menu_pl_pl.cp1250.vim   [plain text]


" Menu Translations:	Polish

source <sfile>:p:h/menu_polish_poland.1250.vim