menu_ko.utf-8.vim   [plain text]


" Menu Translations:	Korean

source <sfile>:p:h/menu_ko_kr.utf-8.vim