menu_es.utf-8.vim   [plain text]


" Menu Translations:	Spanish for UTF-8 encoding

source <sfile>:p:h/menu_es_es.latin1.vim