menu_cs_cz.iso_8859-2.vim   [plain text]


" Menu Translations:	Czech for ISO-8859-2
" Maintainer:		Jiri Brezina <brzj@seznam.cz>
" vim:set foldmethod=marker:
" $Revision: 1.3 $
" $Date: 2005/12/19 22:08:24 $

" Quit when menu translations have already been done.
if exists("did_menu_trans")
 finish
endif
let did_menu_trans = 1

scriptencoding ISO-8859-2

" {{{ File menu
menutrans &File				&Soubor
menutrans &Open\.\.\.<Tab>:e		&Otevřít\.\.\.<Tab>:e
menutrans Sp&lit-Open\.\.\.<Tab>:sp	Otevřít\ v\ no&vém\ okně\.\.\.<Tab>:sp
menutrans &New<Tab>:enew		&Nový<Tab>:enew
menutrans &Close<Tab>:close		&Zavřít<Tab>:close
menutrans &Save<Tab>:w			&Uložit<Tab>:w
menutrans Save\ &As\.\.\.<Tab>:sav	Uložit\ &jako\.\.\.<Tab>:sav
menutrans Split\ &Diff\ with\.\.\.	Rozdělit\ okno\ -\ &Diff\.\.\.
menutrans Split\ Patched\ &By\.\.\.	Rozdělit\ okno\ -\ &Patch\.\.\.
menutrans &Print			&Tisk
menutrans Sa&ve-Exit<Tab>:wqa		U&ložit\ -\ Konec<Tab>:wqa
menutrans E&xit<Tab>:qa			&Konec<Tab>:qa
" }}}

" {{{ Edit menu
menutrans &Edit				Úpr&avy
menutrans &Undo<Tab>u			&Zpět<Tab>u
menutrans &Redo<Tab>^R			Z&rušit\ vrácení<Tab>^R
menutrans Rep&eat<Tab>\.		&Opakovat<Tab>\.
menutrans Cu&t<Tab>"+x			&Vyříznout<Tab>"+x
menutrans &Copy<Tab>"+y			&Kopírovat<Tab>"+y
menutrans &Paste<Tab>"+gP		V&ložit<Tab>"+gP
menutrans Put\ &Before<Tab>[p		Vložit\ &před<Tab>[p
menutrans Put\ &After<Tab>]p		Vloži&t\ za<Tab>]p
menutrans &Delete<Tab>x			&Smazat<Tab>x
menutrans &Select\ All<Tab>ggVG		Vy&brat\ vše<Tab>ggVG
menutrans &Find\.\.\.			&Hledat\.\.\.
menutrans Find\ and\ Rep&lace\.\.\.	&Nahradit\.\.\.
menutrans Options\.\.\.			Volb&y\.\.\.
menutrans Settings\ &Window		Nastav&ení\ okna
	" {{{2 Edit -1
menutrans &Global\ Settings				&Globální\ nastavení
menutrans Toggle\ Pattern\ &Highlight<Tab>:set\ hls!	&Přepnout\ zvýraznění\ vzoru<Tab>:set\ hls!
menutrans Toggle\ &Ignore-case<Tab>:set\ ic!		Přepnout\ ignorování\ &VERZÁLEK<Tab>:set\ ic!
menutrans Toggle\ &Showmatch<Tab>:set\ sm!		Přepnout\ &Showmatch\ \{\(\[\])\}<Tab>:set\ sm!
menutrans &Context\ lines				Zobrazit\ konte&xt\ kurzoru
menutrans &Virtual\ Edit				Virtuální\ p&ozice\ kurzoru
	menutrans Never						Nikdy
	menutrans Block\ Selection				Výběr\ Bloku
	menutrans Insert\ mode					Insert\ mód
	menutrans Block\ and\ Insert				Blok\ a\ Insert
	menutrans Always					Vždycky
menutrans Toggle\ Insert\ &Mode<Tab>:set\ im!		Přepnout\ Insert\ mó&d<Tab>:set\ im!
menutrans Toggle\ Vi\ C&ompatible<Tab>:set\ cp!		Přepnout\ kompatibilní\ režim\ s\ 'vi'<Tab>:set\ cp!
menutrans Search\ &Path\.\.\.				Nastavit\ &cestu\ k\ prohledávání\.\.\.
menutrans Ta&g\ Files\.\.\.				Ta&g\ soubory\.\.\.
menutrans Toggle\ &Toolbar				Přepnout\ &Toolbar
menutrans Toggle\ &Bottom\ Scrollbar			Př&epnout\ dolní\ rolovací\ lištu
menutrans Toggle\ &Left\ Scrollbar			Přepnout\ &levou\ rolovací\ lištu
menutrans Toggle\ &Right\ Scrollbar			Přepnout\ p&ravou\ rolovací\ lištu
	" {{{2 Edit -2
menutrans F&ile\ Settings				Nastavení\ so&uboru
menutrans Toggle\ Line\ &Numbering<Tab>:set\ nu!	Přepnout\ číslování\ řá&dků<Tab>:set\ nu!
menutrans Toggle\ &List\ Mode<Tab>:set\ list!		Přepnout\ &List\ mód<Tab>:set\ list!
menutrans Toggle\ Line\ &Wrap<Tab>:set\ wrap!		Přepnout\ zala&mování\ řádků<Tab>:set\ wrap!
menutrans Toggle\ W&rap\ at\ word<Tab>:set\ lbr!	Přepnout\ zl&om\ ve\ slově<Tab>:set\ lbr!
menutrans Toggle\ &expand-tab<Tab>:set\ et!		Přepnout\ &expand-tab<Tab>:set\ et!
menutrans Toggle\ &auto-indent<Tab>:set\ ai!		Přepnout\ &auto-indent<Tab>:set\ ai!
menutrans Toggle\ &C-indenting<Tab>:set\ cin!		Přepnout\ &C-indenting<Tab>:set\ cin!
menutrans &Shiftwidth					Nastav&it\ šířku\ od&sazení
menutrans Soft\ &Tabstop				Nastavit\ Soft\ &Tabstop
menutrans Te&xt\ Width\.\.\.				Šířka\ te&xtu\.\.\.
menutrans &File\ Format\.\.\.				&Formát\ souboru\.\.\.
	" {{{2 Edit -3
menutrans C&olor\ Scheme		Barevné\ s&chéma
menutrans &Keymap			Klávesová\ m&apa
menutrans Select\ Fo&nt\.\.\.		Vybrat\ pís&mo\.\.\.
" }}}1

" {{{ Programming menu
menutrans &Tools			Nást&roje
menutrans &Jump\ to\ this\ tag<Tab>g^]	&Skočit\ na\ tag<Tab>g^]
menutrans Jump\ &back<Tab>^T		Skočit\ &zpět<Tab>^T
menutrans Build\ &Tags\ File		&Vytvořit\ soubor\ tagů

menutrans &Spelling			&Kontrola\ pravopisu
menutrans &Spell\ Check\ On		Kontrola\ pravopisu\ &zapnuta
menutrans Spell\ Check\ &Off		Kontrola\ pravopisu\ &vypnuta
menutrans To\ Next\ error<Tab>]s	&Další\ chyba<Tab>]s
menutrans To\ Previous\ error<Tab>[s	&Předchozí\ chyba<Tab>[s
menutrans Suggest\ Corrections<Tab>z?	&Návrh\ oprav<Tab>z?
menutrans Repeat\ correction<Tab>:spellrepall	Zopakovat\ &opravu<Tab>:spellrepall
menutrans Set\ language\ to\ "en"	Nastav\ jazyk\ na\ "en"
menutrans Set\ language\ to\ "en_au"	Nastav\ jazyk\ na\ "en_au"
menutrans Set\ language\ to\ "en_ca"	Nastav\ jazyk\ na\ "en_ca"
menutrans Set\ language\ to\ "en_gb"	Nastav\ jazyk\ na\ "en_gb"
menutrans Set\ language\ to\ "en_nz"	Nastav\ jazyk\ na\ "en_nz"
menutrans Set\ language\ to\ "en_us"	Nastav\ jazyk\ na\ "en_us"
menutrans Set\ language\ to\ "cz"	Nastav\ jazyk\ na\ "cz"
menutrans Set\ language\ to\ "cs_cz"	Nastav\ jazyk\ na\ "cs_cz"
menutrans &Find\ More\ Languages	Nalézt\ další\ &jazyky

menutrans &Folding			&Foldy
menutrans &Enable/Disable\ folds<Tab>zi &Ano/Ne<Tab>zi
menutrans &View\ Cursor\ Line<Tab>zv	&Zobrazit\ řádek\ kurzoru<Tab>zv
menutrans Vie&w\ Cursor\ Line\ only<Tab>zMzx		Zo&brazit\ pouze\ řádek\ kurzoru\ <Tab>zMzx
menutrans C&lose\ more\ folds<Tab>zm	&Vyjmout\ jednu\ úroveň\ foldů<Tab>zm
menutrans &Close\ all\ folds<Tab>zM	Zavří&t\ všechny\ foldy<Tab>zM
menutrans O&pen\ more\ folds<Tab>zr	Přidat\ jedn&u\ úroveň\ foldů<Tab>zr
menutrans &Open\ all\ folds<Tab>zR	&Otevřít\ všechny\ foldy<Tab>zR
menutrans Fold\ Met&hod			Metoda\ &skládání
	"menutrans M&anual			&Ručně
	"menutrans I&ndent			&Odsazení
	"menutrans E&xpression			&Výraz
	"menutrans S&yntax			&Syntax
	"menutrans &Diff			&Diff
	"menutrans Ma&rker			Ma&rker
menutrans Create\ &Fold<Tab>zf		Vytvořit\ &fold<Tab>zf
menutrans &Delete\ Fold<Tab>zd		Vymazat\ fol&d<Tab>zd
menutrans Delete\ &All\ Folds<Tab>zD	V&ymazat\ všechny\ foldy<Tab>zD
menutrans Fold\ col&umn\ width		Sloupec\ zob&razení\ foldů

menutrans &Update			&Obnovit
menutrans &Get\ Block			&Sejmout\ Blok
menutrans &Put\ Block			&Vložit\ Blok
menutrans &Make<Tab>:make		&Make<Tab>:make
menutrans &List\ Errors<Tab>:cl		Výpis\ &chyb<Tab>:cl
menutrans L&ist\ Messages<Tab>:cl!	Výp&is\ zpráv<Tab>:cl!
menutrans &Next\ Error<Tab>:cn		Další\ ch&yba<Tab>:cn
menutrans &Previous\ Error<Tab>:cp	&Předchozí\ chyba<Tab>:cp
menutrans &Older\ List<Tab>:cold	Sta&rší\ seznam<Tab>:cold
menutrans N&ewer\ List<Tab>:cnew	N&ovější\ seznam<Tab>:cnew
menutrans Error\ &Window		Chybové\ o&kno
menutrans SeT\ Compiler			Nas&tavení\ kompilátoru
menutrans &Update<Tab>:cwin		O&bnovit<Tab>:cwin
menutrans &Open<Tab>:copen		&Otevřít<Tab>:copen
menutrans &Close<Tab>:cclose		&Zavřít<Tab>:cclose
menutrans &Set\ Compiler		N&astavit\ kompilátor

menutrans &Convert\ to\ HEX<Tab>:%!xxd	Převést\ do\ šestnáctkového\ formát&u<Tab>:%!xxd
menutrans Conve&rt\ back<Tab>:%!xxd\ -r Př&evést\ zpět<Tab>:%!xxd\ -r
" }}}

" {{{ Syntax menu
menutrans &Syntax		Synta&xe
menutrans Set\ '&syntax'\ only	Nastavit\ pouze\ 'synta&x'
menutrans Set\ '&filetype'\ too	Nastavit\ také\ '&filetype'
menutrans &Off			&Vypnout
menutrans &Manual		&Ručně
menutrans A&utomatic		A&utomaticky
menutrans on/off\ for\ &This\ file	&Přepnout\ (pro\ tento\ soubor)
menutrans o&ff\ (this\ file)	vyp&nout\ (pro\ tento\ soubor)
menutrans Co&lor\ test		Test\ &barev
menutrans &Highlight\ test	&Test\ zvýrazňování
menutrans &Convert\ to\ HTML	Převést\ &do\ HTML
menutrans &Show\ filetypes\ in\ menu	&Zobrazit\ výběr\ možností
" }}}

" {{{ Menu Buffers
menutrans &Buffers		&Buffery
menutrans &Refresh\ menu	&Obnovit\ menu
menutrans &Delete		Z&rušit
menutrans &Alternate		&Změnit
menutrans &Next			&Další
menutrans &Previous		&Předchozí
menutrans [No\ File]		[Žádný\ soubor]
" }}}

" {{{ Menu Window
menutrans &Window			&Okna
menutrans &New<Tab>^Wn			&Nové<Tab>^Wn
menutrans S&plit<Tab>^Ws		&Rozdělit<Tab>^Ws
menutrans Sp&lit\ To\ #<Tab>^W^^	Ro&zdělit\ na\ #<Tab>^W^^
menutrans Split\ &Vertically<Tab>^Wv	Rozdělit\ &vertikálně<Tab>^Wv
menutrans Split\ File\ E&xplorer	Rozdělit\ -\ File\ E&xplorer
menutrans Move\ &To			&Přesun
menutrans &Top<Tab>^WK			&Nahoru<Tab>^WK
menutrans &Bottom<Tab>^WJ		&Dolu<Tab>^WJ
menutrans &Left\ side<Tab>^WH		&Vlevo<Tab>^WH
menutrans &Right\ side<Tab>^WL		Vp&ravo<Tab>^WL

menutrans &Close<Tab>^Wc		Zavří&t<Tab>^Wc
menutrans Close\ &Other(s)<Tab>^Wo	Zavřít\ &ostatní<Tab>^Wo
menutrans Ne&xt<Tab>^Ww			&Další<Tab>^Ww
menutrans P&revious<Tab>^WW		&Předchozí<Tab>^WW
menutrans &Equal\ Size<Tab>^W=		&Stejná\ výška<Tab>^W=
menutrans &Max\ Height<Tab>^W_		Maximální\ výš&ka<Tab>^W_
menutrans M&in\ Height<Tab>^W1_		M&inimální\ výška<Tab>^W1_
menutrans Max\ &Width<Tab>^W\|		&Maximální\ šířka<Tab>^W\|
menutrans Min\ Widt&h<Tab>^W1\|		Minimální\ šířk&a<Tab>^W1\|
menutrans Rotate\ &Up<Tab>^WR		Rotovat\ na&horu<Tab>^WR
menutrans Rotate\ &Down<Tab>^Wr		Rotovat\ &dolů<Tab>^Wr

" {{{ Help menu
menutrans &Help			&Nápověda
menutrans &Overview<Tab><F1>	&Přehled<Tab><F1>
menutrans &User\ Manual		&Uživatelský\ Manuál
menutrans &How-to\ links	Ho&wto
menutrans &GUI			&Grafické\ rozhraní
menutrans &Credits		&Autoři
menutrans Co&pying		&Licenční\ politika
menutrans &Sponsor/Register	Sponzorování/&Registrace
menutrans &Find\.\.\.		&Hledat\.\.\.
menutrans O&rphans		O&siřelé\ děti
menutrans &Version		&Verze
menutrans &About		&O\ aplikaci
" }}}

" {{{ The popup menu
menutrans &Undo			&Zpět
menutrans Cu&t			&Vyříznout
menutrans &Copy			&Kopírovat
menutrans &Paste		&Vložit
menutrans &Delete		&Smazat
menutrans Select\ Blockwise	Vybrat\ blokově
menutrans Select\ &Word		Vybrat\ &slovo
menutrans Select\ &Line		Vybrat\ &řádek
menutrans Select\ &Block	Vybrat\ &blok
menutrans Select\ &All		Vybrat\ &vše
" }}}

" {{{ The GUI toolbar
if has("toolbar")
 if exists("*Do_toolbar_tmenu")
  delfun Do_toolbar_tmenu
 endif
 fun Do_toolbar_tmenu()
  tmenu ToolBar.Open		Otevřít soubor
  tmenu ToolBar.Save		Uložit soubor
  tmenu ToolBar.SaveAll		Uložit všechny soubory
  tmenu ToolBar.Print		Tisk
  tmenu ToolBar.Undo		Zpět
  tmenu ToolBar.Redo		Zrušit vrácení
  tmenu ToolBar.Cut		Vyříznout
  tmenu ToolBar.Copy		Kopírovat
  tmenu ToolBar.Paste		Vložit
  tmenu ToolBar.Find		Hledat...
  tmenu ToolBar.FindNext	Hledat další
  tmenu ToolBar.FindPrev	Hledat předchozí
  tmenu ToolBar.Replace		Nahradit...
  if 0	" disabled; These are in the Windows menu
   tmenu ToolBar.New		Nové okno
   tmenu ToolBar.WinSplit	Rozdělit okno
   tmenu ToolBar.WinMax		Maximalizovat okno
   tmenu ToolBar.WinMin		Minimalizovat okno
   tmenu ToolBar.WinClose	Zavřít okno
  endif
  tmenu ToolBar.LoadSesn	Načíst sezení
  tmenu ToolBar.SaveSesn	Uložit sezení
  tmenu ToolBar.RunScript	Spustit skript
  tmenu ToolBar.Make		Spustit make
  tmenu ToolBar.Shell		Spustit shell
  tmenu ToolBar.RunCtags	Spustit ctags
  tmenu ToolBar.TagJump		Skočit na tag pod kurzorem
  tmenu ToolBar.Help		Nápověda
  tmenu ToolBar.FindHelp	Hledat nápovědu k...
 endfun
endif
" }}}