menu_hu.utf-8.vim   [plain text]


" Menu Translations:	Italian for UTF-8 encoding

source <sfile>:p:h/menu_hu_hu.utf-8.vim