pl.cp1250.po   [plain text]


# translation of pl.po to Polish
# Polish Translation for Vim
#
# updated 2010 for vim-7.3
#
# FIRST AUTHOR Marcin Dalecki <martin@dalecki.de>, 2000.
# Mikolaj Machowski <mikmach@wp.pl>, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pl\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-08-10 18:13+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-08-10 18:15+0200\n"
"Last-Translator: Mikolaj Machowski <mikmach@wp.pl>\n"
"Language-Team: Polish <kde-i18n-doc@kde.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=cp1250\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Lokalize 1.0\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"

msgid "E831: bf_key_init() called with empty password"
msgstr "E831: bf_key_init() wywołany z pustym hasłem"

msgid "E820: sizeof(uint32_t) != 4"
msgstr "E820: sizeof(uint32_t) != 4"

msgid "E817: Blowfish big/little endian use wrong"
msgstr "E817: Blowfish używa błędnej kolejności bajtów"

msgid "E818: sha256 test failed"
msgstr "E818: test sha256 nie powiódł się"

msgid "E819: Blowfish test failed"
msgstr "E819: test Blowfisha nie powiódł się"

msgid "[Location List]"
msgstr "[Lista lokacji]"

msgid "[Quickfix List]"
msgstr "[Lista quickfix]"

msgid "E82: Cannot allocate any buffer, exiting..."
msgstr "E82: Nie mogę zarezerwować bufora; zakończenie..."

msgid "E83: Cannot allocate buffer, using other one..."
msgstr "E83: Nie mogę zarezerwować bufora; używam innego..."

msgid "E515: No buffers were unloaded"
msgstr "E515: Nie wyładowano żadnego bufora"

msgid "E516: No buffers were deleted"
msgstr "E516: Nie skasowano żadnego bufora"

msgid "E517: No buffers were wiped out"
msgstr "E517: Nie wyrzucono żadnego bufora"

msgid "1 buffer unloaded"
msgstr "1 bufor wyładowany"

#, c-format
msgid "%d buffers unloaded"
msgstr "wyładowano %d buforów"

msgid "1 buffer deleted"
msgstr "1 bufor skasowany"

#, c-format
msgid "%d buffers deleted"
msgstr "%d buforów skasowano"

msgid "1 buffer wiped out"
msgstr "wyrzucono 1 bufor "

#, c-format
msgid "%d buffers wiped out"
msgstr "wyrzucono %d buforów"

msgid "E84: No modified buffer found"
msgstr "E84: Nie znaleziono zmienionych buforów"

#. back where we started, didn't find anything.
msgid "E85: There is no listed buffer"
msgstr "E85: Nie ma wylistowanych buforów"

#, c-format
msgid "E86: Buffer %ld does not exist"
msgstr "E86: Bufor \"%ld\" nie istnieje"

msgid "E87: Cannot go beyond last buffer"
msgstr "E87: Nie mogę przejść poza ostatni bufor"

msgid "E88: Cannot go before first buffer"
msgstr "E88: Nie mogę przejść przed pierwszy bufor"

#, c-format
msgid "E89: No write since last change for buffer %ld (add ! to override)"
msgstr "E89: Nie zapisano zmian w buforze %ld (wymuś przez !)"

msgid "E90: Cannot unload last buffer"
msgstr "E90: Nie mogę wyładować ostatniego bufora"

msgid "W14: Warning: List of file names overflow"
msgstr "W14: OSTRZEŻENIE: Przepełnienie listy nazw plików"

#, c-format
msgid "E92: Buffer %ld not found"
msgstr "E92: Nie znaleziono bufora %ld"

#, c-format
msgid "E93: More than one match for %s"
msgstr "E93: Wielokrotne dopasowania dla %s"

#, c-format
msgid "E94: No matching buffer for %s"
msgstr "E94: Żaden bufor nie pasuje do %s"

#, c-format
msgid "line %ld"
msgstr "wiersz %ld"

msgid "E95: Buffer with this name already exists"
msgstr "E95: Bufor o tej nazwie już istnieje"

msgid " [Modified]"
msgstr " [Zmieniony]"

msgid "[Not edited]"
msgstr "[Nie edytowany]"

msgid "[New file]"
msgstr "[Nowy Plik]"

msgid "[Read errors]"
msgstr "[Błąd odczytu]"

msgid "[readonly]"
msgstr "[tylko odczyt]"

#, c-format
msgid "1 line --%d%%--"
msgstr "1 wiersz --%d%%--"

#, c-format
msgid "%ld lines --%d%%--"
msgstr "%ld wiersze --%d%%--"

#, c-format
msgid "line %ld of %ld --%d%%-- col "
msgstr "wiersz %ld z %ld --%d%%-- kol "

msgid "[No Name]"
msgstr "[Bez nazwy]"

#. must be a help buffer
msgid "help"
msgstr "pomoc"

msgid "[Help]"
msgstr "[Pomoc]"

msgid "[Preview]"
msgstr "[Podgląd]"

msgid "All"
msgstr "Wszystko"

msgid "Bot"
msgstr "Dół"

msgid "Top"
msgstr "Góra"

#, c-format
msgid ""
"\n"
"# Buffer list:\n"
msgstr ""
"\n"
"# Lista buforów:\n"

msgid "[Scratch]"
msgstr "[Notka]"

msgid ""
"\n"
"--- Signs ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Znaki ---"

#, c-format
msgid "Signs for %s:"
msgstr "Znaki dla %s:"

#, c-format
msgid "  line=%ld id=%d name=%s"
msgstr "  wiersz=%ld id=%d nazwa=%s"

#, c-format
msgid "E96: Can not diff more than %ld buffers"
msgstr "E96: Nie mogę zróżnicować więcej niż %ld buforów"

msgid "E810: Cannot read or write temp files"
msgstr "E810: Nie mogę otworzyć lub zapisać plików tymczasowych"

msgid "E97: Cannot create diffs"
msgstr "E97: Nie mogę stworzyć różnic"

msgid "Patch file"
msgstr "Plik łata"

msgid "E816: Cannot read patch output"
msgstr "E816: Nie mogę odczytać wyjścia pliku łaty"

msgid "E98: Cannot read diff output"
msgstr "E98: Nie mogę wczytać wyjścia różnicy"

msgid "E99: Current buffer is not in diff mode"
msgstr "E99: Bieżący bufor nie jest w trybie różnic"

msgid "E793: No other buffer in diff mode is modifiable"
msgstr "E793: Żaden inny bufor w trybie diff nie jest modyfikowalny"

msgid "E100: No other buffer in diff mode"
msgstr "E100: Brak innego bufora w trybie różnic"

msgid "E101: More than two buffers in diff mode, don't know which one to use"
msgstr ""
"E101: Więcej niż jeden bufor w trybie różnicowania, nie wiem którego użyć"

#, c-format
msgid "E102: Can't find buffer \"%s\""
msgstr "E102: Nie mogę znaleźć bufora \"%s\""

#, c-format
msgid "E103: Buffer \"%s\" is not in diff mode"
msgstr "E103: Bufor \"%s\" nie jest w trybie różnicowania"

msgid "E787: Buffer changed unexpectedly"
msgstr "E787: Nieoczekiwana zmiana bufora"

msgid "E104: Escape not allowed in digraph"
msgstr "E104: Escape jest niedozwolone w dwugrafie"

msgid "E544: Keymap file not found"
msgstr "E544: Nie znaleziono pliku rozkładu klawiszy"

msgid "E105: Using :loadkeymap not in a sourced file"
msgstr "E105: Zastosowano :loadkeymap w niewczytanym pliku"

msgid "E791: Empty keymap entry"
msgstr "E791: Pusty wpis keymap"

msgid " Keyword completion (^N^P)"
msgstr " Dopełnianie słów kluczowych (^N^P)"

#. ctrl_x_mode == 0, ^P/^N compl.
msgid " ^X mode (^]^D^E^F^I^K^L^N^O^Ps^U^V^Y)"
msgstr " ^X tryb (^]^D^E^F^I^K^L^N^O^Ps^U^V^Y)"

msgid " Whole line completion (^L^N^P)"
msgstr " Dopełnianie pełnych wierszy (^L^N^P)"

msgid " File name completion (^F^N^P)"
msgstr " Dopełnianie nazw plików (^F^N^P)"

msgid " Tag completion (^]^N^P)"
msgstr " Dopełnianie znaczników (^]^N^P)"

msgid " Path pattern completion (^N^P)"
msgstr " Dopełnianie wzorców tropów (^N^P)"

msgid " Definition completion (^D^N^P)"
msgstr " Dopełnianie definicji (^D^N^P)"

msgid " Dictionary completion (^K^N^P)"
msgstr " Dopełnianie ze słowników (^K^N^P)"

msgid " Thesaurus completion (^T^N^P)"
msgstr " Dopełnianie z tezaurusa (^T^N^P)"

msgid " Command-line completion (^V^N^P)"
msgstr " Dopełnianie wiersza poleceń (^V^N^P)"

msgid " User defined completion (^U^N^P)"
msgstr "Dopełnianie zdefiniowane przez użytkownika (^U^N^P)"

msgid " Omni completion (^O^N^P)"
msgstr " Omni uzupełnianie (^O^N^P)"

msgid " Spelling suggestion (s^N^P)"
msgstr "Propozycja pisowni (^L^N^P)"

msgid " Keyword Local completion (^N^P)"
msgstr " Lokalne dopełnianie słów kluczowych (^N^P)"

msgid "Hit end of paragraph"
msgstr "Dobiłem do końca akapitu"

msgid "'dictionary' option is empty"
msgstr "opcja 'dictionary' jest pusta"

msgid "'thesaurus' option is empty"
msgstr "opcja 'thesaurus' jest pusta"

#, c-format
msgid "Scanning dictionary: %s"
msgstr "Przeglądam słownik: %s"

msgid " (insert) Scroll (^E/^Y)"
msgstr " (wprowadzanie) Przewijanie (^E/^Y)"

msgid " (replace) Scroll (^E/^Y)"
msgstr " (zamiana) Przewijanie (^E/^Y)"

#, c-format
msgid "Scanning: %s"
msgstr "Przeglądam: %s"

msgid "Scanning tags."
msgstr "Przeglądam znaczniki."

msgid " Adding"
msgstr " Dodaję"

#. showmode might reset the internal line pointers, so it must
#. * be called before line = ml_get(), or when this address is no
#. * longer needed. -- Acevedo.
#.
msgid "-- Searching..."
msgstr "-- Szukam..."

msgid "Back at original"
msgstr "Z powrotem na pierwotnym"

msgid "Word from other line"
msgstr "Wyraz z innego wiersza"

msgid "The only match"
msgstr "Jedyne dopasowanie"

#, c-format
msgid "match %d of %d"
msgstr "pasuje %d z %d"

#, c-format
msgid "match %d"
msgstr "pasuje %d"

msgid "E18: Unexpected characters in :let"
msgstr "E18: Nieoczekiwane znaki w :let"

#, c-format
msgid "E684: list index out of range: %ld"
msgstr "E684: Indeks listy poza zakresem: %ld"

#, c-format
msgid "E121: Undefined variable: %s"
msgstr "E121: Nieokreślona zmienna: %s"

msgid "E111: Missing ']'"
msgstr "E111: Brak ']'"

#, c-format
msgid "E686: Argument of %s must be a List"
msgstr "E686: Argument %s musi być Listą"

#, c-format
msgid "E712: Argument of %s must be a List or Dictionary"
msgstr "E712: Argument %s musi być Listą lub Słownikiem"

msgid "E713: Cannot use empty key for Dictionary"
msgstr "E713: Nie można użyć pustego klucza dla Słownika"

msgid "E714: List required"
msgstr "E714: wymagana Lista"

msgid "E715: Dictionary required"
msgstr "E715: wymagany Słownik"

#, c-format
msgid "E118: Too many arguments for function: %s"
msgstr "E118: Zbyt wiele argumentów dla funkcji: %s"

#, c-format
msgid "E716: Key not present in Dictionary: %s"
msgstr "E716: Klucz nie istnieje w Słowniku: %s"

#, c-format
msgid "E122: Function %s already exists, add ! to replace it"
msgstr "E122: Funkcja %s już istnieje; aby ją zamienić użyj !"

msgid "E717: Dictionary entry already exists"
msgstr "E717: istnieje już taki element Słownika"

msgid "E718: Funcref required"
msgstr "E718: wymagana Funcref"

msgid "E719: Cannot use [:] with a Dictionary"
msgstr "E719: Nie można użyć [:] przy Słowniku"

#, c-format
msgid "E734: Wrong variable type for %s="
msgstr "E734: Zły typ zmiennej dla %s="

#, c-format
msgid "E130: Unknown function: %s"
msgstr "E130: Nieznana funkcja: %s"

#, c-format
msgid "E461: Illegal variable name: %s"
msgstr "E461: Niedozwolona nazwa zmiennej: %s"

msgid "E687: Less targets than List items"
msgstr "E687: Mniej celów niż elementów Listy"

msgid "E688: More targets than List items"
msgstr "E688: Więcej celów niż elementów Listy"

msgid "Double ; in list of variables"
msgstr "Podwójny ; w liście zmiennych"

#, c-format
msgid "E738: Can't list variables for %s"
msgstr "E738: Nie mogę wypisać zmiennych dla %s"

msgid "E689: Can only index a List or Dictionary"
msgstr "E689: Indeks może istnieć tylko dla Listy lub Słownika"

msgid "E708: [:] must come last"
msgstr "E708: [:] musi być ostatnie"

msgid "E709: [:] requires a List value"
msgstr "E709: [:] wymaga wartości listy"

msgid "E710: List value has more items than target"
msgstr "E710: Lista ma więcej elementów niż cel"

msgid "E711: List value has not enough items"
msgstr "E711: Lista nie ma wystarczającej ilości elementów"

msgid "E690: Missing \"in\" after :for"
msgstr "E690: Brak \"in\" po :for"

#, c-format
msgid "E107: Missing parentheses: %s"
msgstr "E107: Brak nawiasów: %s"

#, c-format
msgid "E108: No such variable: \"%s\""
msgstr "E108: Nie istnieje zmienna: \"%s\""

msgid "E743: variable nested too deep for (un)lock"
msgstr "E743: zmienna zagnieżdżona zbyt głęboko dla (un)lock"

msgid "E109: Missing ':' after '?'"
msgstr "E109: Brak ':' po '?'"

msgid "E691: Can only compare List with List"
msgstr "E691: Listę mogę porównać tylko z Listą"

msgid "E692: Invalid operation for Lists"
msgstr "E692: Nieprawidłowa operacja dla Listy"

msgid "E735: Can only compare Dictionary with Dictionary"
msgstr "E735: Słownik mogę porównać tylko ze Słownikiem"

msgid "E736: Invalid operation for Dictionary"
msgstr "E736: Nieprawidłowa operacja dla Słownika"

msgid "E693: Can only compare Funcref with Funcref"
msgstr "E693: Funcref mogę porównać tylko z Funcref"

msgid "E694: Invalid operation for Funcrefs"
msgstr "E694: Nieprawidłowa operacja dla Funcref"

msgid "E804: Cannot use '%' with Float"
msgstr "E804: Nie mogę użyć '%' w Zmiennoprzecinkowej"

msgid "E110: Missing ')'"
msgstr "E110: Brak ')'"

msgid "E695: Cannot index a Funcref"
msgstr "E695: Nie można zindeksować Funcref"

#, c-format
msgid "E112: Option name missing: %s"
msgstr "E112: Brak nazwy opcji: %s"

#, c-format
msgid "E113: Unknown option: %s"
msgstr "E113: Nieznana opcja: %s"

#, c-format
msgid "E114: Missing quote: %s"
msgstr "E114: Brak cudzysłowu: %s"

#, c-format
msgid "E115: Missing quote: %s"
msgstr "E115: Brak cudzysłowu: %s"

#, c-format
msgid "E696: Missing comma in List: %s"
msgstr "E696: Brakujący przecinek w Liście: '%s"

#, c-format
msgid "E697: Missing end of List ']': %s"
msgstr "E697: Brak zakończenia Listy ']': %s"

#, c-format
msgid "E720: Missing colon in Dictionary: %s"
msgstr "E720: Brak dwukropka w Słowniku: %s"

#, c-format
msgid "E721: Duplicate key in Dictionary: \"%s\""
msgstr "E721: Powtórzony klucz w Słowniku: \"%s\""

#, c-format
msgid "E722: Missing comma in Dictionary: %s"
msgstr "E722: Brakujący przecinek w Słowniku: %s"

#, c-format
msgid "E723: Missing end of Dictionary '}': %s"
msgstr "E723: Brak końca w Słowniku '}': %s"

msgid "E724: variable nested too deep for displaying"
msgstr "E724: Zmienna zagnieżdżona zbyt głęboko by pokazać"

#, c-format
msgid "E740: Too many arguments for function %s"
msgstr "E740: Zbyt wiele argumentów dla funkcji %s"

#, c-format
msgid "E116: Invalid arguments for function %s"
msgstr "E116: Zbyt wiele argumentów dla funkcji %s"

#, c-format
msgid "E117: Unknown function: %s"
msgstr "E117: Nieznana funkcja: %s"

#, c-format
msgid "E119: Not enough arguments for function: %s"
msgstr "E119: Za mało argumentów dla funkcji: %s"

#, c-format
msgid "E120: Using <SID> not in a script context: %s"
msgstr "E120: Użycie <SID> poza kontekstem skryptu: %s"

#, c-format
msgid "E725: Calling dict function without Dictionary: %s"
msgstr "E725: Wywołanie funkcji \"dict\" bez Słownika: %s"

msgid "E808: Number or Float required"
msgstr "E808: Wymagana Liczba lub Zmiennoprzecinkowa"

msgid "E699: Too many arguments"
msgstr "E699: Za dużo argumentów"

msgid "E785: complete() can only be used in Insert mode"
msgstr "E785: complete() może być użyte tylko w trybie Wprowadzania"

#.
#. * Yes this is ugly, I don't particularly like it either. But doing it
#. * this way has the compelling advantage that translations need not to
#. * be touched at all. See below what 'ok' and 'ync' are used for.
#.
msgid "&Ok"
msgstr "&Ok"

#, c-format
msgid "E737: Key already exists: %s"
msgstr "E737: Klucz już istnieje: %s"

#, c-format
msgid "+-%s%3ld lines: "
msgstr "+-%s%3ld wierszy: "

#, c-format
msgid "E700: Unknown function: %s"
msgstr "E700: Nieznana funkcja: %s"

msgid ""
"&OK\n"
"&Cancel"
msgstr ""
"&OK\n"
"&Zakończ"

msgid "called inputrestore() more often than inputsave()"
msgstr "wywołano inputrestore() więcej razy niż inputsave()"

msgid "E786: Range not allowed"
msgstr "E786: Zakres niedozwolony"

msgid "E701: Invalid type for len()"
msgstr "E701: Nieprawidłowy typ dla len()"

msgid "E726: Stride is zero"
msgstr "E726: Skok to zero"

msgid "E727: Start past end"
msgstr "E727: Początek po końcu"

msgid "<empty>"
msgstr "<pusty>"

msgid "E240: No connection to Vim server"
msgstr "E240: Brak połączenia z serwerem Vim"

#, c-format
msgid "E241: Unable to send to %s"
msgstr "E241: Nie mogę wysłać do %s"

msgid "E277: Unable to read a server reply"
msgstr "E277: Nie mogę czytać odpowiedzi serwera"

msgid "E655: Too many symbolic links (cycle?)"
msgstr "E655: Za dużo dowiązań symbolicznych (pętla?)"

msgid "E258: Unable to send to client"
msgstr "E258: Nie mogę wysłać do klienta"

msgid "E702: Sort compare function failed"
msgstr "E702: Funkcja porównywania w sort nie powiodła się"

msgid "(Invalid)"
msgstr "(Niewłaściwe)"

msgid "E677: Error writing temp file"
msgstr "E677: Błąd zapisywania pliku tymczasowego"

msgid "E805: Using a Float as a Number"
msgstr "E805: Użycie Zmiennoprzecinkowej jako Liczby"

msgid "E703: Using a Funcref as a Number"
msgstr "E703: Użycie Funcref jako Liczby"

msgid "E745: Using a List as a Number"
msgstr "E745: Użycie Listy jako Liczby"

msgid "E728: Using a Dictionary as a Number"
msgstr "E728: Użycie Słownika jako Liczby"

msgid "E729: using Funcref as a String"
msgstr "E729: Użycie Funcref jako Łańcucha"

msgid "E730: using List as a String"
msgstr "E730: Użycie Listy jako Łańcucha"

msgid "E731: using Dictionary as a String"
msgstr "E731: Użycie Słownika jako Łańcucha"

msgid "E806: using Float as a String"
msgstr "E806: Użycie Zmiennoprzecinkowej jako Łańcucha"

#, c-format
msgid "E704: Funcref variable name must start with a capital: %s"
msgstr "E704: Nazwa Funcref musi się zaczynać wielką literą: %s"

#, c-format
msgid "E705: Variable name conflicts with existing function: %s"
msgstr "E705: Nazwa zmiennej jest w konflikcie z istniejącą funkcją: %s"

#, c-format
msgid "E706: Variable type mismatch for: %s"
msgstr "E706: Nieprawidłowy typ zmiennej dla: %s"

#, c-format
msgid "E795: Cannot delete variable %s"
msgstr "E795: Nie mogę usunąć zmiennej %s"

#, c-format
msgid "E741: Value is locked: %s"
msgstr "E741: Wartość jest zablokowana: %s"

msgid "Unknown"
msgstr "Nieznane"

#, c-format
msgid "E742: Cannot change value of %s"
msgstr "E742: Nie mogę zmienić wartości %s"

msgid "E698: variable nested too deep for making a copy"
msgstr "E698: Zmienna zagnieżdżona zbyt głęboko by zrobić kopię"

#, c-format
msgid "E123: Undefined function: %s"
msgstr "E123: Nieznana funkcja: %s"

#, c-format
msgid "E124: Missing '(': %s"
msgstr "E124: Brak '(': %s"

#, c-format
msgid "E125: Illegal argument: %s"
msgstr "E125: Niedozwolony argument: %s"

msgid "E126: Missing :endfunction"
msgstr "E126: Brak :endfunction"

#, c-format
msgid "E707: Function name conflicts with variable: %s"
msgstr "E707: Nazwa funkcji jest w konflikcie ze zmienną: %s"

#, c-format
msgid "E127: Cannot redefine function %s: It is in use"
msgstr "E127: Nie mogę redefiniować funkcji %s: jest w użyciu"

#, c-format
msgid "E746: Function name does not match script file name: %s"
msgstr "E746: Nazwa funkcji nie pasuje do nazwy skryptu: %s"

msgid "E129: Function name required"
msgstr "E129: Wymagana jest nazwa funkcji"

#, c-format
msgid "E128: Function name must start with a capital or contain a colon: %s"
msgstr ""
"E128: Nazwa funkcji musi rozpoczynać się wielką literą lub zawierać "
"dwukropek: %s"

#, c-format
msgid "E131: Cannot delete function %s: It is in use"
msgstr "E131: Nie mogę skasować funkcji %s: jest w użyciu"

msgid "E132: Function call depth is higher than 'maxfuncdepth'"
msgstr "E132: Zagnieżdżenie wywołań funkcji ponad 'maxfuncdepth'"

#, c-format
msgid "calling %s"
msgstr "wywołuję %s"

#, c-format
msgid "%s aborted"
msgstr "porzucono %s"

#, c-format
msgid "%s returning #%ld"
msgstr "%s zwraca #%ld"

#, c-format
msgid "%s returning %s"
msgstr "%s zwraca %s"

#, c-format
msgid "continuing in %s"
msgstr "kontynuacja w %s"

msgid "E133: :return not inside a function"
msgstr "E133: :return poza funkcją"

msgid ""
"\n"
"# global variables:\n"
msgstr ""
"\n"
"# zmienne globalne:\n"

msgid ""
"\n"
"\tLast set from "
msgstr ""
"\n"
"\tOstatnie ustawienie przez "

msgid "No old files"
msgstr "Brak starych plików"

msgid "Entering Debug mode. Type \"cont\" to continue."
msgstr "Wchodzę w tryb odpluskwiania. Wprowadź \"cont\" aby kontynuować."

#, c-format
msgid "line %ld: %s"
msgstr "wiersz %ld: %s"

#, c-format
msgid "cmd: %s"
msgstr "cmd: %s"

#, c-format
msgid "Breakpoint in \"%s%s\" line %ld"
msgstr "Punkt kontrolny w \"%s%s\" wiersz %ld"

#, c-format
msgid "E161: Breakpoint not found: %s"
msgstr "E161: Nie znaleziono punktu kontrolnego: %s"

msgid "No breakpoints defined"
msgstr "Nie określono żadnych punktów kontrolnych"

#, c-format
msgid "%3d %s %s line %ld"
msgstr "%3d %s %s wiersz %ld"

msgid "E750: First use \":profile start {fname}\""
msgstr "E750: Pierwsze użycie \":profile start {fname}\""

msgid "Save As"
msgstr "Zapisz jako"

#, c-format
msgid "Save changes to \"%s\"?"
msgstr "Zachować zmiany w \"%s\"?"

msgid "Untitled"
msgstr "Bez Tytułu"

#, c-format
msgid "E162: No write since last change for buffer \"%s\""
msgstr "E162: Nie zapisano zmian w buforze \"%s\""

msgid "Warning: Entered other buffer unexpectedly (check autocommands)"
msgstr "OSTRZEŻENIE: Nieoczekiwane wejście w inny bufor (sprawdź autokomendy)"

msgid "E163: There is only one file to edit"
msgstr "E163: Tylko jeden plik w edycji"

msgid "E164: Cannot go before first file"
msgstr "E164: Nie można przejść przed pierwszy plik"

msgid "E165: Cannot go beyond last file"
msgstr "E165: Nie można przejść za ostatni plik"

#, c-format
msgid "E666: compiler not supported: %s"
msgstr "E666: nie wspierany kompilator: %s"

#, c-format
msgid "Searching for \"%s\" in \"%s\""
msgstr "Szukanie \"%s\" w \"%s\""

#, c-format
msgid "Searching for \"%s\""
msgstr "Szukanie \"%s\""

#, c-format
msgid "not found in 'runtimepath': \"%s\""
msgstr "nie znaleziono w 'runtimepath': \"%s\""

msgid "Source Vim script"
msgstr "Wczytaj skrypt Vima"

#, c-format
msgid "Cannot source a directory: \"%s\""
msgstr "Nie można wczytać katalogu: \"%s\""

#, c-format
msgid "could not source \"%s\""
msgstr "nie mogłem wczytać \"%s\""

#, c-format
msgid "line %ld: could not source \"%s\""
msgstr "wiersz: %ld nie mogłem wczytać \"%s\""

#, c-format
msgid "sourcing \"%s\""
msgstr "wczytywanie \"%s\""

#, c-format
msgid "line %ld: sourcing \"%s\""
msgstr "wiersz %ld: wczytywanie \"%s\""

#, c-format
msgid "finished sourcing %s"
msgstr "skończono wczytywanie %s"

msgid "modeline"
msgstr "modeline"

msgid "--cmd argument"
msgstr "--cmd argument"

msgid "-c argument"
msgstr "-c argument"

msgid "environment variable"
msgstr "zmienna środowiskowa"

msgid "error handler"
msgstr "obsługa błędu"

msgid "W15: Warning: Wrong line separator, ^M may be missing"
msgstr "W15: OSTRZEŻENIE: Niewłaściwy separator wierszy, pewnie brak ^M"

msgid "E167: :scriptencoding used outside of a sourced file"
msgstr "E167: użyto :scriptencoding poza wczytywanym plikiem"

msgid "E168: :finish used outside of a sourced file"
msgstr "E168: użyto :finish poza wczytywanym plikiem"

#, c-format
msgid "Current %slanguage: \"%s\""
msgstr "Bieżący %sjęzyk: \"%s\""

#, c-format
msgid "E197: Cannot set language to \"%s\""
msgstr "E197: Nie mogę ustawić języka na \"%s\""

#, c-format
msgid "<%s>%s%s %d, Hex %02x, Octal %03o"
msgstr "<%s>%s%s %d, Hex %02x, Oktal %03o"

#, c-format
msgid "> %d, Hex %04x, Octal %o"
msgstr "> %d, Hex %04x, Oktal %o"

#, c-format
msgid "> %d, Hex %08x, Octal %o"
msgstr "> %d, Hex %08x, Oktal %o"

msgid "E134: Move lines into themselves"
msgstr "E134: Przeniesienie wierszy na siebie samych"

msgid "1 line moved"
msgstr "1 wiersz przeniesiony"

#, c-format
msgid "%ld lines moved"
msgstr "%ld wiersze przeniesione"

#, c-format
msgid "%ld lines filtered"
msgstr "%ld wierszy przefiltrowanych"

msgid "E135: *Filter* Autocommands must not change current buffer"
msgstr "E135: Autokomendy *Filter* nie mogą zmieniać bieżącego bufora"

msgid "[No write since last change]\n"
msgstr "[Brak zapisu od czasu ostatniej zmiany]\n"

#, c-format
msgid "%sviminfo: %s in line: "
msgstr "%sviminfo: %s w wierszu: "

msgid "E136: viminfo: Too many errors, skipping rest of file"
msgstr "E136: viminfo: Zbyt wiele błędów; pomijam resztę pliku"

#, c-format
msgid "Reading viminfo file \"%s\"%s%s%s"
msgstr "Wczytuję plik viminfo \"%s\"%s%s%s"

msgid " info"
msgstr " informacja"

msgid " marks"
msgstr " zakładki"

msgid " oldfiles"
msgstr " stare pliki"

msgid " FAILED"
msgstr " NIE POWIODŁO SIĘ"

#. avoid a wait_return for this message, it's annoying
#, c-format
msgid "E137: Viminfo file is not writable: %s"
msgstr "E137: Plik viminfo jest niezapisywalny: %s"

#, c-format
msgid "E138: Can't write viminfo file %s!"
msgstr "E138: Nie mogę zapisać pliku viminfo %s!"

#, c-format
msgid "Writing viminfo file \"%s\""
msgstr "Zapisuję plik viminfo \"%s\""

#. Write the info:
#, c-format
msgid "# This viminfo file was generated by Vim %s.\n"
msgstr "# Ten plik viminfo został wygenerowany przez Vima %s.\n"

#, c-format
msgid ""
"# You may edit it if you're careful!\n"
"\n"
msgstr ""
"# Możesz go ostrożnie edytować!\n"
"\n"

#, c-format
msgid "# Value of 'encoding' when this file was written\n"
msgstr "# Wartość 'encoding' w czasie zapisu tego pliku\n"

msgid "Illegal starting char"
msgstr "Niedopuszczalny początkowy znak"

msgid "Write partial file?"
msgstr "Zapisać częściowo plik?"

msgid "E140: Use ! to write partial buffer"
msgstr "E140: Stosuj ! do zapisania częściowo bufora"

#, c-format
msgid "Overwrite existing file \"%s\"?"
msgstr "Nadpisać istniejący plik \"%s\"?"

#, c-format
msgid "Swap file \"%s\" exists, overwrite anyway?"
msgstr "Plik wymiany \"%s\" istnieje, czy go nadpisać?"

#, c-format
msgid "E768: Swap file exists: %s (:silent! overrides)"
msgstr "E768: Plik wymiany istnieje: %s (wymuś poprzez :silent!)"

#, c-format
msgid "E141: No file name for buffer %ld"
msgstr "E141: Brak nazwy pliku dla bufora %ld"

msgid "E142: File not written: Writing is disabled by 'write' option"
msgstr "E142: Plik niezapisany: Zapis jest wyłączony opcją 'write'"

#, c-format
msgid ""
"'readonly' option is set for \"%s\".\n"
"Do you wish to write anyway?"
msgstr ""
"opcja 'readonly' nastawiona dla \"%s\".\n"
"Czy chcesz go pomimo tego zapisać?"

#, c-format
msgid ""
"File permissions of \"%s\" are read-only.\n"
"It may still be possible to write it.\n"
"Do you wish to try?"
msgstr ""
"Prawa pliku \"%s\" są tylko do odczytu.\n"
"Mimo to być może uda się zmienić ten plik.\n"
"Chcesz spróbować?"

#, c-format
msgid "E505: \"%s\" is read-only (add ! to override)"
msgstr "E505: \"%s\" jest tylko do odczytu (dodaj ! aby wymusić)"

msgid "Edit File"
msgstr "Edytuj Plik"

#, c-format
msgid "E143: Autocommands unexpectedly deleted new buffer %s"
msgstr "E143: Autokomendy nieoczekiwanie skasowały nowy bufor %s"

msgid "E144: non-numeric argument to :z"
msgstr "E144: nienumeryczny argument dla :z"

msgid "E145: Shell commands not allowed in rvim"
msgstr "E145: Komendy powłoki są niedozwolone w rvim"

msgid "E146: Regular expressions can't be delimited by letters"
msgstr "E146: Wzorce regularne nie mogą być rozgraniczane literami"

#, c-format
msgid "replace with %s (y/n/a/q/l/^E/^Y)?"
msgstr "zamień na %s (y/n/a/q/l/^E/^Y)?"

msgid "(Interrupted) "
msgstr "(Przerwane) "

msgid "1 match"
msgstr "1 pasuje"

msgid "1 substitution"
msgstr "1 podstawienie "

#, c-format
msgid "%ld matches"
msgstr "%ld dopasowań"

#, c-format
msgid "%ld substitutions"
msgstr "%ld podstawień"

msgid " on 1 line"
msgstr " w 1 wierszu"

#, c-format
msgid " on %ld lines"
msgstr " w %ld wierszach"

msgid "E147: Cannot do :global recursive"
msgstr "E147: Nie mogę wykonać :global rekursywnie"

msgid "E148: Regular expression missing from global"
msgstr "E148: Brak wzorca regularnego w :global"

# c-format
#, c-format
msgid "Pattern found in every line: %s"
msgstr "Wzorzec znaleziono w każdym wierszu: %s"

#, c-format
msgid ""
"\n"
"# Last Substitute String:\n"
"$"
msgstr ""
"\n"
"# Ostatni podstawiany ciąg:\n"
"$"

msgid "E478: Don't panic!"
msgstr "E478: Nie panikuj!"

#, c-format
msgid "E661: Sorry, no '%s' help for %s"
msgstr "E661: Przykro mi, brak '%s' pomocy dla %s"

#, c-format
msgid "E149: Sorry, no help for %s"
msgstr "E149: Przykro mi, ale brak pomocy o %s"

#, c-format
msgid "Sorry, help file \"%s\" not found"
msgstr "Przykro mi, nie ma pliku pomocy \"%s\""

#, c-format
msgid "E150: Not a directory: %s"
msgstr "E150: Nie jest katalogiem: %s"

#, c-format
msgid "E152: Cannot open %s for writing"
msgstr "E152: Nie mogę otworzyć %s do zapisu"

#, c-format
msgid "E153: Unable to open %s for reading"
msgstr "E153: Nie mogę otworzyć %s do odczytu"

#, c-format
msgid "E670: Mix of help file encodings within a language: %s"
msgstr "E670: Mieszanka kodowań w pliku pomocy w ramach języka: %s"

#, c-format
msgid "E154: Duplicate tag \"%s\" in file %s/%s"
msgstr "E154: Powtórzony znacznik \"%s\" w pliku %s/%s"

#, c-format
msgid "E160: Unknown sign command: %s"
msgstr "E160: Nieznana komenda znaku: %s"

msgid "E156: Missing sign name"
msgstr "E156: Brak nazwy znaku"

msgid "E612: Too many signs defined"
msgstr "E612: Zbyt wiele nazw znaków"

#, c-format
msgid "E239: Invalid sign text: %s"
msgstr "E239: Niewłaściwy tekst znaku: %s"

#, c-format
msgid "E155: Unknown sign: %s"
msgstr "E155: Nieznany znak: %s"

msgid "E159: Missing sign number"
msgstr "E159: Brak numeru znaku"

#, c-format
msgid "E158: Invalid buffer name: %s"
msgstr "E158: Niewłaściwa nazwa bufora: %s"

#, c-format
msgid "E157: Invalid sign ID: %ld"
msgstr "E157: Niewłaściwe ID znaku: %ld"

msgid " (NOT FOUND)"
msgstr " (NIE ZNALEZIONO)"

msgid " (not supported)"
msgstr "(nie wspomagane)"

msgid "[Deleted]"
msgstr "[Skasowano]"

msgid "Entering Ex mode. Type \"visual\" to go to Normal mode."
msgstr "Wchodzę w tryb Ex. Wprowadź \"visual\" aby przejść do trybu Normal."

msgid "E501: At end-of-file"
msgstr "E501: Na końcu pliku"

msgid "E169: Command too recursive"
msgstr "E169: Komenda zbyt rekursywna"

#, c-format
msgid "E605: Exception not caught: %s"
msgstr "E605: Nie znaleziono wyjątku: %s"

msgid "End of sourced file"
msgstr "Koniec wczytywanego pliku"

msgid "End of function"
msgstr "Koniec funkcji"

msgid "E464: Ambiguous use of user-defined command"
msgstr ""
"E464: Niejednoznaczne zastosowanie komendy zdefiniowanej przez użytkownika"

msgid "E492: Not an editor command"
msgstr "E492: Nie jest komendą edytora"

msgid "E493: Backwards range given"
msgstr "E493: Dano wsteczny zakres"

msgid "Backwards range given, OK to swap"
msgstr "Dano wsteczny zakres; zamiana jest możliwa"

msgid "E494: Use w or w>>"
msgstr "E494: Stosuj w lub w>>"

msgid "E319: Sorry, the command is not available in this version"
msgstr "E319: Przykro mi, ale ta komenda nie jest dostępna w tej wersji"

msgid "E172: Only one file name allowed"
msgstr "E172: Tylko pojedyncza nazwa pliku dozwolona"

msgid "1 more file to edit. Quit anyway?"
msgstr "1 więcej plik do edycji. Mimo to wyjść?"

#, c-format
msgid "%d more files to edit. Quit anyway?"
msgstr "jeszcze %d plików do edycji. Mimo to wyjść?"

msgid "E173: 1 more file to edit"
msgstr "E173: 1 więcej plik do edycji"

#, c-format
msgid "E173: %ld more files to edit"
msgstr "E173: jeszcze %ld plików do edycji"

msgid "E174: Command already exists: add ! to replace it"
msgstr "E174: Komenda już istnieje; aby ją przedefiniować stosuj !"

msgid ""
"\n"
"  Name    Args Range Complete Definition"
msgstr ""
"\n"
"  Nazwa    Arg. Zak. Gotowość Definicja"

msgid "No user-defined commands found"
msgstr "Nie znaleziono komend zdefiniowanych przez użytkownika"

msgid "E175: No attribute specified"
msgstr "E175: Nie określono atrybutu"

msgid "E176: Invalid number of arguments"
msgstr "E176: Niewłaściwa ilość argumentów"

msgid "E177: Count cannot be specified twice"
msgstr "E177: Mnożnik nie może być podany dwukrotnie"

msgid "E178: Invalid default value for count"
msgstr "E178: Niewłaściwa domyślna wartość mnożnika"

msgid "E179: argument required for -complete"
msgstr "E179: -complete wymaga argumentu"

#, c-format
msgid "E181: Invalid attribute: %s"
msgstr "E181: Niewłaściwy atrybut: %s"

msgid "E182: Invalid command name"
msgstr "E182: Niewłaściwa nazwa komendy"

msgid "E183: User defined commands must start with an uppercase letter"
msgstr ""
"E183: Komendy zdefiniowane przez użytkownika muszą rozpoczynać się dużą "
"literą"

#, c-format
msgid "E184: No such user-defined command: %s"
msgstr "E184: Nie ma takiej komendy użytkownika: %s"

#, c-format
msgid "E180: Invalid complete value: %s"
msgstr "E180: Niewłaściwa wartość dopełniania: %s"

msgid "E468: Completion argument only allowed for custom completion"
msgstr ""
"E468: Argument depełniania dozwolony wyłącznie dla dopełniania użytkownika"

msgid "E467: Custom completion requires a function argument"
msgstr "E467: Dopełnianie użytkownika wymaga funkcji jako argumentu"

msgid "unknown"
msgstr "nieznany"

#, c-format
msgid "E185: Cannot find color scheme %s"
msgstr "E185: Nie mogę znaleźć zestawu kolorów %s"

msgid "Greetings, Vim user!"
msgstr "Witaj użytkowniku Vima!"

msgid "E784: Cannot close last tab page"
msgstr "E784: Nie mogę zamknąć ostatniej karty"

msgid "Already only one tab page"
msgstr "Jest już tylko jedna karta"

msgid "Edit File in new window"
msgstr "Edytuj plik w nowym oknie"

#, c-format
msgid "Tab page %d"
msgstr "Karta %d"

msgid "No swap file"
msgstr "Brak pliku wymiany"

msgid "Append File"
msgstr "Dołącz plik"

msgid "E747: Cannot change directory, buffer is modified (add ! to override)"
msgstr ""
"E747: Nie mogę zmienić katalogu, bufor został zmodyfikowany (dodaj ! aby "
"wymusić)"

msgid "E186: No previous directory"
msgstr "E186: Nie ma poprzedniego katalogu"

msgid "E187: Unknown"
msgstr "E187: Nieznany"

msgid "E465: :winsize requires two number arguments"
msgstr "E465: :winsize wymaga dwóch argumentów numerycznych"

#, c-format
msgid "Window position: X %d, Y %d"
msgstr "Pozycja okna: X %d, Y %d"

msgid "E188: Obtaining window position not implemented for this platform"
msgstr ""
"E188: Pozyskiwanie pozycji okna nie jest zaimplementowane dla tego systemu"

msgid "E466: :winpos requires two number arguments"
msgstr "E466: :winpos wymaga dwóch argumentów numerycznych"

msgid "Save Redirection"
msgstr "Zapisz przekierowanie"

msgid "Save View"
msgstr "Zapisz widok"

msgid "Save Session"
msgstr "Zapisz sesję"

msgid "Save Setup"
msgstr "Zapisz ustawienia"

#, c-format
msgid "E739: Cannot create directory: %s"
msgstr "E739: Nie mogę utworzyć katalogu: %s"

#, c-format
msgid "E189: \"%s\" exists (add ! to override)"
msgstr "E189: \"%s\" istnieje (wymuś poprzez !)"

#, c-format
msgid "E190: Cannot open \"%s\" for writing"
msgstr "E190: Nie mogę otworzyć \"%s\" do zapisu"

#. set mark
msgid "E191: Argument must be a letter or forward/backward quote"
msgstr "E191: Argument musi być literą albo cudzysłowem w przód/tył"

msgid "E192: Recursive use of :normal too deep"
msgstr "E192: Rekursywne zastosowanie :normal za głębokie"

msgid "E809: #< is not available without the +eval feature"
msgstr "E809: #< nie jest dostępne bez właściwości +eval"

msgid "E194: No alternate file name to substitute for '#'"
msgstr "E194: Brak nazwy zamiennego pliku do podstawienia pod '#'"

msgid "E495: no autocommand file name to substitute for \"<afile>\""
msgstr "E495: brak nazwy pliku autokomend do podstawienia pod \"<afile>\""

msgid "E496: no autocommand buffer number to substitute for \"<abuf>\""
msgstr "E496: brak numeru bufora autokomend do podstawienia pod \"<abuf>\""

msgid "E497: no autocommand match name to substitute for \"<amatch>\""
msgstr "E497: brak nazwy dopasowania autokomend pod \"<amatch>\""

msgid "E498: no :source file name to substitute for \"<sfile>\""
msgstr "E498: brak nazwy pliku :source do postawienia pod \"<sfile>\""

#, no-c-format
msgid "E499: Empty file name for '%' or '#', only works with \":p:h\""
msgstr "E499: Pusta nazwa pliku dla '%' lub '#', działa tylko z \":p:h\""

msgid "E500: Evaluates to an empty string"
msgstr "E500: Wynikiem jest pusty ciąg"

msgid "E195: Cannot open viminfo file for reading"
msgstr "E195: Nie mogę otworzyć pliku viminfo do odczytu"

msgid "E196: No digraphs in this version"
msgstr "E196: Brak dwugrafów w tej wersji"

msgid "E608: Cannot :throw exceptions with 'Vim' prefix"
msgstr "E608: Nie można ':throw' wyjątków z prefiksem 'Vim'"

#. always scroll up, don't overwrite
#, c-format
msgid "Exception thrown: %s"
msgstr "Wyjątek: %s"

#, c-format
msgid "Exception finished: %s"
msgstr "Wyjątek zakończony: %s"

#, c-format
msgid "Exception discarded: %s"
msgstr "Wyjątek odrzucony: %s"

#, c-format
msgid "%s, line %ld"
msgstr "%s, wiersz %ld"

#. always scroll up, don't overwrite
#, c-format
msgid "Exception caught: %s"
msgstr "Wyjątek przechwycony: %s"

#, c-format
msgid "%s made pending"
msgstr "%s został zawieszony"

#, c-format
msgid "%s resumed"
msgstr "%s przywrócony"

#, c-format
msgid "%s discarded"
msgstr "%s odrzucony"

msgid "Exception"
msgstr "Wyjątek"

msgid "Error and interrupt"
msgstr "Błąd i przerwanie"

msgid "Error"
msgstr "Błąd"

#. if (pending & CSTP_INTERRUPT)
msgid "Interrupt"
msgstr "Przerwanie"

msgid "E579: :if nesting too deep"
msgstr "E579: zbyt głębokie zagnieżdżenie :if"

msgid "E580: :endif without :if"
msgstr "E580: :endif bez :if"

msgid "E581: :else without :if"
msgstr "E581: :else bez :if"

msgid "E582: :elseif without :if"
msgstr "E582: :elseif bez :if"

msgid "E583: multiple :else"
msgstr "E583: wielokrotne :else"

msgid "E584: :elseif after :else"
msgstr "E584: :elseif po :else"

msgid "E585: :while/:for nesting too deep"
msgstr "E585: zbyt głębokie zagnieżdżenie :while/:for"

msgid "E586: :continue without :while or :for"
msgstr "E586: :continue bez :while lub :for"

msgid "E587: :break without :while or :for"
msgstr "E587: :break bez :while lub :for"

msgid "E732: Using :endfor with :while"
msgstr "E732: Użycie :endfor z :while"

msgid "E733: Using :endwhile with :for"
msgstr "E733: Użycie :endwhile z :for"

msgid "E601: :try nesting too deep"
msgstr "E601: zbyt głębokie zagnieżdżenie :try"

msgid "E603: :catch without :try"
msgstr "E603: :catch bez :try"

#. Give up for a ":catch" after ":finally" and ignore it.
#. * Just parse.
msgid "E604: :catch after :finally"
msgstr "E604: :catch za :finally"

msgid "E606: :finally without :try"
msgstr "E606: :finally bez :try"

#. Give up for a multiple ":finally" and ignore it.
msgid "E607: multiple :finally"
msgstr "E607: wielokrotne :finally"

msgid "E602: :endtry without :try"
msgstr "E602: :endtry bez :try"

msgid "E193: :endfunction not inside a function"
msgstr "E193: :endfunction poza funkcją"

msgid "E788: Not allowed to edit another buffer now"
msgstr "E788: Nie można teraz edytować innego bufora"

msgid "E811: Not allowed to change buffer information now"
msgstr "E811: Nie można teraz zmieniać informacji o buforze"

msgid "tagname"
msgstr "nazwa znacznika"

msgid " kind file\n"
msgstr " pokrewny plik\n"

msgid "'history' option is zero"
msgstr "opcja 'history' jest zerowa"

#, c-format
msgid ""
"\n"
"# %s History (newest to oldest):\n"
msgstr ""
"\n"
"# %s Historia (od najnowszych po najstarsze):\n"

msgid "Command Line"
msgstr "Wiersz poleceń"

msgid "Search String"
msgstr "Szukany ciąg"

msgid "Expression"
msgstr "Wyrażenie"

msgid "Input Line"
msgstr "Wiersz wprowadzeń"

msgid "E198: cmd_pchar beyond the command length"
msgstr "E198: cmd_pchar przekracza długość polecenia"

msgid "E199: Active window or buffer deleted"
msgstr "E199: Aktywny widok lub bufor skasowany"

msgid "E812: Autocommands changed buffer or buffer name"
msgstr "E812: Autokomendy zmieniły bufor lub jego nazwę"

msgid "Illegal file name"
msgstr "Niedopuszczalna nazwa pliku"

msgid "is a directory"
msgstr "jest katalogiem"

msgid "is not a file"
msgstr "nie jest plikiem"

msgid "is a device (disabled with 'opendevice' option)"
msgstr "jest urządzeniem (wyłączonym w opcji 'opendevice')"

msgid "[New File]"
msgstr "[Nowy Plik]"

msgid "[New DIRECTORY]"
msgstr "[Nowy KATALOG]"

msgid "[File too big]"
msgstr "[Za duży plik]"

msgid "[Permission Denied]"
msgstr "[Nie dozwolono]"

msgid "E200: *ReadPre autocommands made the file unreadable"
msgstr "E200: Autokomendy *ReadPre zrobiły plik nieodczytywalnym"

msgid "E201: *ReadPre autocommands must not change current buffer"
msgstr "E201: Autokomendy *ReadPre nie mogą zmieniać bieżącego bufora"

msgid "Vim: Reading from stdin...\n"
msgstr "Vim: Wczytywanie ze stdin...\n"

msgid "Reading from stdin..."
msgstr "Wczytywanie ze stdin..."

#. Re-opening the original file failed!
msgid "E202: Conversion made file unreadable!"
msgstr "E202: Nie można otworzyć pliku utworzonego przez przemianę!"

msgid "[fifo/socket]"
msgstr "[fifo/socket]"

msgid "[fifo]"
msgstr "[fifo]"

msgid "[socket]"
msgstr "[socket]"

msgid "[character special]"
msgstr "[specjalny znak]"

msgid "[RO]"
msgstr "[RO]"

msgid "[CR missing]"
msgstr "[brak CR]'"

msgid "[long lines split]"
msgstr "[długie wiersze rozdzielane]"

msgid "[NOT converted]"
msgstr "[NIE przemienione]"

msgid "[converted]"
msgstr "[przemienione]"

msgid "[crypted]"
msgstr "[zakodowane]"

#, c-format
msgid "[CONVERSION ERROR in line %ld]"
msgstr "[BŁĄD W PRZEMIANIE w linii %ld]"

#, c-format
msgid "[ILLEGAL BYTE in line %ld]"
msgstr "[NIEDOZWOLONY BAJT w wierszu %ld]"

msgid "[READ ERRORS]"
msgstr "[BŁĘDY W ODCZYCIE]"

msgid "Can't find temp file for conversion"
msgstr "Nie mogę znaleźć pliku tymczasowego w celu przemiany"

msgid "Conversion with 'charconvert' failed"
msgstr "Nieudana przemiana z 'charconvert'"

msgid "can't read output of 'charconvert'"
msgstr "nie mogę odczytać wyjścia z 'charconvert'"

msgid "E821: File is encrypted with unknown method"
msgstr "E821: Plik zaszyfrowano w nieznany sposób"

msgid "E676: No matching autocommands for acwrite buffer"
msgstr "E676: Brak pasujących autokomend dla bufora acwrite"

msgid "E203: Autocommands deleted or unloaded buffer to be written"
msgstr ""
"E203: Autokomendy skasowały lub wyładowały bufor przeznaczony do zapisu"

msgid "E204: Autocommand changed number of lines in unexpected way"
msgstr "E204: Autokomenda zmieniła liczbę wierszy w nieoczekiwany sposób"

msgid "NetBeans disallows writes of unmodified buffers"
msgstr "NetBeans nie pozwala na zapis niezmodyfikowanych buforów"

msgid "Partial writes disallowed for NetBeans buffers"
msgstr "Częściowy zapis niemożliwy dla buforów NetBeans"

msgid "is not a file or writable device"
msgstr "nie jest plikiem lub zapisywalnym przyrządem"

msgid "writing to device disabled with 'opendevice' option"
msgstr "zapisywanie do urządzenia wyłączone w opcji 'opendevice'"

msgid "is read-only (add ! to override)"
msgstr "jest tylko do odczytu (wymuś poprzez !)"

msgid "E506: Can't write to backup file (add ! to override)"
msgstr "E506: Nie mogę zapisać do pliku zabezpieczenia (wymuś przez !)"

msgid "E507: Close error for backup file (add ! to override)"
msgstr "E507: Błąd podczas zamykania pliku zabezpieczenia (wymuś przez !)"

msgid "E508: Can't read file for backup (add ! to override)"
msgstr "E508: Nie mogę odczytać pliku w celu zabezpieczenia (wymuś przez !)"

msgid "E509: Cannot create backup file (add ! to override)"
msgstr "E509: Nie mogę stworzyć pliku zabezpieczenia (wymuś przez !)"

msgid "E510: Can't make backup file (add ! to override)"
msgstr "E510: Nie mogę zrobić pliku zabezpieczenia (wymuś przez !)"

msgid "E460: The resource fork would be lost (add ! to override)"
msgstr "E460: Rozdział zasobów zostanie utracony (wymuś przez !)"

msgid "E214: Can't find temp file for writing"
msgstr "E214: Nie mogę znaleźć pliku tymczasowego do zapisania"

msgid "E213: Cannot convert (add ! to write without conversion)"
msgstr "E213: Nie mogę przemienić (użyj ! by zapisać bez przemiany)"

msgid "E166: Can't open linked file for writing"
msgstr "E166: Nie mogę otworzyć podłączonego pliku do zapisu"

msgid "E212: Can't open file for writing"
msgstr "E212: Nie mogę otworzyć pliku do zapisu"

msgid "E667: Fsync failed"
msgstr "E667: Fsync nie powiódł się"

msgid "E512: Close failed"
msgstr "E512: Zamknięcie się nie powiodło"

msgid "E513: write error, conversion failed (make 'fenc' empty to override)"
msgstr ""
"E513: Błąd zapisu, przemiana się nie powiodła (opróżnij 'fenc' aby wymusić)"

#, c-format
msgid ""
"E513: write error, conversion failed in line %ld (make 'fenc' empty to "
"override)"
msgstr ""
"E513: Błąd zapisu, przemiana się nie powiodła w wierszu %ld (opróżnij 'fenc' "
"by wymusić)"

msgid "E514: write error (file system full?)"
msgstr "E514: błąd w zapisie (może system plików jest przepełniony?)"

msgid " CONVERSION ERROR"
msgstr " BŁĄD W PRZEMIANIE"

#, c-format
msgid " in line %ld;"
msgstr " w wierszu %ld;"

msgid "[Device]"
msgstr "[Urządzenie]"

msgid "[New]"
msgstr "[Nowy]"

msgid " [a]"
msgstr " [a]"

msgid " appended"
msgstr " dołączono"

msgid " [w]"
msgstr " [w]"

msgid " written"
msgstr " zapisano"

msgid "E205: Patchmode: can't save original file"
msgstr "E205: Patchmode: nie mogę zapisać oryginalnego pliku"

msgid "E206: patchmode: can't touch empty original file"
msgstr "E206: patchmode: nie mogę stworzyć pustego oryginalnego pliku"

msgid "E207: Can't delete backup file"
msgstr "E207: Nie mogę skasować pliku zabezpieczenia"

msgid ""
"\n"
"WARNING: Original file may be lost or damaged\n"
msgstr ""
"\n"
"OSTRZEŻENIE: Oryginalny plik może zostać utracony lub uszkodzony\n"

msgid "don't quit the editor until the file is successfully written!"
msgstr "nie wychodź edytora, dopóki plik nie został poprawnie zapisany!"

msgid "[dos]"
msgstr "[dos]"

msgid "[dos format]"
msgstr "[format dos-a]"

msgid "[mac]"
msgstr "[mac]"

msgid "[mac format]"
msgstr "[format maca]"

msgid "[unix]"
msgstr "[unix]"

msgid "[unix format]"
msgstr "[format unixa]"

msgid "1 line, "
msgstr "1 wiersz, "

#, c-format
msgid "%ld lines, "
msgstr "%ld wierszy, "

msgid "1 character"
msgstr "1 znak"

#, c-format
msgid "%lld characters"
msgstr "%lld znaków"

#. Explicit typecast avoids warning on Mac OS X 10.6
#, c-format
msgid "%ld characters"
msgstr "%ld znaków"

msgid "[noeol]"
msgstr "[noeol]"

msgid "[Incomplete last line]"
msgstr "[Niekompletny ostatni wiersz]"

#. don't overwrite messages here
#. must give this prompt
#. don't use emsg() here, don't want to flush the buffers
msgid "WARNING: The file has been changed since reading it!!!"
msgstr "OSTRZEŻENIE: Plik zmienił się od czasu ostatniego odczytu!!!"

msgid "Do you really want to write to it"
msgstr "Czy naprawdę chcesz go zapisać"

#, c-format
msgid "E208: Error writing to \"%s\""
msgstr "E208: Błąd zapisywania do \"%s\""

#, c-format
msgid "E209: Error closing \"%s\""
msgstr "E209: Błąd w trakcie zamykania \"%s\""

#, c-format
msgid "E210: Error reading \"%s\""
msgstr "E210: Błąd odczytu \"%s\""

msgid "E246: FileChangedShell autocommand deleted buffer"
msgstr "E246: Autokomenda FileChangedShell skasowała bufor"

#, c-format
msgid "E211: File \"%s\" no longer available"
msgstr "E211: Plik \"%s\" nie jest dłużej dostępny"

#, c-format
msgid ""
"W12: Warning: File \"%s\" has changed and the buffer was changed in Vim as "
"well"
msgstr ""
"W12: OSTRZEŻENIE: Plik \"%s\" zmienił się od czasu rozpoczęcia edycji, bufor "
"w Vimie również został zmieniony"

msgid "See \":help W12\" for more info."
msgstr "Zobacz \":help W12\" dla dalszych informacji."

#, c-format
msgid "W11: Warning: File \"%s\" has changed since editing started"
msgstr "W11: OSTRZEŻENIE: Plik \"%s\" zmienił się od czasu rozpoczęcia edycji"

msgid "See \":help W11\" for more info."
msgstr "Zobacz \":help W11\" dla dalszych informacji."

#, c-format
msgid "W16: Warning: Mode of file \"%s\" has changed since editing started"
msgstr ""
"W16: OSTRZEŻENIE: Tryb pliku \"%s\" zmienił się od czasu rozpoczęcia edycji"

msgid "See \":help W16\" for more info."
msgstr "Zobacz \":help W16\" dla dalszych informacji."

#, c-format
msgid "W13: Warning: File \"%s\" has been created after editing started"
msgstr "W13: OSTRZEŻENIE: Plik \"%s\" został stworzony po rozpoczęciu edycji"

msgid "Warning"
msgstr "OSTRZEŻENIE"

msgid ""
"&OK\n"
"&Load File"
msgstr ""
"&OK\n"
"&Załaduj Plik"

#, c-format
msgid "E462: Could not prepare for reloading \"%s\""
msgstr "E462: Nie można przygotować przeładowania \"%s\""

#, c-format
msgid "E321: Could not reload \"%s\""
msgstr "E321: Nie można przeładować \"%s\""

msgid "--Deleted--"
msgstr "--Skasowano--"

#, c-format
msgid "auto-removing autocommand: %s <buffer=%d>"
msgstr "auto-usuwanie autokomendy: %s <buffer=%d>"

#. the group doesn't exist
#, c-format
msgid "E367: No such group: \"%s\""
msgstr "E367: Nie ma takiej grupy: \"%s\""

#, c-format
msgid "E215: Illegal character after *: %s"
msgstr "E215: Niedopuszczalny znak po *: %s"

#, c-format
msgid "E216: No such event: %s"
msgstr "E216: Nie ma takiego wydarzenia: %s"

#, c-format
msgid "E216: No such group or event: %s"
msgstr "E216: Nie ma takiej grupy lub wydarzenia: %s"

#. Highlight title
msgid ""
"\n"
"--- Auto-Commands ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Autokomendy ---"

#, c-format
msgid "E680: <buffer=%d>: invalid buffer number "
msgstr "E680: <buffer=%d>: niewłaściwy numer bufora"

msgid "E217: Can't execute autocommands for ALL events"
msgstr "E217: Nie można wykonywać autokomend dla wydarzeń ALL"

msgid "No matching autocommands"
msgstr "Brak pasujących autokomend"

msgid "E218: autocommand nesting too deep"
msgstr "E218: zbyt głębokie zagnieżdżenie autokomend"

#, c-format
msgid "%s Auto commands for \"%s\""
msgstr "%s Autokomend dla \"%s\""

#, c-format
msgid "Executing %s"
msgstr "Wykonuję %s"

#, c-format
msgid "autocommand %s"
msgstr "autokomenda %s"

msgid "E219: Missing {."
msgstr "E219: Brak {."

msgid "E220: Missing }."
msgstr "E220: Brak }."

msgid "E490: No fold found"
msgstr "E490: Nie znaleziono zwinięcia"

msgid "E350: Cannot create fold with current 'foldmethod'"
msgstr "E350: Nie można utworzyć zwinięcia przy bieżącej 'foldmethod'"

msgid "E351: Cannot delete fold with current 'foldmethod'"
msgstr "E351: Nie można skasować zwinięcia przy bieżącej 'foldmethod'"

#, c-format
msgid "+--%3ld lines folded "
msgstr "+--%3ld wierszy zwinięto "

msgid "E222: Add to read buffer"
msgstr "E222: Dodaj do bufora odczytu"

msgid "E223: recursive mapping"
msgstr "E223: rekursywne przyporządkowanie"

#, c-format
msgid "E224: global abbreviation already exists for %s"
msgstr "E224: istnieje już globalny skrót dla %s"

#, c-format
msgid "E225: global mapping already exists for %s"
msgstr "E225: istnieje już globalne przyporządkowanie dla %s"

#, c-format
msgid "E226: abbreviation already exists for %s"
msgstr "E226: istnieje już skrót dla %s"

#, c-format
msgid "E227: mapping already exists for %s"
msgstr "E227: istnieje już przyporządkowanie dla %s"

msgid "No abbreviation found"
msgstr "Nie znaleziono skrótu"

msgid "No mapping found"
msgstr "Nie znaleziono przyporządkowania"

msgid "E228: makemap: Illegal mode"
msgstr "E228: makemap: Niedopuszczalny tryb"

msgid "<cannot open> "
msgstr "<nie mogę otworzyć> "

#, c-format
msgid "E616: vim_SelFile: can't get font %s"
msgstr "E616: vim_SelFile: nie mogę otrzymać czcionki %s"

msgid "E614: vim_SelFile: can't return to current directory"
msgstr "E614: vim_SelFile: nie mogę powrócić do bieżącego katalogu"

msgid "Pathname:"
msgstr "Trop:"

msgid "E615: vim_SelFile: can't get current directory"
msgstr "E615: vim_SelFile: nie mogę otrzymać bieżącego katalogu"

msgid "OK"
msgstr "OK"

msgid "Cancel"
msgstr "Zakończ"

msgid "Vim dialog"
msgstr "VIM - Dialog"

msgid "Scrollbar Widget: Could not get geometry of thumb pixmap."
msgstr "Scrollbar Widget: Nie mogłem otrzymać rozmiarów rysunku na przycisku."

msgid "E232: Cannot create BalloonEval with both message and callback"
msgstr "E232: Nie mogę stworzyć BalloonEval z powiadomieniem i wywołaniem"

msgid "E229: Cannot start the GUI"
msgstr "E229: Nie mogę odpalić GUI"

#, c-format
msgid "E230: Cannot read from \"%s\""
msgstr "E230: Nie mogę czytać z \"%s\""

msgid "E665: Cannot start GUI, no valid font found"
msgstr "E665: Nie można uruchomić GUI, brak prawidłowej czcionki"

msgid "E231: 'guifontwide' invalid"
msgstr "E231: Niewłaściwe 'guifontwide'"

msgid "E599: Value of 'imactivatekey' is invalid"
msgstr "E599: Nieprawidłowa wartość 'imactivatekey'"

#, c-format
msgid "E254: Cannot allocate color %s"
msgstr "E254: Nie mogę zarezerwować koloru %s"

msgid "No match at cursor, finding next"
msgstr "Brak dopasowania przy kursorze, szukam dalej"

msgid ""
"&Yes\n"
"&No\n"
"&Cancel"
msgstr ""
"&Tak\n"
"&Nie\n"
"&Zakończ"

msgid "Input _Methods"
msgstr "Input _Methods"

msgid "VIM - Search and Replace..."
msgstr "VIM - Szukaj i Zamień..."

msgid "VIM - Search..."
msgstr "VIM - Szukaj..."

msgid "Find what:"
msgstr "Znajdź:"

msgid "Replace with:"
msgstr "Zamień na:"

#. whole word only button
msgid "Match whole word only"
msgstr "Dopasuj tylko całe wyrazy"

#. match case button
msgid "Match case"
msgstr "Dopasuj wielkość liter"

msgid "Direction"
msgstr "Kierunek"

#. 'Up' and 'Down' buttons
msgid "Up"
msgstr "W górę"

msgid "Down"
msgstr "W dół"

#. 'Find Next' button
msgid "Find Next"
msgstr "Znajdź następne"

#. 'Replace' button
msgid "Replace"
msgstr "Zamień"

#. 'Replace All' button
msgid "Replace All"
msgstr "Zamień wszystkie"

msgid "Vim: Received \"die\" request from session manager\n"
msgstr "Vim: otrzymano żądanie \"die\" od menedżera sesji\n"

msgid "Close"
msgstr "Zamknij"

msgid "New tab"
msgstr "Nowa karta"

msgid "Open Tab..."
msgstr "Otwórz kartę..."

msgid "Vim: Main window unexpectedly destroyed\n"
msgstr "Vim: Główne okno nieoczekiwanie zniszczone\n"

msgid "&Filter"
msgstr "&Filtr"

msgid "&Cancel"
msgstr "&Anuluj"

msgid "Directories"
msgstr "Katalogi"

msgid "Filter"
msgstr "Filtr"

msgid "&Help"
msgstr "&Pomoc"

msgid "Files"
msgstr "Pliki"

msgid "&OK"
msgstr "&OK"

msgid "Selection"
msgstr "Wybór"

msgid "Find &Next"
msgstr "Znajdź &następne"

msgid "&Replace"
msgstr "&Zamień"

msgid "Replace &All"
msgstr "Zamień &wszystko"

msgid "&Undo"
msgstr "&Cofnij"

#, c-format
msgid "E610: Can't load Zap font '%s'"
msgstr "E610: Nie mogę załadować czcionki Zap '%s'"

#, c-format
msgid "E611: Can't use font %s"
msgstr "E611: Nie mogę użyć czcionki %s"

msgid ""
"\n"
"Sending message to terminate child process.\n"
msgstr ""
"\n"
"Wysyłam zawiadomienie kończące proces pochodny.\n"

#, c-format
msgid "E671: Cannot find window title \"%s\""
msgstr "E671: Nie mogę znaleźć tytułu okna \"%s\""

#, c-format
msgid "E243: Argument not supported: \"-%s\"; Use the OLE version."
msgstr "E243: Argument nie jest wspomagany: \"-%s\"; Używaj wersji OLE."

msgid "E672: Unable to open window inside MDI application"
msgstr "E672: Nie można otworzyć okna wewnątrz aplikacji MDI"

msgid "Close tab"
msgstr "Zamknij kartę"

msgid "Open tab..."
msgstr "Otwórz kartę..."

msgid "Find string (use '\\\\' to find a '\\')"
msgstr "Znajdź ciąg (użyj '\\\\' do szukania '\\')"

msgid "Find & Replace (use '\\\\' to find a '\\')"
msgstr "Szukanie i Zamiana (użyj '\\\\' do szukania '\\')"

#. We fake this: Use a filter that doesn't select anything and a default
#. * file name that won't be used.
msgid "Not Used"
msgstr "Nie używany"

msgid "Directory\t*.nothing\n"
msgstr "Katalog\t*.nic\n"

msgid "Vim E458: Cannot allocate colormap entry, some colors may be incorrect"
msgstr ""
"Vim E458: Nie mogę zarezerwować mapy kolorów, pewne kolory mogą być "
"nieprawidłowe"

#, c-format
msgid "E250: Fonts for the following charsets are missing in fontset %s:"
msgstr ""
"E250: Brak czcionek dla następujących zestawów znaków w zestawie czcionek %s:"

#, c-format
msgid "E252: Fontset name: %s"
msgstr "E252: Nazwa zestawu czcionek: %s"

#, c-format
msgid "Font '%s' is not fixed-width"
msgstr "Czcionka '%s' nie posiada znaków jednolitej szerokości"

#, c-format
msgid "E253: Fontset name: %s\n"
msgstr "E253: Nazwa zestawu czcionek: %s\n"

#, c-format
msgid "Font0: %s\n"
msgstr "Font0: %s\n"

#, c-format
msgid "Font1: %s\n"
msgstr "Font1: %s\n"

#, c-format
msgid "Font%ld width is not twice that of font0\n"
msgstr "Szerokość font%ld nie jest podwójną szerokością font0\n"

#, c-format
msgid "Font0 width: %ld\n"
msgstr "Szerokość font0: %ld\n"

#, c-format
msgid ""
"Font1 width: %ld\n"
"\n"
msgstr ""
"Szerokość font1: %ld\n"
"\n"

msgid "Invalid font specification"
msgstr "Nieprawidłowy opis czcionki"

msgid "&Dismiss"
msgstr "&Anuluj"

msgid "no specific match"
msgstr "brak określonego dopasowania"

msgid "Vim - Font Selector"
msgstr "Vim - wybór czcionki"

msgid "Name:"
msgstr "Nazwa:"

#. create toggle button
msgid "Show size in Points"
msgstr "Pokaż wielkość w punktach"

msgid "Encoding:"
msgstr "Kodowanie:"

msgid "Font:"
msgstr "Czcionka:"

msgid "Style:"
msgstr "Styl:"

msgid "Size:"
msgstr "Wielkość:"

msgid "E256: Hangul automata ERROR"
msgstr "E256: BŁĄD w automacie Hangul"

msgid "E550: Missing colon"
msgstr "E550: Brak dwukropka"

msgid "E551: Illegal component"
msgstr "E551: Niedozwolona część"

msgid "E552: digit expected"
msgstr "E552: oczekiwano cyfry"

#, c-format
msgid "Page %d"
msgstr "Strona %d"

msgid "No text to be printed"
msgstr "Brak tekstu do drukowania"

#, c-format
msgid "Printing page %d (%d%%)"
msgstr "Drukuję stronę %d (%d%%)"

#, c-format
msgid " Copy %d of %d"
msgstr " Kopia %d z %d"

#, c-format
msgid "Printed: %s"
msgstr "Wydrukowano: %s"

msgid "Printing aborted"
msgstr "Drukowanie odwołane"

msgid "E455: Error writing to PostScript output file"
msgstr "E455: Nie można zapisać do wyjściowego pliku PostScriptu"

#, c-format
msgid "E624: Can't open file \"%s\""
msgstr "E624: Nie mogę otworzyć pliku \"%s\""

#, c-format
msgid "E457: Can't read PostScript resource file \"%s\""
msgstr "E457: Nie można odczytać pliku zasobów PostScriptu \"%s\""

#, c-format
msgid "E618: file \"%s\" is not a PostScript resource file"
msgstr "E618: plik \"%s\" nie jest plikiem zasobów PostScriptu"

#, c-format
msgid "E619: file \"%s\" is not a supported PostScript resource file"
msgstr "E619: plik \"%s\" nie jest wspieranym plikiem zasobów PostScriptu"

#, c-format
msgid "E621: \"%s\" resource file has wrong version"
msgstr "E621: \"%s\" nieprawidłowa wersja pliku zasobów"

msgid "E673: Incompatible multi-byte encoding and character set."
msgstr "E673: Niekompatybilne kodowanie wielobajtowe i zestaw znaków."

msgid "E674: printmbcharset cannot be empty with multi-byte encoding."
msgstr "E674: printmbcharset nie może być pusty przy kodowaniu wielobajtowym."

msgid "E675: No default font specified for multi-byte printing."
msgstr "E675: Nie określono domyślnej czcionki dla drukowania wielobajtowego."

msgid "E324: Can't open PostScript output file"
msgstr "E324: Nie można otworzyć pliku PostScript do wyjścia"

#, c-format
msgid "E456: Can't open file \"%s\""
msgstr "E456: Nie mogę otworzyć pliku \"%s\""

msgid "E456: Can't find PostScript resource file \"prolog.ps\""
msgstr "E456: Nie można znaleźć pliku zasobów PostScriptu \"prolog.ps\""

msgid "E456: Can't find PostScript resource file \"cidfont.ps\""
msgstr "E456: Nie można znaleźć pliku zasobów PostScriptu \"cidfont.ps\""

#, c-format
msgid "E456: Can't find PostScript resource file \"%s.ps\""
msgstr "E456: Nie można znaleźć pliku zasobów PostScriptu \"%s.ps\""

#, c-format
msgid "E620: Unable to convert to print encoding \"%s\""
msgstr "E620: Nie można przekonwertować by drukować kodowanie \"%s\""

msgid "Sending to printer..."
msgstr "Przesyłam do drukarki..."

msgid "E365: Failed to print PostScript file"
msgstr "E365: Drukowanie pliku PostScript nie powiodło się"

msgid "Print job sent."
msgstr "Zadanie drukowanie przesłane."

msgid "Add a new database"
msgstr "Dodaj nową bazę danych"

msgid "Query for a pattern"
msgstr "Zapytane o wzorzec"

msgid "Show this message"
msgstr "Pokaż ten komunikat"

msgid "Kill a connection"
msgstr "Zabij połączenie"

msgid "Reinit all connections"
msgstr "Ponów wszelkie połączenia"

msgid "Show connections"
msgstr "Pokaż połączenia"

#, c-format
msgid "E560: Usage: cs[cope] %s"
msgstr "E560: Zastosowanie: cs[cope] %s"

msgid "This cscope command does not support splitting the window.\n"
msgstr "Ta komenda cscope nie wspomaga podzielenia okna.\n"

msgid "E562: Usage: cstag <ident>"
msgstr "E562: Zastosowanie: cstag <ident>"

msgid "E257: cstag: tag not found"
msgstr "E257: cstag: nie znaleziono znacznika"

#, c-format
msgid "E563: stat(%s) error: %d"
msgstr "E563: stat(%s) błąd: %d"

msgid "E563: stat error"
msgstr "E563: błąd stat"

#, c-format
msgid "E564: %s is not a directory or a valid cscope database"
msgstr "E564: %s nie jest katalogiem lub poprawną bazą danych cscope"

#, c-format
msgid "Added cscope database %s"
msgstr "Dodano bazę danych cscope %s"

#, c-format
msgid "E262: error reading cscope connection %ld"
msgstr "E262: błąd odczytu połączenia z cscope %ld"

msgid "E561: unknown cscope search type"
msgstr "E561: nieznany typ szukania cscope"

msgid "E566: Could not create cscope pipes"
msgstr "E566: Nie mogłem stworzyć potoku do cscope"

msgid "E622: Could not fork for cscope"
msgstr "E622: Nie mogłem utworzyć rozwidlenia dla cscope"

msgid "cs_create_connection exec failed"
msgstr "wykonanie cs_create_connection nie powiodło się"

msgid "cs_create_connection: fdopen for to_fp failed"
msgstr "cs_create_connection: fdopen dla to_fp nie powiodło się"

msgid "cs_create_connection: fdopen for fr_fp failed"
msgstr "cs_create_connection: fdopen dla fr_fp nie powiodło się"

msgid "E623: Could not spawn cscope process"
msgstr "E623: Nie mogłem stworzyć procesu cscope"

msgid "E567: no cscope connections"
msgstr "E567: brak połączenia z cscope"

#, c-format
msgid "E469: invalid cscopequickfix flag %c for %c"
msgstr "E469: nieprawidłowa flaga cscopequickfix %c dla %c"

#, c-format
msgid "E259: no matches found for cscope query %s of %s"
msgstr "E259: brak dopasowań dla zapytania cscope %s o %s"

msgid "cscope commands:\n"
msgstr "komendy cscope:\n"

#, c-format
msgid "%-5s: %s%*s (Usage: %s)"
msgstr "%-5s: %s%*s (Użycie: %s)"

msgid ""
"\n"
"    c: Find functions calling this function\n"
"    d: Find functions called by this function\n"
"    e: Find this egrep pattern\n"
"    f: Find this file\n"
"    g: Find this definition\n"
"    i: Find files #including this file\n"
"    s: Find this C symbol\n"
"    t: Find assignments to\n"
msgstr ""
"\n"
"    c: znajdź funkcje wywołujące tę funkcję\n"
"    d: znajdź funkcje wywoływane przez tę funkcję\n"
"    e: znajdź ten wzorzec egrep\n"
"    f: znajdź ten plik\n"
"    g: znajdź tę definicję\n"
"    i: znajdź pliki włączające (#include) ten plik\n"
"    s: znajdź ten symbol C\n"
"    t: znajdź przypisania do\n"

#, c-format
msgid "E625: cannot open cscope database: %s"
msgstr "E625: nie mogę otworzyć bazy danych cscope: %s"

msgid "E626: cannot get cscope database information"
msgstr "E626: nie mogę uzyskać informacji z bazy danych cscope"

msgid "E568: duplicate cscope database not added"
msgstr "E568: nie dodano duplikatu bazy danych cscope"

#, c-format
msgid "E261: cscope connection %s not found"
msgstr "E261: nie ma połączenia %s z cscope"

#, c-format
msgid "cscope connection %s closed"
msgstr "połączenie %s z cscope zostało zamknięte"

#. should not reach here
msgid "E570: fatal error in cs_manage_matches"
msgstr "E570: błąd krytyczny w cs_manage_matches"

#, c-format
msgid "Cscope tag: %s"
msgstr "Znacznik cscope: %s"

msgid ""
"\n"
"  #  line"
msgstr ""
"\n"
"  #  wiersz"

msgid "filename / context / line\n"
msgstr "nazwa pliku / kontekst / wiersz\n"

#, c-format
msgid "E609: Cscope error: %s"
msgstr "E609: Błąd cscope: %s"

msgid "All cscope databases reset"
msgstr "Wszystkie bazy danych cscope przeładowano"

msgid "no cscope connections\n"
msgstr "brak połączeń z cscope\n"

msgid " # pid  database name            prepend path\n"
msgstr " # pid  nazwa bazy danych        przedsionek tropu\n"

msgid "Lua library cannot be loaded."
msgstr "Nie można wczytać biblioteki Lua."

msgid "cannot save undo information"
msgstr "nie mogę zachować informacji cofania"

msgid ""
"E815: Sorry, this command is disabled, the MzScheme libraries could not be "
"loaded."
msgstr ""
"E815: Przykro mi, ta komenda jest wyłączona, biblioteka MzScheme nie może "
"być załadowana."

msgid "invalid expression"
msgstr "niepoprawne wyrażenie"

msgid "expressions disabled at compile time"
msgstr "wyrażenia wyłączone podczas kompilacji"

msgid "hidden option"
msgstr "ukryta opcja"

msgid "unknown option"
msgstr "nieznana opcja"

msgid "window index is out of range"
msgstr "indeks okna poza zakresem"

msgid "couldn't open buffer"
msgstr "nie mogę otworzyć bufora"

msgid "cannot delete line"
msgstr "nie mogę skasować wiersza"

msgid "cannot replace line"
msgstr "nie mogę zamienić wiersza"

msgid "cannot insert line"
msgstr "nie mogę wprowadzić wiersza"

msgid "string cannot contain newlines"
msgstr "ciąg nie może zawierać znaków nowego wiersza"

msgid "Vim error: ~a"
msgstr "Błąd vima: ~a"

msgid "Vim error"
msgstr "Błąd Vima"

msgid "buffer is invalid"
msgstr "bufor jest nieważny"

msgid "window is invalid"
msgstr "okno jest nieważne"

msgid "linenr out of range"
msgstr "numer wiersza poza zakresem"

msgid "not allowed in the Vim sandbox"
msgstr "Niedozwolone w piaskownicy Vima"

msgid "E836: This Vim cannot execute :python after using :py3"
msgstr "E836: Python: nie można używać :py i :py3 w czasie jednej sesji"

msgid "E837: This Vim cannot execute :py3 after using :python"
msgstr "E837: Python: nie można używać :py i :py3 w czasie jednej sesji"

msgid ""
"E263: Sorry, this command is disabled, the Python library could not be "
"loaded."
msgstr ""
"E263: Przykro mi, ta komenda jest wyłączona, bo nie można załadować "
"biblioteki Pythona"

msgid "can't delete OutputObject attributes"
msgstr "nie mogę skasować atrybutów OutputObject"

msgid "softspace must be an integer"
msgstr "softspace musi być liczbą całkowitą"

msgid "invalid attribute"
msgstr "niepoprawny atrybut"

#, c-format
msgid "<buffer object (deleted) at %p>"
msgstr "<obiekt bufora (skasowany) w %p>"

msgid "E659: Cannot invoke Python recursively"
msgstr "E659: Nie można wywołać Pythona rekursywnie"

msgid "E265: $_ must be an instance of String"
msgstr "E265: $_ musi być reprezentacją Łańcucha"

msgid ""
"E266: Sorry, this command is disabled, the Ruby library could not be loaded."
msgstr ""
"E266: Przykro mi, ta komenda jest wyłączona, bo nie można załadować "
"biblioteki Ruby."

msgid "E267: unexpected return"
msgstr "E267: nieoczekiwany return"

msgid "E268: unexpected next"
msgstr "E268: nieoczekiwany next"

msgid "E269: unexpected break"
msgstr "E269: nieoczekiwany break"

msgid "E270: unexpected redo"
msgstr "E270: nieoczekiwane redo"

msgid "E271: retry outside of rescue clause"
msgstr "E271: ponowna próba poza klauzulą ratunku"

msgid "E272: unhandled exception"
msgstr "E272: nieobsługiwany wyjątek"

#, c-format
msgid "E273: unknown longjmp status %d"
msgstr "E273: Nieznany status longjmp %d"

msgid "Toggle implementation/definition"
msgstr "Przełącz między implementacją/określeniem"

msgid "Show base class of"
msgstr "Pokaż bazę klasy"

msgid "Show overridden member function"
msgstr "Pokaż przepisaną funkcję członową"

msgid "Retrieve from file"
msgstr "Pobieraj z pliku"

msgid "Retrieve from project"
msgstr "Pobieraj z projektu"

msgid "Retrieve from all projects"
msgstr "Pobieraj z wszystkich projektów"

msgid "Retrieve"
msgstr "Pobierz"

msgid "Show source of"
msgstr "Pokaż źródło dla"

msgid "Find symbol"
msgstr "Znajdź symbol"

msgid "Browse class"
msgstr "Przejrzyj klasę"

msgid "Show class in hierarchy"
msgstr "Pokaż klasę w hierarchii"

msgid "Show class in restricted hierarchy"
msgstr "Pokaż klasę w ograniczonej hierarchii"

msgid "Xref refers to"
msgstr "Xref odnosi się do"

msgid "Xref referred by"
msgstr "Xref ma odniesienia od"

msgid "Xref has a"
msgstr "Xref ma"

msgid "Xref used by"
msgstr "Xref użyte przez"

msgid "Show docu of"
msgstr "Pokaż dokumentację dla"

msgid "Generate docu for"
msgstr "Utwórz dokumentację dla"

msgid ""
"Cannot connect to SNiFF+. Check environment (sniffemacs must be found in "
"$PATH).\n"
msgstr ""
"Nie mogę podłączyć do SNiFF+. Sprawdź środowisko (sniffemacs musi być "
"odnaleziony w $PATH).\n"

msgid "E274: Sniff: Error during read. Disconnected"
msgstr "E274: Sniff: Błąd podczas czytania. Rozłączenie"

msgid "SNiFF+ is currently "
msgstr "SNiFF+ jest obecnie "

msgid "not "
msgstr "nie "

msgid "connected"
msgstr "podłączony"

#, c-format
msgid "E275: Unknown SNiFF+ request: %s"
msgstr "E275: Nieznane zapytanie SNiFF+: %s"

msgid "E276: Error connecting to SNiFF+"
msgstr "E276: Błąd w trakcie podłączania do SNiFF+"

msgid "E278: SNiFF+ not connected"
msgstr "E278: SNiFF+ niepodłączony"

msgid "E279: Not a SNiFF+ buffer"
msgstr "E279: Nie jest buforem SNiFF+"

msgid "Sniff: Error during write. Disconnected"
msgstr "Sniff: Błąd w trakcie zapisu. Rozłączony"

msgid "invalid buffer number"
msgstr "niewłaściwy numer bufora"

msgid "not implemented yet"
msgstr "obecnie nie zaimplementowano"

#. ???
msgid "cannot set line(s)"
msgstr "nie mogę ustawić wiersza(y)"

msgid "invalid mark name"
msgstr "niepoprawna nazwa zakładki"

msgid "mark not set"
msgstr "zakładka nie ustawiona"

#, c-format
msgid "row %d column %d"
msgstr "wiersz %d kolumna %d"

msgid "cannot insert/append line"
msgstr "nie mogę wprowadzić/dołączyć wiersza"

msgid "line number out of range"
msgstr "numer wiersza poza zakresem"

msgid "unknown flag: "
msgstr "nieznana flaga: "

msgid "unknown vimOption"
msgstr "nieznane vimOption"

msgid "keyboard interrupt"
msgstr "przerwanie klawiatury"

msgid "vim error"
msgstr "błąd vima"

msgid "cannot create buffer/window command: object is being deleted"
msgstr "nie mogę stworzyć bufora/okna komendy: obiekt jest kasowany"

msgid ""
"cannot register callback command: buffer/window is already being deleted"
msgstr ""
"nie mogę zarejestrować wstecznego wywołania komendy: bufor/okno już została "
"skasowana"

#. This should never happen. Famous last word?
msgid ""
"E280: TCL FATAL ERROR: reflist corrupt!? Please report this to vim-dev@vim."
"org"
msgstr ""
"E280: TCL FATALNY BŁĄD: reflist zepsuta!? Proszę złożyć raport o tym na vim-"
"dev@vim.org"

msgid "cannot register callback command: buffer/window reference not found"
msgstr ""
"nie mogę zarejestrować wstecznego wywołania komendy: brak odniesienia do "
"bufora/okna"

msgid ""
"E571: Sorry, this command is disabled: the Tcl library could not be loaded."
msgstr ""
"E571: Przykro mi, ta komenda jest wyłączona, bo nie można załadować "
"biblioteki Tcl."

msgid ""
"E281: TCL ERROR: exit code is not int!? Please report this to vim-dev@vim.org"
msgstr ""
"E281: BŁĄD TCL: kod zakończeniowy nie jest całkowity!? Proszę złożyć raport "
"o tym na vim-dev@vim.org"

#, c-format
msgid "E572: exit code %d"
msgstr "E572: kod wyjścia %d"

msgid "cannot get line"
msgstr "nie mogę dostać wiersza"

msgid "Unable to register a command server name"
msgstr "Nie mogę zarejestrować nazwy serwera komend"

msgid "E248: Failed to send command to the destination program"
msgstr "E248: Wysłanie komendy do programu docelowego nie powiodło się"

#, c-format
msgid "E573: Invalid server id used: %s"
msgstr "E573: Użyto niewłaściwego id serwera: %s"

msgid "E251: VIM instance registry property is badly formed. Deleted!"
msgstr ""
"E251: wcielenia instancji rejestru Vima jest źle sformowane. Skasowano!"

msgid "Unknown option argument"
msgstr "Nieznany argument opcji"

msgid "Too many edit arguments"
msgstr "Zbyt wiele argumentów"

msgid "Argument missing after"
msgstr "Brak argumentu po"

msgid "Garbage after option argument"
msgstr "Śmiecie po argumencie opcji"

msgid "Too many \"+command\", \"-c command\" or \"--cmd command\" arguments"
msgstr ""
"Zbyt wiele argumentów \"+komenda\", \"-c komenda\" lub \"--cmd komenda\""

msgid "Invalid argument for"
msgstr "Niewłaściwy argument dla"

#, c-format
msgid "%d files to edit\n"
msgstr "%d plików do edycji\n"

msgid "netbeans is not supported with this GUI\n"
msgstr "netbeans nie są obsługiwane przez to GUI\n"

msgid "This Vim was not compiled with the diff feature."
msgstr "Ta wersja Vima nie była skompilowanego z opcją różnic (diff)."

msgid "'-nb' cannot be used: not enabled at compile time\n"
msgstr "'-nb' - nie może być użyte: nie włączone przy kompilacji\n"

msgid "Attempt to open script file again: \""
msgstr "Próba ponownego otworzenia pliku skryptu: \""

msgid "Cannot open for reading: \""
msgstr "Nie mogę otworzyć do odczytu: \""

msgid "Cannot open for script output: \""
msgstr "Nie mogę otworzyć dla wyjścia skryptu: \""

msgid "Vim: Error: Failure to start gvim from NetBeans\n"
msgstr "Vim: Błąd: Nie można uruchomić gvim z NetBeans\n"

msgid "Vim: Warning: Output is not to a terminal\n"
msgstr "Vim: OSTRZEŻENIE: Wyjście nie jest terminalem\n"

msgid "Vim: Warning: Input is not from a terminal\n"
msgstr "Vim: OSTRZEŻENIE: Wejście nie pochodzi z terminala\n"

#. just in case..
msgid "pre-vimrc command line"
msgstr "linia poleceń pre-vimrc"

#, c-format
msgid "E282: Cannot read from \"%s\""
msgstr "E282: Nie mogę czytać z \"%s\""

msgid ""
"\n"
"More info with: \"vim -h\"\n"
msgstr ""
"\n"
"Dalsze informacje poprzez: \"vim -h\"\n"

msgid "[file ..]    edit specified file(s)"
msgstr "[plik ..]    edytuj zadane pliki"

msgid "-        read text from stdin"
msgstr "-        czytaj tekst ze stdin"

msgid "-t tag     edit file where tag is defined"
msgstr "-t znacznik  edytuj plik, w którym dany znacznik jest zdefiniowany"

msgid "-q [errorfile] edit file with first error"
msgstr "-q [errorfile] edytuj plik, zawierający pierwszy błąd"

msgid ""
"\n"
"\n"
"usage:"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"użycie:"

msgid " vim [arguments] "
msgstr " vim [argumenty]"

msgid ""
"\n"
"  or:"
msgstr ""
"\n"
"  lub:"

msgid ""
"\n"
"Where case is ignored prepend / to make flag upper case"
msgstr ""
"\n"
"gdzie wielkość znaków jest ignorowana dodaj na początku / by flaga była "
"wielką literą"

msgid ""
"\n"
"\n"
"Arguments:\n"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Argumenty:\n"

msgid "--\t\t\tOnly file names after this"
msgstr "--\t\t\tTylko nazwy plików po tym"

msgid "--literal\t\tDon't expand wildcards"
msgstr "--literal\t\tNie rozwijaj znaków specjalnych"

msgid "-register\t\tRegister this gvim for OLE"
msgstr "-register\t\tZarejestruj tego gvima w OLE"

msgid "-unregister\t\tUnregister gvim for OLE"
msgstr "-unregister\t\tWyrejestruj gvima z OLE"

msgid "-g\t\t\tRun using GUI (like \"gvim\")"
msgstr "-g\t\t\tStartuj w GUI (tak jak \"gvim\")"

msgid "-f or --nofork\tForeground: Don't fork when starting GUI"
msgstr "-f lub --nofork\tPierwszy plan: Nie wydzielaj przy odpalaniu GUI"

msgid "-v\t\t\tVi mode (like \"vi\")"
msgstr "-v\t\t\tTryb vi (jak \"vi\")"

msgid "-e\t\t\tEx mode (like \"ex\")"
msgstr "-e\t\t\tTryb ex (jak \"ex\")"

msgid "-s\t\t\tSilent (batch) mode (only for \"ex\")"
msgstr "-s\t\t\tCichy tryb (tła) (tylko dla \"ex\")"

msgid "-d\t\t\tDiff mode (like \"vimdiff\")"
msgstr "-d\t\t\tTryb różnic (jak \"vimdiff\")"

msgid "-y\t\t\tEasy mode (like \"evim\", modeless)"
msgstr "-y\t\t\tTryb łatwy (jak \"evim\", bez trybów)"

msgid "-R\t\t\tReadonly mode (like \"view\")"
msgstr "-R\t\t\tTryb wyłącznie do odczytu (jak \"view\")"

msgid "-Z\t\t\tRestricted mode (like \"rvim\")"
msgstr "-Z\t\t\tTryb ograniczenia (jak \"rvim\")"

msgid "-m\t\t\tModifications (writing files) not allowed"
msgstr "-m\t\t\tModyfikacje (zapisywanie plików) niedozwolone"

msgid "-M\t\t\tModifications in text not allowed"
msgstr "-M\t\t\tZakaz modyfikacji tekstu"

msgid "-b\t\t\tBinary mode"
msgstr "-b\t\t\tTryb binarny"

msgid "-l\t\t\tLisp mode"
msgstr "-l\t\t\tTryb lisp"

msgid "-C\t\t\tCompatible with Vi: 'compatible'"
msgstr "-C\t\t\tBądź zgodny z Vi: 'compatible'"

msgid "-N\t\t\tNot fully Vi compatible: 'nocompatible'"
msgstr "-N\t\t\tBądź niezupełnie zgodny z Vi: 'nocompatible'"

msgid "-V[N][fname]\t\tBe verbose [level N] [log messages to fname]"
msgstr "-V[N][nazwap]\t\tGadatliwy [poziom N] [zapisuj wiadomości do nazwap]"

msgid "-D\t\t\tDebugging mode"
msgstr "-D\t\t\tTryb odpluskwiania"

msgid "-n\t\t\tNo swap file, use memory only"
msgstr "-n\t\t\tZamiast pliku wymiany, używaj tylko pamięci"

msgid "-r\t\t\tList swap files and exit"
msgstr "-r\t\t\tWylicz pliki wymiany i zakończ"

msgid "-r (with file name)\tRecover crashed session"
msgstr "-r (z nazwą pliku)\tOdtwórz załamaną sesję"

msgid "-L\t\t\tSame as -r"
msgstr "-L\t\t\tTożsame z -r"

msgid "-f\t\t\tDon't use newcli to open window"
msgstr "-f\t\t\tNie stosuj newcli do otwierania okien"

msgid "-dev <device>\t\tUse <device> for I/O"
msgstr "-dev <device>\t\tUżywaj <device> do I/O"

msgid "-A\t\t\tstart in Arabic mode"
msgstr "-A\t\t\trozpocznij w trybie arabskim"

msgid "-H\t\t\tStart in Hebrew mode"
msgstr "-H\t\t\trozpocznij w trybie hebrajskim"

msgid "-F\t\t\tStart in Farsi mode"
msgstr "-F\t\t\trozpocznij w trybie farsi"

msgid "-T <terminal>\tSet terminal type to <terminal>"
msgstr "-T <terminal>\tUstaw typ terminala na <terminal>"

msgid "-u <vimrc>\t\tUse <vimrc> instead of any .vimrc"
msgstr "-u <vimrc>\t\tUżyj <vimrc> zamiast jakiegokolwiek .vimrc"

msgid "-U <gvimrc>\t\tUse <gvimrc> instead of any .gvimrc"
msgstr "-U <gvimrc>\t\tUżyj <gvimrc> zamiast jakiegokolwiek .gvimrc"

msgid "--noplugin\t\tDon't load plugin scripts"
msgstr "--noplugin\t\tNie ładuj skryptów wtyczek"

msgid "-p[N]\t\tOpen N tab pages (default: one for each file)"
msgstr "-p[N]\t\tOtwórz N kart (domyślnie: po jednej dla każdego pliku)"

msgid "-o[N]\t\tOpen N windows (default: one for each file)"
msgstr "-o[N]\t\tOtwórz N okien (domyślnie: po jednym dla każdego pliku)"

msgid "-O[N]\t\tLike -o but split vertically"
msgstr "-O[N]\t\ttak samo jak -o tylko dziel okno pionowo"

msgid "+\t\t\tStart at end of file"
msgstr "+\t\t\tZacznij na końcu pliku"

msgid "+<lnum>\t\tStart at line <lnum>"
msgstr "+<lnum>\t\tZacznij w wierszu <lnum>"

msgid "--cmd <command>\tExecute <command> before loading any vimrc file"
msgstr ""
"-cmd <command>\t\tWykonaj komendę <command> przed załadowaniem "
"jakiegokolwiek pliku vimrc"

msgid "-c <command>\t\tExecute <command> after loading the first file"
msgstr ""
"-c <command>\t\tWykonaj komendę <command> po załadowaniu pierwszego pliku"

msgid "-S <session>\t\tSource file <session> after loading the first file"
msgstr "-S <sesja>\t\tWczytaj plik <sesja> po załadowaniu pierwszego pliku"

msgid "-s <scriptin>\tRead Normal mode commands from file <scriptin>"
msgstr "-s <scriptin>\tWczytuj komendy trybu normalnego z pliku <scriptin>"

msgid "-w <scriptout>\tAppend all typed commands to file <scriptout>"
msgstr ""
"-w <scriptout>\tDołącz wszystkie wprowadzane komendy do pliku <scriptout>"

msgid "-W <scriptout>\tWrite all typed commands to file <scriptout>"
msgstr ""
"-W <scriptout>\tZapisuj wszystkie wprowadzane komendy do pliku <scriptout>"

msgid "-x\t\t\tEdit encrypted files"
msgstr "-x\t\t\tEdytuj zakodowane pliki"

msgid "-display <display>\tConnect vim to this particular X-server"
msgstr "-display <display>\tPodłącz vima to danego X-serwera"

msgid "-X\t\t\tDo not connect to X server"
msgstr "-X\t\t\tNie łącz z serwerem X"

msgid "--remote <files>\tEdit <files> in a Vim server if possible"
msgstr "--remote <pliki>\tEdytuj pliki w serwerze Vima jeśli możliwe"

msgid "--remote-silent <files> Same, don't complain if there is no server"
msgstr "--remote-silent <pliki> To samo, nie narzekaj jeśli nie ma serwera"

msgid ""
"--remote-wait <files> As --remote but wait for files to have been edited"
msgstr ""
"--remote-wait <pliki>\tTak jak --remote, lecz czekaj na pliki przed edycją"

msgid ""
"--remote-wait-silent <files> Same, don't complain if there is no server"
msgstr ""
"--remote-wait-silent <pliki> To samo, nie narzekaj jeśli nie ma serwera"

msgid ""
"--remote-tab[-wait][-silent] <files> As --remote but use tab page per file"
msgstr ""
"--remote-tab[-wait][-silent] <pliki> tak jak --remote ale używa jednej "
"karty na plik"

msgid "--remote-send <keys>\tSend <keys> to a Vim server and exit"
msgstr "--remote-send <klawisze>\tWyślij <klawisze> do serwera Vima i zakończ"

msgid "--remote-expr <expr>\tEvaluate <expr> in a Vim server and print result"
msgstr "--remote-expr <wyr>\tWykonaj <wyrażenie> w serwerze i wypisz wynik"

msgid "--serverlist\t\tList available Vim server names and exit"
msgstr "--serverlist\t\tWymień nazwy dostępnych serwerów Vima i zakończ"

msgid "--servername <name>\tSend to/become the Vim server <name>"
msgstr "--servername <nazwa>\t\tOdsyłaj do/stań się serwerem Vim <nazwa>"

msgid "--startuptime <file>\tWrite startup timing messages to <file>"
msgstr ""
"--startuptime <plik>\n"
"Zapisz wiadomości o długości startu do <plik>"

msgid "-i <viminfo>\t\tUse <viminfo> instead of .viminfo"
msgstr "-i <viminfo>\t\tUżywaj <viminfo> zamiast .viminfo"

msgid "-h or --help\tPrint Help (this message) and exit"
msgstr "-h lub --help\twyświetl Pomoc (czyli tę wiadomość) i zakończ"

msgid "--version\t\tPrint version information and exit"
msgstr "--version\t\twyświetl informację o wersji i zakończ"

msgid ""
"\n"
"Arguments recognised by gvim (Motif version):\n"
msgstr ""
"\n"
"Argumenty rozpoznawane przez gvim (wersja Motif):\n"

msgid ""
"\n"
"Arguments recognised by gvim (neXtaw version):\n"
msgstr ""
"\n"
"Argumenty rozpoznawane przez gvim (wersja neXtaw):\n"

msgid ""
"\n"
"Arguments recognised by gvim (Athena version):\n"
msgstr ""
"\n"
"Argumenty rozpoznawane przez gvim (wersja Athena):\n"

msgid "-display <display>\tRun vim on <display>"
msgstr "-display <display>\tZaładuj vim na <display>"

msgid "-iconic\t\tStart vim iconified"
msgstr "-iconic\t\tZacznij Vim jako ikonę"

msgid "-background <color>\tUse <color> for the background (also: -bg)"
msgstr "-background <kolor>\tUżywaj <kolor> dla tła (również: -bg)"

msgid "-foreground <color>\tUse <color> for normal text (also: -fg)"
msgstr ""
"-foreground <kolor>\tUżywaj <kolor> dla normalnego tekstu (również: -fg)"

msgid "-font <font>\t\tUse <font> for normal text (also: -fn)"
msgstr "-font <font>\t\tUżywaj <font> dla normalnego tekstu (również: -fn)"

msgid "-boldfont <font>\tUse <font> for bold text"
msgstr "-boldfont <font>\tUżywaj <font> dla wytłuszczonego tekstu"

msgid "-italicfont <font>\tUse <font> for italic text"
msgstr "-italicfont <font>\tUżywaj <font> dla pochyłego"

msgid "-geometry <geom>\tUse <geom> for initial geometry (also: -geom)"
msgstr ""
"-geometry <geom>\tUżywaj <geom> dla początkowych rozmiarów (również: -geom)"

msgid "-borderwidth <width>\tUse a border width of <width> (also: -bw)"
msgstr "-borderwidth <szer>\tUżyj ramki o grubości <szer> (również: -bw)"

msgid "-scrollbarwidth <width> Use a scrollbar width of <width> (also: -sw)"
msgstr ""
"-scrollbarwidth <szer> Używaj przewijacza o szerokości <szer> (również: -sw)"

msgid "-menuheight <height>\tUse a menu bar height of <height> (also: -mh)"
msgstr ""
"-menuheight <height>\tStosuj belkę menu o wysokości <height> (również: -mh)"

msgid "-reverse\t\tUse reverse video (also: -rv)"
msgstr "-reverse\t\tStosuj negatyw kolorów (również: -rv)"

msgid "+reverse\t\tDon't use reverse video (also: +rv)"
msgstr "+reverse\t\tNie stosuj negatywu kolorów (również: +rv)"

msgid "-xrm <resource>\tSet the specified resource"
msgstr "-xrm <resource>\tUstaw określony zasób"

msgid ""
"\n"
"Arguments recognised by gvim (RISC OS version):\n"
msgstr ""
"\n"
"Argumenty rozpoznawane przez gvim (wersja RISC OS):\n"

msgid "--columns <number>\tInitial width of window in columns"
msgstr "--columns <number>\tPoczątkowa szerokość okna w kolumnach"

msgid "--rows <number>\tInitial height of window in rows"
msgstr "--rows <number>\tPoczątkowa wysokość okna w wierszach"

msgid ""
"\n"
"Arguments recognised by gvim (GTK+ version):\n"
msgstr ""
"\n"
"Argumenty rozpoznawane przez gvim (wersja GTK+):\n"

msgid "-display <display>\tRun vim on <display> (also: --display)"
msgstr "-display <display>\tZastartuj vim na <display> (również: --display)"

msgid "--role <role>\tSet a unique role to identify the main window"
msgstr "--role <role>\tUstaw unikatową rolę do identyfikacji głównego okna"

msgid "--socketid <xid>\tOpen Vim inside another GTK widget"
msgstr "--socketid <xid>\tOtwórz Vim wewnątrz innego widgetu GTK"

msgid "-P <parent title>\tOpen Vim inside parent application"
msgstr "-P <tytuł rodzica>\tOtwórz Vima wewnątrz rodzicielskiej aplikacji"

msgid "--windowid <HWND>\tOpen Vim inside another win32 widget"
msgstr "--windowid <HWND>\tOtwórz Vima wewnątrz innego elementu win32"

msgid "No display"
msgstr "Brak display"

#. Failed to send, abort.
msgid ": Send failed.\n"
msgstr ": Wysłanie nie powiodło się.\n"

#. Let vim start normally.
msgid ": Send failed. Trying to execute locally\n"
msgstr ": Wysłanie nie powiodło się. Próbuję wykonać na miejscu\n"

#, c-format
msgid "%d of %d edited"
msgstr "otworzono %d z %d"

msgid "No display: Send expression failed.\n"
msgstr "Brak terminala: Wysłanie wyrażenia nie powiodło się.\n"

msgid ": Send expression failed.\n"
msgstr ": Wysłanie wyrażenia nie powiodło się.\n"

msgid "No marks set"
msgstr "Brak zakładek"

#, c-format
msgid "E283: No marks matching \"%s\""
msgstr "E283: Żadna zakładka nie pasuje do \"%s\""

#. Highlight title
msgid ""
"\n"
"mark line col file/text"
msgstr ""
"\n"
"zakł. wiersz kol plik/tekst"

#. Highlight title
msgid ""
"\n"
" jump line col file/text"
msgstr ""
"\n"
" skok wiersz kol plik/tekst"

#. Highlight title
msgid ""
"\n"
"change line col text"
msgstr ""
"\n"
"zmień wrsz. kol tekst"

#, c-format
msgid ""
"\n"
"# File marks:\n"
msgstr ""
"\n"
"# Zakładki w plikach:\n"

#. Write the jumplist with -'
#, c-format
msgid ""
"\n"
"# Jumplist (newest first):\n"
msgstr ""
"\n"
"# Lista odniesień (począwszy od najnowszych):\n"

#, c-format
msgid ""
"\n"
"# History of marks within files (newest to oldest):\n"
msgstr ""
"\n"
"# Historia zakładek w plikach (od najnowszych po najstarsze):\n"

msgid "Missing '>'"
msgstr "Brak '>'"

msgid "E543: Not a valid codepage"
msgstr "E543: To nie jest ważna strona kodowa"

msgid "E284: Cannot set IC values"
msgstr "E284: Nie mogę nastawić wartości IC"

msgid "E285: Failed to create input context"
msgstr "E285: Nie mogłem stworzyć kontekstu wprowadzeń"

msgid "E286: Failed to open input method"
msgstr "E286: Nie mogłem otworzyć sposobu wprowadzeń"

msgid "E287: Warning: Could not set destroy callback to IM"
msgstr "E287: OSTRZEŻENIE: Nie mogłem zlikwidować wywołania dla IM"

msgid "E288: input method doesn't support any style"
msgstr "E288: metoda wprowadzeń nie wspomaga żadnego stylu"

msgid "E289: input method doesn't support my preedit type"
msgstr "E289: metoda wprowadzeń nie wspomaga mojego typu preedit"

msgid "E293: block was not locked"
msgstr "E293: blok nie był zablokowany"

msgid "E294: Seek error in swap file read"
msgstr "E294: Błąd w trakcie czytania pliku wymiany"

msgid "E295: Read error in swap file"
msgstr "E295: Błąd odczytu pliku wymiany"

msgid "E296: Seek error in swap file write"
msgstr "E296: Błąd szukania w pliku wymiany"

msgid "E297: Write error in swap file"
msgstr "E297: Błąd zapisu w pliku wymiany"

msgid "E300: Swap file already exists (symlink attack?)"
msgstr "E300: Plik wymiany już istnieje (atak symlink?)"

msgid "E298: Didn't get block nr 0?"
msgstr "E298: Nie otrzymałem bloku nr 0?"

msgid "E298: Didn't get block nr 1?"
msgstr "E298: Nie otrzymałem bloku nr 1?"

msgid "E298: Didn't get block nr 2?"
msgstr "E298: Nie otrzymałem bloku nr 2?"

#. could not (re)open the swap file, what can we do????
msgid "E301: Oops, lost the swap file!!!"
msgstr "E301: Ojej, zgubiłem plik wymiany!!!"

msgid "E302: Could not rename swap file"
msgstr "E302: Nie mogłem zmienić nazwy pliku wymiany"

#, c-format
msgid "E303: Unable to open swap file for \"%s\", recovery impossible"
msgstr ""
"E303: Nie mogę otworzyć pliku wymiany dla \"%s\"; odtworzenie niemożliwe"

msgid "E304: ml_upd_block0(): Didn't get block 0??"
msgstr "E304: ml_upd_block(): Nie otrzymałem bloku 0??"

#, c-format
msgid "E305: No swap file found for %s"
msgstr "E305: Nie znaleziono pliku wymiany dla %s"

msgid "Enter number of swap file to use (0 to quit): "
msgstr "Wprowadź numer pliku wymiany, którego użyć (0 by wyjść): "

#, c-format
msgid "E306: Cannot open %s"
msgstr "E306: Nie mogę otworzyć %s"

msgid "Unable to read block 0 from "
msgstr "Nie mogę odczytać bloku 0 z "

msgid ""
"\n"
"Maybe no changes were made or Vim did not update the swap file."
msgstr ""
"\n"
"Może nie wykonano zmian albo Vim nie zaktualizował pliku wymiany."

msgid " cannot be used with this version of Vim.\n"
msgstr " nie może być stosowany z tą wersją Vima.\n"

msgid "Use Vim version 3.0.\n"
msgstr "Użyj Vima w wersji 3.0.\n"

#, c-format
msgid "E307: %s does not look like a Vim swap file"
msgstr "E307: %s nie wygląda na plik wymiany Vima"

msgid " cannot be used on this computer.\n"
msgstr " nie może być stosowany na tym komputerze.\n"

msgid "The file was created on "
msgstr "Ten plik został stworzony na "

msgid ""
",\n"
"or the file has been damaged."
msgstr ""
",\n"
"lub plik został uszkodzony."

#, c-format
msgid ""
"E833: %s is encrypted and this version of Vim does not support encryption"
msgstr "E833: %s jest zaszyfrowany a ta wersja Vima nie wspiera szyfrowania"

msgid " has been damaged (page size is smaller than minimum value).\n"
msgstr ""
" został uszkodzony (wielkość strony jest mniejsza niż najmniejsza wartość).\n"

#, c-format
msgid "Using swap file \"%s\""
msgstr "Używam pliku wymiany \"%s\""

#, c-format
msgid "Original file \"%s\""
msgstr "Oryginalny plik \"%s\""

msgid "E308: Warning: Original file may have been changed"
msgstr "E308: OSTRZEŻENIE: Oryginalny plik mógł być zmieniony"

#, c-format
msgid "Swap file is encrypted: \"%s\""
msgstr "Zaszyfrowany plik wymiany: \"%s\""

msgid ""
"\n"
"If you entered a new crypt key but did not write the text file,"
msgstr ""
"\n"
"Jeśli podano nowy klucz szyfrujący, ale nie zapisano pliku tekstowego,"

msgid ""
"\n"
"enter the new crypt key."
msgstr ""
"\n"
"wprowadź nowy klucz szyfrujący."

msgid ""
"\n"
"If you wrote the text file after changing the crypt key press enter"
msgstr ""
"\n"
"Jeśli zapisano plik tekstowy po zmianie klucza szyfrującego wciśnij Enter"

msgid ""
"\n"
"to use the same key for text file and swap file"
msgstr ""
"\n"
"aby użyć tego samego klucza dla pliku tekstowego i wymiany"

#, c-format
msgid "E309: Unable to read block 1 from %s"
msgstr "E309: Nie mogę odczytać bloku 1 z %s"

msgid "???MANY LINES MISSING"
msgstr "???BRAKUJE WIELU WIERSZY"

msgid "???LINE COUNT WRONG"
msgstr "???LICZNIK WIERSZY NIEZGODNY"

msgid "???EMPTY BLOCK"
msgstr "???PUSTY BLOK"

msgid "???LINES MISSING"
msgstr "???BRAKUJE WIERSZY"

#, c-format
msgid "E310: Block 1 ID wrong (%s not a .swp file?)"
msgstr "E310: Niewłaściwe ID bloku 1 (może %s nie jest plikiem .swp?)"

msgid "???BLOCK MISSING"
msgstr "???BRAK BLOKU"

msgid "??? from here until ???END lines may be messed up"
msgstr "??? od tego miejsca po ???KONIEC wiersze mogą być pomieszane"

msgid "??? from here until ???END lines may have been inserted/deleted"
msgstr "??? od tego miejsca po ???KONIEC wiersze mogą być włożone/skasowane"

msgid "???END"
msgstr "???KONIEC"

msgid "E311: Recovery Interrupted"
msgstr "E311: Przerwanie odtwarzania"

msgid ""
"E312: Errors detected while recovering; look for lines starting with ???"
msgstr "E312: Wykryto błędy podczas odtwarzania; od których wierszy zacząć ???"

msgid "See \":help E312\" for more information."
msgstr "Zobacz \":help E312\" dla dalszych informacji."

msgid "Recovery completed. You should check if everything is OK."
msgstr ""
"Odtwarzanie zakończono. Powinieneś sprawdzić czy wszystko jest w porządku."

msgid ""
"\n"
"(You might want to write out this file under another name\n"
msgstr ""
"\n"
"(Możesz chcieć zapisać ten plik pod inną nazwą\n"

msgid "and run diff with the original file to check for changes)"
msgstr "i wykonać diff z oryginalnym plikiem aby sprawdzić zmiany)"

msgid "Recovery completed. Buffer contents equals file contents."
msgstr "Odzyskiwanie zakończone. Zawartość bufora jest równa zawartości pliku."

msgid ""
"\n"
"You may want to delete the .swp file now.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Możesz teraz chcieć usunąć plik .swp.\n"
"\n"

msgid "Using crypt key from swap file for the text file.\n"
msgstr "Używam klucza szyfrującego z pliku wymiany do pliku tekstowego.\n"

#. use msg() to start the scrolling properly
msgid "Swap files found:"
msgstr "Znalezione pliki wymiany:"

msgid "  In current directory:\n"
msgstr "  W bieżącym katalogu:\n"

msgid "  Using specified name:\n"
msgstr "  Używam podanej nazwy:\n"

msgid "  In directory "
msgstr "  W katalogu "

msgid "   -- none --\n"
msgstr "   -- żaden --\n"

msgid "     owned by: "
msgstr "  posiadany przez: "

msgid "  dated: "
msgstr "  data: "

msgid "       dated: "
msgstr "       data: "

msgid "     [from Vim version 3.0]"
msgstr "     [po Vimie wersja 3.0]"

msgid "     [does not look like a Vim swap file]"
msgstr "     [nie wygląda na plik wymiany Vima]"

msgid "     file name: "
msgstr "    nazwa pliku: "

msgid ""
"\n"
"     modified: "
msgstr ""
"\n"
"     zmieniono: "

msgid "YES"
msgstr "TAK"

msgid "no"
msgstr "nie"

msgid ""
"\n"
"     user name: "
msgstr ""
"\n"
"    użytkownik: "

msgid "  host name: "
msgstr "  nazwa hosta: "

msgid ""
"\n"
"     host name: "
msgstr ""
"\n"
"   nazwa hosta: "

msgid ""
"\n"
"    process ID: "
msgstr ""
"\n"
"    ID procesu: "

msgid " (still running)"
msgstr " (dalej działa)"

msgid ""
"\n"
"     [not usable with this version of Vim]"
msgstr ""
"\n"
"     [nie nadaje się dla tej wersji Vima]"

msgid ""
"\n"
"     [not usable on this computer]"
msgstr ""
"\n"
"   [nie do użytku na tym komputerze]"

msgid "     [cannot be read]"
msgstr "    [nieodczytywalny]"

msgid "     [cannot be opened]"
msgstr "      [nieotwieralny]"

msgid "E313: Cannot preserve, there is no swap file"
msgstr "E313: Nie mogę zabezpieczyć, bo brak pliku wymiany"

msgid "File preserved"
msgstr "Plik zabezpieczono"

msgid "E314: Preserve failed"
msgstr "E314: Nieudane zabezpieczenie"

#, c-format
msgid "E315: ml_get: invalid lnum: %ld"
msgstr "E315: ml_get: niewłaściwy lnum: %ld"

#, c-format
msgid "E316: ml_get: cannot find line %ld"
msgstr "E316: ml_get: nie znaleziono wiersza %ld"

msgid "E317: pointer block id wrong 3"
msgstr "E317: niepoprawne id wskaźnika bloku 3"

msgid "stack_idx should be 0"
msgstr "stack_idx powinien być 0"

msgid "E318: Updated too many blocks?"
msgstr "E318: Zaktualizowano zbyt wiele bloków?"

msgid "E317: pointer block id wrong 4"
msgstr "E317: niepoprawne id wskaźnika bloku 4"

msgid "deleted block 1?"
msgstr "blok nr 1 skasowany?"

#, c-format
msgid "E320: Cannot find line %ld"
msgstr "E320: Nie mogę znaleźć wiersza %ld"

msgid "E317: pointer block id wrong"
msgstr "E317: niepoprawne id bloku odniesienia"

msgid "pe_line_count is zero"
msgstr "pe_line_count wynosi zero"

#, c-format
msgid "E322: line number out of range: %ld past the end"
msgstr "E322: numer wiersza poza zakresem: %ld jest poza końcem"

#, c-format
msgid "E323: line count wrong in block %ld"
msgstr "E323: liczba wierszy niepoprawna w bloku %ld"

msgid "Stack size increases"
msgstr "Wielkość stosu wzrasta"

msgid "E317: pointer block id wrong 2"
msgstr "E317: niepoprawne id bloku odniesienia 2"

#, c-format
msgid "E773: Symlink loop for \"%s\""
msgstr "E773: Pętla dowiązań dla \"%s\""

msgid "E325: ATTENTION"
msgstr "E325: UWAGA"

msgid ""
"\n"
"Found a swap file by the name \""
msgstr ""
"\n"
"Znalazłem plik wymiany o nazwie \""

msgid "While opening file \""
msgstr "Podczas otwierania pliku \""

msgid "   NEWER than swap file!\n"
msgstr "   NOWSZE od pliku wymiany!\n"

#. Some of these messages are long to allow translation to
#. * other languages.
msgid ""
"\n"
"(1) Another program may be editing the same file.\n"
"  If this is the case, be careful not to end up with two\n"
"  different instances of the same file when making changes.\n"
msgstr ""
"\n"
"(1) Pewnie inny program obrabia ten sam plik.\n"
"  Jeśli tak, bądź ostrożny, aby nie skończyć z dwoma\n"
"  różnymi wersjami jednego tego samego pliku po zmianach.\n"

msgid "  Quit, or continue with caution.\n"
msgstr "  Zakończ lub ostrożnie kontynuuj.\n"

msgid ""
"\n"
"(2) An edit session for this file crashed.\n"
msgstr ""
"\n"
"(2) Sesja edycji dla pliku załamała się.\n"

msgid "  If this is the case, use \":recover\" or \"vim -r "
msgstr "  Jeśli tak, to użyj \":recover\" lub \"vim -r "

msgid ""
"\"\n"
"  to recover the changes (see \":help recovery\").\n"
msgstr ""
"\"\n"
"  aby odzyskać zmiany (zobacz \":help recovery)\").\n"

msgid "  If you did this already, delete the swap file \""
msgstr "  Jeśli już to zrobiłeś, usuń plik wymiany \""

msgid ""
"\"\n"
"  to avoid this message.\n"
msgstr ""
"\"\n"
"  aby uniknąć tej wiadomości.\n"

msgid "Swap file \""
msgstr "Plik wymiany \""

msgid "\" already exists!"
msgstr "\" już istnieje!"

msgid "VIM - ATTENTION"
msgstr "VIM - UWAGA"

msgid "Swap file already exists!"
msgstr "Plik wymiany już istnieje!"

msgid ""
"&Open Read-Only\n"
"&Edit anyway\n"
"&Recover\n"
"&Quit\n"
"&Abort"
msgstr ""
"&Otwórz Read-Only\n"
"&Edytuj pomimo\n"
"O&dtwórz\n"
"&Zakończ\n"
"&Porzuć"

msgid ""
"&Open Read-Only\n"
"&Edit anyway\n"
"&Recover\n"
"&Delete it\n"
"&Quit\n"
"&Abort"
msgstr ""
"&Otwórz Read-Only\n"
"&Edytuj pomimo\n"
"O&dtwórz\n"
"&Usuń\n"
"&Zakończ\n"
"&Porzuć"

msgid "E326: Too many swap files found"
msgstr "E326: Znaleziono zbyt wiele plików wymiany"

msgid "E327: Part of menu-item path is not sub-menu"
msgstr "E327: Część tropu punktu menu nie określa podmenu"

msgid "E328: Menu only exists in another mode"
msgstr "E328: Menu istnieje tylko w innym trybie"

#, c-format
msgid "E329: No menu \"%s\""
msgstr "E329: Nie ma menu \"%s\""

#. Only a mnemonic or accelerator is not valid.
msgid "E792: Empty menu name"
msgstr "E792: Pusta nazwa menu"

msgid "E330: Menu path must not lead to a sub-menu"
msgstr "E330: Trop menu nie może prowadzić do podmenu"

msgid "E331: Must not add menu items directly to menu bar"
msgstr "E331: Nie wolno dodawać punktów menu wprost do paska menu"

msgid "E332: Separator cannot be part of a menu path"
msgstr "E332: Separator nie może być częścią tropu menu"

#. Now we have found the matching menu, and we list the mappings
#. Highlight title
msgid ""
"\n"
"--- Menus ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Menu ---"

msgid "Tear off this menu"
msgstr "Oderwij to menu"

msgid "E333: Menu path must lead to a menu item"
msgstr "E333: Trop menu musi prowadzić do punktu menu"

#, c-format
msgid "E334: Menu not found: %s"
msgstr "E334: Nie znaleziono menu: %s"

#, c-format
msgid "E335: Menu not defined for %s mode"
msgstr "E335: Menu nie jest zdefiniowane dla trybu %s"

msgid "E336: Menu path must lead to a sub-menu"
msgstr "E336: Trop menu musi prowadzić do podmenu"

msgid "E337: Menu not found - check menu names"
msgstr "E337: Nie znaleziono menu - sprawdź nazwy menu"

#, c-format
msgid "Error detected while processing %s:"
msgstr "Wykryto błąd podczas przetwarzania %s:"

#, c-format
msgid "line %4ld:"
msgstr "wiersz %4ld:"

#, c-format
msgid "E354: Invalid register name: '%s'"
msgstr "E354: Niewłaściwa nazwa rejestru: '%s'"

msgid "Messages maintainer: Bram Moolenaar <Bram@vim.org>"
msgstr "Opiekun komunikatów: Mikołaj Machowski <mikmach@wp.pl>"

msgid "Interrupt: "
msgstr "Przerwanie: "

msgid "Press ENTER or type command to continue"
msgstr "Naciśnij ENTER lub wprowadź komendę aby kontynuować"

#, c-format
msgid "%s line %ld"
msgstr "%s wiersz %ld"

msgid "-- More --"
msgstr "-- Więcej --"

msgid " SPACE/d/j: screen/page/line down, b/u/k: up, q: quit "
msgstr " SPACE/d/j: ekran/strona/wiersz w dół, b/u/k: do góry, q: zakończ"

msgid "Question"
msgstr "Pytanie"

msgid ""
"&Yes\n"
"&No"
msgstr ""
"&Tak\n"
"&Nie"

msgid ""
"&Yes\n"
"&No\n"
"Save &All\n"
"&Discard All\n"
"&Cancel"
msgstr ""
"&Tak\n"
"&Nie\n"
"Zapisz &wszystkie\n"
"&Odrzuć wszystkie\n"
"&Zakończ"

msgid "Select Directory dialog"
msgstr "Dialog wyboru katalogu"

msgid "Save File dialog"
msgstr "Dialog zapisywania pliku"

msgid "Open File dialog"
msgstr "Dialog otwierania pliku"

#. TODO: non-GUI file selector here
msgid "E338: Sorry, no file browser in console mode"
msgstr "E338: Przykro mi, nie ma przeglądarki plików w trybie konsoli"

msgid "E766: Insufficient arguments for printf()"
msgstr "E766: Za mało argumentów dla printf()"

msgid "E807: Expected Float argument for printf()"
msgstr "E807: Spodziewany argument Zmiennoprzecinkowy w printf()"

msgid "E767: Too many arguments to printf()"
msgstr "E767: Za dużo argumentów dla printf()"

msgid "W10: Warning: Changing a readonly file"
msgstr "W10: OSTRZEŻENIE: Zmiany w pliku tylko do odczytu"

msgid "Type number and <Enter> or click with mouse (empty cancels): "
msgstr "Wpisz numer i <Enter> lub wybierz myszą (pusta wartość anuluje): "

msgid "Type number and <Enter> (empty cancels): "
msgstr "Wpisz numer i <Enter> (puste anuluje): "

msgid "1 more line"
msgstr "1 wiersz więcej"

msgid "1 line less"
msgstr "1 wiersz mniej"

#, c-format
msgid "%ld more lines"
msgstr "dodano %ld wierszy"

#, c-format
msgid "%ld fewer lines"
msgstr "usunięto %ld wierszy"

msgid " (Interrupted)"
msgstr " (Przerwane)"

msgid "Beep!"
msgstr "Biiip!"

msgid "Vim: preserving files...\n"
msgstr "Vim: zachowuję plik...\n"

#. close all memfiles, without deleting
msgid "Vim: Finished.\n"
msgstr "Vim: Zakończono.\n"

#, c-format
msgid "ERROR: "
msgstr "BŁĄD: "

#, c-format
msgid ""
"\n"
"[bytes] total alloc-freed %lu-%lu, in use %lu, peak use %lu\n"
msgstr ""
"\n"
"[bajtów] totalne alokacje-zwolnienia %lu-%lu, w użytku %lu, maksymalne "
"użycie %lu\n"

#, c-format
msgid ""
"[calls] total re/malloc()'s %lu, total free()'s %lu\n"
"\n"
msgstr ""
"[wywołania] wszystkich re/malloc()-ów %lu, wszystkich free()-ów %lu\n"
"\n"

msgid "E340: Line is becoming too long"
msgstr "E340: Wiersz staje się zbyt długi"

#, c-format
msgid "E341: Internal error: lalloc(%ld, )"
msgstr "E341: Wewnętrzny błąd: lalloc(%ld, )"

#, c-format
msgid "E342: Out of memory! (allocating %lu bytes)"
msgstr "E342: Brak pamięci! (rezerwacja %lu bajtów)"

#, c-format
msgid "Calling shell to execute: \"%s\""
msgstr "Wywołuję powłokę do wykonania: \"%s\""

msgid "E545: Missing colon"
msgstr "E545: Brak dwukropka"

msgid "E546: Illegal mode"
msgstr "E546: Niedozwolony tryb"

msgid "E547: Illegal mouseshape"
msgstr "E547: Niedozwolony obrys myszki"

msgid "E548: digit expected"
msgstr "E548: oczekiwano cyfry"

msgid "E549: Illegal percentage"
msgstr "E549: Niedozwolony procent"

msgid "Enter encryption key: "
msgstr "Wprowadź klucz do odkodowania: "

msgid "Enter same key again: "
msgstr "Wprowadź ponownie ten sam klucz: "

msgid "Keys don't match!"
msgstr "Klucze nie pasują do siebie!"

#, c-format
msgid ""
"E343: Invalid path: '**[number]' must be at the end of the path or be "
"followed by '%s'."
msgstr ""
"E343: Niewłaściwy trop: '**[numer]' musi być na końcu tropu lub po nim musi "
"być '%s'."

#, c-format
msgid "E344: Can't find directory \"%s\" in cdpath"
msgstr "E344: Nie mogę znaleźć katalogu \"%s\" w cdpath"

#, c-format
msgid "E345: Can't find file \"%s\" in path"
msgstr "E345: Nie mogę znaleźć pliku \"%s\" w tropie"

#, c-format
msgid "E346: No more directory \"%s\" found in cdpath"
msgstr "E346: Katalogu \"%s\" nie ma więcej w cdpath"

#, c-format
msgid "E347: No more file \"%s\" found in path"
msgstr "E347: Pliku \"%s\" nie ma więcej w tropie"

msgid "Cannot connect to Netbeans #2"
msgstr "Nie można połączyć z Netbeans #2"

msgid "Cannot connect to Netbeans"
msgstr "Nie można połączyć z Netbeans"

#, c-format
msgid "E668: Wrong access mode for NetBeans connection info file: \"%s\""
msgstr "E668: Błędny tryb dostępu pliku info połączenia NetBeans: \"%s\""

msgid "read from Netbeans socket"
msgstr "odczyt z gniazda Netbeans"

#, c-format
msgid "E658: NetBeans connection lost for buffer %ld"
msgstr "E658: Bufor %ld utracił połączenie z NetBeans"

msgid "E511: netbeans already connected"
msgstr "E511: netbeans już podłączone"

msgid "E505: "
msgstr "E505: "

msgid "E349: No identifier under cursor"
msgstr "E349: Brak identyfikatora pod kursorem"

msgid "E774: 'operatorfunc' is empty"
msgstr "E774: 'operatorfunc' jest pusta"

msgid "E775: Eval feature not available"
msgstr "E775: Funkcjonalność eval nie jest dostępna"

msgid "Warning: terminal cannot highlight"
msgstr "OSTRZEŻENIE: terminal nie wykonuje podświetlania"

msgid "E348: No string under cursor"
msgstr "E348: Brak ciągu pod kursorem"

msgid "E352: Cannot erase folds with current 'foldmethod'"
msgstr "E352: Nie mogę skasować zwinięcia z bieżącą 'foldmethod'"

msgid "E664: changelist is empty"
msgstr "E664: lista zmian (changelist) jest pusta"

msgid "E662: At start of changelist"
msgstr "E662: Na początku listy zmian"

msgid "E663: At end of changelist"
msgstr "E663: Na końcu listy zmian"

msgid "Type :quit<Enter> to exit Vim"
msgstr "wprowadź :quit<Enter>  zakończenie programu"

#, c-format
msgid "1 line %sed 1 time"
msgstr "1 wiersz %sed 1 raz"

#, c-format
msgid "1 line %sed %d times"
msgstr "1 wiersz %sed %d razy"

#, c-format
msgid "%ld lines %sed 1 time"
msgstr "%ld wierszy %sed 1 raz"

#, c-format
msgid "%ld lines %sed %d times"
msgstr "%ld wierszy %sed %d razy"

#, c-format
msgid "%ld lines to indent... "
msgstr "%ld wierszy do wcięcia... "

msgid "1 line indented "
msgstr "1 wiersz wcięty "

#, c-format
msgid "%ld lines indented "
msgstr "%ld wierszy wciętych "

msgid "E748: No previously used register"
msgstr "E748: Brak poprzednio użytego rejestru"

#. must display the prompt
msgid "cannot yank; delete anyway"
msgstr "nie mogę skopiować, mimo to kasuję"

msgid "1 line changed"
msgstr "1 wiersz zmieniono"

#, c-format
msgid "%ld lines changed"
msgstr "%ld wierszy zmieniono"

#, c-format
msgid "freeing %ld lines"
msgstr "zwalniam %ld wierszy"

msgid "block of 1 line yanked"
msgstr "skopiowano blok 1 wiersza"

msgid "1 line yanked"
msgstr "1 wiersz skopiowano"

#, c-format
msgid "block of %ld lines yanked"
msgstr "%ld wierszy skopiowanych"

#, c-format
msgid "%ld lines yanked"
msgstr "%ld wierszy skopiowanych"

#, c-format
msgid "E353: Nothing in register %s"
msgstr "E353: Pusty rejestr %s"

#. Highlight title
msgid ""
"\n"
"--- Registers ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Rejestry ---"

msgid "Illegal register name"
msgstr "Niedozwolona nazwa rejestru"

msgid ""
"\n"
"# Registers:\n"
msgstr ""
"\n"
"# Rejestry:\n"

#, c-format
msgid "E574: Unknown register type %d"
msgstr "E574: Nieznany typ rejestru %d"

#, c-format
msgid "%ld Cols; "
msgstr "%ld Kolumn; "

#, c-format
msgid "Selected %s%ld of %ld Lines; %ld of %ld Words; %ld of %ld Bytes"
msgstr "Wybrano %s%ld z %ld Wierszy; %ld z %ld Słów; %ld z %ld Bajtów"

#, c-format
msgid ""
"Selected %s%ld of %ld Lines; %ld of %ld Words; %ld of %ld Chars; %ld of %ld "
"Bytes"
msgstr ""
"Wybrano %s%ld z %ld Wierszy; %ld z %ld Słów; %ld z %ld Znaków; %ld z %ld "
"Bajtów"

#, c-format
msgid "Col %s of %s; Line %ld of %ld; Word %ld of %ld; Byte %ld of %ld"
msgstr "Kol %s z %s; Wiersz %ld z %ld; Słowo %ld z %ld; Bajt %ld z %ld"

#, c-format
msgid ""
"Col %s of %s; Line %ld of %ld; Word %ld of %ld; Char %ld of %ld; Byte %ld of "
"%ld"
msgstr ""
"Kol %s z %s; Wiersz %ld z %ld; Słowo %ld z %ld; Znak %ld z %ld; Bajt %ld z %"
"ld"

#, c-format
msgid "(+%ld for BOM)"
msgstr "(+%ld dla BOM)"

msgid "%<%f%h%m%=Page %N"
msgstr "%<%f%h%m%=Strona %N"

msgid "Thanks for flying Vim"
msgstr "Dzięki za lot Vimem"

msgid "E518: Unknown option"
msgstr "E518: Nieznana opcja"

msgid "E519: Option not supported"
msgstr "E519: Opcja nie jest wspomagana"

msgid "E520: Not allowed in a modeline"
msgstr "E520: Niedozwolone w modeline"

msgid "E521: Number required after ="
msgstr "E521: Po = wymagany jest numer"

msgid "E522: Not found in termcap"
msgstr "E522: Nie znaleziono w termcap"

#, c-format
msgid "E539: Illegal character <%s>"
msgstr "E539: Niedozwolony znak <%s>"

msgid "E529: Cannot set 'term' to empty string"
msgstr "E529: Nie mogę ustawić 'term' na pusty ciąg"

msgid "E530: Cannot change term in GUI"
msgstr "E530: Nie mogę zmienić term w GUI"

msgid "E531: Use \":gui\" to start the GUI"
msgstr "E531: Użyj \":gui\" do odpalenia GUI"

msgid "E589: 'backupext' and 'patchmode' are equal"
msgstr "E589: 'backupext' i 'patchmode' są tożsame"

msgid "E834: Conflicts with value of 'listchars'"
msgstr "E834: Konflikty wartości 'listchars'"

msgid "E835: Conflicts with value of 'fillchars'"
msgstr "E835: Konflikty wartości 'fillchars'"

msgid "E617: Cannot be changed in the GTK+ 2 GUI"
msgstr "E617: Nie mogę zmienić w GTK+2 GUI"

msgid "E524: Missing colon"
msgstr "E524: Brak dwukropka"

msgid "E525: Zero length string"
msgstr "E525: Ciąg o zerowej długości"

#, c-format
msgid "E526: Missing number after <%s>"
msgstr "E526: Brak numeru po <%s>"

msgid "E527: Missing comma"
msgstr "E527: Brak przecinka"

msgid "E528: Must specify a ' value"
msgstr "E528: Musi określać wartość '"

msgid "E595: contains unprintable or wide character"
msgstr "E595: zawiera niewyświetlalny lub szeroki znak"

msgid "E596: Invalid font(s)"
msgstr "E596: Niedozwolona czcionka/ki"

msgid "E597: can't select fontset"
msgstr "E597: nie mogę wybrać zestawu czcionek"

msgid "E598: Invalid fontset"
msgstr "E598: Niedozwolony zestaw czcionek"

msgid "E533: can't select wide font"
msgstr "E533: nie mogę wybrać szerokiej czcionki"

msgid "E534: Invalid wide font"
msgstr "E534: Niedozwolona szeroka czcionka"

#, c-format
msgid "E535: Illegal character after <%c>"
msgstr "E535: Niedozwolony znak po <%c>"

msgid "E536: comma required"
msgstr "E536: wymagany przecinek"

#, c-format
msgid "E537: 'commentstring' must be empty or contain %s"
msgstr "E537: 'commentstring' musi być pusty lub zawierać %s"

msgid "E538: No mouse support"
msgstr "E538: Brak wspomagania myszki"

msgid "E540: Unclosed expression sequence"
msgstr "E540: Niedomknięty ciąg wyrażeń"

msgid "E541: too many items"
msgstr "E541: zbyt wiele elementów"

msgid "E542: unbalanced groups"
msgstr "E542: niezbalansowane grupy"

msgid "E590: A preview window already exists"
msgstr "E590: okno podglądu już istnieje"

msgid "W17: Arabic requires UTF-8, do ':set encoding=utf-8'"
msgstr "W17: Arabski wymaga UTF-8, zrób ':set encoding=utf-8'"

#, c-format
msgid "E593: Need at least %d lines"
msgstr "E593: Potrzebuję przynajmniej %d wierszy"

#, c-format
msgid "E594: Need at least %d columns"
msgstr "E594: Potrzebuję przynajmniej %d kolumn"

#, c-format
msgid "E355: Unknown option: %s"
msgstr "E355: Nieznana opcja: %s"

#. There's another character after zeros or the string
#. * is empty. In both cases, we are trying to set a
#. * num option using a string.
#, c-format
msgid "E521: Number required: &%s = '%s'"
msgstr "E521: Wymagana Liczba: &%s = '%s'"

msgid ""
"\n"
"--- Terminal codes ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Kody terminala ---"

msgid ""
"\n"
"--- Global option values ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Globalne wartości opcji ---"

msgid ""
"\n"
"--- Local option values ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Lokalne wartości opcji ---"

msgid ""
"\n"
"--- Options ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Opcje ---"

msgid "E356: get_varp ERROR"
msgstr "E356: BŁĄD get_varp"

#, c-format
msgid "E357: 'langmap': Matching character missing for %s"
msgstr "E357: 'langmap': Brak pasującego znaku dla %s"

#, c-format
msgid "E358: 'langmap': Extra characters after semicolon: %s"
msgstr "E358: 'langmap': Dodatkowe znaki po średniku: %s"

msgid "cannot open "
msgstr "nie mogę otworzyć "

msgid "VIM: Can't open window!\n"
msgstr "VIM: Nie mogę otworzyć okna!\n"

msgid "Need Amigados version 2.04 or later\n"
msgstr "Potrzebuję Amigados w wersji 2.04 lub późniejszą\n"

#, c-format
msgid "Need %s version %ld\n"
msgstr "Potrzebuję %s w wersji %ld\n"

msgid "Cannot open NIL:\n"
msgstr "Nie mogę otworzyć NIL:\n"

msgid "Cannot create "
msgstr "Nie mogę stworzyć "

#, c-format
msgid "Vim exiting with %d\n"
msgstr "Vim kończy pracę z %d\n"

msgid "cannot change console mode ?!\n"
msgstr "nie mogę zmienić trybu konsoli ?!\n"

msgid "mch_get_shellsize: not a console??\n"
msgstr "mch_get_shellsize: nie jest konsolą??\n"

#. if Vim opened a window: Executing a shell may cause crashes
msgid "E360: Cannot execute shell with -f option"
msgstr "E360: Nie mogę wykonać powłoki z opcją -f"

msgid "Cannot execute "
msgstr "Nie mogę wykonać "

msgid "shell "
msgstr "powłoka "

msgid " returned\n"
msgstr " zwrócił\n"

msgid "ANCHOR_BUF_SIZE too small."
msgstr "ANCHOR_BUF_SIZE zbyt niskie."

msgid "I/O ERROR"
msgstr "BŁĄD I/O"

msgid "Message"
msgstr "Wiadomość"

msgid "'columns' is not 80, cannot execute external commands"
msgstr "'columns' nie wynosi 80, nie mogę wykonać zewnętrznych komend"

msgid "E237: Printer selection failed"
msgstr "E237: Wybór drukarki nie powiódł się"

#, c-format
msgid "to %s on %s"
msgstr "do %s z %s"

#, c-format
msgid "E613: Unknown printer font: %s"
msgstr "E613: Nieznana czcionka drukarki: %s"

#, c-format
msgid "E238: Print error: %s"
msgstr "E238: Błąd drukarki: %s"

#, c-format
msgid "Printing '%s'"
msgstr "Wydrukowano '%s'"

#, c-format
msgid "E244: Illegal charset name \"%s\" in font name \"%s\""
msgstr ""
"E244: Niedozwolona nazwa zestawu znaków \"%s\" w nazwie czcionki \"%s\""

#, c-format
msgid "E245: Illegal char '%c' in font name \"%s\""
msgstr "E245: Niedozwolony znak '%c' w nazwie czcionki \"%s\""

msgid "E366: Invalid 'osfiletype' option - using Text"
msgstr "E366: Niewłaściwa opcja 'osfiletype' - używam Text"

msgid "Vim: Double signal, exiting\n"
msgstr "Vim: Podwójny sygnał, wychodzę\n"

#, c-format
msgid "Vim: Caught deadly signal %s\n"
msgstr "Vim: Załapał śmiertelny sygnał %s\n"

#, c-format
msgid "Vim: Caught deadly signal\n"
msgstr "Vim: Załapał śmiertelny sygnał\n"

#, c-format
msgid "Opening the X display took %ld msec"
msgstr "Otwieranie ekranu X trwało %ld msec"

msgid ""
"\n"
"Vim: Got X error\n"
msgstr ""
"\n"
"Vim: Dostał błąd X\n"

msgid "Testing the X display failed"
msgstr "Test ekranu X nie powiódł się"

msgid "Opening the X display timed out"
msgstr "Próba otwarcia ekranu X trwała zbyt długo"

msgid ""
"\n"
"Could not get security context for "
msgstr ""
"\n"
"Nie mogę uzyskać kontekstu bezpieczeństwa dla"

msgid ""
"\n"
"Could not set security context for "
msgstr ""
"\n"
"Nie można uzyskać kontekstu bezpieczeństwa dla"

msgid ""
"\n"
"Cannot execute shell "
msgstr ""
"\n"
"Nie mogę wykonać powłoki "

msgid ""
"\n"
"Cannot execute shell sh\n"
msgstr ""
"\n"
"Nie mogę wykonać powłoki sh\n"

msgid ""
"\n"
"shell returned "
msgstr ""
"\n"
"powłoka zwróciła "

msgid ""
"\n"
"Cannot create pipes\n"
msgstr ""
"\n"
"Nie mogę stworzyć potoków\n"

msgid ""
"\n"
"Cannot fork\n"
msgstr ""
"\n"
"Nie mogę rozdzielić się\n"

msgid ""
"\n"
"Command terminated\n"
msgstr ""
"\n"
"Komenda zakończona\n"

msgid "XSMP lost ICE connection"
msgstr "XSMP stracił połączenie ICE"

#, c-format
msgid "dlerror = \"%s\""
msgstr "dlerror = \"%s\""

msgid "Opening the X display failed"
msgstr "Otwarcie ekranu X nie powiodło się"

msgid "XSMP handling save-yourself request"
msgstr "XSMP obsługuje żądanie samozapisu"

msgid "XSMP opening connection"
msgstr "XSMP otwiera połączenie"

msgid "XSMP ICE connection watch failed"
msgstr "Obserwacja połączenia XSMP ICE nie powiodła się"

#, c-format
msgid "XSMP SmcOpenConnection failed: %s"
msgstr "XSMP SmcOpenConnection nie powiodło się: %s"

msgid "At line"
msgstr "W wierszu"

msgid "Could not load vim32.dll!"
msgstr "Nie mogę załadować vim32.dll!"

msgid "VIM Error"
msgstr "Błąd VIM"

msgid "Could not fix up function pointers to the DLL!"
msgstr "Nie zdołałem poprawić wskaźników funkcji w DLL!"

#, c-format
msgid "shell returned %d"
msgstr "powłoka zwróciła %d"

#, c-format
msgid "Vim: Caught %s event\n"
msgstr "Vim: Załapał wydarzenie %s\n"

msgid "close"
msgstr "zamknij"

msgid "logoff"
msgstr "wyloguj"

msgid "shutdown"
msgstr "zakończ"

msgid "E371: Command not found"
msgstr "E371: Nie znaleziono komendy"

msgid ""
"VIMRUN.EXE not found in your $PATH.\n"
"External commands will not pause after completion.\n"
"See :help win32-vimrun for more information."
msgstr ""
"VIMRUN.EXE nie znaleziono w twoim $PATH.\n"
"Zewnętrzne komendy nie będą wstrzymane po wykonaniu.\n"
"Zobacz :help wim32-vimrun aby otrzymać więcej informacji."

msgid "Vim Warning"
msgstr "Vim Ostrzeżenie"

#, c-format
msgid "E372: Too many %%%c in format string"
msgstr "E372: Zbyt wiele %%%c w ciągu formatującym"

#, c-format
msgid "E373: Unexpected %%%c in format string"
msgstr "E373: Nieoczekiwane %%%c w ciągu formatującym"

msgid "E374: Missing ] in format string"
msgstr "E374: Brak ] w ciągu formatującym"

#, c-format
msgid "E375: Unsupported %%%c in format string"
msgstr "E375: Niewspomagane %%%c w ciągu formatującym"

#, c-format
msgid "E376: Invalid %%%c in format string prefix"
msgstr "E376: Niepoprawne %%%c w prefiksie ciągu formatującego"

#, c-format
msgid "E377: Invalid %%%c in format string"
msgstr "E377: Niepoprawne %%%c w ciągu formatującym"

msgid "E378: 'errorformat' contains no pattern"
msgstr "E378: 'errorformat' nie zawiera wzorca"

msgid "E379: Missing or empty directory name"
msgstr "E379: Pusta nazwa katalogu lub jej brak"

msgid "E553: No more items"
msgstr "E553: Nie ma więcej elementów"

#, c-format
msgid "(%d of %d)%s%s: "
msgstr "(%d z %d)%s%s: "

msgid " (line deleted)"
msgstr " (wiersz skasowany)"

msgid "E380: At bottom of quickfix stack"
msgstr "E380: Na dole stosu quickfix"

msgid "E381: At top of quickfix stack"
msgstr "E381: Na górze stosu quickfix"

#, c-format
msgid "error list %d of %d; %d errors"
msgstr "lista błędów %d z %d; %d błędów"

msgid "E382: Cannot write, 'buftype' option is set"
msgstr "E382: Nie mogę zapisać, opcja 'buftype' jest ustawiona"

msgid "Error file"
msgstr "Plik błędu"

msgid "E683: File name missing or invalid pattern"
msgstr "E683: Brak nazwy pliku lub niewłaściwa ścieżka"

#, c-format
msgid "Cannot open file \"%s\""
msgstr "Nie mogę otworzyć pliku \"%s\""

msgid "E681: Buffer is not loaded"
msgstr "E681: Bufor nie jest załadowany"

msgid "E777: String or List expected"
msgstr "E777: Oczekiwano łańcucha lub listy"

#, c-format
msgid "E369: invalid item in %s%%[]"
msgstr "E369: Niewłaściwy element w %s%%[]"

msgid "E339: Pattern too long"
msgstr "E339: Zbyt długi wzorzec"

msgid "E50: Too many \\z("
msgstr "E50: Zbyt wiele \\z("

#, c-format
msgid "E51: Too many %s("
msgstr "E51: Zbyt wiele %s("

msgid "E52: Unmatched \\z("
msgstr "E52: Niesparowany \\z("

#, c-format
msgid "E53: Unmatched %s%%("
msgstr "E53: Niesparowany %s%%("

#, c-format
msgid "E54: Unmatched %s("
msgstr "E54: Niesparowany %s("

#, c-format
msgid "E55: Unmatched %s)"
msgstr "E55: Niesparowany %s)"

#, c-format
msgid "E59: invalid character after %s@"
msgstr "E59: niedozwolony znak po %s@"

#, c-format
msgid "E60: Too many complex %s{...}s"
msgstr "E60: Zbyt wiele złożonych %s{...}"

#, c-format
msgid "E61: Nested %s*"
msgstr "E61: Zagnieżdżone %s*"

#, c-format
msgid "E62: Nested %s%c"
msgstr "E62: Zagnieżdżone %s%c"

msgid "E63: invalid use of \\_"
msgstr "E63: Niedozwolone użycie \\_"

#, c-format
msgid "E64: %s%c follows nothing"
msgstr "E64: %s%c po niczym"

msgid "E65: Illegal back reference"
msgstr "E65: Niewłaściwe odwołanie wsteczne"

msgid "E66: \\z( not allowed here"
msgstr "E66: \\z( jest niedozwolone w tym miejscu"

msgid "E67: \\z1 et al. not allowed here"
msgstr "E67: \\z1 i podobne są niedozwolone w tym miejscu"

msgid "E68: Invalid character after \\z"
msgstr "E68: niedopuszczalny znak po \\z"

#, c-format
msgid "E69: Missing ] after %s%%["
msgstr "E69: Brak ] po %s%%["

#, c-format
msgid "E70: Empty %s%%[]"
msgstr "E70: Pusty %s%%[]"

#, c-format
msgid "E678: Invalid character after %s%%[dxouU]"
msgstr "E678: Niedozwolony znak po %s%%[dxouU]"

#, c-format
msgid "E71: Invalid character after %s%%"
msgstr "E71: Niedozwolony znak po %s%%"

#, c-format
msgid "E769: Missing ] after %s["
msgstr "E769: Brak ] po %s["

#, c-format
msgid "E554: Syntax error in %s{...}"
msgstr "E554: Błąd składni w %s{...}"

msgid "External submatches:\n"
msgstr "Zewnętrzne poddopasowania:\n"

msgid " VREPLACE"
msgstr " V-ZAMIANA"

msgid " REPLACE"
msgstr " ZAMIANA"

msgid " REVERSE"
msgstr " NEGATYW"

msgid " INSERT"
msgstr " WPROWADZANIE"

msgid " (insert)"
msgstr " (wprowadzanie)"

msgid " (replace)"
msgstr " (zamiana)"

msgid " (vreplace)"
msgstr " (v-zamiana)"

msgid " Hebrew"
msgstr " Hebrajski"

msgid " Arabic"
msgstr " Arabski"

msgid " (lang)"
msgstr " (język)"

msgid " (paste)"
msgstr " (wklejanie)"

msgid " VISUAL"
msgstr " WIZUALNY"

msgid " VISUAL LINE"
msgstr " WIZUALNY LINIOWY"

msgid " VISUAL BLOCK"
msgstr " WIZUALNY BLOKOWY"

msgid " SELECT"
msgstr " ZAZNACZANIE"

msgid " SELECT LINE"
msgstr " ZAZNACZANIE LINIOWE"

msgid " SELECT BLOCK"
msgstr " ZAZNACZANIE BLOKOWE"

msgid "recording"
msgstr "zapis"

#, c-format
msgid "E383: Invalid search string: %s"
msgstr "E383: Niewłaściwy ciąg do szukania: %s"

#, c-format
msgid "E384: search hit TOP without match for: %s"
msgstr "E384: szukanie dobiło GÓRY bez znalezienia: %s"

#, c-format
msgid "E385: search hit BOTTOM without match for: %s"
msgstr "E385: szukanie dobiło KOŃCA bez znalezienia : %s"

msgid "E386: Expected '?' or '/' after ';'"
msgstr "E386: Oczekuję '?' lub '/' po ';'"

msgid " (includes previously listed match)"
msgstr " (zawiera poprzednio wymienione dopasowanie)"

#. cursor at status line
msgid "--- Included files "
msgstr "--- Zawarte pliki "

msgid "not found "
msgstr "nie znaleziono"

msgid "in path ---\n"
msgstr "w tropie ---\n"

msgid " (Already listed)"
msgstr " (Już wymienione)"

msgid " NOT FOUND"
msgstr " NIE ZNALEZIONO"

#, c-format
msgid "Scanning included file: %s"
msgstr "Przegląd włączonego pliku: %s"

#, c-format
msgid "Searching included file %s"
msgstr "Przeszukiwanie włączonego pliku %s"

msgid "E387: Match is on current line"
msgstr "E387: Wzorzec pasuje w bieżącym wierszu"

msgid "All included files were found"
msgstr "Wszelkie włączane pliki odnaleziono"

msgid "No included files"
msgstr "Brak włączanych plików"

msgid "E388: Couldn't find definition"
msgstr "E388: Nie znalazłem definicji"

msgid "E389: Couldn't find pattern"
msgstr "E389: Nie znalazłem wzorca"

msgid "Substitute "
msgstr "Podstawienie "

#, c-format
msgid ""
"\n"
"# Last %sSearch Pattern:\n"
"~"
msgstr ""
"\n"
"# Ostatni %sWyszukiwany wzorzec:\n"
"~"

msgid "E759: Format error in spell file"
msgstr "E759: Nieprawidłowy format pliku sprawdzania pisowni"

msgid "E758: Truncated spell file"
msgstr "E758: Obcięty plik sprawdzania pisowni"

#, c-format
msgid "Trailing text in %s line %d: %s"
msgstr "Zbędny tekst w %s wiersz %d: %s"

#, c-format
msgid "Affix name too long in %s line %d: %s"
msgstr "Za długa nazwa afiksu w %s wiersz %d: %s"

msgid "E761: Format error in affix file FOL, LOW or UPP"
msgstr "E761: Błąd formatu w pliku afiksów FOL, LOW lub UPP"

msgid "E762: Character in FOL, LOW or UPP is out of range"
msgstr "E762: Znak w FOL, LOW lub UPP jest poza zasięgiem"

msgid "Compressing word tree..."
msgstr "Kompresja drzewa słów..."

msgid "E756: Spell checking is not enabled"
msgstr "E756: Sprawdzanie pisowni nie jest włączone"

#, c-format
msgid "Warning: Cannot find word list \"%s.%s.spl\" or \"%s.ascii.spl\""
msgstr ""
"Ostrzeżenie: Nie mogę znaleźć listy słów \"%s.%s.spl\" lub \"%s.ascii.spl\""

#, c-format
msgid "Reading spell file \"%s\""
msgstr "Odczytuję plik sprawdzania pisowni \"%s\""

msgid "E757: This does not look like a spell file"
msgstr "E757: To nie wygląda na plik sprawdzania pisowni"

msgid "E771: Old spell file, needs to be updated"
msgstr "E771: Stary plik sprawdzania pisowni, wymagane uaktualnienie"

msgid "E772: Spell file is for newer version of Vim"
msgstr "E772: Plik sprawdzania pisowni dla nowszej wersji Vima"

msgid "E770: Unsupported section in spell file"
msgstr "E770: Niewspierana sekcja w pliku sprawdzania pisowni"

#, c-format
msgid "Warning: region %s not supported"
msgstr "Ostrzeżenie: region %s nie jest wspierany"

#, c-format
msgid "Reading affix file %s ..."
msgstr "Czytam plik afiksów %s ..."

#, c-format
msgid "Conversion failure for word in %s line %d: %s"
msgstr "Konwersja nie powiodła się dla wyrazu w %s wierszu %d: %s"

#, c-format
msgid "Conversion in %s not supported: from %s to %s"
msgstr "Konwersja w %s nie jest wspierana: od %s do %s"

#, c-format
msgid "Conversion in %s not supported"
msgstr "Konwersja w %s nie jest wspierana"

#, c-format
msgid "Invalid value for FLAG in %s line %d: %s"
msgstr "Nieprawidłowa wartość FLAG w %s wierz %d: %s"

#, c-format
msgid "FLAG after using flags in %s line %d: %s"
msgstr "FLAG po użyciu flag w %s wiersz %d: %s"

#, c-format
msgid ""
"Defining COMPOUNDFORBIDFLAG after PFX item may give wrong results in %s line "
"%d"
msgstr ""
"Definiowanie COMPOUNDFORBIDFLAG po PFX może skutkować złym wynikiem w %s "
"wiersz %d"

#, c-format
msgid ""
"Defining COMPOUNDPERMITFLAG after PFX item may give wrong results in %s line "
"%d"
msgstr ""
"Definiowanie COMPOUNDPERMITFLAG po PFX może skutkować złym wynikiem w %s "
"wiersz %d"

#, c-format
msgid "Wrong COMPOUNDRULES value in %s line %d: %s"
msgstr "Zła wartość COMPOUNDRULES w %s wiersz %d: %s"

#, c-format
msgid "Wrong COMPOUNDWORDMAX value in %s line %d: %s"
msgstr "Zła wartość COMPOUNDWORDMAX w %s wiersz %d: %s"

#, c-format
msgid "Wrong COMPOUNDMIN value in %s line %d: %s"
msgstr "Zła wartość COMPOUNDMIM w %s wiersz %d: %s"

#, c-format
msgid "Wrong COMPOUNDSYLMAX value in %s line %d: %s"
msgstr "Zła wartość COMPOUNDSYLMAX w %s wiersz %d: %s"

#, c-format
msgid "Wrong CHECKCOMPOUNDPATTERN value in %s line %d: %s"
msgstr "Zła wartość CHECKCOMPOUNDPATTERN w %s wiersz %d: %s"

#, c-format
msgid "Different combining flag in continued affix block in %s line %d: %s"
msgstr "Różne flagi złożeń w kontynuowanym bloku afiksu w %s wiersz %d: %s"

#, c-format
msgid "Duplicate affix in %s line %d: %s"
msgstr "Powtórzony afiks w %s wiersz %d: %s"

#, c-format
msgid ""
"Affix also used for BAD/RARE/KEEPCASE/NEEDAFFIX/NEEDCOMPOUND/NOSUGGEST in %s "
"line %d: %s"
msgstr ""
"Afiks użyty także dla BAD/RARE/KEEPCASE/NEEDAFFIX/NEEDCOMPOUND/NOSUGGEST w %"
"s wiersz %d: %s"

#, c-format
msgid "Expected Y or N in %s line %d: %s"
msgstr "Oczekiwano Y lub N w %s wierszu %d: %s"

#, c-format
msgid "Broken condition in %s line %d: %s"
msgstr "Błędny warunek w %s wiersz %d: %s"

#, c-format
msgid "Expected REP(SAL) count in %s line %d"
msgstr "Oczekiwano ilości REP(SAL) w %s wierszu %d"

#, c-format
msgid "Expected MAP count in %s line %d"
msgstr "Oczekiwano ilości MAP w %s wierszu %d"

#, c-format
msgid "Duplicate character in MAP in %s line %d"
msgstr "Powtórzony znak w MAP w %s wierszu %d"

#, c-format
msgid "Unrecognized or duplicate item in %s line %d: %s"
msgstr "Nieznany lub powtórzony element w %s wierszu %d: %s"

#, c-format
msgid "Missing FOL/LOW/UPP line in %s"
msgstr "Brak wiersza FOL/LOW/UPP w %s"

msgid "COMPOUNDSYLMAX used without SYLLABLE"
msgstr "COMPOUNDSYLMAX użyty bez SYLLABLE"

msgid "Too many postponed prefixes"
msgstr "Zbyt wiele opóźnionych prefiksów"

msgid "Too many compound flags"
msgstr "Zbyt wiele flag złożeń"

msgid "Too many postponed prefixes and/or compound flags"
msgstr "Zbyt wiele opóźnionych prefiksów i/lub flag złożeń"

#, c-format
msgid "Missing SOFO%s line in %s"
msgstr "Brak wiersza SOFO%s wiersz w %s"

#, c-format
msgid "Both SAL and SOFO lines in %s"
msgstr "Wiersze SAL i SOFO w %s"

#, c-format
msgid "Flag is not a number in %s line %d: %s"
msgstr "Flaga nie jest liczbą w %s wiersz %d: %s"

#, c-format
msgid "Illegal flag in %s line %d: %s"
msgstr "Nieprawidłowa flaga w %s wiersz %d: %s"

#, c-format
msgid "%s value differs from what is used in another .aff file"
msgstr "Wartość %s różni się od tej użytej w innym pliku .aff"

#, c-format
msgid "Reading dictionary file %s ..."
msgstr "Czytam plik słownika %s ..."

#, c-format
msgid "E760: No word count in %s"
msgstr "E760: Brak ilości słów w %s"

#, c-format
msgid "line %6d, word %6d - %s"
msgstr "wiersz %6d, słowo %6d - %s"

# c-format
#, c-format
msgid "Duplicate word in %s line %d: %s"
msgstr "Powtórzony wyraz w %s wierszu %d: %s"

# c-format
#, c-format
msgid "First duplicate word in %s line %d: %s"
msgstr "Pierwszy powtórzony wyraz w %s wiersz %d: %s"

# c-format
#, c-format
msgid "%d duplicate word(s) in %s"
msgstr "%d powtórzony(ch) wyraz(ów) w %s"

#, c-format
msgid "Ignored %d word(s) with non-ASCII characters in %s"
msgstr "Zignorowałem %d słów ze znakami nie ASCII w %s"

#, c-format
msgid "Reading word file %s ..."
msgstr "Odczytuję plik wyrazów %s ..."

#, c-format
msgid "Duplicate /encoding= line ignored in %s line %d: %s"
msgstr "Zignorowano powtórzony wiersz /encoding= w %s wierszu %d: %s"

#, c-format
msgid "/encoding= line after word ignored in %s line %d: %s"
msgstr "Zignorowano wiersz /encoding= po wyrazie w %s wierszu %d: %s"

#, c-format
msgid "Duplicate /regions= line ignored in %s line %d: %s"
msgstr "Powtórzony wiersz /regions= zignorowano w %s wierszu %d: %s"

#, c-format
msgid "Too many regions in %s line %d: %s"
msgstr "Za dużo regionów w %s wiersz %d: %s"

#, c-format
msgid "/ line ignored in %s line %d: %s"
msgstr "wiersz / zignorowano w %s wierszu %d: %s"

#, c-format
msgid "Invalid region nr in %s line %d: %s"
msgstr "Nieprawidłowy numer regionu w %s wierszu %d: %s"

#, c-format
msgid "Unrecognized flags in %s line %d: %s"
msgstr "Nieznane flagi w %s wiersz %d: %s"

#, c-format
msgid "Ignored %d words with non-ASCII characters"
msgstr "Zignorowałem %d słów ze znakami nie ASCII"

#, c-format
msgid "Compressed %d of %d nodes; %d (%d%%) remaining"
msgstr "Skompresowano %d z %d węzłów; pozostaje %d (%d%%)"

msgid "Reading back spell file..."
msgstr "Odczytuję plik sprawdzania pisowni..."

#.
#. * Go through the trie of good words, soundfold each word and add it to
#. * the soundfold trie.
#.
msgid "Performing soundfolding..."
msgstr "Wykonuję kompresję dźwiękową..."

#, c-format
msgid "Number of words after soundfolding: %ld"
msgstr "Liczba słów po kompresji dźwiękowej: %ld"

#, c-format
msgid "Total number of words: %d"
msgstr "Całkowita liczba słów: %d"

#, c-format
msgid "Writing suggestion file %s ..."
msgstr "Zapisuję plik sugestii %s ..."

#, c-format
msgid "Estimated runtime memory use: %d bytes"
msgstr "Oczekiwane zużycie pamięci: %d bajtów"

msgid "E751: Output file name must not have region name"
msgstr "E751: Nazwa pliku wynikowego nie może być nazwą regionu"

msgid "E754: Only up to 8 regions supported"
msgstr "E754: Wspieram tylko 8 regionów"

#, c-format
msgid "E755: Invalid region in %s"
msgstr "E755: Nieprawidłowy region w %s"

msgid "Warning: both compounding and NOBREAK specified"
msgstr "Ostrzeżenie: określono zarówno złożenia jak i NOBREAK"

#, c-format
msgid "Writing spell file %s ..."
msgstr "Zapisuję plik sprawdzania pisowni %s ..."

msgid "Done!"
msgstr "Zrobione!"

#, c-format
msgid "E765: 'spellfile' does not have %ld entries"
msgstr "E765: 'spellfile' nie posiada wpisów %ld"

#, c-format
msgid "Word removed from %s"
msgstr "Usunięto słowo z %s"

#, c-format
msgid "Word added to %s"
msgstr "Dodano słowo do %s"

msgid "E763: Word characters differ between spell files"
msgstr "E763: Znaki wyrazów różnią się między plikami sprawdzania pisowni"

msgid "Sorry, no suggestions"
msgstr "Przykro mi, brak podpowiedzi"

#, c-format
msgid "Sorry, only %ld suggestions"
msgstr "Przykro mi, tylko %ld podpowiedzi"

#. for when 'cmdheight' > 1
#. avoid more prompt
#, c-format
msgid "Change \"%.*s\" to:"
msgstr "Zmień \"%.*s\" na:"

#, c-format
msgid " < \"%.*s\""
msgstr " < \"%.*s\""

msgid "E752: No previous spell replacement"
msgstr "E752: Brak poprzednich podmian sprawdzania pisowni"

#, c-format
msgid "E753: Not found: %s"
msgstr "E753: Nie znaleziono: %s"

#, c-format
msgid "E778: This does not look like a .sug file: %s"
msgstr "E778: Ten plik nie wygląda na plik .sug: %s"

#, c-format
msgid "E779: Old .sug file, needs to be updated: %s"
msgstr "E779: Stary plik .sug, konieczne jest uaktualnienie: %s"

#, c-format
msgid "E780: .sug file is for newer version of Vim: %s"
msgstr "E780: Plik .sug dla nowszej wersji Vima: %s"

#, c-format
msgid "E781: .sug file doesn't match .spl file: %s"
msgstr "E781: Plik .sug nie pasuje do pliku .spl: %s"

#, c-format
msgid "E782: error while reading .sug file: %s"
msgstr "E782: Błąd w czasie odczytu pliku .sug: %s"

#. This should have been checked when generating the .spl
#. * file.
msgid "E783: duplicate char in MAP entry"
msgstr "E783: Podwojony znak we wpisie MAP"

#, c-format
msgid "E390: Illegal argument: %s"
msgstr "E390: Niedozwolony argument: %s"

#, c-format
msgid "E391: No such syntax cluster: %s"
msgstr "E391: Nie ma takiego klastra składni: %s"

msgid "No Syntax items defined for this buffer"
msgstr "Brak elementów składni określonych dla tego bufora"

msgid "syncing on C-style comments"
msgstr "synchronizacja komentarzy w stylu C"

msgid "no syncing"
msgstr "brak synchronizacji"

msgid "syncing starts "
msgstr "początek synchronizacji"

msgid " lines before top line"
msgstr " wierszy przed górną linią"

msgid ""
"\n"
"--- Syntax sync items ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Elementy synchronizacji składni ---"

msgid ""
"\n"
"syncing on items"
msgstr ""
"\n"
"synchronizuję na elementach"

msgid ""
"\n"
"--- Syntax items ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Elementy składni ---"

#, c-format
msgid "E392: No such syntax cluster: %s"
msgstr "E392: Nie ma takiego klastra składni: %s"

msgid "minimal "
msgstr "minimalnie "

msgid "maximal "
msgstr "maksymalnie "

msgid "; match "
msgstr "; pasuje "

msgid " line breaks"
msgstr "znaków nowego wiersza"

msgid "E395: contains argument not accepted here"
msgstr "E395: argument contains niedozwolony w tym miejscu"

msgid "E393: group[t]here not accepted here"
msgstr "E393: group[t]here niedozwolone w tym miejscu"

#, c-format
msgid "E394: Didn't find region item for %s"
msgstr "E394: Nie znalazłem elementów regionu dla %s"

msgid "E397: Filename required"
msgstr "E397: Wymagana nazwa pliku"

#, c-format
msgid "E789: Missing ']': %s"
msgstr "E789: Brak ']': %s"

#, c-format
msgid "E398: Missing '=': %s"
msgstr "E398: Brak '=': %s"

#, c-format
msgid "E399: Not enough arguments: syntax region %s"
msgstr "E399: Za mało argumentów: syntax region %s"

msgid "E400: No cluster specified"
msgstr "E400: Brak specyfikacji klastra"

#, c-format
msgid "E401: Pattern delimiter not found: %s"
msgstr "E401: Brak ogranicznika wzorca: %s"

#, c-format
msgid "E402: Garbage after pattern: %s"
msgstr "E402: Śmieci po wzorcu: %s"

msgid "E403: syntax sync: line continuations pattern specified twice"
msgstr "E403: syntax sync: wielokrotnie podane wzorce kontynuacji wiersza"

#, c-format
msgid "E404: Illegal arguments: %s"
msgstr "E404: Niedozwolone argumenty: %s"

#, c-format
msgid "E405: Missing equal sign: %s"
msgstr "E405: Brak znaku równości: %s"

#, c-format
msgid "E406: Empty argument: %s"
msgstr "E406: Pusty argument: %s"

#, c-format
msgid "E407: %s not allowed here"
msgstr "E407: %s jest niedozwolone w tym miejscu"

#, c-format
msgid "E408: %s must be first in contains list"
msgstr "E408: %s musi być pierwsze w liście contains"

#, c-format
msgid "E409: Unknown group name: %s"
msgstr "E409: Nieznana nazwa grupy: %s"

#, c-format
msgid "E410: Invalid :syntax subcommand: %s"
msgstr "E410: Niewłaściwa podkomenda :syntax : %s"

msgid "E679: recursive loop loading syncolor.vim"
msgstr "E679: rekursywna pętla wczytująca syncolor.vim"

#, c-format
msgid "E411: highlight group not found: %s"
msgstr "E411: nie znaleziono grupy podświetlania: %s"

#, c-format
msgid "E412: Not enough arguments: \":highlight link %s\""
msgstr "E412: Zbyt mało argumentów: \":highlight link %s\""

#, c-format
msgid "E413: Too many arguments: \":highlight link %s\""
msgstr "E413: Zbyt wiele argumentów: \":highlight link %s\""

msgid "E414: group has settings, highlight link ignored"
msgstr "E414: grupa ma ustawienia; zignorowane podłączenie podświetlania"

#, c-format
msgid "E415: unexpected equal sign: %s"
msgstr "E415: nieoczekiwany znak równości: %s"

#, c-format
msgid "E416: missing equal sign: %s"
msgstr "E416: brak znaku równości: %s"

#, c-format
msgid "E417: missing argument: %s"
msgstr "E417: brak argumentu: %s"

#, c-format
msgid "E418: Illegal value: %s"
msgstr "E418: Niedozwolona wartość: %s"

msgid "E419: FG color unknown"
msgstr "E419: Kolor FG nieznany"

msgid "E420: BG color unknown"
msgstr "E420: Kolor BG nieznany"

#, c-format
msgid "E421: Color name or number not recognized: %s"
msgstr "E421: Nazwa lub liczba koloru nierozpoznana: %s"

#, c-format
msgid "E422: terminal code too long: %s"
msgstr "E422: za długi kod terminala: %s"

#, c-format
msgid "E423: Illegal argument: %s"
msgstr "E423: Niedozwolony argument: %s"

msgid "E424: Too many different highlighting attributes in use"
msgstr "E424: Zbyt wiele różnych atrybutów podkreślania w użyciu"

msgid "E669: Unprintable character in group name"
msgstr "E669: Niedrukowalny znak w nazwie grupy"

msgid "W18: Invalid character in group name"
msgstr "W18: nieprawidłowy znak w nazwie grupy"

msgid "E555: at bottom of tag stack"
msgstr "E555: na dole stosu znaczników"

msgid "E556: at top of tag stack"
msgstr "E556: na górze stosu znaczników"

msgid "E425: Cannot go before first matching tag"
msgstr "E425: Nie można przejść przed pierwszy pasujący znacznik"

#, c-format
msgid "E426: tag not found: %s"
msgstr "E426: nie znaleziono znacznika: %s"

msgid " # pri kind tag"
msgstr " # pri rodzaj znacznik"

msgid "file\n"
msgstr "plik\n"

msgid "E427: There is only one matching tag"
msgstr "E427: Pasuje tylko jeden znacznik"

msgid "E428: Cannot go beyond last matching tag"
msgstr "E428: Nie można przejść za ostatni pasujący znacznik"

#, c-format
msgid "File \"%s\" does not exist"
msgstr "Plik \"%s\" nie istnieje"

#. Give an indication of the number of matching tags
#, c-format
msgid "tag %d of %d%s"
msgstr "znacznik %d z %d%s"

msgid " or more"
msgstr " lub więcej"

msgid " Using tag with different case!"
msgstr " Używam znacznika o odmiennej wielkości liter!"

#, c-format
msgid "E429: File \"%s\" does not exist"
msgstr "E429: Plik \"%s\" nie istnieje"

#. Highlight title
msgid ""
"\n"
" # TO tag     FROM line in file/text"
msgstr ""
"\n"
" # DO znacznik OD wiersza   w pliku/tekście"

#, c-format
msgid "Searching tags file %s"
msgstr "Szukam w pliku znaczników %s"

#, c-format
msgid "E430: Tag file path truncated for %s\n"
msgstr "E430: Trop szukania pliku znaczników obcięty dla %s\n"

#, c-format
msgid "E431: Format error in tags file \"%s\""
msgstr "E431: Błąd formatu w pliku znaczników \"%s\""

#, c-format
msgid "Before byte %ld"
msgstr "Przed bajtem %ld"

#, c-format
msgid "E432: Tags file not sorted: %s"
msgstr "E432: Plik znaczników nieuporządkowany: %s"

#. never opened any tags file
msgid "E433: No tags file"
msgstr "E433: Brak pliku znaczników"

msgid "Ignoring long line in tags file"
msgstr "Ignoruję długie wiersze w pliku znaczników"

msgid "E434: Can't find tag pattern"
msgstr "E434: Nie mogę znaleźć wzorca znacznika"

msgid "E435: Couldn't find tag, just guessing!"
msgstr "E435: Nie znalazłem znacznika - tylko zgaduję!"

#, c-format
msgid "Duplicate field name: %s"
msgstr "Powtórzona nazwa pola: %s"

msgid "' not known. Available builtin terminals are:"
msgstr "' nieznany. Możliwe typy wbudowanych terminali:"

msgid "defaulting to '"
msgstr "domyślnie jest '"

msgid "E557: Cannot open termcap file"
msgstr "E557: Nie mogę otworzyć pliku termcap"

msgid "E558: Terminal entry not found in terminfo"
msgstr "E558: Nie ma opisu takiego terminala w terminfo"

msgid "E559: Terminal entry not found in termcap"
msgstr "E559: Nie ma opisu takiego terminala w termcap"

#, c-format
msgid "E436: No \"%s\" entry in termcap"
msgstr "E436: Brak opisu \"%s\" w termcap"

msgid "E437: terminal capability \"cm\" required"
msgstr "E437: wymagana zdolność \"cm\" terminala"

#. Highlight title
msgid ""
"\n"
"--- Terminal keys ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Klawisze terminala ---"

msgid "new shell started\n"
msgstr "uruchomiono nową powłokę\n"

msgid "Vim: Error reading input, exiting...\n"
msgstr "Vim: Błąd podczas wczytywania wejścia, kończę...\n"

msgid "Used CUT_BUFFER0 instead of empty selection"
msgstr "Używam CUT_BUFFER0 zamiast pustego wyboru"

#. This happens when the FileChangedRO autocommand changes the
#. * file in a way it becomes shorter.
msgid "E834: Line count changed unexpectedly"
msgstr "E834: Niespodziewana zmiana ilości linii"

#. must display the prompt
msgid "No undo possible; continue anyway"
msgstr "Cofnięcie niemożliwe; mimo to kontynuuję"

#, c-format
msgid "E828: Cannot open undo file for writing: %s"
msgstr "E828: Nie mogę otworzyć do zapisu pliku undo: %s"

#, c-format
msgid "E825: Corrupted undo file (%s): %s"
msgstr "E825: Uszkodzony plik undo (%s): %s"

msgid "Cannot write undo file in any directory in 'undodir'"
msgstr "Nie można zapisać pliku undo w żadnym katalogu z 'undodir'"

#, c-format
msgid "Will not overwrite with undo file, cannot read: %s"
msgstr "Nie nadpiszę plikiem undo, nie mogę odczytać: %s"

#, c-format
msgid "Will not overwrite, this is not an undo file: %s"
msgstr "Nie nadpiszę, to nie jest plik undo: %s"

msgid "Skipping undo file write, nothing to undo"
msgstr "Pomijam zapis pliku undo, nic do cofnięcia"

#, c-format
msgid "Writing undo file: %s"
msgstr "Zapisuję plik undo: %s"

#, c-format
msgid "E829: write error in undo file: %s"
msgstr "E829: Błąd zapisu w pliku undo: %s"

#, c-format
msgid "Not reading undo file, owner differs: %s"
msgstr "Nie wczytuję pliku undo, inny właściciel: %s"

#, c-format
msgid "Reading undo file: %s"
msgstr "Wczytuję plik undo: %s"

#, c-format
msgid "E822: Cannot open undo file for reading: %s"
msgstr "E822: Nie mogę otworzyć pliku undo do odczytu: %s"

#, c-format
msgid "E823: Not an undo file: %s"
msgstr "E823: To nie jest plik undo: %s"

#, c-format
msgid "E832: Non-encrypted file has encrypted undo file: %s"
msgstr "E832: Nie zaszyfrowany plik ma zaszyfrowany plik undo: %s"

#, c-format
msgid "E826: Undo file decryption failed: %s"
msgstr "E826: Nie powiodło się odszyfrowywanie pliku undo: %s"

#, c-format
msgid "E827: Undo file is encrypted: %s"
msgstr "E827: Plik undo jest zaszyfrowany: %s"

#, c-format
msgid "E824: Incompatible undo file: %s"
msgstr "E824: Niekompatybilny plik undo: %s"

msgid "File contents changed, cannot use undo info"
msgstr "Zawartość pliku się zmieniła, nie mogę użyć pliku undo"

#, c-format
msgid "Finished reading undo file %s"
msgstr "Skończono wczytywanie pliku undo %s"

msgid "Already at oldest change"
msgstr "Już w miejscu ostatniej zmiany"

msgid "Already at newest change"
msgstr "Już w miejscu najnowszej zmiany"

#, c-format
msgid "E830: Undo number %ld not found"
msgstr "E830: Nie znaleziono numeru cofnięcia %ld"

msgid "E438: u_undo: line numbers wrong"
msgstr "E438: u_undo: niewłaściwe numery wierszy"

msgid "more line"
msgstr "1 wiersz więcej"

msgid "more lines"
msgstr "więcej wierszy"

msgid "line less"
msgstr "1 wiersz mniej"

msgid "fewer lines"
msgstr "mniej wierszy"

msgid "change"
msgstr "1 zmiana"

msgid "changes"
msgstr "zmiany"

#, c-format
msgid "%ld %s; %s #%ld %s"
msgstr "%ld %s; %s #%ld %s"

msgid "before"
msgstr "przed"

msgid "after"
msgstr "za"

msgid "Nothing to undo"
msgstr "Nie ma zmian do cofnięcia"

msgid "number changes time      saved"
msgstr "liczba zmiany czas      zapisano"

#, c-format
msgid "%ld seconds ago"
msgstr "%ld sekund temu"

msgid "E790: undojoin is not allowed after undo"
msgstr "E790: undojoin nie jest dozwolone po undo"

msgid "E439: undo list corrupt"
msgstr "E439: uszkodzona lista cofania"

msgid "E440: undo line missing"
msgstr "E440: brak wiersza cofania"

#. Only MS VC 4.1 and earlier can do Win32s
msgid ""
"\n"
"MS-Windows 16/32-bit GUI version"
msgstr ""
"\n"
"16/32-bit wersja GUI dla MS-Windows"

msgid ""
"\n"
"MS-Windows 64-bit GUI version"
msgstr ""
"\n"
"64 bitowa wersja GUI dla MS-Windows"

msgid ""
"\n"
"MS-Windows 32-bit GUI version"
msgstr ""
"\n"
"32 bitowa wersja GUI dla MS-Windows"

msgid " in Win32s mode"
msgstr " w trybie Win32s"

msgid " with OLE support"
msgstr " ze wspomaganiem OLE"

msgid ""
"\n"
"MS-Windows 64-bit console version"
msgstr ""
"\n"
"32 bitowa wersja na konsolę dla MS-Windows"

msgid ""
"\n"
"MS-Windows 32-bit console version"
msgstr ""
"\n"
"32 bitowa wersja na konsolę dla MS-Windows"

msgid ""
"\n"
"MS-Windows 16-bit version"
msgstr ""
"\n"
"16 bitowa wersja dla MS-Windows"

msgid ""
"\n"
"32-bit MS-DOS version"
msgstr ""
"\n"
"32 bitowa wersja dla MS-DOS"

msgid ""
"\n"
"16-bit MS-DOS version"
msgstr ""
"\n"
"16 bitowa wersja dla MS-DOS"

msgid ""
"\n"
"MacOS X (unix) version"
msgstr ""
"\n"
"wersja dla MacOS X (unix)"

msgid ""
"\n"
"MacOS X version"
msgstr ""
"\n"
"wersja dla MacOS X"

msgid ""
"\n"
"MacOS version"
msgstr ""
"\n"
"wersja dla MacOS"

msgid ""
"\n"
"RISC OS version"
msgstr ""
"\n"
"wersja dla RISC OS"

msgid ""
"\n"
"OpenVMS version"
msgstr ""
"\n"
"wersja dla OpenVMS"

msgid ""
"\n"
"Included patches: "
msgstr ""
"\n"
"Zadane łaty: "

msgid ""
"\n"
"Extra patches: "
msgstr ""
"\n"
"Ekstra łaty: "

msgid "Modified by "
msgstr "Zmieniony przez "

msgid ""
"\n"
"Compiled "
msgstr ""
"\n"
"Skompilowany "

msgid "by "
msgstr "przez "

msgid ""
"\n"
"Huge version "
msgstr ""
"\n"
"Olbrzymia wersja "

msgid ""
"\n"
"Big version "
msgstr ""
"\n"
"Duża wersja "

msgid ""
"\n"
"Normal version "
msgstr ""
"\n"
"Normalna wersja "

msgid ""
"\n"
"Small version "
msgstr ""
"\n"
"Mała wersja "

msgid ""
"\n"
"Tiny version "
msgstr ""
"\n"
"Malutka wersja "

msgid "without GUI."
msgstr "bez GUI."

msgid "with GTK2-GNOME GUI."
msgstr "z GTK2-GNOME GUI."

msgid "with GTK2 GUI."
msgstr "z GTK2 GUI."

msgid "with X11-Motif GUI."
msgstr "z X11-Motif GUI."

msgid "with X11-neXtaw GUI."
msgstr "z X11-neXtaw GUI."

msgid "with X11-Athena GUI."
msgstr "z X11-Athena GUI."

msgid "with Photon GUI."
msgstr "z Photon GUI."

msgid "with GUI."
msgstr "z GUI."

msgid "with Carbon GUI."
msgstr "z Carbon GUI."

msgid "with Cocoa GUI."
msgstr "z Cocoa GUI."

msgid "with (classic) GUI."
msgstr "z (klasycznym) GUI."

msgid " Features included (+) or not (-):\n"
msgstr " Opcje włączone (+) lub nie (-):\n"

msgid "  system vimrc file: \""
msgstr "    vimrc systemu: \""

msgid "   user vimrc file: \""
msgstr "  vimrc użytkownika: \""

msgid " 2nd user vimrc file: \""
msgstr " 2-gi plik vimrc użytkownika: \""

msgid " 3rd user vimrc file: \""
msgstr " 3-ci plik vimrc użytkownika: \""

msgid "   user exrc file: \""
msgstr "  exrc użytkownika: \""

msgid " 2nd user exrc file: \""
msgstr " 2-gi plik exrc użytkownika: \""

msgid " system gvimrc file: \""
msgstr "   gvimrc systemu: \""

msgid "  user gvimrc file: \""
msgstr " gvimrc użytkownika: \""

msgid "2nd user gvimrc file: \""
msgstr "2-gi plik gvimrc użytkownika: \""

msgid "3rd user gvimrc file: \""
msgstr "3-ci plik gvimrc użytkownika: \""

msgid "  system menu file: \""
msgstr " systemowy plik menu: \""

msgid " fall-back for $VIM: \""
msgstr "  odwet dla $VIM-a: \""

msgid " f-b for $VIMRUNTIME: \""
msgstr "f-b dla $VIMRUNTIME: \""

msgid "Compilation: "
msgstr "Kompilacja: "

msgid "Compiler: "
msgstr "Kompilator: "

msgid "Linking: "
msgstr "Konsolidacja: "

msgid " DEBUG BUILD"
msgstr " KOMPILACJA DEBUG"

msgid "VIM - Vi IMproved"
msgstr "VIM - Vi rozbudowany"

msgid "version "
msgstr "wersja "

msgid "by Bram Moolenaar et al."
msgstr "Autor: Bram Moolenaar i Inni."

msgid "Vim is open source and freely distributable"
msgstr "Vim jest open source i rozprowadzany darmowo"

msgid "Help poor children in Uganda!"
msgstr "Pomóż biednym dzieciom w Ugandzie!"

msgid "type :help iccf<Enter>    for information "
msgstr "wprowadź :help iccf<Enter>    dla informacji o tym "

msgid "type :q<Enter>        to exit     "
msgstr "wprowadź :q<Enter>        zakończenie programu  "

msgid "type :help<Enter> or <F1> for on-line help"
msgstr "wprowadź :help<Enter> lub <F1> pomoc na bieżąco    "

msgid "type :help version7<Enter>  for version info"
msgstr "wprowadź :help version7<Enter>  dla informacji o wersji"

msgid "Running in Vi compatible mode"
msgstr "Działam w trybie zgodności z Vi"

msgid "type :set nocp<Enter>    for Vim defaults"
msgstr "wprowadź :set nocp<Enter>     wartości domyślne Vim-a"

msgid "type :help cp-default<Enter> for info on this"
msgstr "wprowadź :help cp-default<Enter> dla informacji to tym "

msgid "menu Help->Orphans      for information  "
msgstr "menu Pomoc->Sieroty    dla informacji to tym "

msgid "Running modeless, typed text is inserted"
msgstr "Uruchomiony bez trybów, wpisany tekst jest wprowadzany"

msgid "menu Edit->Global Settings->Toggle Insert Mode "
msgstr "menu Edytuj->Ustawienia globalne->Tryb wstawiania"

msgid "               for two modes   "
msgstr "         dla dwóch trybów      "

msgid "menu Edit->Global Settings->Toggle Vi Compatible"
msgstr "menu Edytuj->Ustawienia globalne->Kompatybilność z Vi"

msgid "               for Vim defaults  "
msgstr "   dla domyślnych ustawień Vima  "

msgid "Sponsor Vim development!"
msgstr "Sponsoruj rozwój Vima!"

msgid "Become a registered Vim user!"
msgstr "Zostań zarejestrowanym użytkownikiem Vima!"

msgid "type :help sponsor<Enter>  for information "
msgstr "wprowadź :help sponsor<Enter>    dla informacji"

msgid "type :help register<Enter>  for information "
msgstr "wprowadź :help register<Enter>    dla informacji"

msgid "menu Help->Sponsor/Register for information  "
msgstr "menu Pomoc->Sponsoruj/Zarejestruj się dla informacji"

msgid "WARNING: Windows 95/98/ME detected"
msgstr "OSTRZEŻENIE: wykryto Windows 95/98/ME"

msgid "type :help windows95<Enter> for info on this"
msgstr "wprowadź :help windows95<Enter>  dla informacji to tym "

msgid "Already only one window"
msgstr "Już jest tylko jeden widok"

msgid "E441: There is no preview window"
msgstr "E441: Nie ma okna podglądu"

msgid "E442: Can't split topleft and botright at the same time"
msgstr "E442: Nie mogę rozdzielić lewo-górnego i prawo-dolnego jednocześnie"

msgid "E443: Cannot rotate when another window is split"
msgstr "E443: Nie mogę przekręcić, gdy inne okno jest rozdzielone"

msgid "E444: Cannot close last window"
msgstr "E444: Nie mogę zamknąć ostatniego okna"

msgid "E813: Cannot close autocmd window"
msgstr "E813: Nie można zamknąć okna autocmd"

msgid "E814: Cannot close window, only autocmd window would remain"
msgstr "E814: Nie można zamknąć okna, zostałoby tylko okno autocmd"

msgid "E445: Other window contains changes"
msgstr "E445: Inne okno zawiera zmiany"

msgid "E446: No file name under cursor"
msgstr "E446: Brak nazwy pliku pod kursorem"

#, c-format
msgid "E447: Can't find file \"%s\" in path"
msgstr "E447: Nie mogę znaleźć pliku \"%s\" w tropie"

#, c-format
msgid "E370: Could not load library %s"
msgstr "E370: Nie mogłem załadować biblioteki %s"

msgid "Sorry, this command is disabled: the Perl library could not be loaded."
msgstr ""
"Przykro mi, ta komenda jest wyłączona: nie mogłem załadować biblioteki Perla."

msgid "E299: Perl evaluation forbidden in sandbox without the Safe module"
msgstr "E299: wyliczenie Perla zabronione w piaskownicy bez modułu Safe"

msgid "Edit with &multiple Vims"
msgstr "Edytuj w &wielu Vimach"

msgid "Edit with single &Vim"
msgstr "Edytuj w pojedynczym &Vimie"

msgid "Diff with Vim"
msgstr "Diff z Vimem"

msgid "Edit with &Vim"
msgstr "Edytuj w &Vimie"

#. Now concatenate
msgid "Edit with existing Vim - "
msgstr "Edytuj z istniejącym Vimem - "

msgid "Edits the selected file(s) with Vim"
msgstr "Edytuj wybrane pliki w Vimie"

msgid "Error creating process: Check if gvim is in your path!"
msgstr "Błąd tworzenia procesu: Sprawdź czy gvim jest w twojej ścieżce!"

msgid "gvimext.dll error"
msgstr "błąd gvimext.dll"

msgid "Path length too long!"
msgstr "Za długa ścieżka!"

msgid "--No lines in buffer--"
msgstr "--Brak wierszy w buforze--"

#.
#. * The error messages that can be shared are included here.
#. * Excluded are errors that are only used once and debugging messages.
#.
msgid "E470: Command aborted"
msgstr "E470: Przerwanie komendy"

msgid "E471: Argument required"
msgstr "E471: wymagany argument"

msgid "E10: \\ should be followed by /, ? or &"
msgstr "E10: po \\ powinno być /, ? lub &"

msgid "E11: Invalid in command-line window; <CR> executes, CTRL-C quits"
msgstr ""
"E11: Niedozwolone w oknie wiersza poleceń; <CR> wykonuje, CTRL-C opuszcza"

msgid "E12: Command not allowed from exrc/vimrc in current dir or tag search"
msgstr ""
"E12: Komenda niedozwolona z exrc/vimrc w bieżącym szukaniu katalogu lub "
"znacznika"

msgid "E171: Missing :endif"
msgstr "E171: Brak :endif"

msgid "E600: Missing :endtry"
msgstr "E600: Brak :endtry"

msgid "E170: Missing :endwhile"
msgstr "E170: Brak :endwhile"

msgid "E170: Missing :endfor"
msgstr "E170: Brak :endfor"

msgid "E588: :endwhile without :while"
msgstr "E588: :endwhile bez :while"

msgid "E588: :endfor without :for"
msgstr "E588: :endfor bez :for"

msgid "E13: File exists (add ! to override)"
msgstr "E13: Plik istnieje (wymuś poprzez !)"

msgid "E472: Command failed"
msgstr "E472: Komenda nie powiodła się"

#, c-format
msgid "E234: Unknown fontset: %s"
msgstr "E234: Nieznany zestaw czcionek: %s"

#, c-format
msgid "E235: Unknown font: %s"
msgstr "E235: Nieznana czcionka: %s"

#, c-format
msgid "E236: Font \"%s\" is not fixed-width"
msgstr "E236: Czcionka \"%s\" nie ma stałej szerokości znaków"

msgid "E473: Internal error"
msgstr "E473: Błąd wewnętrzny"

msgid "Interrupted"
msgstr "Przerwane"

msgid "E14: Invalid address"
msgstr "E14: Niewłaściwy adres"

msgid "E474: Invalid argument"
msgstr "E474: Niewłaściwy argument"

#, c-format
msgid "E475: Invalid argument: %s"
msgstr "E475: Niewłaściwy argument: %s"

#, c-format
msgid "E15: Invalid expression: %s"
msgstr "E15: Niewłaściwe wyrażenie: %s"

msgid "E16: Invalid range"
msgstr "E16: Niewłaściwy zakres"

msgid "E476: Invalid command"
msgstr "E476: Niewłaściwa komenda"

#, c-format
msgid "E17: \"%s\" is a directory"
msgstr "E17: \"%s\" jest katalogiem"

#, c-format
msgid "E364: Library call failed for \"%s()\""
msgstr "E364: Wywołanie z biblioteki nie powiodło się dla \"%s()\""

#, c-format
msgid "E448: Could not load library function %s"
msgstr "E448: Nie można załadować funkcji biblioteki %s"

msgid "E19: Mark has invalid line number"
msgstr "E19: Zakładka ma niewłaściwy numer wiersza"

msgid "E20: Mark not set"
msgstr "E20: Zakładka nienastawiona"

msgid "E21: Cannot make changes, 'modifiable' is off"
msgstr "E21: Nie mogę wykonać zmian, 'modifiable' jest wyłączone"

msgid "E22: Scripts nested too deep"
msgstr "E22: Zbyt głębokie zagnieżdżenie skryptów"

msgid "E23: No alternate file"
msgstr "E23: Brak pliku zamiany"

msgid "E24: No such abbreviation"
msgstr "E24: Nie ma takiego skrótu"

msgid "E477: No ! allowed"
msgstr "E477: Niedozwolone !"

msgid "E25: GUI cannot be used: Not enabled at compile time"
msgstr "E25: GUI nie może być użyte: Nie włączono podczas kompilacji"

msgid "E26: Hebrew cannot be used: Not enabled at compile time\n"
msgstr "E26: Hebrajski nie może być użyty: Nie włączono podczas kompilacji\n"

msgid "E27: Farsi cannot be used: Not enabled at compile time\n"
msgstr "E27: Farsi nie może być użyty: Nie włączono podczas kompilacji\n"

msgid "E800: Arabic cannot be used: Not enabled at compile time\n"
msgstr "E800: Arabski nie może być użyty: Nie włączono podczas kompilacji\n"

#, c-format
msgid "E28: No such highlight group name: %s"
msgstr "E28: Brak takiej nazwy grupy podświetlania: %s"

msgid "E29: No inserted text yet"
msgstr "E29: Nie wprowadzono jeszcze żadnego tekstu"

msgid "E30: No previous command line"
msgstr "E30: Nie ma poprzedniego wiersza poleceń"

msgid "E31: No such mapping"
msgstr "E31: Nie ma takiego przyporządkowania"

msgid "E479: No match"
msgstr "E479: Brak dopasowań"

#, c-format
msgid "E480: No match: %s"
msgstr "E480: Brak dopasowań: %s"

msgid "E32: No file name"
msgstr "E32: Brak nazwy pliku"

msgid "E33: No previous substitute regular expression"
msgstr "E33: Brak poprzedniego podstawieniowego wyrażenia regularnego"

msgid "E34: No previous command"
msgstr "E34: Brak poprzedniej komendy"

msgid "E35: No previous regular expression"
msgstr "E35: Brak poprzedniego wyrażenia regularnego"

msgid "E481: No range allowed"
msgstr "E481: Zakres niedozwolony"

msgid "E36: Not enough room"
msgstr "E36: Brak miejsca"

#, c-format
msgid "E247: no registered server named \"%s\""
msgstr "E247: brak zarejestrowanego serwera o nazwie \"%s\""

#, c-format
msgid "E482: Can't create file %s"
msgstr "E482: Nie mogę stworzyć pliku %s"

msgid "E483: Can't get temp file name"
msgstr "E483: Nie mogę pobrać nazwy pliku tymczasowego"

#, c-format
msgid "E484: Can't open file %s"
msgstr "E484: Nie mogę otworzyć pliku %s"

#, c-format
msgid "E485: Can't read file %s"
msgstr "E485: Nie mogę odczytać pliku %s"

msgid "E37: No write since last change (add ! to override)"
msgstr "E37: Nie zapisano od ostatniej zmiany (wymuś przez !)"

msgid "E38: Null argument"
msgstr "E38: Zerowy argument"

msgid "E39: Number expected"
msgstr "E39: Oczekuję liczby"

#, c-format
msgid "E40: Can't open errorfile %s"
msgstr "E40: Nie mogę otworzyć pliku błędów %s"

msgid "E233: cannot open display"
msgstr "E233: nie mogę otworzyć ekranu"

msgid "E41: Out of memory!"
msgstr "E41: Pamięć wyczerpana!"

msgid "Pattern not found"
msgstr "Nie znaleziono wzorca"

#, c-format
msgid "E486: Pattern not found: %s"
msgstr "E486: Nie znaleziono wzorca: %s"

msgid "E487: Argument must be positive"
msgstr "E487: Argument musi być dodatni"

msgid "E459: Cannot go back to previous directory"
msgstr "E459: Nie można przejść do poprzedniego katalogu"

msgid "E42: No Errors"
msgstr "E42: Brak Błędów"

msgid "E776: No location list"
msgstr "E776: Brak listy lokacji"

msgid "E43: Damaged match string"
msgstr "E43: Popsuty ciąg wzorca"

msgid "E44: Corrupted regexp program"
msgstr "E44: Zepsuty program wyrażeń regularnych"

msgid "E45: 'readonly' option is set (add ! to override)"
msgstr "E45: opcja 'readonly' jest ustawiona (wymuś poprzez !)"

#, c-format
msgid "E46: Cannot change read-only variable \"%s\""
msgstr "E46: Nie mogę zmienić zmiennej tylko do odczytu \"%s\""

#, c-format
msgid "E794: Cannot set variable in the sandbox: \"%s\""
msgstr "E794: Nie mogę ustawić zmiennej w piaskownicy: \"%s\""

msgid "E47: Error while reading errorfile"
msgstr "E47: Błąd w trakcie czytania pliku błędów"

msgid "E48: Not allowed in sandbox"
msgstr "E48: Niedozwolone w piaskownicy"

msgid "E523: Not allowed here"
msgstr "E523: Niedozwolone w tym miejscu"

msgid "E359: Screen mode setting not supported"
msgstr "E359: Ustawianie trybu ekranu niewspomagane"

msgid "E49: Invalid scroll size"
msgstr "E49: Niewłaściwa wielkość przewinięcia"

msgid "E91: 'shell' option is empty"
msgstr "E91: opcja 'shell' jest pusta"

msgid "E255: Couldn't read in sign data!"
msgstr "E255: Nie mogłem wczytać danych znaku!"

msgid "E72: Close error on swap file"
msgstr "E72: Błąd podczas zamykania pliku wymiany"

msgid "E73: tag stack empty"
msgstr "E73: stos znaczników jest pusty"

msgid "E74: Command too complex"
msgstr "E74: Komenda jest zbyt skomplikowana"

msgid "E75: Name too long"
msgstr "E75: Zbyt długa nazwa"

msgid "E76: Too many ["
msgstr "E76: Zbyt wiele ["

msgid "E77: Too many file names"
msgstr "E77: Zbyt wiele nazw plików"

msgid "E488: Trailing characters"
msgstr "E488: Nadstępne znaczki"

msgid "E78: Unknown mark"
msgstr "E78: Nieznana zakładka"

msgid "E79: Cannot expand wildcards"
msgstr "E79: Nie mogą rozwinąć znaków wieloznacznych"

msgid "E591: 'winheight' cannot be smaller than 'winminheight'"
msgstr "E591: 'winheight' nie może być mniejsze niż 'winminheight'"

msgid "E592: 'winwidth' cannot be smaller than 'winminwidth'"
msgstr "E592: 'winwidth' nie może być mniejsze niż 'winminwidth'"

msgid "E80: Error while writing"
msgstr "E80: Błąd w trakcie zapisu"

msgid "Zero count"
msgstr "Zerowy licznik"

msgid "E81: Using <SID> not in a script context"
msgstr "E81: Użycie <SID> poza kontekstem skryptu"

msgid "E449: Invalid expression received"
msgstr "E449: Odebrałem niewłaściwe wyrażenie"

msgid "E463: Region is guarded, cannot modify"
msgstr "E463: Region jest chroniony, nie mogę zmienić"

msgid "E744: NetBeans does not allow changes in read-only files"
msgstr "E744: NetBeans nie zezwala na zmiany w plikach tylko do odczytu"

#, c-format
msgid "E685: Internal error: %s"
msgstr "E685: Błąd wewnętrzny: %s"

msgid "E363: pattern uses more memory than 'maxmempattern'"
msgstr "E363: Wzorzec używa więcej pamięci niż 'maxmempattern'"

msgid "E749: empty buffer"
msgstr "E749: pusty bufor"

msgid "E682: Invalid search pattern or delimiter"
msgstr "E682: Niewłaściwy wzorzec wyszukiwania lub delimiter"

msgid "E139: File is loaded in another buffer"
msgstr "E139: Plik jest załadowany w innym buforze"

#, c-format
msgid "E764: Option '%s' is not set"
msgstr "E764: Nie ustawiono opcji '%s'"

msgid "search hit TOP, continuing at BOTTOM"
msgstr "szukanie dobiło GÓRY; kontynuacja od KOŃCA"

msgid "search hit BOTTOM, continuing at TOP"
msgstr "szukanie dobiło KOŃCA; kontynuacja od GÓRY"

#, c-format
msgid "Need encryption key for \"%s\""
msgstr "Potrzebuję klucza szyfrowania dla \"%s\""

msgid "writelines() requires list of strings"
msgstr "writelines() wymaga listy ciągów"

msgid "E264: Python: Error initialising I/O objects"
msgstr "E264: Python: Błąd w uruchomieniu obiektów I/O"

msgid "no such buffer"
msgstr "nie ma takiego bufora"

msgid "attempt to refer to deleted window"
msgstr "próba odniesienia do skasowanego okna"

msgid "readonly attribute"
msgstr "atrybut tylko do odczytu"

msgid "cursor position outside buffer"
msgstr "pozycja kursora poza buforem"

#, c-format
msgid "<window object (deleted) at %p>"
msgstr "<obiekt okna (skasowany) w %p>"

#, c-format
msgid "<window object (unknown) at %p>"
msgstr "<obiekt okna (nieznany) w %p>"

#, c-format
msgid "<window %d>"
msgstr "<okno %d>"

msgid "no such window"
msgstr "nie ma takiego okna"

msgid "attempt to refer to deleted buffer"
msgstr "próba odniesienia do skasowanego bufora"

#~ msgid "-name <name>\t\tUse resource as if vim was <name>"
#~ msgstr "-name <nazwa>\t\tUżywaj zasobów tak jak by Vim był <nazwa>"

#~ msgid "\t\t\t (Unimplemented)\n"
#~ msgstr "\t\t\t (Niezaimplementowane)\n"

#~ msgid "E396: containedin argument not accepted here"
#~ msgstr "E396: argument containedin niedozwolony w tym miejscu"

#~ msgid "Vim dialog..."
#~ msgstr "Dialog Vima..."

#~ msgid "Font Selection"
#~ msgstr "Wybór czcionki"

#~ msgid "E290: over-the-spot style requires fontset"
#~ msgstr "E290: styl nadpunktowy wymaga +fontset"

#~ msgid "E291: Your GTK+ is older than 1.2.3. Status area disabled"
#~ msgstr "E291: Twój GTK+ jest starszy niż 1.2.3. Pole statusu wyłączono"

#~ msgid "E292: Input Method Server is not running"
#~ msgstr "E292: Serwer metod wprowadzeń nie jest uruchomiony"

#~ msgid "with GTK-GNOME GUI."
#~ msgstr "z GTK-GNOME GUI."

#~ msgid "with GTK GUI."
#~ msgstr "z GTK GUI."

#~ msgid "[NL found]"
#~ msgstr "[znaleziono NL]"

#~ msgid "E569: maximum number of cscope connections reached"
#~ msgstr "E569: wyczerpano maksymalną liczbę połączeń cscope"