menu_sv_se.utf-8.vim   [plain text]


" Menu Translations: Swedish for UTF-8 encoding

source <sfile>:p:h/menu_sv_se.latin1.vim