glob.right   [plain text]


foo/bar foobar/bar
argv[1] = <a>
argv[2] = <abc>
argv[3] = <abd>
argv[4] = <abe>
argv[5] = <X*>
argv[1] = <a>
argv[2] = <abc>
argv[3] = <abd>
argv[4] = <abe>
argv[1] = <a>
argv[2] = <abc>
argv[3] = <abd>
argv[4] = <abe>
tmp/l1 tmp/l2 tmp/*4 tmp/l3
./glob-test: line 44: no match: tmp/*4
argv[1] = <bdir/>
argv[1] = <*>
argv[1] = <a*>
argv[1] = <a*>
argv[1] = <c>
argv[2] = <ca>
argv[3] = <cb>
argv[4] = <a*>
argv[5] = <*q*>
argv[1] = <**>
argv[1] = <**>
argv[1] = <\.\./*/>
argv[1] = <s/\..*//>
argv[1] = </^root:/{s/^[^:]*:[^:]*:\([^:]*\).*$/\1/>
argv[1] = <abc>
argv[2] = <abd>
argv[3] = <abe>
argv[4] = <bb>
argv[5] = <cb>
argv[1] = <abd>
argv[2] = <abe>
argv[3] = <bb>
argv[4] = <bcd>
argv[5] = <bdir>
argv[6] = <ca>
argv[7] = <cb>
argv[8] = <dd>
argv[9] = <de>
argv[1] = <abd>
argv[2] = <abe>
argv[1] = <a-b>
argv[2] = <aXb>
argv[1] = <Beware>
argv[2] = <d>
argv[3] = <dd>
argv[4] = <de>
argv[1] = <a*b/ooo>
argv[1] = <a*b/ooo>
no match
not there
argv[1] = <abc>
argv[1] = <abc>
argv[1] = <abc>
argv[1] = <abc>
match 1
match 2
ok 1
ok 2
ok 3
ok 4
ok 5
argv[1] = <man/man1/bash.1>
argv[1] = <man/man1/bash.1>
argv[1] = <man/man1/bash.1>
ok 1
ok 2
ok 3
ok 4
ok 5
ok 6
ok 7
ok 8
ok 9
ok 10
ok 11
ok 20
ok 21
ok 22
ok 23
ok 24
ok 25
ok 26
ok 27
ok 28
ok 29
ok 30
ok 31
ok 32
ok 33
ok 34
ok 35
ok 36
ok 37
argv[1] = <b>
argv[2] = <bb>
argv[3] = <bcd>
argv[4] = <bdir>
argv[1] = <Beware>
argv[2] = <b>
argv[3] = <bb>
argv[4] = <bcd>
argv[5] = <bdir>
argv[1] = <Beware>
argv[2] = <b>
argv[3] = <bb>
argv[4] = <bcd>
argv[5] = <bdir>
argv[1] = <*>
argv[1] = <a*b>
argv[2] = <a-b>
argv[3] = <aXb>
argv[4] = <abd>
argv[5] = <bb>
argv[6] = <bcd>
argv[7] = <bdir>
argv[8] = <ca>
argv[9] = <cb>
argv[10] = <dd>
argv[11] = <man>
argv[1] = <Beware>
argv[2] = <abc>
argv[3] = <abe>
argv[4] = <bdir>
argv[5] = <ca>
argv[6] = <de>
argv[7] = <man>
argv[1] = <*>
argv[1] = <man/man1/bash.1>
argv[1] = <man/man1/bash.1>