tutor.pl   [plain text]


===============================================================================
=  W i t a j  w  t u t o r i a l u  V I M - a   -  Wersja 1.7.   =
===============================================================================

   Vim to potężny edytor, który posiada wiele poleceń, zbyt dużo, by
   wyjaśnić je wszystkie w tym tutorialu. Ten przewodnik ma nauczyć
   Cię posługiwać się wystarczająco wieloma komendami, byś mógł łatwo
   używać Vima jako edytora ogólnego przeznaczenia.

   Czas potrzebny na ukończenie tutoriala to 25 do 30 minut i zależy
   od tego jak wiele czasu spędzisz na eksperymentowaniu.

	 UWAGA:
	 Polecenia wykonywane w czasie lekcji zmodyfikują tekst. Zrób
	 wcześniej kopię tego pliku do ćwiczeń (jeśli zacząłeś komendą
	 "vimtutor", to już pracujesz na kopii).

	 Pamiętaj, że przewodnik ten został zaprojektowany do nauki poprzez
	 ćwiczenia. Oznacza to, że musisz wykonywać polecenia, by nauczyć się ich
	 prawidłowo. Jeśli będziesz jedynie czytał tekst, szybko zapomnisz wiele
	 poleceń!

   Teraz upewnij się, że nie masz wciśniętego Caps Locka i wciskaj j
   tak długo dopóki Lekcja 1.1. nie wypełni całkowicie ekranu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		 Lekcja 1.1.: PORUSZANIE SIĘ KURSOREM

    ** By wykonać ruch kursorem, wciśnij h, j, k, l jak pokazano. **

	    ^
	    k		   Wskazówka: h jest po lewej
	 < h	 l >				 l jest po prawej
	    j				 j wygląda jak strzałka w dół
	    v
 1. Poruszaj kursorem dopóki nie będziesz pewien, że pamiętasz polecenia.

 2. Trzymaj j tak długo aż będzie się powtarzał.
   Teraz wiesz jak dojść do następnej lekcji.

 3. Używając strzałki w dół przejdź do następnej lekcji.

Uwaga: Jeśli nie jesteś pewien czegoś co wpisałeś, wciśnij <ESC>, by wrócić do
    trybu Normal. Wtedy powtórz polecenie.

Uwaga: Klawisze kursora także powinny działać, ale używając hjkl będziesz
    w stanie poruszać się o wiele szybciej, jak się tylko przyzwyczaisz.
    Naprawdę!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		  Lekcja 1.2.: WYCHODZENIE Z VIM-a

 !! UWAGA: Przed wykonaniem jakiegokolwiek polecenia przeczytaj całą lekcję !!

 1. Wciśnij <ESC> (aby upewnić się, że jesteś w trybie Normal).
 2. Wpisz:			:q!<ENTER>.
   To spowoduje wyjście z edytora PORZUCAJĄC wszelkie zmiany, jakie
   zdążyłeś zrobić. Jeśli chcesz zapamiętać zmiany i wyjść,
   wpisz:			:wq<ENTER>

 3. Kiedy widzisz znak zachęty powłoki wpisz komendę, żeby wrócić
   do tutoriala. Czyli:	vimtutor<ENTER>

 4. Jeśli chcesz zapamiętać polecenia, wykonaj kroki 1. do 3., aby
   wyjść i wrócić do edytora.

UWAGA: :q!<ENTER> porzuca wszelkie zmiany jakie zrobiłeś. W następnych
    lekcjach dowiesz się jak je zapamiętywać.

 5. Przenieś kursor do lekcji 1.3.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		 Lekcja 1.3.: EDYCJA TEKSTU - KASOWANIE

	  ** Wciśnij x aby usunąć znak pod kursorem. **

 1. Przenieś kursor do linii poniżej oznaczonej --->.

 2. By poprawić błędy, naprowadź kursor na znak do usunięcia.

 3. Wciśnij x aby usunąć niechciany znak.

 4. Powtarzaj kroki 2. do 4. dopóki zdanie nie jest poprawne.

---> Kkrowa prrzeskoczyła prrzez ksiiężycc.

 5. Teraz, kiedy zdanie jest poprawione, przejdź do Lekcji 1.4.

UWAGA: Ucz się przez ćwiczenie, nie wkuwanie.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
	  Lekcja 1.4.: EDYCJA TEKSTU - INSERT (wprowadzanie)


		 ** Wciśnij i aby wstawić tekst. **

 1. Przenieś kursor do pierwszej linii poniżej oznaczonej --->.

 2. Aby poprawić pierwszy wiersz, ustaw kursor na pierwszym znaku PO tym,
   gdzie tekst ma być wstawiony.

 3. Wciśnij i a następnie wpisz konieczne poprawki.

 4. Po poprawieniu błędu wciśnij <ESC>, by wrócić do trybu Normal.
   Powtarzaj kroki 2. do 4., aby poprawić całe zdanie.

---> W tej brkje trochę .
---> W tej linii brakuje trochę tekstu.

 5. Kiedy czujesz się swobodnie wstawiając tekst, przejdź do
   podsumowania poniżej.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
	  Lekcja 1.5.: EDYCJA TEKSTU - APPENDING (dodawanie)


		  ** Wciśnij A by dodać tekst. **

 1. Przenieś kursor do pierwszej linii poniżej oznaczonej --->.
   Nie ma znaczenia, który to będzie znak.

 2. Wciśnij A i wpisz odpowiednie dodatki.

 3. Kiedy tekst został dodany, wciśnij <ESC> i wróć do trybu Normalnego.

 4. Przenieś kursor do drugiej linii oznaczonej ---> i powtórz kroki 2. i 3.,
   aby poprawić zdanie.

---> Brakuje tu tro
   Brakuje tu trochę tekstu.
---> Tu też trochę bra
   Tu też trochę brakuje.

 5. Kiedy już utrwaliłeś ćwiczenie, przejdź do lekcji 1.6.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
			 Lekcja 1.6.: EDYCJA PLIKU

		 ** Użyj :wq aby zapisać plik i wyjść. **

  !! UWAGA: zanim wykonasz jakiekolwiek polecenia przeczytaj całą lekcję !!

 1. Zakończ tutorial tak jak w lekcji 1.2.: :q!
   lub, jeśli masz dostęp do innego terminala, wykonaj kolejne kroki tam.

 2. W powłoce wydaj polecenie: vim tutor<ENTER>
   "vim" jest poleceniem uruchamiającym edytor Vim. 'tutor' to nazwa pliku,
   jaki chcesz edytować. Użyj pliku, który może zostać zmieniony.

 3. Dodaj i usuń tekst tak, jak się nauczyłeś w poprzednich lekcjach.

 4. Zapisz plik ze zmianami i opuść Vima: :wq<ENTER>

 5. Jeśli zakończyłeś vimtutor w kroku 1., uruchom go ponownie i przejdź
   do podsumowania poniżej.

 6. Po przeczytaniu wszystkich kroków i ich zrozumieniu: wykonaj je.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
			   LEKCJA 1. PODSUMOWANIE

 1. Poruszasz kursorem używając "strzałek" i klawiszy hjkl .
    h (w lewo)	 j (w dół)	 k (do góry)		l (w prawo)

 2. By wejść do Vima, (z powłoki) wpisz:
			  vim NAZWA_PLIKU<ENTER>

 3. By wyjść z Vima, wpisz:
			  <ESC> :q!<ENTER> by usunąć wszystkie zmiany.
	   LUB:	  <ESC> :wq<ENTER> by zmiany zachować.

 4. By usunąć znak pod kursorem, wciśnij: x

 5. By wstawić tekst przed kursorem lub dodać:
	i  wpisz tekst  <ESC>     wstawi przed kursorem
	A  wpisz tekst  <ESC>     doda na końcu linii

UWAGA: Wciśnięcie <ESC> przeniesie Cię z powrotem do trybu Normal
    lub odwoła niechciane lub częściowo wprowadzone polecenia.

Teraz możemy kontynuować i przejść do Lekcji 2.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		 Lekcja 2.1.: POLECENIE DELETE (usuwanie)


		   ** Wpisz dw by usunąć wyraz. **

 1. Wciśnij <ESC>, by upewnić się, że jesteś w trybie Normal.

 2. Przenieś kursor do linii poniżej oznaczonej --->.

 3. Przesuń kursor na początek wyrazu, który chcesz usunąć.

 4. Wpisz  dw  by usunąć wyraz.

 UWAGA: Litera d pojawi się na dole ekranu. Vim czeka na wpisanie w .
	 Jeśli zobaczysz inny znak, oznacza to, że wpisałeś coś źle; wciśnij
	 <ESC> i zacznij od początku.

---> Jest tu parę papier wyrazów, które kamień nie należą do nożyce tego zdania.

 5. Powtarzaj kroki 3. i 4. dopóki zdanie nie będzie poprawne, potem
 przejdź do Lekcji 2.2.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		  Lekcja 2.2.: WIĘCEJ POLECEŃ USUWAJĄCYCH


	   ** Wpisz	d$ aby usunąć tekst do końca linii. **

 1. Wciśnij <ESC> aby się upewnić, że jesteś w trybie Normal.

 2. Przenieś kursor do linii poniżej oznaczonej --->.

 3. Przenieś kursor do końca poprawnego zdania (PO pierwszej . ).

 4. Wpisz d$ aby usunąć resztę linii.

---> Ktoś wpisał koniec tego zdania dwukrotnie. zdania dwukrotnie.


 5. Przejdź do Lekcji 2.3., by zrozumieć co się stało.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		   Lekcja 2.3.: O OPERATORACH I RUCHACH


 Wiele poleceń zmieniających tekst jest złożonych z operatora i ruchu.
 Format dla polecenia usuwającego z operatorem d jest następujący:

	  d ruch

 gdzie:
  d   - operator usuwania.
  ruch  - na czym polecenie będzie wykonywane (lista poniżej).

 Krótka lista ruchów:
  w - do początku następnego wyrazu WYŁĄCZAJĄC pierwszy znak.
  e - do końca bieżącego wyrazu, WŁĄCZAJĄC ostatni znak.
  $ - do końca linii, WŁĄCZAJĄC ostatni znak.

W ten sposób wpisanie de usunie znaki od kursora do końca wyrazu.

UWAGA: Wpisanie tylko ruchu w trybie Normal bez operatora przeniesie kursor
    tak, jak to określono.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		  Lekcja 2.4.: UŻYCIE MNOŻNIKA DLA RUCHU


  ** Wpisanie liczby przed ruchem powtarza ruch odpowiednią ilość razy. **

 1. Przenieś kursor na początek linii poniżej zaznaczonej --->.

 2. Wpisz 2w aby przenieść kursor o dwa wyrazy do przodu.

 3. Wpisz 3e aby przenieść kursor do końca trzeciego wyrazu w przód.

 4. Wpisz 0 (zero), aby przenieść kursor na początek linii.

 5. Powtórz kroki 2. i 3. z innymi liczbami.


 ---> To jest zwykły wiersz z wyrazami, po których możesz się poruszać.

 6. Przejdź do lekcji 2.5.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		Lekcja 2.5.: UŻYCIE MNOŻNIKA, BY WIĘCEJ USUNĄĆ


  ** Wpisanie liczby z operatorem powtarza go odpowiednią ilość razy. **

 W wyżej wspomnianej kombinacji operatora usuwania i ruchu podaj mnożnik
 przed ruchem, by więcej usunąć:
	d liczba ruch

 1. Przenieś kursor do pierwszego wyrazu KAPITALIKAMI w linii zaznaczonej --->.

 2. Wpisz 2dw aby usunąć dwa wyrazy KAPITALIKAMI.

 3. Powtarzaj kroki 1. i 2. z innymi mnożnikami, aby usunąć kolejne wyrazy
   KAPITALIKAMI jednym poleceniem

---> ta ASD WE linia QWE ASDF ZXCV FG wyrazów została ERT FGH CF oczyszczona.

UWAGA: Mnożnik pomiędzy operatorem d i ruchem działa podobnie do ruchu bez
    operatora.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		   Lekcja 2.6.: OPEROWANIE NA LINIACH


		  ** Wpisz dd aby usunąć całą linię. **

 Z powodu częstości usuwania całych linii, projektanci Vi zdecydowali, że
 będzie łatwiej wpisać dwa razy d aby usunąć linię.

 1. Przenieś kursor do drugiego zdania z wierszyka poniżej.
 2. Wpisz dd aby usunąć wiersz.
 3. Teraz przenieś się do czwartego wiersza.
 4. Wpisz 2dd aby usunąć dwa wiersze.

---> 1) Róże są czerwone,
---> 2) Błoto jest fajne,
---> 3) Fiołki są niebieskie,
---> 4) Mam samochód,
---> 5) Zegar podaje czas,
---> 6) Cukier jest słodki,
---> 7) I ty też.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		   Lekcja 2.7.: POLECENIE UNDO (cofnij)


	 ** Wciśnij u aby cofnąć skutki ostatniego polecenia.
		 U zaś, by cofnąć skutki dla całej linii. **

 1. Przenieś kursor do zdania poniżej oznaczonego ---> i umieść go na
   pierwszym błędzie.
 2. Wpisz x aby usunąć pierwszy niechciany znak.
 3. Teraz wciśnij u aby cofnąć skutki ostatniego polecenia.
 4. Tym razem popraw wszystkie błędy w linii używając polecenia x .
 5. Teraz wciśnij wielkie U aby przywrócić linię do oryginalnego stanu.
 6. Teraz wciśnij u kilka razy, by cofnąć U i poprzednie polecenia.
 7. Teraz wpisz CTRL-R (trzymaj równocześnie wciśnięte klawisze CTRL i R)
   kilka razy, by cofnąć cofnięcia.

---> Poopraw błędyyy w teej liniii i zaamiień je prrzez coofnij.

 8. To są bardzo pożyteczne polecenia.

   Przejdź teraz do podsumowania Lekcji 2.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
			   LEKCJA 2. PODSUMOWANIE


 1. By usunąć znaki od kursora do następnego wyrazu, wpisz:  dw
 2. By usunąć znaki od kursora do końca linii, wpisz:  d$
 3. By usunąć całą linię:  dd
 4. By powtórzyć ruch, poprzedź go liczbą:  2w
 5. Format polecenia zmiany to:
        operator [liczba] ruch
 gdzie:
  operator - to, co trzeba zrobić (np. d dla usuwania)
  [liczba] - opcjonalne, ile razy powtórzyć ruch
  ruch   - przenosi nad tekstem do operowania, takim jak w (wyraz),
	    $ (do końca linii) etc.

 6. By przejść do początku linii, użyj zera: 0
 7. By cofnąć poprzednie polecenie, wpisz:	 u (małe u)
   By cofnąć wszystkie zmiany w linii, wpisz:	 U (wielkie U)
   By cofnąć cofnięcie, wpisz:			 CTRL-R~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
			 Lekcja 3.1.: POLECENIE PUT (wstaw)


	 ** Wpisz p by wstawić ostatnie usunięcia za kursorem. **

 1. Przenieś kursor do pierwszej linii ---> poniżej.

 2. Wpisz dd aby usunąć linię i przechować ją w rejestrze Vima.

 3. Przenieś kursor do linii c), POWYŻEJ tej, gdzie usunięta linia powinna
   się znajdować.

 4. Wciśnij p by wstawić linię poniżej kursora.

 5. Powtarzaj kroki 2. do 4. aż znajdą się w odpowiednim porządku.

---> d) Jak dwa aniołki.
---> b) Na dole fiołki,
---> c) A my się kochamy,
---> a) Na górze róże,


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		  Lekcja 3.2.: POLECENIE REPLACE (zastąp)


	  ** Wpisz rx aby zastąpić znak pod kursorem na x . **

 1. Przenieś kursor do pierwszej linii poniżej oznaczonej --->

 2. Ustaw kursor na pierwszym błędzie.

 3. Wpisz r a potem znak jaki powinien go zastąpić.

 4. Powtarzaj kroki 2. i 3. dopóki pierwsza linia nie będzie taka, jak druga.

---> Kjedy ten wiersz bił wstókiwany, ktoś wciznął perę złych klawirzy!
---> Kiedy ten wiersz był wstukiwany, ktoś wcisnął parę złych klawiszy!

 5. Teraz czas na Lekcję 3.3.


UWAGA: Pamiętaj, by uczyć się ćwicząc, a nie pamięciowo.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		   Lekcja 3.3.: OPERATOR CHANGE (zmień)

		 ** By zmienić do końca wyrazu, wpisz ce . **

 1. Przenieś kursor do pierwszej linii poniżej oznaczonej --->.

 2. Umieść kursor na u w lunos.

 3. Wpisz ce i popraw wyraz (w tym wypadku wstaw inia ).

 4. Wciśnij <ESC> i przejdź do następnej planowanej zmiany.

 5. Powtarzaj kroki 3. i 4. dopóki pierwsze zdanie nie będzie takie same,
   jak drugie.

---> Ta lunos ma pire słów, które tżina zbnic użifajonc pcmazu zmień.
---> Ta linia ma parę słów, które trzeba zmienić używając polecenia zmień.

 Zauważ, że ce nie tylko zamienia wyraz, ale także zmienia tryb na
 Insert (wprowadzanie).


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		   Lekcja 3.4.: WIĘCEJ ZMIAN UŻYWAJĄC c


	** Polecenie change używa takich samych ruchów, jak delete. **

 1. Operator change działa tak samo, jak delete. Format wygląda tak:

	  c  [liczba]  ruch

 2. Ruchy są także takie same, np.: w (wyraz), $ (koniec linii) etc.

 3. Przenieś się do pierwszej linii poniżej oznaczonej --->

 4. Ustaw kursor na pierwszym błędzie.

 5. Wpisz c$ , popraw koniec wiersza i wciśnij <ESC>.

---> Koniec tego wiersza musi być poprawiony, aby wyglądał tak, jak drugi.
---> Koniec tego wiersza musi być poprawiony używając polecenia c$ .

UWAGA: Możesz używać <BS> aby poprawiać błędy w czasie pisania.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
			   LEKCJA 3. PODSUMOWANIE


 1. Aby wstawić tekst, który został wcześniej usunięty wciśnij p . To
   polecenie wstawia skasowany tekst PO kursorze (jeśli cała linia
   została usunięta, zostanie ona umieszczona w linii poniżej kursora).

 2. By zamienić znak pod kursorem, wciśnij r a potem znak, który ma zastąpić
   oryginalny.

 3. Operator change pozwala Ci na zastąpienie od kursora do miejsca, gdzie
   zabrałby Cię ruch. Np. wpisz ce aby zamienić tekst od kursora do końca
   wyrazu, c$ aby zmienić tekst do końca linii.

 4. Format do polecenia change (zmień):

	c  [liczba]  obiekt

   Teraz przejdź do następnej lekcji.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
	    Lekcja 4.1.: POŁOŻENIE KURSORA ORAZ STATUS PLIKU

    ** Naciśnij CTRL-G aby zobaczyć swoje położenie w pliku i status
	 pliku. Naciśnij G aby przejść do linii w pliku. **

 UWAGA: Przeczytaj całą lekcję zanim wykonasz jakieś polecenia!!!

 1. Przytrzymaj klawisz CTRL i wciśnij g . Używamy notacji CTRL-G.
   Na dole strony pojawi się pasek statusu z nazwą pliku i pozycją w pliku.
   Zapamiętaj numer linii dla potrzeb kroku 3.

UWAGA: Możesz też zobaczyć pozycję kursora w prawym, dolnym rogu ekranu.
    Dzieje się tak kiedy ustawiona jest opcja 'ruler' (więcej w lekcji 6.).

 2. Wciśnij G aby przejść na koniec pliku.
   Wciśnij gg aby przejść do początku pliku.

 3. Wpisz numer linii, w której byłeś a potem G . To przeniesie Cię
   z powrotem do linii, w której byłeś kiedy wcisnąłeś CTRL-G.

 4. Jeśli czujesz się wystarczająco pewnie, wykonaj kroki 1-3.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
			 Lekcja 4.2.: POLECENIE SZUKAJ


	   ** Wpisz / a następnie wyrażenie, aby je znaleźć. **

 1. W trybie Normal wpisz / . Zauważ, że znak ten oraz kursor pojawią
   się na dole ekranu tak samo, jak polecenie : .

 2. Teraz wpisz błond<ENTER> . To jest słowo, którego chcesz szukać.

 3. By szukać tej samej frazy ponownie, po prostu wciśnij n .
   Aby szukać tej frazy w przeciwnym, kierunku wciśnij N .

 4. Jeśli chcesz szukać frazy do tyłu, użyj polecenia ? zamiast / .

 5. Aby wrócić gdzie byłeś, wciśnij CTRL-O. Powtarzaj, by wrócić dalej. CTRL-I
   idzie do przodu.

Uwaga: 'błond' to nie jest metoda, by przeliterować błąd; 'błond' to błąd.
Uwaga: Kiedy szukanie osiągnie koniec pliku, będzie kontynuowane od początku
    o ile opcja 'wrapscan' nie została przestawiona.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		Lekcja 4.3.: W POSZUKIWANIU PARUJĄCYCH NAWIASÓW


	    ** Wpisz % by znaleźć parujący ), ], lub } . **

 1. Umieść kursor na którymś z (, [, lub { w linii poniżej oznaczonej --->.

 2. Teraz wpisz znak % .

 3. Kursor powinien się znaleźć na parującym nawiasie.

 4. Wciśnij % aby przenieść kursor z powrotem do parującego nawiasu.

 5. Przenieś kursor do innego (,),[,],{ lub } i zobacz co robi % .

---> To ( jest linia testowa z (, [, ] i {, } . ))

Uwaga: Ta funkcja jest bardzo użyteczna w debuggowaniu programu
    z niesparowanymi nawiasami!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		 Lekcja 4.4.: POLECENIE SUBSTITUTE (zamiana)


	 ** Wpisz :s/stary/nowy/g aby zamienić 'stary' na 'nowy'. **

 1. Przenieś kursor do linii poniżej oznaczonej --->.

 2. Wpisz :s/czaas/czas<ENTER> . Zauważ, że to polecenie zmienia
   tylko pierwsze wystąpienie 'czaas' w linii.

 3. Teraz wpisz :s/czaas/czas/g . Dodane g oznacza zamianę (substytucję)
   globalnie w całej linii. Zmienia wszystkie wystąpienia 'czaas' w linii.

---> Najlepszy czaas na zobaczenie najładniejszych kwiatów to czaas wiosny.

 4. Aby zmienić wszystkie wystąpienia łańcucha znaków pomiędzy dwoma liniami,
   wpisz: :#,#s/stare/nowe/g gdzie #,# są numerami linii ograniczających
                region, gdzie ma nastąpić zamiana.
   wpisz :%s/stare/nowe/g  by zmienić wszystkie wystąpienia w całym pliku.
   wpisz :%s/stare/nowe/gc by zmienić wszystkie wystąpienia w całym
                pliku, prosząc o potwierdzenie za każdym razem.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
			   LEKCJA 4. PODSUMOWANIE

 1. CTRL-G  pokaże Twoją pozycję w pliku i status pliku. SHIFT-G przenosi
	   Cię do końca pliku.
   G    przenosi do końca pliku.
   liczba G przenosi do linii [liczba].
   gg    przenosi do pierwszej linii.

 2. Wpisanie / a następnie łańcucha znaków szuka łańcucha DO PRZODU.
   Wpisanie ? a następnie łańcucha znaków szuka łańcucha DO TYŁU.
   Po wyszukiwaniu wciśnij n by znaleźć następne wystąpienie szukanej
   frazy w tym samym kierunku lub N by szukać w kierunku przeciwnym.
   CTRL-O przenosi do starszych pozycji, CTRL-I do nowszych.

 3. Wpisanie % gdy kursor znajduje się na (,),[,],{, lub } lokalizuje
   parujący znak.

 4. By zamienić pierwszy stary na nowy w linii, wpisz   :s/stary/nowy
   By zamienić wszystkie stary na nowy w linii, wpisz   :s/stary/nowy/g
   By zamienić frazy pomiędzy dwoma liniami # wpisz   :#,#s/stary/nowy/g
   By zamienić wszystkie wystąpienia w pliku, wpisz    :%s/stary/nowy/g
   By Vim prosił Cię o potwierdzenie, dodaj 'c'	  :%s/stary/nowy/gc
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		 Lekcja 5.1.: JAK WYKONAĆ POLECENIA ZEWNĘTRZNE?


	** Wpisz :! a następnie zewnętrzne polecenie, by je wykonać. **

 1. Wpisz znajome polecenie : by ustawić kursor na dole ekranu. To pozwala
   na wprowadzenie komendy linii poleceń.

 2. Teraz wstaw ! (wykrzyknik). To umożliwi Ci wykonanie dowolnego
   zewnętrznego polecenia powłoki.

 3. Jako przykład wpisz ls za ! a następnie wciśnij <ENTER>. To polecenie
   pokaże spis plików w Twoim katalogu, tak jakbyś był przy znaku zachęty
   powłoki. Możesz też użyć :!dir jeśli ls nie działa.

Uwaga: W ten sposób można wykonać wszystkie polecenia powłoki.
Uwaga: Wszystkie polecenia : muszą być zakończone <ENTER>.
    Od tego momentu nie zawsze będziemy o tym wspominać.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		  Lekcja 5.2.: WIĘCEJ O ZAPISYWANIU PLIKÓW


	  ** By zachować zmiany w tekście, wpisz :w NAZWA_PLIKU . **

 1. Wpisz :!dir lub :!ls by zobaczyć spis plików w katalogu.
   Już wiesz, że musisz po tym wcisnąć <ENTER>.

 2. Wybierz nazwę pliku, jaka jeszcze nie istnieje, np. TEST.

 3. Teraz wpisz:  :w TEST  (gdzie TEST jest nazwą pliku jaką wybrałeś.)

 4. To polecenie zapamięta cały plik (Vim Tutor) pod nazwą TEST.
   By to sprawdzić, wpisz :!dir lub :!ls żeby znowu zobaczyć listę plików.

Uwaga: Zauważ, że gdybyś teraz wyszedł z Vima, a następnie wszedł ponownie
    poleceniem vim TEST , plik byłby dokładną kopią tutoriala, kiedy go
    zapisywałeś.

 5. Teraz usuń plik wpisując (MS-DOS):		  :!del TEST
             lub (Unix):       :!rm TEST

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		  Lekcja 5.3.: WYBRANIE TEKSTU DO ZAPISU


	 ** By zachować część pliku, wpisz v ruch :w NAZWA_PLIKU **

 1. Przenieś kursor do tego wiersza.

 2. Wciśnij v i przenieś kursor do punktu 5. Zauważ, że tekst został
   podświetlony.

 3. Wciśnij znak : . Na dole ekranu pojawi się :'<,'> .

 4. Wpisz w TEST , gdzie TEST to nazwa pliku, który jeszcze nie istnieje.
   Upewnij się, że widzisz :'<,'>w TEST zanim wciśniesz Enter.

 5. Vim zapisze wybrane linie do pliku TEST. Użyj :!dir lub :!ls , żeby to
   zobaczyć. Jeszcze go nie usuwaj! Użyjemy go w następnej lekcji.

UWAGA: Wciśnięcie v zaczyna tryb Wizualny. Możesz poruszać kursorem, by
    zmienić rozmiary zaznaczenia. Możesz też użyć operatora, by zrobić coś
    z tekstem. Na przykład d usuwa tekst.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		  Lekcja 5.4.: WSTAWIANIE I ŁĄCZENIE PLIKÓW


	  ** By wstawić zawartość pliku, wpisz  :r NAZWA_PLIKU **

 1. Umieść kursor tuż powyżej tej linii.

UWAGA: Po wykonaniu kroku 2. zobaczysz tekst z Lekcji 5.3. Potem przejdź
    do DOŁU, by zobaczyć ponownie tę lekcję.

 2. Teraz wczytaj plik TEST używając polecenia :r TEST , gdzie TEST
   jest nazwą pliku.
   Wczytany plik jest umieszczony poniżej linii z kursorem.

 3. By sprawdzić czy plik został wczytany, cofnij kursor i zobacz, że
   teraz są dwie kopie Lekcji 5.3., oryginał i kopia z pliku.

UWAGA: Możesz też wczytać wyjście zewnętrznego polecenia. Na przykład
    :r !ls wczytuje wyjście polecenia ls i umieszcza je pod poniżej
    kursora.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
			   LEKCJA 5. PODSUMOWANIE


 1. :!polecenie wykonuje polecenie zewnętrzne.

   Użytecznymi przykładami są:

	 :!dir - pokazuje spis plików w katalogu.

	 :!rm NAZWA_PLIKU - usuwa plik NAZWA_PLIKU.

 2. :w NAZWA_PLIKU zapisuje obecny plik Vima na dysk z nazwą NAZWA_PLIKU.

 3. v ruch :w NAZWA_PLIKU zapisuje Wizualnie wybrane linie do NAZWA_PLIKU.

 4. :r NAZWA_PLIKU wczytuje z dysku plik NAZWA_PLIKU i wstawia go do
   bieżącego pliku poniżej kursora.

 5. :r !dir wczytuje wyjście polecenia dir i umieszcza je poniżej kursora.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		   Lekcja 6.1.: POLECENIE OPEN (otwórz)


   ** Wpisz o by otworzyć linię poniżej kursora i przenieść się do
	 trybu Insert (wprowadzanie). **

 1. Przenieś kursor do linii poniżej oznaczonej --->.

 2. Wpisz o (małe), by otworzyć linię PONIŻEJ kursora i przenieść się
   do trybu Insert (wprowadzanie).

 3. Wpisz trochę tekstu i wciśnij <ESC> by wyjść z trybu Insert (wprowadzanie).

---> Po wciśnięciu o kursor znajdzie się w otwartej linii w trybie Insert.

 4. By otworzyć linię POWYŻEJ kursora, wciśnij wielkie O zamiast małego
   o . Wypróbuj to na linii poniżej.

---> Otwórz linię powyżej wciskając SHIFT-O gdy kursor będzie na tej linii.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		   Lekcja 6.2.: POLECENIE APPEND (dodaj)


		 ** Wpisz a by dodać tekst ZA kursorem. **

 1. Przenieś kursor do początku pierwszej linii poniżej oznaczonej --->

 2. Wciskaj e dopóki kursor nie będzie na końcu li .

 3. Wpisz a (małe), aby dodać tekst ZA znakiem pod kursorem.

 4. Dokończ wyraz tak, jak w linii poniżej. Wciśnij <ESC> aby opuścić tryb
   Insert.

 5. Użyj e by przejść do kolejnego niedokończonego wyrazu i powtarzaj kroki
   3. i 4.

---> Ta li poz Ci ćwi dodaw teks do koń lin
---> Ta linia pozwoli Ci ćwiczyć dodawanie tekstu do końca linii.

Uwaga: a , i oraz A prowadzą do trybu Insert, jedyną różnicą jest miejsce,
    gdzie nowe znaki będą dodawane.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		  Lekcja 6.3.: INNA WERSJA REPLACE (zamiana)


	  ** Wpisz wielkie R by zamienić więcej niż jeden znak. **

 1. Przenieś kursor do pierwszej linii poniżej oznaczonej --->. Przenieś
   kursor do pierwszego xxx .

 2. Wciśnij R i wpisz numer poniżej w drugiej linii, tak, że zastąpi on
   xxx.

 3. Wciśnij <ESC> by opuścić tryb Replace. Zauważ, że reszta linii pozostaje
   niezmieniona.

 5. Powtarzaj kroki by wymienić wszystkie xxx.

---> Dodanie 123 do xxx daje xxx.
---> Dodanie 123 do 456 daje 579.

UWAGA: Tryb Replace jest jak tryb Insert, ale każdy znak usuwa istniejący
    znak.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		 Lekcja 6.4.: KOPIOWANIE I WKLEJANIE TEKSTU


    ** użyj operatora y aby skopiować tekst i p aby go wkleić **

 1. Przejdź do linii oznaczonej ---> i umieść kursor za "a)".

 2. Wejdź w tryb Wizualny v i przenieś kursor na początek "pierwszy".

 3. Wciśnij y aby kopiować (yankować) podświetlony tekst.

 4. Przenieś kursor do końca następnej linii: j$

 5. Wciśnij p aby wkleić (wpakować) tekst. Dodaj: a drugi<ESC> .

 6. Użyj trybu Wizualnego, aby wybrać " element.", yankuj go y , przejdź do
   końca następnej linii j$ i upakuj tam tekst z p .

---> a) to jest pierwszy element.
   b)
Uwaga: możesz użyć y jako operatora; yw kopiuje jeden wyraz.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
			 Lekcja 6.5.: USTAWIANIE OPCJI


** Ustawianie opcji tak, by szukaj lub substytucja ignorowały wielkość liter **

 1. Szukaj 'ignore' wpisując:  /ignore<ENTER>
   Powtórz szukanie kilka razy naciskając klawisz n .

 2. Ustaw opcję 'ic' (Ignore case -- ignoruj wielkość liter) poprzez
   wpisanie:		:set ic

 3. Teraz szukaj 'ignore' ponownie wciskając: n
   Zauważ, że Ignore i IGNORE także są teraz znalezione.

 4. Ustaw opcje 'hlsearch' i 'incsearch':  :set hls is

 5. Teraz wprowadź polecenie szukaj ponownie i zobacz co się zdarzy:
   /ignore<ENTER>

 6. Aby wyłączyć ignorowanie wielkości liter: :set noic

Uwaga: Aby usunąć podświetlanie dopasowań, wpisz:  :nohlsearch
Uwaga: Aby ignorować wielkość liter dla jednego wyszukiwania: /ignore\c<ENTER>
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
			   LEKCJA 6. PODSUMOWANIE


 1. Wpisanie o otwiera linię PONIŻEJ kursora.
   Wpisanie O otwiera linię POWYŻEJ kursora.

 2. Wpisanie a wstawia tekst ZA znakiem, na którym jest kursor.
   Wpisanie A dodaje tekst na końcu linii.

 3. Polecenie e przenosi do końca wyrazu.
 4. Operator y yankuje (kopiuje) tekst, p pakuje (wkleja) go.
 5. Wpisanie wielkiego R wprowadza w tryb Replace (zamiana) dopóki
   nie zostanie wciśnięty <ESC>.
 6. Wpisanie ":set xxx" ustawia opcję "xxx". Niektóre opcje:
	'ic' 'ignorecase'	ignoruj wielkość znaków
	'is' 'incsearch'	pokaż częściowe dopasowania
	'hls' 'hlsearch'	podświetl wszystkie dopasowania
   Możesz użyć zarówno długiej, jak i krótkiej formy.
 7. Dodaj "no", aby wyłączyć opcję:  :set noic

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
			 LEKCJA 7.1. JAK UZYSKAĆ POMOC?

		   ** Użycie systemu pomocy on-line **

 Vim posiada bardzo dobry system pomocy on-line. By zacząć, spróbuj jednej
 z trzech możliwości:
	- wciśnij klawisz <HELP> (jeśli taki masz)
	- wciśnij klawisz <F1> (jeśli taki masz)
	- wpisz  :help<ENTER>

 Przeczytaj tekst w oknie pomocy, aby dowiedzieć się jak działa pomoc.
 wpisz CTRL-W CTRL-W  aby przeskoczyć z jednego okna do innego
 wpisz :q<ENTER>    aby zamknąć okno pomocy.

 Możesz też znaleźć pomoc na każdy temat podając argument polecenia ":help".
 Spróbuj tych (nie zapomnij wcisnąć <ENTER>):

 :help w
 :help c_CTRL-D
 :help insert-index
 :help user-manual
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		  LEKCJA 7.2. TWORZENIE SKRYPTU STARTOWEGO

			 ** Włącz możliwości Vima **

 Vim ma o wiele więcej możliwości niż Vi, ale większość z nich jest domyślnie
 wyłączona. Jeśli chcesz włączyć te możliwości na starcie musisz utworzyć
 plik "vimrc".

 1. Początek edycji pliku "vimrc" zależy od Twojego systemu:
   :edit ~/.vimrc	   dla Uniksa
   :edit $VIM/_vimrc    dla MS-Windows
 2. Teraz wczytaj przykładowy plik "vimrc":
   :read $VIMRUNTIME/vimrc_example.vim
 3. Zapisz plik:
   :w

 Następnym razem, gdy zaczniesz pracę w Vimie będzie on używać podświetlania
 składni. Możesz dodać wszystkie swoje ulubione ustawienia do tego pliku
 "vimrc".
 Aby uzyskać więcej informacji, wpisz   :help vimrc-intro

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
			 Lekcja 7.3.: UZUPEŁNIANIE


	   ** Uzupełnianie linii poleceń z CTRL-D i <TAB> **

 1. Upewnij się, że Vim nie jest w trybie kompatybilności:  :set nocp

 2. Zerknij, jakie pliki są w bieżącym katalogu:  :!ls  lub  :!dir

 3. Wpisz początek polecenia:  :e

 4. Wciśnij CTRL-D i Vim pokaże listę poleceń, jakie zaczynają się na "e".

 5. Wciśnij <TAB> i Vim uzupełni polecenie do ":edit".

 6. Dodaj spację i zacznij wpisywać nazwę istniejącego pliku:  :edit FIL

 7. Wciśnij <TAB>. Vim uzupełni nazwę (jeśli jest niepowtarzalna).

UWAGA: Uzupełnianie działa dla wielu poleceń. Spróbuj wcisnąć CTRL-D i <TAB>.
    Użyteczne zwłaszcza przy :help .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
			  Lekcja 7. PODSUMOWANIE


 1. Wpisz :help albo wciśnij <F1> lub <Help> aby otworzyć okno pomocy.

 2. Wpisz :help cmd aby uzyskać pomoc o cmd .

 3. Wpisz CTRL-W CTRL-W aby przeskoczyć do innego okna.

 4. Wpisz :q aby zamknąć okno pomocy.

 5. Utwórz plik startowy vimrc aby zachować wybrane ustawienia.

 6. Po poleceniu : , wciśnij CTRL-D aby zobaczyć możliwe uzupełnienia.
   Wciśnij <TAB> aby użyć jednego z nich.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Tutaj się kończy tutorial Vima. Został on pomyślany tak, aby dać krótki
 przegląd jego możliwości, wystarczający byś mógł go używać. Jest on
 daleki od kompletności, ponieważ Vim ma o wiele, wiele więcej poleceń.

 Dla dalszej nauki rekomendujemy książkę:
	Vim - Vi Improved - autor Steve Oualline
	Wydawca: New Riders
 Pierwsza książka całkowicie poświęcona Vimowi. Użyteczna zwłaszcza dla
 początkujących. Zawiera wiele przykładów i ilustracji.
 Zobacz http://iccf-holland.org./click5.html

 Starsza pozycja i bardziej o Vi niż o Vimie, ale także warta
 polecenia:
	Learning the Vi Editor - autor Linda Lamb
	Wydawca: O'Reilly & Associates Inc.
 To dobra książka, by dowiedzieć się niemal wszystkiego, co chciałbyś zrobić
 z Vi. Szósta edycja zawiera też informacje o Vimie.

 Po polsku wydano:
	Edytor vi. Leksykon kieszonkowy - autor Arnold Robbins
	Wydawca: Helion 2001 (O'Reilly).
	ISBN: 83-7197-472-8
	http://helion.pl/ksiazki/vilek.htm
 Jest to książeczka zawierająca spis poleceń vi i jego najważniejszych
 klonów (między innymi Vima).

	Edytor vi - autorzy Linda Lamb i Arnold Robbins
	Wydawca: Helion 2001 (O'Reilly) - wg 6. ang. wydania
	ISBN: 83-7197-539-2
	http://helion.pl/ksiazki/viedyt.htm
 Rozszerzona wersja Learning the Vi Editor w polskim tłumaczeniu.

 Ten tutorial został napisany przez Michaela C. Pierce'a i Roberta K. Ware'a,
 Colorado School of Mines korzystając z pomocy Charlesa Smitha,
 Colorado State University.
 E-mail: bware@mines.colorado.edu.

 Zmodyfikowane dla Vima przez Brama Moolenaara.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Przetłumaczone przez Mikołaja Machowskiego,
 Sierpień 2001,
 rev. Marzec 2002
 2nd rev. Wrzesień 2004
 3rd rev. Marzec 2006
 4th rev. Grudzień 2008
 Wszelkie uwagi proszę kierować na: mikmach@wp.pl