tutor.cs.utf-8   [plain text]


===============================================================================
=  V í t e j t e  v t u t o r i a l u  V I M    -  Verze 1.5    =
===============================================================================

   Vim je velmi výkonný editor, který má příliš mnoho příkazů na to, aby
   mohly být všechny vysvětlené ve výuce jako tato. Tato výuka obsahuje
   dostatečné množství příkazů na to, aby bylo možné používat Vim jako
   víceúčelový editor.

   Přibližný čas potřebný ke zvládnutí této výuky je 25-30 minut, záleží
   na tom, kolik času strávíte přezkušováním.

   Příkazy v lekcích upravují text. Vytvoř kopii tohoto souboru pro
   procvičování (při startu "vimtutor" je již toto kopie).

   Je důležité pamatovat, že tato výuka je vytvořena pro výuku používáním.
   To znamená, že je potřeba si příkazy vyzkoušet pro jejich správné
   naučení. Pokud si jen čteš text, příkazy zapomeneš!

   Nyní se přesvědčte, že Shift-Lock NENÍ stlačený a několikrát stiskněte
   klávesu j  aby se kurzor posunul natolik, že lekce 1.1 zaplní celou
   obrazovku.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
			Lekce 1.1: POHYB KURZORU


  ** Pro pohyb kurzoru používej klávesy h,j,k,l jak je znázorněno níže. **
	   ^
	   k		  Funkce: Klávesa h je vlevo a vykoná pohyb vlevo.
    < h	 l >		  Klávesa l je vpravo a vykoná pohyb vpravo.
	   j			  Klávesa j vypadá na šipku dolu.
	   v
 1. Pohybuj kurzorem po obrazovce dokud si na to nezvykneš.

 2. Drž klávesu pro pohyb dolu (j), dokud se její funkce nezopakuje.
---> Teď víš jak se přesunout na následující lekci.

 3. Použitím klávesy dolu přejdi na lekci 1.2.

Poznámka: Pokud si někdy nejsi jist něčím, co jsi napsal, stlač <ESC> pro
     přechod do Normálního módu. Poté přepiš požadovaný příkaz.

Poznámka: Kurzorové klávesy také fungují, avšak používání hjkl je rychlejší
     jakmile si na něj zvykneš.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		   Lekce 1.2: SPUŠTĚNÍ A UKONČENÍ VIM


 !! POZNÁMKA: Před vykonáním těchto kroků si přečti celou lekci!!

 1. Stlač <ESC> (pro ujištění, že se nacházíš v Normálním módu).

 2. Napiš:			:q! <ENTER>.

---> Tímto ukončíš editor BEZ uložení změn, které si vykonal.
   Pokud chceš uložit změny a ukončit editor napiš:
				:wq <ENTER>

 3. Až se dostaneš na příkazový řádek, napiš příkaz, kterým se dostaneš zpět
   do této výuky. To může být: vimtutor <ENTER>
   Běžně se používá:		 vim tutor <ENTER>

---> 'vim' znamená spuštění editoru, 'tutor' je soubor k editaci.

 4. Pokud si tyto kroky spolehlivě pamatuješ, vykonej kroky 1 až 3, čímž
   ukončíš a znovu spustíš editor. Potom přesuň kurzor dolu na lekci 1.3.
   
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		   Lekce 1.3: ÚPRAVA TEXTU - MAZÁNÍ


 ** Stisknutím klávesy x v Normálním módu smažeš znak na místě kurzoru. **

 1. Přesuň kurzor níže na řádek označený --->.

 2. K odstranění chyb přejdi kurzorem na znak, který chceš smazat.

 3. Stlač klávesu x k odstranění nechtěných znaků.

 4. Opakuj kroky 2 až 4 dokud není věta správně.

---> Krááva skoččilla přess měssíc.

 5. Pokud je věta správně, přejdi na lekci 1.4.

POZNÁMKA: Nesnaž se pouze zapamatovat předváděné příkazy, uč se je používáním.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		   Lekce 1.4: ÚPRAVA TEXTU - VKLÁDÁNÍ


   ** Stlačení klávesy i v Normálním módu umožňuje vkládání textu. **

 1. Přesuň kurzor na první řádek označený --->.

 2. Pro upravení prvního řádku do podoby řádku druhého, přesuň kurzor na
   první znak za místo, kde má být text vložený.

 3. Stlač i a napiš potřebný dodatek.

 4. Po opravení každé chyby stlač <ESC> pro návrat do Normálního módu.
   Opakuj kroky 2 až 4 dokud není věta správně.

---> Nějaký txt na této .
---> Nějaký text chybí na této řádce.

 5. Pokud již ovládáš vkládání textu, přejdi na následující shrnutí.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
			    SHRNUTÍ LEKCE 1


 1. Kurzorem se pohybuje pomocí šipek nebo klávesami hjkl.
	h (vlevo)	j (dolu)	k (nahoru)	l (vpravo)

 2. Pro spuštění Vimu (z příkazového řádku) napiš: vim SOUBOR <ENTER>

 3. Pro ukončení Vimu napiš: <ESC> :q! <ENTER> bez uložení změn.
	   	    anebo: <ESC> :wq <ENTER> pro uložení změn.

 4. Pro smazání znaku pod kurzorem napiš v Normálním módu: x

 5. Pro vkládání textu od místa kurzoru napiš v Normálním módu:
	 i   vkládaný text	<ESC>

POZNÁMKA: Stlačení <ESC> tě přemístí do Normálního módu nebo zruší nechtěný
   a částečně dokončený příkaz.

Nyní pokračuj Lekcí 2.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
			Lekce 2.1: PŘÍKAZY MAZÁNÍ


	    ** Příkaz dw smaže znaky do konce slova. **

 1. Stlač <ESC> k ubezpečení, že jsi v Normálním módu.

 2. Přesuň kurzor níže na řádek označený --->.

 3. Přesuň kurzor na začátek slova, které je potřeba smazat.

 4. Napiš  dw	 , aby slovo zmizelo.

POZNÁMKA: Písmena dw se zobrazí na posledním řádku obrazovky jakmile je
	 napíšeš. Když napíšeš něco špatně, stlač <ESC> a začni znova.

---> Jsou tu nějaká slova zábava, která nepatří list do této věty.

 5. Opakuj kroky 3 až 4 dokud není věta správně a přejdi na lekci 2.2.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		   Lekce 2.2: VÍCE PŘÍKAZŮ MAZÁNÍ


	  ** Napsání příkazu d$ smaže vše až do konce řádky. **

 1. Stlač <ESC> k ubezpečení, že jsi v Normálním módu.

 2. Přesuň kurzor níže na řádek označený --->.

 3. Přesuň kurzor na konec správné věty (ZA první tečku).

 4. Napiš d$ ,aby jsi smazal znaky až do konce řádku.

---> Někdo napsal konec této věty dvakrát. konec této věty dvakrát.


 5. Přejdi na lekci 2.3 pro pochopení toho, co se stalo.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		 Lekce 2.3: ROZŠIŘOVACÍ PŘÍKAZY A OBJEKTY


 Formát mazacího příkazu d je následující:

	 [číslo]  d  objekt   NEBO   d  [číslo]  objekt
 Kde:
  číslo - udává kolikrát se příkaz vykoná (volitelné, výchozí=1).
  d - je příkaz mazání.
  objekt - udává na čem se příkaz vykonává (vypsané níže).

 Krátký výpis objektů:
  w - od kurzoru do konce slova, včetně mezer.
  e - od kurzoru do konce slova, BEZ mezer.
  $ - od kurzoru do konce řádku.

POZNÁMKA: Stlačením klávesy objektu v Normálním módu se kurzor přesune na
      místo upřesněné ve výpisu objektů.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		   Lekce 2.4: VÝJIMKA Z 'PŘÍKAZ-OBJEKT'


  	     ** Napsáním  dd  smažeš celý řádek. **

 Vzhledem k častosti mazání celého řádku se autoři Vimu rozhodli, že bude
 jednoduší napsat prostě dvě d k smazání celého řádku.

 1. Přesuň kurzor na druhý řádek spodního textu.
 2. Napiš dd pro smazání řádku.
 3. Přejdi na čtvrtý řádek.
 4. Napiš  2dd  (vzpomeň si číslo-příkaz-objekt) pro smazání dvou řádků.

   1) Růže jsou červené,
   2) Bláto je zábavné,
   3) Fialky jsou modré,
   4) Mám auto,
   5) Hodinky ukazují čas,
   6) Cukr je sladký,
   7) A to jsi i ty.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
			  Lekce 2.5: PŘÍKAZ UNDO


  ** Stlač u	pro vrácení posledního příkazu, U pro celou řádku. **

 1. Přesuň kurzor níže na řádek označený ---> a přemísti ho na první chybu.
 2. Napiš x pro smazání prvního nechtěného znaku.
 3. Teď napiš u čímž vrátíš zpět poslední vykonaný příkaz.
 4. Nyní oprav všechny chyby na řádku pomocí příkazu x .
 5. Napiš velké U čímž vrátíš řádek do původního stavu.
 6. Teď napiš u několikrát, čímž vrátíš zpět příkaz U .
 7. Stlač CTRL-R (klávesu CTRL drž stlačenou a stiskni R) několikrát,
   čímž vrátíš zpět předtím vrácené příkazy (redo).

---> Opprav chybby nna toomto řádku a nahraď je pommocí undo.

 8. Toto jsou velmi užitečné příkazy. Nyní přejdi na souhrn Lekce 2.

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
			    SHRNUTÍ LEKCE 2


 1. Pro smazání znaků od kurzoru do konce slova napiš:  dw

 2. Pro smazání znaků od kurzoru do konce řádku napiš:  d$

 3. Pro smazání celého řádku napiš:  dd

 4. Formát příkazu v Normálním módu je:

    [číslo]  příkaz  objekt  NEBO  příkaz   [číslo]  objekt
   kde:
    číslo - udává počet opakování příkazu
    příkaz - udává co je třeba vykonat, například d maže
    objekt - udává rozsah příkazu, například w (slovo),
		$ (do konce řádku), atd.

 5. Pro vrácení předešlé činnosti, napiš:	u (malé u)
   Pro vrácení všech úprav na řádku napiš:	U (velké U)
   Pro vrácení vrácených úprav (redo) napiš:	CTRL-R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
			 Lekce 3.1: PŘÍKAZ VLOŽIT


    ** Příka p vloží poslední vymazaný text za kurzor. **

 1. Přesuň kurzor níže na poslední řádek textu.

 2. Napiš dd pro smazání řádku a jeho uložení do bufferu.

 3. Přesuň kurzor VÝŠE tam, kam smazaný řádek patří.

 4. V Normálním módu napiš p pro opětné vložení řádku.

 5. Opakuj kroky 2 až 4 dokud řádky nebudou ve správném pořadí.

   d) Také se dokážeš vzdělávat?
   b) Fialky jsou modré,
   c) Inteligence se učí,
   a) Růže jsou červené,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		    Lekce 3.2: PŘÍKAZ NAHRAZENÍ


     ** Napsáním r a znaku se nahradí znak pod kurzorem. **

 1. Přesuň kurzor níže na první řádek označený --->.

 2. Přesuň kurzor na začátek první chyby.

 3. Napiš r a potom znak, který nahradí chybu.

 4. Opakuj kroky 2 až 3 dokud není první řádka správně.

---> Kdiž byl pzán tento řádeg, někdu stlažil špaqné klávesy!
---> Když byl psán tento řádek, někdo stlačíl špatné klávesy!

 5. Nyní přejdi na Lekci 3.2.

POZNÁMKA: Zapamatuj si, že by ses měl učit používáním, ne zapamatováním.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		      Lekce 3.3: PŘÍKAZ ÚPRAVY


	 ** Pokud chceš změnit část nebo celé slovo, napiš cw . **

 1. Přesuň kurzor níže na první řádek označený --->.

 2. Umísti kurzor na písmeno i v slově řiťok.

 3. Napiš cw a oprav slovo (v tomto případě napiš 'ádek'.)

 4. Stlač <ESC> a přejdi na další chybu (první znak, který třeba změnit.)

 5. Opakuj kroky 3 až 4 dokud není první věta stejná jako ta druhá.

---> Tento řiťok má několik skic, které psadoinsa změnit pasdgf příkazu.
---> Tento řádek má několik slov, které potřebují změnit pomocí příkazu.

Všimni si, že cw nejen nahrazuje slovo, ale také přemístí do vkládání.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		    Lekce 3.4: VÍCE ZMĚN POUŽITÍM c


  ** Příkaz pro úpravu se druží se stejnými objekty jako ten pro mazání. **

 1. Příkaz pro úpravu pracuje stejně jako pro mazání. Formát je:

    [číslo]  c  objekt	 NEBO	  c	[číslo]  objekt

 2. Objekty jsou také shodné, jako např.: w (slovo), $ (konec řádku), atd.

 3. Přejdi níže na první řádek označený --->.

 4. Přesuň kurzor na první rozdíl.

 5. Napiš c$ pro upravení zbytku řádku podle toho druhého a stlač <ESC>.

---> Konec tohoto řádku potřebuje pomoc, aby byl jako ten druhý.
---> Konec tohoto řádku potřebuje opravit použitím příkazu c$ .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
			    SHRNUTÍ LEKCE 3


 1. Pro vložení textu, který byl smazán, napiš p . To vloží smazaný text
   ZA kurzor (pokud byl řádek smazaný, přejde na řádek pod kurzorem).

 2. Pro nahrazení znaku pod kurzorem, napiš r a potom znak, kterým
   chceš původní znak nahradit.

 3. Příkaz na upravování umožňuje změnit specifikovaný objekt od kurzoru
   do konce objektu. Například: Napiš cw ,čímž změníš text od pozice
   kurzoru do konce slova, c$ změní text do konce řádku.

 4. Formát pro nahrazování je:

	 [číslo]  c  objekt   NEBO   c  [číslo]  objekt

Nyní přejdi na následující lekci.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		   Lekce 4.1: POZICE A STATUS SOUBORU


 ** Stlač CTRL-g pro zobrazení své pozice v souboru a statusu souboru.
   Stlač SHIFT-G pro přechod na řádek v souboru. **

 Poznámka: Přečti si celou lekci než začneš vykonávat kroky!!

 1. Drž klávesu Ctrl stlačenou a stiskni g . Vespod obrazovky se zobrazí
   stavový řádek s názvem souboru a řádkou na které se nacházíš. Zapamatuj
   si číslo řádku pro krok 3.

 2. Stlač shift-G pro přesun na konec souboru.

 3. Napiš číslo řádku na kterém si se nacházel a stlač shift-G. To tě
   vrátí na řádek, na kterém jsi dříve stiskl Ctrl-g.
   (Když píšeš čísla, tak se NEZOBRAZUJÍ na obrazovce.)

 4. Pokud se cítíš schopný vykonat tyto kroky, vykonej je.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
			Lekce 4.2: PŘÍKAZ VYHLEDÁVÁNÍ


   ** Napiš / následované řetězcem pro vyhledání onoho řetězce. **

 1. Stiskni / v Normálním módu. Všimni si, že tento znak se spolu s
   kurzorem zobrazí v dolní části obrazovky jako příkaz : .

 2. Nyní napiš 'chhybba' <ENTER>. To je slovo, které chceš vyhledat.

 3. Pro vyhledání dalšího výsledku stejného řetězce, jednoduše stlač n .
   Pro vyhledání dalšího výsledku stejného řetězce opačným směrem, stiskni
   Shift-N.

 4. Pokud chceš vyhledat řetězec v opačném směru, použij příkaz ? místo
   příkazu / .

---> "chhybba" není způsob, jak hláskovat chyba; chhybba je chyba.

Poznámka: Když vyhledávání dosáhne konce souboru, bude pokračovat na jeho
     začátku.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		  Lekce 4.3: VYHLEDÁVÁNÍ PÁROVÉ ZÁVORKY


	   ** Napiš % pro nalezení párové ),], nebo } . **

 1. Přemísti kurzor na kteroukoli (, [, nebo { v řádku označeném --->.

 2. Nyní napiš znak % .

 3. Kurzor se přemístí na odpovídající závorku.

 4. Stlač % pro přesun kurzoru zpět na otvírající závorku.

---> Toto ( je testovací řádek ('s, ['s ] a {'s } v něm. ))

Poznámka: Toto je velmi užitečné pří ladění programu s chybějícími
     uzavíracími závorkami.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		   Lekce 4.4: ZPŮSOB JAK ZMĚNIT CHYBY
		   

  ** Napiš :s/staré/nové/g pro nahrazení slova 'nové' za 'staré'. **

 1. Přesuň kurzor na řádek označený --->.

 2. Napiš :s/dobréé/dobré <ENTER> . Všimni si, že tento příkaz změní pouze
   první výskyt v řádku.

 3. Nyní napiš	 :s/dobréé/dobré/g což znamená celkové nahrazení v řádku.
   Toto nahradí všechny výskyty v řádku.

---> dobréé suroviny a dobréé náčiní jsou základem dobréé kuchyně.

 4. Pro změnu všech výskytů řetězce mezi dvěma řádky,
   Napiš  :#,#s/staré/nové/g kde #,# jsou čísla oněch řádek.
   Napiš  :%s/staré/nové/g  pro změnu všech výskytů v celém souboru.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
			    SHRNUTÍ LEKCE 4


 1. Ctrl-g vypíše tvou pozici v souboru a status souboru.
   Shift-G tě přemístí na konec souboru. Číslo následované
   Shift-G tě přesune na dané číslo řádku.

 2. Napsání / následované řetězcem vyhledá řetězec směrem DOPŘEDU.
   Napsání ? následované řetězcem vyhledá řetězec směrem DOZADU.
   Napsání n po vyhledávání najde následující výskyt řetězce ve stejném
   směru, Shift-N ve směru opačném.

 3. Stisknutí % když je kurzor na (,),[,],{, nebo } najde odpovídající
   párovou závorku.

 4. Pro nahrazení nového za první starý v řádku napiš   :s/staré/nové
   Pro nahrazení nového za všechny staré v řádku napiš  :s/staré/nové/g
   Pro nahrazení řetězců mezi dvěmi řádkami # napiš   :#,#s/staré/nové/g
   Pro nahrazení všech výskytů v souboru napiš	  :%s/staré/nové/g
   Pro potvrzení každého nahrazení přidej 'c'		  :%s/staré/nové/gc


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		  Lekce 5.1: JAK VYKONAT VNĚJŠÍ PŘÍKAZ


  ** Napiš :! následované vnějším příkazem pro spuštění příkazu. **

 1. Napiš obvyklý příkaz : , který umístí kurzor na spodek obrazovky
   To umožní napsat příkaz.

 2. Nyní stiskni ! (vykřičník). To umožní vykonat jakýkoliv vnější
   příkaz z příkazového řádku.

 3. Například napiš ls za ! a stiskni <ENTER>. Tento příkaz zobrazí
   obsah tvého adresáře jako v příkazovém řádku.
   Vyzkoušej :!dir pokud ls nefunguje.

Poznámka: Takto je možné vykonat jakýkoliv příkaz.

Poznámka: Všechny příkazy : musí být dokončené stisknutím <ENTER>
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		   Lekce 5.2: VÍCE O UKLÁDÁNÍ SOUBORŮ


	  ** Pro uložení změn v souboru napiš :w SOUBOR. **

 1. Napiš :!dir nebo :!ls pro výpis aktuálního adresáře.
   Už víš, že za tímto musíš stisknout <ENTER>.

 2. Vyber si název souboru, který ještě neexistuje, například TEST.

 3. Nyní napiš: :w TEST (kde TEST je vybraný název souboru.)

 4. To uloží celý soubor (Výuka Vimu) pod názvem TEST.
   Pro ověření napiš znovu :!dir , čímž zobrazíš obsah adresáře.

Poznámka: Jakmile ukončíš Vim a znovu ho spustíš s názvem souboru TEST,
     soubor bude přesná kopie výuky, když si ji ukládal.

 5. Nyní odstraň soubor napsáním (MS-DOS):  :!del TEST
			   nebo (Unix):   :!rm TEST


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		   Lekce 5.3: VÝBĚROVÝ PŘÍKAZ ULOŽENÍ


	  ** Pro uložení části souboru napiš :#,# w SOUBOR **

 1. Ještě jednou napiš :!dir nebo :!ls pro výpis aktuálního adresáře
   a vyber vhodný název souboru jako např. TEST.

 2. Přesuň kurzor na vrch této stránky a stiskni Ctrl-g pro zobrazení
   čísla řádku. ZAPAMATUJ SI TOTO ČÍSLO!

 3. Nyní se přesuň na spodek této stránky a opět stiskni Ctrl-g.
   ZAPAMATUJ SI I ČÍSLO TOHOTO ŘÁDKU!

 4. Pro uložení POUZE části souboru, napiš :#,# w TEST kde #,# jsou
   čísla dvou zapamatovaných řádků (vrch, spodek) a TEST je název souboru.

 5. Znova se ujisti, že tam ten soubor je pomocí :!dir ale NEODSTRAŇUJ ho.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		    Lekce 5.4: SLUČOVÁNÍ SOUBORŮ


   	  ** K vložení obsahu souboru napiš :r NÁZEV_SOUBORU **

 1. Napiš :!dir pro ujištění, že soubor TEST stále existuje.

 2. Přesuň kurzor na vrch této stránky.

POZNÁMKA: Po vykonání kroku 3 uvidíš lekci 5.3.	Potom se opět přesuň dolů
     na tuto lekci.

 3. Nyní vlož soubor TEST použitím příkazu :r TEST kde TEST je název
   souboru.

POZNÁMKA: Soubor, který vkládáš se vloží od místa, kde se nachází kurzor.

 4. Pro potvrzení vložení souboru, přesuň kurzor zpět a všimni si, že teď
   máš dvě kopie lekce 5.3, originál a souborovou verzi.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
			    SHRNUTÍ LEKCE 5


 1. :!příkaz vykoná vnější příkaz.

   Některé užitečné příklady jsou:
	 (MS-DOS)	 (Unix)
	 :!dir		  :!ls		  - zobrazí obsah souboru.
	 :!del SOUBOR   :!rm SOUBOR   - odstraní SOUBOR.

 2. :w SOUBOR uloží aktuální text jako SOUBOR na disk.

 3. :#,#w SOUBOR uloží řádky od # do # do SOUBORU.

 4. :r SOUBOR vybere z disku SOUBOR a vloží ho do editovaného souboru
   za pozici kurzoru.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
			 Lekce 6.1: PŘÍKAZ OTEVŘÍT


 ** Napiš o pro vložení řádku pod kurzor a přepnutí do Vkládacího módu. **

 1. Přemísti kurzor níže na řádek označený --->.

 2. Napiš o (malé) pro vložení řádku POD kurzor a přepnutí do
   Vkládacího módu.

 3. Nyní zkopíruj řádek označený ---> a stiskni <ESC> pro ukončení
   Vkládacího módu.
 
---> Po stisknutí o se kurzor přemístí na vložený řádek do Vkládacího
   módu.

 4. Pro otevření řádku NAD kurzorem jednoduše napiš velké O , místo
   malého o. Vyzkoušej si to na následujícím řádku.
Vlož řádek nad tímto napsáním Shift-O po umístění kurzoru na tento řádek.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
			 Lekce 6.2: PŘÍKAZ PŘIDAT


	   ** Stiskni a pro vložení textu ZA kurzor. **

 1. Přesuň kurzor na níže na konec řádky označené --->
   stisknutím $ v Normálním módu.

 2. Stiskni a (malé) pro přidání textu ZA znak, který je pod kurzorem.
   (Velké A přidá na konec řádku.)

Poznámka: Tímto se vyhneš stisknutí i , posledního znaku, textu na vložení,
     <ESC>, kurzor doprava, a nakonec x na přidávání na konec řádku!

 3. Nyní dokončí první řádek. Všimni si, že přidávání je vlastně stejné jako
   Vkládací mód, kromě místa, kam se text vkládá.

---> Tento řádek ti umožňuje nacvičit
---> Tento řádek ti umožňuje nacvičit přidávání textu na konec řádky.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		   Lekce 6.3: JINÝ ZPŮSOB NAHRAZOVÁNÍ


     ** Napiš velké R pro nahrazení víc než jednoho znaku. **

 1. Přesuň kurzor na první řádek označený --->.

 2. Umísti kurzor na začátek prvního slova, které je odlišné od druhého
   řádku označeného ---> (slovo 'poslední').

 3. Nyní stiskni R a nahraď zbytek textu na prvním řádku přepsáním
   starého textu tak, aby byl první řádek stejný jako ten druhý.

---> Pro upravení prvního řádku do tvaru toho poslední na straně použij kl.
---> Pro upravení prvního řádku do tvaru toho druhého, napiš R a nový text.

 4. Všimni si, že jakmile stiskneš <ESC> všechen nezměněný text zůstává.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		     Lekce 6.4: NASTAVENÍ MOŽNOSTÍ

 ** Nastav možnost, že vyhledávání anebo nahrazování nedbá velikosti písmen **

 1. Vyhledej řetězec 'ignore' napsáním:
   /ignore
   Zopakuj několikrát stisknutí klávesy n.

 2. Nastav možnost 'ic' (Ignore case) napsáním příkazu:
   :set ic

 3. Nyní znovu vyhledej 'ignore' stisknutím: n
   Několikrát hledání zopakuj stisknutím klávesy n.

 4. Nastav možnosti 'hlsearch' a 'incsearch':
   :set hls is

 5. Nyní znovu vykonej vyhledávací příkaz a sleduj, co se stane:
   /ignore

 6. Pro vypnutí zvýrazňování výsledků napiš:
   :nohlsearch
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
			    SHRHNUTÍ LEKCE 6


 1. Stisknutí o otevře nový řádek POD kurzorem a umístí kurzor na vložený
   řádek do Vkládacího módu.
   Napsání velkého O otevře řádek NAD řádkem, na kterém je kurzor.

 2. Stiskni a pro vložení textu ZA znak na pozici kurzoru.
   Napsání velkého A automaticky přidá text na konec řádku.

 3. Stisknutí velkého R přepne do Nahrazovacího módu, dokud
   nestiskneš <ESC> pro jeho ukončení.

 4. Napsání ":set xxx" nastaví možnosti "xxx".
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		   LEKCE 7: PŘÍKAZY ON-LINE NÁPOVĚDY


		  ** Používej on-line systém nápovědy **

 Vim má obsáhlý on-line systém nápovědy. Pro začátek vyzkoušej jeden z
 následujících:
	- stiskni klávesu <HELP> (pokud ji máš)
	- stiskni klávesu <F1> (pokud ji máš)
	- napiš :help <ENTER>

 Napiš :q <ENTER> pro uzavření okna nápovědy.

 Můžeš najít nápovědu k jakémukoliv tématu přidáním argumentu k
 příkazu ":help". Zkus tyto (nezapomeň stisknout <ENTER>):

	:help w
	:help c_<T
	:help insert-index
	:help user-manual


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		 LEKCE 8: VYTVOŘENÍ INICIALIZAČNÍHO SKRIPTU

		    ** Zapni funkce editoru Vim **

 Vim má daleko více funkcí než Vi, ale většina z nich je vypnuta ve výchozím
 nastavení. Pro zapnutí některých vytvoř soubor "vimrc".

 1. Začni upravovat soubor "vimrc". Toto závisí na použitém systému:
	:edit ~/.vimrc			pro Unix
	:edit $VIM/_vimrc		pro MS-Windows

 2. Nyní čti ukázkový "vimrc" soubor:

	:read $VIMRUNTIME/vimrc_example.vim

 3. Ulož soubor pomocí:

	:write

 Po příštím startu Vim se zapne zvýrazňování syntaxe.
 Do souboru "vimrc" můžeš přidat všechny svoje upřednostňované nastavení.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Toto ukončuje výuku Vim, která byla myšlená jako stručný přehled
 editoru Vim, tak akorát postačující pro lehké a obstojné používání editoru.
 Tato výuka má daleko od úplnosti, protože Vim obsahuje podstatně více
 příkazů. Dále si přečti uživatelský manuál: ":help user-manual".

 Pro další studium je doporučená kniha:
	Vim - Vi Improved - od Steve Oualline
	Nakladatel: New Riders
 První kniha určená pro Vim. Obzvláště vhodná pro začátečníky.
 Obsahuje množství příkladů a obrázků.
 viz http://iccf-holland.org/click5.html

 Tato kniha je starší a více věnovaná Vi než Vim, ale také doporučená:
	Learning the Vi Editor - od Linda Lamb
	Nakladatel: O'Reilly & Associates Inc.
 Je to dobrá kniha pro získání vědomostí téměř o všem, co můžete s Vi dělat.
 Šesté vydání obsahuje též informace o Vim.

 Tato výuka byla napsaná autory Michael C. Pierce a Robert K. Ware,
 Colorado School of Mines s použitím myšlenek od: Charles Smith,
 Colorado State University. E-mail: bware@mines.colorado.edu.

 Upravil pro Vim: Bram Moolenaar.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Překlad do češtiny: Luboš Turek
 E-Mail: lubos.turek@gmail.com
 2007 Feb 28