iso8859-11.enc   [plain text]


STARTENCODING iso8859-11
ALIAS tis620-0
ALIAS tis620.2529-1
ALIAS tis620.2533-1
ALIAS tis620.2533-0
STARTMAPPING unicode
UNDEFINE 0x7F 0xA0
0xA1	0x0E01 # THAI CHARACTER KO KAI
0xA2	0x0E02 # THAI CHARACTER KHO KHAI
0xA3	0x0E03 # THAI CHARACTER KHO KHUAT
0xA4	0x0E04 # THAI CHARACTER KHO KHWAI
0xA5	0x0E05 # THAI CHARACTER KHO KHON
0xA6	0x0E06 # THAI CHARACTER KHO RAKHANG
0xA7	0x0E07 # THAI CHARACTER NGO NGU
0xA8	0x0E08 # THAI CHARACTER CHO CHAN
0xA9	0x0E09 # THAI CHARACTER CHO CHING
0xAA	0x0E0A # THAI CHARACTER CHO CHANG
0xAB	0x0E0B # THAI CHARACTER SO SO 
0xAC	0x0E0C # THAI CHARACTER CHO CHOE
0xAD	0x0E0D # THAI CHARACTER YO YING
0xAE	0x0E0E # THAI CHARACTER DO CHADA
0xAF	0x0E0F # THAI CHARACTER TO PATAK
0xB0	0x0E10 # THAI CHARACTER THO THAN
0xB1	0x0E11 # THAI CHARACTER THO NANGMONTHO
0xB2	0x0E12 # THAI CHARACTER THO PHUTHAO
0xB3	0x0E13 # THAI CHARACTER NO NEN
0xB4	0x0E14 # THAI CHARACTER DO DEK
0xB5	0x0E15 # THAI CHARACTER TO TAO
0xB6	0x0E16 # THAI CHARACTER THO THUNG
0xB7	0x0E17 # THAI CHARACTER THO THAHAN
0xB8	0x0E18 # THAI CHARACTER THO THONG
0xB9	0x0E19 # THAI CHARACTER NO NU
0xBA	0x0E1A # THAI CHARACTER BO BAIMAI
0xBB	0x0E1B # THAI CHARACTER PO PLA
0xBC	0x0E1C # THAI CHARACTER PHO PHUNG
0xBD	0x0E1D # THAI CHARACTER FO FA
0xBE	0x0E1E # THAI CHARACTER PHO PHAN
0xBF	0x0E1F # THAI CHARACTER FO FAN
0xC0	0x0E20 # THAI CHARACTER PHO SAMPHAO
0xC1	0x0E21 # THAI CHARACTER MO MA
0xC2	0x0E22 # THAI CHARACTER YO YAK
0xC3	0x0E23 # THAI CHARACTER RO RUA
0xC4	0x0E24 # THAI CHARACTER RU
0xC5	0x0E25 # THAI CHARACTER LO LING
0xC6	0x0E26 # THAI CHARACTER LU
0xC7	0x0E27 # THAI CHARACTER WO WAEN
0xC8	0x0E28 # THAI CHARACTER SO SALA
0xC9	0x0E29 # THAI CHARACTER SO RUSI
0xCA	0x0E2A # THAI CHARACTER SO SUA
0xCB	0x0E2B # THAI CHARACTER HO HIP
0xCC	0x0E2C # THAI CHARACTER LO CHULA
0xCD	0x0E2D # THAI CHARACTER O ANG
0xCE	0x0E2E # THAI CHARACTER HO NOKHUK
0xCF	0x0E2F # THAI CHARACTER PAIYANNOI
0xD0	0x0E30 # THAI CHARACTER SARA A
0xD1	0x0E31 # THAI CHARACTER MAI HAN-AKAT
0xD2	0x0E32 # THAI CHARACTER SARA AA
0xD3	0x0E33 # THAI CHARACTER SARA AM
0xD4	0x0E34 # THAI CHARACTER SARA I
0xD5	0x0E35 # THAI CHARACTER SARA II
0xD6	0x0E36 # THAI CHARACTER SARA UE
0xD7	0x0E37 # THAI CHARACTER SARA UEE
0xD8	0x0E38 # THAI CHARACTER SARA U
0xD9	0x0E39 # THAI CHARACTER SARA UU
0xDA	0x0E3A # THAI CHARACTER PHINTHU
UNDEFINE 0xDB 0xDE
0xDF	0x0E3F # THAI CHARACTER SYMBOL BAHT
0xE0	0x0E40 # THAI CHARACTER SARA E
0xE1	0x0E41 # THAI CHARACTER SARA AE
0xE2	0x0E42 # THAI CHARACTER SARA O
0xE3	0x0E43 # THAI CHARACTER SARA AI MAIMUAN
0xE4	0x0E44 # THAI CHARACTER SARA AI MAIMALAI
0xE5	0x0E45 # THAI CHARACTER LAKKHANGYAO
0xE6	0x0E46 # THAI CHARACTER MAIYAMOK
0xE7	0x0E47 # THAI CHARACTER MAITAIKHU
0xE8	0x0E48 # THAI CHARACTER MAI EK
0xE9	0x0E49 # THAI CHARACTER MAI THO
0xEA	0x0E4A # THAI CHARACTER MAI TRI
0xEB	0x0E4B # THAI CHARACTER MAI CHATTAWA
0xEC	0x0E4C # THAI CHARACTER THANTHAKHAT
0xED	0x0E4D # THAI CHARACTER NIKHAHIT
0xEE	0x0E4E # THAI CHARACTER YAMAKKAN
0xEF	0x0E4F # THAI CHARACTER FONGMAN
0xF0	0x0E50 # THAI DIGIT ZERO
0xF1	0x0E51 # THAI DIGIT ONE
0xF2	0x0E52 # THAI DIGIT TWO
0xF3	0x0E53 # THAI DIGIT THREE
0xF4	0x0E54 # THAI DIGIT FOUR
0xF5	0x0E55 # THAI DIGIT FIVE
0xF6	0x0E56 # THAI DIGIT SIX
0xF7	0x0E57 # THAI DIGIT SEVEN
0xF8	0x0E58 # THAI DIGIT EIGHT
0xF9	0x0E59 # THAI DIGIT NINE
0xFA	0x0E5A # THAI CHARACTER ANGKHANKHU
0xFB	0x0E5B # THAI CHARACTER KHOMUT
UNDEFINE 0xFC 0xFF
ENDMAPPING
ENDENCODING