Europe_Moscow.gpx   [plain text]


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx version="1.0">
<trk>
	<name>UTC +3 (winter) MSD</name>
	<trkseg>
		<trkpt lon="39.1552734375" lat="49.8964036984"></trkpt>
		<trkpt lon="39.111328125" lat="49.860120026"></trkpt>
		<trkpt lon="39.1058349609" lat="49.8459531474"></trkpt>
		<trkpt lon="39.0563964844" lat="49.8273528165"></trkpt>
		<trkpt lon="39.0110778809" lat="49.8273528165"></trkpt>
		<trkpt lon="38.9932250977" lat="49.8122901653"></trkpt>
		<trkpt lon="38.9643859863" lat="49.8122901653"></trkpt>
		<trkpt lon="38.9520263672" lat="49.8016548822"></trkpt>
		<trkpt lon="38.9465332031" lat="49.8034275917"></trkpt>
		<trkpt lon="38.9300537109" lat="49.8025412451"></trkpt>
		<trkpt lon="38.9163208008" lat="49.8246950423"></trkpt>
		<trkpt lon="38.9218139648" lat="49.8388681507"></trkpt>
		<trkpt lon="38.9149475098" lat="49.846838699"></trkpt>
		<trkpt lon="38.9245605469" lat="49.8583493933"></trkpt>
		<trkpt lon="38.8998413086" lat="49.8742827519"></trkpt>
		<trkpt lon="38.8751220703" lat="49.8707424597"></trkpt>
		<trkpt lon="38.846282959" lat="49.8707424597"></trkpt>
		<trkpt lon="38.8339233398" lat="49.8804776387"></trkpt>
		<trkpt lon="38.7954711914" lat="49.8884413254"></trkpt>
		<trkpt lon="38.7872314453" lat="49.8840172172"></trkpt>
		<trkpt lon="38.7734985352" lat="49.8972883254"></trkpt>
		<trkpt lon="38.7446594238" lat="49.902595747"></trkpt>
		<trkpt lon="38.7295532227" lat="49.93177613"></trkpt>
		<trkpt lon="38.6993408203" lat="49.937079757"></trkpt>
		<trkpt lon="38.6938476562" lat="49.9618222987"></trkpt>
		<trkpt lon="38.7185668945" lat="49.9821370212"></trkpt>
		<trkpt lon="38.6993408203" lat="49.9962639446"></trkpt>
		<trkpt lon="38.6828613281" lat="50.0121517738"></trkpt>
		<trkpt lon="38.674621582" lat="50.0077390146"></trkpt>
		<trkpt lon="38.673248291" lat="49.9777215066"></trkpt>
		<trkpt lon="38.6499023438" lat="49.9609388553"></trkpt>
		<trkpt lon="38.6141967773" lat="49.9777215066"></trkpt>
		<trkpt lon="38.5894775391" lat="49.980370864"></trkpt>
		<trkpt lon="38.5290527344" lat="49.9635891367"></trkpt>
		<trkpt lon="38.497467041" lat="49.9724223542"></trkpt>
		<trkpt lon="38.491973877" lat="49.9839031135"></trkpt>
		<trkpt lon="38.4796142578" lat="49.9874351037"></trkpt>
		<trkpt lon="38.4713745117" lat="49.9997950271"></trkpt>
		<trkpt lon="38.4370422363" lat="50.0112692544"></trkpt>
		<trkpt lon="38.4164428711" lat="49.9892010016"></trkpt>
		<trkpt lon="38.3628845215" lat="50.013916764"></trkpt>
		<trkpt lon="38.3642578125" lat="50.0403838385"></trkpt>
		<trkpt lon="38.3395385742" lat="50.0685993105"></trkpt>
		<trkpt lon="38.3422851562" lat="50.0897500274"></trkpt>
		<trkpt lon="38.3038330078" lat="50.0941552523"></trkpt>
		<trkpt lon="38.2832336426" lat="50.0835820322"></trkpt>
		<trkpt lon="38.2557678223" lat="50.0818196021"></trkpt>
		<trkpt lon="38.1816101074" lat="50.0879878241"></trkpt>
		<trkpt lon="38.1802368164" lat="50.0782945474"></trkpt>
		<trkpt lon="38.1871032715" lat="50.057138776"></trkpt>
		<trkpt lon="38.1788635254" lat="50.0500847784"></trkpt>
		<trkpt lon="38.1925964355" lat="50.013916764"></trkpt>
		<trkpt lon="38.2173156738" lat="49.9830200755"></trkpt>
		<trkpt lon="38.2008361816" lat="49.9759551873"></trkpt>
		<trkpt lon="38.1953430176" lat="49.9635891367"></trkpt>
		<trkpt lon="38.1651306152" lat="49.9503362708"></trkpt>
		<trkpt lon="38.1678771973" lat="49.9432665841"></trkpt>
		<trkpt lon="38.1280517578" lat="49.9255878274"></trkpt>
		<trkpt lon="38.1266784668" lat="49.9459178382"></trkpt>
		<trkpt lon="38.056640625" lat="49.93177613"></trkpt>
		<trkpt lon="38.0332946777" lat="49.9061337036"></trkpt>
		<trkpt lon="38.0291748047" lat="49.9140931575"></trkpt>
		<trkpt lon="38.0346679688" lat="49.9273559949"></trkpt>
		<trkpt lon="38.0470275879" lat="49.9353119462"></trkpt>
		<trkpt lon="37.9989624023" lat="49.978604642"></trkpt>
		<trkpt lon="37.972869873" lat="49.9874351037"></trkpt>
		<trkpt lon="37.9522705078" lat="50.0112692544"></trkpt>
		<trkpt lon="37.9138183594" lat="50.051848375"></trkpt>
		<trkpt lon="37.8630065918" lat="50.0606653859"></trkpt>
		<trkpt lon="37.7984619141" lat="50.0906311048"></trkpt>
		<trkpt lon="37.7682495117" lat="50.084463223"></trkpt>
		<trkpt lon="37.7188110352" lat="50.1232195808"></trkpt>
		<trkpt lon="37.7160644531" lat="50.1399455874"></trkpt>
		<trkpt lon="37.6927185059" lat="50.1513863289"></trkpt>
		<trkpt lon="37.6487731934" lat="50.182174724"></trkpt>
		<trkpt lon="37.6254272461" lat="50.21557967"></trkpt>
		<trkpt lon="37.6336669922" lat="50.2384222188"></trkpt>
		<trkpt lon="37.6309204102" lat="50.2910940423"></trkpt>
		<trkpt lon="37.6487731934" lat="50.3068842316"></trkpt>
		<trkpt lon="37.6419067383" lat="50.3191618663"></trkpt>
		<trkpt lon="37.5842285156" lat="50.3209155554"></trkpt>
		<trkpt lon="37.5801086426" lat="50.3139004111"></trkpt>
		<trkpt lon="37.5622558594" lat="50.3366958452"></trkpt>
		<trkpt lon="37.530670166" lat="50.3402018646"></trkpt>
		<trkpt lon="37.5032043457" lat="50.3586042215"></trkpt>
		<trkpt lon="37.4757385254" lat="50.3708684975"></trkpt>
		<trkpt lon="37.4674987793" lat="50.4303927624"></trkpt>
		<trkpt lon="37.4908447266" lat="50.4330171114"></trkpt>
		<trkpt lon="37.4949645996" lat="50.4653721219"></trkpt>
		<trkpt lon="37.4716186523" lat="50.4671204111"></trkpt>
		<trkpt lon="37.4290466309" lat="50.4505090536"></trkpt>
		<trkpt lon="37.4153137207" lat="50.4408892854"></trkpt>
		<trkpt lon="37.3246765137" lat="50.4443876092"></trkpt>
		<trkpt lon="37.2999572754" lat="50.433891862"></trkpt>
		<trkpt lon="37.2972106934" lat="50.410267921"></trkpt>
		<trkpt lon="37.1502685547" lat="50.3603564549"></trkpt>
		<trkpt lon="37.1324157715" lat="50.3699925829"></trkpt>
		<trkpt lon="37.088470459" lat="50.3629846839"></trkpt>
		<trkpt lon="37.088470459" lat="50.3524708949"></trkpt>
		<trkpt lon="37.0431518555" lat="50.3480894623"></trkpt>
		<trkpt lon="37.0404052734" lat="50.3586042215"></trkpt>
		<trkpt lon="36.9140625" lat="50.3568519233"></trkpt>
		<trkpt lon="36.6778564453" lat="50.2682767373"></trkpt>
		<trkpt lon="36.6558837891" lat="50.2226093119"></trkpt>
		<trkpt lon="36.5899658203" lat="50.2401788848"></trkpt>
		<trkpt lon="36.6009521484" lat="50.2858294811"></trkpt>
		<trkpt lon="36.5350341797" lat="50.2998670167"></trkpt>
		<trkpt lon="36.4306640625" lat="50.3349427384"></trkpt>
		<trkpt lon="36.3372802734" lat="50.2998670167"></trkpt>
		<trkpt lon="36.2878417969" lat="50.3103924507"></trkpt>
		<trkpt lon="36.298828125" lat="50.3419547773"></trkpt>
		<trkpt lon="36.1614990234" lat="50.4505090536"></trkpt>
		<trkpt lon="36.0461425781" lat="50.461001116"></trkpt>
		<trkpt lon="35.8099365234" lat="50.4330171114"></trkpt>
		<trkpt lon="35.7385253906" lat="50.376999447"></trkpt>
		<trkpt lon="35.6286621094" lat="50.3664887627"></trkpt>
		<trkpt lon="35.595703125" lat="50.461001116"></trkpt>
		<trkpt lon="35.4309082031" lat="50.5727716904"></trkpt>
		<trkpt lon="35.4309082031" lat="50.6320421888"></trkpt>
		<trkpt lon="35.5187988281" lat="50.6599083609"></trkpt>
		<trkpt lon="35.4858398438" lat="50.7260242966"></trkpt>
		<trkpt lon="35.5133056641" lat="50.7955193669"></trkpt>
		<trkpt lon="35.4418945312" lat="50.8198182622"></trkpt>
		<trkpt lon="35.4254150391" lat="50.868378142"></trkpt>
		<trkpt lon="35.419921875" lat="50.9203505094"></trkpt>
		<trkpt lon="35.3649902344" lat="50.9515060945"></trkpt>
		<trkpt lon="35.3704833984" lat="50.9930144098"></trkpt>
		<trkpt lon="35.4309082031" lat="51.0413938981"></trkpt>
		<trkpt lon="35.3210449219" lat="51.0897229181"></trkpt>
		<trkpt lon="35.2111816406" lat="51.062112514"></trkpt>
		<trkpt lon="35.1837158203" lat="51.1000725724"></trkpt>
		<trkpt lon="35.1892089844" lat="51.1345546915"></trkpt>
		<trkpt lon="35.1617431641" lat="51.148340334"></trkpt>
		<trkpt lon="35.1617431641" lat="51.2378466891"></trkpt>
		<trkpt lon="35.0134277344" lat="51.2447245928"></trkpt>
		<trkpt lon="34.8266601562" lat="51.2034417431"></trkpt>
		<trkpt lon="34.8101806641" lat="51.1862296264"></trkpt>
		<trkpt lon="34.8101806641" lat="51.1862296264"></trkpt>
		<trkpt lon="34.6893310547" lat="51.1999998341"></trkpt>
		<trkpt lon="34.6673583984" lat="51.2653521339"></trkpt>
		<trkpt lon="34.5739746094" lat="51.2550395202"></trkpt>
		<trkpt lon="34.3872070312" lat="51.2928411273"></trkpt>
		<trkpt lon="34.3157958984" lat="51.2584773152"></trkpt>
		<trkpt lon="34.2608642578" lat="51.2722259245"></trkpt>
		<trkpt lon="34.3762207031" lat="51.3649214883"></trkpt>
		<trkpt lon="34.2663574219" lat="51.4266144971"></trkpt>
		<trkpt lon="34.3212890625" lat="51.5326686067"></trkpt>
		<trkpt lon="34.1400146484" lat="51.6725551484"></trkpt>
		<trkpt lon="34.4586181641" lat="51.7236255151"></trkpt>
		<trkpt lon="34.4421386719" lat="51.808614752"></trkpt>
		<trkpt lon="34.3212890625" lat="51.896833883"></trkpt>
		<trkpt lon="34.27734375" lat="51.893444037"></trkpt>
		<trkpt lon="34.2663574219" lat="51.9239434455"></trkpt>
		<trkpt lon="34.1729736328" lat="51.9916457722"></trkpt>
		<trkpt lon="34.0960693359" lat="52.0795060038"></trkpt>
		<trkpt lon="34.1345214844" lat="52.1368597485"></trkpt>
		<trkpt lon="33.8159179688" lat="52.3621832167"></trkpt>
		<trkpt lon="33.6840820312" lat="52.368891706"></trkpt>
		<trkpt lon="33.5247802734" lat="52.3084786237"></trkpt>
		<trkpt lon="33.1842041016" lat="52.37895253"></trkpt>
		<trkpt lon="32.9095458984" lat="52.2614335973"></trkpt>
		<trkpt lon="32.8820800781" lat="52.2984017515"></trkpt>
		<trkpt lon="32.7062988281" lat="52.2681573738"></trkpt>
		<trkpt lon="32.5524902344" lat="52.348763182"></trkpt>
		<trkpt lon="32.3602294922" lat="52.3420516364"></trkpt>
		<trkpt lon="32.3492431641" lat="52.2748801307"></trkpt>
		<trkpt lon="32.3217773438" lat="52.2244345987"></trkpt>
		<trkpt lon="32.3107910156" lat="52.1233713863"></trkpt>
		<trkpt lon="32.2009277344" lat="52.0795060038"></trkpt>
		<trkpt lon="32.16796875" lat="52.0930076396"></trkpt>
		<trkpt lon="32.0965576172" lat="52.0389765831"></trkpt>
		<trkpt lon="31.9757080078" lat="52.052490476"></trkpt>
		<trkpt lon="31.9757080078" lat="52.0828817957"></trkpt>
		<trkpt lon="31.7999267578" lat="52.1166256738"></trkpt>
		<trkpt lon="31.7834472656" lat="52.2042403226"></trkpt>
		<trkpt lon="31.7175292969" lat="52.2109727681"></trkpt>
		<trkpt lon="31.7395019531" lat="52.2849623545"></trkpt>
		<trkpt lon="31.6351318359" lat="52.3151952644"></trkpt>
		<trkpt lon="31.6241455078" lat="52.5229059403"></trkpt>
		<trkpt lon="31.6955566406" lat="52.5195635293"></trkpt>
		<trkpt lon="31.5362548828" lat="52.6897024281"></trkpt>
		<trkpt lon="31.5856933594" lat="52.703018713"></trkpt>
		<trkpt lon="31.6351318359" lat="52.7529186101"></trkpt>
		<trkpt lon="31.5472412109" lat="52.8624974597"></trkpt>
		<trkpt lon="31.4868164062" lat="52.8823912223"></trkpt>
		<trkpt lon="31.3385009766" lat="53.0280001677"></trkpt>
		<trkpt lon="31.3824462891" lat="53.0874262194"></trkpt>
		<trkpt lon="31.4428710938" lat="53.1862875739"></trkpt>
		<trkpt lon="31.5966796875" lat="53.1797038936"></trkpt>
		<trkpt lon="31.640625" lat="53.2027423535"></trkpt>
		<trkpt lon="31.7559814453" lat="53.166533501"></trkpt>
		<trkpt lon="31.8054199219" lat="53.1138114932"></trkpt>
		<trkpt lon="32.0086669922" lat="53.0841269222"></trkpt>
		<trkpt lon="32.2668457031" lat="53.103918912"></trkpt>
		<trkpt lon="32.5524902344" lat="53.2816374081"></trkpt>
		<trkpt lon="32.7612304688" lat="53.330872983"></trkpt>
		<trkpt lon="32.8216552734" lat="53.3964321271"></trkpt>
		<trkpt lon="32.7667236328" lat="53.46843072"></trkpt>
		<trkpt lon="32.607421875" lat="53.5239824854"></trkpt>
		<trkpt lon="32.4700927734" lat="53.592504809"></trkpt>
		<trkpt lon="32.4700927734" lat="53.6706801935"></trkpt>
		<trkpt lon="32.5085449219" lat="53.6771882719"></trkpt>
		<trkpt lon="32.5030517578" lat="53.7324663545"></trkpt>
		<trkpt lon="32.3822021484" lat="53.7519589319"></trkpt>
		<trkpt lon="32.1405029297" lat="53.826596743"></trkpt>
		<trkpt lon="31.8823242188" lat="53.7844264713"></trkpt>
		<trkpt lon="31.7999267578" lat="53.8330807127"></trkpt>
		<trkpt lon="31.9097900391" lat="53.962549442"></trkpt>
		<trkpt lon="31.904296875" lat="54.0851734209"></trkpt>
		<trkpt lon="31.6351318359" lat="54.1463498987"></trkpt>
		<trkpt lon="31.5307617188" lat="54.175296724"></trkpt>
		<trkpt lon="31.3439941406" lat="54.2780548597"></trkpt>
		<trkpt lon="31.3275146484" lat="54.3645581895"></trkpt>
		<trkpt lon="31.2945556641" lat="54.3997481556"></trkpt>
		<trkpt lon="31.2176513672" lat="54.4859956737"></trkpt>
		<trkpt lon="31.1407470703" lat="54.4955675219"></trkpt>
		<trkpt lon="31.1022949219" lat="54.5306451282"></trkpt>
		<trkpt lon="31.2286376953" lat="54.6356973061"></trkpt>
		<trkpt lon="31.1901855469" lat="54.6770071557"></trkpt>
		<trkpt lon="31.0418701172" lat="54.6865342345"></trkpt>
		<trkpt lon="30.7781982422" lat="54.8196787043"></trkpt>
		<trkpt lon="30.8825683594" lat="54.9334543069"></trkpt>
		<trkpt lon="31.0418701172" lat="55.0248734409"></trkpt>
		<trkpt lon="31.0089111328" lat="55.1882766126"></trkpt>
		<trkpt lon="30.8441162109" lat="55.2947561692"></trkpt>
		<trkpt lon="30.9484863281" lat="55.3884720616"></trkpt>
		<trkpt lon="30.9375" lat="55.631097073"></trkpt>
		<trkpt lon="30.8441162109" lat="55.6403989567"></trkpt>
		<trkpt lon="30.8001708984" lat="55.6155890253"></trkpt>
		<trkpt lon="30.7397460938" lat="55.6651931844"></trkpt>
		<trkpt lon="30.6848144531" lat="55.6651931844"></trkpt>
		<trkpt lon="30.6463623047" lat="55.7456660352"></trkpt>
		<trkpt lon="30.5584716797" lat="55.761122589"></trkpt>
		<trkpt lon="30.5310058594" lat="55.8136290712"></trkpt>
		<trkpt lon="30.3936767578" lat="55.8167154842"></trkpt>
		<trkpt lon="30.3112792969" lat="55.8475661533"></trkpt>
		<trkpt lon="30.3002929688" lat="55.8753108357"></trkpt>
		<trkpt lon="30.1574707031" lat="55.8753108357"></trkpt>
		<trkpt lon="30.1300048828" lat="55.8537333507"></trkpt>
		<trkpt lon="29.9816894531" lat="55.88147363"></trkpt>
		<trkpt lon="29.9487304688" lat="55.862982312"></trkpt>
		<trkpt lon="29.8828125" lat="55.8660648098"></trkpt>
		<trkpt lon="29.7729492188" lat="55.7981933341"></trkpt>
		<trkpt lon="29.5751953125" lat="55.7673034957"></trkpt>
		<trkpt lon="29.5037841797" lat="55.7147345501"></trkpt>
		<trkpt lon="29.3884277344" lat="55.7673034957"></trkpt>
		<trkpt lon="29.4543457031" lat="55.8937962841"></trkpt>
		<trkpt lon="29.4927978516" lat="55.9091941003"></trkpt>
		<trkpt lon="29.4104003906" lat="55.983018568"></trkpt>
		<trkpt lon="29.2291259766" lat="56.0014527003"></trkpt>
		<trkpt lon="29.1357421875" lat="56.0444314994"></trkpt>
		<trkpt lon="28.8555908203" lat="56.0106664704"></trkpt>
		<trkpt lon="28.8391113281" lat="55.9799453579"></trkpt>
		<trkpt lon="28.7622070312" lat="55.9799453579"></trkpt>
		<trkpt lon="28.6743164062" lat="56.0659029633"></trkpt>
		<trkpt lon="28.6798095703" lat="56.108810038"></trkpt>
		<trkpt lon="28.3831787109" lat="56.1118730004"></trkpt>
		<trkpt lon="28.3721923828" lat="56.0842975621"></trkpt>
		<trkpt lon="28.2678222656" lat="56.1026833819"></trkpt>
		<trkpt lon="28.2733154297" lat="56.136367925"></trkpt>
		<trkpt lon="28.1854248047" lat="56.1669646502"></trkpt>
		<trkpt lon="28.2568359375" lat="56.2708113884"></trkpt>
		<trkpt lon="28.1854248047" lat="56.3682926604"></trkpt>
		<trkpt lon="28.2073974609" lat="56.4503490293"></trkpt>
		<trkpt lon="28.1195068359" lat="56.5231395644"></trkpt>
		<trkpt lon="28.1689453125" lat="56.5504000241"></trkpt>
		<trkpt lon="28.1524658203" lat="56.6018384813"></trkpt>
		<trkpt lon="28.0645751953" lat="56.6018384813"></trkpt>
		<trkpt lon="28.0261230469" lat="56.6501872514"></trkpt>
		<trkpt lon="28.0316162109" lat="56.6924416354"></trkpt>
		<trkpt lon="27.9272460938" lat="56.7527228721"></trkpt>
		<trkpt lon="27.9986572266" lat="56.8399591208"></trkpt>
		<trkpt lon="27.9107666016" lat="56.8459679349"></trkpt>
		<trkpt lon="27.8778076172" lat="56.8970039213"></trkpt>
		<trkpt lon="27.6910400391" lat="56.8579826697"></trkpt>
		<trkpt lon="27.7185058594" lat="56.906003042"></trkpt>
		<trkpt lon="27.7734375" lat="56.9149999945"></trkpt>
		<trkpt lon="27.7954101562" lat="57.0138234577"></trkpt>
		<trkpt lon="27.7569580078" lat="57.0287738515"></trkpt>
		<trkpt lon="27.7624511719" lat="57.1123850079"></trkpt>
		<trkpt lon="27.8558349609" lat="57.1481607133"></trkpt>
		<trkpt lon="27.861328125" lat="57.2047349072"></trkpt>
		<trkpt lon="27.8778076172" lat="57.31169079"></trkpt>
		<trkpt lon="27.5482177734" lat="57.4360805863"></trkpt>
		<trkpt lon="27.59765625" lat="57.524672378"></trkpt>
		<trkpt lon="27.5592041016" lat="57.5541552484"></trkpt>
		<trkpt lon="27.3724365234" lat="57.5482605823"></trkpt>
		<trkpt lon="27.3504638672" lat="57.5836142745"></trkpt>
		<trkpt lon="27.421875" lat="57.6189336476"></trkpt>
		<trkpt lon="27.3889160156" lat="57.6718484022"></trkpt>
		<trkpt lon="27.4493408203" lat="57.7012121664"></trkpt>
		<trkpt lon="27.5592041016" lat="57.7100166567"></trkpt>
		<trkpt lon="27.5701904297" lat="57.7452132163"></trkpt>
		<trkpt lon="27.5262451172" lat="57.7774466607"></trkpt>
		<trkpt lon="27.5866699219" lat="57.8272054489"></trkpt>
		<trkpt lon="27.8228759766" lat="57.8389034275"></trkpt>
		<trkpt lon="27.8338623047" lat="57.9002555361"></trkpt>
		<trkpt lon="27.7239990234" lat="57.9236002613"></trkpt>
		<trkpt lon="27.7130126953" lat="57.9498449483"></trkpt>
		<trkpt lon="27.6965332031" lat="58.0168275533"></trkpt>
		<trkpt lon="27.6470947266" lat="58.0197370002"></trkpt>
		<trkpt lon="27.6361083984" lat="58.0807807487"></trkpt>
		<trkpt lon="27.5921630859" lat="58.1214186689"></trkpt>
		<trkpt lon="27.5427246094" lat="58.2025556656"></trkpt>
		<trkpt lon="27.5042724609" lat="58.2285961325"></trkpt>
		<trkpt lon="27.5262451172" lat="58.3267989713"></trkpt>
		<trkpt lon="27.5646972656" lat="58.3498659667"></trkpt>
		<trkpt lon="27.3669433594" lat="58.7909784062"></trkpt>
		<trkpt lon="27.7459716797" lat="58.9613395553"></trkpt>
		<trkpt lon="27.8228759766" lat="59.1195875338"></trkpt>
		<trkpt lon="27.9217529297" lat="59.1928123838"></trkpt>
		<trkpt lon="27.9437255859" lat="59.2546495445"></trkpt>
		<trkpt lon="28.1579589844" lat="59.296747025"></trkpt>
		<trkpt lon="28.2348632812" lat="59.3835836795"></trkpt>
		<trkpt lon="28.0480957031" lat="59.4897260355"></trkpt>
		<trkpt lon="27.6416015625" lat="60.3242282385"></trkpt>
		<trkpt lon="27.7459716797" lat="60.3975753866"></trkpt>
		<trkpt lon="27.7239990234" lat="60.4274102686"></trkpt>
		<trkpt lon="27.7679443359" lat="60.4626344111"></trkpt>
		<trkpt lon="27.7899169922" lat="60.530265873"></trkpt>
		<trkpt lon="27.8503417969" lat="60.5518781559"></trkpt>
		<trkpt lon="27.8558349609" lat="60.5788732183"></trkpt>
		<trkpt lon="28.1854248047" lat="60.7672084234"></trkpt>
		<trkpt lon="28.5314941406" lat="60.9491095163"></trkpt>
		<trkpt lon="28.65234375" lat="60.9331010614"></trkpt>
		<trkpt lon="28.7237548828" lat="61.0290311243"></trkpt>
		<trkpt lon="28.828125" lat="61.1193661557"></trkpt>
		<trkpt lon="28.9050292969" lat="61.1432352508"></trkpt>
		<trkpt lon="28.9764404297" lat="61.1379325661"></trkpt>
		<trkpt lon="29.00390625" lat="61.1697353199"></trkpt>
		<trkpt lon="29.267578125" lat="61.2728731284"></trkpt>
		<trkpt lon="29.53125" lat="61.4807595001"></trkpt>
		<trkpt lon="29.6575927734" lat="61.5043551445"></trkpt>
		<trkpt lon="29.8498535156" lat="61.6559873254"></trkpt>
		<trkpt lon="30.0531005859" lat="61.7575304964"></trkpt>
		<trkpt lon="30.0805664062" lat="61.8198525758"></trkpt>
		<trkpt lon="30.6903076172" lat="62.1911396713"></trkpt>
		<trkpt lon="31.1682128906" lat="62.4259891596"></trkpt>
		<trkpt lon="31.46484375" lat="62.7798629491"></trkpt>
		<trkpt lon="31.6076660156" lat="62.8902115355"></trkpt>
		<trkpt lon="31.4538574219" lat="63.0450010154"></trkpt>
		<trkpt lon="31.3110351562" lat="63.1196053007"></trkpt>
		<trkpt lon="31.2670898438" lat="63.2336274123"></trkpt>
		<trkpt lon="30.8935546875" lat="63.381678693"></trkpt>
		<trkpt lon="30.5200195312" lat="63.4897668053"></trkpt>
		<trkpt lon="30.0366210938" lat="63.7484907814"></trkpt>
		<trkpt lon="30.3002929688" lat="63.7970428981"></trkpt>
		<trkpt lon="30.3442382812" lat="63.8987308152"></trkpt>
		<trkpt lon="30.5969238281" lat="64.0289332342"></trkpt>
		<trkpt lon="30.5969238281" lat="64.1489519002"></trkpt>
		<trkpt lon="30.5639648438" lat="64.1872486766"></trkpt>
		<trkpt lon="30.4870605469" lat="64.287526416"></trkpt>
		<trkpt lon="30.0805664062" lat="64.4064312703"></trkpt>
		<trkpt lon="30.0476074219" lat="64.5626005193"></trkpt>
		<trkpt lon="30.1904296875" lat="64.6332921426"></trkpt>
		<trkpt lon="30.1025390625" lat="64.7366413956"></trkpt>
		<trkpt lon="30.1354980469" lat="64.7881683778"></trkpt>
		<trkpt lon="29.7509765625" lat="64.8162325903"></trkpt>
		<trkpt lon="29.6630859375" lat="64.9561160777"></trkpt>
		<trkpt lon="29.6630859375" lat="65.058235009"></trkpt>
		<trkpt lon="29.9157714844" lat="65.0952724447"></trkpt>
		<trkpt lon="29.9047851562" lat="65.1507320615"></trkpt>
		<trkpt lon="29.9047851562" lat="65.2383066245"></trkpt>
		<trkpt lon="29.6740722656" lat="65.2567064934"></trkpt>
		<trkpt lon="29.7839355469" lat="65.353095765"></trkpt>
		<trkpt lon="29.794921875" lat="65.4719471101"></trkpt>
		<trkpt lon="29.8828125" lat="65.5584597822"></trkpt>
		<trkpt lon="29.8168945312" lat="65.626556874"></trkpt>
		<trkpt lon="30.0146484375" lat="65.6718559278"></trkpt>
		<trkpt lon="30.1794433594" lat="65.6492162925"></trkpt>
		<trkpt lon="30.0256347656" lat="66.0492566992"></trkpt>
		<trkpt lon="29.6630859375" lat="66.3727550025"></trkpt>
		<trkpt lon="29.1137695312" lat="66.8221965933"></trkpt>
		<trkpt lon="29.0588378906" lat="66.9558768434"></trkpt>
		<trkpt lon="29.9487304688" lat="67.5085683629"></trkpt>
		<trkpt lon="30.0476074219" lat="67.676084582"></trkpt>
		<trkpt lon="29.6630859375" lat="67.809244506"></trkpt>
		<trkpt lon="29.3444824219" lat="68.0815083116"></trkpt>
		<trkpt lon="28.6743164062" lat="68.2205232557"></trkpt>
		<trkpt lon="28.4545898438" lat="68.5483332777"></trkpt>
		<trkpt lon="28.7512207031" lat="68.7363834529"></trkpt>
		<trkpt lon="28.828125" lat="68.8714387234"></trkpt>
		<trkpt lon="28.4875488281" lat="68.8951868894"></trkpt>
		<trkpt lon="28.4655761719" lat="68.9149575663"></trkpt>
		<trkpt lon="28.9379882812" lat="69.0371417128"></trkpt>
		<trkpt lon="29.0478515625" lat="69.0056751966"></trkpt>
		<trkpt lon="29.3225097656" lat="69.146920175"></trkpt>
		<trkpt lon="29.3664550781" lat="69.2950269105"></trkpt>
		<trkpt lon="29.4982910156" lat="69.3105584685"></trkpt>
		<trkpt lon="29.619140625" lat="69.3066766237"></trkpt>
		<trkpt lon="29.8937988281" lat="69.3957830885"></trkpt>
		<trkpt lon="29.9487304688" lat="69.3880492912"></trkpt>
		<trkpt lon="30.2014160156" lat="69.4845224721"></trkpt>
		<trkpt lon="30.1684570312" lat="69.6532666643"></trkpt>
		<trkpt lon="30.498046875" lat="69.5421988367"></trkpt>
		<trkpt lon="30.8715820312" lat="69.5153025378"></trkpt>
		<trkpt lon="30.9924316406" lat="69.561389781"></trkpt>
		<trkpt lon="30.8715820312" lat="69.8017235623"></trkpt>
		<trkpt lon="47.4609375" lat="72.6857649417"></trkpt>
		<trkpt lon="53.7890625" lat="78.560488284"></trkpt>
		<trkpt lon="45.87890625" lat="79.718605469"></trkpt>
		<trkpt lon="43.505859375" lat="80.8168908864"></trkpt>
		<trkpt lon="58.7109375" lat="82.1183836069"></trkpt>
		<trkpt lon="68.994140625" lat="81.6469267216"></trkpt>
		<trkpt lon="70.576171875" lat="76.1007960675"></trkpt>
		<trkpt lon="61.3037109375" lat="73.9953283413"></trkpt>
		<trkpt lon="59.1723632812" lat="70.8518812212"></trkpt>
		<trkpt lon="65.1049804688" lat="69.3648312367"></trkpt>
		<trkpt lon="64.9841308594" lat="69.2094039018"></trkpt>
		<trkpt lon="64.8852539062" lat="69.2016032318"></trkpt>
		<trkpt lon="64.5227050781" lat="69.0096109762"></trkpt>
		<trkpt lon="64.5336914062" lat="68.8595550797"></trkpt>
		<trkpt lon="64.8522949219" lat="68.8516291076"></trkpt>
		<trkpt lon="65.3356933594" lat="68.7761908376"></trkpt>
		<trkpt lon="65.4016113281" lat="68.6565549848"></trkpt>
		<trkpt lon="65.6323242188" lat="68.564399056"></trkpt>
		<trkpt lon="65.4455566406" lat="68.4476619583"></trkpt>
		<trkpt lon="65.2478027344" lat="68.1960522982"></trkpt>
		<trkpt lon="65.2807617188" lat="68.0938081967"></trkpt>
		<trkpt lon="65.3576660156" lat="67.9003541301"></trkpt>
		<trkpt lon="65.6323242188" lat="67.9044870232"></trkpt>
		<trkpt lon="65.8410644531" lat="67.9003541301"></trkpt>
		<trkpt lon="65.8959960938" lat="67.9375237461"></trkpt>
		<trkpt lon="66.0278320312" lat="67.9168812979"></trkpt>
		<trkpt lon="65.9729003906" lat="67.9003541301"></trkpt>
		<trkpt lon="66.0278320312" lat="67.7718696815"></trkpt>
		<trkpt lon="66.1926269531" lat="67.7302720142"></trkpt>
		<trkpt lon="66.1486816406" lat="67.6635620338"></trkpt>
		<trkpt lon="65.9399414062" lat="67.7011096959"></trkpt>
		<trkpt lon="65.7861328125" lat="67.6510328207"></trkpt>
		<trkpt lon="65.8190917969" lat="67.5169724096"></trkpt>
		<trkpt lon="66.005859375" lat="67.5505588306"></trkpt>
		<trkpt lon="66.0278320312" lat="67.4917513339"></trkpt>
		<trkpt lon="65.9838867188" lat="67.4159270904"></trkpt>
		<trkpt lon="65.6762695312" lat="67.3821497786"></trkpt>
		<trkpt lon="65.1379394531" lat="67.1358293853"></trkpt>
		<trkpt lon="65.1818847656" lat="67.0931045185"></trkpt>
		<trkpt lon="65.0500488281" lat="67.037449258"></trkpt>
		<trkpt lon="65.0939941406" lat="66.9085255537"></trkpt>
		<trkpt lon="64.5886230469" lat="66.8092209745"></trkpt>
		<trkpt lon="64.4897460938" lat="66.7355627497"></trkpt>
		<trkpt lon="64.3359375" lat="66.7225413227"></trkpt>
		<trkpt lon="64.2700195312" lat="66.6703867593"></trkpt>
		<trkpt lon="63.9953613281" lat="66.6399123338"></trkpt>
		<trkpt lon="63.3801269531" lat="66.4606634966"></trkpt>
		<trkpt lon="63.2043457031" lat="66.341913977"></trkpt>
		<trkpt lon="63.28125" lat="66.2491631092"></trkpt>
		<trkpt lon="63.10546875" lat="66.2491631092"></trkpt>
		<trkpt lon="62.7978515625" lat="66.0135523823"></trkpt>
		<trkpt lon="62.8637695312" lat="65.986741286"></trkpt>
		<trkpt lon="62.7319335938" lat="65.8792147541"></trkpt>
		<trkpt lon="62.0727539062" lat="65.7306264931"></trkpt>
		<trkpt lon="61.6552734375" lat="65.5811786326"></trkpt>
		<trkpt lon="61.259765625" lat="65.3072400901"></trkpt>
		<trkpt lon="61.3037109375" lat="65.2521077276"></trkpt>
		<trkpt lon="61.259765625" lat="65.2014684213"></trkpt>
		<trkpt lon="61.1059570312" lat="65.1691928854"></trkpt>
		<trkpt lon="60.9521484375" lat="65.0489675973"></trkpt>
		<trkpt lon="60.8093261719" lat="65.0304231044"></trkpt>
		<trkpt lon="60.6994628906" lat="64.9561160777"></trkpt>
		<trkpt lon="60.4907226562" lat="65.007224349"></trkpt>
		<trkpt lon="60.4467773438" lat="65.0998985022"></trkpt>
		<trkpt lon="60.0402832031" lat="65.0628675066"></trkpt>
		<trkpt lon="59.9743652344" lat="64.9654157575"></trkpt>
		<trkpt lon="59.6118164062" lat="64.8115572502"></trkpt>
		<trkpt lon="59.6337890625" lat="64.6803179342"></trkpt>
		<trkpt lon="59.4360351562" lat="64.4869934667"></trkpt>
		<trkpt lon="59.5458984375" lat="64.4254084002"></trkpt>
		<trkpt lon="59.5239257812" lat="64.2159365741"></trkpt>
		<trkpt lon="59.6997070312" lat="64.1153988247"></trkpt>
		<trkpt lon="59.7766113281" lat="64.1106022195"></trkpt>
		<trkpt lon="59.6887207031" lat="64.0000516884"></trkpt>
		<trkpt lon="59.501953125" lat="63.9132276742"></trkpt>
		<trkpt lon="59.2932128906" lat="63.3570562969"></trkpt>
		<trkpt lon="59.2602539062" lat="63.1444309005"></trkpt>
		<trkpt lon="59.2053222656" lat="63.1096691147"></trkpt>
		<trkpt lon="59.1723632812" lat="62.9901695102"></trkpt>
		<trkpt lon="59.3920898438" lat="62.8952175449"></trkpt>
		<trkpt lon="59.3811035156" lat="62.7949348789"></trkpt>
		<trkpt lon="59.3371582031" lat="62.7295674702"></trkpt>
		<trkpt lon="59.4470214844" lat="62.5173883337"></trkpt>
		<trkpt lon="59.5458984375" lat="62.5173883337"></trkpt>
		<trkpt lon="59.5239257812" lat="62.3547073258"></trkpt>
		<trkpt lon="59.3920898438" lat="62.2269960363"></trkpt>
		<trkpt lon="59.4470214844" lat="61.9596158383"></trkpt>
		<trkpt lon="59.2822265625" lat="61.8146638947"></trkpt>
		<trkpt lon="59.3041992188" lat="61.7523312841"></trkpt>
		<trkpt lon="59.326171875" lat="61.6794500444"></trkpt>
		<trkpt lon="59.1284179688" lat="61.6481624585"></trkpt>
		<trkpt lon="59.0075683594" lat="61.5645738852"></trkpt>
		<trkpt lon="58.8537597656" lat="61.5384061672"></trkpt>
		<trkpt lon="56.9421386719" lat="61.5122163841"></trkpt>
		<trkpt lon="56.6345214844" lat="61.5436414755"></trkpt>
		<trkpt lon="56.513671875" lat="61.4597705703"></trkpt>
		<trkpt lon="56.3488769531" lat="61.4597705703"></trkpt>
		<trkpt lon="56.25" lat="61.2438171947"></trkpt>
		<trkpt lon="55.810546875" lat="61.2649514472"></trkpt>
		<trkpt lon="55.6896972656" lat="61.1432352508"></trkpt>
		<trkpt lon="55.2282714844" lat="61.1697353199"></trkpt>
		<trkpt lon="55.1623535156" lat="61.0529684243"></trkpt>
		<trkpt lon="55.0085449219" lat="61.0423318554"></trkpt>
		<trkpt lon="54.931640625" lat="60.8877000421"></trkpt>
		<trkpt lon="53.8000488281" lat="60.9997498746"></trkpt>
		<trkpt lon="53.7231445312" lat="60.8663124746"></trkpt>
		<trkpt lon="53.4155273438" lat="60.9037313153"></trkpt>
		<trkpt lon="53.4375" lat="61.0689165863"></trkpt>
		<trkpt lon="52.8442382812" lat="61.1007888316"></trkpt>
		<trkpt lon="52.7673339844" lat="60.9731071092"></trkpt>
		<trkpt lon="52.3937988281" lat="60.9890954489"></trkpt>
		<trkpt lon="52.3168945312" lat="60.8663124746"></trkpt>
		<trkpt lon="51.8444824219" lat="60.8930446951"></trkpt>
		<trkpt lon="51.7565917969" lat="60.5761747263"></trkpt>
		<trkpt lon="52.0751953125" lat="60.5329681977"></trkpt>
		<trkpt lon="52.0751953125" lat="60.4572177977"></trkpt>
		<trkpt lon="52.3059082031" lat="60.4084276005"></trkpt>
		<trkpt lon="52.294921875" lat="60.2670662925"></trkpt>
		<trkpt lon="52.470703125" lat="60.1743062619"></trkpt>
		<trkpt lon="53.4045410156" lat="60.1360346307"></trkpt>
		<trkpt lon="53.4375" lat="60.196155766"></trkpt>
		<trkpt lon="53.5913085938" lat="60.0648404601"></trkpt>
		<trkpt lon="53.5803222656" lat="59.7231771449"></trkpt>
		<trkpt lon="53.4265136719" lat="59.7120971733"></trkpt>
		<trkpt lon="53.3276367188" lat="59.4897260355"></trkpt>
		<trkpt lon="53.1628417969" lat="59.3667939085"></trkpt>
		<trkpt lon="53.3935546875" lat="59.1195875338"></trkpt>
		<trkpt lon="53.7890625" lat="59.0857385698"></trkpt>
		<trkpt lon="53.7121582031" lat="58.9783295583"></trkpt>
		<trkpt lon="53.8439941406" lat="58.7852852451"></trkpt>
		<trkpt lon="53.7121582031" lat="58.6826485903"></trkpt>
		<trkpt lon="53.7451171875" lat="58.4822091999"></trkpt>
		<trkpt lon="53.4375" lat="58.4477328039"></trkpt>
		<trkpt lon="53.3825683594" lat="58.4074675991"></trkpt>
		<trkpt lon="53.26171875" lat="58.4247297538"></trkpt>
		<trkpt lon="53.1408691406" lat="58.5625227285"></trkpt>
		<trkpt lon="52.8771972656" lat="58.5223889483"></trkpt>
		<trkpt lon="52.822265625" lat="58.4247297538"></trkpt>
		<trkpt lon="52.1520996094" lat="58.5051746868"></trkpt>
		<trkpt lon="51.8994140625" lat="58.4592286924"></trkpt>
		<trkpt lon="51.7016601562" lat="58.2632870525"></trkpt>
		<trkpt lon="51.6687011719" lat="58.1243196057"></trkpt>
		<trkpt lon="51.8444824219" lat="57.9673307463"></trkpt>
		<trkpt lon="51.8225097656" lat="57.8155036724"></trkpt>
		<trkpt lon="51.8884277344" lat="57.7686585727"></trkpt>
		<trkpt lon="51.7016601562" lat="57.5688877413"></trkpt>
		<trkpt lon="51.591796875" lat="57.5571022238"></trkpt>
		<trkpt lon="51.5808105469" lat="57.4863089804"></trkpt>
		<trkpt lon="51.1633300781" lat="57.4508608079"></trkpt>
		<trkpt lon="51.1083984375" lat="57.2255562064"></trkpt>
		<trkpt lon="51.328125" lat="56.9209967584"></trkpt>
		<trkpt lon="51.4929199219" lat="56.8609857506"></trkpt>
		<trkpt lon="51.328125" lat="56.6924416354"></trkpt>
		<trkpt lon="51.15234375" lat="56.6924416354"></trkpt>
		<trkpt lon="51.0974121094" lat="56.511017505"></trkpt>
		<trkpt lon="51.2072753906" lat="56.413901376"></trkpt>
		<trkpt lon="51.3720703125" lat="56.3165367221"></trkpt>
		<trkpt lon="51.4050292969" lat="56.1944808773"></trkpt>
		<trkpt lon="51.5588378906" lat="56.108810038"></trkpt>
		<trkpt lon="51.3391113281" lat="56.0659029633"></trkpt>
		<trkpt lon="51.416015625" lat="55.9184298563"></trkpt>
		<trkpt lon="51.5698242188" lat="55.9461239263"></trkpt>
		<trkpt lon="51.7456054688" lat="55.9245858048"></trkpt>
		<trkpt lon="51.7620849609" lat="55.8753108357"></trkpt>
		<trkpt lon="51.9873046875" lat="55.964575644"></trkpt>
		<trkpt lon="52.0422363281" lat="55.9399713991"></trkpt>
		<trkpt lon="52.0532226562" lat="55.8999561441"></trkpt>
		<trkpt lon="52.2399902344" lat="55.9184298563"></trkpt>
		<trkpt lon="52.2454833984" lat="56.0075954578"></trkpt>
		<trkpt lon="52.3004150391" lat="56.0505674232"></trkpt>
		<trkpt lon="52.3828125" lat="56.0045242012"></trkpt>
		<trkpt lon="52.4981689453" lat="56.0106664704"></trkpt>
		<trkpt lon="52.5256347656" lat="56.0382945996"></trkpt>
		<trkpt lon="52.6684570312" lat="55.9860915338"></trkpt>
		<trkpt lon="52.7838134766" lat="55.9860915338"></trkpt>
		<trkpt lon="52.7673339844" lat="56.0934915692"></trkpt>
		<trkpt lon="52.8442382812" lat="56.0597694791"></trkpt>
		<trkpt lon="52.9046630859" lat="56.1577881906"></trkpt>
		<trkpt lon="52.7838134766" lat="56.225031333"></trkpt>
		<trkpt lon="52.6025390625" lat="56.2402974339"></trkpt>
		<trkpt lon="52.7893066406" lat="56.3743769789"></trkpt>
		<trkpt lon="52.9211425781" lat="56.4017443928"></trkpt>
		<trkpt lon="52.9870605469" lat="56.2005929159"></trkpt>
		<trkpt lon="53.1024169922" lat="56.1241224124"></trkpt>
		<trkpt lon="53.4155273438" lat="56.0352257837"></trkpt>
		<trkpt lon="53.1628417969" lat="55.9153515154"></trkpt>
		<trkpt lon="53.2946777344" lat="55.8383135221"></trkpt>
		<trkpt lon="53.5638427734" lat="55.8937962841"></trkpt>
		<trkpt lon="53.6956787109" lat="55.906115026"></trkpt>
		<trkpt lon="53.9208984375" lat="55.8383135221"></trkpt>
		<trkpt lon="53.9538574219" lat="55.7796623698"></trkpt>
		<trkpt lon="54.2395019531" lat="55.7302033561"></trkpt>
		<trkpt lon="54.228515625" lat="55.6744869723"></trkpt>
		<trkpt lon="54.052734375" lat="55.5628157558"></trkpt>
		<trkpt lon="54.0307617188" lat="55.5690280591"></trkpt>
		<trkpt lon="53.9538574219" lat="55.5193021172"></trkpt>
		<trkpt lon="53.8549804688" lat="55.3697466183"></trkpt>
		<trkpt lon="53.5913085938" lat="55.2728572153"></trkpt>
		<trkpt lon="53.6077880859" lat="55.232155672"></trkpt>
		<trkpt lon="53.4045410156" lat="55.2478150447"></trkpt>
		<trkpt lon="53.3111572266" lat="55.1788676633"></trkpt>
		<trkpt lon="53.173828125" lat="55.1757308531"></trkpt>
		<trkpt lon="53.1628417969" lat="55.1003733198"></trkpt>
		<trkpt lon="53.2287597656" lat="55.0877998955"></trkpt>
		<trkpt lon="53.3111572266" lat="55.0059762136"></trkpt>
		<trkpt lon="53.3825683594" lat="55.0028258098"></trkpt>
		<trkpt lon="53.5913085938" lat="54.8702852927"></trkpt>
		<trkpt lon="53.5968017578" lat="54.708755391"></trkpt>
		<trkpt lon="53.4649658203" lat="54.5752458008"></trkpt>
		<trkpt lon="53.4100341797" lat="54.5625077277"></trkpt>
		<trkpt lon="53.3880615234" lat="54.3805573686"></trkpt>
		<trkpt lon="53.4924316406" lat="54.0658357716"></trkpt>
		<trkpt lon="53.3990478516" lat="54.0432637943"></trkpt>
		<trkpt lon="53.3825683594" lat="53.9980830404"></trkpt>
		<trkpt lon="53.2672119141" lat="54.1109429427"></trkpt>
		<trkpt lon="53.1134033203" lat="54.0980601831"></trkpt>
		<trkpt lon="53.0584716797" lat="54.2042233047"></trkpt>
		<trkpt lon="53.1848144531" lat="54.2844687524"></trkpt>
		<trkpt lon="53.0419921875" lat="54.3741584451"></trkpt>
		<trkpt lon="52.5805664062" lat="54.3645581895"></trkpt>
		<trkpt lon="52.5091552734" lat="54.4029457476"></trkpt>
		<trkpt lon="52.5201416016" lat="54.4764215843"></trkpt>
		<trkpt lon="52.3498535156" lat="54.463652645"></trkpt>
		<trkpt lon="52.1685791016" lat="54.4444917634"></trkpt>
		<trkpt lon="52.0971679688" lat="54.3805573686"></trkpt>
		<trkpt lon="51.9653320312" lat="54.4349079592"></trkpt>
		<trkpt lon="51.9598388672" lat="54.5338325079"></trkpt>
		<trkpt lon="51.6302490234" lat="54.5847967437"></trkpt>
		<trkpt lon="51.5203857422" lat="54.6738309659"></trkpt>
		<trkpt lon="51.240234375" lat="54.6452340761"></trkpt>
		<trkpt lon="51.1743164062" lat="54.6770071557"></trkpt>
		<trkpt lon="51.064453125" lat="54.5720616557"></trkpt>
		<trkpt lon="50.9875488281" lat="54.5688772618"></trkpt>
		<trkpt lon="50.9381103516" lat="54.3613576056"></trkpt>
		<trkpt lon="50.7843017578" lat="54.3869552949"></trkpt>
		<trkpt lon="50.7293701172" lat="54.4189299687"></trkpt>
		<trkpt lon="50.5316162109" lat="54.3453509449"></trkpt>
		<trkpt lon="50.3997802734" lat="54.501947509"></trkpt>
		<trkpt lon="50.2569580078" lat="54.4540733252"></trkpt>
		<trkpt lon="50.2130126953" lat="54.5178931201"></trkpt>
		<trkpt lon="50.0646972656" lat="54.5210814954"></trkpt>
		<trkpt lon="50.0866699219" lat="54.4285175106"></trkpt>
		<trkpt lon="50.2185058594" lat="54.3069095143"></trkpt>
		<trkpt lon="50.1800537109" lat="54.1366964569"></trkpt>
		<trkpt lon="50.2130126953" lat="54.0529390006"></trkpt>
		<trkpt lon="49.9658203125" lat="53.9657810216"></trkpt>
		<trkpt lon="49.9328613281" lat="53.8849163461"></trkpt>
		<trkpt lon="50.0427246094" lat="53.8654855084"></trkpt>
		<trkpt lon="50.0427246094" lat="53.8233543817"></trkpt>
		<trkpt lon="49.8669433594" lat="53.8428047855"></trkpt>
		<trkpt lon="49.8229980469" lat="53.8978652225"></trkpt>
		<trkpt lon="49.6252441406" lat="53.8395636788"></trkpt>
		<trkpt lon="49.2022705078" lat="53.8849163461"></trkpt>
		<trkpt lon="48.9935302734" lat="53.8687246084"></trkpt>
		<trkpt lon="48.9660644531" lat="53.7227166749"></trkpt>
		<trkpt lon="48.8507080078" lat="53.7194662793"></trkpt>
		<trkpt lon="48.7628173828" lat="53.7487107969"></trkpt>
		<trkpt lon="48.6254882812" lat="53.7324663545"></trkpt>
		<trkpt lon="48.4771728516" lat="53.7844264713"></trkpt>
		<trkpt lon="48.4716796875" lat="53.6706801935"></trkpt>
		<trkpt lon="48.3618164062" lat="53.6609161907"></trkpt>
		<trkpt lon="48.3453369141" lat="53.5827226999"></trkpt>
		<trkpt lon="48.3892822266" lat="53.5664141528"></trkpt>
		<trkpt lon="48.3508300781" lat="53.5011170429"></trkpt>
		<trkpt lon="48.2135009766" lat="53.4945817932"></trkpt>
		<trkpt lon="48.0267333984" lat="53.4717004857"></trkpt>
		<trkpt lon="47.9113769531" lat="53.3571087457"></trkpt>
		<trkpt lon="48.1146240234" lat="53.2257684358"></trkpt>
		<trkpt lon="48.1201171875" lat="53.166533501"></trkpt>
		<trkpt lon="48.2025146484" lat="53.1302940719"></trkpt>
		<trkpt lon="48.1695556641" lat="53.1204052831"></trkpt>
		<trkpt lon="48.1311035156" lat="53.0478179591"></trkpt>
		<trkpt lon="48.2409667969" lat="52.9949502703"></trkpt>
		<trkpt lon="48.2849121094" lat="53.0577234392"></trkpt>
		<trkpt lon="48.3508300781" lat="53.0511200388"></trkpt>
		<trkpt lon="48.3453369141" lat="52.9486378849"></trkpt>
		<trkpt lon="48.5485839844" lat="52.8857059623"></trkpt>
		<trkpt lon="48.5321044922" lat="52.8492298821"></trkpt>
		<trkpt lon="48.4112548828" lat="52.826001861"></trkpt>
		<trkpt lon="48.2958984375" lat="52.6663891542"></trkpt>
		<trkpt lon="48.4222412109" lat="52.6197252727"></trkpt>
		<trkpt lon="48.5266113281" lat="52.6630576708"></trkpt>
		<trkpt lon="48.5980224609" lat="52.6230600582"></trkpt>
		<trkpt lon="48.6749267578" lat="52.6263945897"></trkpt>
		<trkpt lon="48.7188720703" lat="52.5496360744"></trkpt>
		<trkpt lon="48.8122558594" lat="52.5362730415"></trkpt>
		<trkpt lon="48.8726806641" lat="52.3957154773"></trkpt>
		<trkpt lon="48.9385986328" lat="52.4124720596"></trkpt>
		<trkpt lon="48.9495849609" lat="52.4560093926"></trkpt>
		<trkpt lon="48.9880371094" lat="52.4827802221"></trkpt>
		<trkpt lon="49.1802978516" lat="52.452661894"></trkpt>
		<trkpt lon="49.2077636719" lat="52.4827802221"></trkpt>
		<trkpt lon="49.2626953125" lat="52.4827802221"></trkpt>
		<trkpt lon="49.3341064453" lat="52.4493141409"></trkpt>
		<trkpt lon="49.2901611328" lat="52.3823056287"></trkpt>
		<trkpt lon="49.3615722656" lat="52.3554737088"></trkpt>
		<trkpt lon="49.4219970703" lat="52.3856584728"></trkpt>
		<trkpt lon="49.4439697266" lat="52.3084786237"></trkpt>
		<trkpt lon="49.5318603516" lat="52.3185532026"></trkpt>
		<trkpt lon="49.5483398438" lat="52.3722455687"></trkpt>
		<trkpt lon="49.5922851562" lat="52.3554737088"></trkpt>
		<trkpt lon="49.5867919922" lat="52.2547088011"></trkpt>
		<trkpt lon="49.6911621094" lat="52.2210695236"></trkpt>
		<trkpt lon="49.7296142578" lat="52.2479829853"></trkpt>
		<trkpt lon="49.7955322266" lat="52.1604545577"></trkpt>
		<trkpt lon="50.0262451172" lat="52.1503440277"></trkpt>
		<trkpt lon="50.0811767578" lat="52.1199986576"></trkpt>
		<trkpt lon="50.1910400391" lat="52.1132524347"></trkpt>
		<trkpt lon="50.1525878906" lat="52.072753654"></trkpt>
		<trkpt lon="50.1580810547" lat="52.0017923042"></trkpt>
		<trkpt lon="50.3393554688" lat="51.9984103824"></trkpt>
		<trkpt lon="50.4931640625" lat="51.9781134855"></trkpt>
		<trkpt lon="50.5041503906" lat="51.9408786126"></trkpt>
		<trkpt lon="50.6634521484" lat="51.9273309903"></trkpt>
		<trkpt lon="50.712890625" lat="51.7746382579"></trkpt>
		<trkpt lon="50.7293701172" lat="51.6589266488"></trkpt>
		<trkpt lon="50.537109375" lat="51.6487025836"></trkpt>
		<trkpt lon="50.4711914062" lat="51.5258338471"></trkpt>
		<trkpt lon="50.4437255859" lat="51.447160347"></trkpt>
		<trkpt lon="50.3283691406" lat="51.4403127572"></trkpt>
		<trkpt lon="50.3283691406" lat="51.3512006307"></trkpt>
		<trkpt lon="49.9273681641" lat="51.2412857695"></trkpt>
		<trkpt lon="49.7351074219" lat="51.1276603264"></trkpt>
		<trkpt lon="49.4219970703" lat="51.1311076376"></trkpt>
		<trkpt lon="49.3011474609" lat="50.9895568004"></trkpt>
		<trkpt lon="49.4055175781" lat="50.871844771"></trkpt>
		<trkpt lon="49.0979003906" lat="50.8024631981"></trkpt>
		<trkpt lon="48.8342285156" lat="50.6181029049"></trkpt>
		<trkpt lon="48.5760498047" lat="50.6842777058"></trkpt>
		<trkpt lon="48.5321044922" lat="50.6424939401"></trkpt>
		<trkpt lon="48.6364746094" lat="50.5762602569"></trkpt>
		<trkpt lon="48.6859130859" lat="50.2577419844"></trkpt>
		<trkpt lon="48.7518310547" lat="50.1874507432"></trkpt>
		<trkpt lon="48.7518310547" lat="50.0888689338"></trkpt>
		<trkpt lon="48.8342285156" lat="50.0677178282"></trkpt>
		<trkpt lon="48.8616943359" lat="50.0183289559"></trkpt>
		<trkpt lon="48.7078857422" lat="49.9335440705"></trkpt>
		<trkpt lon="48.3947753906" lat="49.8379824531"></trkpt>
		<trkpt lon="48.2849121094" lat="49.8910955957"></trkpt>
		<trkpt lon="48.2574462891" lat="49.8840172172"></trkpt>
		<trkpt lon="48.0981445312" lat="50.120578098"></trkpt>
		<trkpt lon="47.8125" lat="50.3454604086"></trkpt>
		<trkpt lon="47.5433349609" lat="50.4679945315"></trkpt>
		<trkpt lon="47.4060058594" lat="50.3840052764"></trkpt>
		<trkpt lon="47.2686767578" lat="50.391010071"></trkpt>
		<trkpt lon="47.2082519531" lat="50.5204121867"></trkpt>
		<trkpt lon="46.93359375" lat="50.5169194858"></trkpt>
		<trkpt lon="46.8566894531" lat="50.6494604831"></trkpt>
		<trkpt lon="46.7138671875" lat="50.7121128962"></trkpt>
		<trkpt lon="46.5710449219" lat="50.7086344008"></trkpt>
		<trkpt lon="46.3897705078" lat="50.5727716904"></trkpt>
		<trkpt lon="46.2854003906" lat="50.5762602569"></trkpt>
		<trkpt lon="46.2524414062" lat="50.5413629652"></trkpt>
		<trkpt lon="46.0931396484" lat="50.5448538572"></trkpt>
		<trkpt lon="46.0821533203" lat="50.5936992141"></trkpt>
		<trkpt lon="46.1260986328" lat="50.6633904705"></trkpt>
		<trkpt lon="45.8843994141" lat="50.7607847327"></trkpt>
		<trkpt lon="45.6866455078" lat="50.7399315677"></trkpt>
		<trkpt lon="45.6811523438" lat="50.5936992141"></trkpt>
		<trkpt lon="45.5657958984" lat="50.6006729887"></trkpt>
		<trkpt lon="45.52734375" lat="50.5727716904"></trkpt>
		<trkpt lon="45.4724121094" lat="50.6215881133"></trkpt>
		<trkpt lon="45.4724121094" lat="50.6215881133"></trkpt>
		<trkpt lon="45.3845214844" lat="50.6181029049"></trkpt>
		<trkpt lon="45.2142333984" lat="50.6006729887"></trkpt>
		<trkpt lon="45.2362060547" lat="50.7016766358"></trkpt>
		<trkpt lon="45.3021240234" lat="50.6947178382"></trkpt>
		<trkpt lon="45.3405761719" lat="50.8614441106"></trkpt>
		<trkpt lon="45.2416992188" lat="50.9688057343"></trkpt>
		<trkpt lon="45.2362060547" lat="51.0448476445"></trkpt>
		<trkpt lon="45.0988769531" lat="51.0897229181"></trkpt>
		<trkpt lon="45.0219726562" lat="51.1655665984"></trkpt>
		<trkpt lon="44.9340820312" lat="51.1242127578"></trkpt>
		<trkpt lon="44.8846435547" lat="51.1827864314"></trkpt>
		<trkpt lon="44.6044921875" lat="51.1827864314"></trkpt>
		<trkpt lon="44.5989990234" lat="51.1311076376"></trkpt>
		<trkpt lon="44.4781494141" lat="51.2378466891"></trkpt>
		<trkpt lon="44.1925048828" lat="51.1896725641"></trkpt>
		<trkpt lon="44.1870117188" lat="51.106971055"></trkpt>
		<trkpt lon="44.1101074219" lat="51.1345546915"></trkpt>
		<trkpt lon="44.0441894531" lat="51.0862725186"></trkpt>
		<trkpt lon="44.033203125" lat="51.1724553033"></trkpt>
		<trkpt lon="43.9068603516" lat="51.16212186"></trkpt>
		<trkpt lon="43.8519287109" lat="51.1173168487"></trkpt>
		<trkpt lon="43.6322021484" lat="51.120764932"></trkpt>
		<trkpt lon="43.6651611328" lat="51.0724683462"></trkpt>
		<trkpt lon="43.5607910156" lat="51.0759197755"></trkpt>
		<trkpt lon="43.3575439453" lat="51.0137546572"></trkpt>
		<trkpt lon="43.2092285156" lat="51.1276603264"></trkpt>
		<trkpt lon="42.9345703125" lat="51.2206474304"></trkpt>
		<trkpt lon="42.978515625" lat="51.2516014682"></trkpt>
		<trkpt lon="42.890625" lat="51.3477697741"></trkpt>
		<trkpt lon="42.7752685547" lat="51.5053234115"></trkpt>
		<trkpt lon="42.5994873047" lat="51.5463350479"></trkpt>
		<trkpt lon="42.4951171875" lat="51.638476212"></trkpt>
		<trkpt lon="42.3522949219" lat="51.6111946105"></trkpt>
		<trkpt lon="42.3248291016" lat="51.6521108616"></trkpt>
		<trkpt lon="42.3522949219" lat="51.6963951587"></trkpt>
		<trkpt lon="42.1270751953" lat="51.7440375257"></trkpt>
		<trkpt lon="42.0886230469" lat="51.7066084634"></trkpt>
		<trkpt lon="42.1160888672" lat="51.6487025836"></trkpt>
		<trkpt lon="41.8634033203" lat="51.6793678609"></trkpt>
		<trkpt lon="41.8634033203" lat="51.7168194627"></trkpt>
		<trkpt lon="41.484375" lat="51.8052182543"></trkpt>
		<trkpt lon="41.2756347656" lat="51.7950272258"></trkpt>
		<trkpt lon="41.2756347656" lat="51.7508394806"></trkpt>
		<trkpt lon="40.9240722656" lat="51.7508394806"></trkpt>
		<trkpt lon="40.9680175781" lat="51.9002234733"></trkpt>
		<trkpt lon="40.5120849609" lat="51.9645771099"></trkpt>
		<trkpt lon="40.0726318359" lat="52.0051739706"></trkpt>
		<trkpt lon="40.0616455078" lat="51.9747297749"></trkpt>
		<trkpt lon="39.8858642578" lat="51.9781134855"></trkpt>
		<trkpt lon="39.8309326172" lat="51.9341053127"></trkpt>
		<trkpt lon="39.5123291016" lat="51.9950282051"></trkpt>
		<trkpt lon="39.5178222656" lat="52.0558683107"></trkpt>
		<trkpt lon="39.2816162109" lat="52.1132524347"></trkpt>
		<trkpt lon="39.1662597656" lat="52.0930076396"></trkpt>
		<trkpt lon="39.0838623047" lat="52.0322181041"></trkpt>
		<trkpt lon="39.1003417969" lat="52.0017923042"></trkpt>
		<trkpt lon="39.0289306641" lat="51.9984103824"></trkpt>
		<trkpt lon="38.8861083984" lat="52.1031311859"></trkpt>
		<trkpt lon="38.7762451172" lat="52.0828817957"></trkpt>
		<trkpt lon="38.7707519531" lat="52.052490476"></trkpt>
		<trkpt lon="38.6938476562" lat="52.1098789404"></trkpt>
		<trkpt lon="38.6389160156" lat="52.0660002827"></trkpt>
		<trkpt lon="38.5894775391" lat="52.069377096"></trkpt>
		<trkpt lon="38.408203125" lat="52.0017923042"></trkpt>
		<trkpt lon="38.2928466797" lat="51.9848801399"></trkpt>
		<trkpt lon="38.3038330078" lat="51.9137792773"></trkpt>
		<trkpt lon="38.4246826172" lat="51.9239434455"></trkpt>
		<trkpt lon="38.408203125" lat="51.8459593367"></trkpt>
		<trkpt lon="38.408203125" lat="51.8459593367"></trkpt>
		<trkpt lon="38.4274291992" lat="51.839171715"></trkpt>
		<trkpt lon="38.3834838867" lat="51.7814356044"></trkpt>
		<trkpt lon="38.4576416016" lat="51.7253268681"></trkpt>
		<trkpt lon="38.4136962891" lat="51.6759616327"></trkpt>
		<trkpt lon="38.2901000977" lat="51.7185210719"></trkpt>
		<trkpt lon="38.2214355469" lat="51.7083104567"></trkpt>
		<trkpt lon="38.2131958008" lat="51.6725551484"></trkpt>
		<trkpt lon="38.1610107422" lat="51.6827738328"></trkpt>
		<trkpt lon="38.1390380859" lat="51.6214271334"></trkpt>
		<trkpt lon="38.2928466797" lat="51.5189980614"></trkpt>
		<trkpt lon="38.2653808594" lat="51.4899345235"></trkpt>
		<trkpt lon="38.3258056641" lat="51.337475663"></trkpt>
		<trkpt lon="38.323059082" lat="51.3100133955"></trkpt>
		<trkpt lon="38.2928466797" lat="51.3014280645"></trkpt>
		<trkpt lon="38.3450317383" lat="51.2498823458"></trkpt>
		<trkpt lon="38.4274291992" lat="51.2722259245"></trkpt>
		<trkpt lon="38.4521484375" lat="51.2051626011"></trkpt>
		<trkpt lon="38.5098266602" lat="51.1982787832"></trkpt>
		<trkpt lon="38.498840332" lat="51.1707332235"></trkpt>
		<trkpt lon="38.3670043945" lat="51.1655665984"></trkpt>
		<trkpt lon="38.3862304688" lat="51.058660055"></trkpt>
		<trkpt lon="38.4878540039" lat="51.058660055"></trkpt>
		<trkpt lon="38.6306762695" lat="50.9947431179"></trkpt>
		<trkpt lon="38.7075805664" lat="51.0154825926"></trkpt>
		<trkpt lon="38.7103271484" lat="51.0483011333"></trkpt>
		<trkpt lon="38.7844848633" lat="51.074194093"></trkpt>
		<trkpt lon="38.8146972656" lat="51.0379398943"></trkpt>
		<trkpt lon="38.8558959961" lat="51.0293037582"></trkpt>
		<trkpt lon="38.7982177734" lat="50.9843699033"></trkpt>
		<trkpt lon="38.8613891602" lat="50.9324690506"></trkpt>
		<trkpt lon="38.8366699219" lat="50.9047648889"></trkpt>
		<trkpt lon="38.7899780273" lat="50.9324690506"></trkpt>
		<trkpt lon="38.7295532227" lat="50.9134242113"></trkpt>
		<trkpt lon="38.7213134766" lat="50.8475729537"></trkpt>
		<trkpt lon="38.7075805664" lat="50.800727337"></trkpt>
		<trkpt lon="38.8037109375" lat="50.7816286091"></trkpt>
		<trkpt lon="38.7734985352" lat="50.7155911334"></trkpt>
		<trkpt lon="38.9547729492" lat="50.6825374578"></trkpt>
		<trkpt lon="38.9520263672" lat="50.6337843088"></trkpt>
		<trkpt lon="39.0454101562" lat="50.6390102813"></trkpt>
		<trkpt lon="39.0454101562" lat="50.6111317133"></trkpt>
		<trkpt lon="39.0838623047" lat="50.5814926222"></trkpt>
		<trkpt lon="39.0701293945" lat="50.5081866026"></trkpt>
		<trkpt lon="38.9739990234" lat="50.4487601503"></trkpt>
		<trkpt lon="39.0728759766" lat="50.3454604086"></trkpt>
		<trkpt lon="39.0289306641" lat="50.3209155554"></trkpt>
		<trkpt lon="39.0399169922" lat="50.2752986114"></trkpt>
		<trkpt lon="39.0948486328" lat="50.2700323029"></trkpt>
		<trkpt lon="39.1030883789" lat="50.2366654881"></trkpt>
		<trkpt lon="39.1250610352" lat="50.2190946204"></trkpt>
		<trkpt lon="39.111328125" lat="50.1575455946"></trkpt>
		<trkpt lon="39.196472168" lat="50.0871066981"></trkpt>
		<trkpt lon="39.2376708984" lat="50.0377377873"></trkpt>
		<trkpt lon="39.2623901367" lat="50.0342094923"></trkpt>
		<trkpt lon="39.2431640625" lat="49.9971467396"></trkpt>
		<trkpt lon="39.196472168" lat="49.9741888032"></trkpt>
		<trkpt lon="39.196472168" lat="49.9565213955"></trkpt>
		<trkpt lon="39.1744995117" lat="49.9529871358"></trkpt>
		<trkpt lon="39.1799926758" lat="49.9264719193"></trkpt>
		<trkpt lon="39.1552734375" lat="49.8964036984"></trkpt>
	</trkseg>
</trk>
</gpx>