dollar.right   [plain text]


argv[1] = <>
argv[1] = <a b>
argv[1] = <ab>
argv[1] = <a b>
argv[1] = <a>
argv[2] = <b>
argv[1] = <a>
argv[2] = <b>
argv[1] = <3>
argv[1] = <bob>
argv[1] = <tom dick harry>
argv[1] = <joe>
argv[1] = <3>
argv[1] = <bob>
argv[1] = <tom dick harry>
argv[1] = <joe>
argv[1] = <3>
argv[1] = <bob>
argv[1] = <tom dick harry>
argv[1] = <joe>
argv[1] = <3>
argv[1] = <bob>
argv[1] = <tom dick harry>
argv[1] = <joe>
argv[1] = <3>
argv[1] = <bob>
argv[1] = <tom dick harry>
argv[1] = <joe>
argv[1] = <3>
argv[1] = <bob>
argv[1] = <tom dick harry>
argv[1] = <joe>
argv[1] = <5>
argv[1] = <bob>
argv[1] = <tom>
argv[1] = <dick>
argv[1] = <5>
argv[1] = <bob>
argv[1] = <tom>
argv[1] = <dick>
argv[1] = <1>
argv[1] = <bob>
argv[2] = <tom>
argv[3] = <dick>
argv[4] = <harry>
argv[5] = <joe>
argv[1] = <3>
argv[1] = <bob>
argv[1] = <tom>
argv[2] = <dick>
argv[3] = <harry>
argv[1] = <joe>
argv[1] = <a>
argv[2] = <b>
argv[3] = <c>
argv[4] = <d>
argv[5] = <e>
argv[1] = <a>
argv[2] = <b>
argv[3] = <c>
argv[4] = <d>
argv[5] = <e>
argv[1] = <foo>
argv[2] = <bar>
argv[3] = <bam>
argv[1] = <foobarbam>
argv[1] = <foo>
argv[2] = <bar>
argv[3] = <bam>
argv[1] = <foo>
argv[2] = <bar>
argv[3] = <bam>
argv[1] = <foo bar bam>
foo = 1:2:3:4:5:6:7:8:9:10
bar = 1:2:3:4:5:6:7:8:9:10
foo1 = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
bar1 = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
foo2 = 1:2:3:4:5:6:7:8:9:10
bar2 = 1:2:3:4:5:6:7:8:9:10
foo3 = 1:2:3:4:5:6:7:8:9:10
bar3 = 1:2:3:4:5:6:7:8:9:10
ok 1
ok 2
ok 3
ok 4
foo = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
bar = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
foo1 = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
bar1 = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
foo2 = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
bar2 = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
foo3 = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
bar3 = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ok 1
ok 2
ok 3
ok 4
xa|xb|xc
xa|xb|xc
a|b|c
a|b|c
a b c
a b c
xa xb xc
xa xb xc
a|b
b|c
a b
b c
a|b|c
a|b|c
xa|xb|xc
xa|xb|xc
3
3
3
3
3
3
3
3
argv[1] = <echo 1 ; echo 1>
argv[1] = <echo 1 2 ; echo 1>
argv[2] = <2>
argv[1] = <echo 1 ; echo 1>
argv[1] = <echo 1 2 ; echo 1>
argv[2] = <2>
argv[1] = <AB>
argv[1] = <AB>
argv[1] = <A BC D>
argv[1] = <A BC D>
argv[1] = <A BC D>
argv[1] = <A B>
argv[2] = <C D>
argv[1] = <A BC D>
argv[1] = <A BC D>