ca.po   [plain text]


# Catalan messages for vim.
# Copyright (C) 2003-2008 Ernest Adrogué <eadrogue@gmx.net>.
# This file is distributed under the GNU General Public License.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vim 7.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-05-24 14:27+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-06-06 14:40+0100\n"
"Last-Translator: Ernest Adrogué <eadrogue@gmx.net>\n"
"Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Catalan\n"
"X-Poedit-Country: SPAIN\n"

msgid "E82: Cannot allocate any buffer, exiting..."
msgstr "E82: No s'ha pogut assignar memòria per cap buffer, sortint..."

msgid "E83: Cannot allocate buffer, using other one..."
msgstr "E83: No s'ha pogut assignar memòria pel buffer, usant-ne un altre..."

# unload: Treu el buffer de la memòria però el deixa a la llista
# delete: Treu el buffer de la memòria i de la llista de buffers
# wipe out: Elimina el buffer amb totes les opcions, marques, etc.
msgid "E515: No buffers were unloaded"
msgstr "E515: No s'ha alliberat cap buffer"

msgid "E516: No buffers were deleted"
msgstr "E516: No s'ha eliminat cap buffer"

msgid "E517: No buffers were wiped out"
msgstr "E517: No s'ha destruït cap buffer"

msgid "1 buffer unloaded"
msgstr "S'ha alliberat 1 buffer"

#, c-format
msgid "%d buffers unloaded"
msgstr "S'han alliberat %d buffers"

msgid "1 buffer deleted"
msgstr "S'ha eliminat 1 buffer"

#, c-format
msgid "%d buffers deleted"
msgstr "S'han eliminat %d buffers"

msgid "1 buffer wiped out"
msgstr "S'ha destruït 1 buffer"

#, c-format
msgid "%d buffers wiped out"
msgstr "S'han destruït %d buffers"

msgid "E84: No modified buffer found"
msgstr "E84: No s'ha trobat cap buffer modificat"

#. back where we started, didn't find anything.
msgid "E85: There is no listed buffer"
msgstr "E85: No hi ha cap buffer a la llista"

#, c-format
msgid "E86: Buffer %ld does not exist"
msgstr "E86: El buffer %ld no existeix"

msgid "E87: Cannot go beyond last buffer"
msgstr "E87: No es pot anar més enllà de l'últim buffer"

msgid "E88: Cannot go before first buffer"
msgstr "E88: No es pot anar més enllà del primer buffer"

#, c-format
msgid "E89: No write since last change for buffer %ld (add ! to override)"
msgstr "E89: No s'ha desat el buffer %ld (afegiu ! per confirmar)"

msgid "E90: Cannot unload last buffer"
msgstr "E90: No es pot alliberar l'últim buffer"

msgid "W14: Warning: List of file names overflow"
msgstr "W14: Atenció: S'ha desbordat la llista de noms de fitxers"

#, c-format
msgid "E92: Buffer %ld not found"
msgstr "E92: No s'ha trobat el buffer %ld"

#, c-format
msgid "E93: More than one match for %s"
msgstr "E93: Hi ha més d'una coincidència per a %s"

#, c-format
msgid "E94: No matching buffer for %s"
msgstr "E94: No hi ha cap coincidència per a %s"

#, c-format
msgid "line %ld"
msgstr "línia %ld"

msgid "E95: Buffer with this name already exists"
msgstr "E95: Ja existeix un buffer amb aquest nom"

msgid " [Modified]"
msgstr " [Modificat]"

msgid "[Not edited]"
msgstr "[No editat]"

msgid "[New file]"
msgstr "[Fitxer nou]"

msgid "[Read errors]"
msgstr "[Errors de lectura]"

msgid "[readonly]"
msgstr "[només lectura]"

#, c-format
msgid "1 line --%d%%--"
msgstr "1 línia --%d%%--"

#, c-format
msgid "%ld lines --%d%%--"
msgstr "%ld línies --%d%%--"

#, c-format
msgid "line %ld of %ld --%d%%-- col "
msgstr "línia %ld de %ld --%d%%-- col "

msgid "[No Name]"
msgstr "[Sense nom]"

#. must be a help buffer
msgid "help"
msgstr "ajuda"

msgid "[Help]"
msgstr "[Ajuda]"

msgid "[Preview]"
msgstr "[Vista prèvia]"

msgid "All"
msgstr "Tot"

msgid "Bot"
msgstr "Baix"

msgid "Top"
msgstr "Dalt"

#, c-format
msgid ""
"\n"
"# Buffer list:\n"
msgstr ""
"\n"
"# Llista de buffers:\n"

msgid "[Location List]"
msgstr "[Llista de posicions]"

msgid "[Quickfix List]"
msgstr "[Llista Quickfix]"

msgid ""
"\n"
"--- Signs ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Senyals ---"

#, c-format
msgid "Signs for %s:"
msgstr "Senyals per a %s:"

#, c-format
msgid "  line=%ld id=%d name=%s"
msgstr "  línia=%ld id=%d nom=%s"

#, c-format
msgid "E96: Can not diff more than %ld buffers"
msgstr "E96: No es poden mostrar diferències amb més de %ld buffers"

msgid "E97: Cannot create diffs"
msgstr "E97: No s'han pogut mostrar les diferències"

# És el nom d'un diàleg. Menú "Split patched by..."
msgid "Patch file"
msgstr "Fitxer de diferències"

msgid "E98: Cannot read diff output"
msgstr "E98: No s'ha pogut llegir la sortida de diff"

msgid "E99: Current buffer is not in diff mode"
msgstr "E99: El buffer actual no es troba en mode diff"

msgid "E793: No other buffer in diff mode is modifiable"
msgstr "E793: No hi ha cap altre buffer en mode diff que sigui modificable"

msgid "E100: No other buffer in diff mode"
msgstr "E100: No hi ha cap altre buffer en mode diff"

msgid "E101: More than two buffers in diff mode, don't know which one to use"
msgstr "E101: Hi ha més de 2 buffers en mode diff, no se sap quin usar"

#, c-format
msgid "E102: Can't find buffer \"%s\""
msgstr "E102: No s'ha trobat el buffer \"%s\""

#, c-format
msgid "E103: Buffer \"%s\" is not in diff mode"
msgstr "E103: El buffer \"%s\" no es troba en mode diff"

msgid "E787: Buffer changed unexpectedly"
msgstr "E787: El buffer ha canviat inesperadament"

msgid "E104: Escape not allowed in digraph"
msgstr "E104: No es permeten caràcters d'escapada en un dígraf"

msgid "E544: Keymap file not found"
msgstr "E544: No s'ha trobat el fitxer de mapa de tecles"

# traducció de «sourced file». eac
msgid "E105: Using :loadkeymap not in a sourced file"
msgstr "E105: L'ordre :loadkeymap només es pot usar en fitxers"

msgid "E791: Empty keymap entry"
msgstr "E791: Entrada al mapa de tecles no conté res"

# buscar un nom, en lloc del verb «completar». eac
msgid " Keyword completion (^N^P)"
msgstr " Compleció de paraules clau (^N^P)"

#. ctrl_x_mode == 0, ^P/^N compl.
msgid " ^X mode (^]^D^E^F^I^K^L^N^O^Ps^U^V^Y)"
msgstr " Mode ^X (^]^D^E^F^|^K^L^N^O^Ps^U^V^Y)"

# buscar un nom, en lloc del verb «completar». eac
msgid " Whole line completion (^L^N^P)"
msgstr " Compleció de línies senceres (^L^N^P)"

# buscar un nom, en lloc del verb «completar». eac
msgid " File name completion (^F^N^P)"
msgstr " Compleció de noms de fitxer (^F^N^P)"

# buscar un nom, en lloc del verb «completar». eac
msgid " Tag completion (^]^N^P)"
msgstr " Compleció d'etiquetes (^]^N^P)"

# buscar un nom, en lloc del verb «completar». eac
msgid " Path pattern completion (^N^P)"
msgstr " Compleció d'ubicacions (^N^P)"

# buscar un nom, en lloc del verb «completar». eac
msgid " Definition completion (^D^N^P)"
msgstr " Compleció de definicions (^D^N^P)"

# buscar un nom, en lloc del verb «completar». eac
msgid " Dictionary completion (^K^N^P)"
msgstr " Compleció de paraules de diccionari (^K^N^P)"

# buscar un nom, en lloc del verb «completar». eac
msgid " Thesaurus completion (^T^N^P)"
msgstr " Compleció de sinònims (^T^N^P)"

# buscar un nom, en lloc del verb «completar». eac
msgid " Command-line completion (^V^N^P)"
msgstr " Compleció d'ordres (^V^N^P)"

# buscar un nom, en lloc del verb «completar». eac
msgid " User defined completion (^U^N^P)"
msgstr " Compleció definida per l'usuari (^U^N^P)"

# buscar un nom, en lloc del verb «completar». eac
msgid " Omni completion (^O^N^P)"
msgstr " Omni-compleció (^O^N^P)"

msgid " Spelling suggestion (s^N^P)"
msgstr "Suggeriment ortogràfic (s^N^P)"

# buscar un nom, en lloc del verb «completar». eac
msgid " Keyword Local completion (^N^P)"
msgstr " Compleció de paraules clau locals (^N^P)"

msgid "Hit end of paragraph"
msgstr "S'ha arribat al final del paràgraf"

msgid "'dictionary' option is empty"
msgstr "L'opció 'dictionary' no està definida"

msgid "'thesaurus' option is empty"
msgstr "L'opció 'thesaurus' no està definida"

#, c-format
msgid "Scanning dictionary: %s"
msgstr "S'està examinant el diccionari: %s"

msgid " (insert) Scroll (^E/^Y)"
msgstr " (inserir) Desplaçar (^E/^Y)"

msgid " (replace) Scroll (^E/^Y)"
msgstr " (substituir) Desplaçar (^E/^Y)"

#, c-format
msgid "Scanning: %s"
msgstr "Examinant: %s"

#, c-format
msgid "Scanning tags."
msgstr "Examinant les etiquetes."

msgid " Adding"
msgstr " Afegint"

#. showmode might reset the internal line pointers, so it must
#. * be called before line = ml_get(), or when this address is no
#. * longer needed. -- Acevedo.
#.
msgid "-- Searching..."
msgstr "-- Cercant..."

msgid "Back at original"
msgstr "Original"

msgid "Word from other line"
msgstr "Paraula d'una altra línia"

msgid "The only match"
msgstr "L'única coincidència"

#, c-format
msgid "match %d of %d"
msgstr "coincidència %d de %d"

#, c-format
msgid "match %d"
msgstr "coincidència %d"

msgid "E18: Unexpected characters in :let"
msgstr "E18: Caràcters inesperats :let"

#, c-format
msgid "E684: list index out of range: %ld"
msgstr "E684: índex de llista fora d'abast: %ld"

#, c-format
msgid "E121: Undefined variable: %s"
msgstr "E121: Variable no definida: %s"

msgid "E111: Missing ']'"
msgstr "E111: Falta un ']'"

#, c-format
msgid "E686: Argument of %s must be a List"
msgstr "E686: L'argument de %s ha de ser una llista"

#, c-format
msgid "E712: Argument of %s must be a List or Dictionary"
msgstr "E712: L'argument de %s ha de ser una llista o un diccionari"

msgid "E713: Cannot use empty key for Dictionary"
msgstr "E713: Els diccionaris no admeten claus buides"

msgid "E714: List required"
msgstr "E714: Es requereix una llista"

msgid "E715: Dictionary required"
msgstr "E715: Es requereix un diccionari"

#, c-format
msgid "E118: Too many arguments for function: %s"
msgstr "E118: Massa arguments per a la funció: %s"

#, c-format
msgid "E716: Key not present in Dictionary: %s"
msgstr "E716: La clau no existeix al diccionari: %s"

#, c-format
msgid "E122: Function %s already exists, add ! to replace it"
msgstr "E122: La funció %s ja existeix, afegiu ! per substituir-la"

msgid "E717: Dictionary entry already exists"
msgstr "E717: Ja existeix l'entrada al diccionari"

msgid "E718: Funcref required"
msgstr "E718: Es requereix una referència de funció"

msgid "E719: Cannot use [:] with a Dictionary"
msgstr "E719: No es pot usar [:] amb un diccionari"

#, c-format
msgid "E734: Wrong variable type for %s="
msgstr "E734: Tipus de variable incorrecte per a %s="

#, c-format
msgid "E130: Unknown function: %s"
msgstr "E130: Funció desconeguda: %s"

#, c-format
msgid "E461: Illegal variable name: %s"
msgstr "E461: El nom de la variable és il·legal: %s"

msgid "E687: Less targets than List items"
msgstr "E687: Hi ha menys valors objectiu que elements a la llista"

msgid "E688: More targets than List items"
msgstr "E688: Hi ha més valors objectiu que elements a la llista"

msgid "Double ; in list of variables"
msgstr "Doble ; a la llista de variables"

#, c-format
msgid "E738: Can't list variables for %s"
msgstr "E738: No es poden llistar les variables per a %s"

msgid "E689: Can only index a List or Dictionary"
msgstr "E689: Només admeten índexs les llistes i els diccionaris"

msgid "E708: [:] must come last"
msgstr "E708: [:] ha d'anar al final"

msgid "E709: [:] requires a List value"
msgstr "E709: [:] requereix un valor tipus llista"

msgid "E710: List value has more items than target"
msgstr "E710: La llista té més elements que valors objectiu"

msgid "E711: List value has not enough items"
msgstr "E711: La llista no té prou elements"

msgid "E690: Missing \"in\" after :for"
msgstr "E690: Falta un \"in\" després de :for"

#, c-format
msgid "E107: Missing parentheses: %s"
msgstr "E107: Falten claus '{}': %s"

#, c-format
msgid "E108: No such variable: \"%s\""
msgstr "E108: No existeix tal variable: \"%s\""

msgid "E743: variable nested too deep for (un)lock"
msgstr "E743: variable està massa imbricada per a (des)bloquejar-la"

msgid "E109: Missing ':' after '?'"
msgstr "E109: Falta un ':' després de '?'"

msgid "E691: Can only compare List with List"
msgstr "E691: Una llista només es pot comparar amb una llista"

msgid "E692: Invalid operation for Lists"
msgstr "E692: Operació no vàlida en llistes"

msgid "E735: Can only compare Dictionary with Dictionary"
msgstr "E735: Un diccionari només es pot comparar amb un diccionari"

msgid "E736: Invalid operation for Dictionary"
msgstr "E736: Operació no vàlida en diccionaris"

msgid "E693: Can only compare Funcref with Funcref"
msgstr "E693: Una referència de funció només es pot comparar amb una referència de funció"

msgid "E694: Invalid operation for Funcrefs"
msgstr "E694: Operació no vàlida per a referències de funcions"

msgid "E110: Missing ')'"
msgstr "E110: Falta un ')'"

msgid "E695: Cannot index a Funcref"
msgstr "E695: No es pot indexar una referència de funció"

#, c-format
msgid "E112: Option name missing: %s"
msgstr "E112: Falta el nom de l'opció: %s"

#, c-format
msgid "E113: Unknown option: %s"
msgstr "E113: Opció desconeguda: %s"

#, c-format
msgid "E114: Missing quote: %s"
msgstr "E114: Falten cometes: %s"

#, c-format
msgid "E115: Missing quote: %s"
msgstr "E115: Falten cometes: %s"

#, c-format
msgid "E696: Missing comma in List: %s"
msgstr "E696: Falta una coma a la llista: %s"

#, c-format
msgid "E697: Missing end of List ']': %s"
msgstr "E697: Falta un final de llista ']': %s"

#, c-format
msgid "E720: Missing colon in Dictionary: %s"
msgstr "E720: Falta un caràcter de dos punts al diccionari: %s"

#, c-format
msgid "E721: Duplicate key in Dictionary: \"%s\""
msgstr "E721: Clau duplicada al diccionari: \"%s\""

#, c-format
msgid "E722: Missing comma in Dictionary: %s"
msgstr "E722: Falta una coma al diccionari: %s"

#, c-format
msgid "E723: Missing end of Dictionary '}': %s"
msgstr "E723: Falta un final de diccionari '}': %s"

msgid "E724: variable nested too deep for displaying"
msgstr "E724: variable imbricada massa profundament per a mostrar-la"

#, c-format
msgid "E117: Unknown function: %s"
msgstr "E117: Funció desconeguda: %s"

#, c-format
msgid "E119: Not enough arguments for function: %s"
msgstr "E119: Falten arguments per a la funció: %s"

#, c-format
msgid "E120: Using <SID> not in a script context: %s"
msgstr "E120: Ús de <SID> en un context no vàlid: %s"

#, c-format
msgid "E725: Calling dict function without Dictionary: %s"
msgstr "E725: Crida a una funció dict sense diccionari: %s"

msgid "E699: Too many arguments"
msgstr "E699: Sobren arguments"

msgid "E785: complete() can only be used in Insert mode"
msgstr "E785: complete() només es pot utilitzar en el mode d'inserció"

#.
#. * Yes this is ugly, I don't particularly like it either. But doing it
#. * this way has the compelling advantage that translations need not to
#. * be touched at all. See below what 'ok' and 'ync' are used for.
#.
msgid "&Ok"
msgstr "&D'acord"

#, c-format
msgid "E737: Key already exists: %s"
msgstr "E737: La clau ja existeix: %s"

#, c-format
msgid "+-%s%3ld lines: "
msgstr "+-%s%3ld línies: "

#, c-format
msgid "E700: Unknown function: %s"
msgstr "E700: Funció desconeguda: %s"

msgid ""
"&OK\n"
"&Cancel"
msgstr ""
"&D'acord\n"
"&Cancel·la"

msgid "called inputrestore() more often than inputsave()"
msgstr "s'ha cridat inputrestore() més sovint que inputsave()"

msgid "E786: Range not allowed"
msgstr "E786: Interval no permès"

msgid "E701: Invalid type for len()"
msgstr "E701: El tipus per a len() no és vàlid"

msgid "E726: Stride is zero"
msgstr "E726: L'increment entre passos és zero"

msgid "E727: Start past end"
msgstr "E727: Inici més enllà del final"

msgid "<empty>"
msgstr "<buit>"

msgid "E240: No connection to Vim server"
msgstr "E240: No hi ha connexió amb el servidor Vim"

# «res» ? eac
#, c-format
msgid "E241: Unable to send to %s"
msgstr "E241: No s'ha pogut enviar a %s"

msgid "E277: Unable to read a server reply"
msgstr "E277: No s'ha pogut llegir la resposta del servidor"

msgid "E655: Too many symbolic links (cycle?)"
msgstr "E655: Massa enllaços simbòlics (circulars?)"

# «res» ? eac
msgid "E258: Unable to send to client"
msgstr "E258: No s'ha pogut enviar al client"

msgid "E702: Sort compare function failed"
msgstr "E702: La funció ordena-compara ha fallat"

msgid "(Invalid)"
msgstr "(No vàlid)"

msgid "E677: Error writing temp file"
msgstr "E677: Error en escriure el fitxer temporal"

msgid "E703: Using a Funcref as a Number"
msgstr "E703: Ús d'una referència de funció com a número"

msgid "E745: Using a List as a Number"
msgstr "E745: Ús d'una llista com a número"

msgid "E728: Using a Dictionary as a Number"
msgstr "E728: Ús d'un diccionari com a número"

msgid "E729: using Funcref as a String"
msgstr "E729: ús d'una referència de funció com a cadena"

msgid "E730: using List as a String"
msgstr "E730: ús d'una llista com a cadena"

msgid "E731: using Dictionary as a String"
msgstr "E731: ús d'un diccionari com a cadena"

#, c-format
msgid "E704: Funcref variable name must start with a capital: %s"
msgstr "E704: El nom d'una variable Funcref ha de començar en majúscula: %s"

#, c-format
msgid "E705: Variable name conflicts with existing function: %s"
msgstr "E705: El nom de la variable entra en conflicte amb una funció existent: %s"

#, c-format
msgid "E706: Variable type mismatch for: %s"
msgstr "E706: Tipus de variables no coincidents: %s"

#, c-format
msgid "E795: Cannot delete variable %s"
msgstr "E795: No s'ha pogut eliminar la variable %s"

#, c-format
msgid "E741: Value is locked: %s"
msgstr "E741: El valor està bloquejat: %s"

msgid "Unknown"
msgstr "Desconegut"

#, c-format
msgid "E742: Cannot change value of %s"
msgstr "E742: No s'ha pogut canviar el valor de %s"

msgid "E698: variable nested too deep for making a copy"
msgstr "E698: la variable està massa imbricada per fer-ne una còpia"

#, c-format
msgid "E124: Missing '(': %s"
msgstr "E124: Falta un '(': %s"

#, c-format
msgid "E125: Illegal argument: %s"
msgstr "E125: Argument il·legal: %s"

msgid "E126: Missing :endfunction"
msgstr "E126: Falta un :endfunction"

#, c-format
msgid "E746: Function name does not match script file name: %s"
msgstr "E746: El nom de la funció no coincideix amb el nom de l'script: %s"

msgid "E129: Function name required"
msgstr "E129: Es necessita un nom de funció"

#, c-format
msgid "E128: Function name must start with a capital or contain a colon: %s"
msgstr "E128: El nom de la funció ha de començar en majúscula o contenir dos punts: %s"

#, c-format
msgid "E131: Cannot delete function %s: It is in use"
msgstr "E131: No s'ha pogut eliminar la funció %s: S'està utilitzant"

msgid "E132: Function call depth is higher than 'maxfuncdepth'"
msgstr "E132: Profunditat de crides a funcions superior a 'maxfuncdeptg'"

#, c-format
msgid "calling %s"
msgstr "cridant %s"

#, c-format
msgid "%s aborted"
msgstr "s'ha avortat %s"

#, c-format
msgid "%s returning #%ld"
msgstr "%s ha retornat #%ld"

#, c-format
msgid "%s returning %s"
msgstr "%s ha retornat \"%s\""

#, c-format
msgid "continuing in %s"
msgstr "continuant a %s"

msgid "E133: :return not inside a function"
msgstr "E133: :return fora d'una funció"

#, c-format
msgid ""
"\n"
"# global variables:\n"
msgstr ""
"\n"
"# variables globals:\n"

msgid ""
"\n"
"\tLast set from "
msgstr ""
"\n"
"\tDefinit per últim cop a "

msgid "Entering Debug mode. Type \"cont\" to continue."
msgstr "Entrant en mode de depuració. Escriviu \"cont\" per a continuar."

#, c-format
msgid "line %ld: %s"
msgstr "línia %ld: %s"

#, c-format
msgid "cmd: %s"
msgstr "ordre: %s"

#, c-format
msgid "Breakpoint in \"%s%s\" line %ld"
msgstr "Punt de ruptura a \"%s%s\" línia %ld"

#, c-format
msgid "E161: Breakpoint not found: %s"
msgstr "E161: Punt de ruptura no trobat: %s"

msgid "No breakpoints defined"
msgstr "No s'han definit punts de ruptura"

#, c-format
msgid "%3d %s %s line %ld"
msgstr "%3d %s %s línia %ld"

msgid "E750: First use :profile start <fname>"
msgstr "E750: Primer useu :profile start <nomfitxer>"

# Títol d'un diàleg [:browse w]. eac
msgid "Save As"
msgstr "Anomena i desa"

#, c-format
msgid "Save changes to \"%s\"?"
msgstr "Voleu desar els canvis a \"%s\"?"

msgid "Untitled"
msgstr "Sense-nom"

#, c-format
msgid "E162: No write since last change for buffer \"%s\""
msgstr "E162: No s'han desat els canvis en el buffer \"%s\""

msgid "Warning: Entered other buffer unexpectedly (check autocommands)"
msgstr "Atenció: S'ha canviat de buffer inesperadament (reviseu les auto-ordres)"

msgid "E163: There is only one file to edit"
msgstr "E163: Només hi ha un fitxer per editar"

msgid "E164: Cannot go before first file"
msgstr "E164: No es pot anar més enllà del primer fitxer"

msgid "E165: Cannot go beyond last file"
msgstr "E165: No es pot anar més enllà de l'últim fitxer"

#, c-format
msgid "E666: compiler not supported: %s"
msgstr "E666: el compilador no està suportat: %s"

#, c-format
msgid "Searching for \"%s\" in \"%s\""
msgstr "Cercant \"%s\" a \"%s\""

#, c-format
msgid "Searching for \"%s\""
msgstr "Cercant \"%s\""

# «runtimepath». eac
#, c-format
msgid "not found in 'runtimepath': \"%s\""
msgstr "no s'ha trobat en el 'runtimepath': \"%s\""

# Títol d'un diàleg [:browse source]. eac
msgid "Source Vim script"
msgstr "Interpreta un script Vim"

#, c-format
msgid "Cannot source a directory: \"%s\""
msgstr "No es pot interpretar un directori: \"%s\""

#, c-format
msgid "could not source \"%s\""
msgstr "no s'ha pogut interpretar \"%s\""

#, c-format
msgid "line %ld: could not source \"%s\""
msgstr "línia %ld: no s'ha pogut interpretar \"%s\""

#, c-format
msgid "sourcing \"%s\""
msgstr "interpretant \"%s\""

#, c-format
msgid "line %ld: sourcing \"%s\""
msgstr "línia %ld: interpretant \"%s\""

#, c-format
msgid "finished sourcing %s"
msgstr "ha finalitzat l'interpretació de %s"

msgid "modeline"
msgstr "modeline"

msgid "--cmd argument"
msgstr "--cmd argument"

msgid "-c argument"
msgstr "-c argument"

msgid "environment variable"
msgstr "variable d'entorn"

msgid "error handler"
msgstr "gestor d'errors"

msgid "W15: Warning: Wrong line separator, ^M may be missing"
msgstr "W15: Atenció: El separador de línia no és vàlid, potser falta un ^M"

# «sourced file». eac
msgid "E167: :scriptencoding used outside of a sourced file"
msgstr "E167: L'ordre :scriptencoding només es pot utilitzar en scripts"

# «sourced file». eac
msgid "E168: :finish used outside of a sourced file"
msgstr "E168: L'ordre :finish només es pot utilitzar en scripts"

# les cadenes substituïdes no es poden traduïr. eac
#, c-format
msgid "Current %slanguage: \"%s\""
msgstr "Idioma actual ( %s): \"%s\""

#, c-format
msgid "E197: Cannot set language to \"%s\""
msgstr "E197: No s'ha pogut canviar l'idioma a \"%s\""

# E.G: :ascii
#, c-format
msgid "<%s>%s%s %d, Hex %02x, Octal %03o"
msgstr "<%s>%s%s %d, Hex %02x, Octal %03o"

# E.G: :ascii
#, c-format
msgid "> %d, Hex %04x, Octal %o"
msgstr "> %d, Hex %04x, Octal %o"

# E.G: :ascii
#, c-format
msgid "> %d, Hex %08x, Octal %o"
msgstr "> %d, Hex %08x, Octal %o"

msgid "E134: Move lines into themselves"
msgstr "E134: No es poden moure línies cap a elles mateixes"

msgid "1 line moved"
msgstr "1 línia desplaçada"

#, c-format
msgid "%ld lines moved"
msgstr "%ld línies desplaçades"

#, c-format
msgid "%ld lines filtered"
msgstr "%ld línies filtrades"

msgid "E135: *Filter* Autocommands must not change current buffer"
msgstr "E135: Les auto-ordres *Filter* no poden canviar el buffer actual"

msgid "[No write since last change]\n"
msgstr "[No s'han desat els últims canvis]\n"

#, c-format
msgid "%sviminfo: %s in line: "
msgstr "%sviminfo: %s a la línia: "

msgid "E136: viminfo: Too many errors, skipping rest of file"
msgstr "E136: viminfo: Hi ha massa errors, s'omet la resta del fitxer"

# les tres següents van juntes. eac
#, c-format
msgid "Reading viminfo file \"%s\"%s%s%s"
msgstr "Llegint el fitxer viminfo \"%s\"%s%s%s"

msgid " info"
msgstr " per info"

msgid " marks"
msgstr " per marques"

msgid " FAILED"
msgstr " ERROR"

#. avoid a wait_return for this message, it's annoying
#, c-format
msgid "E137: Viminfo file is not writable: %s"
msgstr "E137: El fitxer viminfo no és modificable: %s"

#, c-format
msgid "E138: Can't write viminfo file %s!"
msgstr "E138: No s'ha pogut escriure el fitxer viminfo %s!"

#, c-format
msgid "Writing viminfo file \"%s\""
msgstr "Escrivint el fitxer viminfo \"%s\""

#. Write the info:
#, c-format
msgid "# This viminfo file was generated by Vim %s.\n"
msgstr "# Aquest fitxer viminfo ha estat generat pel Vim %s.\n"

#, c-format
msgid ""
"# You may edit it if you're careful!\n"
"\n"
msgstr ""
"# El podeu editar si aneu amb compte!\n"
"\n"

#, c-format
msgid "# Value of 'encoding' when this file was written\n"
msgstr "# Valor de 'encoding' en el moment d'escriure aquest fitxer\n"

msgid "Illegal starting char"
msgstr "Caràcter inicial il·legal"

msgid "Write partial file?"
msgstr "Voleu escriure un fitxer parcial?"

msgid "E140: Use ! to write partial buffer"
msgstr "E140: Useu ! per desar una part del buffer"

#, c-format
msgid "Overwrite existing file \"%s\"?"
msgstr "Voleu sobrescriure el fitxer existent \"%s\"?"

#, c-format
msgid "Swap file \"%s\" exists, overwrite anyway?"
msgstr "El fitxer d'intercanvi \"%s\" existeix, sobreescriure igualment?"

#, c-format
msgid "E768: Swap file exists: %s (:silent! overrides)"
msgstr "E768: El fitxer d'intercanvi existeix: %s (:silent! per a confirmar)"

#, c-format
msgid "E141: No file name for buffer %ld"
msgstr "E141: No hi ha nom de fitxer per al buffer %ld"

msgid "E142: File not written: Writing is disabled by 'write' option"
msgstr "E142: No s'ha escrit el fitxer: L'opció 'write' ho impedeix"

#, c-format
msgid ""
"'readonly' option is set for \"%s\".\n"
"Do you wish to write anyway?"
msgstr ""
"L'opció 'readonly' està definida per a \"%s\".\n"
"Voleu escriure de totes maneres?"

# és un títol de diàleg [:browse edit]. eac
msgid "Edit File"
msgstr "Edita un fitxer"

#, c-format
msgid "E143: Autocommands unexpectedly deleted new buffer %s"
msgstr "E143: Una auto-ordre ha eliminat el buffer nou %s inesperadament"

msgid "E144: non-numeric argument to :z"
msgstr "E144: Argument no numèric per a :z"

msgid "E145: Shell commands not allowed in rvim"
msgstr "E145: Les ordres shell no estan permeses en l'rvim"

msgid "E146: Regular expressions can't be delimited by letters"
msgstr "E146: Les expressions regulars no poden estar delimitades per lletres"

# «amb» o «per» + tecles. eac
#, c-format
msgid "replace with %s (y/n/a/q/l/^E/^Y)?"
msgstr "substituir amb %s (y/n/a/q/l/^E/^Y)?"

msgid "(Interrupted) "
msgstr "(Interromput) "

msgid "1 match"
msgstr "1 coincidència "

msgid "1 substitution"
msgstr "1 substitució"

#, c-format
msgid "%ld matches"
msgstr "%ld coincidències"

#, c-format
msgid "%ld substitutions"
msgstr "%ld substitucions"

msgid " on 1 line"
msgstr " en 1 línia"

#, c-format
msgid " on %ld lines"
msgstr " en %ld línies"

msgid "E147: Cannot do :global recursive"
msgstr "E147: No es pot executar una ordre global de forma recursiva"

msgid "E148: Regular expression missing from global"
msgstr "E148: Les ordres globals requereixen una expressió regular"

#, c-format
msgid "Pattern found in every line: %s"
msgstr "S'ha trobat el patró a cada línia: %s"

#, c-format
msgid ""
"\n"
"# Last Substitute String:\n"
"$"
msgstr ""
"\n"
"# Última cadena substituïda:\n"
"$"

msgid "E478: Don't panic!"
msgstr "E478: Calma!"

#, c-format
msgid "E661: Sorry, no '%s' help for %s"
msgstr "E661: No hi ha ajuda en '%s' per a %s"

#, c-format
msgid "E149: Sorry, no help for %s"
msgstr "E149: No hi ha ajuda per %s"

#, c-format
msgid "Sorry, help file \"%s\" not found"
msgstr "El fitxer d'ajuda \"%s\" no s'ha trobat"

#, c-format
msgid "E150: Not a directory: %s"
msgstr "E150: No és un directori: %s"

#, c-format
msgid "E152: Cannot open %s for writing"
msgstr "E152: No s'ha pogut obrir %s amb permís d'escriptura"

#, c-format
msgid "E153: Unable to open %s for reading"
msgstr "E153: No s'ha pogut obrir %s amb permís de lectura"

#, c-format
msgid "E670: Mix of help file encodings within a language: %s"
msgstr "E670: Conjunts de caràcters diferents dins del mateix idioma: %s"

#, c-format
msgid "E154: Duplicate tag \"%s\" in file %s/%s"
msgstr "E154: L'etiqueta \"%s\" està duplicada en el fitxer %s/%s"

#, c-format
msgid "E160: Unknown sign command: %s"
msgstr "E160: Ordre de senyalització desconeguda: %s"

msgid "E156: Missing sign name"
msgstr "E156: Falta el nom del senyal"

msgid "E612: Too many signs defined"
msgstr "E612: S'han definit massa senyals"

#, c-format
msgid "E239: Invalid sign text: %s"
msgstr "E239: El text del senyal no és vàlid: %s"

#, c-format
msgid "E155: Unknown sign: %s"
msgstr "E155: El senyal és desconegut: %s"

msgid "E159: Missing sign number"
msgstr "E159: Falta el número del senyal"

#, c-format
msgid "E158: Invalid buffer name: %s"
msgstr "E158: El nom del buffer no és vàlid: %s"

#, c-format
msgid "E157: Invalid sign ID: %ld"
msgstr "E157: L'ID del senyal no és vàlida: %ld"

msgid " (NOT FOUND)"
msgstr " (NO TROBAT)"

msgid " (not supported)"
msgstr " (no suportat)"

msgid "[Deleted]"
msgstr "[Eliminat]"

msgid "Entering Ex mode. Type \"visual\" to go to Normal mode."
msgstr "Mode Ex. Escriviu \"visual\" per tornar al mode Normal."

msgid "E501: At end-of-file"
msgstr "E501: Final del fitxer"

msgid "E169: Command too recursive"
msgstr "E169: L'ordre és massa recursiva"

#, c-format
msgid "E605: Exception not caught: %s"
msgstr "E605: No s'ha interceptat l'excepció: %s"

msgid "End of sourced file"
msgstr "Final del fitxer interpretat"

msgid "End of function"
msgstr "Final de la funció"

msgid "E464: Ambiguous use of user-defined command"
msgstr "E464: Ús ambigu d'una ordre definida per l'usuari"

msgid "E492: Not an editor command"
msgstr "E492: No és una ordre d'edició"

msgid "E493: Backwards range given"
msgstr "E493: Heu especificat un interval decreixent"

# és una pregunta. eac
msgid "Backwards range given, OK to swap"
msgstr "Heu especificat un interval decreixent. El voleu invertir"

msgid "E494: Use w or w>>"
msgstr "E494: Useu w o bé w>>"

msgid "E319: Sorry, the command is not available in this version"
msgstr "E319: Aquesta ordre no està disponible en aquesta versió"

msgid "E172: Only one file name allowed"
msgstr "E172: Només està permès un nom de fitxer"

msgid "1 more file to edit. Quit anyway?"
msgstr "Queda 1 fitxer per editar. Voleu sortir de totes maneres?"

#, c-format
msgid "%d more files to edit. Quit anyway?"
msgstr "Queden %d fitxers per editar. Voleu sortir de totes maneres?"

msgid "E173: 1 more file to edit"
msgstr "E173: Queda 1 fitxer per editar"

#, c-format
msgid "E173: %ld more files to edit"
msgstr "E173: Queden %ld fitxers per editar"

msgid "E174: Command already exists: add ! to replace it"
msgstr "E174: L'ordre ja existeix: afegiu ! per substituir-la"

msgid ""
"\n"
"  Name    Args Range Complete Definition"
msgstr ""
"\n"
"  Nom     Args Abast Completar Definició"

msgid "No user-defined commands found"
msgstr "No s'han trobat ordres definides per l'usuari"

msgid "E175: No attribute specified"
msgstr "E175: No heu especificat cap atribut"

msgid "E176: Invalid number of arguments"
msgstr "E176: El nombre d'arguments no és vàlid"

msgid "E177: Count cannot be specified twice"
msgstr "E177: El comptador no es pot especificar dos cops"

msgid "E178: Invalid default value for count"
msgstr "E178: El valor per omissió del comptador no és vàlid"

# «completar» eac
msgid "E179: argument required for -complete"
msgstr "E179: -complete requereix un argument"

#, c-format
msgid "E181: Invalid attribute: %s"
msgstr "E181: L'atribut no és vàlid: %s"

msgid "E182: Invalid command name"
msgstr "E182: El nom de l'ordre no és vàlid"

msgid "E183: User defined commands must start with an uppercase letter"
msgstr "E183: Les ordres definides per l'usuari han de començar en majúscula"

#, c-format
msgid "E184: No such user-defined command: %s"
msgstr "E184: No existeix tal ordre definida per l'usuari: %s"

# «completar» eac
#, c-format
msgid "E180: Invalid complete value: %s"
msgstr "E180: El valor per la funció completar no és vàlid: %s"

# «completar» eac
msgid "E468: Completion argument only allowed for custom completion"
msgstr "E468: L'argument de completar només està permès en esquemes personalitzats"

# «completar» eac
msgid "E467: Custom completion requires a function argument"
msgstr "E467: Els esquemes de completar requereixen una funció com a argument"

#, c-format
msgid "E185: Cannot find color scheme %s"
msgstr "E185: No s'ha trobat l'esquema de colors %s"

msgid "Greetings, Vim user!"
msgstr "Salutacions, usuari de Vim!"

msgid "E784: Cannot close last tab page"
msgstr "E784: No es pot tancar l'última pestanya"

msgid "Already only one tab page"
msgstr "Només hi ha una pestanya"

# Títol d'un diàleg [:browse split] eac
msgid "Edit File in new window"
msgstr "Edita un fitxer en una finestra nova"

#, c-format
msgid "Tab page %d"
msgstr "Pestanya %d"

msgid "No swap file"
msgstr "No hi ha fitxer d'intercanvi"

# És un títol d'un diàleg [:browse read] eac
msgid "Append File"
msgstr "Afegeix un fitxer"

msgid "E747: Cannot change directory, buffer is modifed (add ! to override)"
msgstr "E747: No es pot canviar de directori, el buffer ha estat modificat (afegiu ! per confirmar)"

msgid "E186: No previous directory"
msgstr "E186: No hi ha cap directori anterior"

msgid "E187: Unknown"
msgstr "E187: Desconegut"

msgid "E465: :winsize requires two number arguments"
msgstr "E465: L'ordre :winsize requereix dos arguments numèrics"

#, c-format
msgid "Window position: X %d, Y %d"
msgstr "Posició de la finestra: X %d, Y %d"

msgid "E188: Obtaining window position not implemented for this platform"
msgstr "E188: En aquesta plataforma no es pot obtenir la posició de la finestra"

msgid "E466: :winpos requires two number arguments"
msgstr "E466: L'ordre :winpos requereix dos arguments numèrics"

# És el títol d'un diàleg. eac
msgid "Save Redirection"
msgstr "Desa la redirecció"

# És el títol d'un diàleg. eac
msgid "Save View"
msgstr "Desa la vista"

# És el títol d'un diàleg. eac
msgid "Save Session"
msgstr "Desa la sessió"

# És el títol d'un diàleg. eac
msgid "Save Setup"
msgstr "Desa la configuració"

#, c-format
msgid "E739: Cannot create directory: %s"
msgstr "E739: No s'ha pogut crear el directori: %s"

#, c-format
msgid "E189: \"%s\" exists (add ! to override)"
msgstr "E189: \"%s\" existeix (afegiu ! per confirmar)"

#, c-format
msgid "E190: Cannot open \"%s\" for writing"
msgstr "E190: No s'ha pogut obrir \"%s\" amb permís d'escriptura"

#. set mark
msgid "E191: Argument must be a letter or forward/backward quote"
msgstr "E191: L'argument ha de ser una lletra o bé un accent obert o tancat"

msgid "E192: Recursive use of :normal too deep"
msgstr "E192: Ús recursiu de :normal massa profund"

msgid "E194: No alternate file name to substitute for '#'"
msgstr "E194: No hi ha cap nom de fitxer alternatiu per substituir '#'"

msgid "E495: no autocommand file name to substitute for \"<afile>\""
msgstr "E495: No hi ha cap nom de fitxer d'auto-ordres per substituir \"<afile>\""

msgid "E496: no autocommand buffer number to substitute for \"<abuf>\""
msgstr "E496: No hi ha cap nombre de buffer d'auto-ordres per substituir \"<abuf>\""

msgid "E497: no autocommand match name to substitute for \"<amatch>\""
msgstr "E497: No hi ha cap nom d'auto-ordre per substituir \"<amatch>\""

msgid "E498: no :source file name to substitute for \"<sfile>\""
msgstr "E498: No hi ha cap script per substituir \"<sfile>\""

#, no-c-format
msgid "E499: Empty file name for '%' or '#', only works with \":p:h\""
msgstr "E499: El nom de fitxer per '%' o '#' està buit, només funciona amb \":p:h\""

msgid "E500: Evaluates to an empty string"
msgstr "E500: S'evalua com a cadena buida"

msgid "E195: Cannot open viminfo file for reading"
msgstr "E195: No s'ha pogut obrir el fitxer viminfo amb permís de lectura"

msgid "E196: No digraphs in this version"
msgstr "E196: Aquesta versió no suporta dígrafs"

msgid "E608: Cannot :throw exceptions with 'Vim' prefix"
msgstr "E608: No es poden generar exepcions amb el prefix 'Vim'"

#. always scroll up, don't overwrite
#, c-format
msgid "Exception thrown: %s"
msgstr "Excepció generada: %s"

#, c-format
msgid "Exception finished: %s"
msgstr "Exepció finalitzada: %s"

#, c-format
msgid "Exception discarded: %s"
msgstr "Exepció descartada: %s"

#, c-format
msgid "%s, line %ld"
msgstr "%s, línia %ld"

#. always scroll up, don't overwrite
#, c-format
msgid "Exception caught: %s"
msgstr "Excepció interceptada: %s"

#, c-format
msgid "%s made pending"
msgstr "%s està pendent"

#, c-format
msgid "%s resumed"
msgstr "%s s'ha continuat"

#, c-format
msgid "%s discarded"
msgstr "%s s'ha descartat"

msgid "Exception"
msgstr "Exepció"

msgid "Error and interrupt"
msgstr "Error i interrupció"

msgid "Error"
msgstr "Error"

#. if (pending & CSTP_INTERRUPT)
msgid "Interrupt"
msgstr "Interrupció"

msgid "E579: :if nesting too deep"
msgstr "E579: Imbricació de :if massa profunda"

msgid "E580: :endif without :if"
msgstr "E580: Declaració :endif sense :if"

msgid "E581: :else without :if"
msgstr "E581: Declaració :else sense :if"

msgid "E582: :elseif without :if"
msgstr "E582: Declaració :elseif sense :if"

msgid "E583: multiple :else"
msgstr "E583: Múltiples :else"

msgid "E584: :elseif after :else"
msgstr "E584: Declaració :elseif després de :else"

msgid "E585: :while/:for nesting too deep"
msgstr "E585: Imbricació de :while/:for massa profunda"

msgid "E586: :continue without :while or :for"
msgstr "E586: :continue sense :while o :for"

msgid "E587: :break without :while or :for"
msgstr "E587: :break sense :while"

msgid "E732: Using :endfor with :while"
msgstr "E732: Ús incorrecte de :endfor amb :while"

msgid "E733: Using :endwhile with :for"
msgstr "E733: Ús incorrecte de :endwhile amb :for"

msgid "E601: :try nesting too deep"
msgstr "E601: Imbricació de :try massa profunda"

msgid "E603: :catch without :try"
msgstr "E603: Declaració :catch sense :try"

#. Give up for a ":catch" after ":finally" and ignore it.
#. * Just parse.
msgid "E604: :catch after :finally"
msgstr "E604: Declaració :catch després de :finally"

msgid "E606: :finally without :try"
msgstr "E606: Declaració :finally sense :try"

#. Give up for a multiple ":finally" and ignore it.
msgid "E607: multiple :finally"
msgstr "E607: Múltiples :finally"

msgid "E602: :endtry without :try"
msgstr "E602: Declaració :endtry sense :try"

msgid "E193: :endfunction not inside a function"
msgstr "E193: Declaració :endfunction fora d'una funció"

msgid "E788: Not allowed to edit another buffer now"
msgstr "E788: No podeu editar un altre buffer ara"

# context? eac
msgid "tagname"
msgstr "nom de l'etiqueta"

# context? eac
msgid " kind file\n"
msgstr " tipus de fitxer\n"

msgid "'history' option is zero"
msgstr "l'opció 'history' és zero"

#, c-format
msgid ""
"\n"
"# %s History (newest to oldest):\n"
msgstr ""
"\n"
"# Historial %s (de més a menys recent):\n"

msgid "Command Line"
msgstr "d'ordres"

msgid "Search String"
msgstr "de cadenes cercades"

msgid "Expression"
msgstr "d'expressions"

msgid "Input Line"
msgstr "de línies d'entrada"

msgid "E198: cmd_pchar beyond the command length"
msgstr "E198: cmd_pchar fora de l'àrea de l'ordre"

msgid "E199: Active window or buffer deleted"
msgstr "E199: S'ha eliminat la finestra o el buffer actiu"

msgid "Illegal file name"
msgstr "El nom de fitxer és il·legal"

msgid "is a directory"
msgstr "és un directori"

msgid "is not a file"
msgstr "no és un fitxer"

msgid "is a device (disabled with 'opendevice' option"
msgstr "és un dispositiu (deshabilitat amb l'opció 'opendevice'"

msgid "[New File]"
msgstr "[Fitxer nou]"

msgid "[New DIRECTORY]"
msgstr "[Nou DIRECTORI]"

msgid "[File too big]"
msgstr "[Fitxer massa gran]"

msgid "[Permission Denied]"
msgstr "[Permís denegat]"

msgid "E200: *ReadPre autocommands made the file unreadable"
msgstr "E200: Auto-ordres *ReadPre han deixat el fitxer illegible"

msgid "E201: *ReadPre autocommands must not change current buffer"
msgstr "E201: Les auto-ordres *ReadPre no poden canviar el buffer actual"

msgid "Vim: Reading from stdin...\n"
msgstr "Vim: Llegint l'entrada estàndard...\n"

msgid "Reading from stdin..."
msgstr "Llegint l'entrada estàndard..."

#. Re-opening the original file failed!
msgid "E202: Conversion made file unreadable!"
msgstr "E202: La conversió ha deixat el fitxer illegible!"

msgid "[fifo/socket]"
msgstr "[fifo/socket]"

msgid "[fifo]"
msgstr "[fifo]"

msgid "[socket]"
msgstr "[socket]"

# eac només-lectura (nl)
msgid "[RO]"
msgstr "[NL]"

msgid "[CR missing]"
msgstr "[falten caràcters CR]"

# entra en conflicte amb NL (només lectura)
msgid "[NL found]"
msgstr "[s'han trobat caràcters NL]"

msgid "[long lines split]"
msgstr "[línies llargues partides]"

msgid "[NOT converted]"
msgstr "[NO convertit]"

msgid "[converted]"
msgstr "[convertit]"

msgid "[crypted]"
msgstr "[xifrat]"

#, c-format
msgid "[CONVERSION ERROR in line %ld]"
msgstr "[ERROR DE CONVERSIÓ a la línia %ld]"

#, c-format
msgid "[ILLEGAL BYTE in line %ld]"
msgstr "[OCTET IL·LEGAL a la línia %ld]"

msgid "[READ ERRORS]"
msgstr "[ERRORS DE LECTURA]"

msgid "Can't find temp file for conversion"
msgstr "No s'ha trobat el fitxer temporal per la conversió"

msgid "Conversion with 'charconvert' failed"
msgstr "La conversió amb 'charconvert' ha fallat"

msgid "can't read output of 'charconvert'"
msgstr "No s'ha pogut llegir la sortida de 'charconvert'"

msgid "E676: No matching autocommands for acwrite buffer"
msgstr "E676: No hi ha cap auto-ordre coincident per al buffer acwrite"

msgid "E203: Autocommands deleted or unloaded buffer to be written"
msgstr "E203: Auto-ordres han eliminat o alliberat el buffer a escriure"

msgid "E204: Autocommand changed number of lines in unexpected way"
msgstr "E204: Una auto-ordre ha canviat el nombre de línies de forma inesperada"

msgid "NetBeans disallows writes of unmodified buffers"
msgstr "NetBeans no permet escriure buffers no modificats"

msgid "Partial writes disallowed for NetBeans buffers"
msgstr "L'escriptura parcial no està permesa en buffers NetBeans"

msgid "is not a file or writable device"
msgstr "no és un fitxer o dispositiu que es pugui escriure"

msgid "writing to device disabled with 'opendevice' option"
msgstr "escriptura a un dispositiu deshabilitat amb l'opció 'opendevice'"

msgid "is read-only (add ! to override)"
msgstr "és un fitxer de només lectura (afegiu ! per confirmar)"

msgid "E506: Can't write to backup file (add ! to override)"
msgstr "E506: No s'ha pogut escriure la còpia de seguretat (afegiu ! per confirmar)"

msgid "E507: Close error for backup file (add ! to override)"
msgstr "E507: Error en tancar el fitxer còpia de seguretat (afegiu ! per confirmar)"

msgid "E508: Can't read file for backup (add ! to override)"
msgstr "E508: Error de lectura en fer la còpia de seguretat (afegiu ! per confirmar)"

msgid "E509: Cannot create backup file (add ! to override)"
msgstr "E509: No s'ha pogut crear la còpia de seguretat (afegiu ! per confirmar)"

msgid "E510: Can't make backup file (add ! to override)"
msgstr "E510: No s'ha pogut fer la còpia de seguretat (afegiu ! per confirmar)"

# «resource fork» (MacOS) ?
msgid "E460: The resource fork would be lost (add ! to override)"
msgstr "E460: La bifurcació de recursos es perdrà (afegiu ! per confirmar)"

msgid "E214: Can't find temp file for writing"
msgstr "E214: No s'ha trobat el fitxer temporal per escriure-hi"

msgid "E213: Cannot convert (add ! to write without conversion)"
msgstr "E213: No s'ha pogut convertir (afegiu ! per desar sense conversió)"

msgid "E166: Can't open linked file for writing"
msgstr "E166: No s'ha pogut obrir el fitxer enllaçat per escriure-hi"

msgid "E212: Can't open file for writing"
msgstr "E212: No s'ha pogut obrir el fitxer amb permís d'escriptura"

msgid "E667: Fsync failed"
msgstr "E667: Fsync ha fallat"

msgid "E512: Close failed"
msgstr "E512: Error en tancar"

msgid "E513: write error, conversion failed (make 'fenc' empty to override)"
msgstr "E513: error d'escriptura, conversió fallida (anul·leu 'fenc' per a ometre)"

msgid "E514: write error (file system full?)"
msgstr "E514: Error d'escriptura (sistema de fitxers ple?)"

msgid " CONVERSION ERROR"
msgstr " ERROR DE CONVERSIÓ"

msgid "[Device]"
msgstr "[Dispositiu]"

msgid "[New]"
msgstr "[Nou]"

msgid " [a]"
msgstr " [a]"

msgid " appended"
msgstr " afegits"

msgid " [w]"
msgstr " [e]"

msgid " written"
msgstr " escrits"

msgid "E205: Patchmode: can't save original file"
msgstr "E205: patchmode: no s'ha pogut desar el fitxer original"

msgid "E206: patchmode: can't touch empty original file"
msgstr "E206: patchmode: no s'ha pogut tocar el fitxer original buit"

msgid "E207: Can't delete backup file"
msgstr "E207: No s'ha pogut eliminar la còpia de seguretat"

msgid ""
"\n"
"WARNING: Original file may be lost or damaged\n"
msgstr ""
"\n"
"ATENCIÓ: El fitxer original es pot haver fet malbé\n"

msgid "don't quit the editor until the file is successfully written!"
msgstr "no sortiu de l'editor fins que s'hagi desat el fitxer amb èxit!"

msgid "[dos]"
msgstr "[dos]"

msgid "[dos format]"
msgstr "[format dos]"

msgid "[mac]"
msgstr "[mac]"

msgid "[mac format]"
msgstr "[format mac]"

msgid "[unix]"
msgstr "[unix]"

msgid "[unix format]"
msgstr "[format unix]"

msgid "1 line, "
msgstr "1 línia, "

#, c-format
msgid "%ld lines, "
msgstr "%ld línies, "

msgid "1 character"
msgstr "1 caràcter"

#, c-format
msgid "%ld characters"
msgstr "%ld caràcters"

# «no final de línia» eac
msgid "[noeol]"
msgstr "[nofl]"

msgid "[Incomplete last line]"
msgstr "[Última línia incompleta]"

#. don't overwrite messages here
#. must give this prompt
#. don't use emsg() here, don't want to flush the buffers
msgid "WARNING: The file has been changed since reading it!!!"
msgstr "ATENCIÓ: El fitxer ha canviat des de que s'ha llegit!!!"

# pregunta ask_yesno()  eac
msgid "Do you really want to write to it"
msgstr "Esteu segurs que voleu escriure'l"

#, c-format
msgid "E208: Error writing to \"%s\""
msgstr "E208: Error en escriure \"%s\""

#, c-format
msgid "E209: Error closing \"%s\""
msgstr "E209: Error en tancar \"%s\""

#, c-format
msgid "E210: Error reading \"%s\""
msgstr "E210: Error en llegir \"%s\""

msgid "E246: FileChangedShell autocommand deleted buffer"
msgstr "E246: L'auto-ordre FileChangedShell ha eliminat el buffer"

#, c-format
msgid "E211: File \"%s\" no longer available"
msgstr "E211: El fitxer \"%s\" ha deixat d'estar disponible"

#, c-format
msgid "W12: Warning: File \"%s\" has changed and the buffer was changed in Vim as well"
msgstr "W12: Atenció: Tant el fitxer \"%s\" com el buffer del Vim han canviat"

msgid "See \":help W12\" for more info."
msgstr "Vegeu \":help W12\" per a més info."

# massa llarg? eac
#, c-format
msgid "W11: Warning: File \"%s\" has changed since editing started"
msgstr "W11: Atenció: El fitxer \"%s\" ha canviat des de que s'ha començat a editar"

msgid "See \":help W11\" for more info."
msgstr "Vegeu \":help W11\" per a més info."

# massa llarg? eac
#, c-format
msgid "W16: Warning: Mode of file \"%s\" has changed since editing started"
msgstr "W16: Atenció: Els permisos de \"%s\" han canviat des que s'ha començat a editar"

msgid "See \":help W16\" for more info."
msgstr "Vegeu \":help W16\" per a més info."

# massa llarg? eac
#, c-format
msgid "W13: Warning: File \"%s\" has been created after editing started"
msgstr "W13: Atenció: El fitxer \"%s\" ha estat creat després que s'ha començat a editar"

msgid "Warning"
msgstr "Atenció"

msgid ""
"&OK\n"
"&Load File"
msgstr ""
"&D'acord\n"
"&Carrega el fitxer"

#, c-format
msgid "E462: Could not prepare for reloading \"%s\""
msgstr "E462: No s'han pogut fer les preparacions per rellegir \"%s\""

#, c-format
msgid "E321: Could not reload \"%s\""
msgstr "E321: No s'ha pogut rellegir \"%s\""

msgid "--Deleted--"
msgstr "--Eliminat--"

#, c-format
msgid "auto-removing autocommand: %s <buffer=%d>"
msgstr "auto-eliminant auto-ordre: %s <buffer=%d>"

#. the group doesn't exist
#, c-format
msgid "E367: No such group: \"%s\""
msgstr "E367: No existeix tal grup: \"%s\""

#, c-format
msgid "E215: Illegal character after *: %s"
msgstr "E215: Caràcter il·legal després de *: %s"

#, c-format
msgid "E216: No such event: %s"
msgstr "E216: No existeix tal esdeveniment: %s"

#, c-format
msgid "E216: No such group or event: %s"
msgstr "E216: No existeix tal grup o esdeveniment: %s"

#. Highlight title
msgid ""
"\n"
"--- Auto-Commands ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Auto-ordres ---"

#, c-format
msgid "E680: <buffer=%d>: invalid buffer number "
msgstr "E680: <buffer=%d>: número de buffer no vàlid"

msgid "E217: Can't execute autocommands for ALL events"
msgstr "E217: No es poden executar auto-ordres per TOTS els esdeveniments"

msgid "No matching autocommands"
msgstr "No coincideix cap auto-ordre"

msgid "E218: autocommand nesting too deep"
msgstr "E218: Imbricació d'auto-ordres massa profunda"

#, c-format
msgid "%s Auto commands for \"%s\""
msgstr "auto-ordres %s per \"%s\""

#, c-format
msgid "Executing %s"
msgstr "Executant %s"

#, c-format
msgid "autocommand %s"
msgstr "auto-ordre %s"

msgid "E219: Missing {."
msgstr "E219: Falta un {."

msgid "E220: Missing }."
msgstr "E220: Falta un }."

msgid "E490: No fold found"
msgstr "E490: No s'ha trobat cap plec"

msgid "E350: Cannot create fold with current 'foldmethod'"
msgstr "E350: No es pot crear cap plec amb el 'foldmethod' actual"

msgid "E351: Cannot delete fold with current 'foldmethod'"
msgstr "E351: No pot eliminar el plec amb el 'foldmethod' actual"

#, c-format
msgid "+--%3ld lines folded "
msgstr "+--%3ld línies plegades "

msgid "E222: Add to read buffer"
msgstr "E222: No es pot modificar un buffer de lectura"

msgid "E223: recursive mapping"
msgstr "E223: assignació recursiva"

#, c-format
msgid "E224: global abbreviation already exists for %s"
msgstr "E224: ja existeix una abreviació global per %s"

#, c-format
msgid "E225: global mapping already exists for %s"
msgstr "E225: ja existeix una assignació global per %s"

#, c-format
msgid "E226: abbreviation already exists for %s"
msgstr "E226: ja existeix una abreviació per %s"

#, c-format
msgid "E227: mapping already exists for %s"
msgstr "E227: ja existeix una assignació per %s"

msgid "No abbreviation found"
msgstr "No s'ha trobat cap abreviació"

msgid "No mapping found"
msgstr "No s'ha trobat cap assignació"

msgid "E228: makemap: Illegal mode"
msgstr "E228: makemap: Mode il·legal"

msgid "<cannot open> "
msgstr "<no es pot obrir> "

#, c-format
msgid "E616: vim_SelFile: can't get font %s"
msgstr "E616: vim_SelFile: no s'ha pogut obtenir la fosa %s"

msgid "E614: vim_SelFile: can't return to current directory"
msgstr "E614: vim_SelFile: no s'ha pogut tornar al directori actual"

msgid "Pathname:"
msgstr "Ubicació:"

msgid "E615: vim_SelFile: can't get current directory"
msgstr "E615: vim_SelFile: no s'ha pogut obtenir el directori actual"

msgid "OK"
msgstr "D'acord"

msgid "Cancel"
msgstr "Cancel·la"

msgid "Vim dialog"
msgstr "Diàleg del Vim"

msgid "Scrollbar Widget: Could not get geometry of thumb pixmap."
msgstr "Barra de desplaçament: No s'ha pogut obtenir la mida del mapa de bits."

msgid "E232: Cannot create BalloonEval with both message and callback"
msgstr "E232: No es pot crear un BalloonEval amb missatge i callback alhora"

msgid "E229: Cannot start the GUI"
msgstr "E229: No s'ha pogut iniciar l'interfície gràfica"

#, c-format
msgid "E230: Cannot read from \"%s\""
msgstr "E230: No s'ha pogut llegir \"%s\""

msgid "E665: Cannot start GUI, no valid font found"
msgstr "E665: No es pot iniciar l'IUG, no s'ha trobat cap fosa vàlida"

msgid "E231: 'guifontwide' invalid"
msgstr "E231: El valor de 'guifontwide' no és vàlid"

msgid "E599: Value of 'imactivatekey' is invalid"
msgstr "E599: El valor de 'imactivatekey' no és vàlid"

#, c-format
msgid "E254: Cannot allocate color %s"
msgstr "E254: No s'ha pogut assignar memòria pel color %s"

msgid "No match at cursor, finding next"
msgstr "Cap coincidència al cursor, cercant la següent"

msgid "Vim dialog..."
msgstr "Diàleg del Vim..."

msgid ""
"&Yes\n"
"&No\n"
"&Cancel"
msgstr ""
"&Sí\n"
"&No\n"
"&Cancel·la"

msgid "Input _Methods"
msgstr "_Mètodes d'entrada"

msgid "VIM - Search and Replace..."
msgstr "VIM - Cerca i substitueix..."

msgid "VIM - Search..."
msgstr "VIM - Cerca..."

msgid "Find what:"
msgstr "Cerca:"

msgid "Replace with:"
msgstr "Substituieix amb:"

#. whole word only button
msgid "Match whole word only"
msgstr "Només paraules senceres"

#. match case button
msgid "Match case"
msgstr "Sensible a les majúscules"

msgid "Direction"
msgstr "Direcció"

#. 'Up' and 'Down' buttons
msgid "Up"
msgstr "Amunt"

msgid "Down"
msgstr "Avall"

msgid "Find Next"
msgstr "Cerca el següent"

msgid "Replace"
msgstr "Substitueix"

msgid "Replace All"
msgstr "Substitueix-les totes"

msgid "Vim: Received \"die\" request from session manager\n"
msgstr "Vim: S'ha rebut una petició \"die\" del gestor de sessions\n"

msgid "Close"
msgstr "Tanca"

msgid "New tab"
msgstr "Nova pestanya"

msgid "Open Tab..."
msgstr "Obre una pestanya..."

msgid "Vim: Main window unexpectedly destroyed\n"
msgstr "Vim: La finestra principal ha estat destruïda inesperadament\n"

msgid "Font Selection"
msgstr "Selecció de fosa"

msgid "Used CUT_BUFFER0 instead of empty selection"
msgstr "S'ha usat CUT_BUFFER0 en lloc d'una selecció buida"

msgid "&Filter"
msgstr "&Filtre"

msgid "&Cancel"
msgstr "&Cancel·la"

msgid "Directories"
msgstr "Directoris"

msgid "Filter"
msgstr "Filtre"

msgid "&Help"
msgstr "&Ajuda"

msgid "Files"
msgstr "Fitxers"

msgid "&OK"
msgstr "&D'acord"

msgid "Selection"
msgstr "Selecció"

msgid "Find &Next"
msgstr "Cerca el &següent"

msgid "&Replace"
msgstr "&Substitueix"

msgid "Replace &All"
msgstr "Substitueix-les &totes"

msgid "&Undo"
msgstr "&Desfés"

#, c-format
msgid "E610: Can't load Zap font '%s'"
msgstr "E610: No s'ha pogut carregar la fosa Zap '%s'"

#, c-format
msgid "E611: Can't use font %s"
msgstr "E611: No es pot utilitzar la fosa %s"

msgid ""
"\n"
"Sending message to terminate child process.\n"
msgstr ""
"\n"
"Enviant un missatge per finalitzar el procés fill.\n"

#, c-format
msgid "E671: Cannot find window title \"%s\""
msgstr "E671: No s'ha trobat el títol de finestra \"%s\""

#, c-format
msgid "E243: Argument not supported: \"-%s\"; Use the OLE version."
msgstr "E243: Argument no suportat: \"-%s\"; Useu la versió OLE."

msgid "E672: Unable to open window inside MDI application"
msgstr "E672: No s'ha pogut obrir una finestra dins l'aplicació MDI"

msgid "Close tab"
msgstr "Tanca la pestanya"

msgid "Open tab..."
msgstr "Obre una pestanya..."

msgid "Find string (use '\\\\' to find a '\\')"
msgstr "Cerca una cadena (useu '\\\\' per cercar '\\')"

msgid "Find & Replace (use '\\\\' to find a '\\')"
msgstr "Cerca i substitueix (useu '\\\\' per cercar '\\')"

#. We fake this: Use a filter that doesn't select anything and a default
#. * file name that won't be used.
msgid "Not Used"
msgstr "No Usat"

msgid "Directory\t*.nothing\n"
msgstr "Directori\t*.res\n"

msgid "Vim E458: Cannot allocate colormap entry, some colors may be incorrect"
msgstr "Vim E458: No s'ha pogut assignar memòria per colors, poden ser incorrectes"

#, c-format
msgid "E250: Fonts for the following charsets are missing in fontset %s:"
msgstr "E250: En el conjunt %s falten tipus pels següents jocs de caràcters:"

#, c-format
msgid "E252: Fontset name: %s"
msgstr "E252: Nom del conjunt de tipus: %s"

#, c-format
msgid "Font '%s' is not fixed-width"
msgstr "La fosa '%s' no és d'amplada fixa"

#, c-format
msgid "E253: Fontset name: %s\n"
msgstr "E253: Nom del conjunt de tipus: %s\n"

#, c-format
msgid "Font0: %s\n"
msgstr "Fosa0: %s\n"

#, c-format
msgid "Font1: %s\n"
msgstr "Fosa1: %s\n"

#, c-format
msgid "Font%ld width is not twice that of font0\n"
msgstr "L'amplada de la fosa%ld no és el doble que la de la fosa0\n"

#, c-format
msgid "Font0 width: %ld\n"
msgstr "Amplada de de la Fosa0: %ld\n"

#, c-format
msgid ""
"Font1 width: %ld\n"
"\n"
msgstr ""
"Amplada de la Fosa1: %ld\n"
"\n"

msgid "Invalid font specification"
msgstr "Especificació de fosa no vàlida"

msgid "&Dismiss"
msgstr "&Ignora"

msgid "no specific match"
msgstr "cap coincidència específica"

msgid "Vim - Font Selector"
msgstr "Vim - Selector de fosa"

msgid "Name:"
msgstr "Nom:"

#. create toggle button
msgid "Show size in Points"
msgstr "Mostra la mida en punts"

msgid "Encoding:"
msgstr "Codificació:"

msgid "Font:"
msgstr "Fosa:"

msgid "Style:"
msgstr "Estil:"

msgid "Size:"
msgstr "Mida:"

msgid "E256: Hangul automata ERROR"
msgstr "E256: ERROR de l'autòmata hangul"

msgid "E550: Missing colon"
msgstr "E550: Falta un caràcter \":\""

msgid "E551: Illegal component"
msgstr "E551: Component il·legal"

msgid "E552: digit expected"
msgstr "E552: S'esperava un dígit"

#, c-format
msgid "Page %d"
msgstr "Pàgina %d"

msgid "No text to be printed"
msgstr "No hi ha text per imprimir"

#, c-format
msgid "Printing page %d (%d%%)"
msgstr "S'està imprimint la pàgina %d (%d%%)"

#, c-format
msgid " Copy %d of %d"
msgstr " Còpia %d de %d"

#, c-format
msgid "Printed: %s"
msgstr "S'ha imprès: %s"

msgid "Printing aborted"
msgstr "S'ha avortat l'impressió"

msgid "E455: Error writing to PostScript output file"
msgstr "E455: Error en escriure el fitxer PostScript"

#, c-format
msgid "E624: Can't open file \"%s\""
msgstr "E624: No s'ha pogut obrir el fitxer \"%s\""

#, c-format
msgid "E457: Can't read PostScript resource file \"%s\""
msgstr "E457: No s'ha pogut llegir el fitxer de recursos PostScript \"%s\""

#, c-format
msgid "E618: file \"%s\" is not a PostScript resource file"
msgstr "E618: El fitxer \"%s\" no és un fitxer de recursos PostScript"

#, c-format
msgid "E619: file \"%s\" is not a supported PostScript resource file"
msgstr "E619: El fitxer de recursos PostScript \"%s\" no està suportat"

#, c-format
msgid "E621: \"%s\" resource file has wrong version"
msgstr "E621: La versió del fitxer de recursos \"%s\" no és vàlida"

msgid "E673: Incompatible multi-byte encoding and character set."
msgstr "E673: Joc de caràcters i codificació multi-octet no compatibles."

msgid "E674: printmbcharset cannot be empty with multi-byte encoding."
msgstr "E674: printmbcharset no pot estar buit si la codificació és multi-octet"

msgid "E675: No default font specified for multi-byte printing."
msgstr "E675: No heu especificat cap fosa per defecte per a la impressió multi-octet."

msgid "E324: Can't open PostScript output file"
msgstr "E324: No s'ha pogut obrir el fitxer PostScript generat"

#, c-format
msgid "E456: Can't open file \"%s\""
msgstr "E456: No s'ha pogut obrir el fitxer \"%s\""

msgid "E456: Can't find PostScript resource file \"prolog.ps\""
msgstr "E456: No s'ha trobat el fitxer de recursos PostScript \"prolog.ps\""

msgid "E456: Can't find PostScript resource file \"cidfont.ps\""
msgstr "E456: No s'ha trobat el fitxer de recursos PostScript \"cidfont.ps\""

#, c-format
msgid "E456: Can't find PostScript resource file \"%s.ps\""
msgstr "E456: No s'ha trobat el fitxer de recursos PostScript \"%s.ps\""

#, c-format
msgid "E620: Unable to convert to print encoding \"%s\""
msgstr "E620: No s'ha pogut convertir a la codificació d'impressió \"%s\""

msgid "Sending to printer..."
msgstr "S'està enviant a la impressora..."

msgid "E365: Failed to print PostScript file"
msgstr "E365: Error en imprimir el fitxer PostScript"

msgid "Print job sent."
msgstr "S'ha enviat la tasca d'impressió."

msgid "Add a new database"
msgstr "Afegeix una base de dades nova"

msgid "Query for a pattern"
msgstr "Consulta un patró"

msgid "Show this message"
msgstr "Mostra aquest missatge"

msgid "Kill a connection"
msgstr "Talla una connexió"

msgid "Reinit all connections"
msgstr "Reinicia totes les connexions"

msgid "Show connections"
msgstr "Mostra les connexions"

#, c-format
msgid "E560: Usage: cs[cope] %s"
msgstr "E560: Forma d'ús: cs[cope] %s"

msgid "This cscope command does not support splitting the window.\n"
msgstr "Aquesta ordre de cscope no suporta divisió de finestres.\n"

msgid "E562: Usage: cstag <ident>"
msgstr "E562: Forma d'ús: cstag <despl>"

msgid "E257: cstag: tag not found"
msgstr "E257: cstag: No s'ha trobat l'etiqueta"

#, c-format
msgid "E563: stat(%s) error: %d"
msgstr "E563: Error de stat(%s): %d"

msgid "E563: stat error"
msgstr "E563: Error de stat()"

#, c-format
msgid "E564: %s is not a directory or a valid cscope database"
msgstr "E564: %s no és un directori o una base de dades de cscope vàlida"

#, c-format
msgid "Added cscope database %s"
msgstr "S'ha afegit la base de dades cscope %s"

#, c-format
msgid "E262: error reading cscope connection %ld"
msgstr "E262: Error en llegir la connexió cscope %ld"

msgid "E561: unknown cscope search type"
msgstr "E561: Tipus de cerca cscope desconeguda"

msgid "E566: Could not create cscope pipes"
msgstr "E566: No s'han pogut crear canonades cscope"

msgid "E622: Could not fork for cscope"
msgstr "E622: No s'ha pogut bifurcar el procés cscope"

msgid "cs_create_connection exec failed"
msgstr "l'execució de cs_create_connection ha fallat"

msgid "E623: Could not spawn cscope process"
msgstr "E623: No s'ha pogut generar un procés per cscope"

msgid "cs_create_connection: fdopen for to_fp failed"
msgstr "cs_create_connection: fdopen per to_fp ha fallat"

msgid "cs_create_connection: fdopen for fr_fp failed"
msgstr "cs_create_connection: fdopen per fr_fp ha fallat"

msgid "E567: no cscope connections"
msgstr "E567: No hi han connexions cscope"

#, c-format
msgid "E259: no matches found for cscope query %s of %s"
msgstr "E259: Cap resultat per la consulta cscope %s de %s"

#, c-format
msgid "E469: invalid cscopequickfix flag %c for %c"
msgstr "E469: El senyal cscopequickfix %c no és vàlid per %c"

msgid "cscope commands:\n"
msgstr "ordres de cscope:\n"

#, c-format
msgid "%-5s: %-30s (Usage: %s)"
msgstr "%-5s: %-30s (Forma d'ús: %s)"

#, c-format
msgid "E625: cannot open cscope database: %s"
msgstr "E625: No s'ha pogut obrir la base de dades cscope: %s"

msgid "E626: cannot get cscope database information"
msgstr "E626: No s'ha pogut obtenir l'informació de la base de dades cscope"

msgid "E568: duplicate cscope database not added"
msgstr "E568: No s'ha afegit una base de dades cscope duplicada"

msgid "E569: maximum number of cscope connections reached"
msgstr "E569: S'ha assolit el màxim nombre de connexions cscope"

#, c-format
msgid "E261: cscope connection %s not found"
msgstr "E261: No s'ha trobat la connexió cscope %s"

#, c-format
msgid "cscope connection %s closed"
msgstr "s'ha tancat la connexió cscope %s"

#. should not reach here
msgid "E570: fatal error in cs_manage_matches"
msgstr "E570: Error fatal a cs_manage_matches"

#, c-format
msgid "Cscope tag: %s"
msgstr "Etiqueta cscope: %s"

msgid ""
"\n"
"  #  line"
msgstr ""
"\n"
"  #  línia"

msgid "filename / context / line\n"
msgstr "fitxer / context / línia\n"

#, c-format
msgid "E609: Cscope error: %s"
msgstr "E609: Error de cscope: %s"

msgid "All cscope databases reset"
msgstr "S'han reiniciat totes les bases de dades cscope"

msgid "no cscope connections\n"
msgstr "no hi ha connexions cscope\n"

msgid " # pid  database name            prepend path\n"
msgstr " # pid  base de dades            prefix d'ubicació\n"

msgid "???: Sorry, this command is disabled, the MzScheme library could not be loaded."
msgstr "???: Aquesta ordre no està habilitada, la biblioteca MzScheme no s'ha pogut carregar."

msgid "invalid expression"
msgstr "l'expressió no és vàlida"

msgid "expressions disabled at compile time"
msgstr "no s'ha compilat suport per expressions"

msgid "hidden option"
msgstr "opció amagada"

msgid "unknown option"
msgstr "opció desconeguda"

msgid "window index is out of range"
msgstr "índex de finestra fora d'abast"

msgid "couldn't open buffer"
msgstr "no s'ha pogut obrir el buffer"

msgid "cannot save undo information"
msgstr "no s'ha pogut desar l'informació de desfer"

msgid "cannot delete line"
msgstr "no s'ha pogut esborrar la línia"

msgid "cannot replace line"
msgstr "no s'ha pogut substituir la línia"

msgid "cannot insert line"
msgstr "no s'ha pogut inserir la línia"

msgid "string cannot contain newlines"
msgstr "la cadena no pot contenir salts de línia"

msgid "Vim error: ~a"
msgstr "Error del Vim: ~a"

msgid "Vim error"
msgstr "Error del Vim"

msgid "buffer is invalid"
msgstr "el buffer no és vàlid"

msgid "window is invalid"
msgstr "la finestra no és vàlida"

msgid "linenr out of range"
msgstr "nombre de línia fora d'abast"

msgid "not allowed in the Vim sandbox"
msgstr "no permès a la gàbia del Vim"

msgid "E263: Sorry, this command is disabled, the Python library could not be loaded."
msgstr "E263: Aquesta ordre està deshabilitada, no s'ha pogut carregar Python."

msgid "E659: Cannot invoke Python recursively"
msgstr "E659: No es pot invocar Python de forma recursiva"

msgid "can't delete OutputObject attributes"
msgstr "no s'han pogut eliminar els atributs de l'OutputObject"

msgid "softspace must be an integer"
msgstr "'softspace' ha de ser un nombre enter"

msgid "invalid attribute"
msgstr "l'atribut no és vàlid"

msgid "writelines() requires list of strings"
msgstr "la funció writelines() requereix una llista de cadenes"

msgid "E264: Python: Error initialising I/O objects"
msgstr "E264: Python: Error en inicialitzar els objectes d'E/S"

msgid "attempt to refer to deleted buffer"
msgstr "intent de referència a un buffer eliminat"

msgid "line number out of range"
msgstr "nombre de línia fora d'abast"

#, c-format
msgid "<buffer object (deleted) at %8lX>"
msgstr "<objecte buffer (eliminat) a %8lX>"

msgid "invalid mark name"
msgstr "nom de marca no vàlid"

msgid "no such buffer"
msgstr "no existeix tal buffer"

msgid "attempt to refer to deleted window"
msgstr "intent de referir-se a una finestra eliminada"

msgid "readonly attribute"
msgstr "atribut de només lectura"

msgid "cursor position outside buffer"
msgstr "posició del cursor fora del buffer"

#, c-format
msgid "<window object (deleted) at %.8lX>"
msgstr "<objecte finestra (eliminat) a %.8lX>"

#, c-format
msgid "<window object (unknown) at %.8lX>"
msgstr "<objecte finestra (desconegut) a %.8lX>"

#, c-format
msgid "<window %d>"
msgstr "<finestra %d>"

msgid "no such window"
msgstr "no existeix tal finestra"

msgid "E265: $_ must be an instance of String"
msgstr "E265: $_ ha de ser una instància d'una cadena"

msgid "E266: Sorry, this command is disabled, the Ruby library could not be loaded."
msgstr "E266: Ordre deshabilitada, no s'ha pogut carregar la biblioteca Ruby."

msgid "E267: unexpected return"
msgstr "E267: retorn inesperat"

msgid "E268: unexpected next"
msgstr "E268: 'next' inesperat"

msgid "E269: unexpected break"
msgstr "E269: tall inesperat"

msgid "E270: unexpected redo"
msgstr "E270: 'redo' inesperat"

msgid "E271: retry outside of rescue clause"
msgstr "E271: 'retry' fora d'una clàusula de rescat"

msgid "E272: unhandled exception"
msgstr "E272: excepció no manejada"

#, c-format
msgid "E273: unknown longjmp status %d"
msgstr "E273: estat de longjmp desconegut %d"

msgid "Toggle implementation/definition"
msgstr "Commuta implementació/definició"

msgid "Show base class of"
msgstr "Mostra la classe base de"

msgid "Show overridden member function"
msgstr "Mostra el membre de la funció invalidat"

msgid "Retrieve from file"
msgstr "Obtenir d'un fitxer"

msgid "Retrieve from project"
msgstr "Obtenir d'un projecte"

msgid "Retrieve from all projects"
msgstr "Obtenir de tots els projectes"

msgid "Retrieve"
msgstr "Obtenir"

msgid "Show source of"
msgstr "Mostra el codi font de"

msgid "Find symbol"
msgstr "Cerca un símbol"

msgid "Browse class"
msgstr "Explora les classes"

msgid "Show class in hierarchy"
msgstr "Mostra la jerarquia de classes"

msgid "Show class in restricted hierarchy"
msgstr "Mostra la jerarquia de classes restringida"

msgid "Xref refers to"
msgstr "Xref es refereix a"

msgid "Xref referred by"
msgstr "Xref referenciada per"

msgid "Xref has a"
msgstr "Xref té un"

msgid "Xref used by"
msgstr "Xref usada per"

msgid "Show docu of"
msgstr "Mostra docu de"

msgid "Generate docu for"
msgstr "Genera docu per"

msgid "Cannot connect to SNiFF+. Check environment (sniffemacs must be found in $PATH).\n"
msgstr "No s'ha pogut connectar amb SNiFF+. Reviseu l'entorn (sniffemacs ha d'estar en el $PATH).\n"

msgid "E274: Sniff: Error during read. Disconnected"
msgstr "E274: Sniff: Error de lectura. Desconnectat"

msgid "SNiFF+ is currently "
msgstr "SNiFF+ "

msgid "not "
msgstr "no "

msgid "connected"
msgstr "està connectat"

#, c-format
msgid "E275: Unknown SNiFF+ request: %s"
msgstr "E275: Petició SNiFF+ desconeguda: %s"

msgid "E276: Error connecting to SNiFF+"
msgstr "E276: Error en connectar a SNiFF+"

msgid "E278: SNiFF+ not connected"
msgstr "E278: SNiFF+ no connectat"

msgid "E279: Not a SNiFF+ buffer"
msgstr "E279: No és un buffer SNiFF+"

msgid "Sniff: Error during write. Disconnected"
msgstr "Sniff: Error d'escriptura. Desconnectat"

msgid "invalid buffer number"
msgstr "nombre de buffer no vàlid"

msgid "not implemented yet"
msgstr "no implementat (encara)"

#. ???
msgid "cannot set line(s)"
msgstr "no s'ha pogut establir el nombre de línies"

msgid "mark not set"
msgstr "marca no establerta"

#, c-format
msgid "row %d column %d"
msgstr "fila %d columna %d"

msgid "cannot insert/append line"
msgstr "no s'ha pogut inserir/afegir la línia"

msgid "unknown flag: "
msgstr "senyal desconegut: "

msgid "unknown vimOption"
msgstr "vimOption desconeguda"

msgid "keyboard interrupt"
msgstr "interrupció de teclat"

msgid "vim error"
msgstr "error de vim"

msgid "cannot create buffer/window command: object is being deleted"
msgstr "no s'ha pogut crear l'ordre de buffer/finestra: l'objecte està siguent eliminat"

msgid "cannot register callback command: buffer/window is already being deleted"
msgstr "no s'ha pogut registrar l'ordre callback: el búfer/finestra ja està sent eliminat"

#. This should never happen. Famous last word?
msgid "E280: TCL FATAL ERROR: reflist corrupt!? Please report this to vim-dev@vim.org"
msgstr "E280: ERROR FATAL DE TCL: llista de referències corrupta!? Comuniqueu-ho a vim-dev@vim.org."

msgid "cannot register callback command: buffer/window reference not found"
msgstr "no s'ha pogut registrar l'ordre callback: referència del búfer/finestra no trobada"

msgid "E571: Sorry, this command is disabled: the Tcl library could not be loaded."
msgstr "E571: Aquesta ordre està deshabilitada: No s'ha pogut carregar la llibreria Tcl."

msgid "E281: TCL ERROR: exit code is not int!? Please report this to vim-dev@vim.org"
msgstr "E281: ERROR DE TCL: el codi de retorn no és un enter!? Comuniqueu-ho a vim-dev@vim.org."

#, c-format
msgid "E572: exit code %d"
msgstr "E572: codi de sortida %d"

msgid "cannot get line"
msgstr "no s'ha pogut obtenir la línia"

msgid "Unable to register a command server name"
msgstr "No s'ha pogut registrar un nom de servidor d'ordres"

msgid "E248: Failed to send command to the destination program"
msgstr "E248: No s'ha pogut enviar l'ordre al programa destinatari"

#, c-format
msgid "E573: Invalid server id used: %s"
msgstr "E573: S'ha usat una ID de servidor no vàlida: %s"

msgid "E251: VIM instance registry property is badly formed. Deleted!"
msgstr "E251: El registre de l'instància de VIM està mal format. S'ha esborrat!"

msgid "Unknown option argument"
msgstr "Argument d'opció desconegut"

msgid "Too many edit arguments"
msgstr "Massa arguments d'edició"

msgid "Argument missing after"
msgstr "Falta un argument després de"

msgid "Garbage after option argument"
msgstr "Porqueria després de l'argument d'opció"

msgid "Too many \"+command\", \"-c command\" or \"--cmd command\" arguments"
msgstr "Massa arguments \"+ordre\", \"-c ordre\" o \"--cmd ordre\""

msgid "Invalid argument for"
msgstr "Argument no vàlid per"

#, c-format
msgid "%d files to edit\n"
msgstr "%d fitxers per editar\n"

msgid "This Vim was not compiled with the diff feature."
msgstr "Aquest Vim no ha estat compilat amb suport per diff."

msgid "Attempt to open script file again: \""
msgstr "Reintent d'obrir l'script: \""

msgid "Cannot open for reading: \""
msgstr "No s'ha pogut obrir amb permís de lectura: \""

msgid "Cannot open for script output: \""
msgstr "No s'ha pogut obrir per desar-hi l'exida de l'script: \""

msgid "Vim: Error: Failure to start gvim from NetBeans\n"
msgstr "Vim: Error: Ha fallat l'arrencada del gvim des de NetBeans\n"

msgid "Vim: Warning: Output is not to a terminal\n"
msgstr "Vim: Atenció: La sortida no està connectada a un terminal\n"

msgid "Vim: Warning: Input is not from a terminal\n"
msgstr "Vim: Atenció: L'entrada no està connectada a un terminal\n"

#. just in case..
msgid "pre-vimrc command line"
msgstr "línia d'ordres pre-vimrc"

#, c-format
msgid "E282: Cannot read from \"%s\""
msgstr "E282: No s'ha pogut llegir \"%s\""

msgid ""
"\n"
"More info with: \"vim -h\"\n"
msgstr ""
"\n"
"Més informació amb: \"vim -h\"\n"

msgid "[file ..]    edit specified file(s)"
msgstr "[fitxer ...]  edita el(s) fitxer(s) especificat(s)"

msgid "-        read text from stdin"
msgstr "-        edita el text de l'entrada estàndard"

msgid "-t tag     edit file where tag is defined"
msgstr "-t etiqueta   edita el fitxer on hi ha l'etiqueta"

msgid "-q [errorfile] edit file with first error"
msgstr "-q [ftxerrors] edita el fitxer on hi ha el primer error"

msgid ""
"\n"
"\n"
"usage:"
msgstr ""
"\n"
"\n"
" ús:"

msgid " vim [arguments] "
msgstr " vim [arguments] "

msgid ""
"\n"
"  or:"
msgstr ""
"\n"
"o bé:"

msgid ""
"\n"
"Where case is ignored prepend / to make flag upper case"
msgstr ""
"\n"
"On s'ignora la capitalizació, afegiu el prefix / per a indicar majúscules"

msgid ""
"\n"
"\n"
"Arguments:\n"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Arguments:\n"

msgid "--\t\t\tOnly file names after this"
msgstr "--\t\t\tDesprés d'això només noms de fitxers"

msgid "--literal\t\tDon't expand wildcards"
msgstr "--literal\t\tNo expandeix patrons de noms"

msgid "-register\t\tRegister this gvim for OLE"
msgstr "-register\t\tRegistra aquest gvim per OLE"

msgid "-unregister\t\tUnregister gvim for OLE"
msgstr "-unregister\t\tDesregistra aquest gvim per OLE"

msgid "-g\t\t\tRun using GUI (like \"gvim\")"
msgstr "-g\t\t\tUsa una interfície gràfica (com \"gvim\")"

msgid "-f or --nofork\tForeground: Don't fork when starting GUI"
msgstr "-f o  --nofork\tNo crea un procés nou per la GUI"

msgid "-v\t\t\tVi mode (like \"vi\")"
msgstr "-v\t\t\tMode Vi (com \"vi\")"

msgid "-e\t\t\tEx mode (like \"ex\")"
msgstr "-e\t\t\tMode Ex (com \"ex\")"

msgid "-s\t\t\tSilent (batch) mode (only for \"ex\")"
msgstr "-s\t\t\tMode silenciós (només per \"ex\")"

msgid "-d\t\t\tDiff mode (like \"vimdiff\")"
msgstr "-d\t\t\tMode diff (com \"vimdiff\")"

msgid "-y\t\t\tEasy mode (like \"evim\", modeless)"
msgstr "-y\t\t\tMode senzill (com \"evim\", sense modes)"

msgid "-R\t\t\tReadonly mode (like \"view\")"
msgstr "-R\t\t\tMode només lectura (com \"view\")"

msgid "-Z\t\t\tRestricted mode (like \"rvim\")"
msgstr "-Z\t\t\tMode restringit (com \"rvim)"

msgid "-m\t\t\tModifications (writing files) not allowed"
msgstr "-m\t\t\tNo permet modificar (escriure) fitxers"

msgid "-M\t\t\tModifications in text not allowed"
msgstr "-M\t\t\tNo permet modificar el text"

msgid "-b\t\t\tBinary mode"
msgstr "-b\t\t\tMode binari"

msgid "-l\t\t\tLisp mode"
msgstr "-l\t\t\tMode Lisp"

msgid "-C\t\t\tCompatible with Vi: 'compatible'"
msgstr "-C\t\t\tCompatible amb Vi"

msgid "-N\t\t\tNot fully Vi compatible: 'nocompatible'"
msgstr "-N\t\t\tNo del tot compatible amb Vi"

msgid "-V[N][fname]\t\tBe verbose [level N] [log messages to fname]"
msgstr "-V[N][nomf]\t\tLoquacitat [nivell N] [desa els missatges a nomf]"

msgid "-D\t\t\tDebugging mode"
msgstr "-D\t\t\tMode de depuració"

msgid "-n\t\t\tNo swap file, use memory only"
msgstr "-n\t\t\tNo usa fitxers d'intercanvi, només memòria"

msgid "-r\t\t\tList swap files and exit"
msgstr "-r\t\t\tLlista els fitxers d'intercanvi i surt"

msgid "-r (with file name)\tRecover crashed session"
msgstr "-r (amb nom de fitxer) Recupera una sessió accidentada"

msgid "-L\t\t\tSame as -r"
msgstr "-L\t\t\tIgual que -r"

msgid "-f\t\t\tDon't use newcli to open window"
msgstr "-f\t\t\tNo obre una finestra nova amb newcli"

msgid "-dev <device>\t\tUse <device> for I/O"
msgstr "-dev <dispositiu>\t\tUsa <dispositiu> per l'E/S"

msgid "-A\t\t\tstart in Arabic mode"
msgstr "-A\t\t\tComença en mode àrab"

msgid "-H\t\t\tStart in Hebrew mode"
msgstr "-H\t\t\tComença en mode hebreu"

msgid "-F\t\t\tStart in Farsi mode"
msgstr "-F\t\t\t Comença en mode farsi"

msgid "-T <terminal>\tSet terminal type to <terminal>"
msgstr "-T <terminal>\tDefineix el tipus de terminal"

msgid "-u <vimrc>\t\tUse <vimrc> instead of any .vimrc"
msgstr "-u <vimrc>\t\tUsa <vimrc> en lloc de qualsevol altre .vimrc"

msgid "-U <gvimrc>\t\tUse <gvimrc> instead of any .gvimrc"
msgstr "-U <gvimrc>\t\tUsa <gvimrc> en lloc de qualsevol altre .gvimrc"

msgid "--noplugin\t\tDon't load plugin scripts"
msgstr "--noplugin\t\tNo carrega cap plugin"

msgid "-p[N]\t\tOpen N tab pages (default: one for each file)"
msgstr "-p[N]\t\tObre N pestanyes (per omissió: una per fitxer)"

msgid "-o[N]\t\tOpen N windows (default: one for each file)"
msgstr "-o[N]\t\tObre N finestres (per omissió: una per fitxer)"

msgid "-O[N]\t\tLike -o but split vertically"
msgstr "-O[N]\t\tCom -o però amb divisions verticals"

msgid "+\t\t\tStart at end of file"
msgstr "+\t\t\tComença al final del fitxer"

msgid "+<lnum>\t\tStart at line <lnum>"
msgstr "+<lnúm>\t\tComença a la línia <lnúm>"

msgid "--cmd <command>\tExecute <command> before loading any vimrc file"
msgstr "--cmd <ordre>\tExecuta <ordre> abans de llegir els fitxers vimrc"

msgid "-c <command>\t\tExecute <command> after loading the first file"
msgstr "-c <ordre>\t\tExecuta <ordre> després de carregar el primer fitxer"

msgid "-S <session>\t\tSource file <session> after loading the first file"
msgstr "-S <fitxer>\t\tEvalua <fitxer> un cop carregat el primer fitxer"

msgid "-s <scriptin>\tRead Normal mode commands from file <scriptin>"
msgstr "-s <script>\t\tLlegeix ordres del mode Normal del fitxer <script>"

msgid "-w <scriptout>\tAppend all typed commands to file <scriptout>"
msgstr "-w <script>\t\tAfegeix totes les ordres executades al fitxer <script>"

msgid "-W <scriptout>\tWrite all typed commands to file <scriptout>"
msgstr "-W <script>\t\tEscriu totes les ordres executades al fitxer <script>"

msgid "-x\t\t\tEdit encrypted files"
msgstr "-x\t\t\tEdita fitxers amb xifrat"

msgid "-display <display>\tConnect vim to this particular X-server"
msgstr "-display <pantalla>\tConnecta el Vim a un servidor X particular"

msgid "-X\t\t\tDo not connect to X server"
msgstr "-X\t\t\tNo es connecta a cap servidor X"

msgid "--remote <files>\tEdit <files> in a Vim server if possible"
msgstr "--remote <fitxers>\tEdita <fitxers> en un servidor Vim, si és possible"

msgid "--remote-silent <files> Same, don't complain if there is no server"
msgstr "--remote-silent <fitxers> Igual, no es queixa si no hi ha servidor"

msgid "--remote-wait <files> As --remote but wait for files to have been edited"
msgstr "--remote-wait <fitxers> Com --remote, però espera que s'editin els fitxers"

msgid "--remote-wait-silent <files> Same, don't complain if there is no server"
msgstr "--remote-wait-silent <fitxers> Igual, no es queixa si no hi ha servidor"

msgid "--remote-tab <files> As --remote but open tab page for each file"
msgstr "--remote-tab <fitxers> Com --remote, però obre una pestanya per fitxer"

msgid "--remote-send <keys>\tSend <keys> to a Vim server and exit"
msgstr "--remote-send <tecles> Envia <tecles> a un servidor Vim i surt"

msgid "--remote-expr <expr>\tEvaluate <expr> in a Vim server and print result"
msgstr "--remote-expr <expr>\tEvaula <expr> en un servidor Vim i mostra el resultat"

msgid "--serverlist\t\tList available Vim server names and exit"
msgstr "--serverlist\t\tLlista els noms dels servidors Vim accessibles"

msgid "--servername <name>\tSend to/become the Vim server <name>"
msgstr "--servername <nom>\tEnvia a o es converteix en servidor Vim <nom>"

msgid "-i <viminfo>\t\tUse <viminfo> instead of .viminfo"
msgstr "-i <viminfo>\t\tUsa <viminfo> en lloc de .viminfo"

msgid "-h or --help\tPrint Help (this message) and exit"
msgstr "-h o  --help\tMostra aquesta ajuda i surt"

msgid "--version\t\tPrint version information and exit"
msgstr "--version\t\tMostra informació sobre la versió i surt"

msgid ""
"\n"
"Arguments recognised by gvim (Motif version):\n"
msgstr ""
"\n"
"Arguments reconeguts pel gvim (versió Motif):\n"

msgid ""
"\n"
"Arguments recognised by gvim (neXtaw version):\n"
msgstr ""
"\n"
"Arguments reconeguts pel gvim (versió neXtaw>:\n"

msgid ""
"\n"
"Arguments recognised by gvim (Athena version):\n"
msgstr ""
"\n"
"Arguments reconeguts pel gvim (versió Athena):\n"

msgid "-display <display>\tRun vim on <display>"
msgstr "-display <pantalla>\tExecuta vim a <pantalla>"

msgid "-iconic\t\tStart vim iconified"
msgstr "-iconic\t\tComença iconificat"

msgid "-name <name>\t\tUse resource as if vim was <name>"
msgstr "-name <nom>\t\tUsa els recursos com si vim fós <nom>"

msgid "\t\t\t (Unimplemented)\n"
msgstr "\t\t\t (No implementat)\n"

msgid "-background <color>\tUse <color> for the background (also: -bg)"
msgstr "-background <color>\tUsa <color> pel fons (també: -bg)"

msgid "-foreground <color>\tUse <color> for normal text (also: -fg)"
msgstr "-foreground <color>\tUsa <color> pel text normal (també: -fg)"

msgid "-font <font>\t\tUse <font> for normal text (also: -fn)"
msgstr "-font <fosa>\tUsa <fosa> pel text normal (també: -fn)"

msgid "-boldfont <font>\tUse <font> for bold text"
msgstr "-boldfont <fosa>\tUsa <fosa> pel text en negreta"

msgid "-italicfont <font>\tUse <font> for italic text"
msgstr "-italicfont <fosa>\tUsa <fosa> pel text en cursiva"

msgid "-geometry <geom>\tUse <geom> for initial geometry (also: -geom)"
msgstr "-geometry <geom>\tUsa <geom> com a geometria inicial (també: -geom)"

msgid "-borderwidth <width>\tUse a border width of <width> (also: -bw)"
msgstr "-borderwidth <amplada>\tUsa un marge d'amplada <amplada> (també: -bw)"

msgid "-scrollbarwidth <width> Use a scrollbar width of <width> (also: -sw)"
msgstr "-scrollbarwidth <amplada> Amplada de la barra de desplaçament (també: -sw)"

msgid "-menuheight <height>\tUse a menu bar height of <height> (also: -mh)"
msgstr "-menuheight <alçada>\tAlçada de la barra de menú (també: -mh)"

msgid "-reverse\t\tUse reverse video (also: -rv)"
msgstr "-reverse\t\tUsa el mode de video invers (també: -rv)"

msgid "+reverse\t\tDon't use reverse video (also: +rv)"
msgstr "+reverse\t\tNo usa el mode de video invers (també: +rv)"

msgid "-xrm <resource>\tSet the specified resource"
msgstr "-xrm <recurs>\tEstableix el recurs especificat"

msgid ""
"\n"
"Arguments recognised by gvim (RISC OS version):\n"
msgstr ""
"\n"
"Arguments reconeguts pel gvim (versió RISC OS):\n"

msgid "--columns <number>\tInitial width of window in columns"
msgstr "--columns <nombre>\tAmplada inicial de la finestra en columnes"

msgid "--rows <number>\tInitial height of window in rows"
msgstr "--rows <nombre>\tAlçada inicial de la finestra en files"

msgid ""
"\n"
"Arguments recognised by gvim (GTK+ version):\n"
msgstr ""
"\n"
"Arguments reconeguts pel gvim (versió GTK+):\n"

msgid "-display <display>\tRun vim on <display> (also: --display)"
msgstr "-display <pantalla>\tExecuta vim a <pantalla> (també: --display)"

msgid "--role <role>\tSet a unique role to identify the main window"
msgstr "--role <rol>\t\tUsa un únic rol per identificar la finestra principal"

msgid "--socketid <xid>\tOpen Vim inside another GTK widget"
msgstr "--socketid <xid>\tObre el vim dins d'una altra aplicació GTK"

msgid "-P <parent title>\tOpen Vim inside parent application"
msgstr "-P <títol pare>\tObre el Vim en una aplicació pare"

msgid "No display"
msgstr "No hi ha cap pantalla"

#. Failed to send, abort.
msgid ": Send failed.\n"
msgstr ": Error en enviar.\n"

#. Let vim start normally.
msgid ": Send failed. Trying to execute locally\n"
msgstr ": Error en enviar. Intentant l'execució local\n"

#, c-format
msgid "%d of %d edited"
msgstr "editat %d de %d"

msgid "No display: Send expression failed.\n"
msgstr "No hi ha cap pantalla: Error en enviar l'expressió.\n"

msgid ": Send expression failed.\n"
msgstr ": Error en enviar l'expressió.\n"

msgid "No marks set"
msgstr "No hi ha marques definides"

#, c-format
msgid "E283: No marks matching \"%s\""
msgstr "E283: Cap marca coincideix amb \"%s\""

#. Highlight title
msgid ""
"\n"
"mark line col file/text"
msgstr ""
"\n"
"marca lín col fitxer/text"

#. Highlight title
msgid ""
"\n"
" jump line col file/text"
msgstr ""
"\n"
" salt lín col fitxer/text"

#. Highlight title
msgid ""
"\n"
"change line col text"
msgstr ""
"\n"
"canvi línia col text"

#, c-format
msgid ""
"\n"
"# File marks:\n"
msgstr ""
"\n"
"# Marques de fitxer:\n"

#. Write the jumplist with -'
#, c-format
msgid ""
"\n"
"# Jumplist (newest first):\n"
msgstr ""
"\n"
"# Llista de salts (de més a menys recent):\n"

#, c-format
msgid ""
"\n"
"# History of marks within files (newest to oldest):\n"
msgstr ""
"\n"
"# Historial de marques en fitxers (de més a menys recent):\n"

msgid "Missing '>'"
msgstr "Falta un '>'"

msgid "E543: Not a valid codepage"
msgstr "E543: No és un codi de pàgina vàlid"

msgid "E284: Cannot set IC values"
msgstr "E284: No s'han pogut establir els valors del context d'entrada"

msgid "E285: Failed to create input context"
msgstr "E285: Error en crear el context d'entrada"

msgid "E286: Failed to open input method"
msgstr "E286: Error en obrir el mètode d'entrada"

msgid "E287: Warning: Could not set destroy callback to IM"
msgstr "E287: Atenció: No s'ha pogut establir el callback de destrucció a IM"

msgid "E288: input method doesn't support any style"
msgstr "E288: el mètode d'entrada no suporta cap estil"

msgid "E289: input method doesn't support my preedit type"
msgstr "E289: el mètode d'entrada no suporta el tipus de preedició"

msgid "E290: over-the-spot style requires fontset"
msgstr "E290: L'estil over-the-spot requereix un conjunt de tipus"

msgid "E291: Your GTK+ is older than 1.2.3. Status area disabled"
msgstr "E291: La llibreria GTK+ és anterior a 1.2.3. Es deshabilita l'àrea d'estat"

msgid "E292: Input Method Server is not running"
msgstr "E292: El servidor de mètodes d'entrada (IMS) no està funcionant"

msgid "E293: block was not locked"
msgstr "E293: El bloc no estava bloquejat"

msgid "E294: Seek error in swap file read"
msgstr "E294: Error de posició quan es llegia el fitxer d'intercanvi"

msgid "E295: Read error in swap file"
msgstr "E295: Error de lectura en el fitxer d'intercanvi"

msgid "E296: Seek error in swap file write"
msgstr "E296: Error de posició quan s'escrivia el fitxer d'intercanvi"

msgid "E297: Write error in swap file"
msgstr "E297: Error d'escriptura en el fitxer d'intercanvi"

msgid "E300: Swap file already exists (symlink attack?)"
msgstr "E300: El fitxer d'intercanvi encara existeix"

msgid "E298: Didn't get block nr 0?"
msgstr "E298: No s'ha pogut obtenir el bloc 0?"

msgid "E298: Didn't get block nr 1?"
msgstr "E298: No s'ha pogut obtenir el bloc 1?"

msgid "E298: Didn't get block nr 2?"
msgstr "E298: No s'ha pogut obtenir el bloc 3?"

#. could not (re)open the swap file, what can we do????
msgid "E301: Oops, lost the swap file!!!"
msgstr "E301: Ep! El fitxer d'intercanvi s'ha perdut!!!"

msgid "E302: Could not rename swap file"
msgstr "E302: No s'ha pogut reanomenar el fitxer d'intercanvi"

#, c-format
msgid "E303: Unable to open swap file for \"%s\", recovery impossible"
msgstr "E303: Error en obrir el fitxer d'intercanvi de \"%s\", no es podrà recuperar"

msgid "E304: ml_upd_block0(): Didn't get block 0??"
msgstr "E304: ml_upd_block0(): No s'ha obtingut el bloc 0??"

#, c-format
msgid "E305: No swap file found for %s"
msgstr "E305: No s'ha trobat el fitxer d'intercanvi de %s"

msgid "Enter number of swap file to use (0 to quit): "
msgstr "Entreu el número del fitxer d'intercanvi a utilitzar (0 per sortir): "

#, c-format
msgid "E306: Cannot open %s"
msgstr "E306: No s'ha pogut obrir %s"

msgid "Unable to read block 0 from "
msgstr "No s'ha pogut llegir el bloc 0 de "

msgid ""
"\n"
"Maybe no changes were made or Vim did not update the swap file."
msgstr ""
"\n"
"O bé no s'han fet canvis, o el Vim no ha actualitzat el fitxer d'intercanvi."

msgid " cannot be used with this version of Vim.\n"
msgstr " no es pot utilitzar amb aquesta versió de Vim.\n"

msgid "Use Vim version 3.0.\n"
msgstr "Useu Vim versió 3.0.\n"

#, c-format
msgid "E307: %s does not look like a Vim swap file"
msgstr "E307: %s no sembla un fitxer d'intercanvi de Vim"

msgid " cannot be used on this computer.\n"
msgstr " no es pot utilitzar en aquest ordinador.\n"

msgid "The file was created on "
msgstr "El fitxer va ser creat el "

msgid ""
",\n"
"or the file has been damaged."
msgstr ""
",\n"
"o el fitxer està fet malbé."

msgid " has been damaged (page size is smaller than minimum value).\n"
msgstr " ha estat danyat (la mida de pàgina és inferior al valor mínim).\n"

#, c-format
msgid "Using swap file \"%s\""
msgstr "S'està utilitzant el fitxer d'intercanvi \"%s\""

#, c-format
msgid "Original file \"%s\""
msgstr "Fitxer original \"%s\""

msgid "E308: Warning: Original file may have been changed"
msgstr "E308: Atenció: El fitxer original pot haver canviat"

#, c-format
msgid "E309: Unable to read block 1 from %s"
msgstr "E309: No s'ha pogut llegir el bloc 1 de %s"

msgid "???MANY LINES MISSING"
msgstr "???FALTEN MOLTES LÍNIES"

msgid "???LINE COUNT WRONG"
msgstr "???RECOMPTE DE LÍNIES INCORRECTE"

msgid "???EMPTY BLOCK"
msgstr "???BLOC BUIT"

msgid "???LINES MISSING"
msgstr "???FALTEN LÍNIES"

#, c-format
msgid "E310: Block 1 ID wrong (%s not a .swp file?)"
msgstr "E310: L'ID del bloc 1 no és correcta (%s no és un fitxer .swp?)"

msgid "???BLOCK MISSING"
msgstr "???FALTA UN BLOC"

msgid "??? from here until ???END lines may be messed up"
msgstr "??? Des d'aquí fins ???FINAL les línies poden estar equivocades"

msgid "??? from here until ???END lines may have been inserted/deleted"
msgstr "??? Des d'aquí fins ???FINAL hi pot haver línies inserides/eliminades"

msgid "???END"
msgstr "???FINAL"

msgid "E311: Recovery Interrupted"
msgstr "E311: S'ha interromput la recuperació"

msgid "E312: Errors detected while recovering; look for lines starting with ???"
msgstr "E312: S'han detectat errors en la recuperació; busqueu línies amb ???"

msgid "See \":help E312\" for more information."
msgstr "Vegeu \":help E312\" per a més informació."

msgid "Recovery completed. You should check if everything is OK."
msgstr "S'ha completat la recuperació. Haurieu de revisar que tot sigui correcte."

msgid ""
"\n"
"(You might want to write out this file under another name\n"
msgstr ""
"\n"
"(Potser voleu desar aquest fitxer amb un altre nom\n"

msgid "and run diff with the original file to check for changes)\n"
msgstr "i fer un diff amb el fitxer original per veure els canvis)\n"

msgid ""
"Delete the .swp file afterwards.\n"
"\n"
msgstr ""
"Elimina el fitxer .swp tot seguit.\n"
"\n"

#. use msg() to start the scrolling properly
msgid "Swap files found:"
msgstr "Fitxers d'intercanvi trobats:"

msgid "  In current directory:\n"
msgstr "  En el directori actual:\n"

msgid "  Using specified name:\n"
msgstr "  Usant el nom especificat:\n"

msgid "  In directory "
msgstr "  En el directori "

msgid "   -- none --\n"
msgstr "   -- cap --\n"

msgid "     owned by: "
msgstr "   propietat de: "

msgid "  dated: "
msgstr "  amb data: "

msgid "       dated: "
msgstr "     amb data: "

msgid "     [from Vim version 3.0]"
msgstr "     [del Vim versió 3.0]"

msgid "     [does not look like a Vim swap file]"
msgstr "     [no sembla un fitxer d'intercanvi de Vim]"

msgid "     file name: "
msgstr "  nom del fitxer: "

msgid ""
"\n"
"     modified: "
msgstr ""
"\n"
"     modificat: "

msgid "YES"
msgstr "SÍ"

msgid "no"
msgstr "no"

msgid ""
"\n"
"     user name: "
msgstr ""
"\n"
"  nom de l'usuari: "

msgid "  host name: "
msgstr "  màquina: "

msgid ""
"\n"
"     host name: "
msgstr ""
"\n"
"      màquina: "

msgid ""
"\n"
"    process ID: "
msgstr ""
"\n"
"   ID del procés: "

msgid " (still running)"
msgstr " (encara funcionant)"

msgid ""
"\n"
"     [not usable with this version of Vim]"
msgstr ""
"\n"
"     [no usable amb aquesta versió de Vim]"

msgid ""
"\n"
"     [not usable on this computer]"
msgstr ""
"\n"
"     [no usable en aquesta computadora]"

msgid "     [cannot be read]"
msgstr "     [no es pot llegir]"

msgid "     [cannot be opened]"
msgstr "     [no es pot obrir]"

msgid "E313: Cannot preserve, there is no swap file"
msgstr "E313: No s'ha pogut preservar, no hi ha fitxer d'intercanvi"

msgid "File preserved"
msgstr "S'ha preservat el fitxer"

msgid "E314: Preserve failed"
msgstr "E314: La preservació ha fallat"

#, c-format
msgid "E315: ml_get: invalid lnum: %ld"
msgstr "E315: ml_get: lnum no vàlid: %ld"

#, c-format
msgid "E316: ml_get: cannot find line %ld"
msgstr "E316: ml_get: no s'ha trobat la línia %ld"

msgid "E317: pointer block id wrong 3"
msgstr "E317: Punter a la id d'un bloc incorrecte 3"

msgid "stack_idx should be 0"
msgstr "stack_idx hauria de ser 0"

msgid "E318: Updated too many blocks?"
msgstr "E318: S'han actualitzat massa blocs?"

msgid "E317: pointer block id wrong 4"
msgstr "E317: Punter a la id d'un bloc incorrecte 4"

msgid "deleted block 1?"
msgstr "s'ha eliminat el bloc 1?"

#, c-format
msgid "E320: Cannot find line %ld"
msgstr "E320: No s'ha trobat la línia %ld"

msgid "E317: pointer block id wrong"
msgstr "E317: Punter a la id d'un bloc incorrecte"

msgid "pe_line_count is zero"
msgstr "po_line_count és zero"

#, c-format
msgid "E322: line number out of range: %ld past the end"
msgstr "E322: Nombre de línia fora d'abast: %ld passat el final"

#, c-format
msgid "E323: line count wrong in block %ld"
msgstr "E323: Comptador de línia incorrecte al bloc %ld"

msgid "Stack size increases"
msgstr "La mida de la pila s'incrementa"

msgid "E317: pointer block id wrong 2"
msgstr "E317: Punter a la id d'un bloc incorrecte 2"

#, c-format
msgid "E773: Symlink loop for \"%s\""
msgstr "E773: Bucle d'enllaços simbòlics per a \"%s\""

msgid "E325: ATTENTION"
msgstr "E325: ATENCIÓ"

msgid ""
"\n"
"Found a swap file by the name \""
msgstr ""
"\n"
"S'ha trobat un fitxer d'intercanvi de nom \""

msgid "While opening file \""
msgstr "Mentre s'obria el fitxer \""

msgid "   NEWER than swap file!\n"
msgstr "   MÉS NOU que el fitxer d'intercanvi!\n"

#. Some of these messages are long to allow translation to
#. * other languages.
msgid ""
"\n"
"(1) Another program may be editing the same file.\n"
"  If this is the case, be careful not to end up with two\n"
"  different instances of the same file when making changes.\n"
msgstr ""
"\n"
"(1) Un altre programa pot estar editant aquest mateix fitxer.\n"
"  En aquest cas, aneu amb compte de no acabar amb dues\n"
"  instàncies diferents del mateix fitxer quan feu canvis.\n"

msgid "  Quit, or continue with caution.\n"
msgstr "  Sortiu, o continueu amb precaució.\n"

msgid ""
"\n"
"(2) An edit session for this file crashed.\n"
msgstr ""
"\n"
"(2) El Vim s'ha estrellat mentre s'editava aquest fitxer.\n"

msgid "  If this is the case, use \":recover\" or \"vim -r "
msgstr "  En aquest cas, useu \":recover\" o bé \"vim -r "

msgid ""
"\"\n"
"  to recover the changes (see \":help recovery\").\n"
msgstr ""
"\"\n"
"  per recuperar els canvis (vegeu \":help recovery\").\n"

msgid "  If you did this already, delete the swap file \""
msgstr "  Si ja ho heu fet, elimineu el fitxer \""

msgid ""
"\"\n"
"  to avoid this message.\n"
msgstr ""
"\"\n"
"  per evitar aquest missatge.\n"

msgid "Swap file \""
msgstr "El fitxer d'intercanvi \""

msgid "\" already exists!"
msgstr "\" ja existeix!"

msgid "VIM - ATTENTION"
msgstr "VIM - ATENCIÓ"

msgid "Swap file already exists!"
msgstr "El fitxer d'intercanvi ja existeix!"

msgid ""
"&Open Read-Only\n"
"&Edit anyway\n"
"&Recover\n"
"&Quit\n"
"&Abort"
msgstr ""
"&Obrir només-lectura\n"
"&Editar igualment\n"
"&Recuperar\n"
"&Sortir\n"
"&Avortar"

msgid ""
"&Open Read-Only\n"
"&Edit anyway\n"
"&Recover\n"
"&Delete it\n"
"&Quit\n"
"&Abort"
msgstr ""
"&Obrir només-lectura\n"
"&Editar igualment\n"
"&Recuperar\n"
"E&liminar-lo\n"
"&Sortir\n"
"&Avortar"

msgid "E326: Too many swap files found"
msgstr "E326: S'han trobat massa fitxers d'intercanvi"

msgid "E327: Part of menu-item path is not sub-menu"
msgstr "E327: Part de l'ubicació del menú no és submenú"

msgid "E328: Menu only exists in another mode"
msgstr "E328: El menú només existeix en un altre mode"

#, c-format
msgid "E329: No menu \"%s\""
msgstr "E329: No hi ha cap menú \"%s\""

#. Only a mnemonic or accelerator is not valid.
msgid "E792: Empty menu name"
msgstr "E792: Nom de menú buit"

msgid "E330: Menu path must not lead to a sub-menu"
msgstr "E330: L'ubicació del menú no pot portar a un submenú"

msgid "E331: Must not add menu items directly to menu bar"
msgstr "E331: No es poden afegir ítems de menú directament a la barra de menú"

msgid "E332: Separator cannot be part of a menu path"
msgstr "E332: Un separador no pot formar part de l'ubicació de menú"

#. Now we have found the matching menu, and we list the mappings
#. Highlight title
msgid ""
"\n"
"--- Menus ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Menús ---"

msgid "Tear off this menu"
msgstr "Estripa aquest menú"

msgid "E333: Menu path must lead to a menu item"
msgstr "E333: L'ubicació de menú ha de portar a un ítem de menú"

#, c-format
msgid "E334: Menu not found: %s"
msgstr "E334: No s'ha trobat el menú: %s"

#, c-format
msgid "E335: Menu not defined for %s mode"
msgstr "E335: El menú no està definit pel mode %s"

msgid "E336: Menu path must lead to a sub-menu"
msgstr "E336: L'ubicació de menú ha de portar a un submenú"

msgid "E337: Menu not found - check menu names"
msgstr "E337: No s'ha trobat el menú - reviseu els noms dels menús"

#, c-format
msgid "Error detected while processing %s:"
msgstr "S'ha detectat un error en processar %s:"

#, c-format
msgid "line %4ld:"
msgstr "línia %4ld:"

#, c-format
msgid "E354: Invalid register name: '%s'"
msgstr "E354: El nom de registre no és vàlid: '%s'"

msgid "Messages maintainer: Bram Moolenaar <Bram@vim.org>"
msgstr "Traducció dels missatges: Ernest Adrogué <eadrogue@gmx.net>"

msgid "Interrupt: "
msgstr "Interrupció: "

msgid "Press ENTER or type command to continue"
msgstr "Premeu ENTRAR o introduïu una ordre per a continuar"

#, c-format
msgid "%s line %ld"
msgstr "%s línia %ld"

msgid "-- More --"
msgstr "-- Més --"

msgid " SPACE/d/j: screen/page/line down, b/u/k: up, q: quit "
msgstr " ESPAI/d/j: pantalla/pàgina/línia avall, b/u/k: amunt, q: sortir "

msgid "Question"
msgstr "Pregunta"

msgid ""
"&Yes\n"
"&No"
msgstr ""
"&Sí\n"
"&No"

msgid ""
"&Yes\n"
"&No\n"
"Save &All\n"
"&Discard All\n"
"&Cancel"
msgstr ""
"&Sí\n"
"&No\n"
"Desa-ho &tot\n"
"&Descarta-ho tot\n"
"&Cancel·la"

msgid "Select Directory dialog"
msgstr "Diàleg de selecció de directori"

msgid "Save File dialog"
msgstr "Diàleg de desar fitxer"

msgid "Open File dialog"
msgstr "Diàleg d'obrir fitxer"

#. TODO: non-GUI file selector here
msgid "E338: Sorry, no file browser in console mode"
msgstr "E338: No hi ha un explorador de fitxers en mode consola"

msgid "E766: Insufficient arguments for printf()"
msgstr "E766: Falten arguments per a printf()"

msgid "E767: Too many arguments to printf()"
msgstr "E767: Sobren arguments per a printf()"

msgid "W10: Warning: Changing a readonly file"
msgstr "W10: Atenció: S'està canviant un fitxer de només lectura"

msgid "Type number or click with mouse (<Enter> cancels): "
msgstr "Introduïu un número o feu clic amb el ratolí (<Entrar> per a cancel·lar): "

msgid "Choice number (<Enter> cancels): "
msgstr "Trieu un número (<Entrar> per a cancel·lar): "

msgid "1 more line"
msgstr "1 línia més"

msgid "1 line less"
msgstr "1 línia menys"

#, c-format
msgid "%ld more lines"
msgstr "%ld línies més"

#, c-format
msgid "%ld fewer lines"
msgstr "%ld línies menys"

msgid " (Interrupted)"
msgstr " (Interromput)"

msgid "Beep!"
msgstr "Bip!"

msgid "Vim: preserving files...\n"
msgstr "Vim: preservant els fitxers...\n"

#. close all memfiles, without deleting
msgid "Vim: Finished.\n"
msgstr "Vim: Finalitzat.\n"

#, c-format
msgid "ERROR: "
msgstr "ERROR: "

#, c-format
msgid ""
"\n"
"[bytes] total alloc-freed %lu-%lu, in use %lu, peak use %lu\n"
msgstr ""
"\n"
"[octets] total assignat-alliberat %lu-%lu, en ús %lu, màxim ús %lu\n"

#, c-format
msgid ""
"[calls] total re/malloc()'s %lu, total free()'s %lu\n"
"\n"
msgstr ""
"[crides] total re/malloc() %lu, total free() %lu\n"
"\n"

msgid "E340: Line is becoming too long"
msgstr "E340: La línia s'està tornant massa llarga"

#, c-format
msgid "E341: Internal error: lalloc(%ld, )"
msgstr "E341: Error intern: lalloc(%ld, )"

#, c-format
msgid "E342: Out of memory! (allocating %lu bytes)"
msgstr "E342: Memòria exhaurida! (assignant %lu octets)"

#, c-format
msgid "Calling shell to execute: \"%s\""
msgstr "S'està cridant l'intèrpret d'ordres per executar: \"%s\""

msgid "E545: Missing colon"
msgstr "E545: Falta un caràcter \":\""

msgid "E546: Illegal mode"
msgstr "E546: Mode il·legal"

msgid "E547: Illegal mouseshape"
msgstr "E547: La forma del punter del ratolí és il·legal"

msgid "E548: digit expected"
msgstr "E548: S'esperava un dígit"

msgid "E549: Illegal percentage"
msgstr "E549: Percentatge il·legal"

msgid "Enter encryption key: "
msgstr "Introduïu la clau de xifrat: "

msgid "Enter same key again: "
msgstr "Introduïu la mateixa clau un altre cop: "

msgid "Keys don't match!"
msgstr "La claus no coincideixen!"

#, c-format
msgid "E343: Invalid path: '**[number]' must be at the end of the path or be followed by '%s'."
msgstr "E343: Path no vàlid: '**[núm]' ha d'estar al final del path, o seguit de '%s'"

#, c-format
msgid "E344: Can't find directory \"%s\" in cdpath"
msgstr "E344: No s'ha trobat el directori \"%s\" en el cdpath"

#, c-format
msgid "E345: Can't find file \"%s\" in path"
msgstr "E345: No s'ha trobat el fitxer \"%s\" en el path"

#, c-format
msgid "E346: No more directory \"%s\" found in cdpath"
msgstr "E346: No s'ha trobat cap més directori \"%s\" en el cdpath"

#, c-format
msgid "E347: No more file \"%s\" found in path"
msgstr "E347: No s'ha trobat cap més fitxer \"%s\" en el path"

#. Get here when the server can't be found.
msgid "Cannot connect to Netbeans #2"
msgstr "No s'ha pogut connectar amb Netbeans #2"

msgid "Cannot connect to Netbeans"
msgstr "No s'ha pogut connectar amb Netbeans"

#, c-format
msgid "E668: Wrong access mode for NetBeans connection info file: \"%s\""
msgstr "E668: Mode d'accés incorrecte per al fitxer d'info de la connexió NetBeans: \"%s\""

msgid "read from Netbeans socket"
msgstr "lectura d'un socket Netbeans"

#, c-format
msgid "E658: NetBeans connection lost for buffer %ld"
msgstr "E658: S'ha perdut la connexió NetBeans per al buffer %ld"

msgid "E505: "
msgstr "E505:"

msgid "E774: 'operatorfunc' is empty"
msgstr "E774: 'operatorfunc' no conté res"

msgid "E775: Eval feature not available"
msgstr "E775: La funció eval no està disponible"

msgid "Warning: terminal cannot highlight"
msgstr "Atenció: el terminal no suporta ressalt"

msgid "E348: No string under cursor"
msgstr "E348: No hi ha cap cadena sota el cursor"

msgid "E349: No identifier under cursor"
msgstr "E349: No hi ha cap identificador sota el cursor"

msgid "E352: Cannot erase folds with current 'foldmethod'"
msgstr "E352: No es poden eliminar plecs amb el 'foldmethod' actual"

msgid "E664: changelist is empty"
msgstr "E664: La llista de canvis no conté res"

msgid "E662: At start of changelist"
msgstr "E662: A l'inici de la llista de canvis"

msgid "E663: At end of changelist"
msgstr "E663: A l'inici de la llista de canvis"

# amplada 53 caràcters
msgid "Type :quit<Enter> to exit Vim"
msgstr "Feu :quit<Entrar> per sortir"

#, c-format
msgid "1 line %sed 1 time"
msgstr "1 línia %sada 1 vegada"

#, c-format
msgid "1 line %sed %d times"
msgstr "1 línia %sada %d vegades"

#, c-format
msgid "%ld lines %sed 1 time"
msgstr "%ld línies %sades 1 vegada"

#, c-format
msgid "%ld lines %sed %d times"
msgstr "%ld línies %sades %d vegades"

#, c-format
msgid "%ld lines to indent... "
msgstr "%ld línies a sagnar... "

msgid "1 line indented "
msgstr "1 línia sagnada "

#, c-format
msgid "%ld lines indented "
msgstr "%ld línies sagnades "

msgid "E748: No previously used register"
msgstr "E748: No hi ha cap registre usat amb anterioritat"

#. must display the prompt
msgid "cannot yank; delete anyway"
msgstr "no s'ha pogut copiar; voleu elimiar el text de totes maneres"

msgid "1 line changed"
msgstr "1 línia canviada"

#, c-format
msgid "%ld lines changed"
msgstr "%ld línies canviades"

#, c-format
msgid "freeing %ld lines"
msgstr "alliberant %ld línies"

msgid "block of 1 line yanked"
msgstr "bloc d'1 línia copiat"

msgid "1 line yanked"
msgstr "1 línia copiada"

#, c-format
msgid "block of %ld lines yanked"
msgstr "bloc de %ld línies copiat"

#, c-format
msgid "%ld lines yanked"
msgstr "%ld línies copiades"

#, c-format
msgid "E353: Nothing in register %s"
msgstr "E353: No hi ha res en el registre %s"

#. Highlight title
msgid ""
"\n"
"--- Registers ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Registres ---"

msgid "Illegal register name"
msgstr "El nom de registre és il·legal"

#, c-format
msgid ""
"\n"
"# Registers:\n"
msgstr ""
"\n"
"# Registres:\n"

#, c-format
msgid "E574: Unknown register type %d"
msgstr "E574: El tipus de registre %d és desconegut"

#, c-format
msgid "%ld Cols; "
msgstr "%ld Cols; "

#, c-format
msgid "Selected %s%ld of %ld Lines; %ld of %ld Words; %ld of %ld Bytes"
msgstr "Selecció %s%ld de %ld Línies; %ld de %ld Paraules; %ld de %ld Octets"

#, c-format
msgid "Selected %s%ld of %ld Lines; %ld of %ld Words; %ld of %ld Chars; %ld of %ld Bytes"
msgstr "Selecció %s%ld de %ld Línies; %ld de %ld Paraules; %ld de %ld Caràcters; %ld de %ld Octets"

#, c-format
msgid "Col %s of %s; Line %ld of %ld; Word %ld of %ld; Byte %ld of %ld"
msgstr "Col %s de %s; Línia %ld de %ld; Paraula %ld de %ld; Octet %ld de %ld"

#, c-format
msgid "Col %s of %s; Line %ld of %ld; Word %ld of %ld; Char %ld of %ld; Byte %ld of %ld"
msgstr "Col %s de %s; Línia %ld de %ld; Paraula %ld de %ld; Caràcter %ld de %ld; Octet %ld de %ld"

#, c-format
msgid "(+%ld for BOM)"
msgstr "(+%ld per la BOM)"

msgid "%<%f%h%m%=Page %N"
msgstr "%<%f%h%m%=Pàgina %N"

msgid "Thanks for flying Vim"
msgstr "Gràcies per utilitzar el Vim"

msgid "E518: Unknown option"
msgstr "E518: L'opció és desconeguda"

msgid "E519: Option not supported"
msgstr "E519: L'opció no està suportada"

msgid "E520: Not allowed in a modeline"
msgstr "E520: No està permès en una línia de mode"

msgid "E521: Number required after ="
msgstr "E521: Es requereix un número després de ="

msgid "E522: Not found in termcap"
msgstr "E522: No s'ha trobat a la base de dades termcap"

#, c-format
msgid "E539: Illegal character <%s>"
msgstr "E539: Caràcter il·legal <%s>"

msgid "E529: Cannot set 'term' to empty string"
msgstr "E529: No es pot definir 'term' com a cadena buida"

msgid "E530: Cannot change term in GUI"
msgstr "E530: No es pot canviar de terminal en mode GUI"

msgid "E531: Use \":gui\" to start the GUI"
msgstr "E531: Useu \":gui\" per ininciar l'interfície d'usuari gràfica"

msgid "E589: 'backupext' and 'patchmode' are equal"
msgstr "E589: Les opcions 'backupext' i 'patchmode' coincideixen"

msgid "E617: Cannot be changed in the GTK+ 2 GUI"
msgstr "E617: L'interfície GTK+ 2 no permet canviar la codificació"

msgid "E524: Missing colon"
msgstr "E524: Falta un caràcter \":\""

msgid "E525: Zero length string"
msgstr "E525: La llargada de la cadena és zero"

#, c-format
msgid "E526: Missing number after <%s>"
msgstr "E526: Falta un número després de <%s>"

msgid "E527: Missing comma"
msgstr "E527: Falta una coma"

msgid "E528: Must specify a ' value"
msgstr "E528: Heu d'especificar un valor '"

msgid "E595: contains unprintable or wide character"
msgstr "E595: Conté un caràcter no imprimible o ample"

msgid "E596: Invalid font(s)"
msgstr "E596: Fosa no vàlida"

msgid "E597: can't select fontset"
msgstr "E597: No s'ha pogut seleccionar el conjunt de tipus"

msgid "E598: Invalid fontset"
msgstr "E598: El conjunt de tipus de lletra no és vàlid"

msgid "E533: can't select wide font"
msgstr "E533: No s'ha pogut seleccionar una fosa ampla"

msgid "E534: Invalid wide font"
msgstr "E534: Fosa ampla no vàlida"

#, c-format
msgid "E535: Illegal character after <%c>"
msgstr "E535: Caràcter il·legal després de <%c>"

msgid "E536: comma required"
msgstr "E536: Es requereix una coma"

#, c-format
msgid "E537: 'commentstring' must be empty or contain %s"
msgstr "E537: L'opció 'commentstring' ha d'estar indefinida o contenir %s"

msgid "E538: No mouse support"
msgstr "E538: No hi ha suport per ratolí"

msgid "E540: Unclosed expression sequence"
msgstr "E540: La seqüència d'expressions no està acabada"

msgid "E541: too many items"
msgstr "E541: Hi han massa ítems"

msgid "E542: unbalanced groups"
msgstr "E542: Grups desequilibrats"

msgid "E590: A preview window already exists"
msgstr "E590: Ja hi ha una finestra de vista prèvia"

msgid "W17: Arabic requires UTF-8, do ':set encoding=utf-8'"
msgstr "W17: L'àrab requereix UTF-8, feu ':set encoding=utf-8'"

#, c-format
msgid "E593: Need at least %d lines"
msgstr "E593: Es necessiten com a mínim %d línies"

#, c-format
msgid "E594: Need at least %d columns"
msgstr "E594: Es necessiten com a mínim %d columnes"

#, c-format
msgid "E355: Unknown option: %s"
msgstr "E355: L'opció és desconeguda: %s"

msgid ""
"\n"
"--- Terminal codes ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Codis de terminal ---"

msgid ""
"\n"
"--- Global option values ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Valors de les opcions globals ---"

msgid ""
"\n"
"--- Local option values ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Valors de les opcions locals ---"

msgid ""
"\n"
"--- Options ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Opcions ---"

msgid "E356: get_varp ERROR"
msgstr "E356: Error en get_varp()"

#, c-format
msgid "E357: 'langmap': Matching character missing for %s"
msgstr "E357: 'langmap': No s'ha trobat el caràcter corresponent a %s"

#, c-format
msgid "E358: 'langmap': Extra characters after semicolon: %s"
msgstr "E358: 'langmap': Sobren caràcters després del punt i coma: %s"

msgid "cannot open "
msgstr "no s'ha pogut obrir "

msgid "VIM: Can't open window!\n"
msgstr "VIM: No s'ha pogut obrir la finestra!\n"

msgid "Need Amigados version 2.04 or later\n"
msgstr "Es requereix Amigados versió 2.04 o posterior\n"

#, c-format
msgid "Need %s version %ld\n"
msgstr "Es requereix %s versió %ld\n"

msgid "Cannot open NIL:\n"
msgstr "No s'ha pogut obrir NIL:\n"

msgid "Cannot create "
msgstr "No s'ha pogut crear "

#, c-format
msgid "Vim exiting with %d\n"
msgstr "Vim ha finalitzat amb %d\n"

msgid "cannot change console mode ?!\n"
msgstr "no s'ha pogut canviar el mode de consola ?!\n"

msgid "mch_get_shellsize: not a console??\n"
msgstr "mch_get_shellsize: no és una consola??\n"

#. if Vim opened a window: Executing a shell may cause crashes
msgid "E360: Cannot execute shell with -f option"
msgstr "E360: No s'ha pogut executar l'intèrpret d'ordres amb l'opció -f"

msgid "Cannot execute "
msgstr "No s'ha pogut executar "

msgid "shell "
msgstr "l'intèrpret d'ordres "

msgid " returned\n"
msgstr " ha retornat\n"

msgid "ANCHOR_BUF_SIZE too small."
msgstr "un valor ANCHOR_BUF_SIZE massa petit."

msgid "I/O ERROR"
msgstr "ERROR d'E/S"

msgid "Message"
msgstr "Missatge"

msgid "'columns' is not 80, cannot execute external commands"
msgstr "L'opció 'columns' no és 80, no es poden executar ordres externes"

msgid "E237: Printer selection failed"
msgstr "E237: La selecció d'impressora ha fallat"

# a IMPRESSORA a PORT ?
#, c-format
msgid "to %s on %s"
msgstr "a %s a %s"

#, c-format
msgid "E613: Unknown printer font: %s"
msgstr "E613: Fosa d'impressió desconeguda: %s"

#, c-format
msgid "E238: Print error: %s"
msgstr "E238: Error d'impressió: %s"

#, c-format
msgid "Printing '%s'"
msgstr "S'està imprimint '%s'"

#, c-format
msgid "E244: Illegal charset name \"%s\" in font name \"%s\""
msgstr "E244: Conjunt de caràcters \"%s\" il·legal en el tipus \"%s\""

#, c-format
msgid "E245: Illegal char '%c' in font name \"%s\""
msgstr "E245: Caràcter '%c' il·legal en el tipus \"%s\""

msgid "E366: Invalid 'osfiletype' option - using Text"
msgstr "E366: L'opció 'osfiletype' no és vàlida - s'usa Text"

msgid "Vim: Double signal, exiting\n"
msgstr "Vim: S'ha rebut un doble senyal, sortint\n"

#, c-format
msgid "Vim: Caught deadly signal %s\n"
msgstr "Vim: S'ha rebut un senyal letal %s\n"

#, c-format
msgid "Vim: Caught deadly signal\n"
msgstr "Vim: S'ha rebut un senyal letal\n"

# display
#, c-format
msgid "Opening the X display took %ld msec"
msgstr "S'ha trigat %ld mseg en obrir el display X"

msgid ""
"\n"
"Vim: Got X error\n"
msgstr ""
"\n"
"Vim: Error de X\n"

# display
msgid "Testing the X display failed"
msgstr "Ha fallat la comprovació del display X"

# display
msgid "Opening the X display timed out"
msgstr "S'ha esgotat el temps mentre es tractava d'obrir el display X"

msgid ""
"\n"
"Cannot execute shell "
msgstr ""
"\n"
"No s'ha pogut executar la shell "

msgid ""
"\n"
"Cannot execute shell sh\n"
msgstr ""
"\n"
"No s'ha pogut executar la shell sh\n"

msgid ""
"\n"
"shell returned "
msgstr ""
"\n"
"la shell ha retornat "

msgid ""
"\n"
"Cannot create pipes\n"
msgstr ""
"\n"
"No s'han pogut crear canonades\n"

msgid ""
"\n"
"Cannot fork\n"
msgstr ""
"\n"
"No s'ha pogut bifurcar\n"

msgid ""
"\n"
"Command terminated\n"
msgstr ""
"\n"
"L'ordre ha finalitzat\n"

msgid "XSMP lost ICE connection"
msgstr "XSMP: s'ha perdut la connexió ICE"

#, c-format
msgid "dlerror = \"%s\""
msgstr "dlerror = \"%s\""

# display
msgid "Opening the X display failed"
msgstr "Ha fallat l'obertura del display X"

msgid "XSMP handling save-yourself request"
msgstr "XSMP: s'està duent a terme la petició save-yourself"

msgid "XSMP opening connection"
msgstr "XSMP: obrint la connexió"

msgid "XSMP ICE connection watch failed"
msgstr "XSMP: Ha fallat l'inspecció de la connexió ICE"

#, c-format
msgid "XSMP SmcOpenConnection failed: %s"
msgstr "XSMP: Ha fallat la rutina SmcOpenConnection: %s"

msgid "At line"
msgstr "A la línia"

msgid "Could not load vim32.dll!"
msgstr "No s'ha pogut carregar vim32.dll!"

msgid "VIM Error"
msgstr "Error del VIM"

msgid "Could not fix up function pointers to the DLL!"
msgstr "No s'han pogut reassignar els punters de funcions a la DLL!"

#, c-format
msgid "shell returned %d"
msgstr "la shell ha retornat %d"

#, c-format
msgid "Vim: Caught %s event\n"
msgstr "Vim: S'ha rebut un event %s\n"

msgid "close"
msgstr "de finalització"

msgid "logoff"
msgstr "de final de sessió"

msgid "shutdown"
msgstr "d'apagament del sistema"

msgid "E371: Command not found"
msgstr "E371: No s'ha trobat l'ordre"

msgid ""
"VIMRUN.EXE not found in your $PATH.\n"
"External commands will not pause after completion.\n"
"See :help win32-vimrun for more information."
msgstr ""
"El programa VIMRUN.EXE no es troba en el $PATH.\n"
"Les ordres externes no faran una pausa un cop finalitzades.\n"
"Vegeu :help win32-vimrun per a més informació."

msgid "Vim Warning"
msgstr "Vim Atenció"

#, c-format
msgid "E372: Too many %%%c in format string"
msgstr "E372: Sobren %%%c a la cadena de format"

#, c-format
msgid "E373: Unexpected %%%c in format string"
msgstr "E373: %%%c inesperat a la cadena de format"

msgid "E374: Missing ] in format string"
msgstr "E374: Falta un ] a la cadena de format"

#, c-format
msgid "E375: Unsupported %%%c in format string"
msgstr "E375: %%%c no suportat a la cadena de format"

#, c-format
msgid "E376: Invalid %%%c in format string prefix"
msgstr "E376: %%%c no vàlid en el prefix de la cadena de format"

#, c-format
msgid "E377: Invalid %%%c in format string"
msgstr "E377: %%%c no vàlid a la cadena de format"

msgid "E378: 'errorformat' contains no pattern"
msgstr "E378: L'opció 'errorformat' no conté cap patró"

msgid "E379: Missing or empty directory name"
msgstr "E379: Falta un nom de directori"

msgid "E553: No more items"
msgstr "E553: No hi ha més ítems"

#, c-format
msgid "(%d of %d)%s%s: "
msgstr "(%d de %d)%s%s: "

msgid " (line deleted)"
msgstr " (línia eliminada)"

msgid "E380: At bottom of quickfix stack"
msgstr "E380: Baix de la pila quickfix"

msgid "E381: At top of quickfix stack"
msgstr "E381: Dalt de la pila quickfix"

#, c-format
msgid "error list %d of %d; %d errors"
msgstr "llista d'errors %d de %d; %d errors"

msgid "E382: Cannot write, 'buftype' option is set"
msgstr "E382: No s'ha pogut escriure, l'opció 'buftype' no està definida"

msgid "E683: File name missing or invalid pattern"
msgstr "E683: Falta el nom de fitxer o el patró no és vàlid"

#, c-format
msgid "Cannot open file \"%s\""
msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer \"%s\""

msgid "E681: Buffer is not loaded"
msgstr "E681: El buffer no està carregat"

msgid "E777: String or List expected"
msgstr "E777: S'esperava una cadena o una llista"

#, c-format
msgid "E369: invalid item in %s%%[]"
msgstr "E369: Ítem no vàlid a %s%%[]"

msgid "E339: Pattern too long"
msgstr "E339: El patró és massa llarg"

msgid "E50: Too many \\z("
msgstr "E50: Sobren \\z("

#, c-format
msgid "E51: Too many %s("
msgstr "E51: Sobren %s("

msgid "E52: Unmatched \\z("
msgstr "E52: \\z( desequilibrat"

#, c-format
msgid "E53: Unmatched %s%%("
msgstr "E53: %s%%( desequilibrat"

#, c-format
msgid "E54: Unmatched %s("
msgstr "E54: %s( desequilibrat"

#, c-format
msgid "E55: Unmatched %s)"
msgstr "E55: %s) desequilibrat"

#, c-format
msgid "E59: invalid character after %s@"
msgstr "E59: Hi ha un caràcter no vàlid després de %s@"

#, c-format
msgid "E60: Too many complex %s{...}s"
msgstr "E60: La construcció %s{...} és massa complexa"

#, c-format
msgid "E61: Nested %s*"
msgstr "E61: %s* imbricats"

#, c-format
msgid "E62: Nested %s%c"
msgstr "E62: %s%c imbricats"

msgid "E63: invalid use of \\_"
msgstr "E63: Ús no vàlid de \\_"

#, c-format
msgid "E64: %s%c follows nothing"
msgstr "E64: No ha ha res abans de %s%c"

msgid "E65: Illegal back reference"
msgstr "E65: Referència il·legal a l'element anterior"

msgid "E66: \\z( not allowed here"
msgstr "E66: \\z( no està permès aquí"

msgid "E67: \\z1 et al. not allowed here"
msgstr "E67: \\z1 et al. no estan permesos aquí"

msgid "E68: Invalid character after \\z"
msgstr "E68: Hi ha un caràcter no vàlid després de \\z"

#, c-format
msgid "E69: Missing ] after %s%%["
msgstr "E69: Falta un ] després de %s%%["

#, c-format
msgid "E70: Empty %s%%[]"
msgstr "E70: Element %s%%[] buit"

#, c-format
msgid "E678: Invalid character after %s%%[dxouU]"
msgstr "E678: Caràcter invàlid després de %s%%[dxouU]"

#, c-format
msgid "E71: Invalid character after %s%%"
msgstr "E71: Hi ha un caràcter invàlid després de %s%%"

#, c-format
msgid "E769: Missing ] after %s["
msgstr "E769: Falta un ] després de %s["

#, c-format
msgid "E554: Syntax error in %s{...}"
msgstr "E554: Error de sintaxi a %s{...}"

msgid "External submatches:\n"
msgstr "Subcoincidències externes:\n"

msgid " VREPLACE"
msgstr " SUBSTITUIRV"

msgid " REPLACE"
msgstr " SUBSTITUIR"

# En el mode d'escriptura de dreta a esquerra
# surt el missatge «REVERSE INSERT»
msgid " REVERSE"
msgstr " INVERS"

msgid " INSERT"
msgstr " INSERIR"

msgid " (insert)"
msgstr " (inserir)"

msgid " (replace)"
msgstr " (substituir)"

msgid " (vreplace)"
msgstr " (substituirv)"

msgid " Hebrew"
msgstr " Hebreu"

msgid " Arabic"
msgstr " Àrab"

msgid " (lang)"
msgstr " (lang)"

msgid " (paste)"
msgstr " (enganxar)"

msgid " VISUAL"
msgstr " VISUAL"

msgid " VISUAL LINE"
msgstr " VISUAL LÍNIA"

msgid " VISUAL BLOCK"
msgstr " VISUAL BLOC"

msgid " SELECT"
msgstr " SELECCIONAR"

msgid " SELECT LINE"
msgstr " SELECCIÓ LÍNIA"

msgid " SELECT BLOCK"
msgstr " SELECCIÓ BLOC"

msgid "recording"
msgstr "enregistrant"

#, c-format
msgid "E383: Invalid search string: %s"
msgstr "E383: Cadena de cerca no vàlida: %s"

#, c-format
msgid "E384: search hit TOP without match for: %s"
msgstr "E384: la cerca ha arribat a DALT sense resultats per: %s"

#, c-format
msgid "E385: search hit BOTTOM without match for: %s"
msgstr "E385: la cerca ha arribat a BAIX sense resultats per: %s"

msgid "E386: Expected '?' or '/' after ';'"
msgstr "E386: S'esperava '?' o '/' després de ';'"

msgid " (includes previously listed match)"
msgstr " (inclou resultats llistats anteriorment)"

#. cursor at status line
msgid "--- Included files "
msgstr "--- Fitxers inclosos "

msgid "not found "
msgstr "no s'ha trobat"

msgid "in path ---\n"
msgstr "en el path ---\n"

msgid " (Already listed)"
msgstr " (Ja s'havia llistat)"

msgid " NOT FOUND"
msgstr " NO TROBAT"

#, c-format
msgid "Scanning included file: %s"
msgstr "Examinant el fitxer inclòs: %s"

#, c-format
msgid "Searching included file %s"
msgstr "Cercant al fitxer inclòs %s"

msgid "E387: Match is on current line"
msgstr "E387: El resultat es troba a la línia actual"

msgid "All included files were found"
msgstr "S'han trobat tots els fitxers inclosos"

msgid "No included files"
msgstr "No hi han fitxers inclosos"

msgid "E388: Couldn't find definition"
msgstr "E388: No s'ha trobat la definició"

msgid "E389: Couldn't find pattern"
msgstr "E389: No s'ha trobat el patró"

#, c-format
msgid ""
"\n"
"# Last %sSearch Pattern:\n"
"~"
msgstr ""
"\n"
"# Últim %sPatró de Cerca:\n"
"~"

msgid "E759: Format error in spell file"
msgstr "E759: Error de format en el fitxer d'ortografia"

msgid "E758: Truncated spell file"
msgstr "E758: Fitxer d'ortografia truncat"

#, c-format
msgid "Trailing text in %s line %d: %s"
msgstr "Text sobrant a %s línia %d: %s"

#, c-format
msgid "Affix name too long in %s line %d: %s"
msgstr "El nom de l'afix és massa llarg a %s línia %d: %s"

msgid "E761: Format error in affix file FOL, LOW or UPP"
msgstr "E761: Error de format en el fitxer d'afixos FOL, LOW o UPP"

msgid "E762: Character in FOL, LOW or UPP is out of range"
msgstr "E762: Caràcter a FOL, LOW o UPP fora d'abast"

msgid "Compressing word tree..."
msgstr "Comprimint l'arbre de paraules..."

msgid "E756: Spell checking is not enabled"
msgstr "E756: La correcció ortogràfica no està activada"

#, c-format
msgid "Warning: Cannot find word list \"%s.%s.spl\" or \"%s.ascii.spl\""
msgstr "Atenció: No s'ha trobat la llista de paraules \"%s.%s.spl\" o \"%s.ascii.spl\""

#, c-format
msgid "Reading spell file \"%s\""
msgstr "Llegint el fitxer d'ortografia \"%s\""

msgid "E757: This does not look like a spell file"
msgstr "E757: Això no té pinta de ser un fitxer d'ortografia"

msgid "E771: Old spell file, needs to be updated"
msgstr "E771: Fitxer d'ortografia vell, ha de ser actualitzat"

msgid "E772: Spell file is for newer version of Vim"
msgstr "E772: El fitxer d'ortografia és per a una versió més recent del Vim"

msgid "E770: Unsupported section in spell file"
msgstr "E770: Secció en el fitxer d'ortografia no suportada"

#, c-format
msgid "Warning: region %s not supported"
msgstr "Atenció: la regió %s no està suportada"

#, c-format
msgid "Reading affix file %s ..."
msgstr "Llegint el fitxer d'afixos %s ..."

#, c-format
msgid "Conversion failure for word in %s line %d: %s"
msgstr "No s'ha pogut convertir una paraula a %s línia %d: %s"

#, c-format
msgid "Conversion in %s not supported: from %s to %s"
msgstr "La conversió a %s no està suportada: de %s a %s"

#, c-format
msgid "Conversion in %s not supported"
msgstr "Conversió a %s no suportada"

#, c-format
msgid "Invalid value for FLAG in %s line %d: %s"
msgstr "Valor de marca no vàlid a %s línia %d: %s"

#, c-format
msgid "FLAG after using flags in %s line %d: %s"
msgstr "FLAG després d'usar marques a %s línia %d: %s"

#, c-format
msgid "Defining COMPOUNDFORBIDFLAG after PFX item may give wrong results in %s line %d"
msgstr "Definir COMPOUNDFORBIDFLAG després de l'element PFX pot tenir resultats inesperats a %s línia %d"

#, c-format
msgid "Defining COMPOUNDPERMITFLAG after PFX item may give wrong results in %s line %d"
msgstr "Definir COMPOUNDPERMITFLAG després de l'element PFX pot tenir resultats inesperats a %s línia %d"

#, c-format
msgid "Wrong COMPOUNDWORDMAX value in %s line %d: %s"
msgstr "Valor de COMPOUNDWORDMAX incorrecte a %s línia %d: %s"

#, c-format
msgid "Wrong COMPOUNDMIN value in %s line %d: %s"
msgstr "Valor de COMPOUNDMIN incorrecte a %s línia %d: %s"

#, c-format
msgid "Wrong COMPOUNDSYLMAX value in %s line %d: %s"
msgstr "Valor de COMPOUNDSYLMAX incorrecte a %s línia %d: %s"

#, c-format
msgid "Wrong CHECKCOMPOUNDPATTERN value in %s line %d: %s"
msgstr "Valor de CHECKCOMPOUNDPATTERN incorrecte a %s línia %d: %s"

#, c-format
msgid "Different combining flag in continued affix block in %s line %d: %s"
msgstr "Marca de combinació diferent en bloc continuat d'afixos a %s línia %d: %s"

#, c-format
msgid "Duplicate affix in %s line %d: %s"
msgstr "Afix duplicat a %s línia %d: %s"

#, c-format
msgid "Affix also used for BAD/RARE/KEEPCASE/NEEDAFFIX/NEEDCOMPOUND/NOSUGGEST in %s line %d: %s"
msgstr "Afix també utilitzat per a BAD/RARE/KEEPCASE/NEEDAFFIX/NEEDCOMPOUND/NOSUGGEST a %s línia %d: %s"

#, c-format
msgid "Expected Y or N in %s line %d: %s"
msgstr "S'esperava Y o N a %s línia %d: %s"

#, c-format
msgid "Broken condition in %s line %d: %s"
msgstr "Condició errònia a %s línia %d: %s"

#, c-format
msgid "Expected REP(SAL) count in %s line %d"
msgstr "S'esperava recompte REP(SAL) a %s línia %d"

#, c-format
msgid "Expected MAP count in %s line %d"
msgstr "S'esperava un recompte MAP a %s línia %d"

#, c-format
msgid "Duplicate character in MAP in %s line %d"
msgstr "Caràcter duplicat en un element MAP a %s línia %d"

#, c-format
msgid "Unrecognized or duplicate item in %s line %d: %s"
msgstr "Element duplicat o no reconegut a %s línia %d: %s"

#, c-format
msgid "Missing FOL/LOW/UPP line in %s"
msgstr "Falta una línia FOL/LOW/UPP a %s"

msgid "COMPOUNDSYLMAX used without SYLLABLE"
msgstr "Element COMPOUNDSYLMAX sense síl·laba"

msgid "Too many postponed prefixes"
msgstr "Sobren prefixes posposats"

msgid "Too many compound flags"
msgstr "Sobren marques de composició"

msgid "Too many postponed prefixes and/or compound flags"
msgstr "Massa prefixes posposats i/o marques de composició"

#, c-format
msgid "Missing SOFO%s line in %s"
msgstr "Falta una línia SOFO%s a %s"

#, c-format
msgid "Both SAL and SOFO lines in %s"
msgstr "Línies SAL i SOFO a %s"

#, c-format
msgid "Flag is not a number in %s line %d: %s"
msgstr "La marca no és un número a %s línia %d: %s"

#, c-format
msgid "Illegal flag in %s line %d: %s"
msgstr "Marca il·legal a %s línia %d: %s"

#, c-format
msgid "%s value differs from what is used in another .aff file"
msgstr "el valor %s difereix de l'usat en un altre fitxer .aff"

#, c-format
msgid "Reading dictionary file %s ..."
msgstr "Llefint el fitxer de diccionari %s ..."

#, c-format
msgid "E760: No word count in %s"
msgstr "E760: No hi ha recompte de paraules a %s"

#, c-format
msgid "line %6d, word %6d - %s"
msgstr "línia %6d, paraula %6d - %s"

#, c-format
msgid "Duplicate word in %s line %d: %s"
msgstr "Paraula duplicada a %s línia %d: %s"

#, c-format
msgid "First duplicate word in %s line %d: %s"
msgstr "Primera paraula duplicada a %s línia %d: %s"

#, c-format
msgid "%d duplicate word(s) in %s"
msgstr "%d paraula/es duplada/es a %s"

#, c-format
msgid "Ignored %d word(s) with non-ASCII characters in %s"
msgstr "%d paraula/es ignorada/es amb caràcters no-ASCII a %s"

#, c-format
msgid "Reading word file %s ..."
msgstr "Llegint el fitxer de paraules %s ..."

#, c-format
msgid "Duplicate /encoding= line ignored in %s line %d: %s"
msgstr "S'ignora la línia /encoding= duplicada a %s línia %d: %s"

#, c-format
msgid "/encoding= line after word ignored in %s line %d: %s"
msgstr "S'ignora una línia /encoding= després d'una paraula a %s línia %d: %s"

#, c-format
msgid "Duplicate /regions= line ignored in %s line %d: %s"
msgstr "S'ignora la línia /regions= duplicada a %s línia %d: %s"

#, c-format
msgid "Too many regions in %s line %d: %s"
msgstr "Massa regions a %s línia %d: %s"

#, c-format
msgid "/ line ignored in %s line %d: %s"
msgstr "Línia / ignorada a %s línia %d: %s"

#, c-format
msgid "Invalid region nr in %s line %d: %s"
msgstr "Número de regió no vàlid a %s línia %d: %s"

#, c-format
msgid "Unrecognized flags in %s line %d: %s"
msgstr "Marques no reconegudes a %s línia %d: %s"

#, c-format
msgid "Ignored %d words with non-ASCII characters"
msgstr "S'ignoren %d paraules amb caràcters no-ASCII"

#, c-format
msgid "Compressed %d of %d nodes; %d (%d%%) remaining"
msgstr "Comprimits %d de %d nodes; %d (%d%%) pendents"

msgid "Reading back spell file..."
msgstr "Tornant a llegir el fitxer d'ortografia..."

#.
#. * Go through the trie of good words, soundfold each word and add it to
#. * the soundfold trie.
#.
msgid "Performing soundfolding..."
msgstr "Efectuant expansió per similitud fonètica..."

#, c-format
msgid "Number of words after soundfolding: %ld"
msgstr "Nombre de paraules després de l'expansió per similitud fonètica: %ld"

#, c-format
msgid "Total number of words: %d"
msgstr "Nombre total de paraules: %d"

#, c-format
msgid "Writing suggestion file %s ..."
msgstr "Escrivint el fitxer de suggeriments %s ..."

#, c-format
msgid "Estimated runtime memory use: %d bytes"
msgstr "Ús estimat de memòria en funcionament: %d octets"

msgid "E751: Output file name must not have region name"
msgstr "E751: El fitxer de sortida no pot tenir un nom de regió"

msgid "E754: Only up to 8 regions supported"
msgstr "E754: Només es suporten fins a 8 regions"

#, c-format
msgid "E755: Invalid region in %s"
msgstr "E755: Regió no vàlida a %s"

msgid "Warning: both compounding and NOBREAK specified"
msgstr "Atenció: heu especificat composició i NOBREAK alhora"

#, c-format
msgid "Writing spell file %s ..."
msgstr "Escrivint el fitxer d'ortografia %s ..."

msgid "Done!"
msgstr "Fet!"

#, c-format
msgid "E765: 'spellfile' does not have %ld entries"
msgstr "E765: 'spellfile' no té %ld entrades"

#, c-format
msgid "Word removed from %s"
msgstr "Paraula eliminada de %s"

#, c-format
msgid "Word added to %s"
msgstr "Paraula afegida a %s"

msgid "E763: Word characters differ between spell files"
msgstr "E763: Els caràcters de paraula difereixen entre fitxers d'ortografia"

msgid "Sorry, no suggestions"
msgstr "Cap suggeriment"

#, c-format
msgid "Sorry, only %ld suggestions"
msgstr "Llàstima, només %ld suggeriments"

#. for when 'cmdheight' > 1
#. avoid more prompt
#, c-format
msgid "Change \"%.*s\" to:"
msgstr "Canviar \"%.*s\" per:"

#, c-format
msgid " < \"%.*s\""
msgstr " < \"%.*s\""

msgid "E752: No previous spell replacement"
msgstr "E752: No hi ha cap correcció ortogràfica anterior"

#, c-format
msgid "E753: Not found: %s"
msgstr "E753: No trobat: %s"

#, c-format
msgid "E778: This does not look like a .sug file: %s"
msgstr "E778: No sembla pas un fitxer .sug: %s"

#, c-format
msgid "E779: Old .sug file, needs to be updated: %s"
msgstr "E779: Fitxer .sug antic, ha de ser actualitzat: %s"

#, c-format
msgid "E780: .sug file is for newer version of Vim: %s"
msgstr "E780: El fitxer .sug és per a una versió més nova del Vim: %s"

#, c-format
msgid "E781: .sug file doesn't match .spl file: %s"
msgstr "E781: El fitxer .sug no coincideix amb el fitxer .spl: %s"

#, c-format
msgid "E782: error while reading .sug file: %s"
msgstr "E782: error en llegir el fitxer .sug: %s"

#. This should have been checked when generating the .spl
#. * file.
msgid "E783: duplicate char in MAP entry"
msgstr "E783: Caràcter duplicat a l'entrada MAP"

#, c-format
msgid "E390: Illegal argument: %s"
msgstr "E390: L'argument és il·legal: %s"

#, c-format
msgid "E391: No such syntax cluster: %s"
msgstr "E391: No existeix tal grup de sintaxi: %s"

msgid "No Syntax items defined for this buffer"
msgstr "No hi ha ítems de sintaxi definits en aquest buffer"

msgid "syncing on C-style comments"
msgstr "s'està sincronitzant a partir de comentaris estil C"

msgid "no syncing"
msgstr "no es sincronitza"

# va junta amb la següent
msgid "syncing starts "
msgstr "comença la sincronització"

# va junta amb l'anterior
msgid " lines before top line"
msgstr " línies abans de la línia superior"

msgid ""
"\n"
"--- Syntax sync items ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Ítems de sincronització de sintaxi ---"

msgid ""
"\n"
"syncing on items"
msgstr ""
"\n"
"s'està sincronitzant a partir d'ítems"

msgid ""
"\n"
"--- Syntax items ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Ítems de sintaxi ---"

#, c-format
msgid "E392: No such syntax cluster: %s"
msgstr "E392: No existeix tal grup de sintaxi: %s"

msgid "minimal "
msgstr "mínim "

msgid "maximal "
msgstr "màxim "

msgid "; match "
msgstr "; coincidència "

msgid " line breaks"
msgstr " salts de línia"

msgid "E395: contains argument not accepted here"
msgstr "E395: Conté un argument que no s'accepta aquí"

msgid "E396: containedin argument not accepted here"
msgstr "E396: L'argument 'containedin' no s'accepta aquí"

msgid "E393: group[t]here not accepted here"
msgstr "E393: L'opció group[t]here no s'accepta aquí"

#, c-format
msgid "E394: Didn't find region item for %s"
msgstr "E394: No s'ha trobat cap regió d'ítems per %s"

msgid "E397: Filename required"
msgstr "E397: Es requereix un nom de fitxer"

#, c-format
msgid "E789: Missing ']': %s"
msgstr "E789: Falta un ']': %s"

#, c-format
msgid "E398: Missing '=': %s"
msgstr "E398: Falta un '=': %s"

# 'syntax region' és una ordre
#, c-format
msgid "E399: Not enough arguments: syntax region %s"
msgstr "E399: Falten arguments: syntax region %s"

msgid "E400: No cluster specified"
msgstr "E400: No heu especificat cap grup"

#, c-format
msgid "E401: Pattern delimiter not found: %s"
msgstr "E401: No s'ha trobat el patró de delimitació: %s"

#, c-format
msgid "E402: Garbage after pattern: %s"
msgstr "E402: Hi ha porqueria després del patró: %s"

msgid "E403: syntax sync: line continuations pattern specified twice"
msgstr "E403: syntax sync: el patró de continuació de línia està repetit"

#, c-format
msgid "E404: Illegal arguments: %s"
msgstr "E404: Arguments il·legals: %s"

#, c-format
msgid "E405: Missing equal sign: %s"
msgstr "E405: Falta un signe d'igual: %s"

#, c-format
msgid "E406: Empty argument: %s"
msgstr "E406: Argument buit: %s"

#, c-format
msgid "E407: %s not allowed here"
msgstr "E407: %s no està permès aquí"

#, c-format
msgid "E408: %s must be first in contains list"
msgstr "E408: %s ha d'anar al principi de la llista 'contains'"

#, c-format
msgid "E409: Unknown group name: %s"
msgstr "E409: El nom del grup és desconegut: %s"

#, c-format
msgid "E410: Invalid :syntax subcommand: %s"
msgstr "E410: Sub-ordre de sintaxi no vàlida: %s"

msgid "E679: recursive loop loading syncolor.vim"
msgstr "E679: Iteració recursiva en carregar syncolor.vim"

#, c-format
msgid "E411: highlight group not found: %s"
msgstr "E411: No s'ha trobat el grup de ressalt: %s"

#, c-format
msgid "E412: Not enough arguments: \":highlight link %s\""
msgstr "E412: Falten arguments: \":highlight link %s\""

#, c-format
msgid "E413: Too many arguments: \":highlight link %s\""
msgstr "E413: Sobren arguments: \":highlight link %s\""

msgid "E414: group has settings, highlight link ignored"
msgstr "E414: El grup ja ha estat definit, s'ignora l'enllaç de ressalt"

#, c-format
msgid "E415: unexpected equal sign: %s"
msgstr "E415: Signe d'igual inesperat: %s"

#, c-format
msgid "E416: missing equal sign: %s"
msgstr "E416: Falta un signe d'igual: %s"

#, c-format
msgid "E417: missing argument: %s"
msgstr "E417: Falta un argument: %s"

#, c-format
msgid "E418: Illegal value: %s"
msgstr "E418: El valor és il·legal: %s"

msgid "E419: FG color unknown"
msgstr "E419: Color de primer terme desconegut"

msgid "E420: BG color unknown"
msgstr "E420: Color de fons desconegut"

#, c-format
msgid "E421: Color name or number not recognized: %s"
msgstr "E421: Nom o número de color no identificat: %s"

#, c-format
msgid "E422: terminal code too long: %s"
msgstr "E422: El codi de terminal és massa llarg: %s"

#, c-format
msgid "E423: Illegal argument: %s"
msgstr "E423: L'argument és il·legal: %s"

msgid "E424: Too many different highlighting attributes in use"
msgstr "E424: Hi ha massa atributs de ressalt diferents en ús"

msgid "E669: Unprintable character in group name"
msgstr "E669: Caràcter no imprimible en el nom del grup"

msgid "W18: Invalid character in group name"
msgstr "W18: Hi ha un caràcter no vàlid en el nom del grup"

msgid "E555: at bottom of tag stack"
msgstr "E555: Baix de la pila d'etiquetes"

msgid "E556: at top of tag stack"
msgstr "E556: Dalt de la pila d'etiquetes"

msgid "E425: Cannot go before first matching tag"
msgstr "E425: No es pot anar abans de la primera etiqueta coincident"

#, c-format
msgid "E426: tag not found: %s"
msgstr "E426: No s'ha trobat l'etiqueta: %s"

msgid " # pri kind tag"
msgstr " # pri tip etiqueta"

msgid "file\n"
msgstr "fitxer\n"

msgid "E427: There is only one matching tag"
msgstr "E427: Només hi ha una sola etiqueta que coincideixi"

msgid "E428: Cannot go beyond last matching tag"
msgstr "E428: No es pot anar més enllà de l'última etiqueta coincident"

#, c-format
msgid "File \"%s\" does not exist"
msgstr "El fitxer \"%s\" no existeix"

#. Give an indication of the number of matching tags
#, c-format
msgid "tag %d of %d%s"
msgstr "etiqueta %d de %d%s"

msgid " or more"
msgstr " o més"

msgid " Using tag with different case!"
msgstr " No es fa distinció entre majúscules i minúscules!"

#, c-format
msgid "E429: File \"%s\" does not exist"
msgstr "E429: El fitxer \"%s\" no existeix"

#. Highlight title
msgid ""
"\n"
" # TO tag     FROM line in file/text"
msgstr ""
"\n"
" # A etiq   DES DE línia en fitxer/text"

#, c-format
msgid "Searching tags file %s"
msgstr "Cercant en el fitxer d'etiquetes %s"

#, c-format
msgid "E430: Tag file path truncated for %s\n"
msgstr "E430: S'ha truncat l'ubicació del fitxer d'etiquetes per %s\n"

#, c-format
msgid "E431: Format error in tags file \"%s\""
msgstr "E431: Error de format en el fitxer d'etiquetes \"%s\""

#, c-format
msgid "Before byte %ld"
msgstr "Abans de l'octet %ld"

#, c-format
msgid "E432: Tags file not sorted: %s"
msgstr "E432: El fitxer d'etiquetes no està ordenat: %s"

#. never opened any tags file
msgid "E433: No tags file"
msgstr "E433: No hi ha cap fitxer d'etiquetes"

msgid "E434: Can't find tag pattern"
msgstr "E434: No s'ha trobat l'etiqueta"

msgid "E435: Couldn't find tag, just guessing!"
msgstr "E435: No s'ha trobat l'etiqueta exacta!"

# «terminal» és masculí
msgid "' not known. Available builtin terminals are:"
msgstr "' no identificat. Els terminals disponibles són:"

msgid "defaulting to '"
msgstr "per omissió '"

msgid "E557: Cannot open termcap file"
msgstr "E557: No s'ha pogut obrir el fitxer termcap"

msgid "E558: Terminal entry not found in terminfo"
msgstr "E558: No s'ha trobat l'informació del terminal a terminfo"

msgid "E559: Terminal entry not found in termcap"
msgstr "E559: No s'ha trobat l'informació del terminal a termcap"

#, c-format
msgid "E436: No \"%s\" entry in termcap"
msgstr "E436: No hi ha cap entrada \"%s\" a termcap"

msgid "E437: terminal capability \"cm\" required"
msgstr "E437: Es requereix la capacitat \"cm\" per part del terminal"

#. Highlight title
msgid ""
"\n"
"--- Terminal keys ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Tecles del terminal ---"

msgid "new shell started\n"
msgstr "s'ha iniciat una nova shell\n"

msgid "Vim: Error reading input, exiting...\n"
msgstr "Vim: Error en llegir l'entrada, sortint...\n"

#. must display the prompt
msgid "No undo possible; continue anyway"
msgstr "No es pot desfer res; voleu continuar"

msgid "Already at oldest change"
msgstr "Ja sou en el canvi més vell"

msgid "Already at newest change"
msgstr "Ja sou en el canvi més recent"

#, c-format
msgid "Undo number %ld not found"
msgstr "Línia de desfer número %ld no trobada"

msgid "E438: u_undo: line numbers wrong"
msgstr "E438: u_undo: els nombres de línia no són correctes"

msgid "more line"
msgstr "línia més"

msgid "more lines"
msgstr "línies més"

msgid "line less"
msgstr "línia menys"

msgid "fewer lines"
msgstr "línies menys"

msgid "change"
msgstr "canvi"

msgid "changes"
msgstr "canvis"

#, c-format
msgid "%ld %s; %s #%ld %s"
msgstr "%ld %s; %s #%ld %s"

msgid "before"
msgstr "abans"

msgid "after"
msgstr "després"

msgid "Nothing to undo"
msgstr "No hi ha res per desfer"

msgid "number changes time"
msgstr "número canvis  hora"

#, c-format
msgid "%ld seconds ago"
msgstr "fa %ld segons"

msgid "E790: undojoin is not allowed after undo"
msgstr "E790: undojoin no està permès després de undo"

msgid "E439: undo list corrupt"
msgstr "E439: La llista de desfer està corrompuda"

msgid "E440: undo line missing"
msgstr "E440: Falta una línia de desfer"

#. Only MS VC 4.1 and earlier can do Win32s
msgid ""
"\n"
"MS-Windows 16/32-bit GUI version"
msgstr ""
"\n"
"Versió GUI per MS-Windows 16/32 bits"

msgid ""
"\n"
"MS-Windows 64-bit GUI version"
msgstr ""
"\n"
"Versió GUI per a MS-Windows 64 bits"

msgid ""
"\n"
"MS-Windows 32-bit GUI version"
msgstr ""
"\n"
"Versió GUI per MS-Windows 32 bits"

msgid " in Win32s mode"
msgstr " en mode Win32s"

msgid " with OLE support"
msgstr " amb suport per OLE"

msgid ""
"\n"
"MS-Windows 32-bit console version"
msgstr ""
"\n"
"Versió consola per MS-Windows 32 bits"

msgid ""
"\n"
"MS-Windows 16-bit version"
msgstr ""
"\n"
"Versió per MS-Windows 16 bits"

msgid ""
"\n"
"32-bit MS-DOS version"
msgstr ""
"\n"
"Versió per MS-DOS 32 bits"

msgid ""
"\n"
"16-bit MS-DOS version"
msgstr ""
"\n"
"Versió per MS-DOS 16 bits"

msgid ""
"\n"
"MacOS X (unix) version"
msgstr ""
"\n"
"Versió per MacOS X (Unix)"

msgid ""
"\n"
"MacOS X version"
msgstr ""
"\n"
"Versió per MacOS X"

msgid ""
"\n"
"MacOS version"
msgstr ""
"\n"
"Versió per MacOS"

msgid ""
"\n"
"RISC OS version"
msgstr ""
"\n"
"Versió per RISC OS"

msgid ""
"\n"
"Included patches: "
msgstr ""
"\n"
"Modificacions incloses: "

msgid "Modified by "
msgstr "Modificat per "

msgid ""
"\n"
"Compiled "
msgstr ""
"\n"
"Compilat "

msgid "by "
msgstr "per "

msgid ""
"\n"
"Huge version "
msgstr ""
"\n"
"Versió enorme "

msgid ""
"\n"
"Big version "
msgstr ""
"\n"
"Versió gran "

msgid ""
"\n"
"Normal version "
msgstr ""
"\n"
"Versió normal "

msgid ""
"\n"
"Small version "
msgstr ""
"\n"
"Versió reduïda "

msgid ""
"\n"
"Tiny version "
msgstr ""
"\n"
"Versió mínima "

msgid "without GUI."
msgstr "sense GUI."

msgid "with GTK2-GNOME GUI."
msgstr "amb GUI GTK2-GNOME."

msgid "with GTK-GNOME GUI."
msgstr "amb GUI GTK-GNOME."

msgid "with GTK2 GUI."
msgstr "amb GUI GTK2."

msgid "with GTK GUI."
msgstr "amb GUI GTK."

msgid "with X11-Motif GUI."
msgstr "amb GUI X11-Motif."

msgid "with X11-neXtaw GUI."
msgstr "amb GUI X11-neXtaw."

msgid "with X11-Athena GUI."
msgstr "amb GUI X11-Athena."

msgid "with Photon GUI."
msgstr "amb GUI Photon."

msgid "with GUI."
msgstr "amb GUI."

msgid "with Carbon GUI."
msgstr "amb GUI Carbon."

msgid "with Cocoa GUI."
msgstr "amb GUI Cocoa."

msgid "with (classic) GUI."
msgstr "amb GUI (clàssic)."

msgid " Features included (+) or not (-):\n"
msgstr " Funcions incloses (+) o excloses (-):\n"

# 29 caràcters fins el ":" (inclòs)
msgid "  system vimrc file: \""
msgstr "  fitxer vimrc del sistema: \""

# 29 caràcters fins el ":" (inclòs)
msgid "   user vimrc file: \""
msgstr "  fitxer vimrc de l'usuari: \""

# 29 caràcters fins el ":" (inclòs)
msgid " 2nd user vimrc file: \""
msgstr " 2n fitxer vimrc de l'usuari: \""

# 29 caràcters fins el ":" (inclòs)
msgid " 3rd user vimrc file: \""
msgstr " 3r fitxer vimrc de l'usuari: \""

# 29 caràcters fins el ":" (inclòs)
msgid "   user exrc file: \""
msgstr "   fitxer exrc de l'usuari: \""

# 29 caràcters fins el ":" (inclòs)
msgid " 2nd user exrc file: \""
msgstr " 2n fitxer exrc de l'usuari: \""

# 29 caràcters fins el ":" (inclòs)
msgid " system gvimrc file: \""
msgstr "  fitxer gvimrc del sistema: \""

# 29 caràcters fins el ":" (inclòs)
msgid "  user gvimrc file: \""
msgstr "  fitxer gvimrc de l'usuari: \""

# 29 caràcters fins el ":" (inclòs)
msgid "2nd user gvimrc file: \""
msgstr "2n fitxer gvimrc de l'usuari: \""

# 29 caràcters fins el ":" (inclòs)
msgid "3rd user gvimrc file: \""
msgstr "3r fitxer gvimrc de l'usuari: \""

# 29 caràcters fins el ":" (inclòs)
msgid "  system menu file: \""
msgstr " fitxer de menú del sistema: \""

# 29 caràcters fins el ":" (inclòs)
msgid " fall-back for $VIM: \""
msgstr "   alternativa per a $VIM: \""

# 29 caràcters fins el ":" (inclòs)
msgid " f-b for $VIMRUNTIME: \""
msgstr "    alt per a $VIMRUNTIME: \""

msgid "Compilation: "
msgstr "Compilat amb: "

msgid "Compiler: "
msgstr "Compilador: "

msgid "Linking: "
msgstr "Enllaçat amb: "

msgid " DEBUG BUILD"
msgstr " VERSIÓ DE DEPURACIÓ"

msgid "VIM - Vi IMproved"
msgstr "VIM - Vi IMproved"

msgid "version "
msgstr "versió "

msgid "by Bram Moolenaar et al."
msgstr "per Bram Moolenaar et al."

msgid "Vim is open source and freely distributable"
msgstr "Vim és un programa obert i lliure distribució"

msgid "Help poor children in Uganda!"
msgstr "Ajudeu els nens pobres d'Uganda!"

# amplada 53 caràcters
msgid "type :help iccf<Enter>    for information "
msgstr "feu :help iccf<Entrar>     per a més informació   "

# amplada 53 caràcters
msgid "type :q<Enter>        to exit     "
msgstr "feu :q<Entrar>         per a sortir       "

# amplada 53 caràcters
msgid "type :help<Enter> or <F1> for on-line help"
msgstr "feu :help<Entrar> o <F1>    per a obtenir ajuda   "

# amplada 53 caràcters
msgid "type :help version7<Enter>  for version info"
msgstr "feu :help version7<Entrar>   per a info de la versió "

msgid "Running in Vi compatible mode"
msgstr "Funcionant en mode compatible amb Vi"

# amplada 53 caràcters
msgid "type :set nocp<Enter>    for Vim defaults"
msgstr "feu :set nocp<Entrar>      per al mode no compatible"

# amplada 53 caràcters
msgid "type :help cp-default<Enter> for info on this"
msgstr "feu :help cp-default<Entrar>  per a info sobre el tema "

# amplada 53 caràcters
msgid "menu Help->Orphans      for information  "
msgstr "menú Ajuda->Orfes        per a informació   "

msgid "Running modeless, typed text is inserted"
msgstr "Funcionant sense modes, el text escrit s'insereix"

# Això ha de lligar amb la traducció del menú
# amplada 53 caràcters
msgid "menu Edit->Global Settings->Toggle Insert Mode "
msgstr "menú Edita->Opcions globals->Mode d'inserció     "

# amplada 53 caràcters
msgid "               for two modes   "
msgstr "                 per a dos modes    "

# Això ha de lligar amb la traducció del menú
# amplada 53 caràcters
msgid "menu Edit->Global Settings->Toggle Vi Compatible"
msgstr "menú Edita->Opcions globals->Compatible amb Vi    "

# amplada 53 caràcters
msgid "               for Vim defaults  "
msgstr "                 per al mode compatible"

msgid "Sponsor Vim development!"
msgstr "Patrocineu el desenvolupament del Vim!"

msgid "Become a registered Vim user!"
msgstr "Feu-vos usuari de Vim registrat!"

# amplada 53 caràcters
msgid "type :help sponsor<Enter>  for information "
msgstr "feu :help sponsor<Entrar>    per a informació     "

# amplada 53 caràcters
msgid "type :help register<Enter>  for information "
msgstr "feu :help register<Entrar>   per a informació     "

# amplada 53 caràcters
msgid "menu Help->Sponsor/Register for information  "
msgstr "menú Ajuda->Patrocini/Registre per a informació   "

msgid "WARNING: Windows 95/98/ME detected"
msgstr "ATENCIÓ: S'ha detectat Windows 95/98/ME"

# amplada 53 caràcters
msgid "type :help windows95<Enter> for info on this"
msgstr "feu :help windows95<Entrar>   per a info sobre el tema "

msgid "Already only one window"
msgstr "Només hi ha una finestra"

msgid "E441: There is no preview window"
msgstr "E441: No hi ha cap finestra de previsualització"

msgid "E442: Can't split topleft and botright at the same time"
msgstr "E442: No es pot dividir horitzontal i verticalment al mateix temps"

msgid "E443: Cannot rotate when another window is split"
msgstr "E443: No hi pot haver rotació quan hi ha finestres dividides"

msgid "E444: Cannot close last window"
msgstr "E444: No es pot tancar l'última finestra"

msgid "E445: Other window contains changes"
msgstr "E445: Hi han altres finestres que contenen canvis"

msgid "E446: No file name under cursor"
msgstr "E446: No hi ha cap nom de fitxer sota el cursor"

#, c-format
msgid "E447: Can't find file \"%s\" in path"
msgstr "E447: No s'ha trobat el fitxer \"%s\" en el path"

#, c-format
msgid "E370: Could not load library %s"
msgstr "E370: No s'ha pogut carregar la biblioteca %s"

msgid "Sorry, this command is disabled: the Perl library could not be loaded."
msgstr "Aquesta ordre no està habilitada: no s'ha pogut carregar la biblioteca Perl."

msgid "E299: Perl evaluation forbidden in sandbox without the Safe module"
msgstr "E299: Avaluació Perl en una gàbia no permesa sense el mòdul Safe"

msgid "Edit with &multiple Vims"
msgstr "Edita en &múltiples Vims"

msgid "Edit with single &Vim"
msgstr "Edita en un sol &Vim"

msgid "Diff with Vim"
msgstr "Mostra les diferències amb Vim"

msgid "Edit with &Vim"
msgstr "Edita amb el &Vim"

#. Now concatenate
msgid "Edit with existing Vim - "
msgstr "Edita amb un Vim existent - "

msgid "Edits the selected file(s) with Vim"
msgstr "Edita el(s) fitxer(s) seleccionat(s) amb el Vim"

msgid "Error creating process: Check if gvim is in your path!"
msgstr "Error en crear el procés: Comproveu que gvim es trobi en el path!"

msgid "gvimext.dll error"
msgstr "error de la biblioteca gvimext.dll"

msgid "Path length too long!"
msgstr "La llargada del path és excessiva"

msgid "--No lines in buffer--"
msgstr "--Cap línia en el buffer--"

#.
#. * The error messages that can be shared are included here.
#. * Excluded are errors that are only used once and debugging messages.
#.
msgid "E470: Command aborted"
msgstr "E470: S'ha avortat l'ordre"

msgid "E471: Argument required"
msgstr "E471: Es requereix un argument"

msgid "E10: \\ should be followed by /, ? or &"
msgstr "E10: \\ hauria de continuar amb /, ? o &"

msgid "E11: Invalid in command-line window; <CR> executes, CTRL-C quits"
msgstr "E11: No és vàlid a la línia d'ordres: <ENTRAR> executa, CTRL-C surt"

msgid "E12: Command not allowed from exrc/vimrc in current dir or tag search"
msgstr "E12: Ordre en exrc/vimrc no permesa en l'actual cerca d'etiquetes o directoris"

msgid "E171: Missing :endif"
msgstr "E171: Falta una declaració :endif"

msgid "E600: Missing :endtry"
msgstr "E600: Falta una declaració :endtry"

msgid "E170: Missing :endwhile"
msgstr "E170: Falta una declaració :endwhile"

msgid "E170: Missing :endfor"
msgstr "E170: Falta un :endfor"

msgid "E588: :endwhile without :while"
msgstr "E588: Declaració :endwhile sense :while"

msgid "E588: :endfor without :for"
msgstr "E588: :endfor sense :for"

msgid "E13: File exists (add ! to override)"
msgstr "E13: El fitxer existeix (afegiu ! per confirmar)"

msgid "E472: Command failed"
msgstr "E472: L'ordre ha fallat"

#, c-format
msgid "E234: Unknown fontset: %s"
msgstr "E234: Conjunt de tipus desconegut: %s"

#, c-format
msgid "E235: Unknown font: %s"
msgstr "E235: Fosa desconeguda: %s"

#, c-format
msgid "E236: Font \"%s\" is not fixed-width"
msgstr "E236: La fosa \"%s\" no és d'amplada fixa"

msgid "E473: Internal error"
msgstr "E473: Error intern"

msgid "Interrupted"
msgstr "Interromput"

msgid "E14: Invalid address"
msgstr "E14: L'adreça no és vàlida"

msgid "E474: Invalid argument"
msgstr "E474: L'argument no és vàlid"

#, c-format
msgid "E475: Invalid argument: %s"
msgstr "E475: L'argument no és vàlid: %s"

#, c-format
msgid "E15: Invalid expression: %s"
msgstr "E15: L'expressió no és vàlida: %s"

msgid "E16: Invalid range"
msgstr "E16: L'interval no és vàlid"

msgid "E476: Invalid command"
msgstr "E476: L'ordre no és vàlida"

#, c-format
msgid "E17: \"%s\" is a directory"
msgstr "E17: \"%s\" és un directori"

#, c-format
msgid "E364: Library call failed for \"%s()\""
msgstr "E364: La crida a la biblioteca a fallat per \"%s()\""

#, c-format
msgid "E448: Could not load library function %s"
msgstr "E448: No s'ha pogut carregar la funció %s"

msgid "E19: Mark has invalid line number"
msgstr "E19: Marca amb un número de línia no vàlid"

msgid "E20: Mark not set"
msgstr "E20: Marca no establerta"

msgid "E21: Cannot make changes, 'modifiable' is off"
msgstr "E21: No es poden fer canvis, l'opció 'modifiable' està desactivada"

msgid "E22: Scripts nested too deep"
msgstr "E22: Imbricació d'scripts massa profunda"

msgid "E23: No alternate file"
msgstr "E23: No hi ha cap fitxer alternatiu"

msgid "E24: No such abbreviation"
msgstr "E24: No existeix tal abreviació"

msgid "E477: No ! allowed"
msgstr "E477: ! no permès"

msgid "E25: GUI cannot be used: Not enabled at compile time"
msgstr "E25: No es pot usar la GUI: No ha estat compilada"

msgid "E26: Hebrew cannot be used: Not enabled at compile time\n"
msgstr "E26: No es pot usar el mode Hebreu: No ha estat compilat\n"

msgid "E27: Farsi cannot be used: Not enabled at compile time\n"
msgstr "E27: No es pot usar el mode Farsi: No ha estat compilat\n"

msgid "E800: Arabic cannot be used: Not enabled at compile time\n"
msgstr "E800: No es pot usar el mode àrab: No ha estat compilat\n"

#, c-format
msgid "E28: No such highlight group name: %s"
msgstr "E28: No existeix tal grup de ressalt: %s"

msgid "E29: No inserted text yet"
msgstr "E29: Encara no s'ha inserit text"

msgid "E30: No previous command line"
msgstr "E30: No hi ha cap ordre anterior"

msgid "E31: No such mapping"
msgstr "E31: No existeix tal assignació"

msgid "E479: No match"
msgstr "E479: Cap coincidència"

#, c-format
msgid "E480: No match: %s"
msgstr "E480: Cap coincidència: %s"

msgid "E32: No file name"
msgstr "E32: Falta un nom de fitxer"

msgid "E33: No previous substitute regular expression"
msgstr "E33: No hi ha cap expressió de substitució anterior"

msgid "E34: No previous command"
msgstr "E34: No hi ha cap ordre anterior"

msgid "E35: No previous regular expression"
msgstr "E35: No hi ha cap expressió regular anterior"

msgid "E481: No range allowed"
msgstr "E481: No es permet cap interval"

msgid "E36: Not enough room"
msgstr "E36: No hi ha prou espai"

#, c-format
msgid "E247: no registered server named \"%s\""
msgstr "E247: No hi ha cap servidor registrat amb aquest nom \"%s\""

#, c-format
msgid "E482: Can't create file %s"
msgstr "E482: No es pot crear el fitxer %s"

msgid "E483: Can't get temp file name"
msgstr "E483: No s'ha pogut obtenir el nom del fitxer temporal"

#, c-format
msgid "E484: Can't open file %s"
msgstr "E484: No es pot obrir el fitxer %s"

#, c-format
msgid "E485: Can't read file %s"
msgstr "E485: No es pot llegir el fitxer %s"

msgid "E37: No write since last change (add ! to override)"
msgstr "E37: No s'han desat els canvis (afegiu ! per confirmar)"

msgid "E38: Null argument"
msgstr "E38: Argument nul"

msgid "E39: Number expected"
msgstr "E39: S'esperava un número"

#, c-format
msgid "E40: Can't open errorfile %s"
msgstr "E40: No s'ha pogut obrir el fitxer d'errors %s"

msgid "E233: cannot open display"
msgstr "E233: No s'ha pogut obrir la pantalla"

msgid "E41: Out of memory!"
msgstr "E41: Memòria exhaurida!"

msgid "Pattern not found"
msgstr "No s'ha trobat el patró"

#, c-format
msgid "E486: Pattern not found: %s"
msgstr "E486: No s'ha trobat el patró: %s"

msgid "E487: Argument must be positive"
msgstr "E487: L'argument ha de ser un número positiu"

msgid "E459: Cannot go back to previous directory"
msgstr "E459: No es pot tornar al directori anterior"

msgid "E42: No Errors"
msgstr "E42: No hi han errors"

msgid "E776: No location list"
msgstr "E776: No hi ha cap llista de posicions"

msgid "E43: Damaged match string"
msgstr "E43: S'ha corromput la cadena amb l'expressió regular"

msgid "E44: Corrupted regexp program"
msgstr "E44: S'ha corromput el programa d'expressió regular"

msgid "E45: 'readonly' option is set (add ! to override)"
msgstr "E45: L'opció 'readonly' està definida (afegiu ! per confirmar)"

#, c-format
msgid "E46: Cannot change read-only variable \"%s\""
msgstr "E46: No s'ha pogut canviar la variable de només lectura \"%s\""

#, c-format
msgid "E794: Cannot set variable in the sandbox: \"%s\""
msgstr "E794: No s'ha pogut definir la variable dins la gàbia: \"%s\""

msgid "E47: Error while reading errorfile"
msgstr "E47: Error en llegir el fitxer d'errors"

msgid "E48: Not allowed in sandbox"
msgstr "E48: No està permès dins d'una gàbia"

msgid "E523: Not allowed here"
msgstr "E523: No està permès aquí"

msgid "E359: Screen mode setting not supported"
msgstr "E359: La funció d'ajustar el mode de pantalla no està suportada"

msgid "E49: Invalid scroll size"
msgstr "E49: La distància de desplaçament no és vàlida"

msgid "E91: 'shell' option is empty"
msgstr "E91: L'opció 'shell' no conté res"

msgid "E255: Couldn't read in sign data!"
msgstr "E255: No s'han pogut llegir les dades del senyal!"

msgid "E72: Close error on swap file"
msgstr "E72: Error en tancar el fitxer d'intercanvi"

msgid "E73: tag stack empty"
msgstr "E73: La pila d'etiquetes està buida"

msgid "E74: Command too complex"
msgstr "E74: L'ordre és massa complexa"

msgid "E75: Name too long"
msgstr "E75: El nom és massa llarg"

msgid "E76: Too many ["
msgstr "E76: Sobren caràcters ["

msgid "E77: Too many file names"
msgstr "E77: Sobren noms de fitxer"

msgid "E488: Trailing characters"
msgstr "E488: Sobren caràcters"

msgid "E78: Unknown mark"
msgstr "E78: La marca és desconeguda"

msgid "E79: Cannot expand wildcards"
msgstr "E79: No s'ha pogut expandir el nom de fitxer"

msgid "E591: 'winheight' cannot be smaller than 'winminheight'"
msgstr "E591: L'opció 'winheight' no pot ser menor que 'winminheight'"

msgid "E592: 'winwidth' cannot be smaller than 'winminwidth'"
msgstr "E592: L'opció 'winwidth' no pot ser menor que 'winminwidth'"

msgid "E80: Error while writing"
msgstr "E80: Error d'escriptura"

msgid "Zero count"
msgstr "Comptador a zero"

msgid "E81: Using <SID> not in a script context"
msgstr "E81: Ús de <SID> en un context equivocat"

msgid "E449: Invalid expression received"
msgstr "E449: S'ha rebut una expressió no vàlida"

msgid "E463: Region is guarded, cannot modify"
msgstr "E463: La regió està protegida, no es pot modificar"

msgid "E744: NetBeans does not allow changes in read-only files"
msgstr "E744: NetBeans no permet canvis a fitxers de només-lectura"

#, c-format
msgid "E685: Internal error: %s"
msgstr "E685: Error intern: %s"

msgid "E363: pattern uses more memory than 'maxmempattern'"
msgstr "E363: el patró usa més memòria que 'maxmempattern'"

msgid "E749: empty buffer"
msgstr "E749: buffer buit"

msgid "E682: Invalid search pattern or delimiter"
msgstr "E682: Patró de cerca o delimitador no vàlid"

msgid "E139: File is loaded in another buffer"
msgstr "E139: El fitxer està carregat en un altre buffer"

#, c-format
msgid "E764: Option '%s' is not set"
msgstr "E764: L'opció '%s' no està definida"

msgid "search hit TOP, continuing at BOTTOM"
msgstr "la cerca ha arribat a DALT, es continua a BAIX"

msgid "search hit BOTTOM, continuing at TOP"
msgstr "la cerca ha arribat a BAIX, es continua a DALT"

#~ msgid "[Error List]"
#~ msgstr "[Llista d'errors]"
#~ msgid "[No File]"
#~ msgstr "[Cap fitxer]"
#~ msgid "E106: Unknown variable: \"%s\""
#~ msgstr "E106: La variable és desconeguda: \"%s\""
#~ msgid "E123: Undefined function: %s"
#~ msgstr "E123: La funció no està definida: %s"
#~ msgid "E127: Cannot redefine function %s: It is in use"
#~ msgstr "E127: No s'ha pogut redefinir la funció %s: s'està utilitzant"
#~ msgid "E130: Undefined function: %s"
#~ msgstr "E130: La funció no està definida: %s"
#~ msgid "\"\n"
#~ msgstr "\"\n"
#~ msgid "-V[N]\t\tVerbose level"
#~ msgstr "-V[N]\t\tNivell de loquacitat"
#~ msgid "--help\t\tShow Gnome arguments"
#~ msgstr "--help\t\tMostra els arguments per Gnome"
#~ msgid "[string too long]"
#~ msgstr "[cadena massa llarga]"
#~ msgid "Hit ENTER to continue"
#~ msgstr "Premeu ENTRAR per continuar"
#~ msgid " (RET/BS: line, SPACE/b: page, d/u: half page, q: quit)"
#~ msgstr ""
#~ " (ENTRAR/RETROCÉS: línia, ESPAI/b; pàgina, d/u; mitja pàgina, q: surt)"
#~ msgid " (RET: line, SPACE: page, d: half page, q: quit)"
#~ msgstr " (ENTRAR: línia, ESPAI: pàgina, d: mitja pàgina, q: surt)"
#~ msgid "...(truncated)"
#~ msgstr "...(truncat)"
#~ msgid "Could not allocate memory for command line."
#~ msgstr "No s'ha pogut assignar memòria per la línia d'ordres."
#~ msgid "E56: %s* operand could be empty"
#~ msgstr "E56: L'operand %s* podria estar buit"
#~ msgid "E57: %s+ operand could be empty"
#~ msgstr "E57: L'operand %s+ podria estar buit"
#~ msgid "E58: %s{ operand could be empty"
#~ msgstr "E58: L'operand %s{ podria estar buit"
#~ msgid "E361: Crash intercepted; regexp too complex?"
#~ msgstr "E361: Programa inestable; expressió regular massa complexa?"
#~ msgid "E363: pattern caused out-of-stack error"
#~ msgstr "E363: El patró ha provocat un error de desbordament de pila"
#~ msgid " BLOCK"
#~ msgstr " BLOC"
#~ msgid " LINE"
#~ msgstr " LÍNIA"
#~ msgid "Enter nr of choice (<CR> to abort): "
#~ msgstr "Entreu un número (<Entrar> per avortar): "
#~ msgid "with BeOS GUI."
#~ msgstr "amb GUI BeOS."