IrIASClient.h   [plain text]


/*
  File:    IrIASClient.h

  Contains:  Methods for implementing IrIASClient

*/


#ifndef __IRIASCLIENT_H
#define __IRIASCLIENT_H

#include "IrDATypes.h"
#include "IrStream.h"
#include "IrEvent.h"


// Forward reference
class TIrGlue;
class TLSAPConn;
class CBufferSegment;
class TIASAttribute;

// Constants

enum IASClientStates
{
  kIrIASClientDisconnected,
  kIrIASClientConnected
};

enum IASClientReceiveStates
{
  kIASClientReceiveReply,
  kIASClientReceiveWaitFinal
};

#define kIASClientBufferSize    128


// Classes

// --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//           TIASClient
// --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

class TIASClient : public TIrStream
{
	  OSDeclareDefaultStructors(TIASClient);
	  
  public:
	  static TIASClient * tIASClient(TIrGlue* irda, TIrStream* client);
	  void        free();
	  Boolean       Init(TIrGlue* irda, TIrStream* client);

  private:

	  // TIrStream override
	  void        NextState(ULong event);

	  void        HandleDisconnectedStateEvent(ULong event);
	  void        HandleConnectedStateEvent(ULong event);

	  IrDAErr       SendRequest();
	  void        ParseInput();
	  IrDAErr       ParseReply();

	  void        GetStart();
	  void        PutStart();
	  void        LookupComplete(IrDAErr result);

	  // FieldsŠ

	  UByte        fState;
	  UByte        fReceiveState;

	  TIrStream      *fClient;        // Client of IASClient
	  TIrLookupRequest  *fLookupRequest;

							// we create and free the following
	  TLSAPConn      *fLSAPConn;       // My connection "handle"
	  TIrEvent      *fRequestReply;     // Buffer for all requests/replies
	  TIASAttribute    *fAttribute;
	  CBufferSegment   *fGetPutBuffer;


};

#endif // __IRIASCLIENT_H