menu_sl_si.cp1250.vim   [plain text]


" Menu Translations:	Slovenian / Slovensko
" Maintainer:		Mojca Miklavec <mojca.miklavec.lists@gmail.com>
" Originally By:	Mojca Miklavec <mojca.miklavec.lists@gmail.com>
" Last Change:		Sat, 17 Jun 2006
" vim:set foldmethod=marker tabstop=8:

" TODO: add/check all '&'s

" Quit when menu translations have already been done.
if exists("did_menu_trans")
 finish
endif
let did_menu_trans = 1

scriptencoding cp1250

" {{{ FILE / DATOTEKA
menutrans &File				&Datoteka
menutrans &Open\.\.\.<Tab>:e		&Odpri\ \.\.\.<Tab>:e
menutrans Sp&lit-Open\.\.\.<Tab>:sp	Odpri\ de&ljeno\ \.\.\.<Tab>:sp
menutrans Open\ Tab\.\.\.<Tab>:tabnew	Odpri\ v\ zavi&hku\ \.\.\.<Tab>:tabnew
menutrans &New<Tab>:enew		&Nova<Tab>:enew
menutrans &Close<Tab>:close		&Zapri<Tab>:close
menutrans &Save<Tab>:w			&Shrani<Tab>:w
menutrans Save\ &As\.\.\.<Tab>:sav	Shrani\ &kot\ \.\.\.<Tab>:sav
menutrans &Print			Na&tisni
menutrans Sa&ve-Exit<Tab>:wqa		Shrani\ in\ &končaj<Tab>:wqa
menutrans E&xit<Tab>:qa			&Izhod<Tab>:qa

if has("diff")
  menutrans Split\ &Diff\ with\.\.\.	Primerjaj\ z\ (di&ff)\ \.\.\.
  menutrans Split\ Patched\ &By\.\.\.	&Popravi\ z\ (patch)\ \.\.\.
endif
" }}} FILE / DATOTEKA

" {{{ EDIT / UREDI
menutrans &Edit				&Uredi
menutrans &Undo<Tab>u			&Razveljavi<Tab>u
menutrans &Redo<Tab>^R			&Obnovi<Tab>^R
menutrans Rep&eat<Tab>\.		Po&novi<Tab>\.
menutrans Cu&t<Tab>"+x			&Izreži<Tab>"+x
menutrans &Copy<Tab>"+y			&Kopiraj<Tab>"+y
menutrans &Paste<Tab>"+gP		&Prilepi<Tab>"+gP
menutrans Put\ &Before<Tab>[p		Vrini\ pred<Tab>[p
menutrans Put\ &After<Tab>]p		Vrini\ za<Tab>]p
menutrans &Delete<Tab>x			Iz&briši<Tab>x
menutrans &Select\ all<Tab>ggVG		Izberi\ vse<Tab>ggVG
menutrans &Find\.\.\.			Po&išči\ \.\.\.
menutrans Find\ and\ Rep&lace\.\.\.	Poišči\ in\ &zamenjaj\ \.\.\.

" [-- SETTINGS --]
menutrans Settings\ &Window				Nastavitve\ \.\.\.
menutrans Startup\ &Settings				Začetne\ nastavitve
menutrans &Global\ Settings				&Globalne\ nastavitve

menutrans Toggle\ Pattern\ &Highlight<Tab>:set\ hls!	Vključi/izključi\ poudarjanje\ iskanega\ niza<Tab>:set\ hls!
menutrans Toggle\ &Ignore-case<Tab>:set\ ic!		Vključi/izključi\ ločevanje\ velikih\ in\ malih\ črk<Tab>:set\ ic!
menutrans Toggle\ &Showmatch<Tab>:set\ sm!		Vključi/izključi\ kratek\ skok\ na\ pripadajoči\ oklepaj<Tab>:set\ sm!

menutrans &Context\ lines				Št\.\ vidnih\ vrstic\ pred/za\ kurzorjem

menutrans &Virtual\ Edit				Dovoli\ položaj\ kazalčka,\ kjer\ ni\ besedila
menutrans Never						Nikoli
menutrans Block\ Selection				Le\ med\ izbiranjem\ bloka
menutrans Insert\ mode					Le\ v\ načinu\ za\ pisanje
menutrans Block\ and\ Insert				Pri\ obojem
menutrans Always					Vedno
menutrans Toggle\ Insert\ &Mode<Tab>:set\ im!		Vključi/izključi\ način\ za\ pisanje<Tab>:set\ im!
menutrans Toggle\ Vi\ C&ompatible<Tab>:set\ cp!		Vključi/izključi\ združljivost\ z\ Vi-jem<Tab>:set\ cp!

menutrans Search\ &Path\.\.\.				Pot\ za\ iskanje\ \.\.\.
menutrans Ta&g\ Files\.\.\.				Ta&g-datoteke\.\.\.

menutrans Toggle\ &Toolbar				Pokaži/skrij\ Orodja
menutrans Toggle\ &Bottom\ Scrollbar			Pokaži/skrij\ spodnji\ drsnik
menutrans Toggle\ &Left\ Scrollbar			Pokaži/skrij\ levi\ drsnik
menutrans Toggle\ &Right\ Scrollbar			Pokaži/skrij\ desni\ drsnik

" Edit/File Settings
menutrans F&ile\ Settings				&Nastavitve\ datoteke

" Boolean options
menutrans Toggle\ Line\ &Numbering<Tab>:set\ nu!	Pokaži/skrij\ številke\ vrstic<Tab>:set\ nu!
menutrans Toggle\ &List\ Mode<Tab>:set\ list!		Pokaži/skrij\ nevidne\ znake<Tab>:set\ list! " space/tab
menutrans Toggle\ Line\ &Wrap<Tab>:set\ wrap!		Vključi/izključi\ prelome\ vrstic<Tab>:set\ wrap!
menutrans Toggle\ W&rap\ at\ word<Tab>:set\ lbr!	Vključi/izključi\ prelome\ vrstic\ med\ besedami<Tab>:set\ lbr!
menutrans Toggle\ &expand-tab<Tab>:set\ et!		Vključi/izključi\ zamenjavo\ tabulatorjev\ s\ presledki<Tab>:set\ et!
menutrans Toggle\ &auto-indent<Tab>:set\ ai!		Vključi/izključi\ avtomatsko\ zamikanje\ vrstic<Tab>:set\ ai!
menutrans Toggle\ &C-indenting<Tab>:set\ cin!		Vključi/izključi\ C-jevski\ način\ zamikanja\ vrstic<Tab>:set\ cin!

" other options
menutrans &Shiftwidth					Širina\ zamika\ vrstic
menutrans Soft\ &Tabstop				Širina\ &tabulatorja
menutrans Te&xt\ Width\.\.\.				Širina\ besedila\ \.\.\.
menutrans &File\ Format\.\.\.				Format\ &datoteke\ \.\.\.
menutrans C&olor\ Scheme				&Barvna\ shema\ \.\.\.
menutrans &Keymap					&Keymap
menutrans Select\ Fo&nt\.\.\.				Pisava\ \.\.\.
" }}} EDIT / UREDI

" {{{ TOOLS / ORODJA
menutrans &Tools					&Orodja
menutrans &Jump\ to\ this\ tag<Tab>g^]			&Skoči\ k\ tej\ znački<Tab>g^]
menutrans Jump\ &back<Tab>^T				Skoči\ Na&zaj<Tab>^T
menutrans Build\ &Tags\ File				Napravi\ datoteke\ z\ značkami\ (tag)
if has("spell")
  menutrans &Spelling					Črkovalnik
  menutrans &Spell\ Check\ On				&Vključi
  menutrans Spell\ Check\ &Off			&Izključi
  menutrans To\ &Next\ error<Tab>]s			K\ &naslednji\ napaki<Tab>]s
  menutrans To\ &Previous\ error<Tab>[s		K\ &prejšnji\ napaki<Tab>[s
  menutrans Suggest\ &Corrections<Tab>z=		Predlagaj\ popravek<Tab>z=
  menutrans &Repeat\ correction<Tab>:spellrepall	Po&novi\ popravke\ na\ vseh\ besedah<Tab>:spellrepall
  menutrans Set\ language\ to\ "en"			Angleški\ "en"
  menutrans Set\ language\ to\ "en_au"		Angleški\ "en_au"
  menutrans Set\ language\ to\ "en_ca"		Angleški\ "en_ca"
  menutrans Set\ language\ to\ "en_gb"		Angleški\ "en_gb"
  menutrans Set\ language\ to\ "en_nz"		Angleški\ "en_nz"
  menutrans Set\ language\ to\ "en_us"		Angleški\ "en_us"
  menutrans Set\ language\ to\ "sl"			Slovenski\ "sl"
  menutrans Set\ language\ to\ "de"			Nemški\ "de"
  menutrans Set\ language\ to\ 			Črkovalnik:\
  menutrans &Find\ More\ Languages			&Ostali\ jeziki
endif
if has("folding")
 menutrans &Folding					Zvijanje\ kode
 " open close folds
 menutrans &Enable/Disable\ folds<Tab>zi		Omogoči/onemogoči\ zvijanje<Tab>zi " Omogoči/onemogoči\ zavihke
 menutrans &View\ Cursor\ Line<Tab>zv			Pokaži\ vrstico\ s\ kazalčkom<Tab>zv " kjer je kazalec
 menutrans Vie&w\ Cursor\ Line\ only<Tab>zMzx		Pokaži\ samo\ vrstico\ s\ kazalčkom<Tab>zMzx
 menutrans C&lose\ more\ folds<Tab>zm			Zvij\ naslednji\ nivo<Tab>zm " Zapri\ več\ zavihkov
 menutrans &Close\ all\ folds<Tab>zM			Zvij\ vso\ kodo<Tab>zM " Zapri\ vse\ zavihke
 menutrans O&pen\ more\ folds<Tab>zr			Razvij\ en\ nivo<Tab>zr " Odpri\ več\ zavihkov
 menutrans &Open\ all\ folds<Tab>zR			Razvij\ vso\ kodo<Tab>zR " Odpri\ vse\ zavihke
 " fold method
 menutrans Fold\ Met&hod				Kriterij\ za\ zvijanje " Ustvarjanje\ zavihkov
 menutrans M&anual					&Ročno
 menutrans I&ndent					Glede\ na\ &poravnavo
 menutrans E&xpression					Z\ &izrazi\ (foldexpr)
 menutrans S&yntax					Glede\ na\ &sintakso
 menutrans &Diff					Razlike\ (&diff)
 menutrans Ma&rker					Z\ &markerji/označbami
 " create and delete folds
 " TODO accelerators
 menutrans Create\ &Fold<Tab>zf			Ustvari\ zvitek<Tab>zf
 menutrans &Delete\ Fold<Tab>zd			Izbriši\ zvitek<Tab>zd
 menutrans Delete\ &All\ Folds<Tab>zD			Izbriši\ vse\ zvitke<Tab>zD
 " moving around in folds
 menutrans Fold\ column\ &width			Širina\ drevesa\ z\ zvitki
endif " has folding

if has("diff")
 menutrans &Diff					Razlike\ (&Diff)
 menutrans &Update					&Posodobi<Tab>
 menutrans &Get\ Block					&Sprejmi\ (spremeni\ to\ okno) " XXX: check if translation is OK
 menutrans &Put\ Block					&Pošlji\ (spremeni\ drugo\ okno)
endif

menutrans &Make<Tab>:make				Napravi\ (&make)<Tab>:make
menutrans &List\ Errors<Tab>:cl				Pokaži\ napake<Tab>:cl
menutrans L&ist\ Messages<Tab>:cl!			Pokaži\ sporočila<Tab>:cl!
menutrans &Next\ Error<Tab>:cn				K\ &naslednji\ napaki<Tab>:cn
menutrans &Previous\ Error<Tab>:cp			K\ &prejšnji\ napaki<Tab>:cp
menutrans &Older\ List<Tab>:cold			K\ &starejšemu\ seznamu\ napak<Tab>:cold
menutrans N&ewer\ List<Tab>:cnew			K\ &novejšemu\ seznamu\ napak<Tab>:cnew

menutrans Error\ &Window				Okno\ z\ napakami
menutrans &Update<Tab>:cwin				&Posodobi<Tab>:cwin
menutrans &Open<Tab>:copen				&Odpri<Tab>:copen
menutrans &Close<Tab>:cclose				&Zapri<Tab>:cclose

menutrans &Set\ Compiler				Nastavi\ &prevajalnik
menutrans Se&T\ Compiler				Nastavi\ &prevajalnik " bug in original translation?

menutrans &Convert\ to\ HEX<Tab>:%!xxd			Pretvori\ v\ HE&X<Tab>:%!xxd
menutrans Conve&rt\ back<Tab>:%!xxd\ -r			Pretvori\ nazaj<Tab>:%!xxd\ -r
" }}} TOOLS / ORODJA

" {{{ SYNTAX / BARVANJE KODE
menutrans &Syntax				&Barvanje\ kode
menutrans &Show\ filetypes\ in\ menu		Podprte\ vrste\ datotek
menutrans Set\ '&syntax'\ only			Samo\ barvanje\ ('&syntax')
menutrans Set\ '&filetype'\ too			Tudi\ obnašanje\ ('&filetype')
menutrans &Off					&Izključeno
menutrans &Manual				&Ročno
menutrans A&utomatic				&Avtomatsko
menutrans on/off\ for\ &This\ file		Vključi/izključi\ za\ to\ datoteko
menutrans Co&lor\ test				Preizkus\ barv
menutrans &Highlight\ test			Preizkus\ barvanja\ kode
menutrans &Convert\ to\ HTML			Pretvori\ v\ &HTML
" }}} SYNTAX / BARVANJE KODE

" {{{ BUFFERS / MEDPOMNILNIK
menutrans &Buffers					&Medpomnilnik " XXX: ni najbolje: okno bi bolj pristajalo, ampak okno je že
menutrans &Refresh\ menu				&Osveži
menutrans Delete					&Briši
menutrans &Alternate					&Menjaj
menutrans &Next						&Naslednji
menutrans &Previous					&Prejšnji
menutrans [No\ File]					[Brez\ datoteke]
" }}} BUFFERS / MEDPOMNILNIK

" {{{ WINDOW / OKNO
menutrans &Window			&Okno
menutrans &New<Tab>^Wn			&Novo<Tab>^Wn
menutrans S&plit<Tab>^Ws		Razdeli<Tab>^Ws
menutrans Split\ &Vertically<Tab>^Wv	Razdeli\ navpično<Tab>^Ws
menutrans Split\ File\ E&xplorer	Razdeli:\ Vsebina\ mape
menutrans Sp&lit\ To\ #<Tab>^W^^	Razdeli\ v\ #<Tab>^W^^
menutrans &Close<Tab>^Wc		&Zapri<Tab>^Wc
menutrans Close\ &Other(s)<Tab>^Wo	Zapri\ &ostala<Tab>^Wo
menutrans Move\ &To			Premakni
menutrans &Top<Tab>^WK			&Gor<Tab>^WK
menutrans &Bottom<Tab>^WJ		&Dol<Tab>^WJ
menutrans &Left\ side<Tab>^WH		&Levo<Tab>^WH
menutrans &Right\ side<Tab>^WL		&Desno<Tab>^WL
menutrans Rotate\ &Up<Tab>^WR		Zavrti\ navzgor<Tab>^WR
menutrans Rotate\ &Down<Tab>^Wr		Zavrti\ navzdol<Tab>^Wr
menutrans &Equal\ Size<Tab>^W=		&Enaka\ velikost<Tab>^W=
menutrans &Max\ Height<Tab>^W_		Najvišje<Tab>^W_
menutrans M&in\ Height<Tab>^W1_		Najnižje<Tab>^W1_
menutrans Max\ &Width<Tab>^W\|		Najširše<Tab>^W\|
menutrans Min\ Widt&h<Tab>^W1\|		Najožje<Tab>^W1\|
" }}} WINDOW / OKNO

" {{{ HELP / POMOČ
menutrans &Help			&Pomoč
menutrans &Overview<Tab><F1>	Hitri\ pregled<Tab><F1>
menutrans &User\ Manual		P&riročnik
menutrans &How-to\ links	&How-to\ kazalo
menutrans &Find\.\.\.		Po&išči\ \.\.\.	" conflicts with Edit.Find
menutrans &Credits		&Avtorji
menutrans Co&pying		&Licenca
menutrans &Sponsor/Register	Registracija\ in\ &donacije
menutrans O&rphans		&Sirotam
menutrans &Version		&Verzija
menutrans &About		&O\ programu
" }}} HELP / POMOČ

" {{{ POPUP
menutrans &Undo				&Razveljavi
menutrans Cu&t				&Izreži
menutrans &Copy				&Kopieraj
menutrans &Paste			&Prilepi
menutrans &Delete			&Zbriši
menutrans Select\ Blockwise		Izbiraj\ po\ blokih
menutrans Select\ &Word			Izberi\ &besedo
menutrans Select\ &Sentence		Izberi\ &stavek
menutrans Select\ Pa&ragraph		Izberi\ &odstavek
menutrans Select\ &Line			Izberi\ vrs&tico
menutrans Select\ &Block		Izberi\ b&lok
menutrans &Select\ All<Tab>ggVG		Izberi\ &vse<Tab>ggVG
" }}} POPUP

" {{{ TOOLBAR
if has("toolbar")
 if exists("*Do_toolbar_tmenu")
  delfun Do_toolbar_tmenu
 endif
 fun Do_toolbar_tmenu()
  tmenu ToolBar.Open		Odpri datoteko
  tmenu ToolBar.Save		Shrani datoteko
  tmenu ToolBar.SaveAll	Shrani vse datoteke
  tmenu ToolBar.Print		Natisni
  tmenu ToolBar.Undo		Razveljavi
  tmenu ToolBar.Redo		Obnovi
  tmenu ToolBar.Cut		Izreži
  tmenu ToolBar.Copy		Kopiraj
  tmenu ToolBar.Paste		Prilepi
  tmenu ToolBar.Find		Najdi ...
  tmenu ToolBar.FindNext	Najdi naslednje
  tmenu ToolBar.FindPrev	Najdi prejšnje
  tmenu ToolBar.Replace	Najdi in zamenjaj ...
  tmenu ToolBar.LoadSesn	Naloži sejo
  tmenu ToolBar.SaveSesn	Shrani trenutno sejo
  tmenu ToolBar.RunScript	Izberi Vim skripto za izvajanje
  tmenu ToolBar.Make		Napravi trenutni projekt (:make)
  tmenu ToolBar.RunCtags	Napravi značke v trenutnem direktoriju (!ctags -R.)
  tmenu ToolBar.TagJump	Skoči k znački pod kurzorjem
  tmenu ToolBar.Help		Pomoč za Vim
  tmenu ToolBar.FindHelp	Išči v pomoči za Vim
 endfun
endif
" }}} TOOLBAR

" {{{ DIALOG TEXTS
let g:menutrans_no_file = "[Brez datoteke]"
let g:menutrans_help_dialog = "Vnesite ukaz ali besedo, za katero želite pomoč:\n\nUporabite predpono i_ za ukaze v načinu za pisanje (npr.: i_CTRL-X)\nUporabite predpono c_ za ukaze v ukazni vrstici (command-line) (npr.: c_<Del>)\nUporabite predpono ' za imena opcij (npr.: 'shiftwidth')"
let g:menutrans_path_dialog = "Vnesite poti za iskanje datotek.\nImena direktorijev ločite z vejico."
let g:menutrans_tags_dialog = "Vnesite imena datotek z značkami ('tag').\nImana ločite z vejicami."
let g:menutrans_textwidth_dialog = "Vnesite novo širino besedila (ali 0 za izklop formatiranja): "
let g:menutrans_fileformat_dialog = "Izberite format datoteke"
let g:menutrans_fileformat_choices = "&Unix\n&Dos\n&Mac\n&Prekliči"
" }}}