test21.ok   [plain text]


		start OK if found this line
		start OK if found this line