menu_sr.utf-8.vim   [plain text]


" Menu Translations:	Serbian

source <sfile>:p:h/menu_sr_rs.utf-8.vim