sk.po   [plain text]


# Slovak translation of vim
# Lubomir Host 'rajo' <rajo AT platon.sk>
# 2005 - Platon Group, http://platon.sk/
# $Revision: 1.4 $
# $LastChangedDate: 2005-10-08 12:00:24 +0200 (Sat, 08 Oct 2005) $
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vim\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-09-30 15:58+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-09-30 15:58+0200\n"
"Last-Translator: Lubomir Host <rajo@platon.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Vim 7.x\n"

msgid "E82: Cannot allocate any buffer, exiting..."
msgstr "E82: Nedá sa alokovať buffer, končím..."

msgid "E83: Cannot allocate buffer, using other one..."
msgstr "E83: Nedá sa alokovať buffer, použijem iný..."

msgid "E515: No buffers were unloaded"
msgstr "E515: Žiadny buffer nebol uvoľnený"

msgid "E516: No buffers were deleted"
msgstr "E516: Žiadny buffer nebol vymazaný"

msgid "E517: No buffers were wiped out"
msgstr "E517: Žiadny buffer nebol vymazaný"

msgid "1 buffer unloaded"
msgstr "1 buffer uvoľnený"

#, c-format
msgid "%d buffers unloaded"
msgstr "%d bufferov uvoľnených"

msgid "1 buffer deleted"
msgstr "1 buffer vymazaný"

#, c-format
msgid "%d buffers deleted"
msgstr "%d bufferov vymazaných"

msgid "1 buffer wiped out"
msgstr "1 buffer odstránený"

#, c-format
msgid "%d buffers wiped out"
msgstr "%d bufferov odstránených"

msgid "E84: No modified buffer found"
msgstr "E84: Nebol nájdený žiadny zmenený buffer"

#. back where we started, didn't find anything.
msgid "E85: There is no listed buffer"
msgstr "E85: Nenašiel som žiadny buffer"

msgid "E86: Buffer %ld does not exist"
msgstr "E86: Buffer %ld neexistuje"

msgid "E87: Cannot go beyond last buffer"
msgstr "E87: Za posledný buffer sa nedá preskočiť"

msgid "E88: Cannot go before first buffer"
msgstr "E88: Pred prvý buffer sa nedá preskočiť"

msgid "E89: No write since last change for buffer %ld (add ! to override)"
msgstr "E89: Zmeny v bufferi %ld neboli uložené (! pre vynútenie)"

msgid "E90: Cannot unload last buffer"
msgstr "E90: Posledný buffer sa nedá odstrániť"

msgid "W14: Warning: List of file names overflow"
msgstr "W14: Varovanie: pretečenie zoznamu s názvami súborov"

#, c-format
msgid "E92: Buffer %ld not found"
msgstr "E92: buffer %ld nenájdený"

#, c-format
msgid "E93: More than one match for %s"
msgstr "E93: Vzoru %s vyhovuje viac bufferov"

#, c-format
msgid "E94: No matching buffer for %s"
msgstr "E94: Vzoru %s nevyhovuje žiadny buffer"

#, c-format
msgid "line %ld"
msgstr "riadok %ld"

msgid "E95: Buffer with this name already exists"
msgstr "E95: Buffer takéhoto mena už existuje"

msgid " [Modified]"
msgstr " [Zmenený]"

msgid "[Not edited]"
msgstr "[Neupravovaný]"

msgid "[New file]"
msgstr "[Nový súbor]"

msgid "[Read errors]"
msgstr "[Chyby pri čítaní]"

msgid "[readonly]"
msgstr "[iba pre čítanie]"

#, c-format
msgid "1 line --%d%%--"
msgstr "1 riadok --%d%%--"

#, c-format
msgid "%ld lines --%d%%--"
msgstr "%ld riadkov --%d%%--"

#, c-format
msgid "line %ld of %ld --%d%%-- col "
msgstr "riadok %ld z %ld --%d%%-- stĺpec"

msgid "[No Name]"
msgstr "[Bez mena]"

#. must be a help buffer
msgid "help"
msgstr "pomocník"

msgid "[help]"
msgstr "[pomocník]"

msgid "[Preview]"
msgstr "[Náhľad]"

msgid "All"
msgstr "Všetko"

msgid "Bot"
msgstr "Koniec"

msgid "Top"
msgstr "Začiatok"

#, c-format
msgid ""
"\n"
"# Buffer list:\n"
msgstr ""
"\n"
"# Zoznam bufferov:\n"

msgid "[Error List]"
msgstr "[Zoznam chýb]"

msgid ""
"\n"
"--- Signs ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Znaky ---"

#, c-format
msgid "Signs for %s:"
msgstr "Znaky pre %s:"

#, c-format
msgid "  line=%ld id=%d name=%s"
msgstr "  riadok=%ld id=%d meno=%s"

#, c-format
msgid "E96: Can not diff more than %ld buffers"
msgstr "E96: Nemôžem porovnať viac ako %ld bufferov"

msgid "E97: Cannot create diffs"
msgstr "E97: Nedajú sa vytvoriť porovnania"

msgid "Patch file"
msgstr "Záplatový súbor"

msgid "E98: Cannot read diff output"
msgstr "E98: Nedá sa čítať výstup porovnania"

msgid "E99: Current buffer is not in diff mode"
msgstr "E99: Aktuálny buffer nie je v porovnávacom móde"

msgid "E100: No other buffer in diff mode"
msgstr "E100: V porovnávacom móde sa nenachádza iný buffer"

msgid "E101: More than two buffers in diff mode, don't know which one to use"
msgstr "E101: Viac ako dva buffery v porovnávacom móde; neviem, ktorý použiť"

#, c-format
msgid "E102: Can't find buffer \"%s\""
msgstr "E102: Nedá sa nájsť buffer \"%s\""

#, c-format
msgid "E103: Buffer \"%s\" is not in diff mode"
msgstr "E103: Buffer \"%s\" nie je v porovnávacom móde"

# TODO: digraph
msgid "E104: Escape not allowed in digraph"
msgstr "E104: digraph nesmie obsahovať znak Escape"

msgid "E544: Keymap file not found"
msgstr "E544: Mapa kláves nenájdená"

msgid "E105: Using :loadkeymap not in a sourced file"
msgstr "E105: Použitý príkaz :loadkeymap v súbore, ktorý nie je interpretovaný"

msgid " Keyword completion (^N^P)"
msgstr " Doplňovanie kľúčových slov (^N^P)"

#. ctrl_x_mode == 0, ^P/^N compl.
msgid " ^X mode (^]^D^E^F^I^K^L^N^O^P^S^U^V^Y)"
msgstr " ^X režim (^]^D^E^F^I^K^L^N^O^P^S^U^V^Y)"

msgid " Whole line completion (^L^N^P)"
msgstr " Doplňovanie celých riadkov (^L^N^P)"

msgid " File name completion (^F^N^P)"
msgstr " Doplňovanie názvov súborov (^F^N^P)"

msgid " Tag completion (^]^N^P)"
msgstr " Doplňovanie tagov (^]^N^P)"

msgid " Path pattern completion (^N^P)"
msgstr " Doplňovanie vzoru ciest (^N^P)"

msgid " Definition completion (^D^N^P)"
msgstr " Doplňovanie definícií (^D^N^P)"

msgid " Dictionary completion (^K^N^P)"
msgstr " Doplňovanie podľa slovníka (^K^N^P)"

msgid " Thesaurus completion (^T^N^P)"
msgstr " Doplňovanie podľa lexikonu (^T^N^P)"

msgid " Command-line completion (^V^N^P)"
msgstr " Doplňovanie príkazového riadka (^V^N^P)"

msgid " User defined completion (^U^N^P)"
msgstr " Doplňovanie celých riadkov (^U^N^P)"

msgid " Omni completion (^O^N^P)"
msgstr " Doplňovanie tagov (^O^N^P)"

msgid " Spelling suggestion (^S^N^P)"
msgstr " Doplňovanie celých riadkov (^S^N^P)"

msgid " Keyword Local completion (^N^P)"
msgstr " Miestne doplňovanie kľúčových slov (^N^P)"

msgid "Hit end of paragraph"
msgstr "Koniec odstavca"

msgid "'dictionary' option is empty"
msgstr "voľba 'dictionary' (slovník) je prázdna"

msgid "'thesaurus' option is empty"
msgstr "voľba 'thesaurus' (lexikon) je prázdna"

#, c-format
msgid "Scanning dictionary: %s"
msgstr "prehľadávam slovník %s"

msgid " (insert) Scroll (^E/^Y)"
msgstr " (insert) Rolovanie (^E/^Y)"

msgid " (replace) Scroll (^E/^Y)"
msgstr " (replace) Rolovanie (^E/^Y)"

#, c-format
msgid "Scanning: %s"
msgstr "Prehľadávam: %s"

#, c-format
msgid "Scanning tags."
msgstr "Prehľadávam tagy."

msgid " Adding"
msgstr " Pridávam"

#. showmode might reset the internal line pointers, so it must
#. * be called before line = ml_get(), or when this address is no
#. * longer needed. -- Acevedo.
#.
msgid "-- Searching..."
msgstr "-- Hľadám..."

msgid "Back at original"
msgstr "Východzia podoba"

msgid "Word from other line"
msgstr "Slovo z iného riadku"

msgid "The only match"
msgstr "Jediná zhoda"

#, c-format
msgid "match %d of %d"
msgstr "zhoda %d z %d"

#, c-format
msgid "match %d"
msgstr "zhoda %d"

msgid "E18: Unexpected characters in :let"
msgstr "E18: Neočekávané znaky v :let"

msgid "E684: list index out of range: %ld"
msgstr "E684: index v zozname je mimo rozsah: %ld"

#, c-format
msgid "E121: Undefined variable: %s"
msgstr "E121: Nedefinovaná premenná: %s"

msgid "E111: Missing ']'"
msgstr "E111: Chýba ']'"

msgid "E686: Argument of %s must be a List"
msgstr "E686: Argument %s musí byť Zoznam (List)"

#, c-format
msgid "E712: Argument of %s must be a List or Dictionary"
msgstr "E712: Argument %s musí byť Zoznam (List) alebo Slovník (Dictionary)"

msgid "E713: Cannot use empty key for Dictionary"
msgstr "E713: Nemožno použiť prázdny kľúč pre Slovník (Dictionary)"

msgid "E714: List required"
msgstr "E714: vyžaduje sa Zoznam (List)"

msgid "E715: Dictionary required"
msgstr "E715: Vyžaduje sa Slovník (Dictionary)"

#, c-format
msgid "E118: Too many arguments for function: %s"
msgstr "E118: Príliš mnoho argumentov pre funkciu %s"

#, c-format
msgid "E716: Key not present in Dictionary: %s"
msgstr "E716: kľúč sa v Slovníku (Dictionary) nenachádza: %s"

msgid "E122: Function %s already exists, add ! to replace it"
msgstr "E122: Funkcia %s už existuje. Použite ! pre jej nahradenie."

msgid "E717: Dictionary entry already exists"
msgstr "E717: Záznam v Slovníku (Dictionary) už existuje"

msgid "E718: Funcref required"
msgstr "E718: Je vyžadovaný odkaz na Funkciu (Funcref)"

msgid "E719: Cannot use [:] with a Dictionary"
msgstr "E719: Nemožno použit [:] so Slovníkom (Dictionary)"

#, c-format
msgid "E734: Wrong variable type for %s="
msgstr "E734: Zlý typ premennej pre %s="

msgid "E130: Unknown function: %s"
msgstr "E130: Neznáma funkcia: %s"

msgid "E461: Illegal variable name: %s"
msgstr "E461: Neprípustné meno premennej: %s"

msgid "E687: Less targets than List items"
msgstr "E687: Menej cieľov ako položiek Poľa (List items)"

msgid "E688: More targets than List items"
msgstr "E688: Viac cieľov ako položiek Poľa (List items)"

msgid "Double ; in list of variables"
msgstr "Dvojitá ; v zozname premenných"

msgid "E738: Can't list variables for %s"
msgstr "E738: Nemožno vypísať premenné pre %s"

msgid "E689: Can only index a List or Dictionary"
msgstr "E689: Indexovať možno iba Zoznam (List) alebo Slovník (Dictionary)"

msgid "E708: [:] must come last"
msgstr "E708: [:] musí prísť ako posledná"

msgid "E709: [:] requires a List value"
msgstr "E709: [:] vyžaduje hodnotu Poľa (List value)"

msgid "E710: List value has more items than target"
msgstr "E710: Hodnota Poľa (List value) má viac položiek ako cieľ"

msgid "E711: List value has not enough items"
msgstr "E711: Hodnota Poľa (List value) nemá dostatok položiek"

msgid "E690: Missing \"in\" after :for"
msgstr "E690: Chýba \"in\" po :for"

#, c-format
msgid "E107: Missing parentheses: %s"
msgstr "E107: Chýbajú zátvorky: %s"

#, c-format
msgid "E108: No such variable: \"%s\""
msgstr "E108: Premenná \"%s\" neexistuje"

msgid "E743: variable nested too deep for (un)lock"
msgstr "E743: premenná je príliš vnorená na (od)blokovanie"

msgid "E109: Missing ':' after '?'"
msgstr "E109: Po '?' chýba ':'"

msgid "E691: Can only compare List with List"
msgstr "E691: Porovnávať možno iba Zoznam so Zoznamom (List with List)"

msgid "E692: Invalid operation for Lists"
msgstr "E692: Neplatná operácia pre Zoznamy (Lists)"

msgid "E735: Can only compare Dictionary with Dictionary"
msgstr "E735: Porovnávať možno iba Slovník so Slovníkom (Dictionary with Dictionary)"

msgid "E736: Invalid operation for Dictionary"
msgstr "E736: Neplatná operácia pre Slovník"

msgid "E693: Can only compare Funcref with Funcref"
msgstr "E693: Porovnávať možno iba odkaz na Funkciu s odkazom na Funkciu (Funcref with Funcref)"

msgid "E694: Invalid operation for Funcrefs"
msgstr "E694: Neplatná operácia pre odkazy na Funkcie (Funcrefs)"

msgid "E110: Missing ')'"
msgstr "E110: Chýba ')'"

msgid "E695: Cannot index a Funcref"
msgstr "E695: Nemožno indexovať odkaz na Funkciu (Funcref)"

#, c-format
msgid "E112: Option name missing: %s"
msgstr "E112: Chýba meno voľby: %s"

#, c-format
msgid "E113: Unknown option: %s"
msgstr "E113: Neznáma voľba: %s"

#, c-format
msgid "E114: Missing quote: %s"
msgstr "E114: Chýbajú úvodzovky: %s"

#, c-format
msgid "E115: Missing quote: %s"
msgstr "E115: Chýbajú úvodzovky: %s"

msgid "E696: Missing comma in List: %s"
msgstr "E696: Chýba čiarka v Zozname: %s"

msgid "E697: Missing end of List ']': %s"
msgstr "E697: Chýba koniec Zoznamu (List) ']': %s"

msgid "E720: Missing colon in Dictionary: %s"
msgstr "E720: Chýba dvojbodka v Slovníku (Dictionary): %s"

#, c-format
msgid "E721: Duplicate key in Dictionary: \"%s\""
msgstr "E721: Duplikovaný kľúč v Slovníku (Dictionary): \"%s\""

msgid "E722: Missing comma in Dictionary: %s"
msgstr "E722: Chýba čiarka v Slovníku (Dictionary): %s"

msgid "E723: Missing end of Dictionary '}': %s"
msgstr "E723: Chýba koniec Slovníka (Dictionary) '}': %s"

msgid "E724: variable nested too deep for displaying"
msgstr "E724: premenná je vnorená príliš hlboko pre zobrazenie"

msgid "E699: Too many arguments"
msgstr "E699: Príliš mnoho argumentov"

#.
#. * Yes this is ugly, I don't particularly like it either. But doing it
#. * this way has the compelling advantage that translations need not to
#. * be touched at all. See below what 'ok' and 'ync' are used for.
#.
msgid "&Ok"
msgstr "&Ok"

msgid "E737: Key already exists: %s"
msgstr "E737: Kľúč už existuje: %s"

#, c-format
msgid "+-%s%3ld lines: "
msgstr "+-%s%3ld riadky: "

msgid "E700: Unknown function: %s"
msgstr "E700: Neznáma funkcia: %s"

msgid ""
"&OK\n"
"&Cancel"
msgstr ""
"&OK\n"
"&Zrušiť"

msgid "called inputrestore() more often than inputsave()"
msgstr "funkcia inputrestore() volaná častejšie ako inputsave()"

msgid "E745: Range not allowed"
msgstr "E745: Rozsah nie je povolený"

msgid "E701: Invalid type for len()"
msgstr "E701: Neplatný typ pre len()"

msgid "E726: Stride is zero"
msgstr "E726: Krok je nulový"

msgid "E727: Start past end"
msgstr "E727: Začiatok presahuje koniec"

msgid "<empty>"
msgstr "<prázdny>"

msgid "E240: No connection to Vim server"
msgstr "E240: Neexistuje pripojenie k Vim serveru"

#, c-format
msgid "E241: Unable to send to %s"
msgstr "E241: Nemôžem poslať na %s"

msgid "E277: Unable to read a server reply"
msgstr "E277: Nemôžem čítať odpoveď servra"

msgid "E655: Too many symbolic links (cycle?)"
msgstr "E655: Príliš mnoho symbolických odkazov (slučka?)"

msgid "E258: Unable to send to client"
msgstr "E258: Nemôžem poslať klientovi"

msgid "E702: Sort compare function failed"
msgstr "E702: Funkcia na utriedenie/porovnanie zlyhala"

msgid "(Invalid)"
msgstr "(Chybný)"

msgid "E677: Error writing temp file"
msgstr "E677: Chyba pri zápise dočasného súboru"

msgid "E703: Using a Funcref as a Number"
msgstr "E703: Použitý odkaz na Funkciu (Funcref) ako číslo"

msgid "E745: Using a List as a Number"
msgstr "E745: Zoznam (List) použitý ako číslo"

msgid "E728: Using a Dictionary as a Number"
msgstr "E728: Slovník (Dictionary) použitý ako číslo"

msgid "E729: using Funcref as a String"
msgstr "E729: Odkaz na Funkciu (Funcref) použitý ako Reťazec (String)"

msgid "E730: using List as a String"
msgstr "E730: Zoznam (List) použitý ako Reťazec (String)"

msgid "E731: using Dictionary as a String"
msgstr "E731: Slovník (Dictionary) použitý ako Reťazec (String)"

msgid "E704: Funcref variable name must start with a capital: %s"
msgstr "E704: Premenná typu odkaz na Funkciu (Funcref) musí začínať s veľkým písmenom: %s"

#, c-format
msgid "E705: Variable name conflicts with existing function: %s"
msgstr "E705: Meno premennej je v konflikte s existujúcou funkciou: %s"

msgid "E706: Variable type mismatch for: %s"
msgstr "E706: Typ premennej sa nezhoduje: %s"

#, c-format
msgid "E741: Value is locked: %s"
msgstr "E741: Hodnota je uzamknutá: %s"

msgid "Unknown"
msgstr "Neznámy"

msgid "E742: Cannot change value of %s"
msgstr "E742: Nemožno zmeniť hodnotu %s"

msgid "E698: variable nested too deep for making a copy"
msgstr "E698: premenná je vnorená príliš hlboko pre skopírovanie"

#, c-format
msgid "E124: Missing '(': %s"
msgstr "E124: Chýba '(': %s"

#, c-format
msgid "E125: Illegal argument: %s"
msgstr "E125: Neprípustný argument: %s"

msgid "E126: Missing :endfunction"
msgstr "E126: Chýba :endfunction"

msgid "E746: Function name does not match script file name: %s"
msgstr "E746: Meno funkcie sa nezhoduje s menom interpretovaného súboru: %s"

msgid "E129: Function name required"
msgstr "E129: Je vyžadované meno funkcie"

msgid "E128: Function name must start with a capital or contain a colon: %s"
msgstr "E128: Názov funkcie musí začínať veľkým písmenom alebo obsahovať dvojbodku: %s"

#, c-format
msgid "E131: Cannot delete function %s: It is in use"
msgstr "E131: Nedá sa vymazať funkcia %s: je používaná"

msgid "E132: Function call depth is higher than 'maxfuncdepth'"
msgstr "E132: Zanorenie funkcií je hlbšie než 'maxfuncdepth'"

#, c-format
msgid "calling %s"
msgstr "volám %s"

msgid "%s aborted"
msgstr "%s zrušený"

#, c-format
msgid "%s returning #%ld"
msgstr "%s vrátilo #%ld"

msgid "%s returning %s"
msgstr "%s vrátilo %s"

#, c-format
msgid "continuing in %s"
msgstr "pokračujem v %s"

msgid "E133: :return not inside a function"
msgstr "E133: :return mimo funkciu"

#, c-format
msgid ""
"\n"
"# global variables:\n"
msgstr ""
"\n"
"# globálne premenné:\n"

msgid ""
"\n"
"\tLast set from "
msgstr ""
"\n"
"\tPosledné nastavenie z "

#, c-format
msgid "<%s>%s%s %d, Hex %02x, Octal %03o"
msgstr "<%s>%s%s %d, šestnástkovo %02x, osmičkovo %03o"

msgid "> %d, Hex %04x, Octal %o"
msgstr "> %d, šestnástkovo %04x, osmičkovo %o"

msgid "> %d, Hex %08x, Octal %o"
msgstr "> %d, šestnástkovo %08x, osmičkovo %o"

msgid "E134: Move lines into themselves"
msgstr "E134: Prekrytie riadkov sebou samými"

msgid "1 line moved"
msgstr "1 riadok presunutý"

#, c-format
msgid "%ld lines moved"
msgstr "%ld riadkov presunutých"

#, c-format
msgid "%ld lines filtered"
msgstr "%ld riadkov filtrovaných"

msgid "E135: *Filter* Autocommands must not change current buffer"
msgstr "E135: Automatické príkazy *Filter* nesmú meniť aktuálny buffer"

msgid "[No write since last change]\n"
msgstr "[Neuložené zmeny]\n"

msgid "%sviminfo: %s in line: "
msgstr "%sviminfo: %s na riadku: "

msgid "E136: viminfo: Too many errors, skipping rest of file"
msgstr "E136: viminfo: príliš mnoho chýb, preskakujem zbytok súboru"

#, c-format
msgid "Reading viminfo file \"%s\"%s%s%s"
msgstr "Čítam viminfo súbor \"%s\"%s%s%s"

msgid " info"
msgstr " informácie"

msgid " marks"
msgstr " značky"

msgid " FAILED"
msgstr " ZLYHALO"

#, c-format
msgid "E137: Viminfo file is not writable: %s"
msgstr "E137: Do viminfo súboru %s sa nedá zapisovať"

#, c-format
msgid "E138: Can't write viminfo file %s!"
msgstr "E138: Nedá sa uložiť viminfo súbor %s!"

#, c-format
msgid "Writing viminfo file \"%s\""
msgstr "Ukládám viminfo súboru \"%s\""

#. Write the info:
#, c-format
msgid "# This viminfo file was generated by Vim %s.\n"
msgstr "# Tento viminfo súbor bol vytvorený editorom Vim %s.\n"

#, c-format
msgid ""
"# You may edit it if you're careful!\n"
"\n"
msgstr ""
"# Pokiaľ budete opatrný, môžete ho upravovať.\n"
"\n"

#, c-format
msgid "# Value of 'encoding' when this file was written\n"
msgstr "# Hodnota 'encoding' (kódovania) počas zápisu tohoto súboru\n"

msgid "Illegal starting char"
msgstr "Neprípustný začiatočný znak"

msgid "Save As"
msgstr "Uložiť ako"

msgid "Write partial file?"
msgstr "Uložiť neúplný súbor?"

msgid "E140: Use ! to write partial buffer"
msgstr "E140: Použite ! pre uloženie neúplného bufferu"

msgid "Overwrite existing file \"%s\"?"
msgstr "Prepísať existujúci súbor \"%s\"?"

#, c-format
msgid "Swap file \"%s\" exists, overwrite anyway?"
msgstr "Odkladací súbor \"%s\" existuje, aj tak prepísať?"

msgid "E768: Swap file exists: %s (:silent! overrides)"
msgstr "E768: Odkladací súbor existuje: %s (použite :silent! pre prepísanie)"

#, c-format
msgid "E141: No file name for buffer %ld"
msgstr "E141: Žiadny názov súboru pre buffer %ld"

msgid "E142: File not written: Writing is disabled by 'write' option"
msgstr "E142: Súbor nebol uložený: ukladanie je zakázané voľbou 'write'"

msgid ""
"'readonly' option is set for \"%s\".\n"
"Do you wish to write anyway?"
msgstr ""
"Pre \"%s\" je nastavená voľba 'readonly' (iba na čítanie).\n"
"Prajete si aj tak uložiť?"

msgid "Edit File"
msgstr "Upravovať súbor"

#, c-format
msgid "E143: Autocommands unexpectedly deleted new buffer %s"
msgstr "E143: Automatické príkazy neočakávane zmazali nový buffer %s"

msgid "E144: non-numeric argument to :z"
msgstr "E144: nečíselný argument pre :z"

msgid "E145: Shell commands not allowed in rvim"
msgstr "E145: rvim nepovoľuje použitie príkazov shellu"

msgid "E146: Regular expressions can't be delimited by letters"
msgstr "E146: Regulárne výrazy nesmú byť oddelené písmenami"

#, c-format
msgid "replace with %s (y/n/a/q/l/^E/^Y)?"
msgstr "nahradiť %s (y/n/a/q/l/^E/^Y)?"

msgid "(Interrupted) "
msgstr "(prerušený) "

msgid "1 match"
msgstr "1 zhoda"

msgid "1 substitution"
msgstr "1 nahradenie"

msgid "%ld matches"
msgstr "%ld zhôd"

#, c-format
msgid "%ld substitutions"
msgstr "%ld nahradení"

msgid " on 1 line"
msgstr " na 1 riadku"

#, c-format
msgid " on %ld lines"
msgstr " na %ld riadkov"

msgid "E147: Cannot do :global recursive"
msgstr "E147: :global sa nedá volať rekurzívne"

msgid "E148: Regular expression missing from global"
msgstr "E148: Pri príkaze global chýba regulárny výraz"

#, c-format
msgid "Pattern found in every line: %s"
msgstr "Vzor nájdený na každom riadku: %s"

#, c-format
msgid ""
"\n"
"# Last Substitute String:\n"
"$"
msgstr ""
"\n"
"# Posledný zamieňaný reťazec:\n"
"$"

msgid "E478: Don't panic!"
msgstr "E478: Žiadnu paniku!"

msgid "E661: Sorry, no '%s' help for %s"
msgstr "E661: Ľutujem, žiadny '%s' pomocník pre %s"

#, c-format
msgid "E149: Sorry, no help for %s"
msgstr "E149: Ľutujem, pre %s nie je žiadny pomocník"

#, c-format
msgid "Sorry, help file \"%s\" not found"
msgstr "Ľutujem, súbor \"%s\" s pomocníkom nebol nájdený"

#, c-format
msgid "E150: Not a directory: %s"
msgstr "E150: %s nie je adresárom"

#, c-format
msgid "E152: Cannot open %s for writing"
msgstr "E152: %s sa nedá sa otvoriť pre zápis"

#, c-format
msgid "E153: Unable to open %s for reading"
msgstr "E153: %s as nedá otvoriť pre čítanie"

#, c-format
msgid "E670: Mix of help file encodings within a language: %s"
msgstr "E670: Rôzne kódovania pre súbory s pomocníkom pre jazyk: %s"

msgid "E154: Duplicate tag \"%s\" in file %s/%s"
msgstr "E154: Duplicitný tag \"%s\" v súbore %s/%s"

#, c-format
msgid "E160: Unknown sign command: %s"
msgstr "E160: Neznámu príkaz pre značky: %s"

msgid "E156: Missing sign name"
msgstr "E156: Chýba meno pre značku"

msgid "E612: Too many signs defined"
msgstr "E612: Príliš mnoho definovaných značiek"

#, c-format
msgid "E239: Invalid sign text: %s"
msgstr "E239: Chybný text značky: %s"

#, c-format
msgid "E155: Unknown sign: %s"
msgstr "E155: Neznáma značka: %s"

msgid "E159: Missing sign number"
msgstr "E159: Chýba čislo značky"

#, c-format
msgid "E158: Invalid buffer name: %s"
msgstr "E158: Chybné meno bufferu: %s"

#, c-format
msgid "E157: Invalid sign ID: %ld"
msgstr "E157: Chybné ID značky: %ld"

msgid " (NOT FOUND)"
msgstr " (NENÁJDENÉ)"

msgid " (not supported)"
msgstr " (nepodporované)"

msgid "[Deleted]"
msgstr "[vymazaný]"

msgid "Entering Debug mode. Type \"cont\" to continue."
msgstr "Spúšťam režim ladenia. Pre ukončenie napíšte \"cont\"."

#, c-format
msgid "line %ld: %s"
msgstr "riadok %ld: %s"

#, c-format
msgid "cmd: %s"
msgstr "príkaz: %s"

#, c-format
msgid "Breakpoint in \"%s%s\" line %ld"
msgstr "Bod prerušenia v \"%s%s\" na riadku %ld"

#, c-format
msgid "E161: Breakpoint not found: %s"
msgstr "E161: Bod prerušenia nenájdený: %s"

msgid "No breakpoints defined"
msgstr "Neboli definovné žiadne body prerušenia"

#, c-format
msgid "%3d %s %s line %ld"
msgstr "%3d %s %s riadok %ld"

msgid "E750: First use :profile start <fname>"
msgstr "E750: Najprv použite príkaz :profile start <meno_suboru>"

msgid "Save changes to \"%s\"?"
msgstr "Uložiť zmeny do \"%s\"?"

msgid "Untitled"
msgstr "Bez mena"

#, c-format
msgid "E162: No write since last change for buffer \"%s\""
msgstr "E162: Buffer \"%s\" obsahuje neuložené zmeny"

msgid "Warning: Entered other buffer unexpectedly (check autocommands)"
msgstr ""
"Varovanie: Nečakaný vstup do iného bufferu (skontrolujte automatické príkazy)"

msgid "E163: There is only one file to edit"
msgstr "E163: Pre úpravu bol zadaný iba jeden súbor"

msgid "E164: Cannot go before first file"
msgstr "E164: Nedá sa preskočiť pred prvý súbor"

msgid "E165: Cannot go beyond last file"
msgstr "E165: Nedá sa preskočiť za posledný súbor"

msgid "E666: compiler not supported: %s"
msgstr "E666: prekladač nie je podporovaný: %s"

#, c-format
msgid "Searching for \"%s\" in \"%s\""
msgstr "Hľadám \"%s\" v \"%s\""

#, c-format
msgid "Searching for \"%s\""
msgstr "Hľadám \"%s\""

#, c-format
msgid "not found in 'runtimepath': \"%s\""
msgstr "súbor \"%s\" nebol nájdený v 'runtimepath'"

msgid "Source Vim script"
msgstr "Zdrojový skript Vim"

#, c-format
msgid "Cannot source a directory: \"%s\""
msgstr "Nemožno interpretovať adresár: \"%s\""

#, c-format
msgid "could not source \"%s\""
msgstr "nedá sa interpretovať \"%s\""

#, c-format
msgid "line %ld: could not source \"%s\""
msgstr "riadok %ld: nemôžno interpretovať \"%s\""

#, c-format
msgid "sourcing \"%s\""
msgstr "interpretujem \"%s\""

#, c-format
msgid "line %ld: sourcing \"%s\""
msgstr "riadok %ld: interpretujem \"%s\""

#, c-format
msgid "finished sourcing %s"
msgstr "dokončená interpretácia %s"

msgid "W15: Warning: Wrong line separator, ^M may be missing"
msgstr "W15: Varovanie: chybný oddeľovač riadkov. Možno chýba ^M"

msgid "E167: :scriptencoding used outside of a sourced file"
msgstr "E167: príkaz :scriptencoding použitý mimo interpretovaný súbor"

msgid "E168: :finish used outside of a sourced file"
msgstr "E168: príkaz :finish použitý mimo interpretovaný súbor"

#, c-format
msgid "Current %slanguage: \"%s\""
msgstr "Aktuálny %sjazyk: \"%s\""

#, c-format
msgid "E197: Cannot set language to \"%s\""
msgstr "E197: Nedá sa nastaviť jazyk na \"%s\""

msgid "Entering Ex mode. Type \"visual\" to go to Normal mode."
msgstr "Spúšťam Ex režim. Napíšte \"visual\" pre návrat do Normálneho režimu."

msgid "E501: At end-of-file"
msgstr "E501: Koniec súboru"

msgid "E169: Command too recursive"
msgstr "E169: Príkaz je príliš rekurzívny"

msgid "E605: Exception not caught: %s"
msgstr "E605: Výnimka nezachytená: %s"

msgid "End of sourced file"
msgstr "Koniec interpretovaného súboru"

msgid "End of function"
msgstr "Koniec funkcie"

msgid "E464: Ambiguous use of user-defined command"
msgstr "E464: Nejednoznačné použitie používateľom definovaného príkazu"

msgid "E492: Not an editor command"
msgstr "E492: Nie je príkazom editoru"

msgid "E493: Backwards range given"
msgstr "E493: Zadaný spätný rozsah"

msgid "Backwards range given, OK to swap"
msgstr "Zadaný spätný rozsah. OK pre zámenu"

msgid "E494: Use w or w>>"
msgstr "E494: Použite w alebo w>>"

msgid "E319: Sorry, the command is not available in this version"
msgstr "E319: Ľutujem, ale tento príkaz nie je dostupný v tejto verzii"

msgid "E172: Only one file name allowed"
msgstr "E172: Prípustný je iba jeden názov súboru"

msgid "1 more file to edit. Quit anyway?"
msgstr "Ešte zostáva 1 súbor k úprave. Chcete napriek tomu ukončiť editor?"

#, c-format
msgid "%d more files to edit. Quit anyway?"
msgstr "Ešte zostáva %d súborov k úprave. Chcete napriek tomu ukončiť editor?"

msgid "E173: 1 more file to edit"
msgstr "E173: Ešte zostáva 1 súbor k úprave."

#, c-format
msgid "E173: %ld more files to edit"
msgstr "E173: Ešte zostáva %ld súborov k úprave."

msgid "E174: Command already exists: add ! to replace it"
msgstr "E174: Príkaz už existuje: použite ! pre predefinovanie"

msgid ""
"\n"
"  Name    Args Range Complete Definition"
msgstr ""
"\n"
"  Meno    Args Rozsah Úplnosť Definícia"

msgid "No user-defined commands found"
msgstr "Neboli nájdené žiadne použivateľom definované príkazy"

msgid "E175: No attribute specified"
msgstr "E175: Neboli zadané žiadne vlastnosti"

msgid "E176: Invalid number of arguments"
msgstr "E176: Chybný počet argumentov"

msgid "E177: Count cannot be specified twice"
msgstr "E177: Počet nemôže byť zadaný dvakrát"

msgid "E178: Invalid default value for count"
msgstr "E178: Chybná implicitná hodnota pre počet"

msgid "E179: argument required for -complete"
msgstr "E179: pre doplnenie (-complete) je potrebný argument"

#, c-format
msgid "E181: Invalid attribute: %s"
msgstr "E181: Chybná vlastnosť: %s"

msgid "E182: Invalid command name"
msgstr "E182: Chybné meno príkazu"

msgid "E183: User defined commands must start with an uppercase letter"
msgstr "E183: Používateľom definované príkazy musia začínať veľkým písmenom"

#, c-format
msgid "E184: No such user-defined command: %s"
msgstr "E184: Používateľom definovaný príkaz %s neexistuje"

#, c-format
msgid "E180: Invalid complete value: %s"
msgstr "E180: Chybná hodnota doplnenia: %s"

msgid "E468: Completion argument only allowed for custom completion"
msgstr "E468: Argument doplnenia je povolený iba pre vlastné dopĺňania (completion)"

msgid "E467: Custom completion requires a function argument"
msgstr "E467: Vlastné doplnenia vyžadujú meno funkcie ako argument"

#, c-format
msgid "E185: Cannot find color scheme %s"
msgstr "E185: Schéma farieb %s nenájdená"

msgid "Greetings, Vim user!"
msgstr "Pozdravujem, užívateľ Vimu!"

msgid "Edit File in new window"
msgstr "Upraviť súbor v novom okne"

msgid "No swap file"
msgstr "Žiadny odkladací súbor"

msgid "Append File"
msgstr "Pripojiť súbor"

msgid "E747: Cannot change directory, buffer is modified (add ! to override)"
msgstr "E747: Nemožno zmeniť adresár, buffer je modifikovaný (použite ! pre vynútenie)"

msgid "E186: No previous directory"
msgstr "E186: Žiadny predchádzajúci adresár"

msgid "E187: Unknown"
msgstr "E187: Neznámy"

msgid "E465: :winsize requires two number arguments"
msgstr "E465: :winsize (veľkosť okna) vyžaduje dva argumenty"

#, c-format
msgid "Window position: X %d, Y %d"
msgstr "Pozícia okna: X %d, Y %d"

msgid "E188: Obtaining window position not implemented for this platform"
msgstr "E188: Na tejto platforme sa nedá zistiť umiestnenie okna"

msgid "E466: :winpos requires two number arguments"
msgstr "E466: :winpos (pozícia okna) vyžaduje dva argumenty"

msgid "Save Redirection"
msgstr "Uložiť presmerovanie"

msgid "Save View"
msgstr "Uložiť pohľad"

msgid "Save Session"
msgstr "Uložiť sedenie"

msgid "Save Setup"
msgstr "Uložiť nastavenie"

msgid "E739: Cannot create directory: %s"
msgstr "E739: Nemožno vytvoriť adresár: %s"

msgid "E189: \"%s\" exists (add ! to override)"
msgstr "E189: \"%s\" existuje (použite ! pre vynútenie)"

#, c-format
msgid "E190: Cannot open \"%s\" for writing"
msgstr "E190: \"%s\" sa nedá otvoriť pre zápis"

#. set mark
msgid "E191: Argument must be a letter or forward/backward quote"
msgstr "E191: Argumentem môže byť iba písmeno alebo pravý či ľavý apostrof"

msgid "E192: Recursive use of :normal too deep"
msgstr "E192: Rekurzívne použitie príkazu :normal príliš hlboké"

msgid "E194: No alternate file name to substitute for '#'"
msgstr ""
"E194: Žiadny alternatívny názov súboru, ktorým by bolo možné nahradiť '#'"

msgid "E495: no autocommand file name to substitute for \"<afile>\""
msgstr "E495: žiadny názov súboru, ktorým by bolo možné nahradiť \"<afile>\""

msgid "E496: no autocommand buffer number to substitute for \"<abuf>\""
msgstr "E496: žiadne číslo bufferu, ktorým by bolo možné nahradiť \"<abuf>\""

msgid "E497: no autocommand match name to substitute for \"<amatch>\""
msgstr ""
"E497: žiadna zhoda automatických príkazov, ktorou by bolo možné nahradiť \"<amatch>"
"\""

msgid "E498: no :source file name to substitute for \"<sfile>\""
msgstr "E498: žiadny :source súbor, ktorým by bolo možné nahradiť \"<sfile>\""

msgid "E499: Empty file name for '%' or '#', only works with \":p:h\""
msgstr "E499: Prázdný názov súboru pre '%' alebo '#', funguje iba s \":p:h\""

msgid "E500: Evaluates to an empty string"
msgstr "E500: Výsledkom vyhodnotenia je prázdny reťazec"

msgid "E195: Cannot open viminfo file for reading"
msgstr "E195: Súbor viminfo sa nedá sa otvoriť na čítanie"

msgid "E196: No digraphs in this version"
msgstr "E196: V tejto verzi nie sú digraphy podporované"

msgid "E608: Cannot :throw exceptions with 'Vim' prefix"
msgstr "E608: Nemožno spracovať výnimku :throw s preponou 'Vim'"

#. always scroll up, don't overwrite
#, c-format
msgid "Exception thrown: %s"
msgstr "Spracovanie výnimky: %s"

#, c-format
msgid "Exception finished: %s"
msgstr "Výnimka ukončená: %s"

#, c-format
msgid "Exception discarded: %s"
msgstr "Výnimka zahodená: %s"

msgid "%s, line %ld"
msgstr "%s, riadok %ld"

#. always scroll up, don't overwrite
msgid "Exception caught: %s"
msgstr "Zachytená výnimka: %s"

#, c-format
msgid "%s made pending"
msgstr "%s prebieha"

msgid "%s resumed"
msgstr "%s vrátené"

#, c-format
msgid "%s discarded"
msgstr "%s zahodené"

msgid "Exception"
msgstr "Výnimka"

msgid "Error and interrupt"
msgstr "Chyba a prerušené"

msgid "Error"
msgstr "Chyba"

#. if (pending & CSTP_INTERRUPT)
msgid "Interrupt"
msgstr "Prerušené"

msgid "E579: :if nesting too deep"
msgstr "E579: vnorenie :if je príliš hlboké"

msgid "E580: :endif without :if"
msgstr "E580: :endif bez zodpovedajúceho :if"

msgid "E581: :else without :if"
msgstr "E581: :else bez zodpovedajúceho :if"

msgid "E582: :elseif without :if"
msgstr "E582: :elseif bez zodpovedajúceho :if"

msgid "E583: multiple :else"
msgstr "E583: viacnásobné :else"

msgid "E584: :elseif after :else"
msgstr "E584: :elseif nasleduje po :else"

msgid "E585: :while/:for nesting too deep"
msgstr "E585: vnorenie :while/:for je príliš hlboké"

msgid "E586: :continue without :while or :for"
msgstr "E586: :continue bez zodpovedajúceho :while alebo :for"

msgid "E587: :break without :while or :for"
msgstr "E587: :break bez zodpovedajúceho :while alebo :for"

msgid "E732: Using :endfor with :while"
msgstr "E732: Použité :endfor spolu s :while"

msgid "E733: Using :endwhile with :for"
msgstr "E733: Použité :endwhile spolu s :for"

msgid "E601: :try nesting too deep"
msgstr "E601: vnorenie :try je príliš hlboké"

msgid "E603: :catch without :try"
msgstr "E603: :catch bez :try"

#. Give up for a ":catch" after ":finally" and ignore it.
#. * Just parse.
msgid "E604: :catch after :finally"
msgstr "E604: :catch nasleduje po :finally"

msgid "E606: :finally without :try"
msgstr "E606: :finally bez :try"

#. Give up for a multiple ":finally" and ignore it.
msgid "E607: multiple :finally"
msgstr "E607: viacnásobné použité :finally"

msgid "E602: :endtry without :try"
msgstr "E602: :endtry bez :try"

msgid "E193: :endfunction not inside a function"
msgstr "E193: :endfunction mimo funkciu"

msgid "tagname"
msgstr "meno tagu"

msgid " kind file\n"
msgstr " typ súboru\n"

msgid "'history' option is zero"
msgstr "'voľba 'history' je nastavená na nulu"

#, c-format
msgid ""
"\n"
"# %s History (newest to oldest):\n"
msgstr ""
"\n"
"# História %s (začínajúci najnovšou položkou):\n"

msgid "Command Line"
msgstr "Príkazový riadok"

msgid "Search String"
msgstr "Vyhľadávaný reťazec"

msgid "Expression"
msgstr "Výraz"

msgid "Input Line"
msgstr "Vstupný riadok"

msgid "E198: cmd_pchar beyond the command length"
msgstr "E198: cmd_pchar prevyšuje dĺžku príkazu"

msgid "E199: Active window or buffer deleted"
msgstr "E199: Aktívne okno alebo buffer bol vymazaný"

msgid "Illegal file name"
msgstr "Neprípustný názov súboru"

msgid "is a directory"
msgstr "je adresárom"

msgid "is not a file"
msgstr "nie je súborom"

msgid "[New File]"
msgstr "[nový súbor]"

msgid "[Permission Denied]"
msgstr "[prístup odmietnutý]"

msgid "E200: *ReadPre autocommands made the file unreadable"
msgstr "E200: automatické príkazy *ReadPre urobili súbor nečitateľným"

msgid "E201: *ReadPre autocommands must not change current buffer"
msgstr "E201: automatické príkazy *ReadPre nesmú meniť aktuálny buffer"

msgid "Vim: Reading from stdin...\n"
msgstr "Vim: čítam zo štandardného vstupu...\n"

msgid "Reading from stdin..."
msgstr "Čítam zo štandardného vstupu..."

#. Re-opening the original file failed!
msgid "E202: Conversion made file unreadable!"
msgstr "E202: Po konverzii je súbor nečitateľný!"

msgid "[fifo/socket]"
msgstr "[pomenovaná rúra/soket]"

msgid "[fifo]"
msgstr "[pomenovaná rúra]"

msgid "[socket]"
msgstr "[soket]"

msgid "[RO]"
msgstr "[RO]"

msgid "[CR missing]"
msgstr "[chýba CR]"

msgid "[NL found]"
msgstr "[nájdené NL]"

msgid "[long lines split]"
msgstr "[dlhé riadky zalomené]"

msgid "[NOT converted]"
msgstr "[neskonvertovaný]"

msgid "[converted]"
msgstr "[skonvertovaný]"

msgid "[crypted]"
msgstr "[šifrovaný]"

msgid "[CONVERSION ERROR]"
msgstr "[CHYBA PREVODU]"

#, c-format
msgid "[ILLEGAL BYTE in line %ld]"
msgstr "[NEPRÍPUSTNÝ BAJT na riadku %ld]"

msgid "[READ ERRORS]"
msgstr "[CHYBY ČÍTANIA]"

msgid "Can't find temp file for conversion"
msgstr "Nedá sa nájsť dočasný súbor pre konverziu"

msgid "Conversion with 'charconvert' failed"
msgstr "Konverzia s 'charconvert' sa nepodarila"

msgid "can't read output of 'charconvert'"
msgstr "nedá sa čítať výstup 'charconvert'"

msgid "E676: No matching autocommands for acwrite buffer"
msgstr "E676: Žiadne vyhovujúce automatické príkazy pre acwrite buffer "

msgid "E203: Autocommands deleted or unloaded buffer to be written"
msgstr ""
"E203: Automatické príkazy zmazali či deaktivovali buffer, ktorý mal byť "
"uložený"

msgid "E204: Autocommand changed number of lines in unexpected way"
msgstr "E204: Automatický príkaz neočakávaným spôsobom zmenil počet riadkov"

msgid "NetBeans disallows writes of unmodified buffers"
msgstr "NetBeans rozhranie nedovolilo zapísať nemodifikované buffre"

msgid "Partial writes disallowed for NetBeans buffers"
msgstr "Čiastočné zápisy nie sú povolené pre NetBeans buffre"

msgid "is not a file or writable device"
msgstr "nie je súborom ani zapisovatelným zariadením"

msgid "is read-only (add ! to override)"
msgstr "je iba pre čítanie (použite ! pre vynútenie)"

msgid "E506: Can't write to backup file (add ! to override)"
msgstr "E506: Nedá sa zapisovať do záložného súboru (použite ! pre vynútenie)"

msgid "E507: Close error for backup file (add ! to override)"
msgstr "E507: Chyba pri uzatváraní záložného súboru (použite ! pre vynútenie)"

msgid "E508: Can't read file for backup (add ! to override)"
msgstr "E508: Nedá sa načítať súbor pre zálohu (použite ! pre vynútenie)"

msgid "E509: Cannot create backup file (add ! to override)"
msgstr "E509: Nedá sa vytvoriť záložný súbor (použite ! pre vynútenie)"

msgid "E510: Can't make backup file (add ! to override)"
msgstr "E510: Nedá sa vytvoriť záložný súbor (použite ! pre vynútenie)"

# TODO: resource fork ?! Note: used only in MACOS_X version
msgid "E460: The resource fork would be lost (add ! to override)"
msgstr "E460: 'Resource fork' bude stratený (použite ! pre vynútenie)"

msgid "E214: Can't find temp file for writing"
msgstr "E214: Nedá sa nájsť dočasný súbor pre ukladanie"

msgid "E213: Cannot convert (add ! to write without conversion)"
msgstr "E213: Nedá sa spraviť konverzia (použite ! pre zápis bez konverzie)"

msgid "E166: Can't open linked file for writing"
msgstr "E166: Súbor sa nedá otvoriť pre ukladanie"

msgid "E212: Can't open file for writing"
msgstr "E212: Súbor sa nedá otvoriť pre ukladanie"

msgid "E667: Fsync failed"
msgstr "E667: Fsync zlyhal"

msgid "E512: Close failed"
msgstr "E512: Zatvorenie zlyhalo"

msgid "E513: write error, conversion failed (make 'fenc' empty to override)"
msgstr "E513: chyba pri zápise, konverzia sa nepodarila (nastavte voľbu 'fenc' na prázdnu pre vynútenie)"

msgid "E514: write error (file system full?)"
msgstr "E514: chyba pri ukladaní (plný disk?)"

msgid " CONVERSION ERROR"
msgstr " CHYBA PREVODU"

msgid "[Device]"
msgstr "[zariadenie]"

msgid "[New]"
msgstr "[nový]"

msgid " [a]"
msgstr " [p]"

msgid " appended"
msgstr " pripojený"

msgid " [w]"
msgstr " [u]"

msgid " written"
msgstr " uložený"

msgid "E205: Patchmode: can't save original file"
msgstr "E205: patchmode: nedá sa uložiť pôvodný súbor"

msgid "E206: patchmode: can't touch empty original file"
msgstr "E206: patchmode: nedá sa zapisovať do prázdneho pôvodného súboru"

msgid "E207: Can't delete backup file"
msgstr "E207: Nedá sa vymazať záložný súbor"

msgid ""
"\n"
"WARNING: Original file may be lost or damaged\n"
msgstr ""
"\n"
"VAROVANIE: Obsah pôvodného súboru môže byť stratený alebo poškodený\n"

msgid "don't quit the editor until the file is successfully written!"
msgstr "neukončujte editor skôr, než bude súbor úspešne uložený!"

msgid "[dos]"
msgstr "[dos]"

msgid "[dos format]"
msgstr "[dos formát]"

msgid "[mac]"
msgstr "[mac]"

msgid "[mac format]"
msgstr "[mac formát]"

msgid "[unix]"
msgstr "[unix]"

msgid "[unix format]"
msgstr "[unix formát]"

msgid "1 line, "
msgstr "1 riadok, "

#, c-format
msgid "%ld lines, "
msgstr "%ld riadkov, "

msgid "1 character"
msgstr "1 znak"

#, c-format
msgid "%ld characters"
msgstr "%ld znakov"

msgid "[noeol]"
msgstr "[bez znaku konca riadku]"

msgid "[Incomplete last line]"
msgstr "[neúplný posledný riadok]"

#. don't overwrite messages here
#. must give this prompt
#. don't use emsg() here, don't want to flush the buffers
msgid "WARNING: The file has been changed since reading it!!!"
msgstr "VAROVANIE: Súbor bol zmenený od jeho načítania!!!"

msgid "Do you really want to write to it"
msgstr "Chcete ho naozaj uložiť"

#, c-format
msgid "E208: Error writing to \"%s\""
msgstr "E208: Chyba pri zápise do \"%s\""

#, c-format
msgid "E209: Error closing \"%s\""
msgstr "E209: Chyba pri uzatváraní \"%s\""

#, c-format
msgid "E210: Error reading \"%s\""
msgstr "E210: Chyba pri čítaní \"%s\""

msgid "E246: FileChangedShell autocommand deleted buffer"
msgstr "E246: automatický príkaz FileChangedShell vymazal buffer"

msgid "E211: File \"%s\" no longer available"
msgstr "E211: Varovanie: súbor \"%s\" už nie je dostupný"

#, c-format
msgid ""
"W12: Warning: File \"%s\" has changed and the buffer was changed in Vim as "
"well"
msgstr ""
"W12: Varovanie: súbor \"%s\" bol po začatí úpravy zmenený a buffer sa tiež "
"zmenil "

msgid "See \":help W12\" for more info."
msgstr "Pozrite \":help W12\" pre viac informácií."

#, c-format
msgid "W11: Warning: File \"%s\" has changed since editing started"
msgstr "W11: Varovanie: súbor \"%s\" bol po začatí úpravy zmenený"

msgid "See \":help W11\" for more info."
msgstr "Pozrite \":help W11\" pre viac informácií."

#, c-format
msgid "W16: Warning: Mode of file \"%s\" has changed since editing started"
msgstr ""
"W16: Varovanie: Prístupové práva k súboru \"%s\" boli po začatí úprav zmenené"

msgid "See \":help W16\" for more info."
msgstr "Pozrite \":help W16\" pre viac informácií."

#, c-format
msgid "W13: Warning: File \"%s\" has been created after editing started"
msgstr "W13: Varovanie: Súbor \"%s\" bol vytvorený po začatí úpravy"

msgid "Warning"
msgstr "Varovanie"

msgid ""
"&OK\n"
"&Load File"
msgstr ""
"&OK\n"
"&Načítať súbor"

msgid "E462: Could not prepare for reloading \"%s\""
msgstr "E462: Nemožno pripraviť na opätovné načítanie \"%s\""

#, c-format
msgid "E321: Could not reload \"%s\""
msgstr "E321: nedá sa obnoviť \"%s\""

msgid "--Deleted--"
msgstr "--Vymazaný--"

#, c-format
msgid "auto-removing autocommand: %s <buffer=%d>"
msgstr "samomazací automatický príkaz: %s <buffer=%d>"

#. the group doesn't exist
#, c-format
msgid "E367: No such group: \"%s\""
msgstr "E367: Skupina \"%s\" neexistuje"

#, c-format
msgid "E215: Illegal character after *: %s"
msgstr "E215: Neprípustný znak po *: %s"

#, c-format
msgid "E216: No such event: %s"
msgstr "E216: Udalosť %s neexistuje"

msgid "E216: No such group or event: %s"
msgstr "E216: Udalosť alebo skupina %s neexistuje"

#. Highlight title
msgid ""
"\n"
"--- Auto-Commands ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Automatické príkazy ---"

msgid "E680: <buffer=%d>: invalid buffer number "
msgstr "E680: <buffer=%d>: chybné číslo bufferu"

msgid "E217: Can't execute autocommands for ALL events"
msgstr "E217: Automatické príkazy sa nedajú spustiť pre VŠETKY udalosti"

msgid "No matching autocommands"
msgstr "Žiadne vyhovujúce automatické príkazy"

msgid "E218: autocommand nesting too deep"
msgstr "E218: vnorenia automatického príkazu sú príliš hlboké"

#, c-format
msgid "%s Auto commands for \"%s\""
msgstr "%s Automatické príkazy pre \"%s\""

#, c-format
msgid "Executing %s"
msgstr "Spúšťam %s"

#, c-format
msgid "autocommand %s"
msgstr "automatický príkaz %s"

msgid "E219: Missing {."
msgstr "E219: Chýba {."

msgid "E220: Missing }."
msgstr "E220: Chýba }."

msgid "E490: No fold found"
msgstr "E490: Nebol nájdené žiadne vnorenie"

msgid "E350: Cannot create fold with current 'foldmethod'"
msgstr "E350: Nedá sa vytvoriť vnorenie s aktuálnou metódou 'foldmethod'"

msgid "E351: Cannot delete fold with current 'foldmethod'"
msgstr "E351: Nedá sa zrušiť vnorenie s aktuálnou metódou 'foldmethod'"

#, c-format
msgid "+--%3ld lines folded "
msgstr "+--%3ld riadkov zahnutých "

msgid "E222: Add to read buffer"
msgstr "E222: Pridať do bufferu pre čítanie"

msgid "E223: recursive mapping"
msgstr "E223: rekurzívne mapovanie"

#, c-format
msgid "E224: global abbreviation already exists for %s"
msgstr "E224: pre %s už globálna skratka existuje"

#, c-format
msgid "E225: global mapping already exists for %s"
msgstr "E225: pre %s už globálne mapovanie existuje"

#, c-format
msgid "E226: abbreviation already exists for %s"
msgstr "E226: pre %s už skratka existuje"

#, c-format
msgid "E227: mapping already exists for %s"
msgstr "E227: pre %s už mapovanie existuje"

msgid "No abbreviation found"
msgstr "Žiadna skratka nebola nájdená"

msgid "No mapping found"
msgstr "Žiadne mapovanie nebolo nájdené"

msgid "E228: makemap: Illegal mode"
msgstr "E228: makemap: neprípustný mód"

msgid "E229: Cannot start the GUI"
msgstr "E229: Nedá sa spustiť GUI (grafické rozhranie)"

#, c-format
msgid "E230: Cannot read from \"%s\""
msgstr "E230: Nedá sa čítať z \"%s\""

msgid "E665: Cannot start GUI, no valid font found"
msgstr "E665: Nemožno naštartovať grafické rozhranie, nenájdený žiaden použitelný font"

msgid "E231: 'guifontwide' invalid"
msgstr ""
"E231: voľba 'guifontwide' (nastavenie širokého písma) je chybne nastavená"

msgid "E599: Value of 'imactivatekey' is invalid"
msgstr "E599: Hodnota 'imactivatekey' je nesprávne nastavená"

#, c-format
msgid "E254: Cannot allocate color %s"
msgstr "E254: Nedá sa alokovať farba %s"

msgid "No match at cursor, finding next"
msgstr "Žiadna zhoda na pozícii kurzora, hľadám ďalej"

msgid "<cannot open> "
msgstr "<nedá sa otvoriť> "

msgid "E616: vim_SelFile: can't get font %s"
msgstr "E616: vim_SelFile: písmo %s nie je dostupné"

msgid "E614: vim_SelFile: can't return to current directory"
msgstr "E614: vim_SelFile: nedá sa vrátiť do aktuálneho adresára"

msgid "Pathname:"
msgstr "Názov cesty:"

msgid "E615: vim_SelFile: can't get current directory"
msgstr "E615: vim_SelFile: nedá sa zistiť aktuálny adresár"

msgid "OK"
msgstr "OK"

msgid "Cancel"
msgstr "Zrušiť"

msgid "Scrollbar Widget: Could not get geometry of thumb pixmap."
msgstr "Prípravok posuvnej lišty: nedá sa zistiť geometria náhľadu obrázku."

msgid "Vim dialog"
msgstr "Vim dialóg"

msgid "E232: Cannot create BalloonEval with both message and callback"
msgstr "E232: BalloonEval nedá sa vytvoriť správou a zároveň spätným volaním"

msgid "Vim dialog..."
msgstr "Vim dialóg.."

# TODO: Translate as "&Ano\n&Nie\n&Zrušiť" ?
msgid ""
"&Yes\n"
"&No\n"
"&Cancel"
msgstr ""
"&Ano\n"
"&Nie\n"
"&Zrušiť"

msgid "Input _Methods"
msgstr "Vstupné metódy (_Methods)"

msgid "VIM - Search and Replace..."
msgstr "VIM - Nájsť a nahradiť..."

msgid "VIM - Search..."
msgstr "VIM - Nájsť..."

msgid "Find what:"
msgstr "Vyhľadať:"

msgid "Replace with:"
msgstr "Nahradiť s:"

#. whole word only button
msgid "Match whole word only"
msgstr "Hľadať len celé slová"

#. match case button
msgid "Match case"
msgstr "Zhoda veľkosti písmen"

msgid "Direction"
msgstr "Smer"

#. 'Up' and 'Down' buttons
msgid "Up"
msgstr "Hore"

msgid "Down"
msgstr "Dolu"

msgid "Find Next"
msgstr "Nájsť ďalšie"

msgid "Replace"
msgstr "Nahradiť"

msgid "Replace All"
msgstr "Nahradiť Všetko"

msgid "Vim: Received \"die\" request from session manager\n"
msgstr "Vim: Prijatá požiadavka na ukončenie (die) od manažéra sedení\n"

msgid "Vim: Main window unexpectedly destroyed\n"
msgstr "Vim: Hlavné okno neočakávane zrušené\n"

msgid "Font Selection"
msgstr "Výber Písma"

msgid "Used CUT_BUFFER0 instead of empty selection"
msgstr "Použitý CUT_BUFFER0 namiesto prázdneho výberu"

msgid "&Filter"
msgstr "&Filter"

msgid "&Cancel"
msgstr "&Zrušiť"

msgid "Directories"
msgstr "Adresáre"

msgid "Filter"
msgstr "Filter"

msgid "&Help"
msgstr "&Pomocník"

msgid "Files"
msgstr "Súbory"

msgid "&OK"
msgstr "&OK"

msgid "Selection"
msgstr "Výber"

msgid "Find &Next"
msgstr "Nájsť ďa&lšie"

msgid "&Replace"
msgstr "&Nahradiť"

msgid "Replace &All"
msgstr "Nahradiť &Všetko"

msgid "&Undo"
msgstr "&Späť"

msgid "E610: Can't load Zap font '%s'"
msgstr "E610: Nemôžem načítať chybný font '%s'"

msgid "E611: Can't use font %s"
msgstr "E611: Nedá sa použíť písmo %s"

msgid ""
"\n"
"Sending message to terminate child process.\n"
msgstr ""
"\n"
"Posielam správu na ukončenie synovského procesu.\n"

msgid "E671: Cannot find window title \"%s\""
msgstr "E671: Nemožno nájsť okno s titulkom \"%s\""

#, c-format
msgid "E243: Argument not supported: \"-%s\"; Use the OLE version."
msgstr "E243: Argument nie je podporovaný: \"-%s\"; Použite OLE verziu."

msgid "E672: Unable to open window inside MDI application"
msgstr "E672: Nemožno otvoriť okno vnútri MDI aplikácie"

msgid "Find string (use '\\\\' to find a '\\')"
msgstr "Nájsť reťazec (použite '\\\\' ak chete nájsť '\\')"

# Following warning can be ignored:
# msgfmt -v --statistics --check -C --check-accelerators="&" -o sk.mo sk.po
# sk.po:2497: msgstr lacks the keyboard accelerator mark '&'
msgid "Find & Replace (use '\\\\' to find a '\\')"
msgstr "Nájsť a Nahradiť (použite '\\\\' ak chcete nájsť '\\')"

#. We fake this: Use a filter that doesn't select anything and a default
#. * file name that won't be used.
msgid "Not Used"
msgstr "[neupravovaný]"

msgid "Directory\t*.nothing\n"
msgstr "Adresár\t*.nič\n"

msgid "Vim E458: Cannot allocate colormap entry, some colors may be incorrect"
msgstr ""
"Vim E458: Nedá sa alokovať položka mapy farieb, niektoré farby môžu byť "
"nesprávne"

#, c-format
msgid "E250: Fonts for the following charsets are missing in fontset %s:"
msgstr "E250: Chýba písmo pre nasledujúce znakové sady %s:"

#, c-format
msgid "E252: Fontset name: %s"
msgstr "E252: Názov sady písiem: %s"

#, c-format
msgid "Font '%s' is not fixed-width"
msgstr "Písmo '%s' nemá pevnou šírku"

#, c-format
msgid "E253: Fontset name: %s\n"
msgstr "E253: Názov sady písiem: %s\n"

#, c-format
msgid "Font0: %s\n"
msgstr "Písmo0: %s\n"

#, c-format
msgid "Font1: %s\n"
msgstr "Písmo1: %s\n"

msgid "Font%ld width is not twice that of font0\n"
msgstr "Písmo%ld nie je dvakrát širšie ako písmo0\n"

#, c-format
msgid "Font0 width: %ld\n"
msgstr "Šírka písma0: %ld\n"

#, c-format
msgid ""
"Font1 width: %ld\n"
"\n"
msgstr ""
"Šírka písma1: %ld\n"
"\n"

msgid "Invalid font specification"
msgstr "Chybná špecifikácia písma"

msgid "&Dismiss"
msgstr "&Zrušiť"

msgid "no specific match"
msgstr "žiadna špecifická zhoda"

msgid "Vim - Font Selector"
msgstr "Vim - Výber písma"

msgid "Name:"
msgstr "Meno:"

#. create toggle button
msgid "Show size in Points"
msgstr "Ukazuj veľkosť v bodoch"

msgid "Encoding:"
msgstr "Kódujem:"

msgid "Font:"
msgstr "Písmo:"

msgid "Style:"
msgstr "Štýl"

msgid "Size:"
msgstr "Veľkosť:"

msgid "E256: Hangul automata ERROR"
msgstr "E256: Hangul ERROR - chyba kórejského spôsobu vkladania znakov"

msgid "E550: Missing colon"
msgstr "E550: Chýba dvojbodka"

msgid "E551: Illegal component"
msgstr "E551: Neprípustný komponent"

msgid "E552: digit expected"
msgstr "E552: očakávaná číslica"

#, c-format
msgid "Page %d"
msgstr "Strana %d"

msgid "No text to be printed"
msgstr "Žiadny text na tlač"

#, c-format
msgid "Printing page %d (%d%%)"
msgstr "Tlačím stranu %d (%d%%)"

#, c-format
msgid " Copy %d of %d"
msgstr " Kópia %d z %d"

#, c-format
msgid "Printed: %s"
msgstr "Vytlačené: %s"

msgid "Printing aborted"
msgstr "Tlač bola zrušená"

msgid "E455: Error writing to PostScript output file"
msgstr "E455: Nedá sa zapisovať do výstupného PostScriptového súboru"

msgid "E624: Can't open file \"%s\""
msgstr "E624: Nedá sa otvoriť súbor \"%s\""

#, c-format
msgid "E457: Can't read PostScript resource file \"%s\""
msgstr "E457: Nedá sa čítať PostScriptový súbor \"%s\""

msgid "E618: file \"%s\" is not a PostScript resource file"
msgstr "E618: súbor \"%s\" nie je vo formáte PostScript"

msgid "E619: file \"%s\" is not a supported PostScript resource file"
msgstr "E619: súbor \"%s\" nie je podporvaný PostScriptový súbor"

#, c-format
msgid "E621: \"%s\" resource file has wrong version"
msgstr "E621: \"%s\" zdrojový súbor má zlé číslo verzie"

msgid "E673: Incompatible multi-byte encoding and character set."
msgstr "E673: nekompatibilné viacbajtové kódovanie a znaková sada."

msgid "E674: printmbcharset cannot be empty with multi-byte encoding."
msgstr "E674: voľba printmbcharset nemôže byť prázdna pri viacbajtovom kódovaní."

msgid "E675: No default font specified for multi-byte printing."
msgstr "E675: Nie je špecifikované žiadne písmo pre viacbajtové tlačenie."

msgid "E324: Can't open PostScript output file"
msgstr "E324: Nedá sa otvoriť výstupný PostScriptový súbor"

#, c-format
msgid "E456: Can't open file \"%s\""
msgstr "E456: Nedá sa otvoriť súbor \"%s\""

msgid "E456: Can't find PostScript resource file \"prolog.ps\""
msgstr "E456: Nemožno nájsť PostScriptový zdrojový súbor \"prolog.ps\""

msgid "E456: Can't find PostScript resource file \"cidfont.ps\""
msgstr "E456: Nemožno nájsť PostScriptový zdrojový súbor \"cidfont.ps\""

msgid "E456: Can't find PostScript resource file \"%s.ps\""
msgstr "E456: Nemožno nájsť PostScriptový zdrojový súbor \"%s.ps\""

#, c-format
msgid "E620: Unable to convert to print encoding \"%s\""
msgstr "E620: Nemožno skonvertovať do kódovania na tlačenie \"%s\""

msgid "Sending to printer..."
msgstr "Posielam na tlačiareň..."

msgid "E365: Failed to print PostScript file"
msgstr "E365: PostScriptový súbor sa nepodarilo vytlačiť"

msgid "Print job sent."
msgstr "Tlačová úloha bola odoslaná."

msgid "Add a new database"
msgstr "Pridať novú databázu"

msgid "Query for a pattern"
msgstr "Hľadanie vzoru"

msgid "Show this message"
msgstr "Zobraziť túto správu"

msgid "Kill a connection"
msgstr "Ukončiť spojenie"

msgid "Reinit all connections"
msgstr "Znovu inicializovať všetky spojenia"

msgid "Show connections"
msgstr "Zobraziť spojenia"

msgid "E560: Usage: cs[cope] %s"
msgstr "E560: Použitie: cs[cope] %s"

msgid "This cscope command does not support splitting the window.\n"
msgstr "Tento cscope príkaz nepodporuje rozdeľovanie okna.\n"

msgid "E562: Usage: cstag <ident>"
msgstr "E562: Použitie: cstag <odsadenie>"

msgid "E257: cstag: tag not found"
msgstr "E257: cstag: tag nenájdený"

msgid "E563: stat(%s) error: %d"
msgstr "E563: stat(%s) chyba: %d"

msgid "E563: stat error"
msgstr "E563: chyba stat"

msgid "E564: %s is not a directory or a valid cscope database"
msgstr "E564: %s nie je ani adresárom ani správnou cscope databázou"

#, c-format
msgid "Added cscope database %s"
msgstr "Pridaná cscope databáza %s"

msgid "E262: error reading cscope connection %ld"
msgstr "E262: chyba pri čítaní cscope spojenia %ld"

msgid "E561: unknown cscope search type"
msgstr "E561: neznámy typ cscope hľadania"

msgid "E566: Could not create cscope pipes"
msgstr "E566: Nedajú sa vytvoriť cscope rúry"

msgid "E622: Could not fork for cscope"
msgstr "E622: Nemožno spustiť proces pre cscope"

msgid "cs_create_connection exec failed"
msgstr "spustenie cs_create_connection zlyhalo"

msgid "E623: Could not spawn cscope process"
msgstr "E623: Nedajú sa vytvoriť cscope rúry"

msgid "cs_create_connection: fdopen for to_fp failed"
msgstr "cs_create_connection: volanie fdopen pre to_fp zlyhalo"

msgid "cs_create_connection: fdopen for fr_fp failed"
msgstr "cs_create_connection: volanie fdopen pre fr_fp zlyhalo"

msgid "E567: no cscope connections"
msgstr "E567: žiadne cscope spojenia"

#, c-format
msgid "E259: no matches found for cscope query %s of %s"
msgstr "E259: cscope hľadanie %s vo vzore %s nenašlo žiadnu zhodu"

#, c-format
msgid "E469: invalid cscopequickfix flag %c for %c"
msgstr "E469: chybný cscopequickfix príznak %c pre %c"

msgid "cscope commands:\n"
msgstr "príkazy cscope:\n"

msgid "%-5s: %-30s (Usage: %s)"
msgstr "%-5s: %-30s (Použitie: %s)"

msgid "E625: cannot open cscope database: %s"
msgstr "E625: nemožno otvoriť cscope databázu: %s"

msgid "E626: cannot get cscope database information"
msgstr "E626: nemožno získať cscope databázové informácie"

msgid "E568: duplicate cscope database not added"
msgstr "E568: duplicitná cscope databáza nebola pridaná"

msgid "E569: maximum number of cscope connections reached"
msgstr "E569: dosiahnutý maximálny počet cscope spojení"

#, c-format
msgid "E261: cscope connection %s not found"
msgstr "E261: cscope spojenie %s nenájdené"

msgid "cscope connection %s closed"
msgstr "cscope spojenie %s ukončené"

#. should not reach here
msgid "E570: fatal error in cs_manage_matches"
msgstr "E570: vážna chyba v cs_manage_matches"

msgid "Cscope tag: %s"
msgstr "Cscope tag: %s"

msgid ""
"\n"
"  #  line"
msgstr ""
"\n"
"  #  riadok"

msgid "filename / context / line\n"
msgstr "názov súboru/ kontext / riadok\n"

msgid "E609: Cscope error: %s"
msgstr "E609: Chyba cscope: %s"

msgid "All cscope databases reset"
msgstr "Všetky cscope databáze resetované"

msgid "no cscope connections\n"
msgstr "žiadne cscope spojenia\n"

msgid " # pid  database name            prepend path\n"
msgstr " # pid  názov databázy           predpona cesty\n"

msgid ""
"???: Sorry, this command is disabled, the MzScheme library could not be "
"loaded."
msgstr "???: Prepáčte, tento príkaz je vypnutý, MzScheme knižnica nemôže byť načítaná."

msgid "invalid expression"
msgstr "chybný výraz"

msgid "expressions disabled at compile time"
msgstr "podpora výrazov bola vypnutá pri preklade programu"

msgid "hidden option"
msgstr "skrytá voľba"

msgid "unknown option"
msgstr "neznáma voľba"

msgid "window index is out of range"
msgstr "číslo okna mimo rozsah"

msgid "couldn't open buffer"
msgstr "nemožno otvoriť buffer"

msgid "cannot save undo information"
msgstr "nedajú sa uložiť záložne (opravné) informácie"

msgid "cannot delete line"
msgstr "nedá sa vymazať riadok"

msgid "cannot replace line"
msgstr "nedá sa nahradiť riadok"

msgid "cannot insert line"
msgstr "nedá sa vložiť riadok"

msgid "string cannot contain newlines"
msgstr "reťazec nesmie obsahovať znaky nového riadku"

msgid "Vim error: ~a"
msgstr "Chyba Vim: ~a"

msgid "Vim error"
msgstr "Chyba Vim"

msgid "buffer is invalid"
msgstr "buffer je neplatný"

msgid "window is invalid"
msgstr "okno je neplatné"

msgid "linenr out of range"
msgstr "číslo riadka mimo rozsah"

msgid "not allowed in the Vim sandbox"
msgstr "nie je dovolené v bezpečnostnej schránke"

msgid ""
"E263: Sorry, this command is disabled, the Python library could not be "
"loaded."
msgstr ""
"E262: Prepáčte, tento príkaz je vypnutý, Python knižnica nemôže byť načítaná."

msgid "E659: Cannot invoke Python recursively"
msgstr "E659: Python nemôže byť spustený rekurzívne"

msgid "can't delete OutputObject attributes"
msgstr "nedá sa vymazať vlastnosť OutputObject"

msgid "softspace must be an integer"
msgstr "softspace musí byť kladné celé číslo"

msgid "invalid attribute"
msgstr "chybná vlastnosť"

msgid "writelines() requires list of strings"
msgstr "writelines() vyžaduje zoznam reťazcov"

msgid "E264: Python: Error initialising I/O objects"
msgstr "E264: Python: Chyba pri inicializácii I/O objektov"

msgid "attempt to refer to deleted buffer"
msgstr "pokus o odkaz na vymazaný buffer"

msgid "line number out of range"
msgstr "číslo riadka mimo rozsah"

#, c-format
msgid "<buffer object (deleted) at %8lX>"
msgstr "<objekt bufferu (vymazaný) na %8lX>"

msgid "invalid mark name"
msgstr "chybné meno značky"

msgid "no such buffer"
msgstr "žiadny taký buffer"

msgid "attempt to refer to deleted window"
msgstr "pokus o odkaz na vymazané okno"

msgid "readonly attribute"
msgstr "vlastnosť iba pre čítanie"

msgid "cursor position outside buffer"
msgstr "umiestnenie kurzoru mimo buffer"

#, c-format
msgid "<window object (deleted) at %.8lX>"
msgstr "<objekt okna (vymazaný) na %.8lX>"

#, c-format
msgid "<window object (unknown) at %.8lX>"
msgstr "<objekt okna (neznámy) na %.8lX>"

#, c-format
msgid "<window %d>"
msgstr "<okno %d>"

msgid "no such window"
msgstr "žiadne také okno"

msgid ""
"E266: Sorry, this command is disabled, the Ruby library could not be loaded."
msgstr ""
"E266: Prepáčte, tento príkaz je vypnutý, Ruby knižnica nemôže byť načítaná."

#, c-format
msgid "E273: unknown longjmp status %d"
msgstr "E273: Neznámy 'longjmp' stav %d"

msgid "Toggle implementation/definition"
msgstr "Prepnúť implementáciu/definíciu"

msgid "Show base class of"
msgstr "Ukázať základnú triedu"

msgid "Show overridden member function"
msgstr "Ukázať preťaženú členskú funkciu"

msgid "Retrieve from file"
msgstr "Obnoviť zo súboru"

msgid "Retrieve from project"
msgstr "Obnoviť z projektu"

msgid "Retrieve from all projects"
msgstr "Obnoviť zo všetkých projektov"

msgid "Retrieve"
msgstr "Obnoviť"

msgid "Show source of"
msgstr "Ukázať zdroj"

msgid "Find symbol"
msgstr "Nájsť znak"

msgid "Browse class"
msgstr "Prezrieť triedu"

msgid "Show class in hierarchy"
msgstr "Ukázať triedu v hierarchii"

msgid "Show class in restricted hierarchy"
msgstr "Ukázať triedu v obmedzenej hierarchii"

msgid "Xref refers to"
msgstr "Xref odkazuje na"

msgid "Xref referred by"
msgstr "Xref odkázaný z"

msgid "Xref has a"
msgstr "Xref má"

msgid "Xref used by"
msgstr "Xref použitý"

msgid "Show docu of"
msgstr "Ukázať dokumentáciu"

msgid "Generate docu for"
msgstr "Vytvoriť dokumentáciu pre"

msgid ""
"Cannot connect to SNiFF+. Check environment (sniffemacs must be found in "
"$PATH).\n"
msgstr ""
"Zlyhalo pripojenie na SNiFF+, Preverte prostredie (sniffemacs sa musí "
"nachádzať v $PATH).\n"

msgid "E274: Sniff: Error during read. Disconnected"
msgstr "E274: Sniff: Chyba počas čítania. Odpojené"

msgid "SNiFF+ is currently "
msgstr "SNiFF+ je aktuálne "

msgid "not "
msgstr "ne"

msgid "connected"
msgstr "pripojený"

#, c-format
msgid "E275: Unknown SNiFF+ request: %s"
msgstr "E275: Neznáma SNiFF+ požiadavka: %s"

msgid "E276: Error connecting to SNiFF+"
msgstr "E276: Chyba pripojenia na SNiFF+"

msgid "E278: SNiFF+ not connected"
msgstr "E278: SNiFF+ nie je pripojený"

msgid "E279: Not a SNiFF+ buffer"
msgstr "E279: Nie je SNiFF+ bufferom"

msgid "Sniff: Error during write. Disconnected"
msgstr "Sniff: Chyba zápisu. Odpojené"

msgid "invalid buffer number"
msgstr "chybné číslo bufferu"

msgid "not implemented yet"
msgstr "nie je ešte podporované"

#. ???
msgid "cannot set line(s)"
msgstr "nedajú sa nastaviť riadky"

msgid "mark not set"
msgstr "značka nie je nastavená"

#, c-format
msgid "row %d column %d"
msgstr "riadok %d stĺpec %d"

msgid "cannot insert/append line"
msgstr "nedá sa vložiť/pripojiť riadok"

msgid "unknown flag: "
msgstr "neznámy príznak: "

msgid "unknown vimOption"
msgstr "neznáma voľba (vimOption)"

msgid "keyboard interrupt"
msgstr "prerušenie z klávesnice"

msgid "vim error"
msgstr "chyba Vim"

msgid "cannot create buffer/window command: object is being deleted"
msgstr "nedá sa vytvoriť príkaz bufferu/okna: objekt bude vymazaný"

msgid ""
"cannot register callback command: buffer/window is already being deleted"
msgstr ""
"nedá sa zaregistrovať príkaz spätného volania: buffer/okno už bol vymazaný"

#. This should never happen. Famous last word?
msgid ""
"E280: TCL FATAL ERROR: reflist corrupt!? Please report this to vim-dev@vim."
"org"
msgstr ""
"E280: TCL FATAL ERROR: reflist poškodený!? Oznámte, prosím, túto chybu na "
"vim-dev@vim.org"

msgid "cannot register callback command: buffer/window reference not found"
msgstr ""
"nedá sa zaregistrovať príkaz spätného volania: odkaz na buffer/okno nenájdený"

msgid ""
"E571: Sorry, this command is disabled: the Tcl library could not be loaded."
msgstr ""
"E571: Prepáčte, tento príkaz je vypnutý, Tcl knižnica nemôže byť načítaná."

msgid ""
"E281: TCL ERROR: exit code is not int!? Please report this to vim-dev@vim.org"
msgstr ""
"E281: TCL CHYBA: návratový kód nie je celé číslo!? Oznámte, prosím, túto "
"chybu na vim-dev@vim.org"

#, c-format
msgid "E572: exit code %d"
msgstr "E572: návratový kód %d"

msgid "cannot get line"
msgstr "nedá sa prečítať riadok"

msgid "Unable to register a command server name"
msgstr "Nemôžem zaregistrovať meno príkazového servra"

msgid "E248: Failed to send command to the destination program"
msgstr "E248: Chyba počas prenosu príkazu do cieľového programu"

msgid "E573: Invalid server id used: %s"
msgstr "E573: Použíté chybné číslo servera: %s"

msgid "E251: VIM instance registry property is badly formed. Deleted!"
msgstr "E251: VIM registrová vlastnosť je zle formátovaná. Vymazané!"

msgid "Unknown option argument"
msgstr "Neznámy parameter voľby"

msgid "Too many edit arguments"
msgstr "Príliš mnoho upravovacích argumentov"

msgid "Argument missing after"
msgstr "Chýba argument po"

msgid "Garbage after option argument"
msgstr "Chyby za parametrom voľby"

msgid "Too many \"+command\", \"-c command\" or \"--cmd command\" arguments"
msgstr "Príliš mnoho \"+príkaz\", \"-c príkaz\" alebo \"--cmd príkaz\" argumentov"

msgid "Invalid argument for"
msgstr "Chybný argument pre"

#, c-format
msgid "%d files to edit\n"
msgstr "%d súborov pre úpravu\n"

msgid "This Vim was not compiled with the diff feature."
msgstr "Tento Vim nebol kompilovaný s porovnávacími funkciami."

msgid "Attempt to open script file again: \""
msgstr "Pokus o opätovné otvorenie skriptu: \""

msgid "Cannot open for reading: \""
msgstr "Nedá sa otvoriť pre zápis: \""

msgid "Cannot open for script output: \""
msgstr "Nedá sa otvoriť pre výstup skriptu: \""

msgid "Vim: Error: Failure to start gvim from NetBeans\n"
msgstr "Vim: Chyba: Chyba spúšťania gvim pre NetBeans\n"

msgid "Vim: Warning: Output is not to a terminal\n"
msgstr "Vim: Varovanie: Výstup nesmeruje na terminál\n"

msgid "Vim: Warning: Input is not from a terminal\n"
msgstr "Vim: Varovanie: Vstup nepochádza z terminálu\n"

#. just in case..
msgid "pre-vimrc command line"
msgstr "pre-vimrc príkazový riadok"

#, c-format
msgid "E282: Cannot read from \"%s\""
msgstr "E282: Nedá sa čítať z \"%s\""

msgid ""
"\n"
"More info with: \"vim -h\"\n"
msgstr ""
"\n"
"Podrobnejšie informácie získáte pomocou \"vim -h\"\n"

msgid "[file ..]    edit specified file(s)"
msgstr "[súbor ..] ..    upraviť súbor(y)"

msgid "-        read text from stdin"
msgstr "-          čítať text z štandardného vstupu"

msgid "-t tag     edit file where tag is defined"
msgstr "-t tag     upraviť súbor na mieste definície tagu"

msgid "-q [errorfile] edit file with first error"
msgstr "-q [chybový súbor] upraviť súbor na mieste výskytu prvej chyby"

msgid ""
"\n"
"\n"
"usage:"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"použitie:"

msgid " vim [arguments] "
msgstr "vim [argumenty] "

msgid ""
"\n"
"  or:"
msgstr ""
"\n"
"  alebo:"

#. TODO: is translation correct?
msgid "where case is ignored prepend / to make flag upper case"
msgstr "v prípade, že je ignorovaná veľkosť písmen, použite znak '/' na začiatku, aby mal príznak význam veľkého písmena"

msgid ""
"\n"
"\n"
"Arguments:\n"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Argumenty:\n"

msgid "--\t\t\tOnly file names after this"
msgstr "--\t\t\tMôžu nasledovať iba názvy súborov"

msgid "--literal\t\tDon't expand wildcards"
msgstr "--literal\t\tNexpandovať žolíkové znaky (wildcards)"

msgid "-register\t\tRegister this gvim for OLE"
msgstr "-register\t\tPrihlásiť gvim na OLE"

msgid "-unregister\t\tUnregister gvim for OLE"
msgstr "-register\t\tOdhlásiť gvim z OLE"

msgid "-g\t\t\tRun using GUI (like \"gvim\")"
msgstr "-g\t\t\tSpustiť v grafickom (GUI) móde (rovnaké ako \"gvim\")"

msgid "-f or --nofork\tForeground: Don't fork when starting GUI"
msgstr ""
"-f alebo --nofork\tPopredie: Pri spustení grafického (GUI) módu sa nepresunie do pozadia"

msgid "-v\t\t\tVi mode (like \"vi\")"
msgstr "-v\t\t\tVi mód (rovnaké ako \"vi\")"

msgid "-e\t\t\tEx mode (like \"ex\")"
msgstr "-e\t\t\tEx mód (rovnaké ako \"ex\")"

msgid "-s\t\t\tSilent (batch) mode (only for \"ex\")"
msgstr "-s\t\t\tTichý (dávkový) mód (iba pre \"ex\")"

msgid "-d\t\t\tDiff mode (like \"vimdiff\")"
msgstr "-d\t\t\tPorovnávací mód (rovnaké ako \"vimdiff\")"

msgid "-y\t\t\tEasy mode (like \"evim\", modeless)"
msgstr "-y\t\t\tJednoduchý mód (rovnaké ako \"evim\", bezmódový)"

msgid "-R\t\t\tReadonly mode (like \"view\")"
msgstr "-R\t\t\tMód iba pre čítanie (ako \"view\")"

msgid "-Z\t\t\tRestricted mode (like \"rvim\")"
msgstr "-Z\t\t\tObmedzený mód (rovnaké ako \"rvim\")"

msgid "-m\t\t\tModifications (writing files) not allowed"
msgstr "-m\t\t\tZmeny (ukladanie súborov) zakázané"

msgid "-M\t\t\tModifications in text not allowed"
msgstr "-M\t\t\tZmeny v texte zakázané"

msgid "-b\t\t\tBinary mode"
msgstr "-b\t\t\tBinárny mód"

msgid "-l\t\t\tLisp mode"
msgstr "-l\t\t\tLisp mód"

msgid "-C\t\t\tCompatible with Vi: 'compatible'"
msgstr "-C\t\t\tKompatabilný s Vi: 'compatible'"

msgid "-N\t\t\tNot fully Vi compatible: 'nocompatible'"
msgstr "-N\t\t\tKompatibilita s Vi vypnutá: 'nocompatible'"

msgid "-V[N]\t\tVerbose level"
msgstr "-V[N]\t\tÚroveň výpisu hlášok"

msgid "-D\t\t\tDebugging mode"
msgstr "-D\t\t\tLadiaci mód"

msgid "-n\t\t\tNo swap file, use memory only"
msgstr "-n\t\t\tNevytvárať odkladací súbor, používať iba pamäť"

msgid "-r\t\t\tList swap files and exit"
msgstr "-r\t\t\tVypíš zoznam odkladacích súborov a skonči"

msgid "-r (with file name)\tRecover crashed session"
msgstr "-r (s názvom súboru)\tObnoví prerušené sedenie"

msgid "-L\t\t\tSame as -r"
msgstr "-L\t\t\tRovnaké ako -r"

msgid "-f\t\t\tDon't use newcli to open window"
msgstr "-f\t\t\tNebude používať newcli pre otvorenie okna"

msgid "-dev <device>\t\tUse <device> for I/O"
msgstr "-dev <zariadenie>\t\tPoužiť <zariadenie> pre I/O"

msgid "-A\t\t\tstart in Arabic mode"
msgstr "-A\t\t\tspusti v Arabic móde"

msgid "-H\t\t\tStart in Hebrew mode"
msgstr "-H\t\t\tspusti v hebrejskom móde"

msgid "-F\t\t\tStart in Farsi mode"
msgstr "-F\t\t\tspusti vo Farsi móde"

msgid "-T <terminal>\tSet terminal type to <terminal>"
msgstr "-T <terminál>\tNastaví typ terminálu na <terminál>"

msgid "-u <vimrc>\t\tUse <vimrc> instead of any .vimrc"
msgstr "-u <vimrc>\t\tPoužije <vimrc> namiesto akéhokoľvek .vimrc"

msgid "-U <gvimrc>\t\tUse <gvimrc> instead of any .gvimrc"
msgstr "-U <gvimrc>\t\tPoužije <gvimrc> namiesto akéhokoľvek .gvimrc"

msgid "--noplugin\t\tDon't load plugin scripts"
msgstr "--noplugin\t\tNenahrá zásuvné moduly(plugin skripty)"

msgid "-o[N]\t\tOpen N windows (default: one for each file)"
msgstr "-o[N]\t\tOtvorí N okien (implicitne jedno pre každý súbor)"

msgid "-O[N]\t\tLike -o but split vertically"
msgstr "-O[N]\t\tAko -o ale rozdelí vertikálne"

msgid "+\t\t\tStart at end of file"
msgstr "+\t\t\tNastaví kurzor na koniec súboru"

msgid "+<lnum>\t\tStart at line <lnum>"
msgstr "+<riadok>\t\tNastaví kurzor na <riadok>"

msgid "--cmd <command>\tExecute <command> before loading any vimrc file"
msgstr "--cmd <príkaz>\t\tVykoná <príkaz> pred nahratím vimrc súboru"

msgid "-c <command>\t\tExecute <command> after loading the first file"
msgstr "-c <príkaz>\t\tPo nahratí prvého súboru vykoná <príkaz>"

msgid "-S <session>\t\tSource file <session> after loading the first file"
msgstr ""
"-S <sedenie>\t\tPo nahratí prvého súboru vykoná príkazy v súbore <sedenie>"

msgid "-s <scriptin>\tRead Normal mode commands from file <scriptin>"
msgstr "-s <skript>\t\tNačíta príkazy normálneho módu zo <skriptu>"

msgid "-w <scriptout>\tAppend all typed commands to file <scriptout>"
msgstr "-w <skript>\t\tPripojí všetky napísané príkazy do súboru <skript>"

msgid "-W <scriptout>\tWrite all typed commands to file <scriptout>"
msgstr "-W <skript>\t\tUloží všetky napísané príkazy do súboru <skript>"

msgid "-x\t\t\tEdit encrypted files"
msgstr "-x\t\t\tÚprava zašifrovaných súborov"

msgid "-display <display>\tConnect vim to this particular X-server"
msgstr "-display <displej>\tPripojí vim na príslušný X-server"

msgid "-X\t\t\tDo not connect to X server"
msgstr "-X\t\t\tNepripojí sa k X serveru"

msgid "--remote <files>\tEdit <files> in a Vim server if possible"
msgstr "--remote <súbory>\tUpraviť <súbory> na Vim servri ak je to možné"

msgid "--remote-silent <files> Same, don't complain if there is no server"
msgstr "--remote-silent <súbory>\tTo isté, ale nesťažuj si, ak neexistuje server"

msgid ""
"--remote-wait <files> As --remote but wait for files to have been edited"
msgstr ""
"--remote-wait <súbory>\tAko --remote ale čaká na súbory pre ukončenie úprav"

msgid ""
"--remote-wait-silent <files> Same, don't complain if there is no server"
msgstr "--remote-wait-silent <súbory>\tTo isté, ale nesťažuj si, ak neexistuje server"

msgid "--remote-send <keys>\tSend <keys> to a Vim server and exit"
msgstr "--remote-send <voľby>\tOdošle <voľby> na Vim server a skončí"

msgid "--remote-expr <expr>\tEvaluate <expr> in a Vim server and print result"
msgstr "--remote-expr <výraz>\tSpusti <výraz> na servri a vytlačí výsledok"

msgid "--serverlist\t\tList available Vim server names and exit"
msgstr "--serverlist\t\tVypíše zoznam mien dostupných Vim servrov a skončí"

msgid "--servername <name>\tSend to/become the Vim server <name>"
msgstr "--servername <názov>\tOdošle na Vim server <názov>"

msgid "-i <viminfo>\t\tUse <viminfo> instead of .viminfo"
msgstr "-i <viminfo>\t\tPoužije <viminfo> namiesto akéhokoľvek .viminfo"

msgid "-h or --help\tPrint Help (this message) and exit"
msgstr "-h alebo --help\tVypíše túto nápovedu a skončí"

msgid "--version\t\tPrint version information and exit"
msgstr "--version\t\tVypíše informácie o verzii a skončí"

msgid ""
"\n"
"Arguments recognised by gvim (Motif version):\n"
msgstr ""
"\n"
"Argumenty dostupné pre gvim (Motif verzia):\n"

msgid ""
"\n"
"Arguments recognised by gvim (neXtaw version):\n"
msgstr ""
"\n"
"Argumenty dostupné pre gvim (neXtaw verzia):\n"

msgid ""
"\n"
"Arguments recognised by gvim (Athena version):\n"
msgstr ""
"\n"
"Argumenty dostupné pre gvim (Athena verzia):\n"

msgid "-display <display>\tRun vim on <display>"
msgstr "-display <displej>\tSpustí vim na <displej>"

msgid "-iconic\t\tStart vim iconified"
msgstr "-iconic\t\tSpustí vim minimalizované"

msgid "-name <name>\t\tUse resource as if vim was <name>"
msgstr "-name <názov>\t\tPoužije resource ako by vim mal <názov>"

msgid "\t\t\t (Unimplemented)\n"
msgstr "\t\t\t (nie je implementované)\n"

msgid "-background <color>\tUse <color> for the background (also: -bg)"
msgstr "-background <farba>\tNastaví sa <farba> pozadia (tiež -bg)"

msgid "-foreground <color>\tUse <color> for normal text (also: -fg)"
msgstr "-foreground <farba>\tNastaví sa <farba> popredia (tiež -fg)"

msgid "-font <font>\t\tUse <font> for normal text (also: -fn)"
msgstr "-font <písmo>\t\tNastaví <písmo> normálneho textu (tiež -fn)"

msgid "-boldfont <font>\tUse <font> for bold text"
msgstr "-boldfont <písmo>\tNastaví <písmo> pre zvýraznený text"

msgid "-italicfont <font>\tUse <font> for italic text"
msgstr "-italicfont <písmo>\tNastaví <písmo> pre kurzívu"

msgid "-geometry <geom>\tUse <geom> for initial geometry (also: -geom)"
msgstr "-geometry <geometrie>\tNastaví sa <geometria> (tiež -geom)"

msgid "-borderwidth <width>\tUse a border width of <width> (also: -bw)"
msgstr "-borderwidth <šírka>\tNastaví <šírku> okrajov (tiež -bw)"

msgid "-scrollbarwidth <width> Use a scrollbar width of <width> (also: -sw)"
msgstr "-scrollbarwidth <šírka> Nastaví <šírku> posuvnej lišty (tiež -sw)"

msgid "-menuheight <height>\tUse a menu bar height of <height> (also: -mh)"
msgstr "-menuheight <výška>\tNastaví <výšku> ponuky (tiež -mh)"

msgid "-reverse\t\tUse reverse video (also: -rv)"
msgstr "-reverse\t\tPoužije reverzné farby (tiež -rv)"

msgid "+reverse\t\tDon't use reverse video (also: +rv)"
msgstr "+reverse\t\tNepoužije reverzné farby (tiež +rv)"

# TODO: howto translate 'resource' in this case?
msgid "-xrm <resource>\tSet the specified resource"
msgstr "-xrm <resource>\tNastaví zadaný <resource>"

msgid ""
"\n"
"Arguments recognised by gvim (RISC OS version):\n"
msgstr ""
"\n"
"Argumenty dostupné pre gvim (RISC OS verzia):\n"

msgid "--columns <number>\tInitial width of window in columns"
msgstr "--columns <počet>\tPočiatočná šírka okna v stĺpcoch"

msgid "--rows <number>\tInitial height of window in rows"
msgstr "--rows <počet>\tPočiatočná výška okna v riadkoch"

msgid ""
"\n"
"Arguments recognised by gvim (GTK+ version):\n"
msgstr ""
"\n"
"Argumenty dostupné pre gvim (GTK+ verzia):\n"

msgid "-display <display>\tRun vim on <display> (also: --display)"
msgstr "-display <displej>\tSpustí vim na <displej> (tiež --display)"

msgid "--role <role>\tSet a unique role to identify the main window"
msgstr "-role <rola>\tNastaví unikátnu rolu pre identifikáciu hlavného okna"

msgid "--socketid <xid>\tOpen Vim inside another GTK widget"
msgstr "--socketid <xid>\tOtvorí Vim vnútri iného GTK programu."

msgid ""
"\n"
"Arguments recognised by kvim (KDE version):\n"
msgstr ""
"\n"
"Argumenty dostupné pre kvim (KDE verzia):\n"

msgid "-black\t\tUse reverse video"
msgstr "-black\t\tPoužije reverzné farby"

msgid "-tip\t\t\tDisplay the tip dialog on startup"
msgstr "-tip\t\t\tZobraz tip pri štarte"

msgid "-notip\t\tDisable the tip dialog"
msgstr "-notip\t\tNezobrazuj tip pri štarte"

msgid "--display <display>\tRun vim on <display>"
msgstr "-display <displej>\tSpustí vim na <displej>"

msgid "-P <parent title>\tOpen Vim inside parent application"
msgstr "-P <titulok rodiča>\tOtvor Vim vnútri materskej aplikácie"

msgid "No display"
msgstr "Bez grafického rozhrania"

#. Failed to send, abort.
msgid ": Send failed.\n"
msgstr ": Odoslanie zlyhalo.\n"

#. Let vim start normally.
msgid ": Send failed. Trying to execute locally\n"
msgstr ": Odoslanie zlyhalo. Pokúšam sa spustiť lokálne\n"

#, c-format
msgid "%d of %d edited"
msgstr "%d upravených súborov z %d"

msgid "No display: Send expression failed.\n"
msgstr "Žiaden graf. mód: Odoslanie výrazu zlyhalo.\n"

msgid ": Send expression failed.\n"
msgstr ": Odoslanie výrazu zlyhalo.\n"

msgid "No marks set"
msgstr "Nie sú nastavené žiadne značky"

#, c-format
msgid "E283: No marks matching \"%s\""
msgstr "E283:\"%s\" nevyhovujú žiadne značky"

#. Highlight title
msgid ""
"\n"
"mark line col file/text"
msgstr ""
"\n"
"značka riadok stĺpec súbor/text"

#. Highlight title
msgid ""
"\n"
" jump line col file/text"
msgstr ""
"\n"
" skok riadok stĺpec súbor/text"

#. Highlight title
msgid ""
"\n"
"change line col text"
msgstr ""
"\n"
"značka riadok stĺpec text"

#, c-format
msgid ""
"\n"
"# File marks:\n"
msgstr ""
"\n"
"# Súborové značky:\n"

#. Write the jumplist with -'
#, c-format
msgid ""
"\n"
"# Jumplist (newest first):\n"
msgstr ""
"\n"
"# Zoznam skokov (začínajúci najnovšou položkou):\n"

#, c-format
msgid ""
"\n"
"# History of marks within files (newest to oldest):\n"
msgstr ""
"\n"
"# História značiek v súboroch (začínajúci najnovšou položkou):\n"

msgid "Missing '>'"
msgstr "Chýba '>'"

msgid "E543: Not a valid codepage"
msgstr "E543: Chybná kódová stránka"

msgid "E284: Cannot set IC values"
msgstr "E284: Nedajú sa nastaviť IC hodnoty"

msgid "E285: Failed to create input context"
msgstr "E285: Nepodarilo sa vytvoriť vstupný kontext"

msgid "E286: Failed to open input method"
msgstr "E286: Nepodarilo sa otvoriť vstupnú metódu"

msgid "E287: Warning: Could not set destroy callback to IM"
msgstr "E287: Varovanie: likvidačné spätné volanie sa nedá nastaviť na IM"

msgid "E288: input method doesn't support any style"
msgstr "E288: vstupná metóda nepodporuje žiadny štýl"

msgid "E289: input method doesn't support my preedit type"
msgstr "E289: vstupná metóda nepodporuje môj 'preedit' typ"

msgid "E290: over-the-spot style requires fontset"
msgstr "E290: Nadbodový štýl vyžaduje sadu fontov (fontset)"

msgid "E291: Your GTK+ is older than 1.2.3. Status area disabled"
msgstr "E291: Máte GTK+ verziu staršiu než 1.2.3. Stavová plocha vypnutá."

msgid "E292: Input Method Server is not running"
msgstr "E292: Server vstupných metód nebeží"

msgid "E293: block was not locked"
msgstr "E293: blok nebol zamknutý"

msgid "E294: Seek error in swap file read"
msgstr "E294: Chyba posunu pri čítaní odkladacieho súboru"

msgid "E295: Read error in swap file"
msgstr "E295: Chyba pri čítaní odkladacieho súboru"

msgid "E296: Seek error in swap file write"
msgstr "E296: Chyba posunu pri ukladaní do odkladacieho súboru"

msgid "E297: Write error in swap file"
msgstr "E297: Chyba pri ukladaní do odkladacieho súboru"

msgid "E300: Swap file already exists (symlink attack?)"
msgstr "E300: Odkladací súbor už existuje (symlink útok?)"

msgid "E298: Didn't get block nr 0?"
msgstr "E298: Nedá sa získať blok 0?"

msgid "E298: Didn't get block nr 1?"
msgstr "E298: Nedá sa získať blok 1?"

msgid "E298: Didn't get block nr 2?"
msgstr "E298: Nedá sa získať blok 2?"

#. could not (re)open the swap file, what can we do????
msgid "E301: Oops, lost the swap file!!!"
msgstr "E301: Ups, odkladací súbor bol stratený!!!"

msgid "E302: Could not rename swap file"
msgstr "E302: Nedá sa premenovať odkladací súbor"

#, c-format
msgid "E303: Unable to open swap file for \"%s\", recovery impossible"
msgstr "E303: Nedá sa otvoriť odkladací súbor pre \"%s\", oprava nemožná"

msgid "E304: ml_upd_block0(): Didn't get block 0??"
msgstr "E304: ml_upd_block0(): nedá sa získať blok 0??"

#, c-format
msgid "E305: No swap file found for %s"
msgstr "E305: Odkladací súbor pre %s nebol nájdený"

msgid "Enter number of swap file to use (0 to quit): "
msgstr ""
"Zadajte číslo odkladacieho súboru, ktorý sa má použit (0 pre ukončenie): "

#, c-format
msgid "E306: Cannot open %s"
msgstr "E306: Nedá sa otvoriť %s"

msgid "Unable to read block 0 from "
msgstr "Nedá sa čítať blok 0 z "

msgid ""
"\n"
"Maybe no changes were made or Vim did not update the swap file."
msgstr ""
"\n"
"Možno nedošlo k žiadnym zmenám, alebo Vim neaktualizoval odkladací súbor."

msgid " cannot be used with this version of Vim.\n"
msgstr " nedá sa použiť s touto verziou Vim.\n"

msgid "Use Vim version 3.0.\n"
msgstr "Použite Vim verziu 3.0.\n"

#, c-format
msgid "E307: %s does not look like a Vim swap file"
msgstr "E307: %s sa nezdá byť odkladacím súborom Vim"

msgid " cannot be used on this computer.\n"
msgstr " nedá sa použíť na tomto počítači.\n"

msgid "The file was created on "
msgstr "Súbor bol vytvorený "

msgid ""
",\n"
"or the file has been damaged."
msgstr ""
",\n"
"alebo bol súbor poškodený."

#, c-format
msgid "Using swap file \"%s\""
msgstr "Používam odkladací súbor \"%s\""

#, c-format
msgid "Original file \"%s\""
msgstr "Pôvodný súbor \"%s\""

msgid "E308: Warning: Original file may have been changed"
msgstr "E308: Varovanie: Pôvodný súbor mohol byť zmenený"

#, c-format
msgid "E309: Unable to read block 1 from %s"
msgstr "E309: Nedá sa čítať blok 1 z %s"

msgid "???MANY LINES MISSING"
msgstr "???CHÝBA MNOHO RIADKOV"

msgid "???LINE COUNT WRONG"
msgstr "???CHYBNÝ POČET RIADKOV"

msgid "???EMPTY BLOCK"
msgstr "???PRÁZDNY BLOK"

msgid "???LINES MISSING"
msgstr "???CHÝBAJÚCE RIADKY"

#, c-format
msgid "E310: Block 1 ID wrong (%s not a .swp file?)"
msgstr "E310: ID bloku 1 je chybné (je %s odkladacím súborom?)"

msgid "???BLOCK MISSING"
msgstr "???CHÝBA BLOK"

msgid "??? from here until ???END lines may be messed up"
msgstr "od ??? po ???END môžu byť riadky pomiešané"

msgid "??? from here until ???END lines may have been inserted/deleted"
msgstr "od ??? po ???END môžu byť riadky vložené/vymazané"

msgid "???END"
msgstr "???KONIEC"

msgid "E311: Recovery Interrupted"
msgstr "E311: Obnova prerušená"

msgid ""
"E312: Errors detected while recovering; look for lines starting with ???"
msgstr ""
"E312: V priebehu obnovy došlo k chybám; skontrolujte riadky začínajúce na ???"

msgid "See \":help E312\" for more information."
msgstr "Pozrite \":help E312\" pre ďalšie informácie"

msgid "Recovery completed. You should check if everything is OK."
msgstr "Obnova dokončená. Skontrolujte, či je všetko v poriadku."

msgid ""
"\n"
"(You might want to write out this file under another name\n"
msgstr ""
"\n"
"(Zvážte uloženie tohoto súboru pod iným menom\n"

msgid "and run diff with the original file to check for changes)\n"
msgstr "a pomocou programu diff zistite zmeny oproti pôvodnému súboru)\n"

msgid ""
"Delete the .swp file afterwards.\n"
"\n"
msgstr "Potom vymažte odkladací súbor s príponou .swp.\n"

#. use msg() to start the scrolling properly
msgid "Swap files found:"
msgstr "Nájdené odkladacie súbory:"

msgid "  In current directory:\n"
msgstr "  V aktuálnom adresári:\n"

msgid "  Using specified name:\n"
msgstr "  So zadaným menom:\n"

msgid "  In directory "
msgstr "  V adresári "

msgid "   -- none --\n"
msgstr "   -- žiadne --\n"

msgid "     owned by: "
msgstr "      vlastník: "

msgid "  dated: "
msgstr "  dátum vytvorenia: "

msgid "       dated: "
msgstr "  dátum vytvorenia: "

msgid "     [from Vim version 3.0]"
msgstr "     [od Vim verzie 3.0]"

msgid "     [does not look like a Vim swap file]"
msgstr "     [nevyzerá ako odkladací súbor Vim]"

msgid "     file name: "
msgstr "    názov súboru: "

msgid ""
"\n"
"     modified: "
msgstr ""
"\n"
"       zmenený: "

msgid "YES"
msgstr "ÁNO"

msgid "no"
msgstr "nie"

msgid ""
"\n"
"     user name: "
msgstr ""
"\n"
"  užívateľské meno: "

msgid "  host name: "
msgstr "  názov počítača: "

msgid ""
"\n"
"     host name: "
msgstr ""
"\n"
"     názov počítača: "

msgid ""
"\n"
"    process ID: "
msgstr ""
"\n"
"     ID procesu : "

msgid " (still running)"
msgstr " (stále beží)"

msgid ""
"\n"
"     [not usable with this version of Vim]"
msgstr ""
"\n"
"     [nepoužiteľné s touto verziou Vim]"

msgid ""
"\n"
"     [not usable on this computer]"
msgstr ""
"\n"
"     [nepoužitelné na tomto počítači]"

msgid "     [cannot be read]"
msgstr "     [nedá sa prečítať]"

msgid "     [cannot be opened]"
msgstr "     [nedá sa otvoriť]"

msgid "E313: Cannot preserve, there is no swap file"
msgstr "E313: Nedá sa zachovať - odkladací súbor neexistuje"

msgid "File preserved"
msgstr "Súbor zachovaný"

msgid "E314: Preserve failed"
msgstr "E314: Uchovanie sa nepodarilo"

#, c-format
msgid "E315: ml_get: invalid lnum: %ld"
msgstr "E315: ml_get: chybné číslo riadku: %ld"

#, c-format
msgid "E316: ml_get: cannot find line %ld"
msgstr "E316: ml_get: nedá sa nájsť riadok %ld"

msgid "E317: pointer block id wrong 3"
msgstr "E317: chybné číslo ukazovateľa na blok 3"

msgid "stack_idx should be 0"
msgstr "stack_idx by mal mať hodnotu 3"

msgid "E318: Updated too many blocks?"
msgstr "E318: Aktualizovaných príliš veľa blokov?"

msgid "E317: pointer block id wrong 4"
msgstr "E317: chybné číslo ukazovateľa na blok 4"

msgid "deleted block 1?"
msgstr "vymazaný blok 1?"

#, c-format
msgid "E320: Cannot find line %ld"
msgstr "E320: Nedá sa nájsť riadok %ld"

msgid "E317: pointer block id wrong"
msgstr "E317: chybné číslo ukazovateľa na blok"

msgid "pe_line_count is zero"
msgstr "pe_line_count má nulovú hodnotu"

#, c-format
msgid "E322: line number out of range: %ld past the end"
msgstr "E322: číslo riadku je mimo rozsah: %ld (za koncom)"

#, c-format
msgid "E323: line count wrong in block %ld"
msgstr "E323: chybný počet riadkov v bloku %ld"

msgid "Stack size increases"
msgstr "Nárast veľkosti zásobníku"

msgid "E317: pointer block id wrong 2"
msgstr "E317: chybný číslo ukazovateľa na blok 2"

msgid "E325: ATTENTION"
msgstr "E325: POZOR"

msgid ""
"\n"
"Found a swap file by the name \""
msgstr ""
"\n"
"Nájdený odkladací súbor s menom \""

msgid "While opening file \""
msgstr "Pri otváraní súboru \""

msgid "   NEWER than swap file!\n"
msgstr "   NOVŠÍ ako odkladací súbor!\n"

#. Some of these messages are long to allow translation to
#. * other languages.
msgid ""
"\n"
"(1) Another program may be editing the same file.\n"
"  If this is the case, be careful not to end up with two\n"
"  different instances of the same file when making changes.\n"
msgstr ""
"\n"
"(1) Súbor môže byť upravovaný iným programom.\n"
"  Ak je tomu tak, potom si dajte pozor, aby ste po uložení zmien\n"
"  nemali dve rôzne verzie toho istého súboru.\n"

msgid "  Quit, or continue with caution.\n"
msgstr "  Ukončite program, alebo opatrne pokračujte v úpravách.\n"

msgid ""
"\n"
"(2) An edit session for this file crashed.\n"
msgstr ""
"\n"
"(2) Úprava tohoto súboru bola prerušená neočakávaným ukončením programu.\n"

msgid "  If this is the case, use \":recover\" or \"vim -r "
msgstr "  Ak je tomu tak, potom použite \":recover\" alebo \"vim -r "

msgid ""
"\"\n"
"  to recover the changes (see \":help recovery\").\n"
msgstr ""
"\"\n"
"  pre obnovenie zmien (viď \":help recovery)\".\n"

msgid "  If you did this already, delete the swap file \""
msgstr "  Pokiaľ ste tak už urobili, tak vymažte odkladací súbor \""

msgid ""
"\"\n"
"  to avoid this message.\n"
msgstr ""
"\"\n"
"  a táto správa sa už nebude objavovať.\n"

msgid "Swap file \""
msgstr "Odkladací súbor \""

msgid "\" already exists!"
msgstr "\" už existuje!"

msgid "VIM - ATTENTION"
msgstr "VIM - POZOR"

msgid "Swap file already exists!"
msgstr "Odkladací súbor už existuje!"

msgid ""
"&Open Read-Only\n"
"&Edit anyway\n"
"&Recover\n"
"&Quit\n"
"&Abort"
msgstr ""
"&Otvoriť iba pre čítanie\n"
"&Pokračovať v úpravách\n"
"O&bnoviť súbor\n"
"&Koniec\n"
"&Zrušiť"

msgid ""
"&Open Read-Only\n"
"&Edit anyway\n"
"&Recover\n"
"&Quit\n"
"&Abort\n"
"&Delete it"
msgstr ""
"&Otvoriť iba pre čítanie\n"
"&Pokračovat v úpravách\n"
"O&bnoviť súbor\n"
"&Koniec\n"
"&Zrušiť\n"
"Z&mazať"

msgid "E326: Too many swap files found"
msgstr "E326: Príliš mnoho odkladacích súborov"

msgid "E327: Part of menu-item path is not sub-menu"
msgstr "E327: Časť cesty k predmetu ponuky nie je podponukou"

msgid "E328: Menu only exists in another mode"
msgstr "E328: Ponuka existuje iba v inom móde"

msgid "E329: No menu \"%s\""
msgstr "E329: Ponuka \"%s\" neexistuje"

msgid "E330: Menu path must not lead to a sub-menu"
msgstr "E330: Cesta ponuky nesmie viesť do podponuky"

msgid "E331: Must not add menu items directly to menu bar"
msgstr "E331: Položky ponuky sa nejdú pridávať priamo na lištu"

msgid "E332: Separator cannot be part of a menu path"
msgstr "E332: Oddeľovač nesmie byť časťou cesty ponuky"

#. Now we have found the matching menu, and we list the mappings
#. Highlight title
msgid ""
"\n"
"--- Menus ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Ponuky ---"

msgid "Tear off this menu"
msgstr "Odtrhnúť tuto ponuku"

msgid "E333: Menu path must lead to a menu item"
msgstr "E333: Cesta ponuky musí viesť k položke ponuky"

#, c-format
msgid "E334: Menu not found: %s"
msgstr "E334: Ponuka nenájdená: %s"

#, c-format
msgid "E335: Menu not defined for %s mode"
msgstr "E335: V %s móde nie je ponuka definovaná"

msgid "E336: Menu path must lead to a sub-menu"
msgstr "E336: Cesta ponuky musí viesť do podponuky"

msgid "E337: Menu not found - check menu names"
msgstr "E337: Ponuka nenájdená - skontrolujte názvy ponúk"

#, c-format
msgid "Error detected while processing %s:"
msgstr "Chyba pri spracovaní %s:"

#, c-format
msgid "line %4ld:"
msgstr "riadok %4ld:"

#, c-format
msgid "E354: Invalid register name: '%s'"
msgstr "E354: '%s' nie je prístupné meno registru"

msgid "Messages maintainer: Bram Moolenaar <Bram@vim.org>"
msgstr "Správca prekladu: Lubomir Host <rajo@platon.sk>"

msgid "Interrupt: "
msgstr "Prerušenie: "

msgid "Press ENTER or type command to continue"
msgstr "Stlačte ENTER alebo zadajte príkaz pre pokračovanie"

msgid "-- More --"
msgstr "-- Pokračovanie --"

msgid " SPACE/d/j: screen/page/line down, b/u/k: up, q: quit "
msgstr " MEDZERA/d/j: obrazovka/stránka/riadok dole, b/u/k: hore, q: koniec "

msgid "Question"
msgstr "Otázka"

# TODO: Translate as "&Ano\n&Nie" ?
msgid ""
"&Yes\n"
"&No"
msgstr ""
"&Ano\n"
"&Nie"

# TODO: Translate as "&Ano\n&Nie\n&Uložiť všetko\nZahodiť &všetko\n&Zrušiť" ?
msgid ""
"&Yes\n"
"&No\n"
"Save &All\n"
"&Discard All\n"
"&Cancel"
msgstr ""
"&Ano\n"
"&Nie\n"
"&Uložiť všetko\n"
"Zahodiť &všetko\n"
"&Zrušiť"

msgid "Select Directory dialog"
msgstr "Dialóg pre vytvorenie adresára"

msgid "Save File dialog"
msgstr "Dialóg pre ukladanie súborov"

msgid "Open File dialog"
msgstr "Dialóg pre otváranie súborov"

msgid "E338: Sorry, no file browser in console mode"
msgstr "E338: Ľutujem, ale konzolová verzia nepodporuje prehliadač súborov"

msgid "E766: Insufficient arguments for printf()"
msgstr "E766: Chybné argumenty pre funkciu printf()"

msgid "E767: Too many arguments to printf()"
msgstr "E767: Príliš mnoho argumentov pre funkciu printf()"

msgid "W10: Warning: Changing a readonly file"
msgstr "W10: Varovanie: mením súbor iba pre čítanie"

msgid "Type number or click with mouse (<Enter> cancels): "
msgstr "Zadajte číslo ale kliknite myšou (<Enter> zruší): "

msgid "Choice number (<Enter> cancels): "
msgstr "Zvoľte číslo (<Enter> zruší): "

msgid "1 more line"
msgstr "1 nový riadok"

msgid "1 line less"
msgstr "1 vymazaný riadok"

#, c-format
msgid "%ld more lines"
msgstr "%ld nových riadkov"

#, c-format
msgid "%ld fewer lines"
msgstr "%ld vymazaných riadkov"

msgid " (Interrupted)"
msgstr " (Prerušené)"

msgid "Beep!"
msgstr "Piip!"

msgid "Vim: preserving files...\n"
msgstr "Vim: zachovávam súbory...\n"

#. close all memfiles, without deleting
msgid "Vim: Finished.\n"
msgstr "Vim: ukončený\n"

#, c-format
msgid "ERROR: "
msgstr "CHYBA: "

#, c-format
msgid ""
"\n"
"[bytes] total alloc-freed %lu-%lu, in use %lu, peak use %lu\n"
msgstr ""
"\n"
"[bajtov] celkom uvolnené-alokované %lu-%lu, využité %lu, maximálne využitie %lu\n"

#, c-format
msgid ""
"[calls] total re/malloc()'s %lu, total free()'s %lu\n"
"\n"
msgstr ""
"[volanie] celkom re/malloc(): %lu, celkom free() %lu\n"
"\n"

msgid "E340: Line is becoming too long"
msgstr "E340: Riadok sa stáva príliš dlhým"

#, c-format
msgid "E341: Internal error: lalloc(%ld, )"
msgstr "E341: Vnútorná chyba: lalloc(%ld, )"

#, c-format
msgid "E342: Out of memory! (allocating %lu bytes)"
msgstr "E342: Nedostatok pamäte! (alokujem %lu bajtov)"

#, c-format
msgid "Calling shell to execute: \"%s\""
msgstr "Volám shell na spustenie: \"%s\""

msgid "E545: Missing colon"
msgstr "E545: Chýba dvojbodka"

msgid "E546: Illegal mode"
msgstr "E546: Neprípustný mód"

msgid "E547: Illegal mouseshape"
msgstr "E547: Chybný tvar myši"

msgid "E548: digit expected"
msgstr "E548: očakávaná číslica"

msgid "E549: Illegal percentage"
msgstr "E549: Neprípustné percento"

msgid "Enter encryption key: "
msgstr "Zadajte šifrovací kľúč: "

msgid "Enter same key again: "
msgstr "Vložte ten istý kľúč znova: "

msgid "Keys don't match!"
msgstr "Kľúče sa nezhodujú!"

#, c-format
msgid ""
"E343: Invalid path: '**[number]' must be at the end of the path or be "
"followed by '%s'."
msgstr ""
"E343: Chybná cesta: '**[číslo] musí byť buď na konci cesty, alebo musí byť\n"
"nasledované '%s. Viď :help path."

#, c-format
msgid "E344: Can't find directory \"%s\" in cdpath"
msgstr "E344: Adresár \"%s\" sa nedá nájsť v cdpath"

#, c-format
msgid "E345: Can't find file \"%s\" in path"
msgstr "E345: Súbor \"%s\" sa nepodarilo nájsť"

#, c-format
msgid "E346: No more directory \"%s\" found in cdpath"
msgstr "E346: Žiadny ďalší adresár \"%s\" nebol v cdpath nájdený"

#, c-format
msgid "E347: No more file \"%s\" found in path"
msgstr "E347: Žiadny ďalší súbor \"%s\" nebol v ceste nájdený"

#. Get here when the server can't be found.
msgid "Cannot connect to Netbeans #2"
msgstr "Nedá sa pripojiť na Netbeans #2"

msgid "Cannot connect to Netbeans"
msgstr "Nedá sa pripojiť na Netbeans"

#, c-format
msgid "E668: Wrong access mode for NetBeans connection info file: \"%s\""
msgstr "E668: Zlé prístupové práva pre súbor s informáciami pre NetBeans spojenie: \"%s\""

msgid "read from Netbeans socket"
msgstr "čítanie z Netbeans soketu"

msgid "E658: NetBeans connection lost for buffer %ld"
msgstr "E658: Stratené NetBeans spojenie pre buffer %ld"

msgid "E505: "
msgstr "E505: "

msgid "Warning: terminal cannot highlight"
msgstr "Varovanie: terminál nepodporuje zvýrazňovanie"

msgid "E348: No string under cursor"
msgstr "E348: Pod kurzorom nie je žiadny reťazec"

msgid "E349: No identifier under cursor"
msgstr "E349: Pod kurzorom nie je žiadny identifikátor"

msgid "E352: Cannot erase folds with current 'foldmethod'"
msgstr "E352: Pomocou 'foldmethod' sa nedá vymazať vnorenie"

msgid "E664: changelist is empty"
msgstr "E664: zoznam zmien je prázdny"

msgid "E662: At start of changelist"
msgstr "E662: Na začiatku zoznamu zmien"

msgid "E663: At end of changelist"
msgstr "E663: Na konci zoznamu zmien"

msgid "Type :quit<Enter> to exit Vim"
msgstr "Zadajte :quit<Enter> pre ukončenie programu Vim"

#, c-format
msgid "1 line %sed 1 time"
msgstr "počet riadkov upravených naraz pomocou %s: 1"

#, c-format
msgid "1 line %sed %d times"
msgstr "1 riadok upravený pomocou %s %d krát"

#, c-format
msgid "%ld lines %sed 1 time"
msgstr "%ld riadkov upravených naraz pomocou %s"

#, c-format
msgid "%ld lines %sed %d times"
msgstr "%ld riadkov upravených pomocou %s %d krát"

#, c-format
msgid "%ld lines to indent... "
msgstr "%ld riadkov pre odsadenie..."

msgid "1 line indented "
msgstr "1 riadok odsadený "

#, c-format
msgid "%ld lines indented "
msgstr "%ld riadkov odsadených "

msgid "E748: No previously used register"
msgstr "E748: Žiadny predtým používaný register"

#. must display the prompt
msgid "cannot yank; delete anyway"
msgstr "nedá sa kopírovať; napriek tomu vymazané"

msgid "1 line changed"
msgstr "1 riadok zmenený"

#, c-format
msgid "%ld lines changed"
msgstr "%ld zmenených riadkov"

#, c-format
msgid "freeing %ld lines"
msgstr "uvolňujem %ld riadkov"

msgid "block of 1 line yanked"
msgstr "skopírovaný blok 1 riadku"

msgid "1 line yanked"
msgstr "1 riadok skopírovaný"

msgid "block of %ld lines yanked"
msgstr "skopírovaný blok %ld riadkov"

#, c-format
msgid "%ld lines yanked"
msgstr "%ld skopírovaných riadkov"

#, c-format
msgid "E353: Nothing in register %s"
msgstr "E353: Register %s je prázdny"

#. Highlight title
msgid ""
"\n"
"--- Registers ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Registre ---"

msgid "Illegal register name"
msgstr "Neprípustný názov registra"

#, c-format
msgid ""
"\n"
"# Registers:\n"
msgstr ""
"\n"
"# Registre:\n"

msgid "E574: Unknown register type %d"
msgstr "E574: Neznámy typ registra %d"

#, c-format
msgid "%ld Cols; "
msgstr "%ld Stĺpcov; "

#, c-format
msgid "Selected %s%ld of %ld Lines; %ld of %ld Words; %ld of %ld Bytes"
msgstr "Vybraných %s%ld z %ld Riadkov; %ld zo %ld Slov; %ld z %ld Bajtov"

msgid ""
"Selected %s%ld of %ld Lines; %ld of %ld Words; %ld of %ld Chars; %ld of %ld "
"Bytes"
msgstr "Vybraných %s%ld z %ld Riadkov; %ld zo %ld Slov; %ld z %ld Znakov; %ld z %ld Bajtov"

#, c-format
msgid "Col %s of %s; Line %ld of %ld; Word %ld of %ld; Byte %ld of %ld"
msgstr "Stĺpec %s z %s; Riadok %ld z %ld; Slovo %ld z %ld; Bajt %ld z %ld"

#, c-format
msgid ""
"Col %s of %s; Line %ld of %ld; Word %ld of %ld; Char %ld of %ld; Byte %ld of "
"%ld"
msgstr "Stĺpec %s z %s; Riadok %ld z %ld; Slovo %ld z %ld; Znak %ld z %ld; Bajt %ld z %ld"

#, c-format
msgid "(+%ld for BOM)"
msgstr "(+%ld pre BOM)"

msgid "%<%f%h%m%=Page %N"
msgstr "%<%f%h%m%=Strana %N"

msgid "Thanks for flying Vim"
msgstr "Ďakujeme za použitie Vim"

msgid "E518: Unknown option"
msgstr "E518: Neznáma voľba"

msgid "E519: Option not supported"
msgstr "E519: Voľba nie je podporovaná"

msgid "E520: Not allowed in a modeline"
msgstr "E520: Nie je v modeline povolené"

msgid "E521: Number required after ="
msgstr "E521: Po = je vyžadované číslo"

msgid "E522: Not found in termcap"
msgstr "E522: Nenájdený v termcape"

#, c-format
msgid "E539: Illegal character <%s>"
msgstr "E539: Neprípustný znak <%s>"

msgid "E529: Cannot set 'term' to empty string"
msgstr "E529: Voľba 'term' nemôže byť prázdna"

msgid "E530: Cannot change term in GUI"
msgstr "E530: V grafickom móde (GUI) sa nedá meniť typ terminálu"

msgid "E531: Use \":gui\" to start the GUI"
msgstr "E531: Použite \"gui\" pre spustenie GUI"

msgid "E589: 'backupext' and 'patchmode' are equal"
msgstr "E589: voľby 'backupext' a 'patchmode' majú rovnakú hodnotu"

msgid "E617: Cannot be changed in the GTK+ 2 GUI"
msgstr "E617: Nedá sa zmeniť v grafickom rozhraní GTK+ 2"

msgid "E524: Missing colon"
msgstr "E524: Chýba dvojbodka"

msgid "E525: Zero length string"
msgstr "E525: Reťazec s nulovou dĺžkou"

#, c-format
msgid "E526: Missing number after <%s>"
msgstr "E526: Po <%s> chýba číslo"

msgid "E527: Missing comma"
msgstr "E527: Chýba čiarka"

msgid "E528: Must specify a ' value"
msgstr "E528: Je nutné zadať hodnotu '"

msgid "E595: contains unprintable or wide character"
msgstr "E595: obsahuje netlačiteľné znaky"

msgid "E596: Invalid font(s)"
msgstr "E596: Chybné písma"

msgid "E597: can't select fontset"
msgstr "E597: nedá sa vybrať sada písiem"

msgid "E598: Invalid fontset"
msgstr "E598: Chybná sada písiem"

msgid "E533: can't select wide font"
msgstr "E533: nedá sa vybrať široký font"

msgid "E534: Invalid wide font"
msgstr "E534: Chybné široké písmo"

#, c-format
msgid "E535: Illegal character after <%c>"
msgstr "E535: Neprípustný znak po <%c>"

msgid "E536: comma required"
msgstr "E536: je nutná čiarka"

#, c-format
msgid "E537: 'commentstring' must be empty or contain %s"
msgstr "E537: 'commentstring' (komentár) musí byť prázdny alebo musí obsahovať %s"

msgid "E538: No mouse support"
msgstr "E538: Bez podpory myši"

msgid "E540: Unclosed expression sequence"
msgstr "E540: Neuzatvorené zoskupenie výrazov"

msgid "E541: too many items"
msgstr "E541: príliš mnoho položiek"

msgid "E542: unbalanced groups"
msgstr "E542: nevyvážené skupiny"

msgid "E590: A preview window already exists"
msgstr "E590: Okno náhľadu už existuje"

msgid "W17: Arabic requires UTF-8, do ':set encoding=utf-8'"
msgstr "W17: Mód Arabic vyžaduje kódovanie UTF-8, nastavte to príkazom ':set encoding=utf-8'"

#, c-format
msgid "E593: Need at least %d lines"
msgstr "E593: Minimálny potrebný počet riadkov je %d"

#, c-format
msgid "E594: Need at least %d columns"
msgstr "E594: Minimálne potrebný počet stĺpcov je %d"

#, c-format
msgid "E355: Unknown option: %s"
msgstr "E355: Neznáma voľba: %s"

msgid ""
"\n"
"--- Terminal codes ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Kódy terminálu ---"

msgid ""
"\n"
"--- Global option values ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Nastavenie globálnych volieb ---"

msgid ""
"\n"
"--- Local option values ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Nastavenie lokálnych volieb ---"

msgid ""
"\n"
"--- Options ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Možnosti ---"

msgid "E356: get_varp ERROR"
msgstr "E356: get_varp CHYBA"

#, c-format
msgid "E357: 'langmap': Matching character missing for %s"
msgstr "E357: 'langmap': pre %s chýba vyhovujúci znak"

#, c-format
msgid "E358: 'langmap': Extra characters after semicolon: %s"
msgstr "E358: 'langmap': nadbytočné znaky po bodkočiarke: %s"

msgid "cannot open "
msgstr "nedá sa otvoriť "

msgid "VIM: Can't open window!\n"
msgstr "VIM: Nedá sa otvoriť okno!\n"

msgid "Need Amigados version 2.04 or later\n"
msgstr "Je potrebná Amigados verzia 2.04 alebo novšia\n"

#, c-format
msgid "Need %s version %ld\n"
msgstr "Potrebná %s verzia %ld\n"

msgid "Cannot open NIL:\n"
msgstr "Nedá sa otvoriť NIL:\n"

msgid "Cannot create "
msgstr "Nedá sa vytvoriť "

#, c-format
msgid "Vim exiting with %d\n"
msgstr "Vim ukončený s %d\n"

msgid "cannot change console mode ?!\n"
msgstr "nemôžem zmeniť konzolový mód ?!\n"

msgid "mch_get_shellsize: not a console??\n"
msgstr "mch_get_shellsize: nie je konzolou??\n"

#. if Vim opened a window: Executing a shell may cause crashes
msgid "E360: Cannot execute shell with -f option"
msgstr "E360: Nedá sa spustiť shell s -f voľbou"

msgid "Cannot execute "
msgstr "Nedá sa spustiť "

msgid "shell "
msgstr "shell "

msgid " returned\n"
msgstr " vrátené\n"

msgid "ANCHOR_BUF_SIZE too small."
msgstr "ANCHOR_BUF_SIZE príliš malá."

msgid "I/O ERROR"
msgstr "I/O CHYBA"

msgid "...(truncated)"
msgstr "...(skrátené)"

msgid "'columns' is not 80, cannot execute external commands"
msgstr "'stĺpce' nie je 80, nemôžem spustiť externý príkaz"

msgid "E237: Printer selection failed"
msgstr "E237: Zlyhal výber tlačiarne"

#, c-format
msgid "to %s on %s"
msgstr "%s na %s"

#, c-format
msgid "E613: Unknown printer font: %s"
msgstr "E613: Neznámy font tlačiarne: %s"

#, c-format
msgid "E238: Print error: %s"
msgstr "E238: Chyba tlače: %s"

#, c-format
msgid "Printing '%s'"
msgstr "Tlačím '%s'"

#, c-format
msgid "E244: Illegal charset name \"%s\" in font name \"%s\""
msgstr "E244: Chybný názov znakovej sady \"%s\" v názve písma \"%s\""

#, c-format
msgid "E245: Illegal char '%c' in font name \"%s\""
msgstr "E245: Chybný znak '%c' v názve písma \"%s\""

msgid "E366: Invalid 'osfiletype' option - using Text"
msgstr "E366: Chybná 'osfiletype' voľba - použitie Textu"

msgid "Vim: Double signal, exiting\n"
msgstr "Vim: dvojitý signál, končím\n"

#, c-format
msgid "Vim: Caught deadly signal %s\n"
msgstr "Vim: Zachytený smrtiaci signál %s\n"

#, c-format
msgid "Vim: Caught deadly signal\n"
msgstr "Vim: Zachytený smrtiaci signál\n"

#, c-format
msgid "Opening the X display took %ld msec"
msgstr "Otvorenie X displej zabralo %ld msec"

#. KDE sometimes produces X error that we want to ignore
msgid ""
"\n"
"Vim: Got X error but we continue...\n"
msgstr ""
"\n"
"Vim: Chyba X ale pokračujem ...\n"

msgid ""
"\n"
"Vim: Got X error\n"
msgstr ""
"\n"
"Vim: Chyba X\n"

msgid "Testing the X display failed"
msgstr "Testovanie X displeja zlyhalo"

msgid "Opening the X display timed out"
msgstr "Uplynul čas otvorenia X displeja"

msgid ""
"\n"
"Cannot execute shell "
msgstr ""
"\n"
"Nedá sa spustiť shell "

msgid ""
"\n"
"Cannot execute shell sh\n"
msgstr ""
"\n"
"Nedá sa spustiť sh shell\n"

msgid ""
"\n"
"shell returned "
msgstr ""
"\n"
" návratová hodnota shellu "

msgid ""
"\n"
"Cannot create pipes\n"
msgstr ""
"\n"
"Nedjú sa vytvoriť rúry\n"

msgid ""
"\n"
"Cannot fork\n"
msgstr ""
"\n"
"Vyvolanie fork zlyhalo\n"

msgid ""
"\n"
"Command terminated\n"
msgstr ""
"\n"
"Príkaz ukončený\n"

msgid "XSMP lost ICE connection"
msgstr "XSMP stratilo ICE spojenie"

#, c-format
msgid "dlerror = \"%s\""
msgstr "dlerror = \"%s\""

msgid "Opening the X display failed"
msgstr "Otvorenie X displeja zlyhalo"

msgid "XSMP handling save-yourself request"
msgstr "XSMP spracuváva požiadavku na samouloženie"

msgid "XSMP opening connection"
msgstr "XSMP otvára spojenie"

msgid "XSMP ICE connection watch failed"
msgstr "XSMP kontrola spojenia ICE zlyhala"

#, c-format
msgid "XSMP SmcOpenConnection failed: %s"
msgstr "XSMP SmcOpenConnection zlyhalo: %s"

msgid "At line"
msgstr "Na riadku"

msgid "Could not load vim32.dll!"
msgstr "Nemôžem nahrať vim32.dll!"

msgid "VIM Error"
msgstr "VIM Chyba"

msgid "Could not fix up function pointers to the DLL!"
msgstr "Nemôžem opraviť odkazy funkcií na DLL!"

#, c-format
msgid "shell returned %d"
msgstr "návratová hodnota shellu %d"

#, c-format
msgid "Vim: Caught %s event\n"
msgstr "Vim: Zachytená udalosť %s\n"

msgid "close"
msgstr "zavrieť"

msgid "logoff"
msgstr "odhlásiť"

msgid "shutdown"
msgstr "vypnúť"

msgid "E371: Command not found"
msgstr "E371: Príkaz nenájdený"

msgid ""
"VIMRUN.EXE not found in your $PATH.\n"
"External commands will not pause after completion.\n"
"See :help win32-vimrun for more information."
msgstr ""
"VIMRUN.EXE nenájdený v $PATH.\n"
"Po dokončení externých príkazov nebude výstup pozastavený.\n"
"Pozrite :help win32-vimrun pre viac informácií."

msgid "Vim Warning"
msgstr "Vim Varovanie"

#, c-format
msgid "E372: Too many %%%c in format string"
msgstr "E372: Príliš mnoho %%%c vo formátovacom reťazci"

#, c-format
msgid "E373: Unexpected %%%c in format string"
msgstr "E373: Neočakávaný výskyt %%%c vo formátovacom reťazci"

msgid "E374: Missing ] in format string"
msgstr "E374: Vo formátovacom reťazci chýba ]"

#, c-format
msgid "E375: Unsupported %%%c in format string"
msgstr ""
"E375: Nepodporovaná formátová špecifikácia %%%c vo formátovacom reťazci"

#, c-format
msgid "E376: Invalid %%%c in format string prefix"
msgstr "E376: Neprístupné %%%c v prefixe formátovacieho reťazca"

#, c-format
msgid "E377: Invalid %%%c in format string"
msgstr "E377: Neprístupné %%%c vo formátovacom reťazci"

msgid "E378: 'errorformat' contains no pattern"
msgstr "E378: 'errorformat' neobsahuje žiadny vzor"

msgid "E379: Missing or empty directory name"
msgstr "E379: Chýbajúci alebo prázdny názov adresára"

msgid "E553: No more items"
msgstr "E553: Žiadne ďalšie položky"

#, c-format
msgid "(%d of %d)%s%s: "
msgstr "(%d z %d)%s%s: "

msgid " (line deleted)"
msgstr " (riadok vymazaný)"

msgid "E380: At bottom of quickfix stack"
msgstr "E380: Koniec quickfix zoznamu"

msgid "E381: At top of quickfix stack"
msgstr "E381: Začiatok quickfix zoznamu"

#, c-format
msgid "error list %d of %d; %d errors"
msgstr "zoznam chýb %d z %d; %d chýb"

msgid "E382: Cannot write, 'buftype' option is set"
msgstr "E382: Nedá sa uložiť, je nastavená voľba 'buftype'"

msgid "E683: File name missing or invalid pattern"
msgstr "E683: Chýba meno súboru alebo chybný vzor"

msgid "Cannot open file \"%s\""
msgstr "Nedá sa otvoriť súbor \"%s\""

msgid "E681: Buffer is not loaded"
msgstr "E681: Buffer nie je načítaný"

#, c-format
msgid "E369: invalid item in %s%%[]"
msgstr "E369: chybná položka v %s%%[]"

msgid "E339: Pattern too long"
msgstr "E339: Vzor je príliš dlhý"

msgid "E50: Too many \\z("
msgstr "E50: Príliš mnoho \\z("

#, c-format
msgid "E51: Too many %s("
msgstr "E51: Príliš mnoho %s("

msgid "E52: Unmatched \\z("
msgstr "E52: Nespárované \\z("

#, c-format
msgid "E53: Unmatched %s%%("
msgstr "E53: Nespárované %s%%("

#, c-format
msgid "E54: Unmatched %s("
msgstr "E54: Nespárované %s("

#, c-format
msgid "E55: Unmatched %s)"
msgstr "E55: Nespárované %s)"

#, c-format
msgid "E59: invalid character after %s@"
msgstr "E59: Neprípustný znak po %s@"

#, c-format
msgid "E60: Too many complex %s{...}s"
msgstr "E60: Príliš komplexné %s{...}"

#, c-format
msgid "E61: Nested %s*"
msgstr "E61: Vnorený %s*"

#, c-format
msgid "E62: Nested %s%c"
msgstr "E62: Vnorený %s%c"

msgid "E63: invalid use of \\_"
msgstr "E63: Chybne použité \\_"

#, c-format
msgid "E64: %s%c follows nothing"
msgstr "E64: %s%c nič nenasleduje"

msgid "E65: Illegal back reference"
msgstr "E65: Chybná spätná referencia"

msgid "E66: \\z( not allowed here"
msgstr "E66: \\z( tu nie je povolené"

msgid "E67: \\z1 et al. not allowed here"
msgstr "E67: \\z1 a spol. tu nie je povolené"

msgid "E68: Invalid character after \\z"
msgstr "E68: Neprípustný znak po \\z"

#, c-format
msgid "E69: Missing ] after %s%%["
msgstr "E69: Chýbajúca ] po %s%%["

#, c-format
msgid "E70: Empty %s%%[]"
msgstr "E70: Prázdny %s%%[]"

#, c-format
msgid "E678: Invalid character after %s%%[dxouU]"
msgstr "E678: Neprípustný znak po %s%%[dxouU]"

#, c-format
msgid "E71: Invalid character after %s%%"
msgstr "E71: Neprípustný znak po %s%%"

#, c-format
msgid "E769: Missing ] after %s["
msgstr "E769: Chýbajúca ] po %s["

#, c-format
msgid "E554: Syntax error in %s{...}"
msgstr "E554: Chyba syntaxe v %s{...}"

msgid "External submatches:\n"
msgstr "Vnútorné podradené zhody:\n"

msgid " VREPLACE"
msgstr " NAHRADIŤ VERTIKÁLNE"

msgid " REPLACE"
msgstr " NAHRADIŤ"

msgid " REVERSE"
msgstr " OBRÁTIŤ"

msgid " INSERT"
msgstr " VLOŽIŤ"

msgid " (insert)"
msgstr " (vložiť)"

msgid " (replace)"
msgstr " (nahradiť)"

msgid " (vreplace)"
msgstr " (nahradiť vertikálne)"

msgid " Hebrew"
msgstr " Hebrejský"

msgid " Arabic"
msgstr " Arabský"

msgid " (lang)"
msgstr " (jazyk)"

msgid " (paste)"
msgstr " (vložiť)"

msgid " VISUAL"
msgstr " VIZUÁLNE"

msgid " VISUAL LINE"
msgstr " VIZUÁLNY RIADOK"

msgid " VISUAL BLOCK"
msgstr " VIZUÁLNY BLOK"

msgid " SELECT"
msgstr " ZHODY"

msgid " SELECT LINE"
msgstr " OZNAČ RIADOK"

msgid " SELECT BLOCK"
msgstr " OZNAČ BLOK"

msgid "recording"
msgstr "nahrávam"

#, c-format
msgid "E383: Invalid search string: %s"
msgstr "E383: Neprípustný hľadaný reťazec: %s"

#, c-format
msgid "E384: search hit TOP without match for: %s"
msgstr "E384: hľadanie dosiahlo začiatok bez nájdenia %s"

#, c-format
msgid "E385: search hit BOTTOM without match for: %s"
msgstr "E385: hľadanie dosiahlo koniec bez nájdenia %s"

msgid "E386: Expected '?' or '/' after ';'"
msgstr "E386: Po ';' očakávam '?' alebo '/'"

msgid " (includes previously listed match)"
msgstr " (vrátane už vypísaných zhôd)"

#. cursor at status line
msgid "--- Included files "
msgstr "--- Vložené súbory"

msgid "not found "
msgstr "nenájdené "

msgid "in path ---\n"
msgstr "v ceste ---\n"

msgid " (Already listed)"
msgstr " (Už vypísané)"

msgid " NOT FOUND"
msgstr " NENÁJDENÉ"

#, c-format
msgid "Scanning included file: %s"
msgstr "Prehľadávam vložené súbory: %s"

msgid "E387: Match is on current line"
msgstr "E387: Zhoda je na aktuálnom riadku"

msgid "All included files were found"
msgstr "Všetky vložené súbory boli nájdené"

msgid "No included files"
msgstr "Žiadne vložené súbory"

msgid "E388: Couldn't find definition"
msgstr "E388: Nedá sa nájsť definícia"

msgid "E389: Couldn't find pattern"
msgstr "E389: Nedá sa nájsť vzor"

msgid "E759: Format error in spell file"
msgstr "E759: Chyba formátovania v spell súbore (kontrola pravopisu)"

msgid "E758: Truncated spell file"
msgstr "E758: Odseknutý spell súbor (kontrola pravopisu)"

#, c-format
msgid "Trailing text in %s line %d: %s"
msgstr "Prebytočný text v %s na riadku %d: %s"

#, c-format
msgid "Affix name too long in %s line %d: %s"
msgstr "Prípona príliś dlhá v %s riadok %d: %s"

msgid "E761: Format error in affix file FOL, LOW or UPP"
msgstr "E761: Chyba formátovania v súbore prípon FOL, LOW alebo UPP (NASLEDUJE, MALÉ alebo VEĽKÉ)"

msgid "E762: Character in FOL, LOW or UPP is out of range"
msgstr "E762: Znak v FOL, LOW alebo UPP (NASLEDUJE, MALÉ alebo VEĽKÉ) je mimo rozsah"

msgid "Compressing word tree..."
msgstr "Robím kompresiu stromu slov..."

msgid "E756: Spell checking is not enabled"
msgstr "E756: Kontrola pravopisu nie je zapnutá"

#, c-format
msgid "Warning: Cannot find word list \"%s.%s.spl\" or \"%s.ascii.spl\""
msgstr "Varovanie: Nemožno nájsť zoznam slov \"%s.%s.spl\" alebo \"%s.ascii.spl\""

#, c-format
msgid "Reading spell file \"%s\""
msgstr "Čítam slovníkový súbor \"%s\""

msgid "E757: This does not look like a spell file"
msgstr "E757: Toto sa nezdá byť slovníkovým súborom"

msgid "E771: Old spell file, needs to be updated"
msgstr "E771: Starý slovníkový súbor, potrebuje byť zaktualizovaný"

msgid "E772: Spell file is for newer version of Vim"
msgstr "E772: Slovníkový súbor je pre novšiu verziu Vim"

msgid "E770: Unsupported section in spell file"
msgstr "E770: Nepodporovaná sekcia v slovníkovom súbore"

#, c-format
msgid "Warning: region %s not supported"
msgstr "Varovanie: región %s nie je podporovaný"

#, c-format
msgid "Reading affix file %s ..."
msgstr "Načítavam súbor s príponami %s ..."

#, c-format
msgid "Conversion failure for word in %s line %d: %s"
msgstr "Konverzia slova zlyhala v %s riadok %d: %s"

#, c-format
msgid "Conversion in %s not supported: from %s to %s"
msgstr "Konverzia v %s nie je podporovaná: z %s do %s"

#, c-format
msgid "Conversion in %s not supported"
msgstr "Konverzia v %s nie je podporovaná"

#, c-format
msgid "Invalid value for FLAG in %s line %d: %s"
msgstr "Neplatná hodnota pre príznak (FLAG) v %s riadok %d: %s"

#, c-format
msgid "FLAG after using flags in %s line %d: %s"
msgstr "Príznak (FLAG) po použití príznakov v %s riadok %d: %s"

#, c-format
msgid "Character used for SLASH must be ASCII; in %s line %d: %s"
msgstr "Znak použitý pre SLASH musí byť ASCII; v %s riadok %d: %s"

#, c-format
msgid "Wrong COMPOUNDMAX value in %s line %d: %s"
msgstr "Zlá hodnota COMPOUNDMAX v %s riadok %d: %s"

#, c-format
msgid "Wrong COMPOUNDMIN value in %s line %d: %s"
msgstr "Zlá hodnota COMPOUNDMIN v %s riadok %d: %s"

#, c-format
msgid "Wrong COMPOUNDSYLMAX value in %s line %d: %s"
msgstr "Zlá hodnota COMPOUNDSYLMAX v %s riadok %d: %s"

#, c-format
msgid "Different combining flag in continued affix block in %s line %d: %s"
msgstr "Rozdielna kombinácia príznakov v nasledujúcom bloku prípon v %s riadok %d: %s"

#, c-format
msgid "Duplicate affix in %s line %d: %s"
msgstr "Duplicitná prípona v %s riadok %d: %s"

#, c-format
msgid ""
"Affix also used for BAD/RAR/KEP/NEEDAFFIX/NEEDCOMPOUND in %s line %d: %s"
msgstr ""
"Prípona použitá aj pre BAD/RAR/KEP/NEEDAFFIX/NEEDCOMPOUND in %s line %d: %s"

#, c-format
msgid "Expected Y or N in %s line %d: %s"
msgstr "Očakávane Y alebo N v %s riadok %d: %s"

#, c-format
msgid "Broken condition in %s line %d: %s"
msgstr "Narušená podmienka v %s riadok %d: %s"

#, c-format
msgid "Expected REP count in %s line %d"
msgstr "Očakávam počet REP v %s riadok %d"

#, c-format
msgid "Expected MAP count in %s line %d"
msgstr "Očakávam počet MAP v %s riadok %d"

#, c-format
msgid "Duplicate character in MAP in %s line %d"
msgstr "Opakovaný znak v MAP v %s riadok %d"

#, c-format
msgid "Unrecognized or duplicate item in %s line %d: %s"
msgstr "Nerozpoznaná alebo opakujúca sa položka v %s riadok %d: %s"

#, c-format
msgid "Missing FOL/LOW/UPP line in %s"
msgstr "Chýbajúci riadok FOL/LOW/UPP v %s"

msgid "COMPOUNDSYLMAX used without SYLLABLE"
msgstr "COMPOUNDSYLMAX použitý bez SYLLABLE"

msgid "Too many postponed prefixes"
msgstr "Príliš mnoho odložených prípon"

msgid "Too many compound flags"
msgstr "Príliš mnoho upravovacích príznakov"

msgid "Too many postponed prefixes and/or compound flags"
msgstr "Príliš mnoho odložených prípon a/alebo upravovacích príznakov"

#, c-format
msgid "Missing SOFO%s line in %s"
msgstr "Chýba SOFO%s riadok v %s"

#, c-format
msgid "Both SAL and SOFO lines in %s"
msgstr "SAL a SOFO riadky zároveň v %s"

#, c-format
msgid "Flag is not a number in %s line %d: %s"
msgstr "Príznak nie je číslo v %s na riadku %d: %s"

#, c-format
msgid "Illegal flag in %s line %d: %s"
msgstr "Neprípustný príznak v %s riadok %d: %s"

#, c-format
msgid "%s value differs from what is used in another .aff file"
msgstr "Hodnota %s sa odlišuje od hodnoty použitej v inom .aff súbore"

#, c-format
msgid "Reading dictionary file %s ..."
msgstr "Načítavam slovník %s ..."

#, c-format
msgid "E760: No word count in %s"
msgstr "E760: Chýajúci počet slov v %s"

#, c-format
msgid "line %6d, word %6d - %s"
msgstr "riadok %6d, slovo %6d - %s"

#, c-format
msgid "Duplicate word in %s line %d: %s"
msgstr "Opakujúce sa slovo v %s riadok %d: %s"

#, c-format
msgid "First duplicate word in %s line %d: %s"
msgstr "Prvé duplicitné slovo v %s riadok %d: %s"

#, c-format
msgid "%d duplicate word(s) in %s"
msgstr "%d duplicitné slovo(á) v %s"

#, c-format
msgid "Ignored %d word(s) with non-ASCII characters in %s"
msgstr "Ignorovaných %d slov s nepísmennými znakmi v %s"

#, c-format
msgid "Reading word file %s ..."
msgstr "Načítavam súbor so slovami %s ..."

#, c-format
msgid "Duplicate /encoding= line ignored in %s line %d: %s"
msgstr "Duplicitný riadok /encoding= v %s riadok %d ignorovaný: %s "

#, c-format
msgid "/encoding= line after word ignored in %s line %d: %s"
msgstr "/encoding= riadok nasledujúci po slove v %s riadok %d ignorovaný: %s"

#, c-format
msgid "Duplicate /regions= line ignored in %s line %d: %s"
msgstr "Duplicitný riadok /regions= v %s riadok %d ignorovaný: %s"

#, c-format
msgid "Too many regions in %s line %d: %s"
msgstr "Príliš mnoho regiónov v %s riadok %d: %s"

#, c-format
msgid "/ line ignored in %s line %d: %s"
msgstr "Riadok / v %s riadok %d ignorovaný: %s"

#, c-format
msgid "Invalid region nr in %s line %d: %s"
msgstr "Použíté chybné číslo regiónu v %s riadok %d: %s"

#, c-format
msgid "Unrecognized flags in %s line %d: %s"
msgstr "Nerozpoznaný príznak v %s riadok %d: %s"

#, c-format
msgid "Ignored %d words with non-ASCII characters"
msgstr "Ignorovaných %d slov s nepísmennými znakmi"

#, c-format
msgid "Compressed %d of %d nodes; %d%% remaining"
msgstr "Skomprimovaných %d z %d uzlov; %d%% zostáva"

msgid "E751: Output file name must not have region name"
msgstr "E751: Výstupné meno súboru nesmie mať názov regiónu"

msgid "E754: Only up to 8 regions supported"
msgstr "E754: Podporovaných max. 8 regiónov"

#, c-format
msgid "E755: Invalid region in %s"
msgstr "E755: Chybný región v %s"

msgid "Warning: both compounding and NOBREAK specified"
msgstr "Varovanie: špecifikované spájanie a nezalamovanie"

#, c-format
msgid "Writing spell file %s ..."
msgstr "Ukládám slovníkový súbor %s ..."

msgid "Done!"
msgstr "Hotovo!"

#, c-format
msgid "Estimated runtime memory use: %d bytes"
msgstr "Veľkosť používanej pamäte: %d bajtov"

#, c-format
msgid "E765: 'spellfile' does not have %ld entries"
msgstr "E765: 'spellfile' nemá %ld položiek"

msgid "E763: Word characters differ between spell files"
msgstr "E763: Znaky slov sa odlišujú medzi slovníkovými súbormi"

msgid "Sorry, no suggestions"
msgstr "Prepáčte, žiadne návrhy"

#, c-format
msgid "Sorry, only %ld suggestions"
msgstr "Prepáčte, iba %ld návrhov"

#. avoid more prompt
#, c-format
msgid "Change \"%.*s\" to:"
msgstr "Zmeniť \"%.*s\" na:"

#, c-format
msgid " < \"%.*s\""
msgstr " < \"%.*s\""

msgid "E752: No previous spell replacement"
msgstr "E752: Žiadny predchádzajúce nahradenie podľa slovníka"

#, c-format
msgid "E753: Not found: %s"
msgstr "E753: Nenájdené: %s"

#. This should have been checked when generating the .spl
#. * file.
msgid "E783: duplicate char in MAP entry"
msgstr "E783: duplicitný znak v MAP položke"

#, c-format
msgid "E390: Illegal argument: %s"
msgstr "E390: Neprípustný argument: %s"

#, c-format
msgid "E391: No such syntax cluster: %s"
msgstr "E391: Syntaktická zostava %s neexistuje"

msgid "No Syntax items defined for this buffer"
msgstr "Pre tento buffer nie sú definované žiadne položky syntaxe"

msgid "syncing on C-style comments"
msgstr "synchronizujem podľa komentárov jazyka C"

msgid "no syncing"
msgstr "žiadne synchronizácie"

msgid "syncing starts "
msgstr "synchronizácia začína "

msgid " lines before top line"
msgstr " riadkov pred začiatkom"

msgid ""
"\n"
"--- Syntax sync items ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Položky synchronizácie syntaxe ---"

msgid ""
"\n"
"syncing on items"
msgstr ""
"\n"
"synchronizujem položky"

msgid ""
"\n"
"--- Syntax items ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Položky syntaxe ---"

#, c-format
msgid "E392: No such syntax cluster: %s"
msgstr "E392: Syntaktická zostava %s neexistuje"

msgid "minimal "
msgstr "minimálne "

msgid "maximal "
msgstr "maximálne "

msgid "; match "
msgstr "; zhoda "

msgid " line breaks"
msgstr " zalomení riadkov"

msgid "E395: contains argument not accepted here"
msgstr "E395: obsahuje argumenty, ktoré tu nie sú povolené"

msgid "E396: containedin argument not accepted here"
msgstr "E396: obsahuje argumenty, ktoré tu nie sú povolené"

msgid "E393: group[t]here not accepted here"
msgstr "E393: group[t]here nesmie byť na tomto mieste"

#, c-format
msgid "E394: Didn't find region item for %s"
msgstr "E394: Pre %s chýba položka regiónu"

msgid "E397: Filename required"
msgstr "E397: Vyžadovaný názov súboru"

#, c-format
msgid "E789: Missing ']': %s"
msgstr "E789: Chýba ']': %s"

#, c-format
msgid "E398: Missing '=': %s"
msgstr "E398: Chýba '=': %s"

#, c-format
msgid "E399: Not enough arguments: syntax region %s"
msgstr "E399: Príliš málo argumentov: oblasť syntaxe %s"

msgid "E400: No cluster specified"
msgstr "E400: Nebola zadaná žiadna zostava"

#, c-format
msgid "E401: Pattern delimiter not found: %s"
msgstr "E401: Oddeľovač vzoru %s nenájdený"

#, c-format
msgid "E402: Garbage after pattern: %s"
msgstr "E402: Chyba za vzorom: %s"

msgid "E403: syntax sync: line continuations pattern specified twice"
msgstr "E403: synchronizácia syntaxe: vzor pokračovania riadkov zadaný dvakrát"

#, c-format
msgid "E404: Illegal arguments: %s"
msgstr "E404: Chybné argumenty: %s"

#, c-format
msgid "E405: Missing equal sign: %s"
msgstr "E405: Chýba znamienko rovná sa: %s"

#, c-format
msgid "E406: Empty argument: %s"
msgstr "E406: Prázdny argument: %s"

#, c-format
msgid "E407: %s not allowed here"
msgstr "E407: %s tu nie je povolené"

#, c-format
msgid "E408: %s must be first in contains list"
msgstr "E408: %s musí byť prvý v 'contains' zozname"

#, c-format
msgid "E409: Unknown group name: %s"
msgstr "E409: Neznámy názov skupiny: %s"

#, c-format
msgid "E410: Invalid :syntax subcommand: %s"
msgstr "E410: Chybný podradený príkaz :syntax : %s "

msgid "E679: recursive loop loading syncolor.vim"
msgstr "E679: rekurzívna slučka pri načítavaní syncolor.vim"

#, c-format
msgid "E411: highlight group not found: %s"
msgstr "E411: skupina zvýraznenia %s nebola nájdená"

#, c-format
msgid "E412: Not enough arguments: \":highlight link %s\""
msgstr "E412: Príliš málo argumentov: \":highlight link %s\""

#, c-format
msgid "E413: Too many arguments: \":highlight link %s\""
msgstr "E413: Príliš mnoho argumentov: \":highlight link %s\""

msgid "E414: group has settings, highlight link ignored"
msgstr "E414: skupina je nastavená, odkaz na zvýrazňovaciu skupinu ignorovaný"

#, c-format
msgid "E415: unexpected equal sign: %s"
msgstr "E415: neočakávané znamienko rovná sa: %s"

#, c-format
msgid "E416: missing equal sign: %s"
msgstr "E416: chýba znamienko rovná sa: %s"

#, c-format
msgid "E417: missing argument: %s"
msgstr "E417: chýba argument: %s"

#, c-format
msgid "E418: Illegal value: %s"
msgstr "E418: Neprípustná hodnota: %s"

msgid "E419: FG color unknown"
msgstr "E419: farba popredia nie je známa"

msgid "E420: BG color unknown"
msgstr "E420: farba pozadia nie je známa"

#, c-format
msgid "E421: Color name or number not recognized: %s"
msgstr "E421: Názov alebo číslo farby nebolo rozpoznané: %s"

#, c-format
msgid "E422: terminal code too long: %s"
msgstr "E422: terminálový kód je príliš dlhý: %s"

#, c-format
msgid "E423: Illegal argument: %s"
msgstr "E423: Neprípustný argument: %s"

msgid "E424: Too many different highlighting attributes in use"
msgstr "E424: Používaných príliš veľa odlišných zvýrazňovacích vlastností"

msgid "E669: Unprintable character in group name"
msgstr "E669: Netlačitelný znak v mene skupiny"

msgid "W18: Invalid character in group name"
msgstr "W18: Chybný znak v mene skupiny"

msgid "E555: at bottom of tag stack"
msgstr "E555: na konci zoznamu tagov"

msgid "E556: at top of tag stack"
msgstr "E556: na začiatku zoznamu tagov"

msgid "E425: Cannot go before first matching tag"
msgstr "E425: Nedá sa skočiť pred prvý vyhovujúci tag"

#, c-format
msgid "E426: tag not found: %s"
msgstr "E426: tag %s nenájdený"

msgid " # pri kind tag"
msgstr " # pri typ tag"

msgid "file\n"
msgstr "súbor\n"

msgid "E427: There is only one matching tag"
msgstr "E427: Vyhovuje iba jeden tag"

msgid "E428: Cannot go beyond last matching tag"
msgstr "E428: Za posledný vyhovujúci tag sa nedá preskočiť"

#, c-format
msgid "File \"%s\" does not exist"
msgstr "Súbor \"%s\" neexistuje"

#. Give an indication of the number of matching tags
#, c-format
msgid "tag %d of %d%s"
msgstr "tag %d z %d%s"

msgid " or more"
msgstr " alebo viac"

msgid " Using tag with different case!"
msgstr " Používam tag s písmom inej veľkosti!"

#, c-format
msgid "E429: File \"%s\" does not exist"
msgstr "E429: Súbor \"%s\" neexistuje"

#. Highlight title
msgid ""
"\n"
" # TO tag     FROM line in file/text"
msgstr ""
"\n"
" # CIEĽ tag    ŠTART riadok v súbore/texte"

#, c-format
msgid "Searching tags file %s"
msgstr "Prehľadávam súbor tagov %s"

#, c-format
msgid "E430: Tag file path truncated for %s\n"
msgstr "E430: Cesta k súboru tagov %s bola orezaná\n"

#, c-format
msgid "E431: Format error in tags file \"%s\""
msgstr "E431: Chyba formátovania v súbore tagov \"%s\""

#, c-format
msgid "Before byte %ld"
msgstr "Pred bajtom %ld"

#, c-format
msgid "E432: Tags file not sorted: %s"
msgstr "E432: Obsah súboru tagov %s nie je zoradený"

#. never opened any tags file
msgid "E433: No tags file"
msgstr "E433: Žiadny súbor tagov"

msgid "E434: Can't find tag pattern"
msgstr "E434: Nedá sa nájsť vzor tagov"

msgid "E435: Couldn't find tag, just guessing!"
msgstr "E435: Tag sa nedá nájsť, iba hádam!"

msgid "' not known. Available builtin terminals are:"
msgstr "' nie je známy. Dostupné vstavané terminály:"

msgid "defaulting to '"
msgstr "nastavujem na '"

msgid "E557: Cannot open termcap file"
msgstr "E557: Nedá sa otvoriť termcap súbor"

msgid "E558: Terminal entry not found in terminfo"
msgstr "E558: Terminfo neobsahuje položku pre tento terminál"

msgid "E559: Terminal entry not found in termcap"
msgstr "E559: Termcap neobsahuje položku pre tento terminál"

#, c-format
msgid "E436: No \"%s\" entry in termcap"
msgstr "E436: Termcap neobsahuje položku \"%s\""

msgid "E437: terminal capability \"cm\" required"
msgstr "E437: Terminál musí mať schopnosť \"cm\" (schopnosť pohybu kurzora)"

#. Highlight title
msgid ""
"\n"
"--- Terminal keys ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Klávesy terminálu ---"

msgid "new shell started\n"
msgstr "spustený nový shell\n"

msgid "Vim: Error reading input, exiting...\n"
msgstr "Vim: Chyba pri čítaní vstupu, končím...\n"

#. must display the prompt
msgid "No undo possible; continue anyway"
msgstr "Odstránenie zmien nie je možné; chcete napriek tomu pokračovať"

msgid "E438: u_undo: line numbers wrong"
msgstr "E438: u_undo: čísla riadkov sú chybné"

msgid "1 change"
msgstr "1 zmena"

#, c-format
msgid "%ld changes"
msgstr "%ld zmien"

msgid "E439: undo list corrupt"
msgstr "E439: záznam o zmenách poškodený"

msgid "E440: undo line missing"
msgstr "E440: chýba opravný riadok"

#. Only MS VC 4.1 and earlier can do Win32s
msgid ""
"\n"
"MS-Windows 16/32-bit GUI version"
msgstr ""
"\n"
"16/32 bitová GUI verzia pre MS Windows"

msgid ""
"\n"
"MS-Windows 32-bit GUI version"
msgstr ""
"\n"
"32 bitová GUI verzia pre MS Windows"

msgid " in Win32s mode"
msgstr " vo Win32 režime"

msgid " with OLE support"
msgstr " s OLE podporou"

msgid ""
"\n"
"MS-Windows 32-bit console version"
msgstr ""
"\n"
"32 bitová verzia pre MS Windows konzolu"

msgid ""
"\n"
"MS-Windows 16-bit version"
msgstr ""
"\n"
"16 bitová verzia pre MS Windows"

msgid ""
"\n"
"32-bit MS-DOS version"
msgstr ""
"\n"
"32 bitová verzia pre MS-DOS"

msgid ""
"\n"
"16-bit MS-DOS version"
msgstr ""
"\n"
"16 bitová MS-DOS verzia"

msgid ""
"\n"
"MacOS X (unix) version"
msgstr ""
"\n"
"MacOS X (unix) verzia"

msgid ""
"\n"
"MacOS X version"
msgstr ""
"\n"
"MacOS X verzia"

msgid ""
"\n"
"MacOS version"
msgstr ""
"\n"
"MacOS verzia"

msgid ""
"\n"
"RISC OS version"
msgstr ""
"\n"
"RISC OS verzia"

msgid ""
"\n"
"Included patches: "
msgstr ""
"\n"
"Použité záplaty: "

msgid "Modified by "
msgstr "Zmenil "

msgid ""
"\n"
"Compiled "
msgstr ""
"\n"
"Preložená "

msgid "by "
msgstr " "

msgid ""
"\n"
"Huge version "
msgstr ""
"\n"
"Maximálna verzia"

msgid ""
"\n"
"Big version "
msgstr ""
"\n"
"Veľká verzia "

msgid ""
"\n"
"Normal version "
msgstr ""
"\n"
"Normálna verzia"

msgid ""
"\n"
"Small version "
msgstr ""
"\n"
"Malá verzia "

msgid ""
"\n"
"Tiny version "
msgstr ""
"\n"
"Minimálna verzia "

msgid "without GUI."
msgstr "bez grafického rozhrania."

msgid "with GTK2-GNOME GUI."
msgstr "s grafickým rozhraním GTK2-GNOME."

msgid "with GTK-GNOME GUI."
msgstr "s grafickým rozhraním GTK-GNOME."

msgid "with GTK2 GUI."
msgstr "s grafickým rozhraním GTK2."

msgid "with GTK GUI."
msgstr "s grafickým rozhraním GTK."

msgid "with X11-Motif GUI."
msgstr "s grafickým rozhraním X11-Motif."

msgid "with X11-neXtaw GUI."
msgstr "s grafickým rozhraním X11-neXtaw."

msgid "with X11-Athena GUI."
msgstr "s grafickým rozhraním X11-Athena."

msgid "with Photon GUI."
msgstr "s grafickým rozhraním Photon."

msgid "with GUI."
msgstr "s grafickým rozhraním."

msgid "with Carbon GUI."
msgstr "s grafickým rozhraním Carbon."

msgid "with Cocoa GUI."
msgstr "s grafickým rozhraním Cocoa."

msgid "with (classic) GUI."
msgstr "s klasickým grafickým rozhraním."

msgid "with KDE GUI."
msgstr "s grafickým rozhraním KDE."

msgid " Features included (+) or not (-):\n"
msgstr " Vlastnosti zahrnuté (+) a nezahrnuté (-):\n"

msgid "  system vimrc file: \""
msgstr "     systémový vimrc súbor: \""

msgid "   user vimrc file: \""
msgstr "    užívateľský vimrc súbor: \""

msgid " 2nd user vimrc file: \""
msgstr " druhý užívateľský vimrc súbor: \""

msgid " 3rd user vimrc file: \""
msgstr " tretí užívateľský vimrc súbor: \""

msgid "   user exrc file: \""
msgstr "     užívateľský exrc súbor: \""

msgid " 2nd user exrc file: \""
msgstr "  druhý užívateľský exrc súbor: \""

msgid " system gvimrc file: \""
msgstr " systémový gvimrc súbor: \""

msgid "  user gvimrc file: \""
msgstr "   užívateľský gvimrc súbor: \""

msgid "2nd user gvimrc file: \""
msgstr "druhý užívateľský gvimrc súbor: \""

msgid "3rd user gvimrc file: \""
msgstr "tretí užívateľský gvimrc súbor: \""

msgid "  system menu file: \""
msgstr "   systémový súbor s ponukou: \""

msgid " fall-back for $VIM: \""
msgstr "    implicitná hodnota $VIM:\""

msgid " f-b for $VIMRUNTIME: \""
msgstr " f-b pre $VIMRUNTIME: \""

msgid "Compilation: "
msgstr "Preklad: "

msgid "Compiler: "
msgstr "Prekladač: "

msgid "Linking: "
msgstr "Zlinkované: "

msgid " DEBUG BUILD"
msgstr " PODPORA LADENIA"

msgid "VIM - Vi IMproved"
msgstr "VIM - Vi IMproved"

msgid "version "
msgstr "verzia "

msgid "by Bram Moolenaar et al."
msgstr "od Brama Moolenaara a ďalších"

msgid "Vim is open source and freely distributable"
msgstr "Vim je voľne šíriteľný program s otvoreným kódom"

msgid "Help poor children in Uganda!"
msgstr "Pomôžte chudobným deťom v Ugande!"

msgid "type :help iccf<Enter>    for information "
msgstr "zadajte :help iccf<Enter>     pre informácie     "

msgid "type :q<Enter>        to exit     "
msgstr "zadajte :q<Enter>         pre ukončenie programu "

msgid "type :help<Enter> or <F1> for on-line help"
msgstr "zadajte :help<Enter> alebo <F1> pre pomocníka     "

msgid "type :help version7<Enter>  for version info"
msgstr "zadajte :help version7<Enter>   pre informácie o verzii"

msgid "Running in Vi compatible mode"
msgstr "Pracujem v režime kompatibility s Vi"

msgid "type :set nocp<Enter>    for Vim defaults"
msgstr "zadajte :set nocp<Enter>      pre implicitné nastavenie Vim"

msgid "type :help cp-default<Enter> for info on this"
msgstr "podrobnejšie informácie získate pomocou :help cp-default<Enter>"

msgid "menu Help->Orphans      for information  "
msgstr "bližšie informácie v ponuke Pomocník->Samostatné"

msgid "Running modeless, typed text is inserted"
msgstr "Spúšťam v bezmódovom režime, písaný text je vložený"

msgid "menu Edit->Global Settings->Toggle Insert Mode "
msgstr "ponuka Úpravy->Globálne možnosti->Prepnúť režim vloženia "

msgid "               for two modes   "
msgstr "              pre dva režimy    "

msgid "menu Edit->Global Settings->Toggle Vi Compatible"
msgstr "ponuka Úpravy->Globálne možnostt->Prepnúť Vi kompatibilný režim"

msgid "               for Vim defaults  "
msgstr "         pre predvolené vlastnosti Vim  "

msgid "Sponsor Vim development!"
msgstr "Zasponzorujte vývoj Vimu!"

msgid "Become a registered Vim user!"
msgstr "Staňte sa registrovaným užívateľom Vimu!"

msgid "type :help sponsor<Enter>  for information "
msgstr "zadajte :help sponsor<Enter>     pre informácie     "

msgid "type :help register<Enter>  for information "
msgstr "zadajte :help register<Enter>   pre informácie     "

msgid "menu Help->Sponsor/Register for information  "
msgstr "bližšie informácie v ponuke Pomocník->Sponzor/Registrácia"

msgid "WARNING: Windows 95/98/ME detected"
msgstr "VAROVANIE: detekované Windows 95/98/ME"

msgid "type :help windows95<Enter> for info on this"
msgstr "zadajte :help windows95<Enter> pre podrobnejšie informácie"

msgid "E441: There is no preview window"
msgstr "E441: Nenájdené žiadne okno náhľadu"

msgid "E442: Can't split topleft and botright at the same time"
msgstr ""
"E442: Okno sa nedá rozdeliť zároveň v móde 'vrchný-ľavý' a 'spodný-"
"pravý' ('topleft' a 'botright')"

msgid "E443: Cannot rotate when another window is split"
msgstr "E443: Nedá sa rotovať, ak je iné okno rozdelené"

msgid "E444: Cannot close last window"
msgstr "E444: Posledné okno sa nedá zatvoriť"

msgid "Already only one window"
msgstr "Existuje už iba jedno okno"

msgid "E445: Other window contains changes"
msgstr "E445: Iné okno obsahuje zmeny"

msgid "E446: No file name under cursor"
msgstr "E446: Pod kurzorom sa nenachádza názov súboru"

#, c-format
msgid "E447: Can't find file \"%s\" in path"
msgstr "E447: Súbor \"%s\" sa nedá nájsť v ceste"

#, c-format
msgid "E370: Could not load library %s"
msgstr "E370: Nepodarilo sa nahrať knižnicu %s"

msgid "Sorry, this command is disabled: the Perl library could not be loaded."
msgstr "Prepáčte, tento príkaz je vypnutý, Perl knižnica nemôže byť načítaná."

msgid "E299: Perl evaluation forbidden in sandbox without the Safe module"
msgstr "E299: Vykonanie kódu v jazyku Perl nie je možné v bezpečnostnej schránke bez bezpečnostného modulu"

msgid "Edit with &multiple Vims"
msgstr "Upraviť s viacerý&mi Vimmi"

msgid "Edit with single &Vim"
msgstr "Upraviť s jedným &Vimom"

msgid "Diff with Vim"
msgstr "Porovnať &Vimom"

msgid "Edit with &Vim"
msgstr "Upraviť s &Vimom"

#. Now concatenate
msgid "Edit with existing Vim - "
msgstr "Upraviť s existujúcim Vimom - "

msgid "Edits the selected file(s) with Vim"
msgstr "Upraviť vybrané súbory s Vimom"

msgid "Error creating process: Check if gvim is in your path!"
msgstr "Chyba vytvárania procesu: Skontrolujte, či je gvim vo vašej ceste!"

msgid "gvimext.dll error"
msgstr "chyba gvimext.dll"

msgid "Path length too long!"
msgstr "Príliš dlhá cesta!"

msgid "--No lines in buffer--"
msgstr "--Buffer neobsahuje žiadne riadky--"

#.
#. * The error messages that can be shared are included here.
#. * Excluded are errors that are only used once and debugging messages.
#.
msgid "E470: Command aborted"
msgstr "E470: Príkaz prerušený"

msgid "E471: Argument required"
msgstr "E471: Je vyžadovaný argument"

msgid "E10: \\ should be followed by /, ? or &"
msgstr "E10: po \\ by malo nasledovať /, ? alebo &"

msgid "E11: Invalid in command-line window; <CR> executes, CTRL-C quits"
msgstr ""
"E11: Chybný príkaz v okne príkazového riadku; <Enter> spúšťa, CTRL-C ukončuje"

msgid "E12: Command not allowed from exrc/vimrc in current dir or tag search"
msgstr ""
"E12: Príkaz nie je z exrc/vimrc v aktuálnom adresári alebo pri hľadaní tagu "
"povolený."

msgid "E171: Missing :endif"
msgstr "E171: Chýba :endif"

msgid "E600: Missing :endtry"
msgstr "E600: Chýba :endtry"

msgid "E170: Missing :endwhile"
msgstr "E170: Chýba :endwhile"

msgid "E170: Missing :endfor"
msgstr "E170: Chýba :endfor"

msgid "E588: :endwhile without :while"
msgstr "E588: :endwhile bez zodpovedajúceho :while"

msgid "E588: :endfor without :for"
msgstr "E588: :endfor bez zodpovedajúceho :for"

msgid "E13: File exists (add ! to override)"
msgstr "E13: Súbor existuje (použite ! pre prepísanie)"

msgid "E472: Command failed"
msgstr "E472: Príkaz zlyhal"

#, c-format
msgid "E234: Unknown fontset: %s"
msgstr "E234: Neznáma sada písiem: %s"

#, c-format
msgid "E235: Unknown font: %s"
msgstr "E235: Neznáme písmo: %s"

#, c-format
msgid "E236: Font \"%s\" is not fixed-width"
msgstr "E236: Písmo \"%s\" nemá pevnú šírku"

msgid "E473: Internal error"
msgstr "E473: Vnútorná chyba"

msgid "Interrupted"
msgstr "Prerušené"

msgid "E14: Invalid address"
msgstr "E14: Chybná adresa"

msgid "E474: Invalid argument"
msgstr "E474: Chybný argument"

#, c-format
msgid "E475: Invalid argument: %s"
msgstr "E475: Chybný argument: %s"

#, c-format
msgid "E15: Invalid expression: %s"
msgstr "E15: Chybný výraz: %s"

msgid "E16: Invalid range"
msgstr "E16: Chybný rozsah"

msgid "E476: Invalid command"
msgstr "E476: Chybný príkaz"

#, c-format
msgid "E17: \"%s\" is a directory"
msgstr "E17: \"%s\" je adresárom"

#, c-format
msgid "E364: Library call failed for \"%s()\""
msgstr "E364: Vyvolanie knižničnej funkcia zlyhalo pre \"%s()\""

#, c-format
msgid "E448: Could not load library function %s"
msgstr "E448: Nepodarilo sa nahrať funkciu knižnice %s"

msgid "E19: Mark has invalid line number"
msgstr "E19: Značka má chybné číslo riadku"

msgid "E20: Mark not set"
msgstr "E20: Značka nie je nastavená"

msgid "E21: Cannot make changes, 'modifiable' is off"
msgstr "E21: Nemožno robiť zmeny, voľba 'modifiable' je vypnutá"

msgid "E22: Scripts nested too deep"
msgstr "E22: Skripty vnorené príliš hlboko"

msgid "E23: No alternate file"
msgstr "E23: Žiadny alternatívny súbor"

msgid "E24: No such abbreviation"
msgstr "E24: Taká skratka neexistuje"

msgid "E477: No ! allowed"
msgstr "E477: ! nie je povolený"

msgid "E25: GUI cannot be used: Not enabled at compile time"
msgstr "E25: Nedá sa použíť GUI: nebolo zapnuté pri preklade programu"

msgid "E26: Hebrew cannot be used: Not enabled at compile time\n"
msgstr ""
"E26: Nedá sa použíť hebrejský režim: nebol zapnutý pri preklade programu\n"

msgid "E27: Farsi cannot be used: Not enabled at compile time\n"
msgstr "E27: Nedá sa použíť farsi režim: nebol zapnutý pri preklade programu\n"

msgid "E800: Arabic cannot be used: Not enabled at compile time\n"
msgstr "E800: Nedá sa použíť arabic režim: nebol zapnutý pri preklade programu\n"

#, c-format
msgid "E28: No such highlight group name: %s"
msgstr "E28: Skupina zvýraznenia %s neexistuje"

msgid "E29: No inserted text yet"
msgstr "E29: Zatiaľ nie je vložený žiaden text"

msgid "E30: No previous command line"
msgstr "E30: Žiadny predchádzajúci príkazový riadok"

msgid "E31: No such mapping"
msgstr "E31: Mapovanie nenájdené"

msgid "E479: No match"
msgstr "E479: Žiadna zhoda"

#, c-format
msgid "E480: No match: %s"
msgstr "E480: Žiadna zhoda: %s"

msgid "E32: No file name"
msgstr "E32: Žiadny názov súboru"

msgid "E33: No previous substitute regular expression"
msgstr "E33: Žiadny predchádzajúci prislúchajúci správny výraz"

msgid "E34: No previous command"
msgstr "E34: Žiadny predchádzajúci príkaz"

msgid "E35: No previous regular expression"
msgstr "E35: Žiadny predchádzajúci regulárny výraz"

msgid "E481: No range allowed"
msgstr "E481: Rozsah nie je povolený"

msgid "E36: Not enough room"
msgstr "E36: Nedostatok miesta"

#, c-format
msgid "E247: no registered server named \"%s\""
msgstr "E247: žiaden registrovaný server pomenovaný \"%s\""

#, c-format
msgid "E482: Can't create file %s"
msgstr "E482: Nedá sa vytvoriť súbor %s"

msgid "E483: Can't get temp file name"
msgstr "E483: Nedá sa získať názov dočasného súboru"

#, c-format
msgid "E484: Can't open file %s"
msgstr "E484: Nedá sa otvoriť súbor %s"

#, c-format
msgid "E485: Can't read file %s"
msgstr "E485: Nedá sa čítať súbor %s"

msgid "E37: No write since last change (add ! to override)"
msgstr "E37: Neuložené zmeny (použite ! pre vynútenie)"

msgid "E38: Null argument"
msgstr "E38: Nulový argument"

msgid "E39: Number expected"
msgstr "E39: Očakávané číslo"

#, c-format
msgid "E40: Can't open errorfile %s"
msgstr "E40: Nedá sa otvoriť chybový súbor %s"

msgid "E233: cannot open display"
msgstr "E233: nedá sa otvoriť displej"

msgid "E41: Out of memory!"
msgstr "E41: Nedostatok pamäti!"

msgid "Pattern not found"
msgstr "Vzor nenájdený"

#, c-format
msgid "E486: Pattern not found: %s"
msgstr "E486: Vzor nenájdený: %s"

msgid "E487: Argument must be positive"
msgstr "E487: Argument musí byť kladný"

msgid "E459: Cannot go back to previous directory"
msgstr "E459: Žiadny predchádzajúci adresár"

msgid "E42: No Errors"
msgstr "E42: Žiadne chyby"

msgid "E43: Damaged match string"
msgstr "E43: Poškodený reťazac pre vyhľadávanie"

msgid "E44: Corrupted regexp program"
msgstr "E44: Poškodený regexp program"

msgid "E45: 'readonly' option is set (add ! to override)"
msgstr ""
"E45: voľba 'readonly' (iba na čítanie) je nastavená (použite ! pre "
"prepísanie)"

#, c-format
msgid "E46: Cannot change read-only variable \"%s\""
msgstr "E46: Nedá sa nastaviť premenná len na čítanie \"%s\""

#, c-format
msgid "E46: Cannot set variable in the sandbox: \"%s\""
msgstr "E46: Nedá sa nastaviť premenná v bezpečnostnej schránke: \"%s\""

msgid "E47: Error while reading errorfile"
msgstr "E47: Chyba pri čítaní chybového súboru"

msgid "E48: Not allowed in sandbox"
msgstr "E48: Nie je dovolené v bezpečnostnej schránke"

msgid "E523: Not allowed here"
msgstr "E523: Nie je na povolené na tomto mieste"

msgid "E359: Screen mode setting not supported"
msgstr "E359: Nastavovanie režimu obrazovky nie je podporované"

msgid "E49: Invalid scroll size"
msgstr "E49: Chybná hodnota veľkosti rolovania"

msgid "E91: 'shell' option is empty"
msgstr "E91: voľba 'shell' je prázdna"

msgid "E255: Couldn't read in sign data!"
msgstr "E255: Chyba -- nedájú sa prečítať označovacie dáta!"

msgid "E72: Close error on swap file"
msgstr "E72: Chyba pri uzatváraní odkladacieho súboru"

msgid "E73: tag stack empty"
msgstr "E73: zoznam tagov je prázdny"

msgid "E74: Command too complex"
msgstr "E74: Príkaz je príliš zložitý"

msgid "E75: Name too long"
msgstr "E75: Názov je príliš dlhý"

msgid "E76: Too many ["
msgstr "E76: Príliš mnoho ["

msgid "E77: Too many file names"
msgstr "E77: Príliš mnoho názvov súborov"

msgid "E488: Trailing characters"
msgstr "E488: Nadbytočné znaky na konci"

msgid "E78: Unknown mark"
msgstr "E78: Neznáma značka"

msgid "E79: Cannot expand wildcards"
msgstr "E79: Nemožno expandovať žolíkové znaky (wildcards)"

msgid "E591: 'winheight' cannot be smaller than 'winminheight'"
msgstr ""
"E591: hodnota voľby 'winheight' (výška okna) nesmie byť menšia než hodnota voľby 'winminheight' (minimálna výška okna)"

msgid "E592: 'winwidth' cannot be smaller than 'winminwidth'"
msgstr ""
"E592: hodnota voľby 'winwidth' (šírka okna) nesmie byť menšia než hodnota volľy 'winminwidth' (minimálna šírka okna)"

msgid "E80: Error while writing"
msgstr "E80: Chyba pri ukladaní"

msgid "Zero count"
msgstr "Nulový počet"

msgid "E81: Using <SID> not in a script context"
msgstr "E81: Použitie <SID> mimo kontext skriptu"

msgid "E449: Invalid expression received"
msgstr "E449: Bol prijatý chybný výraz"

msgid "E463: Region is guarded, cannot modify"
msgstr "E463: Región je uzamknutý, nemožno modifikovať"

msgid "E744: NetBeans does not allow changes in read-only files"
msgstr "E744: NetBeans nepovoľuje zmeny v súboroch len na čítanie"

#, c-format
msgid "E685: Internal error: %s"
msgstr "E685: Vnútorná chyba: %s"

msgid "E363: pattern uses more memory than 'maxmempattern'"
msgstr "E363: vzor používa viac pamäte ako 'maxmempattern'"

msgid "E749: empty buffer"
msgstr "E749: prázdny buffer"

msgid "E682: Invalid search pattern or delimiter"
msgstr "E682: Neprípustný hľadaný reťazec alebo oddeľovač"

msgid "E139: File is loaded in another buffer"
msgstr "E139: Súbor je načítaný v inom buffere"

#, c-format
msgid "E764: Option '%s' is not set"
msgstr "E764: Voľba \"%s\" nie je nastavená"

msgid "search hit TOP, continuing at BOTTOM"
msgstr "hľadanie dosiahlo začiatok, pokračovanie od konca"

msgid "search hit BOTTOM, continuing at TOP"
msgstr "hľadanie dosiahlo koniec, pokračovanie od začiatku"