --ul-position=POS     set underlay's starting position to POS\n"
" --ul-style=STYLE      print underlays with style STYLE\n"
" --word-wrap        wrap long lines from word boundaries\n"
msgstr ""
" --slice=NÚM        imprimeix la secció vertical definida per NÚM\n"
" --style=ESTIL       usa l'estil de ressalt ESTIL\n"
" --toc           imprimeix un índex\n"
" --ul-angle=ANGLE      defineix l'inclinació del text del peu de pàgina\n"
" --ul-font=NOM       usa el tipus de lletra NOM pel peu de pàgina\n"
" --ul-gray=NÚM       imprimeix el peu de pàgina en gris de valor NÚM\n"
" --ul-position=POSICIÓ   defineix la posició inicial del peu de pàgina\n"
" --ul-style=ESTIL      imprimeix el peu de pàgina amb l'estil ESTIL\n"
" --word-wrap        ajusta les línies llargues a nivell de paraula\n"

#: src/main.c:2631
msgid ""
"\n"
"Report bugs to mtr@iki.fi.\n"
msgstr ""
"\n"
"Comuniqueu bugs a mtr@iki.fi.\n"

#: src/psgen.c:324
#, c-format
msgid "couldn't find prolog \"%s\": %s\n"
msgstr "no s'ha trobat el prolog \"%s\": %s\n"

#: src/psgen.c:332
#, c-format
msgid "couldn't find encoding file \"%s.enc\": %s\n"
msgstr "no s'ha trobat el fitxer de codificació \"%s.enc\": %s\n"

#: src/psgen.c:464
#, c-format
msgid "couldn't find header definition file \"%s.hdr\": %s\n"
msgstr "no s'ha trobat el fitxer de definicions \"%s.hdr\": %s\n"

#: src/psgen.c:608
#, c-format
msgid "processing file \"%s\"...\n"
msgstr "processant el fitxer \"%s\"...\n"

#: src/psgen.c:906
#, c-format
msgid "EPS file \"%s\" is too large for page\n"
msgstr "el fitxer EPS \"%s\" no cap a la pàgina\n"

#: src/psgen.c:979
msgid "user font encoding can be only the system's default or `ps'"
msgstr "la codificació del tipus de lletra només pot ser la predeterminada o `ps'"

#: src/psgen.c:1220
#, c-format
msgid "unknown special escape: %s"
msgstr "seqüència especial d'escapada desconeguda: %s"

#: src/psgen.c:1346
#, c-format
msgid "illegal option %c for ^@epsf escape"
msgstr "l'opció %c a la seqüència ^@epsf és il·legal"

#: src/psgen.c:1352
msgid "malformed ^@epsf escape: no ']' after options"
msgstr "seqüència ^@epsf incorrecta: falta un ']' després de les opcions"

#: src/psgen.c:1364
#, c-format
msgid ""
"too long file name for ^@epsf escape:\n"
"%.*s"
msgstr ""
"la seqüència ^@epsf conté un nom de fitxer massa llarg:\n"
"%.*s"

#: src/psgen.c:1368
msgid "unexpected EOF while scanning ^@epsf escape"
msgstr "final de fitxer inesperat quan s'analitzava la seqüència ^@epsf"

#: src/psgen.c:1374
msgid "malformed ^@epsf escape: no '{' found"
msgstr "seqüència ^@epsf incorrecta: no s'ha trobat cap '{'"

#: src/psgen.c:1432
#, c-format
msgid "malformed %s escape: no '{' found"
msgstr "seqüència d'escapada %s incorrecta: no s'ha trobat cap '{'"

#: src/psgen.c:1446
#, c-format
msgid ""
"too long argument for %s escape:\n"
"%.*s"
msgstr ""
"la seqüència d'escapada %s conté un argument massa llarg:\n"
"%.*s"

#: src/psgen.c:1465
#, c-format
msgid "malformed font spec for ^@font escape: %s"
msgstr "especificació de tipus de lletra incorrecta a la seqüència ^@font: %s"

#: src/psgen.c:1501
#, c-format
msgid "malformed color spec for ^@%s escape: %s"
msgstr "especificació de color incorrecta a la seqüència ^@%s: %s"

#: src/psgen.c:1525
#, c-format
msgid "invalid value for ^@shade escape: %s"
msgstr "valor invàlid a la seqüència ^@shade: %s"

#: src/psgen.c:1533
#, c-format
msgid "invalid value for ^@bggray escape: %s"
msgstr "valor invàlid a la seqüència ^@bggray: %s"

# buscar alterncatives per `open pipe'
#: src/psgen.c:2397
#, c-format
msgid "epsf: couldn't open pipe to command \"%s\": %s\n"
msgstr "epsf: no s'ha pogut reconduir a l'ordre \"%s\": %s\n"

#: src/psgen.c:2430
#, c-format
msgid "couldn't open EPS file \"%s\": %s\n"
msgstr "no s'ha pogut obrir el fitxer EPS \"%s\": %s\n"

#: src/psgen.c:2467
#, c-format
msgid "EPS file \"%s\" does not start with \"%%!\" magic\n"
msgstr "el fitxer EPS \"%s\" no comença amb la combinació màgica \"%%!\"\n"

#: src/psgen.c:2492
#, c-format
msgid ""
"EPS file \"%s\" contains malformed %%%%BoundingBox row:\n"
"\"%.*s\"\n"
msgstr ""
"el fitxer EPS \"%s\" conté una línia %%%%BoundingBox incorrecta:\n"
"\"%.*s\"\n"

#: src/psgen.c:2517
#, c-format
msgid "EPS file \"%s\" is not a valid EPS file\n"
msgstr "el fitxer EPS \"%s\" no és un fitxer EPS vàlid\n"

# estudiar detalladament l'opció -Z
#: src/psgen.c:2659
#, c-format
msgid "passing through all input files for output language `%s'\n"
msgstr "passant tots els fitxers de l'entrada al llenguatge `%s'\n"

# estudiar l'opció -Z
#: src/psgen.c:2711
#, c-format
msgid "passing through %s file \"%s\"\n"
msgstr "passant el fitxer %s \"%s\"\n"

#: src/psgen.c:2814
#, fuzzy, c-format
msgid "couldn't create temporary divert file: %s"
msgstr "no s'ha pogut crear el nom del fitxer temporal: %s"

#: src/psgen.c:2831
#, c-format
msgid "couldn't rewind divert file: %s"
msgstr "no s'ha pogut localitzar l'inici del fitxer temporal: %s"

#: src/util.c:95
#, fuzzy, c-format
msgid "missing argument: %s"
msgstr "nombre de pàgines lògiques il·legal: %d"

#: src/util.c:185 src/util.c:213
#, c-format
msgid "illegal value \"%s\" for option %s"
msgstr "el valor \"%s\" de l'opció %s és il·legal"

#: src/util.c:201
#, c-format
msgid "invalid value \"%s\" for option %s"
msgstr "el valor \"%s\" de l'opció %s no és vàlid"

#: src/util.c:439
#, c-format
msgid "illegal option: %s"
msgstr "opció il·legal: %s"

#: src/util.c:616
#, c-format
msgid "%s:%d: %%Format: no name"
msgstr "%s:%d: %%Format: cap nom"

#: src/util.c:627
#, c-format
msgid "%s:%d: %%Format: too long name, maxlen=%d"
msgstr "%s:%d: %%Format: nom massa llarg, llargada màxima: %d caràcters"

#: src/util.c:650
#, c-format
msgid "%s:%d: %%Format: name \"%s\" is already defined"
msgstr "%s:%d: %%Format: el nom \"%s\" ja estava definit"

#: src/util.c:671
#, c-format
msgid "%s:%d: %%HeaderHeight: no argument"
msgstr "%s:%d: %%HeaderHeight: cap argument"

#: src/util.c:693
#, c-format
msgid "%s:%d: %%FooterHeight: no argument"
msgstr "%s:%d: %%FooterHeight: cap argument"

# sona estrany
#: src/util.c:840
#, c-format
msgid "%s: warning: font size is negative\n"
msgstr "%s: atenció: la mida de lletra és un nombre negatiu\n"

#: src/util.c:842
#, c-format
msgid "%s: warning: font width is negative\n"
msgstr "%s: atenció: l'amplada de lletra és un nombre negatiu\n"

#: src/util.c:844
#, c-format
msgid "%s: warning: font height is negative\n"
msgstr "%s: atenció: l'alçada de lletra és un nombre negatiu\n"

#: src/util.c:863
#, c-format
msgid "reading AFM info for font \"%s\"\n"
msgstr "llegint l'informació AFM pel tipus de lletra \"%s\"\n"

#: src/util.c:896
#, c-format
msgid "couldn't open AFM file for font \"%s\", using default\n"
msgstr ""
"no s'ha pogut obrir el fitxer AFM pel tipus de lletra \"%s\", s'usen els "
"valors per defecte\n"

#: src/util.c:903
#, c-format
msgid "couldn't open AFM file for the default font: %s"
msgstr "no s'ha pogut obrir el fitxer AFM pel tipus de lletra per defecte: %s"

#: src/util.c:1092
#, c-format
msgid "downloading font \"%s\"\n"
msgstr "carregant el tipus de lletra \"%s\"\n"

#: src/util.c:1097
#, c-format
msgid "couldn't open font description file \"%s\": %s\n"
msgstr "no s'ha pogut obrir la descripció de tipus de lletra \"%s\": %s\n"

#: src/util.c:1387
#, c-format
msgid "%s: too long format for %%D{} escape"
msgstr "%s: format massa llarg a la seqüència d'escapada %%D{}"

#: src/util.c:1472
#, c-format
msgid "%s: unknown `%%' escape `%c' (%d)"
msgstr "%s: seqüència d'escapada `%%' desconeguda `%c' (%d)"

#: src/util.c:1510
#, c-format
msgid "%s: no closing ')' for $() escape"
msgstr "%s: falta el ')' final a la seqüència $()"

#: src/util.c:1513
#, c-format
msgid "%s: too long variable name for $() escape"
msgstr "%s: nom de variable massa llarg a la seqüència $()"

#: src/util.c:1540
#, c-format
msgid "%s: too long format for $D{} escape"
msgstr "%s: format massa llarg a la seqüència $D{}"

#: src/util.c:1628
#, c-format
msgid "%s: unknown `$' escape `%c' (%d)"
msgstr "%s: seqüència d'escapada `$' desconeguda `%c' (%d)"

#: src/util.c:1819
#, c-format
msgid "malformed float dimension: \"%s\""
msgstr "dimensió de nombres reals incorrecta: \"%s\""

#: src/util.c:1936
#, c-format
msgid "couldn't open input filter \"%s\" for file \"%s\": %s"
msgstr "no s'ha pogut obrir el filtre d'entrada \"%s\" pel fitxer \"%s\": %s"

#: src/util.c:1953
#, c-format
msgid "couldn't open input file \"%s\": %s"
msgstr "no s'ha pogut obrir el fitxer d'entrada \"%s\": %s"

#: src/mkafmmap.c:173
#, c-format
msgid "file=%s\n"
msgstr "fitxer=%s\n"

#: src/mkafmmap.c:173
msgid "stdout"
msgstr "stdout (sortida estàndard)"

#: src/mkafmmap.c:181
#, c-format
msgid "%s: couldn't open output file \"%s\""
msgstr "%s: no s'ha pogut obrir el fitxer de sortida \"%s\""

#: src/mkafmmap.c:195
msgid "couldn't create AFM library"
msgstr "no s'ha pogut crear la biblioteca AFM"

#: src/mkafmmap.c:244
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [OPTION]... FILE...\n"
"Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n"
" -h, --help       print this help and exit\n"
" -p, --output-file=NAME print output to file NAME (default file is\n"
"             font.map). If FILE is `-', leavy output to\n"
"             stdout.\n"
" -V, --version      print version number\n"
msgstr ""
"Sintaxi: %s [OPCIÓ]... FITXER...\n"
"Els arguments obligatoris per les opcions llargues també ho són per les curtes.\n"
" -h, --help       mostra aquesta ajuda i surt\n"
" -p, --output-file=NOM  escriu la sortida al fitxer NOM (el fitxer per\n"
"             defecte és font.map). Si NOM és `-', l'envia a la\n"
"             sortida estàndard.\n"
" -V, --version      mostra la versió del programa\n"

#: states/lex.l:169 states/lex.l:175
msgid "error: EOF in comment"
msgstr "error: final de fitxer en un comentari"

#: states/lex.l:206
msgid "error: EOF in string constant"
msgstr "error: final de fitxer en una cadena constant"

#: states/lex.l:313
msgid "error: EOF in regular expression"
msgstr "error: final de fitxer en una expressió regular"

#: states/main.c:199
#, c-format
msgid "states for GNU %s %s"
msgstr "states pel GNU %s %s"

#: states/main.c:254
#, c-format
msgid "%s: malformed variable definition \"%s\"\n"
msgstr "%s: definició de variable incorrecta \"%s\"\n"

#: states/main.c:282
#, c-format
msgid "%s: couldn't create output file \"%s\": %s\n"
msgstr "%s: no s'ha pogut crear el fitxer de sortida \"%s\": %s\n"

#: states/main.c:313
#, c-format
msgid "%s: unknown warning level `%s'\n"
msgstr "%s: nivell d'alerta desconegut `%s'\n"

#: states/main.c:362 states/main.c:398 states/prims.c:1377 states/utils.c:229
#, c-format
msgid "%s: out of memory\n"
msgstr "%s: memòria esgotada\n"

#: states/main.c:423
#, c-format
msgid "%s: couldn't open input file `%s': %s\n"
msgstr "%s: no s'ha pogut obrir el fitxer d'entrada `%s': %s\n"

#: states/main.c:447
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [OPTION]... [FILE]...\n"
"Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n"
msgstr ""
"Sintaxi: %s [OPCIÓ]... [FITXER]...\n"
"Els arguments obligatoris per les opcions llargues també ho són per les curtes.\n"

# path
#: states/main.c:451
msgid ""
" -D, --define=VAR=VAL    define variable VAR to have value VAR\n"
" -f, --file=NAME      read state definitions from file NAME\n"
" -h, --help         print this help and exit\n"
" -o, --output=NAME     save output to file NAME\n"
" -p, --path=PATH      set the load path to PATH\n"
" -s, --state=NAME      start from state NAME\n"
" -v, --verbose       increase the program verbosity\n"
" -V, --version       print version number\n"
" -W, --warning=LEVEL    set the warning level to LEVEL\n"
msgstr ""
" -D, --define=VAR=VAL    fixa el valor de la variable VAR en VAL\n"
" -f, --file=NOM       llegeix definicions d'estat del fitxer NOM\n"
" -h, --help         mostra aquesta ajuda i surt\n"
" -o, --output=NOM      desa la sortida al fitxer NOM\n"
" -p, --path=CAMÍ      defineix el camí d'accés\n"
" -s, --state=NOM      comença l'execució en estat NOM\n"
" -v, --verbose       incrementa la loquacitat\n"
" -V, --version       mostra la versió del programa\n"
" -W, --warning=NIVELL    fixa el nivell d'alerta en NIVELL\n"

#: states/prims.c:46
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:%d: %s: too few arguments\n"
msgstr "%s:%d: %s: argument il·legal\n"

#: states/prims.c:56
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:%d: %s: too many arguments\n"
msgstr "%s:%d: %s: argument il·legal\n"

#: states/prims.c:109 states/prims.c:129 states/prims.c:255 states/prims.c:428
#: states/prims.c:903
#, c-format
msgid "%s:%d: %s: illegal argument type\n"
msgstr "%s:%d: %s: l'argument de tipus és il·legal\n"

#: states/prims.c:470
#, c-format
msgid "%s: panic: "
msgstr "%s: pànic: "

#: states/prims.c:504
#, c-format
msgid "%s:%d: %s: malformed version string `%s'\n"
msgstr "%s:%d: %s: la cadena de versió `%s' és incorrecta\n"

#: states/prims.c:519
#, c-format
msgid ""
"%s: FATAL ERROR: States version %s or higher is required for this script\n"
msgstr "%s: ERROR FATAL: Aquest script requereix la versió d'states %s o superior\n"

#: states/prims.c:610 states/prims.c:1276
#, c-format
msgid "%s:%d: %s: start offset is bigger than end offset\n"
msgstr "%s:%d: %s: el desplaçamant inicial és major que el final\n"

#: states/prims.c:619 states/prims.c:635 states/prims.c:1282
#, c-format
msgid "%s:%d: %s: offset out of range\n"
msgstr "%s:%d: %s: desplaçament fora d'abast\n"

#: states/prims.c:653
#, c-format
msgid "%s:%d: %s: illegal argument\n"
msgstr "%s:%d: %s: argument il·legal\n"

#: states/prims.c:700
#, c-format
msgid "%s:%d: %s: illegal regexp character syntax: %c\n"
msgstr "%s:%d: %s: la sintaxi del caràcter de l'expressió regular és il·legal: %c\n"

#: states/prims.c:915
#, c-format
msgid "%s:%d: %s: couldn't define state `%s'\n"
msgstr "%s:%d: %s: no s'ha pogut definir l'estat `%s'\n"

#: states/prims.c:1012
#, c-format
msgid "%s: primitive `%s': too few arguments for format\n"
msgstr "%s: primitiu `%s': falten arguments de format\n"

#: states/prims.c:1040
#, c-format
msgid "%s:%d: %s: argument %d doesn't match format\n"
msgstr "%s:%d: %s: l'argument %d no lliga amb cap format\n"

#: states/prims.c:1080
#, c-format
msgid "%s:%d: %s: no extra options can be specified for %%s\n"
msgstr "%s:%d: %s: no es poden definir opcions addicionals per %%s\n"

#: states/prims.c:1089
#, c-format
msgid "%s:%d: %s: illegal type specifier `%c'\n"
msgstr "%s:%d: %s: l'especificació de tipus `%c' és il·legal\n"

#: states/process.c:117
#, c-format
msgid "%s: undefined state `%s'\n"
msgstr "%s: estat indefinit `%s'\n"

#: states/process.c:198
#, c-format
msgid "%s: error: undefined variable `%s'\n"
msgstr "%s: error: variable indefinida `%s'\n"

#: states/process.c:292
#, c-format
msgid "%s: undefined super state `%s'\n"
msgstr "%s: superestat indefinit `%s'\n"

#: states/utils.c:262
#, c-format
msgid "%s:%d: couldn't compile regular expression \"%s\": %s\n"
msgstr "%s:%d: no s'ha pogut compilar l'expressió regular \"%s\": %s\n"

#: states/utils.c:451 states/utils.c:479
#, c-format
msgid "%s: ouf of memory"
msgstr "%s: memòria esgotada"

#: states/utils.c:456
#, c-format
msgid "warning: redefining state `%s'"
msgstr "atenció: redefinint l'estat `%s'"

#: states/utils.c:483
#, c-format
msgid "%s:%d: warning: redefining subroutine `%s'\n"
msgstr "%s:%d: atenció: redefinint la subrutina `%s'\n"

#: states/utils.c:580
#, c-format
msgid "%s:%d: error: undefined variable `%s'\n"
msgstr "%s:%d: error: variable indefinida `%s'\n"

#: states/utils.c:618
#, c-format
msgid "%s:%d: error: couldn't set variable `%s'\n"
msgstr "%s:%d: error: no s'ha pogut definir la variable `%s'\n"

#: states/utils.c:769
#, c-format
msgid "%s:%d: error: expression between illegal types\n"
msgstr "%s:%d: error: expressió entre tipus il·legals\n"

#: states/utils.c:867
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:%d: error: too few arguments for subroutine\n"
msgstr "%s: falten arguments a la subrutina\n"

#: states/utils.c:874
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:%d: error: too many arguments for subroutine\n"
msgstr "%s: sobren arguments a la subrutina\n"

#: states/utils.c:928
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:%d: error: undefined procedure `%s'\n"
msgstr "%s: procediment indefinit `%s'\n"

#: states/utils.c:1020
#, c-format
msgid "%s:%d: error: illegal lvalue for assignment\n"
msgstr ""
"%s:%d: error: valor de l'esquerra il·legal a l'assignació\n"
"\n"

#: states/utils.c:1028 states/utils.c:1112
#, c-format
msgid "%s:%d: error: array reference index is not integer\n"
msgstr "%s:%d: error: l'índex de referència de la matriu no és un enter\n"

#: states/utils.c:1034
#, c-format
msgid "%s:%d: error: negative array reference index\n"
msgstr "%s:%d: error: l'índex de referència de la matriu és un nombre negatiu\n"

#: states/utils.c:1085
#, c-format
msgid "%s:%d: error: illegal rvalue for string assignment\n"
msgstr "%s:%d: error: valor de la dreta il·legal a l'assignació de cadena\n"

#: states/utils.c:1104
#, c-format
msgid "%s:%d: error: illegal type for array reference\n"
msgstr "%s:%d: error: el tipus en la referència de la matriu és il·legal\n"

#: states/utils.c:1121
#, c-format
msgid "%s:%d: error: array reference index out of rance\n"
msgstr "%s:%d: error l'índex de referència de la matriu està fora d'abast\n"

#: states/utils.c:1347
#, c-format
msgid "%s: couldn't open definition file `%s': %s\n"
msgstr "%s: no s'ha pogut obrir el fitxer de definicions `%s': %s\n"

#: states/utils.c:1403
#, c-format
msgid "%s: autoloading `%s' from `%s'\n"
msgstr "%s: carregant `%s' de `%s'\n"

#~ msgid "couldn't create toc file \"%s\": %s"
#~ msgstr "no s'ha pogut crear el fitxer índex \"%s\": %s"

#~ msgid "couldn't create divert file \"%s\": %s"
#~ msgstr "no s'ha pogut crear el fitxer temporal \"%s\": %s"