vi.po   [plain text]


# Vietnamese translation for Vim
# first translator(s): Phan Vinh Thinh <teppi@vnlinux.org>, 2005
# Original translations.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Vim 6.3 \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-02-25 22:51+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2005-02-30 21:37+0400\n"
"Last-Translator: Phan Vinh Thinh <teppi@vnlinux.org>\n"
"Language-Team: Phan Vinh Thinh <teppi@vnlinux.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

msgid "E82: Cannot allocate any buffer, exiting..."
msgstr "E82: Không thể phân chia bộ nhớ thậm chí cho một bộ đệm, thoát..."

msgid "E83: Cannot allocate buffer, using other one..."
msgstr "E83: Không thể phân chia bộ nhớ cho bộ đệm, sử dụng bộ đệm khác..."

msgid "E515: No buffers were unloaded"
msgstr "E515: Không có bộ đệm nào được bỏ nạp từ bộ nhớ"

msgid "E516: No buffers were deleted"
msgstr "E516: Không có bộ đệm nào bị xóa"

msgid "E517: No buffers were wiped out"
msgstr "E517: Không có bộ đệm nào được làm sạch"

msgid "1 buffer unloaded"
msgstr "1 bộ đệm được bỏ nạp từ bộ nhớ"

#, c-format
msgid "%d buffers unloaded"
msgstr "%d bộ đệm được bỏ nạp từ bộ nhớ"

msgid "1 buffer deleted"
msgstr "1 bộ đệm bị xóa"

#, c-format
msgid "%d buffers deleted"
msgstr "%d bộ đệm được bỏ nạp"

msgid "1 buffer wiped out"
msgstr "1 bộ đệm được làm sạch"

#, c-format
msgid "%d buffers wiped out"
msgstr "%d bộ đệm được làm sạch"

msgid "E84: No modified buffer found"
msgstr "E84: Không tìm thấy bộ đệm có thay đổi"

#. back where we started, didn't find anything.
msgid "E85: There is no listed buffer"
msgstr "E85: Không có bộ đệm được liệt kê"

#, c-format
msgid "E86: Buffer %ld does not exist"
msgstr "E86: Bộ đệm %ld không tồn tại"

msgid "E87: Cannot go beyond last buffer"
msgstr "E87: Đây là bộ đệm cuối cùng"

msgid "E88: Cannot go before first buffer"
msgstr "E88: Đây là bộ đệm đầu tiên"

#, c-format
msgid "E89: No write since last change for buffer %ld (add ! to override)"
msgstr ""
"E89: Thay đổi trong bộ đệm %ld chưa được ghi lại (thêm ! để thoát ra bằng "
"mọi giá)"

msgid "E90: Cannot unload last buffer"
msgstr "E90: Không thể bỏ nạp từ bộ nhớ bộ đệm cuối cùng"

msgid "W14: Warning: List of file names overflow"
msgstr "W14: Cảnh báo: Danh sách tên tập tin quá đầy"

#, c-format
msgid "E92: Buffer %ld not found"
msgstr "E92: Bộ đệm %ld không được tìm thấy"

#, c-format
msgid "E93: More than one match for %s"
msgstr "E93: Tìm thấy vài tương ứng với %s"

#, c-format
msgid "E94: No matching buffer for %s"
msgstr "E94: Không có bộ đệm tương ứng với %s"

#, c-format
msgid "line %ld"
msgstr "dòng %ld"

msgid "E95: Buffer with this name already exists"
msgstr "E95: Đã có bộ đệm với tên như vậy"

msgid " [Modified]"
msgstr " [Đã thay đổi]"

msgid "[Not edited]"
msgstr "[Chưa soạn thảo]"

msgid "[New file]"
msgstr "[Tập tin mới]"

msgid "[Read errors]"
msgstr "[Lỗi đọc]"

msgid "[readonly]"
msgstr "[chỉ đọc]"

#, c-format
msgid "1 line --%d%%--"
msgstr "1 dòng --%d%%--"

#, c-format
msgid "%ld lines --%d%%--"
msgstr "%ld dòng --%d%%--"

#, c-format
msgid "line %ld of %ld --%d%%-- col "
msgstr "dòng %ld của %ld --%d%%-- cột "

msgid "[No file]"
msgstr "[Không có tập tin]"

#. must be a help buffer
msgid "help"
msgstr "trợ giúp"

msgid "[help]"
msgstr "[trợ giúp]"

msgid "[Preview]"
msgstr "[Xem trước]"

msgid "All"
msgstr "Tất cả"

msgid "Bot"
msgstr "Cuối"

msgid "Top"
msgstr "Đầu"

msgid ""
"\n"
"# Buffer list:\n"
msgstr ""
"\n"
"# Danh sách bộ đệm:\n"

msgid "[Error List]"
msgstr "[Danh sách lỗi]"

msgid "[No File]"
msgstr "[Không có tập tin]"

msgid ""
"\n"
"--- Signs ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Ký hiệu ---"

#, c-format
msgid "Signs for %s:"
msgstr "Ký hiệu cho %s:"

#, c-format
msgid "  line=%ld id=%d name=%s"
msgstr "  dòng=%ld id=%d tên=%s"

#, c-format
msgid "E96: Can not diff more than %ld buffers"
msgstr "E96: Chỉ có thể theo dõi sự khác nhau trong nhiều nhất %ld bộ đệm"

msgid "E97: Cannot create diffs"
msgstr "E97: Không thể tạo tập tin khác biệt (diff)"

msgid "Patch file"
msgstr "Tập tin vá lỗi (patch)"

msgid "E98: Cannot read diff output"
msgstr "E98: Không thể đọc dữ liệu ra của lệnh diff"

msgid "E99: Current buffer is not in diff mode"
msgstr "E99: Bộ đệm hiện thời không nằm trong chế độ khác biệt (diff)"

msgid "E100: No other buffer in diff mode"
msgstr "E100: Không còn bộ đệm trong chế độ khác biệt (diff) nào nữa"

msgid "E101: More than two buffers in diff mode, don't know which one to use"
msgstr ""
"E101: Có nhiều hơn hai bộ đệm trong chế độ khác biệt (diff), không biết chọn"

#, c-format
msgid "E102: Can't find buffer \"%s\""
msgstr "E102: Không tìm thấy bộ đệm \"%s\""

#, c-format
msgid "E103: Buffer \"%s\" is not in diff mode"
msgstr "E103: Bộ đệm \"%s\" không nằm trong chế độ khác biệt (diff)"

msgid "E104: Escape not allowed in digraph"
msgstr "E104: Không cho phép dùng ký tự thoát Escape trong chữ ghép"

msgid "E544: Keymap file not found"
msgstr "E544: Không tìm thấy tập tin sơ đồ bàn phím"

msgid "E105: Using :loadkeymap not in a sourced file"
msgstr "E105: Câu lệnh :loadkeymap được sử dụng ngoài tập tin script"

msgid " Keyword completion (^N^P)"
msgstr " Tự động kết thúc cho từ khóa (^N^P)"

#. ctrl_x_mode == 0, ^P/^N compl.
msgid " ^X mode (^E^Y^L^]^F^I^K^D^V^N^P)"
msgstr " Chế độ ^X (^E^Y^L^]^F^I^K^D^V^N^P)"

#. Scroll has it's own msgs, in it's place there is the msg for local
#. * ctrl_x_mode = 0 (eg continue_status & CONT_LOCAL) -- Acevedo
msgid " Keyword Local completion (^N^P)"
msgstr " Tự động kết thúc nội bộ cho từ khóa (^N^P)"

msgid " Whole line completion (^L^N^P)"
msgstr " Tự động kết thúc cho cả dòng (^L^N^P)"

msgid " File name completion (^F^N^P)"
msgstr " Tự động kết thúc tên tập tin (^F^N^P)"

msgid " Tag completion (^]^N^P)"
msgstr " Tự động kết thúc thẻ đánh dấu (^]^N^P)"

msgid " Path pattern completion (^N^P)"
msgstr " Tự động kết thúc mẫu đường dẫn (^N^P)"

msgid " Definition completion (^D^N^P)"
msgstr " Tự động kết thúc định nghĩa (^D^N^P)"

msgid " Dictionary completion (^K^N^P)"
msgstr " Tự động kết thúc theo từ điển (^K^N^P)"

msgid " Thesaurus completion (^T^N^P)"
msgstr " Tự động kết thúc từ đồng âm (^T^N^P)"

msgid " Command-line completion (^V^N^P)"
msgstr " Tự động kết thúc dòng lệnh (^V^N^P)"

msgid "Hit end of paragraph"
msgstr "Kết thúc của đoạn văn"

msgid "'thesaurus' option is empty"
msgstr "Không đưa ra giá trị của tùy chọn 'thesaurus'"

msgid "'dictionary' option is empty"
msgstr "Không đưa ra giá trị của tùy chọn 'dictionary'"

#, c-format
msgid "Scanning dictionary: %s"
msgstr "Quét từ điển: %s"

msgid " (insert) Scroll (^E/^Y)"
msgstr " (chèn) Cuộn (^E/^Y)"

msgid " (replace) Scroll (^E/^Y)"
msgstr " (thay thế) Cuộn (^E/^Y)"

#, c-format
msgid "Scanning: %s"
msgstr "Quét: %s"

msgid "Scanning tags."
msgstr "Tìm kiếm trong số thẻ đánh dấu."

msgid " Adding"
msgstr " Thêm"

#. showmode might reset the internal line pointers, so it must
#. * be called before line = ml_get(), or when this address is no
#. * longer needed. -- Acevedo.
#.
msgid "-- Searching..."
msgstr "-- Tìm kiếm..."

msgid "Back at original"
msgstr "Từ ban đầu"

msgid "Word from other line"
msgstr "Từ của dòng khác"

msgid "The only match"
msgstr "Tương ứng duy nhất"

#, c-format
msgid "match %d of %d"
msgstr "Tương ứng %d của %d"

#, c-format
msgid "match %d"
msgstr "Tương ứng %d"

#. Skip further arguments but do continue to
#. * search for a trailing command.
#, c-format
msgid "E106: Unknown variable: \"%s\""
msgstr "E106: Biến không biết: \"%s\""

#, c-format
msgid "E107: Missing parentheses: %s"
msgstr "E107: Thiếu dấu ngoặc: %s"

#, c-format
msgid "E108: No such variable: \"%s\""
msgstr "E108: Không có biến như vậy: \"%s\""

msgid "E109: Missing ':' after '?'"
msgstr "E109: Thiếu ':' sau '?'"

msgid "E110: Missing ')'"
msgstr "E110: Thiếu ')'"

msgid "E111: Missing ']'"
msgstr "E111: Thiếu ']'"

#, c-format
msgid "E112: Option name missing: %s"
msgstr "E112: Không đưa ra tên tùy chọn: %s"

#, c-format
msgid "E113: Unknown option: %s"
msgstr "E113: Tùy chọn không biết: %s"

#, c-format
msgid "E114: Missing quote: %s"
msgstr "E114: Thiếu ngoặc kép: %s"

#, c-format
msgid "E115: Missing quote: %s"
msgstr "E115: Thiếu ngoặc kép: %s"

#, c-format
msgid "E116: Invalid arguments for function %s"
msgstr "E116: Tham số cho hàm %s đưa ra không đúng"

#, c-format
msgid "E117: Unknown function: %s"
msgstr "E117: Hàm số không biết: %s"

#, c-format
msgid "E118: Too many arguments for function: %s"
msgstr "E118: Quá nhiều tham số cho hàm: %s"

#, c-format
msgid "E119: Not enough arguments for function: %s"
msgstr "E119: Không đủ tham số cho hàm: %s"

#, c-format
msgid "E120: Using <SID> not in a script context: %s"
msgstr "E120: Sử dụng <SID> ngoài script: %s"

#.
#. * Yes this is ugly, I don't particularly like it either. But doing it
#. * this way has the compelling advantage that translations need not to
#. * be touched at all. See below what 'ok' and 'ync' are used for.
#.
msgid "&Ok"
msgstr "&Ok"

#, c-format
msgid "+-%s%3ld lines: "
msgstr "+-%s%3ld dòng: "

msgid ""
"&OK\n"
"&Cancel"
msgstr ""
"&OK\n"
"&Hủy bỏ"

msgid "called inputrestore() more often than inputsave()"
msgstr "Hàm số inputrestore() được gọi nhiều hơn hàm inputsave()"

msgid "E655: Too many symbolic links (cycle?)"
msgstr "E655: Quá nhiều liên kết tượng trưng (vòng lặp?)"

msgid "E240: No connection to Vim server"
msgstr "E240: Không có kết nối với máy chủ Vim"

msgid "E277: Unable to read a server reply"
msgstr "E277: Máy chủ không trả lời"

msgid "E258: Unable to send to client"
msgstr "E258: Không thể trả lời cho máy con"

#, c-format
msgid "E241: Unable to send to %s"
msgstr "E241: Không thể gửi tin nhắn tới %s"

msgid "(Invalid)"
msgstr "(Không đúng)"

#, c-format
msgid "E121: Undefined variable: %s"
msgstr "E121: Biến không xác định: %s"

#, c-format
msgid "E461: Illegal variable name: %s"
msgstr "E461: Tên biến không cho phép: %s"

#, c-format
msgid "E122: Function %s already exists, add ! to replace it"
msgstr "E122: Hàm số %s đã có, hãy thêm ! để thay thế nó."

#, c-format
msgid "E123: Undefined function: %s"
msgstr "E123: Hàm số không xác định: %s"

#, c-format
msgid "E124: Missing '(': %s"
msgstr "E124: Thiếu '(': %s"

#, c-format
msgid "E125: Illegal argument: %s"
msgstr "E125: Tham số không cho phép: %s"

msgid "E126: Missing :endfunction"
msgstr "E126: Thiếu lệnh :endfunction"

#, c-format
msgid "E127: Cannot redefine function %s: It is in use"
msgstr "E127: Không thể định nghĩa lại hàm số %s: hàm đang được sử dụng"

msgid "E129: Function name required"
msgstr "E129: Cần tên hàm số"

#, c-format
msgid "E128: Function name must start with a capital: %s"
msgstr "E128: Tên hàm số phải bắt đầu với một chữ cái hoa: %s"

#, c-format
msgid "E130: Undefined function: %s"
msgstr "E130: Hàm số %s chưa xác định"

#, c-format
msgid "E131: Cannot delete function %s: It is in use"
msgstr "E131: Không thể xóa hàm số %s: Hàm đang được sử dụng"

msgid "E132: Function call depth is higher than 'maxfuncdepth'"
msgstr "E132: Độ sâu của lời gọi hàm số lớn hơn giá trị 'maxfuncdepth'"

#. always scroll up, don't overwrite
#, c-format
msgid "calling %s"
msgstr "lời gọi %s"

#, c-format
msgid "%s aborted"
msgstr "%s dừng"

#, c-format
msgid "%s returning #%ld"
msgstr "%s trả lại #%ld"

#, c-format
msgid "%s returning \"%s\""
msgstr "%s trả lại \"%s\""

#. always scroll up, don't overwrite
#, c-format
msgid "continuing in %s"
msgstr "tiếp tục trong %s"

msgid "E133: :return not inside a function"
msgstr "E133: lệnh :return ở ngoài một hàm"

msgid ""
"\n"
"# global variables:\n"
msgstr ""
"\n"
"# biến toàn cầu:\n"

msgid "Entering Debug mode. Type \"cont\" to continue."
msgstr "Bật chế độ sửa lỗi (Debug). Gõ \"cont\" để tiếp tục."

#, c-format
msgid "line %ld: %s"
msgstr "dòng %ld: %s"

#, c-format
msgid "cmd: %s"
msgstr "câu lệnh: %s"

#, c-format
msgid "Breakpoint in \"%s%s\" line %ld"
msgstr "Điểm dừng trên \"%s%s\" dòng %ld"

#, c-format
msgid "E161: Breakpoint not found: %s"
msgstr "E161: Không tìm thấy điểm dừng: %s"

msgid "No breakpoints defined"
msgstr "Điểm dừng không được xác định"

#, c-format
msgid "%3d %s %s line %ld"
msgstr "%3d %s %s dòng %ld"

msgid "Save As"
msgstr "Ghi nhớ như"

#, c-format
msgid "Save changes to \"%.*s\"?"
msgstr "Ghi nhớ thay đổi vào \"%.*s\"?"

msgid "Untitled"
msgstr "Chưa đặt tên"

#, c-format
msgid "E162: No write since last change for buffer \"%s\""
msgstr "E162: Thay đổi chưa được ghi nhớ trong bộ đệm \"%s\""

msgid "Warning: Entered other buffer unexpectedly (check autocommands)"
msgstr ""
"Cảnh báo: Chuyển tới bộ đệm khác không theo ý muốn (hãy kiểm tra câu lệnh tự "
"động)"

msgid "E163: There is only one file to edit"
msgstr "E163: Chỉ có một tập tin để soạn thảo"

msgid "E164: Cannot go before first file"
msgstr "E164: Đây là tập tin đầu tiên"

msgid "E165: Cannot go beyond last file"
msgstr "E165: Đây là tập tin cuối cùng"

#, c-format
msgid "E666: compiler not supported: %s"
msgstr "E666: trình biên dịch không được hỗ trợ: %s"

#, c-format
msgid "Searching for \"%s\" in \"%s\""
msgstr "Tìm kiếm \"%s\" trong \"%s\""

#, c-format
msgid "Searching for \"%s\""
msgstr "Tìm kiếm \"%s\""

#, c-format
msgid "not found in 'runtimepath': \"%s\""
msgstr "không tìm thấy trong 'runtimepath': \"%s\""

msgid "Source Vim script"
msgstr "Thực hiện script của Vim"

#, c-format
msgid "Cannot source a directory: \"%s\""
msgstr "Không thể thực hiện một thư mục: \"%s\""

#, c-format
msgid "could not source \"%s\""
msgstr "không thực hiện được \"%s\""

#, c-format
msgid "line %ld: could not source \"%s\""
msgstr "dòng %ld: không thực hiện được \"%s\""

#, c-format
msgid "sourcing \"%s\""
msgstr "thực hiện \"%s\""

#, c-format
msgid "line %ld: sourcing \"%s\""
msgstr "dòng %ld: thực hiện \"%s\""

#, c-format
msgid "finished sourcing %s"
msgstr "thực hiện xong %s"

msgid "W15: Warning: Wrong line separator, ^M may be missing"
msgstr "W15: Cảnh báo: Ký tự phân cách dòng không đúng. Rất có thể thiếu ^M"

msgid "E167: :scriptencoding used outside of a sourced file"
msgstr "E167: Lệnh :scriptencoding sử dụng ngoài tập tin script"

msgid "E168: :finish used outside of a sourced file"
msgstr "E168: Lệnh :finish sử dụng ngoài tập tin script"

#, c-format
msgid "Page %d"
msgstr "Trang %d"

msgid "No text to be printed"
msgstr "Không có gì để in"

#, c-format
msgid "Printing page %d (%d%%)"
msgstr "In trang %d (%d%%)"

#, c-format
msgid " Copy %d of %d"
msgstr " Sao chép %d của %d"

#, c-format
msgid "Printed: %s"
msgstr "Đã in: %s"

msgid "Printing aborted"
msgstr "In bị dừng"

msgid "E455: Error writing to PostScript output file"
msgstr "E455: Lỗi ghi nhớ vào tập tin PostScript"

#, c-format
msgid "E624: Can't open file \"%s\""
msgstr "E624: Không thể mở tập tin \"%s\""

#, c-format
msgid "E457: Can't read PostScript resource file \"%s\""
msgstr "E457: Không thể đọc tập tin tài nguyên PostScript \"%s\""

#, c-format
msgid "E618: file \"%s\" is not a PostScript resource file"
msgstr "E618: \"%s\" không phải là tập tin tài nguyên PostScript"

#, c-format
msgid "E619: file \"%s\" is not a supported PostScript resource file"
msgstr "E619: \"%s\" không phải là tập tin tài nguyên PostScript được hỗ trợ"

#, c-format
msgid "E621: \"%s\" resource file has wrong version"
msgstr "E621: tập tin tài nguyên \"%s\" có phiên bản không đúng"

msgid "E324: Can't open PostScript output file"
msgstr "E324: Không thể mở tập tin PostScript"

#, c-format
msgid "E456: Can't open file \"%s\""
msgstr "E456: Không thể mở tập tin \"%s\""

msgid "E456: Can't find PostScript resource file \"prolog.ps\""
msgstr "E456: Không tìm thấy tập tin tài nguyên PostScript \"prolog.ps\""

#, c-format
msgid "E456: Can't find PostScript resource file \"%s.ps\""
msgstr "E456: Không tìm thấy tập tin tài nguyên PostScript \"%s.ps\""

#, c-format
msgid "E620: Unable to convert from multi-byte to \"%s\" encoding"
msgstr "E620: Không thể chuyển từ các ký tự nhiều byte thành bảng mã \"%s\""

msgid "Sending to printer..."
msgstr "Gửi tới máy in..."

msgid "E365: Failed to print PostScript file"
msgstr "E365: In tập tin PostScript không thành công"

msgid "Print job sent."
msgstr "Đã gửi công việc in."

#, c-format
msgid "Current %slanguage: \"%s\""
msgstr "Ngôn ngữ %shiện thời: \"%s\""

#, c-format
msgid "E197: Cannot set language to \"%s\""
msgstr "E197: Không thể thay đổi ngôn ngữ thành \"%s\""

#, c-format
msgid "<%s>%s%s %d, Hex %02x, Octal %03o"
msgstr "<%s>%s%s %d, Hex %02x, Octal %03o"

#, c-format
msgid "> %d, Hex %04x, Octal %o"
msgstr "> %d, Hex %04x, Octal %o"

#, c-format
msgid "> %d, Hex %08x, Octal %o"
msgstr "> %d, Hex %08x, Octal %o"

msgid "E134: Move lines into themselves"
msgstr "E134: Di chuyển các dòng lên chính chúng"

msgid "1 line moved"
msgstr "Đã di chuyển 1 dòng"

#, c-format
msgid "%ld lines moved"
msgstr "Đã di chuyển %ld dòng"

#, c-format
msgid "%ld lines filtered"
msgstr "Đã lọc %ld dòng"

msgid "E135: *Filter* Autocommands must not change current buffer"
msgstr "E135: Các lệnh tự động *Filter* không được thay đổi bộ đệm hiện thời"

msgid "[No write since last change]\n"
msgstr "[Thay đổi chưa được ghi nhớ]\n"

#, c-format
msgid "%sviminfo: %s in line: "
msgstr "%sviminfo: %s trên dòng: "

msgid "E136: viminfo: Too many errors, skipping rest of file"
msgstr "E136: viminfo: Quá nhiều lỗi, phần còn lại của tập tin sẽ được bỏ qua"

#, c-format
msgid "Reading viminfo file \"%s\"%s%s%s"
msgstr "Đọc tập tin viminfo \"%s\"%s%s%s"

msgid " info"
msgstr " thông tin"

msgid " marks"
msgstr " dấu hiệu"

msgid " FAILED"
msgstr " KHÔNG THÀNH CÔNG"

#, c-format
msgid "E137: Viminfo file is not writable: %s"
msgstr "E137: Thiếu quyền ghi lên tập tin viminfo: %s"

#, c-format
msgid "E138: Can't write viminfo file %s!"
msgstr "E138: Không thể ghi tập tin viminfo %s!"

#, c-format
msgid "Writing viminfo file \"%s\""
msgstr "Ghi tập tin viminfo \"%s\""

#. Write the info:
#, c-format
msgid "# This viminfo file was generated by Vim %s.\n"
msgstr "# Tập tin viminfo này được tự động tạo bởi Vim %s.\n"

msgid ""
"# You may edit it if you're careful!\n"
"\n"
msgstr ""
"# Bạn có thể sửa tập tin này, nhưng hãy thận trọng!\n"
"\n"

msgid "# Value of 'encoding' when this file was written\n"
msgstr "# Giá trị của tùy chọn 'encoding' vào thời điểm ghi tập tin\n"

msgid "Illegal starting char"
msgstr "Ký tự đầu tiên không cho phép"

#. Overwriting a file that is loaded in another buffer is not a
#. * good idea.
msgid "E139: File is loaded in another buffer"
msgstr "E139: Tập tin được nạp trong bộ đệm khác"

msgid "Write partial file?"
msgstr "Ghi nhớ một phần tập tin?"

msgid "E140: Use ! to write partial buffer"
msgstr "E140: Sử dụng ! để ghi nhớ một phần bộ đệm"

#, c-format
msgid "Overwrite existing file \"%.*s\"?"
msgstr "Ghi đè lên tập tin đã có \"%.*s\"?"

#, c-format
msgid "E141: No file name for buffer %ld"
msgstr "E141: Không có tên tập tin cho bộ đệm %ld"

msgid "E142: File not written: Writing is disabled by 'write' option"
msgstr "E142: Tập tin chưa được ghi nhớ: Ghi nhớ bị tắt bởi tùy chọn 'write'"

#, c-format
msgid ""
"'readonly' option is set for \"%.*s\".\n"
"Do you wish to write anyway?"
msgstr ""
"Tùy chọn 'readonly' được đặt cho \"%.*s\".\n"
"Ghi nhớ bằng mọi giá?"

msgid "Edit File"
msgstr "Soạn thảo tập tin"

#, c-format
msgid "E143: Autocommands unexpectedly deleted new buffer %s"
msgstr "E143: Các lệnh tự động xóa bộ đệm mới ngoài ý muốn %s"

msgid "E144: non-numeric argument to :z"
msgstr "E144: Tham số của lệnh :z phải là số"

msgid "E145: Shell commands not allowed in rvim"
msgstr "E145: Không cho phép sử dụng lệnh shell trong rvim."

msgid "E146: Regular expressions can't be delimited by letters"
msgstr "E146: Không thể phân cách biểu thức chính quy bằng chữ cái"

#, c-format
msgid "replace with %s (y/n/a/q/l/^E/^Y)?"
msgstr "thay thế bằng %s? (y/n/a/q/l/^E/^Y)"

msgid "(Interrupted) "
msgstr "(bị dừng)"

msgid "1 substitution"
msgstr "1 thay thế"

#, c-format
msgid "%ld substitutions"
msgstr "%ld thay thế"

msgid " on 1 line"
msgstr " trên 1 dòng"

#, c-format
msgid " on %ld lines"
msgstr " trên %ld dòng"

msgid "E147: Cannot do :global recursive"
msgstr "E147: Không thực hiện được lệnh :global đệ qui"

msgid "E148: Regular expression missing from global"
msgstr "E148: Thiếu biểu thức chính quy trong lệnh :global"

#, c-format
msgid "Pattern found in every line: %s"
msgstr "Tìm thấy tương ứng trên mọi dòng: %s"

msgid ""
"\n"
"# Last Substitute String:\n"
"$"
msgstr ""
"\n"
"# Chuỗi thay thế cuối cùng:\n"
"$"

msgid "E478: Don't panic!"
msgstr "E478: Hãy bình tĩnh, đừng hoảng hốt!"

#, c-format
msgid "E661: Sorry, no '%s' help for %s"
msgstr "E661: Rất tiếc, không có trợ giúp '%s' cho %s"

#, c-format
msgid "E149: Sorry, no help for %s"
msgstr "E149: Rất tiếc không có trợ giúp cho %s"

#, c-format
msgid "Sorry, help file \"%s\" not found"
msgstr "Xin lỗi, không tìm thấy tập tin trợ giúp \"%s\""

#, c-format
msgid "E150: Not a directory: %s"
msgstr "E150: %s không phải là một thư mục"

#, c-format
msgid "E152: Cannot open %s for writing"
msgstr "E152: Không thể mở %s để ghi"

#, c-format
msgid "E153: Unable to open %s for reading"
msgstr "E153: Không thể mở %s để đọc"

#, c-format
msgid "E670: Mix of help file encodings within a language: %s"
msgstr ""
"E670: Tập tin trợ giúp sử dụng nhiều bảng mã khác nhau cho một ngôn ngữ: %s"

#, c-format
msgid "E154: Duplicate tag \"%s\" in file %s"
msgstr "E154: Thẻ ghi lặp lại \"%s\" trong tập tin %s"

#, c-format
msgid "E160: Unknown sign command: %s"
msgstr "E160: Câu lệnh ký hiệu không biết: %s"

msgid "E156: Missing sign name"
msgstr "E156: Thiếu tên ký hiệu"

msgid "E612: Too many signs defined"
msgstr "E612: Định nghĩa quá nhiều ký hiệu"

#, c-format
msgid "E239: Invalid sign text: %s"
msgstr "E239: Văn bản ký hiệu không thích hợp: %s"

#, c-format
msgid "E155: Unknown sign: %s"
msgstr "E155: Ký hiệu không biết: %s"

msgid "E159: Missing sign number"
msgstr "E159: Thiếu số của ký hiệu"

#, c-format
msgid "E158: Invalid buffer name: %s"
msgstr "E158: Tên bộ đệm không đúng: %s"

#, c-format
msgid "E157: Invalid sign ID: %ld"
msgstr "E157: ID của ký hiệu không đúng: %ld"

msgid " (NOT FOUND)"
msgstr " (KHÔNG TÌM THẤY)"

msgid " (not supported)"
msgstr " (không được hỗ trợ)"

msgid "[Deleted]"
msgstr "[bị xóa]"

msgid "Entering Ex mode. Type \"visual\" to go to Normal mode."
msgstr ""
"Chuyển vào chế độ Ex. Để chuyển về chế độ Thông thường hãy gõ \"visual\""

#. must be at EOF
msgid "E501: At end-of-file"
msgstr "E501: Ở cuối tập tin"

msgid "E169: Command too recursive"
msgstr "E169: Câu lệnh quá đệ quy"

#, c-format
msgid "E605: Exception not caught: %s"
msgstr "E605: Trường hợp đặc biệt không được xử lý: %s"

msgid "End of sourced file"
msgstr "Kết thúc tập tin script"

msgid "End of function"
msgstr "Kết thúc của hàm số"

msgid "E464: Ambiguous use of user-defined command"
msgstr "E464: Sự sử dụng không rõ ràng câu lệnh do người dùng định nghĩa"

msgid "E492: Not an editor command"
msgstr "E492: Không phải là câu lệnh của trình soạn thảo"

msgid "E493: Backwards range given"
msgstr "E493: Đưa ra phạm vi ngược lại"

msgid "Backwards range given, OK to swap"
msgstr "Đưa ra phạm vi ngược lại, thay đổi vị trí hai giới hạn"

msgid "E494: Use w or w>>"
msgstr "E494: Hãy sử dụng w hoặc w>>"

msgid "E319: Sorry, the command is not available in this version"
msgstr "E319: Xin lỗi, câu lệnh này không có trong phiên bản này"

msgid "E172: Only one file name allowed"
msgstr "E172: Chỉ cho phép sử dụng một tên tập tin"

msgid "1 more file to edit. Quit anyway?"
msgstr "Còn 1 tập tin nữa cần soạn thảo. Thoát?"

#, c-format
msgid "%d more files to edit. Quit anyway?"
msgstr "Còn %d tập tin nữa chưa soạn thảo. Thoát?"

msgid "E173: 1 more file to edit"
msgstr "E173: 1 tập tin nữa chờ soạn thảo."

#, c-format
msgid "E173: %ld more files to edit"
msgstr "E173: %ld tập tin nữa chưa soạn thảo."

msgid "E174: Command already exists: add ! to replace it"
msgstr "E174: Đã có câu lệnh: Thêm ! để thay thế"

msgid ""
"\n"
"  Name    Args Range Complete Definition"
msgstr ""
"\n"
"  Tên\t\tTham_số Phạm_vi Phần_phụ Định_nghĩa"

msgid "No user-defined commands found"
msgstr "Không tìm thấy câu lệnh do người dùng định nghĩa"

msgid "E175: No attribute specified"
msgstr "E175: Không có tham số được chỉ ra"

msgid "E176: Invalid number of arguments"
msgstr "E176: Số lượng tham số không đúng"

msgid "E177: Count cannot be specified twice"
msgstr "E177: Số đếm không thể được chỉ ra hai lần"

msgid "E178: Invalid default value for count"
msgstr "E178: Giá trị của số đếm theo mặc định không đúng"

msgid "E179: argument required for complete"
msgstr "E179: yêu cầu đưa ra tham số để kết thúc"

#, c-format
msgid "E180: Invalid complete value: %s"
msgstr "E180: Giá trị phần phụ không đúng: %s"

msgid "E468: Completion argument only allowed for custom completion"
msgstr ""
"E468: Tham số tự động kết thúc chỉ cho phép sử dụng với phần phụ đặc biệt"

msgid "E467: Custom completion requires a function argument"
msgstr "E467: Phần phục đặc biệt yêu cầu một tham số của hàm"

#, c-format
msgid "E181: Invalid attribute: %s"
msgstr "E181: Thuộc tính không đúng: %s"

msgid "E182: Invalid command name"
msgstr "E182: Tên câu lệnh không đúng"

msgid "E183: User defined commands must start with an uppercase letter"
msgstr "E183: Câu lệnh người dùng định nghĩa phải bắt đầu với một ký tự hoa"

#, c-format
msgid "E184: No such user-defined command: %s"
msgstr "E184: Không có câu lệnh người dùng định nghĩa như vậy: %s"

#, c-format
msgid "E185: Cannot find color scheme %s"
msgstr "E185: Không tin thấy sơ đồ màu sắc %s"

msgid "Greetings, Vim user!"
msgstr "Xin chào người dùng Vim!"

msgid "Edit File in new window"
msgstr "Soạn thảo tập tin trong cửa sổ mới"

msgid "No swap file"
msgstr "Không có tập tin swap"

msgid "Append File"
msgstr "Thêm tập tin"

msgid "E186: No previous directory"
msgstr "E186: Không có thư mục trước"

msgid "E187: Unknown"
msgstr "E187: Không rõ"

msgid "E465: :winsize requires two number arguments"
msgstr "E465: câu lệnh :winsize yêu cầu hai tham số bằng số"

#, c-format
msgid "Window position: X %d, Y %d"
msgstr "Vị trí cửa sổ: X %d, Y %d"

msgid "E188: Obtaining window position not implemented for this platform"
msgstr "E188: Trên hệ thống này việc xác định vị trí cửa sổ không làm việc"

msgid "E466: :winpos requires two number arguments"
msgstr "E466: câu lệnh :winpos yêu câu hai tham số bằng số"

msgid "Save Redirection"
msgstr "Chuyển hướng ghi nhớ"

msgid "Save View"
msgstr "Ghi nhớ vẻ ngoài"

msgid "Save Session"
msgstr "Ghi nhớ buổi làm việc"

msgid "Save Setup"
msgstr "Ghi nhớ cấu hình"

#, c-format
msgid "E189: \"%s\" exists (add ! to override)"
msgstr "E189: \"%s\" đã có (thêm !, để ghi đè)"

#, c-format
msgid "E190: Cannot open \"%s\" for writing"
msgstr "E190: Không mở được \"%s\" để ghi nhớ"

#. set mark
msgid "E191: Argument must be a letter or forward/backward quote"
msgstr "E191: Tham số phải là một chữ cái hoặc dấu ngoặc thẳng/ngược"

msgid "E192: Recursive use of :normal too deep"
msgstr "E192: Sử dụng đệ quy lệnh :normal quá sâu"

msgid "E194: No alternate file name to substitute for '#'"
msgstr "E194: Không có tên tập tin tương đương để thay thế '#'"

msgid "E495: no autocommand file name to substitute for \"<afile>\""
msgstr "E495: Không có tên tập tin câu lệnh tự động để thay thế \"<afile>\""

msgid "E496: no autocommand buffer number to substitute for \"<abuf>\""
msgstr ""
"E496: Không có số thứ tự bộ đệm câu lệnh tự động để thay thế \"<abuf>\""

msgid "E497: no autocommand match name to substitute for \"<amatch>\""
msgstr "E497: Không có tên tương ứng câu lệnh tự động để thay thế \"<amatch>\""

msgid "E498: no :source file name to substitute for \"<sfile>\""
msgstr "E498: không có tên tập tin :source để thay thế \"<sfile>\""

#, no-c-format
msgid "E499: Empty file name for '%' or '#', only works with \":p:h\""
msgstr "E499: Tên tập tin rỗng cho '%' hoặc '#', chỉ làm việc với \":p:h\""

msgid "E500: Evaluates to an empty string"
msgstr "E500: Kết quả của biểu thức là một chuỗi rỗng"

msgid "E195: Cannot open viminfo file for reading"
msgstr "E195: Không thể mở tập tin viminfo để đọc"

msgid "E196: No digraphs in this version"
msgstr "E196: Trong phiên bản này chữ ghép không được hỗ trợ"

msgid "E608: Cannot :throw exceptions with 'Vim' prefix"
msgstr ""
"E608: Không thể thực hiện lệnh :throw cho những ngoại lệ với tiền tố 'Vim'"

#. always scroll up, don't overwrite
#, c-format
msgid "Exception thrown: %s"
msgstr "Trường hợp ngoại lệ: %s"

#, c-format
msgid "Exception finished: %s"
msgstr "Kết thúc việc xử lý trường hợp ngoại lệ: %s"

#, c-format
msgid "Exception discarded: %s"
msgstr "Trường hợp ngoại lệ bị bỏ qua: %s"

#, c-format
msgid "%s, line %ld"
msgstr "%s, dòng %ld"

#. always scroll up, don't overwrite
#, c-format
msgid "Exception caught: %s"
msgstr "Xử lý trường hợp ngoại lệ: %s"

#, c-format
msgid "%s made pending"
msgstr "%s thực hiện việc chờ đợi"

#, c-format
msgid "%s resumed"
msgstr "%s được phục hồi lại"

#, c-format
msgid "%s discarded"
msgstr "%s bị bỏ qua"

msgid "Exception"
msgstr "Trường hợp ngoại lệ"

msgid "Error and interrupt"
msgstr "Lỗi và sự gián đoạn"

msgid "Error"
msgstr "Lỗi"

#. if (pending & CSTP_INTERRUPT)
msgid "Interrupt"
msgstr "Sự gián đoạn"

msgid "E579: :if nesting too deep"
msgstr "E579: :if xếp lồng vào nhau quá sâu"

msgid "E580: :endif without :if"
msgstr "E580: :endif không có :if"

msgid "E581: :else without :if"
msgstr "E581: :else không có :if"

msgid "E582: :elseif without :if"
msgstr "E582: :elseif không có :if"

msgid "E583: multiple :else"
msgstr "E583: phát hiện vài :else"

msgid "E584: :elseif after :else"
msgstr "E584: :elseif sau :else"

msgid "E585: :while nesting too deep"
msgstr "E585: :while xếp lồng vào nhau quá sâu"

msgid "E586: :continue without :while"
msgstr "E586: :continue không có :while"

msgid "E587: :break without :while"
msgstr "E587: :break không có :while"

msgid "E601: :try nesting too deep"
msgstr "E601: :try xếp lồng vào nhau quá sâu"

msgid "E603: :catch without :try"
msgstr "E603: :catch không có :try"

#. Give up for a ":catch" after ":finally" and ignore it.
#. * Just parse.
msgid "E604: :catch after :finally"
msgstr "E604: :catch đứng sau :finally"

msgid "E606: :finally without :try"
msgstr "E606: :finally không có :try"

#. Give up for a multiple ":finally" and ignore it.
msgid "E607: multiple :finally"
msgstr "E607: phát hiện vài :finally"

msgid "E602: :endtry without :try"
msgstr "E602: :endtry không có :try"

msgid "E193: :endfunction not inside a function"
msgstr "E193: lệnh :endfunction chỉ được sử dụng trong một hàm số"

msgid "tagname"
msgstr "tên thẻ ghi"

msgid " kind file\n"
msgstr " loại tập tin\n"

msgid "'history' option is zero"
msgstr "giá trị của tùy chọn 'history' bằng không"

#, c-format
msgid ""
"\n"
"# %s History (newest to oldest):\n"
msgstr ""
"\n"
"# %s, Lịch sử (bắt đầu từ mới nhất tới cũ nhất):\n"

msgid "Command Line"
msgstr "Dòng lệnh"

msgid "Search String"
msgstr "Chuỗi tìm kiếm"

msgid "Expression"
msgstr "Biểu thức"

msgid "Input Line"
msgstr "Dòng nhập"

msgid "E198: cmd_pchar beyond the command length"
msgstr "E198: cmd_pchar lớn hơn chiều dài câu lệnh"

msgid "E199: Active window or buffer deleted"
msgstr "E199: Cửa sổ hoặc bộ đệm hoạt động bị xóa"

msgid "Illegal file name"
msgstr "Tên tập tin không cho phép"

msgid "is a directory"
msgstr "là một thư mục"

msgid "is not a file"
msgstr "không phải là một tập tin"

msgid "[New File]"
msgstr "[Tập tin mới]"

msgid "[Permission Denied]"
msgstr "[Truy cập bị từ chối]"

msgid "E200: *ReadPre autocommands made the file unreadable"
msgstr ""
"E200: Câu lệnh tự động *ReadPre làm cho tập tin trở thành không thể đọc"

msgid "E201: *ReadPre autocommands must not change current buffer"
msgstr "E201: Câu lệnh tự động *ReadPre không được thay đổi bộ đệm hoạt động"

msgid "Vim: Reading from stdin...\n"
msgstr "Vim: Đọc từ đầu vào tiêu chuẩn stdin...\n"

msgid "Reading from stdin..."
msgstr "Đọc từ đầu vào tiêu chuẩn stdin..."

#. Re-opening the original file failed!
msgid "E202: Conversion made file unreadable!"
msgstr "E202: Sự biến đổi làm cho tập tin trở thành không thể đọc!"

msgid "[fifo/socket]"
msgstr "[fifo/socket]"

msgid "[fifo]"
msgstr "[fifo]"

msgid "[socket]"
msgstr "[socket]"

msgid "[RO]"
msgstr "[Chỉ đọc]"

msgid "[CR missing]"
msgstr "[thiếu ký tự CR]"

msgid "[NL found]"
msgstr "[tìm thấy ký tự NL]"

msgid "[long lines split]"
msgstr "[dòng dài được chia nhỏ]"

msgid "[NOT converted]"
msgstr "[KHÔNG được chuyển đổi]"

msgid "[converted]"
msgstr "[đã chuyển bảng mã]"

msgid "[crypted]"
msgstr "[đã mã hóa]"

msgid "[CONVERSION ERROR]"
msgstr "[LỖI CHUYỂN BẢNG MÃ]"

#, c-format
msgid "[ILLEGAL BYTE in line %ld]"
msgstr "[BYTE KHÔNG CHO PHÉP trên dòng %ld]"

msgid "[READ ERRORS]"
msgstr "[LỖI ĐỌC]"

msgid "Can't find temp file for conversion"
msgstr "Không tìm thấy tập tin tạm thời (temp) để chuyển bảng mã"

msgid "Conversion with 'charconvert' failed"
msgstr "Chuyển đổi nhờ 'charconvert' không được thực hiện"

msgid "can't read output of 'charconvert'"
msgstr "không đọc được đầu ra của 'charconvert'"

msgid "E203: Autocommands deleted or unloaded buffer to be written"
msgstr "E203: Câu lệnh tự động đã xóa hoặc bỏ nạp bộ đệm cần ghi nhớ"

msgid "E204: Autocommand changed number of lines in unexpected way"
msgstr "E204: Câu lệnh tự động đã thay đổ số dòng theo cách không mong muốn"

msgid "NetBeans disallows writes of unmodified buffers"
msgstr "NetBeans không cho phép ghi nhớ bộ đệm chưa có thay đổi nào"

msgid "Partial writes disallowed for NetBeans buffers"
msgstr "Ghi nhớ một phần bộ đệm NetBeans không được cho phép"

msgid "is not a file or writable device"
msgstr "không phải là một tập tin thay một thiết bị có thể ghi nhớ"

msgid "is read-only (add ! to override)"
msgstr "là tập tin chỉ đọc (thêm ! để ghi nhớ bằng mọi giá)"

msgid "E506: Can't write to backup file (add ! to override)"
msgstr ""
"E506: Không thể ghi nhớ vào tập tin lưu trữ (thêm ! để ghi nhớ bằng mọi giá"

msgid "E507: Close error for backup file (add ! to override)"
msgstr "E507: Lỗi đóng tập tin lưu trữ (thêm ! để bỏ qua việc kiểm tra lại)"

msgid "E508: Can't read file for backup (add ! to override)"
msgstr ""
"E508: Không đọc được tập tin lưu trữ (thêm ! để bỏ qua việc kiểm tra lại)"

msgid "E509: Cannot create backup file (add ! to override)"
msgstr ""
"E509: Không tạo được tập tin lưu trữ (thêm ! để bỏ qua việc kiểm tra lại)"

msgid "E510: Can't make backup file (add ! to override)"
msgstr ""
"E510: Không tạo được tập tin lưu trữ (thêm ! để bỏ qua việc kiểm tra lại)"

msgid "E460: The resource fork would be lost (add ! to override)"
msgstr "E460: Nhánh tài nguyên sẽ bị mất (thêm ! để bỏ qua việc kiểm tra lại)"

msgid "E214: Can't find temp file for writing"
msgstr "E214: Không tìm thấy tập tin tạm thời (temp) để ghi nhớ"

msgid "E213: Cannot convert (add ! to write without conversion)"
msgstr ""
"E213: Không thể chuyển đổi bảng mã (thêm ! để ghi nhớ mà không chuyển đổi)"

msgid "E166: Can't open linked file for writing"
msgstr "E166: Không thể mở tập tin liên kết để ghi nhớ"

msgid "E212: Can't open file for writing"
msgstr "E212: Không thể mở tập tin để ghi nhớ"

msgid "E667: Fsync failed"
msgstr "E667: Không thực hiện thành công hàm số fsync()"

msgid "E512: Close failed"
msgstr "E512: Thao tác đóng không thành công"

msgid "E513: write error, conversion failed"
msgstr "E513: Lỗi ghi nhớ, biến đổi không thành công"

msgid "E514: write error (file system full?)"
msgstr "E514: lỗi ghi nhớ (không còn chỗ trống?)"

msgid " CONVERSION ERROR"
msgstr " LỖI BIẾN ĐỔI"

msgid "[Device]"
msgstr "[Thiết bị]"

msgid "[New]"
msgstr "[Mới]"

msgid " [a]"
msgstr " [a]"

msgid " appended"
msgstr " đã thêm"

msgid " [w]"
msgstr " [w]"

msgid " written"
msgstr " đã ghi"

msgid "E205: Patchmode: can't save original file"
msgstr "E205: Chế độ vá lỗi (patch): không thể ghi nhớ tập tin gốc"

msgid "E206: patchmode: can't touch empty original file"
msgstr ""
"E206: Chế độ vá lỗi (patch): không thể thay đổi tham số của tập tin gốc "
"trống rỗng"

msgid "E207: Can't delete backup file"
msgstr "E207: Không thể xóa tập tin lưu trữ (backup)"

msgid ""
"\n"
"WARNING: Original file may be lost or damaged\n"
msgstr ""
"\n"
"CẢNH BÁO: Tập tin gốc có thể bị mất hoặc bị hỏng\n"

msgid "don't quit the editor until the file is successfully written!"
msgstr ""
"đừng thoát khởi trình soạn thảo, khi tập tin còn chưa được ghi nhớ thành cồng"

msgid "[dos]"
msgstr "[dos]"

msgid "[dos format]"
msgstr "[định dạng dos]"

msgid "[mac]"
msgstr "[mac]"

msgid "[mac format]"
msgstr "[định dạng mac]"

msgid "[unix]"
msgstr "[unix]"

msgid "[unix format]"
msgstr "[định dạng unix]"

msgid "1 line, "
msgstr "1 dòng, "

#, c-format
msgid "%ld lines, "
msgstr "%ld dòng, "

msgid "1 character"
msgstr "1 ký tự"

#, c-format
msgid "%ld characters"
msgstr "%ld ký tự"

msgid "[noeol]"
msgstr "[noeol]"

msgid "[Incomplete last line]"
msgstr "[Dòng cuối cùng không đầy đủ]"

#. don't overwrite messages here
#. must give this prompt
#. don't use emsg() here, don't want to flush the buffers
msgid "WARNING: The file has been changed since reading it!!!"
msgstr "CẢNH BÁO: Tập tin đã thay đổi so với thời điểm đọc!!!"

msgid "Do you really want to write to it"
msgstr "Bạn có chắc muốn ghi nhớ vào tập tin này"

#, c-format
msgid "E208: Error writing to \"%s\""
msgstr "E208: Lỗi ghi nhớ vào \"%s\""

#, c-format
msgid "E209: Error closing \"%s\""
msgstr "E209: Lỗi đóng \"%s\""

#, c-format
msgid "E210: Error reading \"%s\""
msgstr "E210: Lỗi đọc \"%s\""

msgid "E246: FileChangedShell autocommand deleted buffer"
msgstr "E246: Bộ đệm bị xóa khi thực hiện câu lệnh tự động FileChangedShell"

#, c-format
msgid "E211: Warning: File \"%s\" no longer available"
msgstr "E211: Cảnh báo: Tập tin \"%s\" không còn truy cập được nữa"

#, c-format
msgid ""
"W12: Warning: File \"%s\" has changed and the buffer was changed in Vim as "
"well"
msgstr ""
"W12: Cảnh báo: Tập tin \"%s\" và bộ đệm Vim đã thay đổi không phụ thuộc vào "
"nhau"

#, c-format
msgid "W11: Warning: File \"%s\" has changed since editing started"
msgstr ""
"W11: Cảnh báo: Tập tin \"%s\" đã thay đổi sau khi việc soạn thảo bắt đầu"

#, c-format
msgid "W16: Warning: Mode of file \"%s\" has changed since editing started"
msgstr ""
"W16: Cảnh báo: chế độ truy cập tới tập tin \"%s\" đã thay đổi sau khi bắt "
"đầu soạn thảo"

#, c-format
msgid "W13: Warning: File \"%s\" has been created after editing started"
msgstr ""
"W13: Cảnh báo: tập tin \"%s\" được tạo ra sau khi việc soạn thảo bắt đầu"

msgid "See \":help W11\" for more info."
msgstr "Hãy xem thông tin chi tiết trong \":help W11\"."

msgid "Warning"
msgstr "Cảnh báo"

msgid ""
"&OK\n"
"&Load File"
msgstr ""
"&OK\n"
"&Nạp tập tin"

#, c-format
msgid "E462: Could not prepare for reloading \"%s\""
msgstr "E462: Không thể chuẩn bị để nạp lại \"%s\""

#, c-format
msgid "E321: Could not reload \"%s\""
msgstr "E321: Không thể nạp lại \"%s\""

msgid "--Deleted--"
msgstr "--Bị xóa--"

#. the group doesn't exist
#, c-format
msgid "E367: No such group: \"%s\""
msgstr "E367: Nhóm \"%s\" không tồn tại"

#, c-format
msgid "E215: Illegal character after *: %s"
msgstr "E215: Ký tự không cho phép sau *: %s"

#, c-format
msgid "E216: No such event: %s"
msgstr "E216: Sự kiện không có thật: %s"

#, c-format
msgid "E216: No such group or event: %s"
msgstr "E216: Nhóm hoặc sự kiện không có thật: %s"

#. Highlight title
msgid ""
"\n"
"--- Auto-Commands ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Câu lệnh tự động ---"

msgid "E217: Can't execute autocommands for ALL events"
msgstr "E217: Không thể thực hiện câu lệnh tự động cho MỌI sự kiện"

msgid "No matching autocommands"
msgstr "Không có câu lệnh tự động tương ứng"

msgid "E218: autocommand nesting too deep"
msgstr "E218: câu lệnh tự động xếp lồng vào nhau quá xâu"

#, c-format
msgid "%s Auto commands for \"%s\""
msgstr "%s câu lệnh tự động cho \"%s\""

#, c-format
msgid "Executing %s"
msgstr "Thực hiện %s"

#. always scroll up, don't overwrite
#, c-format
msgid "autocommand %s"
msgstr "câu lệnh tự động %s"

msgid "E219: Missing {."
msgstr "E219: Thiếu {."

msgid "E220: Missing }."
msgstr "E220: Thiếu }."

msgid "E490: No fold found"
msgstr "E490: Không tìm thấy nếp gấp"

msgid "E350: Cannot create fold with current 'foldmethod'"
msgstr ""
"E350: Không thể tạo nếp gấp với giá trị hiện thời của tùy chọn 'foldmethod'"

msgid "E351: Cannot delete fold with current 'foldmethod'"
msgstr ""
"E351: Không thể xóa nếp gấp với giá trị hiện thời của tùy chọn 'foldmethod'"

msgid "E222: Add to read buffer"
msgstr "E222: Thêm vào bộ đệm đang đọc"

msgid "E223: recursive mapping"
msgstr "E223: ánh xạ đệ quy"

#, c-format
msgid "E224: global abbreviation already exists for %s"
msgstr "E224: đã có sự viết tắt toàn cầu cho %s"

#, c-format
msgid "E225: global mapping already exists for %s"
msgstr "E225: đã có ánh xạ toàn cầu cho %s"

#, c-format
msgid "E226: abbreviation already exists for %s"
msgstr "E226: đã có sự viết tắt cho %s"

#, c-format
msgid "E227: mapping already exists for %s"
msgstr "E227: đã có ánh xạ cho %s"

msgid "No abbreviation found"
msgstr "Không tìm thấy viết tắt"

msgid "No mapping found"
msgstr "Không tìm thấy ánh xạ"

msgid "E228: makemap: Illegal mode"
msgstr "E228: makemap: Chế độ không cho phép"

msgid "<cannot open> "
msgstr "<không thể mở> "

#, c-format
msgid "E616: vim_SelFile: can't get font %s"
msgstr "E616: vim_SelFile: không tìm thấy phông chữ %s"

msgid "E614: vim_SelFile: can't return to current directory"
msgstr "E614: vim_SelFile: không trở lại được thư mục hiện thời"

msgid "Pathname:"
msgstr "Đường dẫn tới tập tin:"

msgid "E615: vim_SelFile: can't get current directory"
msgstr "E615: vim_SelFile: không tìm thấy thư mục hiện thời"

msgid "OK"
msgstr "Đồng ý"

msgid "Cancel"
msgstr "Hủy bỏ"

msgid "Vim dialog"
msgstr "Hộp thoại Vim"

msgid "Scrollbar Widget: Could not get geometry of thumb pixmap."
msgstr "Thanh cuộn: Không thể xác định hình học của thanh cuộn."

msgid "E232: Cannot create BalloonEval with both message and callback"
msgstr "E232: Không tạo được BalloonEval với cả thông báo và lời gọi ngược lại"

msgid "E229: Cannot start the GUI"
msgstr "E229: Không chạy được giao diện đồ họa GUI"

#, c-format
msgid "E230: Cannot read from \"%s\""
msgstr "E230: Không đọc được từ \"%s\""

msgid "E665: Cannot start GUI, no valid font found"
msgstr ""
"E665: Không chạy được giao diện đồ họa GUI, đưa ra phông chữ không đúng"

msgid "E231: 'guifontwide' invalid"
msgstr "E231: 'guifontwide' có giá trị không đúng"

msgid "E599: Value of 'imactivatekey' is invalid"
msgstr "E599: Giá trị của 'imactivatekey' không đúng"

#, c-format
msgid "E254: Cannot allocate color %s"
msgstr "E254: Không chỉ định được màu %s"

msgid "Vim dialog..."
msgstr "Hộp thoại Vim..."

msgid ""
"&Yes\n"
"&No\n"
"&Cancel"
msgstr ""
"&Có\n"
"&Không\n"
"&Dừng"

msgid "Input _Methods"
msgstr "Phương pháp _nhập liệu"

msgid "VIM - Search and Replace..."
msgstr "VIM - Tìm kiếm và thay thế..."

msgid "VIM - Search..."
msgstr "VIM - Tìm kiếm..."

msgid "Find what:"
msgstr "Tìm kiếm gì:"

msgid "Replace with:"
msgstr "Thay thế bởi:"

#. whole word only button
msgid "Match whole word only"
msgstr "Chỉ tìm tương ứng hoàn toàn với từ"

#. match case button
msgid "Match case"
msgstr "Có tính kiểu chữ"

msgid "Direction"
msgstr "Hướng"

#. 'Up' and 'Down' buttons
msgid "Up"
msgstr "Lên"

msgid "Down"
msgstr "Xuống"

msgid "Find Next"
msgstr "Tìm tiếp"

msgid "Replace"
msgstr "Thay thế"

msgid "Replace All"
msgstr "Thay thế tất cả"

msgid "Vim: Received \"die\" request from session manager\n"
msgstr "Vim: Nhận được yêu cầu \"chết\" (dừng) từ trình quản lý màn hình\n"

msgid "Vim: Main window unexpectedly destroyed\n"
msgstr "Vim: Cửa sổ chính đã bị đóng đột ngột\n"

msgid "Font Selection"
msgstr "Chọn phông chữ"

msgid "Used CUT_BUFFER0 instead of empty selection"
msgstr "Sử dụng CUT_BUFFER0 thay cho lựa chọn trống rỗng"

msgid "Filter"
msgstr "Đầu lọc"

msgid "Directories"
msgstr "Thư mục"

msgid "Help"
msgstr "Trợ giúp"

msgid "Files"
msgstr "Tập tin"

msgid "Selection"
msgstr "Lựa chọn"

msgid "Undo"
msgstr "Hủy thao tác"

#, c-format
msgid "E610: Can't load Zap font '%s'"
msgstr "E610: Không nạp được phông chữ Zap '%s'"

#, c-format
msgid "E611: Can't use font %s"
msgstr "E611: Không sử dụng được phông chữ %s"

msgid ""
"\n"
"Sending message to terminate child process.\n"
msgstr ""
"\n"
"Gửi thông báo để \"hủy diệt\" (dừng) tiến trình con.\n"

#, c-format
msgid "E671: Cannot find window title \"%s\""
msgstr "E671: Không tìm được tiêu đề cửa sổ \"%s\""

#, c-format
msgid "E243: Argument not supported: \"-%s\"; Use the OLE version."
msgstr "E243: Tham số không được hỗ trợ: \"-%s\"; Hãy sử dụng phiên bản OLE."

msgid "E672: Unable to open window inside MDI application"
msgstr "E672: Không mở được cửa sổ bên trong ứng dụng MDI"

msgid "Find string (use '\\\\' to find a '\\')"
msgstr "Tìm kiếm chuỗi (hãy sử dụng '\\\\' để tìm kiếm dấu '\\')"

msgid "Find & Replace (use '\\\\' to find a '\\')"
msgstr "Tìm kiếm và Thay thế (hãy sử dụng '\\\\' để tìm kiếm dấu '\\')"

msgid "Vim E458: Cannot allocate colormap entry, some colors may be incorrect"
msgstr ""
"Vim E458: Không chỉ định được bản ghi trong bảng màu, một vài màu có thể "
"hiển thị không chính xác"

#, c-format
msgid "E250: Fonts for the following charsets are missing in fontset %s:"
msgstr "E250: Trong bộ phông chữ %s thiếu phông cho các bảng mã sau:"

#, c-format
msgid "E252: Fontset name: %s"
msgstr "E252: Bộ phông chữ: %s"

#, c-format
msgid "Font '%s' is not fixed-width"
msgstr "Phông chữ '%s' không phải là phông có độ rộng cố định (fixed-width)"

#, c-format
msgid "E253: Fontset name: %s\n"
msgstr "E253: Bộ phông chữ: %s\n"

#, c-format
msgid "Font0: %s\n"
msgstr "Font0: %s\n"

#, c-format
msgid "Font1: %s\n"
msgstr "Font1: %s\n"

#, c-format
msgid "Font%ld width is not twice that of font0\n"
msgstr ""
"Chiều rộng phông chữ font%ld phải lớn hơn hai lần so với chiều rộng font0\n"

#, c-format
msgid "Font0 width: %ld\n"
msgstr "Chiều rộng font0: %ld\n"

#, c-format
msgid ""
"Font1 width: %ld\n"
"\n"
msgstr ""
"Chiều rộng font1: %ld\n"
"\n"

msgid "E256: Hangul automata ERROR"
msgstr "E256: LỖI máy tự động Hangual (tiếng Hàn)"

msgid "Add a new database"
msgstr "Thêm một cơ sở dữ liệu mới"

msgid "Query for a pattern"
msgstr "Yêu cầu theo một mẫu"

msgid "Show this message"
msgstr "Hiển thị thông báo này"

msgid "Kill a connection"
msgstr "Hủy kết nối"

msgid "Reinit all connections"
msgstr "Khởi đầu lại tất cả các kết nối"

msgid "Show connections"
msgstr "Hiển thị kết nối"

#, c-format
msgid "E560: Usage: cs[cope] %s"
msgstr "E560: Sử dụng: cs[cope] %s"

msgid "This cscope command does not support splitting the window.\n"
msgstr "Câu lệnh cscope này không hỗ trợ việc chia (split) cửa sổ.\n"

msgid "E562: Usage: cstag <ident>"
msgstr "E562: Sử dụng: cstag <tên>"

msgid "E257: cstag: tag not found"
msgstr "E257: cstag: không tìm thấy thẻ ghi"

#, c-format
msgid "E563: stat(%s) error: %d"
msgstr "E563: lỗi stat(%s): %d"

msgid "E563: stat error"
msgstr "E563: lỗi stat"

#, c-format
msgid "E564: %s is not a directory or a valid cscope database"
msgstr ""
"E564: %s không phải là một thư mục hoặc một cơ sở dữ liệu cscope thích hợp"

#, c-format
msgid "Added cscope database %s"
msgstr "Đã thêm cơ sở dữ liệu cscope %s"

#, c-format
msgid "E262: error reading cscope connection %ld"
msgstr "E262: lỗi lấy thông tin từ kết nối cscope %ld"

msgid "E561: unknown cscope search type"
msgstr "E561: không rõ loại tìm kiếm cscope"

msgid "E566: Could not create cscope pipes"
msgstr "E566: Không tạo được đường ống (pipe) cho cscope"

msgid "E622: Could not fork for cscope"
msgstr "E622: Không thực hiện được fork() cho cscope"

msgid "cs_create_connection exec failed"
msgstr "thực hiện cs_create_connection không thành công"

msgid "E623: Could not spawn cscope process"
msgstr "E623: Chạy tiến trình cscope không thành công"

msgid "cs_create_connection: fdopen for to_fp failed"
msgstr "cs_create_connection: thực hiện fdopen cho to_fp không thành công"

msgid "cs_create_connection: fdopen for fr_fp failed"
msgstr "cs_create_connection: thực hiện fdopen cho fr_fp không thành công"

msgid "E567: no cscope connections"
msgstr "E567: không có kết nối với cscope"

#, c-format
msgid "E259: no matches found for cscope query %s of %s"
msgstr "E259: không tìm thấy tương ứng với yêu cầu cscope %s cho %s"

#, c-format
msgid "E469: invalid cscopequickfix flag %c for %c"
msgstr "E469: cờ cscopequickfix %c cho %c không chính xác"

msgid "cscope commands:\n"
msgstr "các lệnh cscope:\n"

#, c-format
msgid "%-5s: %-30s (Usage: %s)"
msgstr "%-5s: %-30s (Sử dụng: %s)"

#, c-format
msgid "E625: cannot open cscope database: %s"
msgstr "E625: không mở được cơ sở dữ liệu cscope: %s"

msgid "E626: cannot get cscope database information"
msgstr "E626: không lấy được thông tin về cơ sở dữ liệu cscope"

msgid "E568: duplicate cscope database not added"
msgstr "E568: cơ sở dữ liệu này của cscope đã được gắn vào từ trước"

msgid "E569: maximum number of cscope connections reached"
msgstr "E569: đã đạt tới số kết nối lớn nhất cho phép với cscope"

#, c-format
msgid "E261: cscope connection %s not found"
msgstr "E261: kết nối với cscope %s không được tìm thấy"

#, c-format
msgid "cscope connection %s closed"
msgstr "kết nối %s với cscope đã bị đóng"

#. should not reach here
msgid "E570: fatal error in cs_manage_matches"
msgstr "E570: lỗi nặng trong cs_manage_matches"

#, c-format
msgid "Cscope tag: %s"
msgstr "Thẻ ghi cscope: %s"

msgid ""
"\n"
"  #  line"
msgstr ""
"\n"
"  #  dòng"

msgid "filename / context / line\n"
msgstr "tên tập tin / nội dung / dòng\n"

#, c-format
msgid "E609: Cscope error: %s"
msgstr "E609: Lỗi cscope: %s"

msgid "All cscope databases reset"
msgstr "Khởi động lại tất cả cơ sở dữ liệu cscope"

msgid "no cscope connections\n"
msgstr "không có kết nối với cscope\n"

msgid " # pid  database name            prepend path\n"
msgstr " # pid  tên cơ sở dữ liệu          đường dẫn ban đầu\n"

msgid ""
"E263: Sorry, this command is disabled, the Python library could not be "
"loaded."
msgstr ""
"E263: Rất tiếc câu lệnh này không làm việc, vì thư viện Python chưa được nạp."

msgid "E659: Cannot invoke Python recursively"
msgstr "E659: Không thể gọi Python một cách đệ quy"

msgid "can't delete OutputObject attributes"
msgstr "Không xóa được thuộc tính OutputObject"

msgid "softspace must be an integer"
msgstr "giá trị softspace phải là một số nguyên"

msgid "invalid attribute"
msgstr "thuộc tính không đúng"

msgid "writelines() requires list of strings"
msgstr "writelines() yêu cầu một danh sách các chuỗi"

msgid "E264: Python: Error initialising I/O objects"
msgstr "E264: Python: Lỗi khi bắt đầu sử dụng vật thể I/O"

msgid "invalid expression"
msgstr "biểu thức không đúng"

msgid "expressions disabled at compile time"
msgstr "biểu thức bị tắt khi biên dịch"

msgid "attempt to refer to deleted buffer"
msgstr "cố chỉ đến bộ đệm đã bị xóa"

msgid "line number out of range"
msgstr "số thứ tự của dòng vượt quá giới hạn"

#, c-format
msgid "<buffer object (deleted) at %8lX>"
msgstr "<vật thể của bộ đệm (bị xóa) tại %8lX>"

msgid "invalid mark name"
msgstr "tên dấu hiệu không đúng"

msgid "no such buffer"
msgstr "không có bộ đệm như vậy"

msgid "attempt to refer to deleted window"
msgstr "cố chỉ đến cửa sổ đã bị đóng"

msgid "readonly attribute"
msgstr "thuộc tính chỉ đọc"

msgid "cursor position outside buffer"
msgstr "vị trí con trỏ nằm ngoài bộ đệm"

#, c-format
msgid "<window object (deleted) at %.8lX>"
msgstr "<vật thể của cửa sổ (bị xóa) tại %.8lX>"

#, c-format
msgid "<window object (unknown) at %.8lX>"
msgstr "<vật thể của cửa sổ (không rõ) tại %.8lX>"

#, c-format
msgid "<window %d>"
msgstr "<cửa sổ %d>"

msgid "no such window"
msgstr "không có cửa sổ như vậy"

msgid "cannot save undo information"
msgstr "không ghi được thông tin về việc hủy thao tác"

msgid "cannot delete line"
msgstr "không xóa được dòng"

msgid "cannot replace line"
msgstr "không thay thế được dòng"

msgid "cannot insert line"
msgstr "không chèn được dòng"

msgid "string cannot contain newlines"
msgstr "chuỗi không thể chứa ký tự dòng mới"

msgid ""
"E266: Sorry, this command is disabled, the Ruby library could not be loaded."
msgstr ""
"E266: Rất tiếc câu lệnh này không làm việc, vì thư viện Ruby chưa đượcnạp."

#, c-format
msgid "E273: unknown longjmp status %d"
msgstr "E273: không rõ trạng thái của longjmp %d"

msgid "Toggle implementation/definition"
msgstr "Bật tắt giữa thi hành/định nghĩa"

msgid "Show base class of"
msgstr "Hiển thị hạng cơ bản của"

msgid "Show overridden member function"
msgstr "Hiển thị hàm số bị nạp đè lên"

msgid "Retrieve from file"
msgstr "Nhận từ tập tin"

msgid "Retrieve from project"
msgstr "Nhận từ dự án"

msgid "Retrieve from all projects"
msgstr "Nhận từ tất cả các dự án"

msgid "Retrieve"
msgstr "Nhận"

msgid "Show source of"
msgstr "Hiển thị mã nguồn"

msgid "Find symbol"
msgstr "Tìm ký hiệu"

msgid "Browse class"
msgstr "Duyệt hạng"

msgid "Show class in hierarchy"
msgstr "Hiển thị hạng trong hệ thống cấp bậc"

msgid "Show class in restricted hierarchy"
msgstr "Hiển thị hạng trong hệ thống cấp bậc giới hạn"

msgid "Xref refers to"
msgstr "Xref chỉ đến"

msgid "Xref referred by"
msgstr "Liên kết đến xref từ"

msgid "Xref has a"
msgstr "Xref có một"

msgid "Xref used by"
msgstr "Xref được sử dụng bởi"

msgid "Show docu of"
msgstr "Hiển thị docu của"

msgid "Generate docu for"
msgstr "Tạo docu cho"

msgid ""
"Cannot connect to SNiFF+. Check environment (sniffemacs must be found in "
"$PATH).\n"
msgstr ""
"Không kết nối được tới SNiFF+. Hãy kiểm tra cấu hình môi trường.(sniffemacs "
"phải được chỉ ra trong biến $PATH).\n"

msgid "E274: Sniff: Error during read. Disconnected"
msgstr "E274: Sniff: Lỗi trong thời gian đọc. Ngắt kết nối"

msgid "SNiFF+ is currently "
msgstr "Trong thời điểm hiện nay SNiFF+ "

msgid "not "
msgstr "không "

msgid "connected"
msgstr "được kết nối"

#, c-format
msgid "E275: Unknown SNiFF+ request: %s"
msgstr "E275: không rõ yêu cầu của SNiFF+: %s"

msgid "E276: Error connecting to SNiFF+"
msgstr "E276: Lỗi kết nối với SNiFF+"

msgid "E278: SNiFF+ not connected"
msgstr "E278: SNiFF+ chưa được kết nối"

msgid "E279: Not a SNiFF+ buffer"
msgstr "E279: Đây không phải là bộ đệm SNiFF+"

msgid "Sniff: Error during write. Disconnected"
msgstr "Sniff: Lỗi trong thời gian ghi nhớ. Ngắt kết nối"

msgid "invalid buffer number"
msgstr "số của bộ đệm không đúng"

msgid "not implemented yet"
msgstr "tạm thời chưa được thực thi"

msgid "unknown option"
msgstr "tùy chọn không rõ"

#. ???
msgid "cannot set line(s)"
msgstr "không thể đặt (các) dòng"

msgid "mark not set"
msgstr "dấu hiệu chưa được đặt"

#, c-format
msgid "row %d column %d"
msgstr "hàng %d cột %d"

msgid "cannot insert/append line"
msgstr "không thể chèn hoặc thêm dòng"

msgid "unknown flag: "
msgstr "cờ không biết: "

msgid "unknown vimOption"
msgstr "không rõ tùy chọn vimOption"

msgid "keyboard interrupt"
msgstr "sự gián đoạn của bàn phím"

msgid "vim error"
msgstr "lỗi của vim"

msgid "cannot create buffer/window command: object is being deleted"
msgstr "không tạo được câu lệnh của bộ đệm hay của cửa sổ: vật thể đang bị xóa"

msgid ""
"cannot register callback command: buffer/window is already being deleted"
msgstr "không đăng ký được câu lệnh gọi ngược: bộ đệm hoặc cửa sổ đang bị xóa"

#. This should never happen. Famous last word?
msgid ""
"E280: TCL FATAL ERROR: reflist corrupt!? Please report this to vim-dev@vim."
"org"
msgstr ""
"E280: LỖI NẶNG CỦA TCL: bị hỏng danh sách liên kết!? Hãy thông báo việc "
"nàyđến danh sách thư (mailing list) vim-dev@vim.org"

msgid "cannot register callback command: buffer/window reference not found"
msgstr ""
"không đăng ký được câu lệnh gọi ngược: không tìm thấy liên kết đến bộ đệm "
"hoặc cửa sổ"

msgid ""
"E571: Sorry, this command is disabled: the Tcl library could not be loaded."
msgstr ""
"E571: Rất tiếc là câu lệnh này không làm việc, vì thư viện Tcl chưa được nạp"

msgid ""
"E281: TCL ERROR: exit code is not int!? Please report this to vim-dev@vim.org"
msgstr ""
"E281: LỖI TCL: mã thoát ra không phải là một số nguyên!? Hãy thông báo điều "
"này đến danh sách thư (mailing list) vim-dev@vim.org"

msgid "cannot get line"
msgstr "không nhận được dòng"

msgid "Unable to register a command server name"
msgstr "Không đăng ký được một tên cho máy chủ câu lệnh"

msgid "E248: Failed to send command to the destination program"
msgstr "E248: Gửi câu lệnh vào chương trình khác không thành công"

#, c-format
msgid "E573: Invalid server id used: %s"
msgstr "E573: Sử dụng id máy chủ không đúng: %s"

msgid "E251: VIM instance registry property is badly formed. Deleted!"
msgstr "E251: Thuộc tính đăng ký của Vim được định dạng không đúng. Xóa!"

msgid "Unknown option"
msgstr "Tùy chọn không biết"

msgid "Too many edit arguments"
msgstr "Có quá nhiều tham số soạn thảo"

msgid "Argument missing after"
msgstr "Thiếu tham số sau"

msgid "Garbage after option"
msgstr "Rác sau tùy chọn"

msgid "Too many \"+command\", \"-c command\" or \"--cmd command\" arguments"
msgstr ""
"Quá nhiều tham số \"+câu lệnh\", \"-c câu lệnh\" hoặc \"--cmd câu lệnh\""

msgid "Invalid argument for"
msgstr "Tham số không được phép cho"

msgid "This Vim was not compiled with the diff feature."
msgstr "Vim không được biên dịch với tính năng hỗ trợ xem khác biệt (diff)."

msgid "Attempt to open script file again: \""
msgstr "Thử mở tập tin script một lần nữa: \""

msgid "Cannot open for reading: \""
msgstr "Không mở để đọc được: \""

msgid "Cannot open for script output: \""
msgstr "Không mở cho đầu ra script được: \""

#, c-format
msgid "%d files to edit\n"
msgstr "%d tập tin để soạn thảo\n"

msgid "Vim: Warning: Output is not to a terminal\n"
msgstr "Vim: Cảnh báo: Đầu ra không hướng tới một terminal\n"

msgid "Vim: Warning: Input is not from a terminal\n"
msgstr "Vim: Cảnh báo: Đầu vào không phải đến từ một terminal\n"

#. just in case..
msgid "pre-vimrc command line"
msgstr "dòng lệnh chạy trước khi thực hiện vimrc"

#, c-format
msgid "E282: Cannot read from \"%s\""
msgstr "E282: Không đọc được từ \"%s\""

msgid ""
"\n"
"More info with: \"vim -h\"\n"
msgstr ""
"\n"
"Xem thông tin chi tiết với: \"vim -h\"\n"

msgid "[file ..]    edit specified file(s)"
msgstr "[tập tin ..]   soạn thảo (các) tập tin chỉ ra"

msgid "-        read text from stdin"
msgstr "-        đọc văn bản từ đầu vào stdin"

msgid "-t tag     edit file where tag is defined"
msgstr "-t thẻ ghi   soạn thảo tập tin từ chỗ thẻ ghi chỉ ra"

msgid "-q [errorfile] edit file with first error"
msgstr "-q [tập tin lỗi] soạn thảo tập tin với lỗi đầu tiên"

msgid ""
"\n"
"\n"
"usage:"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Sử dụng:"

msgid " vim [arguments] "
msgstr " vim [các tham số] "

msgid ""
"\n"
"  or:"
msgstr ""
"\n"
"  hoặc:"

msgid ""
"\n"
"\n"
"Arguments:\n"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Tham số:\n"

msgid "--\t\t\tOnly file names after this"
msgstr "--\t\t\tSau tham số chỉ đưa ra tên tập tin"

msgid "--literal\t\tDon't expand wildcards"
msgstr "--literal\t\tKhông thực hiện việc mở rộng wildcard"

msgid "-register\t\tRegister this gvim for OLE"
msgstr "-register\t\tĐăng ký gvim này cho OLE"

msgid "-unregister\t\tUnregister gvim for OLE"
msgstr "-unregister\t\tBỏ đăng ký gvim này cho OLE"

msgid "-g\t\t\tRun using GUI (like \"gvim\")"
msgstr "-g\t\t\tSử dụng giao diện đồ họa GUI (giống \"gvim\")"

msgid "-f or --nofork\tForeground: Don't fork when starting GUI"
msgstr ""
"-f hoặc --nofork\tTrong chương trình hoạt động: Không thực hiện fork khi "
"chạy GUI"

msgid "-v\t\t\tVi mode (like \"vi\")"
msgstr "-v\t\t\tChế độ Vi (giống \"vi\")"

msgid "-e\t\t\tEx mode (like \"ex\")"
msgstr "-e\t\t\tChế độ Ex (giống \"ex\")"

msgid "-s\t\t\tSilent (batch) mode (only for \"ex\")"
msgstr "-s\t\t\tChế độ ít đưa thông báo (gói) (chỉ dành cho \"ex\")"

msgid "-d\t\t\tDiff mode (like \"vimdiff\")"
msgstr "-d\t\t\tChế độ khác biệt, diff (giống \"vimdiff\")"

msgid "-y\t\t\tEasy mode (like \"evim\", modeless)"
msgstr "-y\t\t\tChế độ đơn giản (giống \"evim\", không có chế độ)"

msgid "-R\t\t\tReadonly mode (like \"view\")"
msgstr "-R\t\t\tChế độ chỉ đọc (giống \"view\")"

msgid "-Z\t\t\tRestricted mode (like \"rvim\")"
msgstr "-Z\t\t\tChế độ hạn chế (giống \"rvim\")"

msgid "-m\t\t\tModifications (writing files) not allowed"
msgstr "-m\t\t\tKhông có khả năng ghi nhớ thay đổi (ghi nhớ tập tin)"

msgid "-M\t\t\tModifications in text not allowed"
msgstr "-M\t\t\tKhông có khả năng thay đổi văn bản"

msgid "-b\t\t\tBinary mode"
msgstr "-b\t\t\tChế độ nhị phân (binary)"

msgid "-l\t\t\tLisp mode"
msgstr "-l\t\t\tChế độ Lisp"

msgid "-C\t\t\tCompatible with Vi: 'compatible'"
msgstr "-C\t\t\tChế độ tương thích với Vi: 'compatible'"

msgid "-N\t\t\tNot fully Vi compatible: 'nocompatible'"
msgstr "-N\t\t\tChế độ không tương thích hoàn toàn với Vi: 'nocompatible'"

msgid "-V[N]\t\tVerbose level"
msgstr "-V[N]\t\tMức độ chi tiết của thông báo"

msgid "-D\t\t\tDebugging mode"
msgstr "-D\t\t\tChế độ sửa lỗi (debug)"

msgid "-n\t\t\tNo swap file, use memory only"
msgstr "-n\t\t\tKhông sử dụng tập tin swap, chỉ sử dụng bộ nhớ"

msgid "-r\t\t\tList swap files and exit"
msgstr "-r\t\t\tLiệt kê các tập tin swap rồi thoát"

msgid "-r (with file name)\tRecover crashed session"
msgstr "-r (với tên tập tin)\tPhục hồi lần soạn thảo gặp sự cố"

msgid "-L\t\t\tSame as -r"
msgstr "-L\t\t\tGiống với -r"

msgid "-f\t\t\tDon't use newcli to open window"
msgstr "-f\t\t\tKhông sử dụng newcli để mở cửa sổ"

msgid "-dev <device>\t\tUse <device> for I/O"
msgstr "-dev <thiết bị>\t\tSử dụng <thiết bị> cho I/O"

msgid "-A\t\t\tstart in Arabic mode"
msgstr "-A\t\t\tKhởi động vào chế độ Ả Rập"

msgid "-H\t\t\tStart in Hebrew mode"
msgstr "-H\t\t\tKhởi động vào chế độ Do thái"

msgid "-F\t\t\tStart in Farsi mode"
msgstr "-F\t\t\tKhởi động vào chế độ Farsi"

msgid "-T <terminal>\tSet terminal type to <terminal>"
msgstr "-T <terminal>\tĐặt loại terminal thành <terminal>"

msgid "-u <vimrc>\t\tUse <vimrc> instead of any .vimrc"
msgstr "-u <vimrc>\t\tSử dụng <vimrc> thay thế cho mọi .vimrc"

msgid "-U <gvimrc>\t\tUse <gvimrc> instead of any .gvimrc"
msgstr "-U <gvimrc>\t\tSử dụng <gvimrc> thay thế cho mọi .gvimrc"

msgid "--noplugin\t\tDon't load plugin scripts"
msgstr "--noplugin\t\tKhông nạp bất kỳ script môđun nào"

msgid "-o[N]\t\tOpen N windows (default: one for each file)"
msgstr "-o[N]\t\tMở N cửa sổ (theo mặc định: mỗi cửa sổ cho một tập tin)"

msgid "-O[N]\t\tLike -o but split vertically"
msgstr "-O[N]\t\tGiống với -o nhưng phân chia theo đường thẳng đứng"

msgid "+\t\t\tStart at end of file"
msgstr "+\t\t\tBắt đầu soạn thảo từ cuối tập tin"

msgid "+<lnum>\t\tStart at line <lnum>"
msgstr "+<lnum>\t\tBắt đầu soạn thảo từ dòng thứ <lnum> (số thứ tự của dòng)"

msgid "--cmd <command>\tExecute <command> before loading any vimrc file"
msgstr "--cmd <câu lệnh>\tThực hiện <câu lệnh> trước khi nạp tập tin vimrc"

msgid "-c <command>\t\tExecute <command> after loading the first file"
msgstr "-c <câu lệnh>\t\tThực hiện <câu lệnh> sau khi nạp tập tin đầu tiên"

msgid "-S <session>\t\tSource file <session> after loading the first file"
msgstr "-S <session>\t\tThực hiện <session> sau khi nạp tập tin đầu tiên"

msgid "-s <scriptin>\tRead Normal mode commands from file <scriptin>"
msgstr ""
"-s <scriptin>\tĐọc các lệnh của chế độ Thông thường từ tập tin <scriptin>"

msgid "-w <scriptout>\tAppend all typed commands to file <scriptout>"
msgstr "-w <scriptout>\tThêm tất cả các lệnh đã gõ vào tập tin <scriptout>"

msgid "-W <scriptout>\tWrite all typed commands to file <scriptout>"
msgstr "-W <scriptout>\tGhi nhớ tất cả các lệnh đã gõ vào tập tin <scriptout>"

msgid "-x\t\t\tEdit encrypted files"
msgstr "-x\t\t\tSoạn thảo tập tin đã mã hóa"

msgid "-display <display>\tConnect vim to this particular X-server"
msgstr "-display <màn hình>\tKết nối vim tới máy chủ X đã chỉ ra"

msgid "-X\t\t\tDo not connect to X server"
msgstr "-X\t\t\tKhông thực hiện việc kết nối tới máy chủ X"

msgid "--remote <files>\tEdit <files> in a Vim server if possible"
msgstr "--remote <tập tin>\tSoạn thảo <tập tin> trên máy chủ Vim nếu có thể"

msgid "--remote-silent <files> Same, don't complain if there is no server"
msgstr ""
"--remote-silent <tập tin> Cũng vậy, nhưng không kêu ca dù không có máy chủ"

msgid ""
"--remote-wait <files> As --remote but wait for files to have been edited"
msgstr "--remote-wait <tập tin> Cũng như --remote, nhưng chờ sự kết thúc"

msgid ""
"--remote-wait-silent <files> Same, don't complain if there is no server"
msgstr ""
"--remote-wait-silent <tập tin> Cũng vậy, nhưng không kêu ca dù không có máy "
"chủ"

msgid "--remote-send <keys>\tSend <keys> to a Vim server and exit"
msgstr "--remote-send <phím>\tGửi <phím> lên máy chủ Vim và thoát"

msgid "--remote-expr <expr>\tEvaluate <expr> in a Vim server and print result"
msgstr ""
"--remote-expr <biểu thức>\tTính <biểu thức> trên máy chủ Vim và in ra kết quả"

msgid "--serverlist\t\tList available Vim server names and exit"
msgstr "--serverlist\t\tHiển thị danh sách máy chủ Vim và thoát"

msgid "--servername <name>\tSend to/become the Vim server <name>"
msgstr "--servername <tên>\tGửi lên (hoặc trở thành) máy chủ Vim với <tên>"

msgid "-i <viminfo>\t\tUse <viminfo> instead of .viminfo"
msgstr "-i <viminfo>\t\tSử dụng tập tin <viminfo> thay cho .viminfo"

msgid "-h or --help\tPrint Help (this message) and exit"
msgstr "-h hoặc --help\tHiển thị Trợ giúp (thông tin này) và thoát"

msgid "--version\t\tPrint version information and exit"
msgstr "--version\t\tĐưa ra thông tin về phiên bản Vim và thoát"

msgid ""
"\n"
"Arguments recognised by gvim (Motif version):\n"
msgstr ""
"\n"
"Tham số cho gvim (phiên bản Motif):\n"

msgid ""
"\n"
"Arguments recognised by gvim (neXtaw version):\n"
msgstr ""
"\n"
"Tham số cho gvim (phiên bản neXtaw):\n"

msgid ""
"\n"
"Arguments recognised by gvim (Athena version):\n"
msgstr ""
"\n"
"Tham số cho gvim (phiên bản Athena):\n"

msgid "-display <display>\tRun vim on <display>"
msgstr "-display <màn hình>\tChạy vim trong <màn hình> đã chỉ ra"

msgid "-iconic\t\tStart vim iconified"
msgstr "-iconic\t\tChạy vim ở dạng thu nhỏ"

msgid "-name <name>\t\tUse resource as if vim was <name>"
msgstr "-name <tên>\t\tSử dụng tài nguyên giống như khi vim có <tên>"

msgid "\t\t\t (Unimplemented)\n"
msgstr "\t\t\t (Chưa được thực thi)\n"

msgid "-background <color>\tUse <color> for the background (also: -bg)"
msgstr "-background <màu>\tSử dụng <màu> chỉ ra cho nền (cũng như: -bg)"

msgid "-foreground <color>\tUse <color> for normal text (also: -fg)"
msgstr ""
"-foreground <màu>\tSử dụng <màu> cho văn bản thông thường (cũng như: -fg)"

msgid "-font <font>\t\tUse <font> for normal text (also: -fn)"
msgstr ""
"-font <phông>\t\tSử dụng <phông> chữ cho văn bản thông thường (cũng như: -fn)"

msgid "-boldfont <font>\tUse <font> for bold text"
msgstr "-boldfont <phông>\tSử dụng <phông> chữ cho văn bản in đậm"

msgid "-italicfont <font>\tUse <font> for italic text"
msgstr "-italicfont <phông>\tSử dụng <phông> chữ cho văn bản in nghiêng"

msgid "-geometry <geom>\tUse <geom> for initial geometry (also: -geom)"
msgstr "-geometry <kích thước>\tSử dụng <kích thước> ban đầu (cũng như: -geom)"

msgid "-borderwidth <width>\tUse a border width of <width> (also: -bw)"
msgstr ""
"-borderwidth <rộng>\tSử dụng đường viền có chiều <rộng> (cũng như: -bw)"

msgid "-scrollbarwidth <width> Use a scrollbar width of <width> (also: -sw)"
msgstr ""
"-scrollbarwidth <rộng> Sử dụng thanh cuộn với chiều <rộng> (cũng như: -sw)"

msgid "-menuheight <height>\tUse a menu bar height of <height> (also: -mh)"
msgstr ""
"-menuheight <cao>\tSử dụng thanh trình đơn với chiều <cao> (cũng như: -mh)"

msgid "-reverse\t\tUse reverse video (also: -rv)"
msgstr "-reverse\t\tSử dụng chế độ video đảo ngược (cũng như: -rv)"

msgid "+reverse\t\tDon't use reverse video (also: +rv)"
msgstr "+reverse\t\tKhông sử dụng chế độ video đảo ngược (cũng như: +rv)"

msgid "-xrm <resource>\tSet the specified resource"
msgstr "-xrm <tài nguyên>\tĐặt <tài nguyên> chỉ ra"

msgid ""
"\n"
"Arguments recognised by gvim (RISC OS version):\n"
msgstr ""
"\n"
"Tham số cho gvim (phiên bản RISC OS):\n"

msgid "--columns <number>\tInitial width of window in columns"
msgstr "--columns <số>\tChiều rộng ban đầu của cửa sổ tính theo số cột"

msgid "--rows <number>\tInitial height of window in rows"
msgstr "--rows <số>\tChiều cao ban đầu của cửa sổ tính theo số dòng"

msgid ""
"\n"
"Arguments recognised by gvim (GTK+ version):\n"
msgstr ""
"\n"
"Tham số cho gvim (phiên bản GTK+):\n"

msgid "-display <display>\tRun vim on <display> (also: --display)"
msgstr ""
"-display <màn hình>\tChạy vim trên <màn hình> chỉ ra (cũng như: --display)"

msgid "--role <role>\tSet a unique role to identify the main window"
msgstr "--role <vai trò>\tĐặt <vai trò> duy nhất để nhận diện cửa sổ chính"

msgid "--socketid <xid>\tOpen Vim inside another GTK widget"
msgstr "--socketid <xid>\tMở Vim bên trong thành phần GTK khác"

msgid "-P <parent title>\tOpen Vim inside parent application"
msgstr "-P <tiêu đề của mẹ>\tMở Vim bên trong ứng dụng mẹ"

msgid "No display"
msgstr "Không có màn hình"

#. Failed to send, abort.
msgid ": Send failed.\n"
msgstr ": Gửi không thành công.\n"

#. Let vim start normally.
msgid ": Send failed. Trying to execute locally\n"
msgstr ": Gửi không thành công. Thử thực hiện nội bộ\n"

#, c-format
msgid "%d of %d edited"
msgstr "đã soạn thảo %d từ %d"

msgid "No display: Send expression failed.\n"
msgstr "Không có màn hình: gửi biểu thức không thành công.\n"

msgid ": Send expression failed.\n"
msgstr ": Gửi biểu thức không thành công.\n"

msgid "No marks set"
msgstr "Không có dấu hiệu nào được đặt."

#, c-format
msgid "E283: No marks matching \"%s\""
msgstr "E283: Không có dấu hiệu tương ứng với \"%s\""

#. Highlight title
msgid ""
"\n"
"mark line col file/text"
msgstr ""
"\n"
"nhãn dòng cột tập tin/văn bản"

#. Highlight title
msgid ""
"\n"
" jump line col file/text"
msgstr ""
"\n"
" bước_nhảy dòng cột tập tin/văn bản"

#. Highlight title
msgid ""
"\n"
"change line col text"
msgstr ""
"\n"
"thay_đổi dòng cột văn_bản"

msgid ""
"\n"
"# File marks:\n"
msgstr ""
"\n"
"# Nhãn của tập tin:\n"

#. Write the jumplist with -'
msgid ""
"\n"
"# Jumplist (newest first):\n"
msgstr ""
"\n"
"# Danh sách bước nhảy (mới hơn đứng trước):\n"

msgid ""
"\n"
"# History of marks within files (newest to oldest):\n"
msgstr ""
"\n"
"# Lịch sử các nhãn trong tập tin (từ mới nhất đến cũ nhất):\n"

msgid "Missing '>'"
msgstr "Thiếu '>'"

msgid "E543: Not a valid codepage"
msgstr "E543: Bảng mã không cho phép"

msgid "E284: Cannot set IC values"
msgstr "E284: Không đặt được giá trị nội dung nhập vào (IC)"

msgid "E285: Failed to create input context"
msgstr "E285: Không tạo được nội dung nhập vào"

msgid "E286: Failed to open input method"
msgstr "E286: Việc thử mở phương pháp nhập không thành công"

msgid "E287: Warning: Could not set destroy callback to IM"
msgstr ""
"E287: Cảnh báo: không đặt được sự gọi ngược hủy diệt thành phương pháp nhập"

msgid "E288: input method doesn't support any style"
msgstr "E288: phương pháp nhập không hỗ trợ bất kỳ phong cách (style) nào"

msgid "E289: input method doesn't support my preedit type"
msgstr "E289: phương pháp nhập không hỗ trợ loại soạn thảo trước của Vim"

msgid "E290: over-the-spot style requires fontset"
msgstr "E290: phong cách over-the-spot yêu cầu một bộ phông chữ"

msgid "E291: Your GTK+ is older than 1.2.3. Status area disabled"
msgstr "E291: GTK+ cũ hơn 1.2.3. Vùng chỉ trạng thái không làm việc"

msgid "E292: Input Method Server is not running"
msgstr "E292: Máy chủ phương pháp nhập liệu chưa được chạy"

msgid "E293: block was not locked"
msgstr "E293: khối chưa bị khóa"

msgid "E294: Seek error in swap file read"
msgstr "E294: Lỗi tìm kiếm khi đọc tập tin trao đổi (swap)"

msgid "E295: Read error in swap file"
msgstr "E295: Lỗi đọc tập tin trao đổi (swap)"

msgid "E296: Seek error in swap file write"
msgstr "E296: Lỗi tìm kiếm khi ghi nhớ tập tin trao đổi (swap)"

msgid "E297: Write error in swap file"
msgstr "E297: Lỗi ghi nhớ tập tin trao đổi (swap)"

msgid "E300: Swap file already exists (symlink attack?)"
msgstr ""
"E300: Tập tin trao đổi (swap) đã tồn tại (sử dụng liên kết mềm tấn công?)"

msgid "E298: Didn't get block nr 0?"
msgstr "E298: Chưa lấy khối số 0?"

msgid "E298: Didn't get block nr 1?"
msgstr "E298: Chưa lấy khối số 12?"

msgid "E298: Didn't get block nr 2?"
msgstr "E298: Chưa lấy khối số 2?"

#. could not (re)open the swap file, what can we do????
msgid "E301: Oops, lost the swap file!!!"
msgstr "E301: Ối, mất tập tin trao đổi (swap)!!!"

msgid "E302: Could not rename swap file"
msgstr "E302: Không đổi được tên tập tin trao đổi (swap)"

#, c-format
msgid "E303: Unable to open swap file for \"%s\", recovery impossible"
msgstr ""
"E303: Không mở được tập tin trao đổi (swap) cho \"%s\", nên không thể phục "
"hồi"

msgid "E304: ml_timestamp: Didn't get block 0??"
msgstr "E304: ml_timestamp: Chưa lấy khối số 0??"

#, c-format
msgid "E305: No swap file found for %s"
msgstr "E305: Không tìm thấy tập tin trao đổi (swap) cho %s"

msgid "Enter number of swap file to use (0 to quit): "
msgstr "Hãy nhập số của tập tin trao đổi (swap) muốn sử dụng (0 để thoát): "

#, c-format
msgid "E306: Cannot open %s"
msgstr "E306: Không mở được %s"

msgid "Unable to read block 0 from "
msgstr "Không thể đọc khối số 0 từ "

msgid ""
"\n"
"Maybe no changes were made or Vim did not update the swap file."
msgstr ""
"\n"
"Chưa có thay đổi nào hoặc Vim không thể cập nhật tập tin trao đổi (swap)"

msgid " cannot be used with this version of Vim.\n"
msgstr " không thể sử dụng trong phiên bản Vim này.\n"

msgid "Use Vim version 3.0.\n"
msgstr "Hãy sử dụng Vim phiên bản 3.0.\n"

#, c-format
msgid "E307: %s does not look like a Vim swap file"
msgstr "E307: %s không phải là tập tin trao đổi (swap) của Vim"

msgid " cannot be used on this computer.\n"
msgstr " không thể sử dụng trên máy tính này.\n"

msgid "The file was created on "
msgstr "Tập tin đã được tạo trên "

msgid ""
",\n"
"or the file has been damaged."
msgstr ""
",\n"
"hoặc tập tin đã bị hỏng."

#, c-format
msgid "Using swap file \"%s\""
msgstr "Đang sử dụng tập tin trao đổi (swap) \"%s\""

#, c-format
msgid "Original file \"%s\""
msgstr "Tập tin gốc \"%s\""

msgid "E308: Warning: Original file may have been changed"
msgstr "E308: Cảnh báo: Tập tin gốc có thể đã bị thay đổi"

#, c-format
msgid "E309: Unable to read block 1 from %s"
msgstr "E309: Không đọc được khối số 1 từ %s"

msgid "???MANY LINES MISSING"
msgstr "???THIẾU NHIỀU DÒNG"

msgid "???LINE COUNT WRONG"
msgstr "???GIÁ TRỊ CỦA SỐ ĐẾM DÒNG BỊ SAI"

msgid "???EMPTY BLOCK"
msgstr "???KHỐI RỖNG"

msgid "???LINES MISSING"
msgstr "???THIẾU DÒNG"

#, c-format
msgid "E310: Block 1 ID wrong (%s not a .swp file?)"
msgstr "E310: Khối 1 ID sai (%s không phải là tập tin .swp?)"

msgid "???BLOCK MISSING"
msgstr "???THIẾU KHỐI"

msgid "??? from here until ???END lines may be messed up"
msgstr "??? từ đây tới ???CUỐI, các dòng có thể đã bị hỏng"

msgid "??? from here until ???END lines may have been inserted/deleted"
msgstr "??? từ đây tới ???CUỐI, các dòng có thể đã bị chèn hoặc xóa"

msgid "???END"
msgstr "???CUỐI"

msgid "E311: Recovery Interrupted"
msgstr "E311: Việc phục hồi bị gián đoạn"

msgid ""
"E312: Errors detected while recovering; look for lines starting with ???"
msgstr ""
"E312: Phát hiện ra lỗi trong khi phục hồi; hãy xem những dòng bắt đầu với ???"

msgid "See \":help E312\" for more information."
msgstr "Hãy xem thông tin bổ sung trong trợ giúp \":help E312\""

msgid "Recovery completed. You should check if everything is OK."
msgstr "Việc phục hồi đã hoàn thành. Nên kiểm tra xem mọi thứ có ổn không."

msgid ""
"\n"
"(You might want to write out this file under another name\n"
msgstr ""
"\n"
"(Có thể ghi nhớ tập tin với tên khác và so sánh với tập\n"

msgid "and run diff with the original file to check for changes)\n"
msgstr "gốc bằng chương trình diff).\n"

msgid ""
"Delete the .swp file afterwards.\n"
"\n"
msgstr ""
"Sau đó hãy xóa tập tin .swp.\n"
"\n"

#. use msg() to start the scrolling properly
msgid "Swap files found:"
msgstr "Tìm thấy tập tin trao đổi (swap):"

msgid "  In current directory:\n"
msgstr "  Trong thư mục hiện thời:\n"

msgid "  Using specified name:\n"
msgstr "  Với tên chỉ ra:\n"

msgid "  In directory "
msgstr "  Trong thư mục  "

msgid "   -- none --\n"
msgstr "   -- không --\n"

msgid "     owned by: "
msgstr "     người sở hữu: "

msgid "  dated: "
msgstr "  ngày: "

msgid "       dated: "
msgstr "       ngày: "

msgid "     [from Vim version 3.0]"
msgstr "     [từ Vim phiên bản 3.0]"

msgid "     [does not look like a Vim swap file]"
msgstr "     [không phải là tập tin trao đổi (swap) của Vim]"

msgid "     file name: "
msgstr "     tên tập tin: "

msgid ""
"\n"
"     modified: "
msgstr ""
"\n"
"      thay đổi: "

msgid "YES"
msgstr "CÓ"

msgid "no"
msgstr "không"

msgid ""
"\n"
"     user name: "
msgstr ""
"\n"
"   tên người dùng: "

msgid "  host name: "
msgstr "  tên máy: "

msgid ""
"\n"
"     host name: "
msgstr ""
"\n"
"      tên máy: "

msgid ""
"\n"
"    process ID: "
msgstr ""
"\n"
"   ID tiến trình: "

msgid " (still running)"
msgstr " (vẫn đang chạy)"

msgid ""
"\n"
"     [not usable with this version of Vim]"
msgstr ""
"\n"
"     [không sử dụng được với phiên bản này của Vim]"

msgid ""
"\n"
"     [not usable on this computer]"
msgstr ""
"\n"
"     [không sử dụng được trên máy tính này]"

msgid "     [cannot be read]"
msgstr "     [không đọc được]"

msgid "     [cannot be opened]"
msgstr "     [không mở được]"

msgid "E313: Cannot preserve, there is no swap file"
msgstr "E313: Không cập nhật được tập tin trao đổi (swap) vì không tìm thấy nó"

msgid "File preserved"
msgstr "Đã cập nhật tập tin trao đổi (swap)"

msgid "E314: Preserve failed"
msgstr "E314: Cập nhật không thành công"

#, c-format
msgid "E315: ml_get: invalid lnum: %ld"
msgstr "E315: ml_get: giá trị lnum không đúng: %ld"

#, c-format
msgid "E316: ml_get: cannot find line %ld"
msgstr "E316: ml_get: không tìm được dòng %ld"

msgid "E317: pointer block id wrong 3"
msgstr "E317: Giá trị của pointer khối số 3 không đúng"

msgid "stack_idx should be 0"
msgstr "giá trị stack_idx phải bằng 0"

msgid "E318: Updated too many blocks?"
msgstr "E318: Đã cập nhật quá nhiều khối?"

msgid "E317: pointer block id wrong 4"
msgstr "E317: Giá trị của pointer khối số 4 không đúng"

msgid "deleted block 1?"
msgstr "đã xóa khối số 1?"

#, c-format
msgid "E320: Cannot find line %ld"
msgstr "E320: Không tìm được dòng %ld"

msgid "E317: pointer block id wrong"
msgstr "E317: giá trị của pointer khối không đúng"

msgid "pe_line_count is zero"
msgstr "giá trị pe_line_count bằng không"

#, c-format
msgid "E322: line number out of range: %ld past the end"
msgstr "E322: số thứ tự dòng vượt quá giới hạn : %ld"

#, c-format
msgid "E323: line count wrong in block %ld"
msgstr "E323: giá trị đếm dòng không đúng trong khối %ld"

msgid "Stack size increases"
msgstr "Kích thước của đống tăng lên"

msgid "E317: pointer block id wrong 2"
msgstr "E317: Giá trị của cái chỉ (pointer) khối số 2 không đúng"

msgid "E325: ATTENTION"
msgstr "E325: CHÚ Ý"

msgid ""
"\n"
"Found a swap file by the name \""
msgstr ""
"\n"
"Tìm thấy một tập tin trao đổi (swap) với tên \""

msgid "While opening file \""
msgstr "Khi mở tập tin: \""

msgid "   NEWER than swap file!\n"
msgstr "          MỚI hơn so với tập tin trao đổi (swap)\n"

#. Some of these messages are long to allow translation to
#. * other languages.
msgid ""
"\n"
"(1) Another program may be editing the same file.\n"
"  If this is the case, be careful not to end up with two\n"
"  different instances of the same file when making changes.\n"
msgstr ""
"\n"
"(1) Rất có thể một chương trình khác đang soạn thảo tập tin.\n"
"  Nếu như vậy, hãy cẩn thận khi thay đổi, làm sao để không thu\n"
"  được hai phương án khác nhau của cùng một tập tin.\n"

msgid "  Quit, or continue with caution.\n"
msgstr "  Thoát hoặc tiếp tục với sự cẩn thận.\n"

msgid ""
"\n"
"(2) An edit session for this file crashed.\n"
msgstr ""
"\n"
"(2) Lần soạn thảo trước của tập tin này gặp sự cố.\n"

msgid "  If this is the case, use \":recover\" or \"vim -r "
msgstr ""
"  Trong trường hợp này, hãy sử dụng câu lệnh \":recover\" hoặc \"vim -r "

msgid ""
"\"\n"
"  to recover the changes (see \":help recovery\").\n"
msgstr ""
"\"\n"
"  để phục hồi những thay đổi (hãy xem \":help recovery\").\n"

msgid "  If you did this already, delete the swap file \""
msgstr ""
"  Nếu đã thực hiện thao tác này rồi, thì hãy xóa tập tin trao đổi (swap) \""

msgid ""
"\"\n"
"  to avoid this message.\n"
msgstr ""
"\"\n"
"  để tránh sự xuất hiện của thông báo này trong tương lai.\n"

msgid "Swap file \""
msgstr "Tập tin trao đổi (swap) \""

msgid "\" already exists!"
msgstr "\" đã có rồi!"

msgid "VIM - ATTENTION"
msgstr "VIM - CHÚ Ý"

msgid "Swap file already exists!"
msgstr "Tập tin trao đổi (swap) đã rồi!"

msgid ""
"&Open Read-Only\n"
"&Edit anyway\n"
"&Recover\n"
"&Quit\n"
"&Abort"
msgstr ""
"&O Mở chỉ để đọc\n"
"&E Vẫn soạn thảo\n"
"&R Phục hồi\n"
"&Q Thoát\n"
"&A Gián đoạn"

msgid ""
"&Open Read-Only\n"
"&Edit anyway\n"
"&Recover\n"
"&Quit\n"
"&Abort\n"
"&Delete it"
msgstr ""
"&O Mở chỉ để đọc\n"
"&E Vẫn soạn thảo\n"
"&R Phục hồi\n"
"&Q Thoát\n"
"&A Gián đoạn&D Xóa nó"

msgid "E326: Too many swap files found"
msgstr "E326: Tìm thấy quá nhiều tập tin trao đổi (swap)"

msgid "E327: Part of menu-item path is not sub-menu"
msgstr ""
"E327: Một phần của đường dẫn tới phần tử của trình đơn không phải là trình "
"đơn con"

msgid "E328: Menu only exists in another mode"
msgstr "E328: Trình đơn chỉ có trong chế độ khác"

msgid "E329: No menu of that name"
msgstr "E329: Không có trình đơn với tên như vậy"

msgid "E330: Menu path must not lead to a sub-menu"
msgstr "E330: Đường dẫn tới trình đơn không được đưa tới trình đơn con"

msgid "E331: Must not add menu items directly to menu bar"
msgstr ""
"E331: Các phần tử của trình đơn không thể thêm trực tiếp vào thanh trình đơn"

msgid "E332: Separator cannot be part of a menu path"
msgstr "E332: Cái phân chia không thể là một phần của đường dẫn tới trình đơn"

#. Now we have found the matching menu, and we list the mappings
#. Highlight title
msgid ""
"\n"
"--- Menus ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Trình đơn ---"

msgid "Tear off this menu"
msgstr "Chia cắt trình đơn này"

msgid "E333: Menu path must lead to a menu item"
msgstr "E333: Đường dẫn tới trình đơn phải đưa tới một phần tử cuả trình đơn"

#, c-format
msgid "E334: Menu not found: %s"
msgstr "E334: Không tìm thấy trình đơn: %s"

#, c-format
msgid "E335: Menu not defined for %s mode"
msgstr "E335: Trình đơn không được định nghĩa cho chế độ %s"

msgid "E336: Menu path must lead to a sub-menu"
msgstr "E336: Đường dẫn tới trình đơn phải đưa tới một trình đơn con"

msgid "E337: Menu not found - check menu names"
msgstr "E337: Không tìm thấy trình đơn - hãy kiểm tra tên trình đơn"

#, c-format
msgid "Error detected while processing %s:"
msgstr "Phát hiện lỗi khi xử lý %s:"

#, c-format
msgid "line %4ld:"
msgstr "dòng %4ld:"

msgid "[string too long]"
msgstr "[chuỗi quá dài]"

msgid "Messages maintainer: Bram Moolenaar <Bram@vim.org>"
msgstr ""
"Bản dịch các thông báo sang tiếng Việt: Phan Vĩnh Thịnh <teppi@vnlinux.org>"

msgid "Interrupt: "
msgstr "Gián đoạn: "

msgid "Hit ENTER to continue"
msgstr "Nhấn phím ENTER để tiếp tục"

msgid "Hit ENTER or type command to continue"
msgstr "Nhấn phím ENTER hoặc nhập câu lệnh để tiếp tục"

msgid "-- More --"
msgstr "-- Còn nữa --"

msgid " (RET/BS: line, SPACE/b: page, d/u: half page, q: quit)"
msgstr " (RET/BS: dòng, SPACE/b: trang, d/u: nửa trang, q: thoát)"

msgid " (RET: line, SPACE: page, d: half page, q: quit)"
msgstr " (RET: dòng, SPACE: trang, d: nửa trang, q: thoát)"

msgid "Question"
msgstr "Câu hỏi"

msgid ""
"&Yes\n"
"&No"
msgstr ""
"&Có\n"
"&Không"

msgid ""
"&Yes\n"
"&No\n"
"Save &All\n"
"&Discard All\n"
"&Cancel"
msgstr ""
"&Có\n"
"&Không&Ghi nhớ tất cả\n"
"&Vứt bỏ tất cả\n"
"&Dừng lại"

msgid "Save File dialog"
msgstr "Ghi nhớ tập tin"

msgid "Open File dialog"
msgstr "Mở tập tin"

#. TODO: non-GUI file selector here
msgid "E338: Sorry, no file browser in console mode"
msgstr ""
"E338: Xin lỗi nhưng không có trình duyệt tập tin trong chế độ kênh giao tác "
"(console)"

msgid "W10: Warning: Changing a readonly file"
msgstr "W10: Cảnh báo: Thay đổi một tập tin chỉ có quyền đọc"

msgid "1 more line"
msgstr "Thêm 1 dòng"

msgid "1 line less"
msgstr "Bớt 1 dòng"

#, c-format
msgid "%ld more lines"
msgstr "Thêm %ld dòng"

#, c-format
msgid "%ld fewer lines"
msgstr "Bớt %ld dòng"

msgid " (Interrupted)"
msgstr " (Bị gián đoạn)"

msgid "Vim: preserving files...\n"
msgstr "Vim: ghi nhớ các tập tin...\n"

#. close all memfiles, without deleting
msgid "Vim: Finished.\n"
msgstr "Vim: Đã xong.\n"

msgid "ERROR: "
msgstr "LỖI: "

#, c-format
msgid ""
"\n"
"[bytes] total alloc-freed %lu-%lu, in use %lu, peak use %lu\n"
msgstr ""
"\n"
"[byte] tổng phân phối-còn trống %lu-%lu, sử dụng %lu, píc sử dụng %lu\n"

#, c-format
msgid ""
"[calls] total re/malloc()'s %lu, total free()'s %lu\n"
"\n"
msgstr ""
"[gọi] tổng re/malloc() %lu, tổng free() %lu\n"
"\n"

msgid "E340: Line is becoming too long"
msgstr "E340: Dòng đang trở thành quá dài"

#, c-format
msgid "E341: Internal error: lalloc(%ld, )"
msgstr "E341: Lỗi nội bộ: lalloc(%ld, )"

#, c-format
msgid "E342: Out of memory! (allocating %lu bytes)"
msgstr "E342: Không đủ bộ nhớ! (phân chia %lu byte)"

#, c-format
msgid "Calling shell to execute: \"%s\""
msgstr "Gọi shell để thực hiện: \"%s\""

msgid "E545: Missing colon"
msgstr "E545: Thiếu dấu hai chấm"

msgid "E546: Illegal mode"
msgstr "E546: Chế độ không cho phép"

msgid "E547: Illegal mouseshape"
msgstr "E547: Dạng trỏ chuột không cho phép"

msgid "E548: digit expected"
msgstr "E548: yêu cầu một số"

msgid "E549: Illegal percentage"
msgstr "E549: Tỷ lệ phần trăm không cho phép"

msgid "Enter encryption key: "
msgstr "Nhập mật khẩu để mã hóa: "

msgid "Enter same key again: "
msgstr "   Nhập lại mật khẩu:"

msgid "Keys don't match!"
msgstr "Hai mật khẩu không trùng nhau!"

#, c-format
msgid ""
"E343: Invalid path: '**[number]' must be at the end of the path or be "
"followed by '%s'."
msgstr ""
"E343: Đường dẫn đưa ra không đúng: '**[số]' phải ở cuối đường dẫn hoặc theo "
"sau bởi '%s'"

#, c-format
msgid "E344: Can't find directory \"%s\" in cdpath"
msgstr "E344: Không tìm thấy thư mục \"%s\" để chuyển thư mục"

#, c-format
msgid "E345: Can't find file \"%s\" in path"
msgstr "E345: Không tìm thấy tập tin \"%s\" trong đường dẫn"

#, c-format
msgid "E346: No more directory \"%s\" found in cdpath"
msgstr "E346: Trong đường dẫn thay đổi thư mục không còn có thư mục \"%s\" nữa"

#, c-format
msgid "E347: No more file \"%s\" found in path"
msgstr "E347: Trong đường dẫn path không còn có tập tin \"%s\" nữa"

msgid "E550: Missing colon"
msgstr "E550: Thiếu dấu hai chấm"

msgid "E551: Illegal component"
msgstr "E551: Thành phần không cho phép"

msgid "E552: digit expected"
msgstr "E552: Cần chỉ ra một số"

#. Get here when the server can't be found.
msgid "Cannot connect to Netbeans #2"
msgstr "Không kết nối được với Netbeans #2"

msgid "Cannot connect to Netbeans"
msgstr "Không kết nối được với NetBeans"

#, c-format
msgid "E668: Wrong access mode for NetBeans connection info file: \"%s\""
msgstr ""
"E668: Chế độ truy cập thông tin về liên kết với NetBeans không đúng: \"%s\""

msgid "read from Netbeans socket"
msgstr "đọc từ socket NetBeans"

#, c-format
msgid "E658: NetBeans connection lost for buffer %ld"
msgstr "E658: Bị mất liên kết với NetBeans cho bộ đệm %ld"

msgid "Warning: terminal cannot highlight"
msgstr "Cảnh báo: terminal không thực hiện được sự chiếu sáng"

msgid "E348: No string under cursor"
msgstr "E348: Không có chuỗi ở vị trí con trỏ"

msgid "E349: No identifier under cursor"
msgstr "E349: Không có tên ở vị trí con trỏ"

msgid "E352: Cannot erase folds with current 'foldmethod'"
msgstr ""
"E352: Không thể tẩy xóa nếp gấp với giá trị hiện thời của tùy chọn "
"'foldmethod'"

msgid "E664: changelist is empty"
msgstr "E664: danh sách những thay đổi trống rỗng"

msgid "E662: At start of changelist"
msgstr "E662: Ở đầu danh sách những thay đổi"

msgid "E663: At end of changelist"
msgstr "E663: Ở cuối danh sách những thay đổi"

msgid "Type :quit<Enter> to exit Vim"
msgstr "Gõ :quit<Enter> để thoát khỏi Vim"

#, c-format
msgid "1 line %sed 1 time"
msgstr "Trên 1 dòng %s 1 lần"

#, c-format
msgid "1 line %sed %d times"
msgstr "Trên 1 dòng %s %d lần"

#, c-format
msgid "%ld lines %sed 1 time"
msgstr "Trên %ld dòng %s 1 lần"

#, c-format
msgid "%ld lines %sed %d times"
msgstr "Trên %ld dòng %s %d lần"

#, c-format
msgid "%ld lines to indent... "
msgstr "Thụt đầu %ld dòng..."

msgid "1 line indented "
msgstr "Đã thụt đầu 1 dòng"

#, c-format
msgid "%ld lines indented "
msgstr "%ld dòng đã thụt đầu"

#. must display the prompt
msgid "cannot yank; delete anyway"
msgstr "sao chép không thành công; đã xóa"

msgid "1 line changed"
msgstr "1 dòng đã thay đổi"

#, c-format
msgid "%ld lines changed"
msgstr "%ld đã thay đổi"

#, c-format
msgid "freeing %ld lines"
msgstr "đã làm sạch %ld dòng"

msgid "1 line yanked"
msgstr "đã sao chép 1 dòng"

#, c-format
msgid "%ld lines yanked"
msgstr "đã sao chép %ld dòng"

#, c-format
msgid "E353: Nothing in register %s"
msgstr "E353: Trong sổ đăng ký %s không có gì hết"

#. Highlight title
msgid ""
"\n"
"--- Registers ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Sổ đăng ký ---"

msgid "Illegal register name"
msgstr "Tên sổ đăng ký không cho phép"

msgid ""
"\n"
"# Registers:\n"
msgstr ""
"\n"
"# Sổ đăng ký:\n"

#, c-format
msgid "E574: Unknown register type %d"
msgstr "E574: Loại sổ đăng ký không biết %d"

#, c-format
msgid "E354: Invalid register name: '%s'"
msgstr "E354: Tên sổ đăng ký không cho phép: '%s'"

#, c-format
msgid "%ld Cols; "
msgstr "%ld Cột; "

#, c-format
msgid "Selected %s%ld of %ld Lines; %ld of %ld Words; %ld of %ld Bytes"
msgstr "Chọn %s%ld của %ld Dòng; %ld của %ld Từ; %ld của %ld Byte"

#, c-format
msgid "Col %s of %s; Line %ld of %ld; Word %ld of %ld; Byte %ld of %ld"
msgstr "Cột %s của %s; Dòng %ld của %ld; Từ %ld của %ld; Byte %ld của %ld"

#, c-format
msgid "(+%ld for BOM)"
msgstr "(+%ld cho BOM)"

msgid "%<%f%h%m%=Page %N"
msgstr "%<%f%h%m%=Trang %N"

msgid "Thanks for flying Vim"
msgstr "Xin cảm ơn đã sử dụng Vim"

msgid "E518: Unknown option"
msgstr "E518: Tùy chọn không biết"

msgid "E519: Option not supported"
msgstr "E519: Tùy chọn không được hỗ trợ"

msgid "E520: Not allowed in a modeline"
msgstr "E520: Không cho phép trên dòng chế độ (modeline)"

msgid ""
"\n"
"\tLast set from "
msgstr ""
"\n"
"\tLần cuối cùng tùy chọn thay đổi vào "

msgid "E521: Number required after ="
msgstr "E521: Sau dấu = cần đưa ra một số"

msgid "E522: Not found in termcap"
msgstr "E522: Không tìm thấy trong termcap"

#, c-format
msgid "E539: Illegal character <%s>"
msgstr "E539: Ký tự không cho phép <%s>"

msgid "E529: Cannot set 'term' to empty string"
msgstr "E529: Giá trị của tùy chọn 'term' không thể là một chuỗi trống rỗng"

msgid "E530: Cannot change term in GUI"
msgstr "E530: Không thể thay đổi terminal trong giao diện đồ họa GUI"

msgid "E531: Use \":gui\" to start the GUI"
msgstr "E531: Hãy sử dụng \":gui\" để chạy giao diện đồ họa GUI"

msgid "E589: 'backupext' and 'patchmode' are equal"
msgstr "E589: giá trị của tùy chọn 'backupext' và 'patchmode' bằng nhau"

msgid "E617: Cannot be changed in the GTK+ 2 GUI"
msgstr "E617: Không thể thay đổi trong giao diện đồ họa GTK+ 2"

msgid "E524: Missing colon"
msgstr "E524: Thiếu dấu hai chấm"

msgid "E525: Zero length string"
msgstr "E525: Chuỗi có độ dài bằng không"

#, c-format
msgid "E526: Missing number after <%s>"
msgstr "E526: Thiếu một số sau <%s>"

msgid "E527: Missing comma"
msgstr "E527: Thiếu dấu phẩy"

msgid "E528: Must specify a ' value"
msgstr "E528: Cần đưa ra một giá trị cho '"

msgid "E595: contains unprintable or wide character"
msgstr "E595: chứa ký tự không in ra hoặc ký tự với chiều rộng gấp đôi"

msgid "E596: Invalid font(s)"
msgstr "E596: Phông chữ không đúng"

msgid "E597: can't select fontset"
msgstr "E597: không chọn được bộ phông chữ"

msgid "E598: Invalid fontset"
msgstr "E598: Bộ phông chữ không đúng"

msgid "E533: can't select wide font"
msgstr "E533: không chọn được phông chữ với các ký tự có chiều rộng gấp đôi"

msgid "E534: Invalid wide font"
msgstr "E534: Phông chữ, với ký tự có chiều rộng gấp đôi, không đúng"

#, c-format
msgid "E535: Illegal character after <%c>"
msgstr "E535: Ký tự sau <%c> không chính xác"

msgid "E536: comma required"
msgstr "E536: cầu có dấu phẩy"

#, c-format
msgid "E537: 'commentstring' must be empty or contain %s"
msgstr "E537: Giá trị của tùy chọn 'commentstring' phải rỗng hoặc chứa %s"

msgid "E538: No mouse support"
msgstr "E538: Chuột không được hỗ trợ"

msgid "E540: Unclosed expression sequence"
msgstr "E540: Dãy các biểu thức không đóng"

msgid "E541: too many items"
msgstr "E541: quá nhiều phần tử"

msgid "E542: unbalanced groups"
msgstr "E542: các nhóm không cân bằng"

msgid "E590: A preview window already exists"
msgstr "E590: Cửa sổ xem trước đã có"

msgid "W17: Arabic requires UTF-8, do ':set encoding=utf-8'"
msgstr "W17: Tiếng Ả Rập yêu cầu sử dụng UTF-8, hãy nhập ':set encoding=utf-8'"

#, c-format
msgid "E593: Need at least %d lines"
msgstr "E593: Cần ít nhất %d dòng"

#, c-format
msgid "E594: Need at least %d columns"
msgstr "E594: Cần ít nhất %d cột"

#, c-format
msgid "E355: Unknown option: %s"
msgstr "E355: Tùy chọn không biết: %s"

msgid ""
"\n"
"--- Terminal codes ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Mã terminal ---"

msgid ""
"\n"
"--- Global option values ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Giá trị tùy chọn toàn cầu ---"

msgid ""
"\n"
"--- Local option values ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Giá trị tùy chọn nội bộ ---"

msgid ""
"\n"
"--- Options ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Tùy chọn ---"

msgid "E356: get_varp ERROR"
msgstr "E356: LỖI get_varp"

#, c-format
msgid "E357: 'langmap': Matching character missing for %s"
msgstr "E357: 'langmap': Thiếu ký tự tương ứng cho %s"

#, c-format
msgid "E358: 'langmap': Extra characters after semicolon: %s"
msgstr "E358: 'langmap': Thừa ký tự sau dấu chấm phẩy: %s"

msgid "cannot open "
msgstr "không mở được "

msgid "VIM: Can't open window!\n"
msgstr "VIM: Không mở được cửa sổ!\n"

msgid "Need Amigados version 2.04 or later\n"
msgstr "Cần Amigados phiên bản 2.04 hoặc mới hơn\n"

#, c-format
msgid "Need %s version %ld\n"
msgstr "Cần %s phiên bản %ld\n"

msgid "Cannot open NIL:\n"
msgstr "Không mở được NIL:\n"

msgid "Cannot create "
msgstr "Không tạo được "

#, c-format
msgid "Vim exiting with %d\n"
msgstr "Thoát Vim với mã %d\n"

msgid "cannot change console mode ?!\n"
msgstr "không thay đổi được chế độ kênh giao tác (console)?!\n"

msgid "mch_get_shellsize: not a console??\n"
msgstr "mch_get_shellsize: không phải là kênh giao tác (console)??\n"

#. if Vim opened a window: Executing a shell may cause crashes
msgid "E360: Cannot execute shell with -f option"
msgstr "E360: Không chạy được shell với tùy chọn -f"

msgid "Cannot execute "
msgstr "Không chạy được "

msgid "shell "
msgstr "shell "

msgid " returned\n"
msgstr " thoát\n"

msgid "ANCHOR_BUF_SIZE too small."
msgstr "Giá trị ANCHOR_BUF_SIZE quá nhỏ."

msgid "I/O ERROR"
msgstr "LỖI I/O (NHẬP/XUẤT)"

msgid "...(truncated)"
msgstr "...(bị cắt bớt)"

msgid "'columns' is not 80, cannot execute external commands"
msgstr "Tùy chọn 'columns' khác 80, chương trình ngoại trú không thể thực hiện"

msgid "E237: Printer selection failed"
msgstr "E237: Chọn máy in không thành công"

#, c-format
msgid "to %s on %s"
msgstr "tới %s trên %s"

#, c-format
msgid "E613: Unknown printer font: %s"
msgstr "E613: Không rõ phông chữ của máy in: %s"

#, c-format
msgid "E238: Print error: %s"
msgstr "E238: Lỗi in: %s"

msgid "Unknown"
msgstr "Không rõ"

#, c-format
msgid "Printing '%s'"
msgstr "Đang in '%s'"

#, c-format
msgid "E244: Illegal charset name \"%s\" in font name \"%s\""
msgstr "E244: Tên bảng mã không cho phép \"%s\" trong tên phông chữ \"%s\""

#, c-format
msgid "E245: Illegal char '%c' in font name \"%s\""
msgstr "E245: Ký tự không cho phép '%c' trong tên phông chữ \"%s\""

msgid "E366: Invalid 'osfiletype' option - using Text"
msgstr "E366: Giá trị tùy chọn 'osfiletype' không cho phép - sử dụng Text"

msgid "Vim: Double signal, exiting\n"
msgstr "Vim: Tín hiệu đôi, thoát\n"

#, c-format
msgid "Vim: Caught deadly signal %s\n"
msgstr "Vim: Nhận được tín hiệu chết %s\n"

msgid "Vim: Caught deadly signal\n"
msgstr "Vim: Nhận được tín hiệu chết\n"

#, c-format
msgid "Opening the X display took %ld msec"
msgstr "Mở màn hình X mất %ld mili giây"

msgid ""
"\n"
"Vim: Got X error\n"
msgstr ""
"\n"
"Vim: Lỗi X\n"

msgid "Testing the X display failed"
msgstr "Kiểm tra màn hình X không thành công"

msgid "Opening the X display timed out"
msgstr "Không mở được màn hình X trong thời gian cho phép (time out)"

msgid ""
"\n"
"Cannot execute shell "
msgstr ""
"\n"
"Không chạy được shell "

msgid ""
"\n"
"Cannot execute shell sh\n"
msgstr ""
"\n"
"Không chạy được shell sh\n"

msgid ""
"\n"
"shell returned "
msgstr ""
"\n"
"shell dừng làm việc "

msgid ""
"\n"
"Cannot create pipes\n"
msgstr ""
"\n"
"Không tạo được đường ống (pipe)\n"

msgid ""
"\n"
"Cannot fork\n"
msgstr ""
"\n"
"Không thực hiện được fork()\n"

msgid ""
"\n"
"Command terminated\n"
msgstr ""
"\n"
"Câu lệnh bị gián đoạn\n"

msgid "XSMP lost ICE connection"
msgstr "XSMP mất kết nối ICE"

msgid "Opening the X display failed"
msgstr "Mở màn hình X không thành công"

msgid "XSMP handling save-yourself request"
msgstr "XSMP xử lý yêu cầu tự động ghi nhớ"

msgid "XSMP opening connection"
msgstr "XSMP mở kết nối"

msgid "XSMP ICE connection watch failed"
msgstr "XSMP mất theo dõi kết nối ICE"

#, c-format
msgid "XSMP SmcOpenConnection failed: %s"
msgstr "XSMP thực hiện SmcOpenConnection không thành công: %s"

msgid "At line"
msgstr "Tại dòng"

msgid "Could not allocate memory for command line."
msgstr "Không phân chia được bộ nhớ cho dòng lệnh."

msgid "VIM Error"
msgstr "Lỗi VIM"

msgid "Could not load vim32.dll!"
msgstr "Không nạp được vim32.dll!"

msgid "Could not fix up function pointers to the DLL!"
msgstr "Không sửa được cái chỉ (pointer) hàm số tới DLL!"

#, c-format
msgid "shell returned %d"
msgstr "thoát shell với mã %d"

#, c-format
msgid "Vim: Caught %s event\n"
msgstr "Vim: Nhận được sự kiện %s\n"

msgid "close"
msgstr "đóng"

msgid "logoff"
msgstr "thoát"

msgid "shutdown"
msgstr "tắt máy"

msgid "E371: Command not found"
msgstr "E371: Câu lệnh không tìm thấy"

msgid ""
"VIMRUN.EXE not found in your $PATH.\n"
"External commands will not pause after completion.\n"
"See :help win32-vimrun for more information."
msgstr ""
"Không tìm thấy VIMRUN.EXE trong $PATH.\n"
"Lệnh ngoại trú sẽ không dừng lại sau khi hoàn thành.\n"
"Thông tin chi tiết xem trong :help win32-vimrun"

msgid "Vim Warning"
msgstr "Cảnh báo Vim"

#, c-format
msgid "E372: Too many %%%c in format string"
msgstr "E372: Quá nhiều %%%c trong chuỗi định dạng"

#, c-format
msgid "E373: Unexpected %%%c in format string"
msgstr "E373: Không mong đợi %%%c trong chuỗi định dạng"

msgid "E374: Missing ] in format string"
msgstr "E374: Thiếu ] trong chuỗi định dạng"

#, c-format
msgid "E375: Unsupported %%%c in format string"
msgstr "E375: %%%c không được hỗ trợ trong chuỗi định dạng"

#, c-format
msgid "E376: Invalid %%%c in format string prefix"
msgstr "E376: Không cho phép %%%c trong tiền tố của chuỗi định dạng"

#, c-format
msgid "E377: Invalid %%%c in format string"
msgstr "E377: Không cho phép %%%c trong chuỗi định dạng"

msgid "E378: 'errorformat' contains no pattern"
msgstr "E378: Trong giá trị 'errorformat' thiếu mẫu (pattern)"

msgid "E379: Missing or empty directory name"
msgstr "E379: Tên thư mục không được đưa ra hoặc bằng một chuỗi rỗng"

msgid "E553: No more items"
msgstr "E553: Không còn phần tử nào nữa"

#, c-format
msgid "(%d of %d)%s%s: "
msgstr "(%d của %d)%s%s: "

msgid " (line deleted)"
msgstr " (dòng bị xóa)"

msgid "E380: At bottom of quickfix stack"
msgstr "E380: Ở dưới của đống sửa nhanh"

msgid "E381: At top of quickfix stack"
msgstr "E381: Ở đầu của đống sửa nhanh"

#, c-format
msgid "error list %d of %d; %d errors"
msgstr "danh sách lỗi %d của %d; %d lỗi"

msgid "E382: Cannot write, 'buftype' option is set"
msgstr "E382: Không ghi nhớ được, giá trị 'buftype' không phải là chuỗi rỗng"

#, c-format
msgid "E369: invalid item in %s%%[]"
msgstr "E369: phần tử không cho phép trong %s%%[]"

msgid "E339: Pattern too long"
msgstr "E339: Mẫu (pattern) quá dài"

msgid "E50: Too many \\z("
msgstr "E50: Quá nhiều \\z("

#, c-format
msgid "E51: Too many %s("
msgstr "E51: Quá nhiều %s("

msgid "E52: Unmatched \\z("
msgstr "E52: Không có cặp cho \\z("

#, c-format
msgid "E53: Unmatched %s%%("
msgstr "E53: Không có cặp cho %s%%("

#, c-format
msgid "E54: Unmatched %s("
msgstr "E54: Không có cặp cho %s("

#, c-format
msgid "E55: Unmatched %s)"
msgstr "E55: Không có cặp cho %s)"

#, c-format
msgid "E56: %s* operand could be empty"
msgstr "E56: operand %s* không thể rỗng"

#, c-format
msgid "E57: %s+ operand could be empty"
msgstr "E57: operand %s+ không thể rỗng"

#, c-format
msgid "E59: invalid character after %s@"
msgstr "E59: ký tự không cho phép sau %s@"

#, c-format
msgid "E58: %s{ operand could be empty"
msgstr "E58: operand %s{ không thể rỗng"

#, c-format
msgid "E60: Too many complex %s{...}s"
msgstr "E60: Quá nhiều cấu trúc phức tạp %s{...}"

#, c-format
msgid "E61: Nested %s*"
msgstr "E61: %s* lồng vào"

#, c-format
msgid "E62: Nested %s%c"
msgstr "E62: %s%c lồng vào"

msgid "E63: invalid use of \\_"
msgstr "E63: không cho phép sử dụng \\_"

#, c-format
msgid "E64: %s%c follows nothing"
msgstr "E64: %s%c không theo sau gì cả"

msgid "E65: Illegal back reference"
msgstr "E65: Không cho phép liên kết ngược lại"

msgid "E66: \\z( not allowed here"
msgstr "E66: \\z( không thể sử dụng ở đây"

msgid "E67: \\z1 et al. not allowed here"
msgstr "E67: \\z1 và tương tự không được sử dụng ở đây"

msgid "E68: Invalid character after \\z"
msgstr "E68: Ký tự không cho phép sau \\z"

#, c-format
msgid "E69: Missing ] after %s%%["
msgstr "E69: Thiếu ] sau %s%%["

#, c-format
msgid "E70: Empty %s%%[]"
msgstr "E70: %s%%[] rỗng"

#, c-format
msgid "E71: Invalid character after %s%%"
msgstr "E71: Ký tự không cho phép sau %s%%"

#, c-format
msgid "E554: Syntax error in %s{...}"
msgstr "E554: Lỗi cú pháp trong %s{...}"

msgid "E361: Crash intercepted; regexp too complex?"
msgstr "E361: Sự cố được ngăn chặn; biểu thức chính quy quá phức tạp?"

msgid "E363: pattern caused out-of-stack error"
msgstr "E363: sử dụng mẫu (pattern) gây ra lỗi out-of-stack"

msgid "External submatches:\n"
msgstr "Sự tương ứng con ngoài:\n"

#, c-format
msgid "+--%3ld lines folded "
msgstr "+--%3ld dòng được gấp"

msgid " VREPLACE"
msgstr " THAY THẾ ẢO"

msgid " REPLACE"
msgstr " THAY THẾ"

msgid " REVERSE"
msgstr " NGƯỢC LẠI"

msgid " INSERT"
msgstr " CHÈN"

msgid " (insert)"
msgstr " (chèn)"

msgid " (replace)"
msgstr " (thay thế)"

msgid " (vreplace)"
msgstr " (thay thế ảo)"

msgid " Hebrew"
msgstr " Do thái"

msgid " Arabic"
msgstr " Ả rập"

msgid " (lang)"
msgstr " (ngôn ngữ)"

msgid " (paste)"
msgstr " (dán)"

msgid " VISUAL"
msgstr " CHẾ ĐỘ VISUAL"

msgid " VISUAL LINE"
msgstr " DÒNG VISUAL"

msgid " VISUAL BLOCK"
msgstr " KHỐI VISUAL"

msgid " SELECT"
msgstr " LỰA CHỌN"

msgid " SELECT LINE"
msgstr " LỰA CHỌN DÒNG"

msgid " SELECT BLOCK"
msgstr " LỰA CHỌN KHỐI"

msgid "recording"
msgstr "đang ghi"

msgid "search hit TOP, continuing at BOTTOM"
msgstr "tìm kiếm sẽ được tiếp tục từ CUỐI tài liệu"

msgid "search hit BOTTOM, continuing at TOP"
msgstr "tìm kiếm sẽ được tiếp tục từ ĐẦU tài liệu"

#, c-format
msgid "E383: Invalid search string: %s"
msgstr "E383: Chuỗi tìm kiếm không đúng: %s"

#, c-format
msgid "E384: search hit TOP without match for: %s"
msgstr "E384: tìm kiếm kết thúc ở ĐẦU tập tin; không tìm thấy %s"

#, c-format
msgid "E385: search hit BOTTOM without match for: %s"
msgstr "E385: tìm kiếm kết thúc ở CUỐI tập tin; không tìm thấy %s"

msgid "E386: Expected '?' or '/' after ';'"
msgstr "E386: Mong đợi nhập '?' hoặc '/' sau ';'"

msgid " (includes previously listed match)"
msgstr " (gồm cả những tương ứng đã liệt kê trước đây)"

#. cursor at status line
msgid "--- Included files "
msgstr "--- Tập tin tính đến "

msgid "not found "
msgstr "không tìm thấy "

msgid "in path ---\n"
msgstr "trong đường dẫn ---\n"

msgid " (Already listed)"
msgstr " (Đã liệt kê)"

msgid " NOT FOUND"
msgstr " KHÔNG TÌM THẤY"

#, c-format
msgid "Scanning included file: %s"
msgstr "Quét trong tập tin được tính đến: %s"

msgid "E387: Match is on current line"
msgstr "E387: Tương ứng nằm trên dòng hiện tại"

msgid "All included files were found"
msgstr "Tìm thấy tất cả các tập tin được tính đến"

msgid "No included files"
msgstr "Không có tập tin được tính đến"

msgid "E388: Couldn't find definition"
msgstr "E388: Không tìm thấy định nghĩa"

msgid "E389: Couldn't find pattern"
msgstr "E389: Không tìm thấy mẫu (pattern)"

#, c-format
msgid "E390: Illegal argument: %s"
msgstr "E390: Tham số không cho phép: %s"

#, c-format
msgid "E391: No such syntax cluster: %s"
msgstr "E391: Không có cụm cú pháp như vậy: %s"

msgid "No Syntax items defined for this buffer"
msgstr "Không có phần tử cú pháp nào được định nghĩa cho bộ đệm này"

msgid "syncing on C-style comments"
msgstr "Đồng bộ hóa theo chú thích kiểu C"

msgid "no syncing"
msgstr "không đồng bộ hóa"

msgid "syncing starts "
msgstr "đồng bộ hóa bắt đầu "

msgid " lines before top line"
msgstr " dòng trước dòng đầu tiên"

msgid ""
"\n"
"--- Syntax sync items ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Phần tử đồng bộ hóa cú pháp ---"

msgid ""
"\n"
"syncing on items"
msgstr ""
"\n"
"đồng bộ hóa theo phần tử"

msgid ""
"\n"
"--- Syntax items ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Phần tử cú pháp ---"

#, c-format
msgid "E392: No such syntax cluster: %s"
msgstr "E392: Không có cụm cú pháp như vậy: %s"

msgid "minimal "
msgstr "nhỏ nhất "

msgid "maximal "
msgstr "lớn nhất "

msgid "; match "
msgstr "; tương ứng "

msgid " line breaks"
msgstr " chuyển dòng"

msgid "E393: group[t]here not accepted here"
msgstr "E393: không được sử dụng group[t]here ở đây"

#, c-format
msgid "E394: Didn't find region item for %s"
msgstr "E394: Phần tử vùng cho %s không tìm thấy"

msgid "E395: contains argument not accepted here"
msgstr "E395: không được sử dụng tham số contains ở đây"

msgid "E396: containedin argument not accepted here"
msgstr "E396: không được sử dụng tham số containedin ở đây"

msgid "E397: Filename required"
msgstr "E397: Yêu cầu tên tập tin"

#, c-format
msgid "E398: Missing '=': %s"
msgstr "E398: Thiếu '=': %s"

#, c-format
msgid "E399: Not enough arguments: syntax region %s"
msgstr "E399: Không đủ tham số: vùng cú pháp %s"

msgid "E400: No cluster specified"
msgstr "E400: Chưa chỉ ra cụm"

#, c-format
msgid "E401: Pattern delimiter not found: %s"
msgstr "E401: Không tìm thấy ký tự phân chia mẫu (pattern): %s"

#, c-format
msgid "E402: Garbage after pattern: %s"
msgstr "E402: Rác ở sau mẫu (pattern): %s"

msgid "E403: syntax sync: line continuations pattern specified twice"
msgstr "E403: đồng bộ hóa cú pháp: mẫu tiếp tục của dòng chỉ ra hai lần"

#, c-format
msgid "E404: Illegal arguments: %s"
msgstr "E404: Tham số không cho phép: %s"

#, c-format
msgid "E405: Missing equal sign: %s"
msgstr "E405: Thiếu dấu bằng: %s"

#, c-format
msgid "E406: Empty argument: %s"
msgstr "E406: Tham số trống rỗng: %s"

#, c-format
msgid "E407: %s not allowed here"
msgstr "E407: %s không được cho phép ở đây"

#, c-format
msgid "E408: %s must be first in contains list"
msgstr "E408: %s phải là đầu tiên trong danh sách contains"

#, c-format
msgid "E409: Unknown group name: %s"
msgstr "E409: Tên nhóm không biết: %s"

#, c-format
msgid "E410: Invalid :syntax subcommand: %s"
msgstr "E410: Câu lệnh con :syntax không đúng: %s"

#, c-format
msgid "E411: highlight group not found: %s"
msgstr "E411: không tìm thấy nhóm chiếu sáng cú pháp: %s"

#, c-format
msgid "E412: Not enough arguments: \":highlight link %s\""
msgstr "E412: Không đủ tham số: \":highlight link %s\""

#, c-format
msgid "E413: Too many arguments: \":highlight link %s\""
msgstr "E413: Quá nhiều tham số: \":highlight link %s\""

msgid "E414: group has settings, highlight link ignored"
msgstr "E414: nhóm có thiết lập riêng, chiếu sáng liên kết bị bỏ qua"

#, c-format
msgid "E415: unexpected equal sign: %s"
msgstr "E415: dấu bằng không được mong đợi: %s"

#, c-format
msgid "E416: missing equal sign: %s"
msgstr "E416: thiếu dấu bằng: %s"

#, c-format
msgid "E417: missing argument: %s"
msgstr "E417: thiếu tham số: %s"

#, c-format
msgid "E418: Illegal value: %s"
msgstr "E418: Giá trị không cho phép: %s"

msgid "E419: FG color unknown"
msgstr "E419: Không rõ màu văn bản (FG)"

msgid "E420: BG color unknown"
msgstr "E420: Không rõ màu nền sau (BG)"

#, c-format
msgid "E421: Color name or number not recognized: %s"
msgstr "E421: Tên hoặc số của màu không được nhận ra: %s"

#, c-format
msgid "E422: terminal code too long: %s"
msgstr "E422: mã terminal quá dài: %s"

#, c-format
msgid "E423: Illegal argument: %s"
msgstr "E423: Tham số không cho phép: %s"

msgid "E424: Too many different highlighting attributes in use"
msgstr "E424: Sử dụng quá nhiều thuộc tính chiếu sáng cú pháp"

msgid "E669: Unprintable character in group name"
msgstr "E669: Ký tự không thể tin ra trong tên nhóm"

#. This is an error, but since there previously was no check only
#. * give a warning.
msgid "W18: Invalid character in group name"
msgstr "W18: Ký tự không cho phép trong tên nhóm"

msgid "E555: at bottom of tag stack"
msgstr "E555: ở cuối đống thẻ ghi"

msgid "E556: at top of tag stack"
msgstr "E556: ở đầu đống thẻ ghi"

msgid "E425: Cannot go before first matching tag"
msgstr "E425: Không chuyển được tới vị trí ở trước thẻ ghi tương ứng đầu tiên"

#, c-format
msgid "E426: tag not found: %s"
msgstr "E426: không tìm thấy thẻ ghi: %s"

msgid " # pri kind tag"
msgstr " # pri loại thẻ ghi"

msgid "file\n"
msgstr "tập tin\n"

#.
#. * Ask to select a tag from the list.
#. * When using ":silent" assume that <CR> was entered.
#.
msgid "Enter nr of choice (<CR> to abort): "
msgstr "Hãy chọn số cần thiết (<CR> để dừng):"

msgid "E427: There is only one matching tag"
msgstr "E427: Chỉ có một thẻ ghi tương ứng"

msgid "E428: Cannot go beyond last matching tag"
msgstr "E428: Không chuyển được tới vị trí ở sau thẻ ghi tương ứng cuối cùng"

#, c-format
msgid "File \"%s\" does not exist"
msgstr "Tập tin \"%s\" không tồn tại"

#. Give an indication of the number of matching tags
#, c-format
msgid "tag %d of %d%s"
msgstr "thẻ ghi %d của %d%s"

msgid " or more"
msgstr " và hơn nữa"

msgid " Using tag with different case!"
msgstr " Đang sử dụng thẻ ghi với kiểu chữ khác!"

#, c-format
msgid "E429: File \"%s\" does not exist"
msgstr "E429: Tập tin \"%s\" không tồn tại"

#. Highlight title
msgid ""
"\n"
" # TO tag     FROM line in file/text"
msgstr ""
"\n"
" # TỚI thẻ ghi    TỪ  dòng trong tập tin/văn bản"

#, c-format
msgid "Searching tags file %s"
msgstr "Tìm kiếm tập tin thẻ ghi %s"

#, c-format
msgid "E430: Tag file path truncated for %s\n"
msgstr "E430: Đường dẫn tới tập tin thẻ ghi bị cắt bớt cho %s\n"

#, c-format
msgid "E431: Format error in tags file \"%s\""
msgstr "E431: Lỗi định dạng trong tập tin thẻ ghi \"%s\""

#, c-format
msgid "Before byte %ld"
msgstr "Trước byte %ld"

#, c-format
msgid "E432: Tags file not sorted: %s"
msgstr "E432: Tập tin thẻ ghi chưa được sắp xếp: %s"

#. never opened any tags file
msgid "E433: No tags file"
msgstr "E433: Không có tập tin thẻ ghi"

msgid "E434: Can't find tag pattern"
msgstr "E434: Không tìm thấy mẫu thẻ ghi"

msgid "E435: Couldn't find tag, just guessing!"
msgstr "E435: Không tìm thấy thẻ ghi, đang thử đoán!"

msgid "' not known. Available builtin terminals are:"
msgstr "' không rõ. Có các terminal gắn sẵn (builtin) sau:"

msgid "defaulting to '"
msgstr "theo mặc định '"

msgid "E557: Cannot open termcap file"
msgstr "E557: Không thể mở tập tin termcap"

msgid "E558: Terminal entry not found in terminfo"
msgstr "E558: Trong terminfo không có bản ghi nào về terminal này"

msgid "E559: Terminal entry not found in termcap"
msgstr "E559: Trong termcap không có bản ghi nào về terminal này"

#, c-format
msgid "E436: No \"%s\" entry in termcap"
msgstr "E436: Trong termcap không có bản ghi \"%s\""

msgid "E437: terminal capability \"cm\" required"
msgstr "E437: cần khả năng của terminal \"cm\""

#. Highlight title
msgid ""
"\n"
"--- Terminal keys ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Phím terminal ---"

msgid "new shell started\n"
msgstr "đã chạy shell mới\n"

msgid "Vim: Error reading input, exiting...\n"
msgstr "Vim: Lỗi đọc dữ liệu nhập, thoát...\n"

#. must display the prompt
msgid "No undo possible; continue anyway"
msgstr "Không thể hủy thao tác; tiếp tục thực hiện"

msgid "E438: u_undo: line numbers wrong"
msgstr "E438: u_undo: số thứ tự dòng không đúng"

msgid "1 change"
msgstr "duy nhất 1 thay đổi"

#, c-format
msgid "%ld changes"
msgstr "%ld thay đổi"

msgid "E439: undo list corrupt"
msgstr "E439: danh sách hủy thao tác (undo) bị hỏng"

msgid "E440: undo line missing"
msgstr "E440: bị mất dòng hủy thao tác"

#. Only MS VC 4.1 and earlier can do Win32s
msgid ""
"\n"
"MS-Windows 16/32-bit GUI version"
msgstr ""
"\n"
"Phiên bản với giao diện đồ họa GUI cho MS-Windows 16/32 bit"

msgid ""
"\n"
"MS-Windows 32-bit GUI version"
msgstr ""
"\n"
"Phiên bản với giao diện đồ họa GUI cho MS-Windows 32 bit"

msgid " in Win32s mode"
msgstr " trong chế độ Win32"

msgid " with OLE support"
msgstr " với hỗ trợ OLE"

msgid ""
"\n"
"MS-Windows 32-bit console version"
msgstr ""
"\n"
"Phiên bản console cho MS-Windows 32 bit"

msgid ""
"\n"
"MS-Windows 16-bit version"
msgstr ""
"\n"
"Phiên bản cho MS-Windows 16 bit"

msgid ""
"\n"
"32-bit MS-DOS version"
msgstr ""
"\n"
"Phiên bản cho MS-DOS 32 bit"

msgid ""
"\n"
"16-bit MS-DOS version"
msgstr ""
"\n"
"Phiên bản cho MS-DOS 16 bit"

msgid ""
"\n"
"MacOS X (unix) version"
msgstr ""
"\n"
"Phiên bản cho MacOS X (unix)"

msgid ""
"\n"
"MacOS X version"
msgstr ""
"\n"
"Phiên bản cho MacOS X"

msgid ""
"\n"
"MacOS version"
msgstr ""
"\n"
"Phiên bản cho MacOS"

msgid ""
"\n"
"RISC OS version"
msgstr ""
"\n"
"Phiên bản cho RISC OS"

msgid ""
"\n"
"Included patches: "
msgstr ""
"\n"
"Bao gồm các bản vá lỗi: "

msgid "Modified by "
msgstr "Với các thay đổi bởi "

msgid ""
"\n"
"Compiled "
msgstr ""
"\n"
"Được biên dịch "

msgid "by "
msgstr "bởi "

msgid ""
"\n"
"Huge version "
msgstr ""
"\n"
"Phiên bản khổng lồ "

msgid ""
"\n"
"Big version "
msgstr ""
"\n"
"Phiên bản lớn "

msgid ""
"\n"
"Normal version "
msgstr ""
"\n"
"Phiên bản thông thường "

msgid ""
"\n"
"Small version "
msgstr ""
"\n"
"Phiên bản nhỏ "

msgid ""
"\n"
"Tiny version "
msgstr ""
"\n"
"Phiên bản \"tí hon\" "

msgid "without GUI."
msgstr "không có giao diện đồ họa GUI."

msgid "with GTK2-GNOME GUI."
msgstr "với giao diện đồ họa GUI GTK2-GNOME."

msgid "with GTK-GNOME GUI."
msgstr "với giao diện đồ họa GUI GTK-GNOME."

msgid "with GTK2 GUI."
msgstr "với giao diện đồ họa GUI GTK2."

msgid "with GTK GUI."
msgstr "với giao diện đồ họa GUI GTK."

msgid "with X11-Motif GUI."
msgstr "với giao diện đồ họa GUI X11-Motif."

msgid "with X11-neXtaw GUI."
msgstr "với giao diện đồ họa GUI X11-neXtaw."

msgid "with X11-Athena GUI."
msgstr "với giao diện đồ họa GUI X11-Athena."

msgid "with BeOS GUI."
msgstr "với giao diện đồ họa GUI BeOS."

msgid "with Photon GUI."
msgstr "với giao diện đồ họa GUI Photon."

msgid "with GUI."
msgstr "với giao diện đồ họa GUI."

msgid "with Carbon GUI."
msgstr "với giao diện đồ họa GUI Carbon."

msgid "with Cocoa GUI."
msgstr "với giao diện đồ họa GUI Cocoa."

msgid "with (classic) GUI."
msgstr "với giao diện đồ họa (cổ điển) GUI."

msgid " Features included (+) or not (-):\n"
msgstr " Tính năng có (+) hoặc không (-):\n"

msgid "  system vimrc file: \""
msgstr "      tập tin vimrc chung cho hệ thống: \""

msgid "   user vimrc file: \""
msgstr "     tập tin vimrc của người dùng: \""

msgid " 2nd user vimrc file: \""
msgstr " tập tin vimrc thứ hai của người dùng: \""

msgid " 3rd user vimrc file: \""
msgstr " tập tin vimrc thứ ba của người dùng: \""

msgid "   user exrc file: \""
msgstr "     tập tin exrc của người dùng: \""

msgid " 2nd user exrc file: \""
msgstr " tập tin exrc thứ hai của người dùng: \""

msgid " system gvimrc file: \""
msgstr "      tập tin gvimrc chung cho hệ thống: \""

msgid "  user gvimrc file: \""
msgstr "     tập tin gvimrc của người dùng: \""

msgid "2nd user gvimrc file: \""
msgstr " tập tin gvimrc thứ hai của người dùng: \""

msgid "3rd user gvimrc file: \""
msgstr " tập tin gvimrc thứ ba của người dùng: \""

msgid "  system menu file: \""
msgstr "       tập tin trình đơn chung cho hệ thống: \""

msgid " fall-back for $VIM: \""
msgstr "     giá trị $VIM theo mặc định: \""

msgid " f-b for $VIMRUNTIME: \""
msgstr "  giá trị $VIMRUNTIME theo mặc định: \""

msgid "Compilation: "
msgstr "Tham số biên dịch: "

msgid "Compiler: "
msgstr "Trình biên dịch: "

msgid "Linking: "
msgstr "Liên kết: "

msgid " DEBUG BUILD"
msgstr " BIÊN DỊCH SỬA LỖI (DEBUG)"

msgid "VIM - Vi IMproved"
msgstr "VIM ::: Vi IMproved (Vi cải tiến) ::: Phiên bản tiếng Việt"

msgid "version "
msgstr "phiên bản "

msgid "by Bram Moolenaar et al."
msgstr "Do Bram Moolenaar và những người khác thực hiện"

msgid "Vim is open source and freely distributable"
msgstr "Vim là chương trình mã nguồn mở và phân phối tự do"

msgid "Help poor children in Uganda!"
msgstr "Hãy giúp đỡ trẻ em nghèo Uganda!"

msgid "type :help iccf<Enter>    for information "
msgstr "hãy gõ :help iccf<Enter>    để biết thêm thông tin"

msgid "type :q<Enter>        to exit     "
msgstr "  hãy gõ :q<Enter>        để thoát khỏi chương trình   "

msgid "type :help<Enter> or <F1> for on-line help"
msgstr " hãy gõ :help<Enter> hoặc <F1> để có được trợ giúp    "

msgid "type :help version7<Enter>  for version info"
msgstr "hãy gõ :help version7<Enter>  để biết về phiên bản này "

msgid "Running in Vi compatible mode"
msgstr "Làm việc trong chế độ tương thích với Vi"

msgid "type :set nocp<Enter>    for Vim defaults"
msgstr "hãy gõ :set nocp<Enter>    để chuyển vào chế độ Vim   "

msgid "type :help cp-default<Enter> for info on this"
msgstr "hãy gõ :help cp-default<Enter> để có thêm thông tin về điều này"

msgid "menu Help->Orphans      for information  "
msgstr "trình đơn Trợ giúp->Mồ côi       để có thêm thông tin   "

msgid "Running modeless, typed text is inserted"
msgstr "Không chế độ, văn bản nhập vào sẽ được chèn"

msgid "menu Edit->Global Settings->Toggle Insert Mode "
msgstr "trình đơn Soạn thảo->Thiết lập chung->Chế độ chèn           "

msgid "               for two modes   "
msgstr "                 cho hai chế độ        "

msgid "menu Edit->Global Settings->Toggle Vi Compatible"
msgstr ""
"trình đơn Soạn thảo->Thiết lập chung->Tương thích với Vi        "

msgid "               for Vim defaults  "
msgstr ""
"                 để chuyển vào chế độ Vim mặc định    "

msgid "Sponsor Vim development!"
msgstr "Hãy giúp đỡ phát triển Vim!"

msgid "Become a registered Vim user!"
msgstr "Hãy trở thành người dùng đăng ký của Vim!"

msgid "type :help sponsor<Enter>  for information "
msgstr "hãy gõ :help sponsor<Enter>  để biết thêm thông tin "

msgid "type :help register<Enter>  for information "
msgstr "hãy gõ :help register<Enter>  để biết thêm thông tin "

msgid "menu Help->Sponsor/Register for information  "
msgstr "trình đơn Trợ giúp->Giúp đỡ/Đăng ký để biết thêm thông tin  "

msgid "WARNING: Windows 95/98/ME detected"
msgstr "CẢNH BÁO: nhận ra Windows 95/98/ME"

msgid "type :help windows95<Enter> for info on this"
msgstr "hãy gõ :help windows95<Enter> để biết thêm thông tin   "

msgid "E441: There is no preview window"
msgstr "E441: Không có cửa sổ xem trước"

msgid "E442: Can't split topleft and botright at the same time"
msgstr ""
"E442: Cửa sổ không thể đồng thời ở bên trái phía trên và bên phải phía dưới"

msgid "E443: Cannot rotate when another window is split"
msgstr "E443: Không đổi được chỗ khi cửa sổ khác được chia"

msgid "E444: Cannot close last window"
msgstr "E444: Không được đóng cửa sổ cuối cùng"

msgid "Already only one window"
msgstr "Chỉ có một cửa sổ"

msgid "E445: Other window contains changes"
msgstr "E445: Cửa sổ khác có thay đổi chưa được ghi nhớ"

msgid "E446: No file name under cursor"
msgstr "E446: Không có tên tập tin tại vị trí con trỏ"

#, c-format
msgid "E447: Can't find file \"%s\" in path"
msgstr "E447: Không tìm thấy tập tin \"%s\" trong đường dẫn"

#, c-format
msgid "E370: Could not load library %s"
msgstr "E370: Không nạp được thư viện %s"

msgid "Sorry, this command is disabled: the Perl library could not be loaded."
msgstr "Xin lỗi, câu lệnh này bị tắt: không nạp được thư viện Perl."

msgid "E299: Perl evaluation forbidden in sandbox without the Safe module"
msgstr ""
"E299: Không cho phép sự tính toán Perl trong hộp cát mà không có môđun An "
"toàn"

msgid "Edit with &multiple Vims"
msgstr "Soạn thảo trong nhiều Vi&m"

msgid "Edit with single &Vim"
msgstr "Soạn thảo trong một &Vim"

msgid "&Diff with Vim"
msgstr "&So sánh (diff) qua Vim"

msgid "Edit with &Vim"
msgstr "Soạn thảo trong &Vim"

#. Now concatenate
msgid "Edit with existing Vim - &"
msgstr "Soạn thảo trong Vim đã chạy - &"

msgid "Edits the selected file(s) with Vim"
msgstr "Soạn thảo (các) tập tin đã chọn trong Vim"

msgid "Error creating process: Check if gvim is in your path!"
msgstr "Lỗi tạo tiến trình: Hãy kiểm tra xem gvim có trong đường dẫn không!"

msgid "gvimext.dll error"
msgstr "lỗi gvimext.dll"

msgid "Path length too long!"
msgstr "Đường dẫn quá dài!"

msgid "--No lines in buffer--"
msgstr "-- Không có dòng nào trong bộ đệm --"

#.
#. * The error messages that can be shared are included here.
#. * Excluded are errors that are only used once and debugging messages.
#.
msgid "E470: Command aborted"
msgstr "E470: Câu lệnh bị dừng"

msgid "E471: Argument required"
msgstr "E471: Cần chỉ ra tham số"

msgid "E10: \\ should be followed by /, ? or &"
msgstr "E10: Sau \\ phải là các ký tự /, ? hoặc &"

msgid "E11: Invalid in command-line window; <CR> executes, CTRL-C quits"
msgstr "E11: Lỗi trong cửa sổ dòng lệnh; <CR> thực hiện, CTRL-C thoát"

msgid "E12: Command not allowed from exrc/vimrc in current dir or tag search"
msgstr ""
"E12: Câu lệnh không cho phép từ exrc/vimrc trong thư mục hiện thời hoặc "
"trong tìm kiếm thẻ ghi"

msgid "E171: Missing :endif"
msgstr "E171: Thiếu câu lệnh :endif"

msgid "E600: Missing :endtry"
msgstr "E600: Thiếu câu lệnh :endtry"

msgid "E170: Missing :endwhile"
msgstr "E170: Thiếu câu lệnh :endwhile"

msgid "E588: :endwhile without :while"
msgstr "E588: Câu lệnh :endwhile không có lệnh :while (1 cặp)"

msgid "E13: File exists (add ! to override)"
msgstr "E13: Tập tin đã tồn tại (thêm ! để ghi chèn)"

msgid "E472: Command failed"
msgstr "E472: Không thực hiện thành công câu lệnh"

#, c-format
msgid "E234: Unknown fontset: %s"
msgstr "E234: Không rõ bộ phông chữ: %s"

#, c-format
msgid "E235: Unknown font: %s"
msgstr "E235: Không rõ phông chữ: %s"

#, c-format
msgid "E236: Font \"%s\" is not fixed-width"
msgstr "E236: Phông chữ \"%s\" không có độ rộng cố định (fixed-width)"

msgid "E473: Internal error"
msgstr "E473: Lỗi nội bộ"

msgid "Interrupted"
msgstr "Bị gián đoạn"

msgid "E14: Invalid address"
msgstr "E14: Địa chỉ không cho phép"

msgid "E474: Invalid argument"
msgstr "E474: Tham số không cho phép"

#, c-format
msgid "E475: Invalid argument: %s"
msgstr "E475: Tham số không cho phép: %s"

#, c-format
msgid "E15: Invalid expression: %s"
msgstr "E15: Biểu thức không cho phép: %s"

msgid "E16: Invalid range"
msgstr "E16: Vùng không cho phép"

msgid "E476: Invalid command"
msgstr "E476: Câu lệnh không cho phép"

#, c-format
msgid "E17: \"%s\" is a directory"
msgstr "E17: \"%s\" là mộ thư mục"

msgid "E18: Unexpected characters before '='"
msgstr "E18: Ở trước '=' có các ký tự không mong đợi"

#, c-format
msgid "E364: Library call failed for \"%s()\""
msgstr "E364: Gọi hàm số \"%s()\" của thư viện không thành công"

#, c-format
msgid "E448: Could not load library function %s"
msgstr "E448: Nạp hàm số %s của thư viện không thành công"

msgid "E19: Mark has invalid line number"
msgstr "E19: Dấu hiệu chỉ đến một số thứ tự dòng không đúng"

msgid "E20: Mark not set"
msgstr "E20: Dấu hiệu không được xác định"

msgid "E21: Cannot make changes, 'modifiable' is off"
msgstr "E21: Không thể thay đổi, vì tùy chọn 'modifiable' bị tắt"

msgid "E22: Scripts nested too deep"
msgstr "E22: Các script lồng vào nhau quá sâu"

msgid "E23: No alternate file"
msgstr "E23: Không có tập tin xen kẽ"

msgid "E24: No such abbreviation"
msgstr "E24: Không có chữ viết tắt như vậy"

msgid "E477: No ! allowed"
msgstr "E477: Không cho phép !"

msgid "E25: GUI cannot be used: Not enabled at compile time"
msgstr "E25: Không sử dụng được giao diện đồ họa vì không chọn khi biên dịch"

msgid "E26: Hebrew cannot be used: Not enabled at compile time\n"
msgstr "E26: Tiếng Do thái không được chọn khi biên dịch\n"

msgid "E27: Farsi cannot be used: Not enabled at compile time\n"
msgstr "E27: Tiếng Farsi không được chọn khi biên dịch\n"

msgid "E800: Arabic cannot be used: Not enabled at compile time\n"
msgstr "E800: Tiếng Ả Rập không được chọn khi biên dịch\n"

#, c-format
msgid "E28: No such highlight group name: %s"
msgstr "E28: Nhóm chiếu sáng cú pháp %s không tồn tại"

msgid "E29: No inserted text yet"
msgstr "E29: Tạm thời chưa có văn bản được chèn"

msgid "E30: No previous command line"
msgstr "E30: Không có dòng lệnh trước"

msgid "E31: No such mapping"
msgstr "E31: Không có ánh xạ (mapping) như vậy"

msgid "E479: No match"
msgstr "E479: Không có tương ứng"

#, c-format
msgid "E480: No match: %s"
msgstr "E480: Không có tương ứng: %s"

msgid "E32: No file name"
msgstr "E32: Không có tên tập tin"

msgid "E33: No previous substitute regular expression"
msgstr "E33: Không có biểu thức chính quy trước để thay thế"

msgid "E34: No previous command"
msgstr "E34: Không có câu lệnh trước"

msgid "E35: No previous regular expression"
msgstr "E35: Không có biểu thức chính quy trước"

msgid "E481: No range allowed"
msgstr "E481: Không cho phép sử dụng phạm vi"

msgid "E36: Not enough room"
msgstr "E36: Không đủ chỗ trống"

#, c-format
msgid "E247: no registered server named \"%s\""
msgstr "E247: máy chủ \"%s\" chưa đăng ký"

#, c-format
msgid "E482: Can't create file %s"
msgstr "E482: Không tạo được tập tin %s"

msgid "E483: Can't get temp file name"
msgstr "E483: Không nhận được tên tập tin tạm thời (temp)"

#, c-format
msgid "E484: Can't open file %s"
msgstr "E484: Không mở được tập tin %s"

#, c-format
msgid "E485: Can't read file %s"
msgstr "E485: Không đọc được tập tin %s"

msgid "E37: No write since last change (add ! to override)"
msgstr "E37: Thay đổi chưa được ghi nhớ (thêm ! để bỏ qua ghi nhớ)"

msgid "E38: Null argument"
msgstr "E38: Tham sô bằng 0"

msgid "E39: Number expected"
msgstr "E39: Yêu cầu một số"

#, c-format
msgid "E40: Can't open errorfile %s"
msgstr "E40: Không mở được tập tin lỗi %s"

msgid "E233: cannot open display"
msgstr "E233: không mở được màn hình"

msgid "E41: Out of memory!"
msgstr "E41: Không đủ bộ nhớ!"

msgid "Pattern not found"
msgstr "Không tìm thấy mẫu (pattern)"

#, c-format
msgid "E486: Pattern not found: %s"
msgstr "E486: Không tìm thấy mẫu (pattern): %s"

msgid "E487: Argument must be positive"
msgstr "E487: Tham số phải là một số dương"

msgid "E459: Cannot go back to previous directory"
msgstr "E459: Không quay lại được thư mục trước đó"

msgid "E42: No Errors"
msgstr "E42: Không có lỗi"

msgid "E43: Damaged match string"
msgstr "E43: Chuỗi tương ứng bị hỏng"

msgid "E44: Corrupted regexp program"
msgstr "E44: Chương trình xử lý biểu thức chính quy bị hỏng"

msgid "E45: 'readonly' option is set (add ! to override)"
msgstr "E45: Tùy chọn 'readonly' được bật (Hãy thêm ! để lờ đi)"

#, c-format
msgid "E46: Cannot set read-only variable \"%s\""
msgstr "E46: Không thay đổi được biến chỉ đọc \"%s\""

msgid "E47: Error while reading errorfile"
msgstr "E47: Lỗi khi đọc tập tin lỗi"

msgid "E48: Not allowed in sandbox"
msgstr "E48: Không cho phép trong hộp cát (sandbox)"

msgid "E523: Not allowed here"
msgstr "E523: Không cho phép ở đây"

msgid "E359: Screen mode setting not supported"
msgstr "E359: Chế độ màn hình không được hỗ trợ"

msgid "E49: Invalid scroll size"
msgstr "E49: Kích thước thanh cuộn không cho phép"

msgid "E91: 'shell' option is empty"
msgstr "E91: Tùy chọn 'shell' là một chuỗi rỗng"

msgid "E255: Couldn't read in sign data!"
msgstr "E255: Không đọc được dữ liệu về ký tự!"

msgid "E72: Close error on swap file"
msgstr "E72: Lỗi đóng tập tin trao đổi (swap)"

msgid "E73: tag stack empty"
msgstr "E73: đống thẻ ghi rỗng"

msgid "E74: Command too complex"
msgstr "E74: Câu lệnh quá phức tạp"

msgid "E75: Name too long"
msgstr "E75: Tên quá dài"

msgid "E76: Too many ["
msgstr "E76: Quá nhiều ký tự ["

msgid "E77: Too many file names"
msgstr "E77: Quá nhiều tên tập tin"

msgid "E488: Trailing characters"
msgstr "E488: Ký tự thừa ở đuôi"

msgid "E78: Unknown mark"
msgstr "E78: Dấu hiệu không biết"

msgid "E79: Cannot expand wildcards"
msgstr "E79: Không thực hiện được phép thế theo wildcard"

msgid "E591: 'winheight' cannot be smaller than 'winminheight'"
msgstr "E591: giá trị của 'winheight' không thể nhỏ hơn 'winminheight'"

msgid "E592: 'winwidth' cannot be smaller than 'winminwidth'"
msgstr "E592: giá trị của 'winwidth' không thể nhỏ hơn 'winminwidth'"

msgid "E80: Error while writing"
msgstr "E80: Lỗi khi ghi nhớ"

msgid "Zero count"
msgstr "Giá trị của bộ đếm bằng 0"

msgid "E81: Using <SID> not in a script context"
msgstr "E81: Sử dụng <SID> ngoài phạm vi script"

msgid "E449: Invalid expression received"
msgstr "E449: Nhận được một biểu thức không cho phép"

msgid "E463: Region is guarded, cannot modify"
msgstr "E463: Không thể thay đổi vùng đã được bảo vệ"