menu_ko_kr.vim   [plain text]


" Menu Translations:	Korean
" Translated By:	SungHyun Nam <goweol@gmail.com>
" Last Change:		2008 Sep 17

source <sfile>:p:h/menu_ko_kr.euckr.vim