menu_fr.utf-8.vim   [plain text]


" Menu Translations:	French for UTF-8 encoding

source <sfile>:p:h/menu_fr_fr.latin1.vim