tutor.sk.cp1250   [plain text]


===============================================================================
=  V i t a j t e  v o  V I M  T u t o r i a l i  -  Verzia 1.7    =
===============================================================================

   Vim je veľmi výkonný editor, ktorý má príliž veľa príkazov na to aby
   mohli byt všetky popísané vo výuke akou je táto. Táto výuka
   popisuje dostatočné množstvo príkazov nato aby bolo možné používať
   Vim ako viacúčelový editor.

   Približný čas potrebný na prebratie tejto výuky je 25-30 minút,
   závisí na tom, koľko je stráveného času s preskúšavaním.

   UPOZORNENIE:
   Príkazy v lekciách modifikujú text. Vytvor kópiu tohto súboru aby
   sa mohlo precvičovať na ňom (pri štarte "vimtutor" je toto kópia).

   Je dôležité zapamätať si, že táto výuka je vytvorená pre výuku
   používaním. To znamená, že je potrebné si príkazy vyskúšať, aby bolo
   učenie správne. Ak len čitas text, príkazy zabudneš!

   Presvedč sa, že Shift-Lock NIEJE stlačený a stlačt klávesu
   j niekoľko krát, aby sa kurzor posunul natoľko, že lekcia 1.1
   celkom zaplní obrazovku.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
			Lekcia 1.1: POHYB KURZOROM


  ** Pre pohyb kurzorum stlač klávesy h,j,k,l ako je znázornené. **
    ^
    k    Funkcia: Klávesa h je naľavo a vykoná pohyb doľava.
  < h   l >  Klávesa l je napravo a vykoná pohyb doprava.
    j    Klávesa j vyzerá ako šípka dole
	   v
 1. Pohybuj kurzorom po obrazovke, kým si na to nezvykneš.

 2. Drž stlačenú klávesu pre pohyb dole (j), kým sa jej funkcia nezopakuje.
---> Teraz sa už vieš pohybovať na nasledujúcu lekciu.

 3. Použitím klávesy pre pohyb dole prejdi na Lekciu 1.2.

Poznámka: Ak si niesi istý tým čo si napísal, stlač <ESC>
	    na prechod do normálneho módu.

Poznámka: Kurzorové klávesy sú tiež funkčné. Ale používaním hjkl sa budeš
	    schopný pohybovať rýchlejšie, keď si zvykneš ich používať. Naozaj!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		   LEKCIA 1.2: ZATVÁRANIE VIMU


 !! POZNÁMKA: Pred vykonaním týchto krokov si prečítaj celú túto lekciu !!

 1. Stlač klávesu <ESC> (aby si sa učite nachádzal v normálnom móde)

 2. Napíš:  :q! <ENTER>.
   Tým ukončíš prácu s editorom BEZ uloženia zmien, ktoré si vykonal.

 3. Keď sa dostaneš na príkazový riadok, napíš príkaz, ktorým sa dostaneš
   speť do tejto výuky. To môže byť:	vimtutor <ENTER>

 4. Ak si si tieto kroky spoľahlivo zapamätal, vykonaj kroky 1 až 3, pre
   ukončenie a znovu spustenie editora.

POZNÁMKA: :q! <ENTER> neuloží zmeny, ktoré si vykonal. O niekoľko lekcií
     sa naučíš ako uložiť zmeny do súboru

 5. presuň kurzor dole na lekciu 1.3.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		   Lekcia 1.3: EDITÁCIA TEXTU - MAZANIE


** Stlačenie klávesy x v normálnom móde zmaže znak na mieste kurzora. **

 1. Presuň kurzor nižšie na riadok označený značkou --->.

 2. Aby si mohol odstrániť chyby, pohybuj kurzorom kým neprejde na znak,
   ktorý chceš zmazať.

 3. Stlač klávesu x aby sa zmazal nechcený znak.

 4. Zopakuj kroky 2 až 4 až kým veta nieje správna.

---> Kraava skoočilla ccezz mesiiac.

 5. Ak je veta správna, prejdi na lekciu 1.4.

POZNÁMKA: Neskúšaj si zapamätať obsah tejto výuky, ale sa uč používaním.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		   Lekcia 1.4: EDITÁCIA TEXTU - VKLADANIE


  ** Stlačenie klávesy i umožňuje vkladanie textu. **

 1. Presuň kurzor nižšie na prvý riadok za značku --->.

 2. Pre upravenie prvého riadku do rovnakého tvaru ako je druhý riadok,
   presuň kurzor na prvý znak za misto, kde má byť text vložený.

 3. Stlač klávesu i a napíš potrebný text.

 4. Po opravení každej chyby, stlač <ESC> pre návrat do normálneho módu.
   Zopakuj kroky 2 až 4 kým nieje veta správna.

---> Tu je text chýbajúci tejto.
---> Tu je nejaký text chýbajúci od tejto čiary.

 5. Keď sa dostatočne naučíš vkladať text, prejdi na nasledujúce zhrnutie.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Lekcia 1.5: EDITÁCIA TEXTU - PRIDÁVANIE


   ** Stlačenie klávesy A umožňuje pridávať text. **

 1. Presuň kurozr nižšie na prvý riadok za značkou --->.
   Nezáleží na tom, na ktorom znaku sa kurzor v tom riadku nachádza.

 2. Stlač klávesu A a napíš potrebný text.

 3. Po pridaní textu stlač klávesu <ESC> pre návrat do Normálneho módu.

 4. Presuň kurozr na druhý riadok označený ---> a zopakuj
   kroky 2 a 3 kým nieje veta správna.

---> Tu je nejaký text chýbajúci o
   Tu je nejaký text chýbajúci od tiaľto.
---> Tu tiež chýba nej
   Tu tiež chýba nejaký text.

 5. Keď sa dostatočne naučíš pridávať text, prejdi na lekciu 1.6.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Lekcia 1.6: EDITÁCIA SÚBORU


  ** Napísaním :wq sa súbor uloží a zavrie **

!! POZNÁMKA: Pred vykonaním týchto krokov si prečítaj celú lekciu!!

1. Opusti túto výuku, ako si to urobil v lekcii 1.2: :q!

2. Do príkazového riadku napíš príkaz: vim tutor <ENTER>
  'vim' je príkaz, ktorý spustí editor Vim, 'tutor' je meno súboru,
  ktorý chceš editovať. Použi taký súbor, ktorý môžeš meniť.

3. Vlož a zmaž text tak, ako si sa naučil v predošlých lekciach.

4. Ulož súbor so zmenami a opusti Vim príkazom: :wq <ENTER>

5. Reštartuj vimtutor a presuň sa dole na nasledujúce zhrnutie.

6. Urob tak po prečítaní predošlých krokov a porozumeniu im.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
			    ZHRNUTIE LEKCIE 1


 1. Kurzor sa pohybuje použitím kláves so šípkami alebo klávesmi hjkl.
	 h (do lava)  j (dole)  k (hore)  l (doprava)

 2. Pre spustenie Vimu (z príkazového riadku) napíš: vim FILENAME <ENTER>

 3. Na ukončenie Vimu napíš: <ESC> :q! <ENTER> pre zrušenie všetkých zmien
    alebo napíš:  <ESC>  :wq  <ENTER>  pre uloženie zmien.

 4. Na zmazanie znaku na mieste kurzora napíš: x

 5. Pre vloženie textu na mieste kurzora v normálnom móde napíš:
	 i   napíš vkladaný text  <ESC> vkladanie pred kurzor
  A   napíš pridávaný text <EXC> vkladanie za riadok

POZNÁMKA: Stlačenie <ESC> ťa premiestní do normálneho módu alebo zruší
	    nejaký nechcený a čiastočne dokončený príkaz.

Teraz pokračuj lekciou 2.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
			Lekcia 2.1: Mazacie príkazy


	 ** Napísanie príkazu dw zmaže znaky do konca slova. **

1. Stlač <ESC> aby si bol bezpečne v normálnom móde.

2. Presuň kurzor nižšie na riadok označený značkou --->.

3. Presuň kurzor na začiatok slova, ktoré je potrebné zmazať.

4. Napíš dw aby slovo zmizlo.

POZNÁMKA: Písmeno d sa zobrazí na poslednom riadku obrazovky keď ho
	    napíšeš. Vim na teba počká, aby si mohol napísať
     písmeno w. Ak vidíš niečo iné ako d , tak si napísal
     nesprávny znak; stlač <ESC> a začni znova.

---> Tu je niekoľko slov zábava, ktoré nie patria list do tejto vety.

5. Zopakuj kroky 3 až 4 kým veta nieje správna a prejdi na lekciu 2.2.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		   Lekcia 2.2: VIAC MAZACÍCH PRÍKAZOV


	 ** Napísanie príkazu d$ zmaže znaky do konca riadku **

1. Stlač <ESC> aby si bol bezpečne v normálnom móde.

2. Presuň kurzor nižšie na riadok označený značkou --->.

3. Presuň kurzor na koniec správnej vety (ZA prvú bodku).

4. Napíš  d$  aby sa zmazali znaky do konca riadku.

---> Niekto napísal koniec tohto riadku dvakrát. koniec tohot riadku dvakrát.


5. Prejdi na lekciu 2.3 pre pochopenie toho čo sa stalo.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		   Lekcia 2.3: OPERÁTORY A POHYBY

 Veľa príkazov, ktoré menia text sú odvodené od operátorov a pohybov.
 Formát pre príkaz mazania klávesou d je nasledovný:

  d  pohyb

 kde:
  d   - je mazací operátor
  pohyb - je to čo operátor vykonáva (vypísané nižšie)

 Krátky list pohybov:
  w - do začiatku ďalšieho slova, okrem jeho prvého písmena.
  e - do konca terajšieho slova, vrátane posledného znaku.
  $ - do konca riadku, vrátane posledného znaku

 Takže napísaním de sa zmaže všetko od kurzora do konca slova.

POZNÁMKA: Stlačením iba pohybu v normálnom móde bez operátora
     sa presunie kurzor tak ako je to špecivikované.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		Lekcia 2.4: Použitie viacnásobného pohybu


  ** Napísaním čísla pred pohyb ho zopakuje zadný počet krát **

 1. Presuň kurozr nižšie na začiatok riadku označeného --->.

 2. Napíš 2w a kurozr sa presunie o dve slová vpred.

 3. Napíš 3e a kurozr sa presunie vpred na koniec tretieho slova.

 4. Napíš 0 (nula) a kurozr sa presunie na začiatok riadku.

 5. Zopakuj kroky 2 a 3 s rôznymi číslami.

---> Toto je riadok so slovami po kotrých sa môžete pohybovať.

 6. Prejdi na lekciu 2.5.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		 Lekcia 2.5: POUŽITIE VIACNÁSOBNÉHO MAZANIA PRE HROMADNÉ MAZANIE


  ** Napísanie čísla spolu s operátorom ho zopakuje zadaný počet krát **

 V kombinácii operátorov mazania a pohybu spomínaného vyššie vlož počet
 pred pohyb pre docielenie hromadného mazania:
  d  číslo  pohyb

 1. Presuň kurzor na prvé slovo písané VEĽKÝMI PÍSMENAMI
   v riadku označenom --->.

 2. Napíš 2dw a zmažeš dve slová písané VEĽKÝMI PÍSMENAMI

 3. Zopakuj kroky 1 a 2 s použitím rôzneho čísla tak aby si zmazal slová
   písané veľkými písmenami jedným príkazom.

---> Tento ABC DE riadok FGHI JK LMN OP so slovamI je Q RS TUV vycisteny.

POZNÁMKA: Číslo medzi operátorom d a pohybom funguje podobne ako pri
     použití s pohybom bez operátora.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  		Lekcia 2.6: OPERÁCIE S RIADKAMI


	  ** Napísanie príkazu  dd  zmaže celý riadok. **

Vzhľadom na frekvenciu mazania celého riadku, sa autori Vimu rozhodli,
že bude jednoduchšie mazať celý riadok napísaním dvoch písmen d.

1. Presuň kurzor na druhý riadok v texte na spodu.
2. Napíš dd aby si zmazal riadok.
3. Prejdi na štvrtý riadok.
4. Napíš  2dd  aby si zmazal dva riadky.

  1) Ruže sú červené,
  2) Blato je zábavné,
  3) Fialky sú modré,
  4) Mám auto,
  5) Hodinky ukazujú čas,
  6) Cukor je sladký,
  7) A to si ty.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
			Lekcia 2.7: PRÍKAZ UNDO


** Stlač u pre vrátenie posledného príkazu, U pre úpravu celého riadku. **

1. Presuň kurzor nižšie na riadok označený značkou ---> a premiestni ho na
  prvú chybu.
2. Napíš x pre zmazanie prvého nechceného riadku.
3. Teraz napíš u čím vrátíš späť posledne vykonaný príkaz.
4. Teraz oprav všetky chyby na riadku použitím príkazu x .
5. Teraz napíš veľké  U čím vrátíš riadok do pôvodného stavu.
6. Teraz napíš u niekoľko krát, čím vrátíš späť príkaz U.
7. Teraz napíš CTRL-R (drž klávesu CTRL stlačenú kým stláčaš R) niekoľko
  krát, čím vrátíš späť predtým vrátené príkazy (undo z undo).

---> Opprav chybby nna toomto riadku a zmeeň ich pommocou undo.

 8. Tieto príkazy sú často používané. Teraz prejdi na zhrnutie lekcie 2.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
			    LEKCIA 2 ZHRNUTIE


 1. Pre zmazanie znakov od kurzora do konca slova napíš:  dw

 2. Pre zmazanie znakov od kurzora do konca riadku napíš:  d$

 3. Pre zmazanie celého riadku napíš:  dd

 4. Pre zopakovanie pohybu, napíš pred neho číslo:  2w

 5. Formát pre píkaz:

    operátor  [číslo]  pohyb
   kde:
    operátor - čo treba robiť, napríklad d pre zmazanie
    [číslo] - je voliteľný počet pre opakovanie pohybu
    pohyb - pohyb po texte vzhľadom na operátor, napríklad w (slovo),
		$ (do konca riadku), atď.

 6. Pre pohyb na začiatok riadku použi nulu: 0

 7. Pre vrátenie späť predošlej operácie napíš:	u  (malé u)
   Pre vrátenie všetkých úprav na riadku napíš:  U  (veľké U)
   Pre vrátenie vrátených úprav napíš:	   CTRL-R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
			 Lekcia 3.1: PRÍKAZ VLOŽIŤ


	 ** Napísanie príkazu p vloží psledný výmaz za kurzor. **

 1. Presuň kurzor nižšie na prvý riadok textu.

 2. Napíš dd čím zmažeš riadok a uložíš ho do buffera editora Vim.

 3. Presuň kurzor vyššie tam, kam zmazaný riadok patrí.

 4. Ak napíšeš v normálnom móde  p  zmazaný riadk sa vloží.

 5. Zopakuj kroky 2 až 4, kým riadky niesú v správnom poradí.

---> d) Tiež sa dokážeš vzdelávať?
---> b) Fialky sú modré,
---> c) Inteligencia sa vzdeláva,
---> a) Ruže sú červené,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		    Lekcia 3.2: PRÍKAZ NAHRADENIA


   ** Napísaním rx sa nahradí znak na mieste kurzora znakom x . **

 1. Presuň kurzor nižšie na prví riadok textu označeného značkou --->.

 2. Presuň kurzor na začiatok prvej chyby.

 3. napíš r a potom znak, ktorý tam má byť.

 4. Zopakuj kroky 2 a 3, kým prvý riadok nieje zhodný s druhým.

---> Kaď bol tento riasok píaaný, niekro stlašil nesprábne klávesy!
---> Keď bol tento riadok písaný, niekto stlačil nesprávne klávesy!

 5. Teraz prejdi na lekciu 3.2.

POZNÁMKA: Pamätaj si, že naučiť sa môžeš len používanim, nie pamätaním.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		    Lekcia 3.3. PRÍKAZ ÚPRAVY


   ** Ak chceš zmeniť časť slova do konca slova, napíš ce . **

 1. Presuň kurzor nižšie na prvý riadok označený značkou --->.

 2. Umiestni kurzor na písmeno o v slove rosfpl.

 3. Napíš ce a oprav slovo (v tomto prípade napíš 'iadok'.)

 4. Stlač <ESC> a prejdi na ďalší znak, ktorý treba zmeniť.

 5. Zopakuj kroky 3 a 4, kým prvá veta nieje rovnaká ako druhá.

---> Tento rosfpl má niekoľko skic, ktoré je pirewvbí zmeniť piyťučán príkazu.
---> Tento riadok má niekoľko slov, ktoré je potrebné zmeniť použitím príkazu.

Poznámka, že ce zmaže slovo a nastaví vkladací mód.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		    Lekcia 3.4: VIAC ZMIEN POUŽITÍM c


  ** Príkaz pre úpravy sa používa s rovnakými pohybmi ako pre mazanie **

 1. Príkaz pre úpravy pracuje rovnako ako pre mazanie. Formát je:

    c  [číslo]  pohyb

 2. Pohyby sú rovnaké, ako napríklad  w (slovo) a $ (koniec riadku).

 3. Presuň kurzor nižšie na prvý riadok označený značkou --->.

 4. Presuň kurzor na prvú chybu.

 5. napíš c$ aby si mohol upraviť zvyšok riadku podľa druhého
   a stlač <ESC>.

---> Koniec tohto riadku potrebuje pomoc, aby bol ako druhy.
---> Koniec tohto riadku potrebuje opraviť použitím príkazu c$ .

POZNÁMKA: Môžeš použiť klávesu backspace na úpravu zmien počas písania.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
			    LEKCIA 3 ZHRNUTIE


 1. Na vloženie textu, ktorý už bol zmazaný, napíš p . To vloží zmazaný
   text ZA kurzor (ak bol riadok zmazaný prejde na riadok pod kurzorom).

 2. Pre naradenie znaku na mieste kurzora, napíš r a potom znak, ktorý
   nahradí pôvodný znak.

 3. Príkaz na upravenie umožňuje zmeniť od kurzora až po miesto, ktoré
   určuje pohyb. napr. Napíš ce čím zmníš text od pozície
   kurzora do konca slova, c$ zmení text do konca riadku.

 4. Formát pre nahradenie je:

	  c  [číslo]  pohyb


Teraz prejdi na nalsedujúcu lekciu.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		   Lekcia 4.1: POZÍCIA A STATUS SÚBORU


 ** Stlač CTRL-g pre zobrazenie svojej pozície v súbore a statusu súboru.
   Napíš G pre presun na riadok v súbore. **

 Poznámka: Prečítaj si celú túto lekciu skôr ako začneš vykonávať kroky!!

 1. Drž stlačenú klávesu Ctrl a stlač g . Toto nazývame CTRL-G.
   Na spodu obrazovky sa zobrazí správa s názvom súboru a pozíciou
   v súbore. Zapamätajsi si číslo riadku pre použitie v kroku 3.

 2. Stlač G čím sa dostaneš na spodok súboru.
   Napíš gg čím sa dostaneš na začiatok súboru.

 3. Napíš číslo riadku na ktorom si sa nachádzal a stlač G. To ťa
   vráti na riadok, na ktorom si prvý krát stlačil CTRL-G.

 4. Ak sa cítíš schopný vykonať teto kroky, vykonaj kroky 1 až 3.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
			Lekcia 4.2: PRÍKAZ VYHĽADÁVANIA


 ** Napíš / nasledované reťazcom pre vyhľadanie príslušného reťazca. **

 1. Napíš znak / v normálnom móde. Poznámka, že tento znak sa spolu
   s kurzorom zobrazí v dolnej časti obrazovky s : príkazom.

 2. Teraz napíš 'errroor' <ENTER>. To je slovo, ktoré chceš vyhľadať.

 3. Pre vyhľadanie ďalšieho výskytu rovnakého reťazca, stlač jednoducho n.
   Pre vyhľadanie ďalšieho výskytu rovnakého reťazca opačným smerom,
   N.

 4. Ak chceš vyhľadať reťazec v spätnom smere, použí príkaz ? miesto
   príkazu /.

 5. Pre návrat na miesto z ktorého si prišiel stlač CTRL-O (drž stlačenú
   klávesu Ctrl počas stlačenia klávesy o). Zopakuj pre ďalší návrat
   späť. CTRL-I ide vpred.

POZNÁMKA: "errroor" nieje spôsob hláskovania error; errroor je error.
POZNÁMKA: Keď vyhľadávanie dosiahne koniec tohto súboru, bude pokračovať na
   začiatku, dokiaľ nieje resetované nastavenie 'wrapscan' .


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
	   Lekcia 4.3: VYHĽADÁVANIE ZODPOVEDAJÚCICH ZÁTAVORIEK


	 ** Napíš % pre vyhľadanie príslušného znaku ),], alebo } . **

 1. Premiestni kurzor na hocaký zo znakov (, [, alebo { v riadku nižšie
   označeného značkou --->.

 2. Teraz napíš znak % .

 3. Kurzor sa premiestni na zodpovedajúcu zátvorku.

 4. Napíš % pre presun kurzoru späť na otvárajúcu zátvorku.

 5. Presuň kurzor na iný zo znakov (,),[,],{ alebo } a všimni si
   čo % vykonáva.

---> Toto ( je testovací riadok s ('s, ['s ] a {'s } v riadku. ))

Poznámka: Toto je veľmi výhodné použíť pri ladení programu s chýbajúcimi
	 uzatvárajúcimi zátvorkami!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		   Lekcia 4.4: PRÍKAZ NAHRADENIA


 ** Napíš  :s/starý/nový/g pre nahradenie slova 'starý' za slovo 'nový'. **

 1. Presuň kurzor nižšie na riadok označený značkou --->.

 2. Napíš :s/thee/the <ENTER> . Poznamka, že tento príkaz zmení len prvý
   výskyt "thee" v riadku.

 3. Teraz napíš  :s/thee/the/g  čo znamená celkové nahradenie v riadku.
   Toto nahradí všetky výskyty v riadku.

---> Thee best time to see thee flowers in thee spring.

 4. Pre zmenu všetkých výskytov daného reťazca medzi dvomi ridakami,
   napíš :#,#s/starý/nový/g kde #,# sú čísla dvoch riadkov, v rozsahu
                ktorých sa nahradenie vykoná.
   napíš :%s/starý/nový/g  pre zmenu všetkých výskytov v celom riadku
   napíš :%s/starý/nový/gc  nájde všetky výskyty v celom súbore,
                s otázkou či nahradiť alebo nie~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
			    LEKCIA 4 ZHRNUTIE


 1. CTRL-g  vypíše tvoju pozíciu v súbore a status súboru.
      G ťa premiestni na koniec riadku.
   číslo G ťa premiestni na riadok s číslom.
      gg ťa presunie na prvý riadok

 2. Napísanie / nasledované reťazcom vyhľadá reťazec smerom DOPREDU.
   Napísanie ? nasledované reťazcom vyhľada reťazec smerom DOZADU.
   Napísanie n po vyhľadávaní, vyhľadá nasledujúci výskyt reťazca
   v rovnakom smere, pričom N vyhľadá v opačnom smere.
   CTRL-O ťa vráti späť na staršiu pozíciu, CTRL-I na novšiu pozíciu.

 3. Napísanie % keď kurzor je na (,),[,],{, alebo } nájde zodpovdajúcu
   párnu zátvorku.

 4. Pre nahradenie nového za prvý starý v riadku napíš  :s/starý/nový
   Pre nahradenie nového za všetky staré v riadku napíš :s/starý/nový/g
   Pre nahradenie reťazcov medzi dvoma riadkami 3 napíš :#,#/starý/nový/g
   Pre nahradenie všetkých výskytov v súbore napíš    :%s/starý/nový/g
   Pre potvrdenie každého nahradenia pridaj 'c'	     :%s/starý/nový/gc


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		Lekcia 5.1 AKO SPUSTIŤ VONKAJŠÍ PRÍKAZ


 ** Napíš príkaz :! nasledovaný vonkajším príkazom pre spustenie príkazu **

 1. Napíš obvyklý píkaz : ktorý nastaví kurzor na spodok obrazovky.
   To umožní napísať príkaz.

 2. Teraz napíš ! (výkričník). To umožní spustiť hociaký vonkajší príkaz
   z príkazového riadku.

 3. Ako príklad napíš ls za ! a stlač <ENTER>. Tento príkaz
   zobrazí obsah tvojho adresára rovnako ako na príkazovom riadku.
   Alebo použi :!dir ak ls nefunguje.

Poznámka: Takto je možné spustiť hociaký vonkajší príkaz s argumentami.
Poznámka: Všetky príkazy : musia byť dokončené stlačením <ENTER>
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		   Lekcia 5.2: VIAC O UKLADANÍ SÚBOROV


   ** Pre uloženie zmien v súbore, napíš :w FILENAME. **

 1. Napíš :!dir alebo :!ls pre výpis aktuálneho adresára.
   Už vieš, že musíš za týmto stlačiť <ENTER> .

 2. Vyber názov súboru, ktorý ešte neexistuje, ako napr. TEST.

 3. Teraz napíš:  :w TEST  (kde TEST je názov vybratého súboru.)

 4. To uloží celý súbor (Vim Tutor) pod názovm TEST.
   Pre overenie napíš  :!dir  , čím zobrazíš obsah adresára.

Poznámka: že ak ukončíš prácu s editorom Vim a znovu ho spustíš príkazom
	    vim TEST, súbor bude kópia výuky, keď si ho uložil.

 5. Teraz odstráň súbor napísaním (MS-DOS):  :!del TEST
			   alebo (Unix):   :!rm TEST


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		  Lekcia 5.3 VÝBER TEXTU PRE ULOŽENIE


 ** Pre uloženie časti súboru, napíš v pohyb :w FILENAME **

 1. Presuň kurozr na tento riadok.

 2. Stlač v a presuň kurozr na piatu položku dole. Poznámka, že
   tento text je vyznačený (highlighted).

 3. Stlač klávesu : . V spodnej časti okna sa objaví :'<,'>.

 4. Napíš w TEST , kde TEST je meno súboru, ktorý zatial neexistuje.
   Skontroluj, e vidíš :'<,'>w TEST predtým než stlačíš Enter.

 5. Vim zapíše označené riadky do súboru TEST. Použi :!dir alebo !ls
   pre overenie. Zatial ho ešte nemaž! Použijeme ho v ďalšej lekcii.

POZNÁMKA: Stlačením klávesy v sa spustí vizuálne označovanie.
     Môžeš pohybovať kurzorom pre upresnenie vyznačeného textu.
     Potom môžeš použiť operátor pre vykonanie nejakej akcie
     s textom. Napríklad d zmaže vyznačený text.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		  Lekcia 5.4: VÝBER A ZLUČOVANIE SÚBOROV


	** Pre vloženie obsahu súboru, napíš  :r FILENAME **

 1. Premiestni kurzor nad tento riadok.

POZNÁMKA: Po vykonaní kroku 2 uvidíš text z lekcie 5.3. Potom sa presuň
     dole, aby si videl túto lekciu.

 3. Teraz vlož súbor TEST použitím príkazu  :r TEST  kde TEST je názov
   súboru. Súbor, ktorý si použil je umiestnený pod riadkom s kurzorom.

POZNÁMKA: Môžeš tiež načítať výstup vonkajšieho príkazu. Napríklad :r !ls
     načíta výstup príkazu ls a umiestni ho za pozíciu kurzora.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
			    LEKCIA 5 ZHRNUTIE


 1. :!príkaz spustí vonkajší príkaz.

   Niektoré využiteľné príklady sú:
	(MS_DOS)  (UNIX)
	 :!dir    :!ls	  - zobrazí obsah adresára
	 :!del FILENAME  :!rm FILENAME  - odstráni súbor FILENAME

 2. :w FILENAME uloží aktuálny súbor na disk pod menom FILENAME.

 3. v pohyb :w FILENAME uloží vizuálne označené riadky do
   súboru FILENAME.

 4. :r FILENAME vyberie z disku súbor FILENAME a vloží ho do aktuálneho
   súboru za pozíciou kurzora.

 5. :r !dir načíta výstup z príkazu dir a vloží ho za pozíciu kurzora.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
			 Lekcia 6.1: PRÍKAZ OTVORIŤ


** Napíš o pre vloženie riadku pod kurzor a prepnutie do vkladacieho módu **

 1. Presuň kurzor nižšie na riadok označený značkou --->.

 2. Napíš o (malé písmeno) pre vloženie čistého riadku pod kurzorm
   a prepnutie do vkladacieho módu.

 3. Teraz skopíruj riadok označený ---> a stlač <ESC> pre ukončenie
   vkladacieho módu.

---> Po napísaní o sa kurzor premiestní na vložený riadok do vkladacieho
   módu.

 4. Pre otvorenie riadku nad kurzorom, jednotucho napíš veľké O ,
   namiesto malého o. Vyskúšaj si to na riadku dole.

---> Vlož riadok nad týmto napísaním O, keď kurzor je na tomto riadku.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
			Lekcia 6.2: PRÍKAZ PRIDAŤ


	  ** Napíš a pre vloženie textu ZA kurzor. **

 1. Presuň kurzor nižšie na koniec prvého riadku označeného značkou --->

 2. Stlač klávesu e dokiaľ kurozr nieje na konci riadku.

 3. Napíš a (malé písmeno) pre pridanie textu ZA kurzorom.

 4. Dokončí slovo tak ako je to v druhom riadku. Stlaš <ESC> pre
   opustenie vkladacieho módu.

 5. Použi e na presun na ďalšie nedokončené slovo a zopakuj kroky 3 a 4.

---> Tento ri ti dovoľuje nácv priávan testu na koniec riadku.
---> Tento riadok ti dovoľuje nácvik pridávania textu na koniec riadku.

POZNÁMKA: a, i, A štartujú rovnaký vkladací mód, jediný rozidel je, kde
     sa znaky vkladajú.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		  Lekcia 6.3: INÝ SPOSOB NAHRADZOVANIA


   ** Napíš veľké R pre nahradenie viac ako jedného znaku. **

 1. Presuň kurzor nižšie na prvý riadok označený značkou --->. Premiestni
   kurzor na začiatok prvého výskytu xxx.

 2. Teraz napíš R a napíš číslo uvedené v druhom riadku, takže
   sa ním nahradí pôvodné xxx.

 3. Stlač <ESC> pre opustenie nahradzovacieho módu. Poznámka, že zvyšok
   riadku zostane nezmenený.

 4. Zopakuj tieto kroky pre nahradenie zvyšných xxx.

---> Pridaním 123 ku xxx dostaneš xxx.
---> Pridaním 123 ku 456 dostaneš 579.

POZNÁMKA: Nahradzovací mód je ako vkladací mód, ale každý napísaný znak
      zmaže existujúci znak.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Lekcia 6.4: Copy Paste textu

  ** použí operátor y pre copy textku a p pre jeho paste **

 1. Choď nižšie na riadok označený ---> a umiestni kurozr za "a)".

 2. Naštartuj vizuálny mód použitím v a presuň kurozr pred "first".

 3. Napíš y pre vystrihnutie (copy) označeného textu.

 4. Presuň kurozr na koniec ďalšieho riadku: j$

 5. Napíš p pre vložnie (paste) textu. Potom napíš: a druha <ESC>.

 6. Použi vizuálny mód pre označenie "položka.", vystrihni to
   použitím y, presuň sa na koniec nasledujúceho riadku použitím j$
   a vlož sem text použitím p.

---> a) toto je prvá položka
---> b)

POZNÁMKA: Môžeš použiť tiež y ako operátor; yw vystrihne jedno slovo.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
			 Lekcia 6.5: NASTAVENIE MOŽNOSTÍ


** Nastav možnosti, takže vyhľadávanie alebo nahradzovanie ignoruje
  rozlišovanie **


 1. Vyhľadaj reťazec 'ignore' napísaním:
   /ignore <ENTER>
   Zopakuj vyhľadávanie niekoľko krát stlačením klávesy n .

 2. Nastav možnosť 'ic' (Ignore case) napísaním príkazu:
   :set ic

 3. Teraz vyhľadaj reťazec 'ingore' znova stlačením klávesy n
   Poznámka, že teraz sú vyhľadané aj Ignore a IGNORE.

 4. Nastav možnosťi 'hlsearch' a 'incsearch':
   :set hls is

 5. Teraz spusti vyhľadávací príkaz znovu, a pozri čo sa stalo:
   /ignore <ENTER>

 6. Pre opetovné zapnutie rozlyšovania veľkých a malých písmen
   napíš: :set noic

POZNÁMKA: Na odstránenie zvýraznenia výrazov napíš: :nohlsearch
POZNÁMKA: Ak chceš nerozlyšovať veľkosť písmen len pre jedno
     použitie vyhľadávacieho príkazu, použi \c: /ignore\c <ENTER>

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
			   LEKCIA 6 ZHRNUTIE


 1. Napíš o pre otvorenie riadku pod kurzorom a štart vkladacieho módu.
   Napíš O pre otvorenie riadku nad kurzorom.

 2. Napíš a pre vkladanie textu ZA kurzor.
   Napíš A pre vkladanie textu za koncom riadku.

 3. Príkaz e presunie kurozr na koniec slova

 4. Operátor y vystrihne (skopíruje) text, p ho vloží.

 5. Napísanie veľkého R prepne do nahradzovacieho módu, kým nieje
   stlačené <ESC>.

 6. Napísanie ":set xxx" nastaví možnosť "xxx". Niektoré nastavenia sú:
   'ic' 'ignorecase' ignoruje veľké a malé písmená počas vyhľadávania.
   'is' 'incsearch' zobrazuje čiastočné reťazce vyhľadávaného reťazca.
   'hls' 'hlsearch' vyznačí všetky vyhľadávané reťazce.
   Môžeš použiť hociktorý z dlhých a krátkych názvov možností.

 7. Vlož "no" pred nastavenie pre jeho vypnutie: :set noic~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		  LEKCIA 7.1: ZÍSKANIE NÁPOVEDY


	 ** Používaj on-line systém nápovedy **

 Vim má obsiahly on-line systém nápovedy. Pre odštartovanie, vyskúšaj jeden
 z týchto troch:
	- stlač klávesu <HELP> (ak nejakú máš)
	- stlač klávesu <F1> (ak nejakú máš)
	- napíš :help <ENTER>

 Čítaj text v okne nápovedy pre získanie predstavy ako nápoveda funguje.
 Napíš  CTRL-W CTRL-W pre skok z jedného okna do druhého.
 Napíš  :q <ENTER>  čím zatvoríš okno nápovedy.

 Môžeš nájsť help ku hociakej téme pridaním argumentu ku príkazu ":help".
 Vyskúšaj tieto (nezabudni stlačiť <ENTER>):

	:help w
	:help c_CTRL-D
	:help insert-index
	:help user-manual


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		 LEKCIA 7.2: VYTVORENIE ŠTARTOVACIEHO SKRIPTU

		    ** Zapni funkcie editora Vim **

 Vim má omnoho viac funkcii než Vi, ale večšina z nich je implicitne
 vypnutá. Pre používanie viac Vim funkcii vytvor "vimrc" súbor.

 1. Začni editovať "vimrc" súbor, to závisí na použitom systéme:
	:e ~/.vimrc   pre Unix
	:e $VIM/_vimrc  pre MS-Windows

 2. Teraz si prečítaj text príkladu "vimrc" súboru:

	:r $VIMRUNTIME/vimrc_example.vim

 3. Ulož súbor:
	:w

 Pri nasledujúcom štarte editora Vim sa použije zvýrazňovanie syntaxe.
 Do "vimrc" súboru môžeš pridať všetky svoje uprednostňované nastavenia.
 Pre viac informácii napíš :help vimrc-intro

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

          LEKCIA 7.3 DOKONČENIE

   ** Dokonči príkaz na príkazovom riadku použitím CTRL-D a <TAB> **

 1. Uisti sa, že Vim nieje v kompatibilnom móde: :set nocp

 2. Pozri sa aké súbory sa nachádzajú v adresári: :!ls alebo :!dir

 3. Napíš začiatok príkazu: :e

 4. Stlač CTRL-D a Vim zobrazí zoznam príkazov začínajúcich "e".

 5. Stlač <TAB> a Vim dokončí meno príkazu na ":edit".

 6. Teraz pridaj medzerník a začiatok mena existujúceho súboru:
   :edit FIL

 7. Stlač <TAB>. Vim dokončí meno (ak je jedinečné).

POZNÁMKA: Dokončovanie funguje pre veľa príkazov. Vyskúšaj stlačenie
     CTRL-D a <TAB>. Špeciálne je to užitočné pre príkaz :help.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

      LEKCIA 7 ZHRNUTIE

 1. Napíš :help alebo stlač <F1> alebo <Help> pre otvorenie okna nápovedy.

 2. Napíš :help príkaz pre vyhľadanie nápovedy ku príkazu príkaz.

 3. Napíš CTRL-W CTRL-W na preskočenie do iného okna.

 4. Napíš :q pre zatvorenie okna nápovedy

 5. Vytvor štartovací skript vimrc pre udržanie uprednostňovaných nastavení.

 6. Počas písania príkazu : stlač CTRL-D pre zobrazenie dokončení.
   Stlač <TAB> pre použitie jedného z dokončení.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Toto vymedzuje výuku Vimu. Toto je určené pre strucný prehľad o editore
 Vim, úplne postačujúce pre ľahké a obstojné používanie tohto editora.
 Táto výuka je ďaleko od kompletnosti, pretože Vim má omnoho viacej príkazov.
 Ako ďalšie si prečítaj užívatľský manuál: ":help user-manual".

 Pre ďalšie čítanie a štúdium je odporúčaná kniha:
 Vim - Vi Improved - od Steve Oualline
 Vydavateľ: New Riders
 Prvá kniha určená pre Vim. Špeciálne vhodná pre začiatočníkov.
 Obsahuje množstvo príkladov a obrázkov.
 Pozri na http://iccf-holland.org/click5.html

 Táto kniha je staršia a je viac o Vi ako o Vim, ale je tiež odporúčaná:
 Learning the Vi Editor - od Linda Lamb
 Vydavateľ: O'Reilly & Associates Inc.
 Je to dobrá kniha pre získanie vedomostí o práci s editorom Vi.
 Šieste vydanie obsahuje tiež informácie o editore Vim.

 Táto výuka bola napísaná autormi Michael C. Pierce a Robert K. Ware,
 Colorado School of Mines s použitím myšlienok dodanými od Charles Smith,
 Colorado State University. E-mail: bware@mines.colorado.edu.

 Modifikované pre Vim od Bram Moolenaar.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Preklad do Slovenčiny: Ľuboš Čelko
 e-mail:    celbos@inmail.sk
 Last Change: 2006 Apr 18
 encoding:   cp1250