menu_spanish_spain.850.vim   [plain text]


source <sfile>:p:h/menu_es_es.latin1.vim