menu_ca_es.latin1.vim   [plain text]


" Menu translations for Catalan
"
" Maintainer:	Ernest Adrogué <eadrogue@gmx.net>
" Last Change:	6 Jun 2008
"

" Quit when menu translations have already been done.
if exists("did_menu_trans")
 finish
endif
let did_menu_trans = 1

" The translations below are in latin1, but they work for cp1252,
" iso-8859-15 without conversion as well.
if &enc != "cp1252" && &enc != "iso-8859-15"
 scriptencoding latin1
endif

" menú Ajuda
menutrans &Help				&Ajuda
menutrans &Overview<Tab><F1>		&Introducció<Tab><F1>
menutrans &User\ Manual			&Manual\ de\ l'usuari
menutrans &How-to\ links		Com\ &fer\.\.\.?
menutrans &Find\.\.\.			&Cerca\.\.\.
menutrans &Credits			&Autors
menutrans Co&pying			Con&dicions
menutrans &Sponsor/Register	&Patrocini/Registre
menutrans O&rphans			&Orfes
menutrans &Version			&Versió
menutrans &About			&Quant\ a\.\.\.
" text del diàleg Ajuda/Cerca...
let g:menutrans_help_dialog = "Introduïu el terme sobre el qual necessiteu ajuda.\n\nUseu el prefix i_ per ordres d'entrada (p.ex.: i_CTRL-X)\nUseu el prefix c_ per ordres de la línia d'ordres (p.ex.: c_<Del>)\nUseu el prefix ' per noms d'opcions (p.ex.: 'shiftwidth')"

" menú Fitxer
menutrans &File				&Fitxer
menutrans &Open\.\.\.<Tab>:e		&Obre\.\.\.<Tab>:e
menutrans Sp&lit-Open\.\.\.<Tab>:sp	Obre\ en\ una\ &finestra\ nova\.\.\.<Tab>:sp
menutrans Open\ Tab\.\.\.<Tab>:tabnew	Obre\ pestanya\.\.\.<Tab>:tabnew
menutrans &New<Tab>:enew		&Nou<Tab>:enew
menutrans &Close<Tab>:close		&Tanca<Tab>:close
menutrans &Save<Tab>:w			&Desa<Tab>:w
menutrans Save\ &As\.\.\.<Tab>:sav	&Anomena\ i\ desa\.\.\.<Tab>:sav
menutrans Split\ &Diff\ with\.\.\.	&Mostra\ les\ diferències\ respecte\.\.\.
menutrans Split\ Patched\ &By\.\.\.	Aplica\ les\ modificacions\ de\.\.\.
menutrans &Print			&Imprimeix
menutrans Sa&ve-Exit<Tab>:wqa		Desa\ i\ s&urt<Tab>:wqa
menutrans E&xit<Tab>:qa			&Surt<Tab>:qa

" menú Edita
menutrans &Edit				&Edita
menutrans &Undo<Tab>u			&Desfés<Tab>u
menutrans &Redo<Tab>^R			&Refés<Tab>^R
menutrans Rep&eat<Tab>\.		Re&peteix<Tab>\.
menutrans Cu&t<Tab>"+x			Re&talla<Tab>"+x
menutrans &Copy<Tab>"+y			&Copia<Tab>"+y
menutrans &Paste<Tab>"+gP		Engan&xa<Tab>"+gP
menutrans Put\ &Before<Tab>[p		Posa\ &abans<Tab>[p
menutrans Put\ &After<Tab>]p		P&osa\ després<Tab>]p
menutrans &Delete<Tab>x			Suprimeix<Tab>x
menutrans &Select\ All<Tab>ggVG		&Selecciona-ho\ tot<Tab>ggVG
menutrans &Find\.\.\.			&Cerca\.\.\.
menutrans &Find<Tab>/			&Cerca<Tab>/
menutrans Find\ and\ Rep&lace		Cerca\ i\ s&ubstitueix
menutrans Find\ and\ Rep&lace\.\.\.	Cerca\ i\ s&ubstitueix\.\.\.
menutrans Find\ and\ Rep&lace<Tab>:%s	Cerca\ i\ s&ubstitueix<Tab>:%s
menutrans Find\ and\ Rep&lace<Tab>:s	Cerca\ i\ s&ubstitueix<Tab>:s
menutrans Settings\ &Window		Fin&estra\ d'opcions
menutrans Startup\ &Settings  Opcions\ i&nicials
menutrans &Global\ Settings		Opcions\ &globals
" submenú Edita/Opcions Globals
 menutrans Toggle\ Pattern\ &Highlight<Tab>:set\ hls!	Ressalt\ de\ &patrons<Tab>:set\ hls!
 menutrans Toggle\ &Ignore-case<Tab>:set\ ic!		Sensibilitat\ a\ les\ ma&júscules<Tab>:set\ ic!
 menutrans Toggle\ &Showmatch<Tab>:set\ sm!		&Ressalt\ de\ coincidències<Tab>:set\ sm!
 menutrans &Context\ lines				Línies\ de\ co&ntext
 menutrans &Virtual\ Edit				Edició\ &virtual
" submenú Edita/Opcions Globals/Edició virtual
  menutrans Never					&Mai
  menutrans Block\ Selection				&Selecció\ de\ blocs
  menutrans Insert\ mode				Mode\ d'&inserció
  menutrans Block\ and\ Insert			&Blocs i inserció
  menutrans Always					S&empre
 menutrans Toggle\ Insert\ &Mode<Tab>:set\ im!		Mode\ d'&inserció<Tab>:set\ im!
 menutrans Toggle\ Vi\ C&ompatible<Tab>:set\ cp!	Co&mpatible\ amb\ Vi<Tab>:set\ cp!
 menutrans Search\ &Path\.\.\.				&Ubicacions\.\.\.
 menutrans Ta&g\ Files\.\.\.				Fitxers\ d'&etiquetes\.\.\.
 menutrans Toggle\ &Toolbar				&Barra\ d'eines
 menutrans Toggle\ &Bottom\ Scrollbar			Barra\ de\ &desplaçament\ inferior
 menutrans Toggle\ &Left\ Scrollbar			Barra\ de\ desplaçament\ e&squerra
 menutrans Toggle\ &Right\ Scrollbar			Barra\ de\ desplaçament\ dre&ta
menutrans F&ile\ Settings				Opcions\ del\ f&itxer
" submenú Edita/Opcions del fitxer
 menutrans Toggle\ Line\ &Numbering<Tab>:set\ nu!	&Ennumera\ les\ línies<Tab>:set\ nu!
 menutrans Toggle\ &List\ Mode<Tab>:set\ list!		Mode\ &llista<Tab>:set\ list!
 menutrans Toggle\ Line\ &Wrap<Tab>:set\ wrap!		A&justa\ les\ línies\ llargues<Tab>:set\ wrap!
 menutrans Toggle\ W&rap\ at\ word<Tab>:set\ lbr!	Ajusta\ sense\ partir\ &paraules<Tab>:set\ lbr!
 menutrans Toggle\ &expand-tab<Tab>:set\ et!		Estén\ les\ ta&bulacions<Tab>:set\ et!
 menutrans Toggle\ &auto-indent<Tab>:set\ ai!		&Sagnia\ automàtica<Tab>:set\ ai!
 menutrans Toggle\ &C-indenting<Tab>:set\ cin!		Sagnia\ estil\ &C<Tab>:set\ cin!
 menutrans &Shiftwidth					Sa&gnia
 menutrans Soft\ &Tabstop				Amplada\ de\ &tabulació
 menutrans Te&xt\ Width\.\.\.				&Amplada\ del\ text\.\.\.
 menutrans &File\ Format\.\.\.				&Format\ del\ fitxer\.\.\.
menutrans Select\ Fo&nt\.\.\.		&Fosa\.\.\.
menutrans C&olor\ Scheme		Es&quema\ de\ colors
" submenú Edita/Esquema de colors
 menutrans blue			blau
 menutrans darkblue			blau\ fosc
 menutrans default			normal
 menutrans desert			desert
 menutrans evening			vesprada
 menutrans morning			matinada
 menutrans peachpuff			préssec
 menutrans shine			brillant
menutrans &Keymap			&Mapa\ de\ tecles
" submenú Edita/Mapa de tecles
 menutrans None			Cap
 menutrans accents			Accents
 menutrans arabic			Àrab
 menutrans czech			Txec
 menutrans esperanto			Esperanto
 menutrans greek			Grec
 menutrans hebrew			Hebreu
 menutrans hebrewp			Hebreu\ (fonètic)
 menutrans lithuanian-baltic		Lituà\ (bàltic)
 menutrans pinyin			Mandarí\ (fonètic)
 menutrans russian-jcuken		Rus\ (jcuken)
 menutrans russian-jcukenwin		Rus\ (jcukenwin)
 menutrans russian-yawerty		Rus\ (yawerty)
 menutrans serbian			Serbi
 menutrans serbian-latin		Serbi\ (llatí)
 menutrans slovak			Eslovac
" text del diàleg Edita/Opcions globals/Ubicacions...
let g:menutrans_path_dialog = "Introduïu les ubicacions on cercar fitxers.\nSepareu els noms dels directoris amb una coma."
" text del diàleg Edita/Opcions globals/Fitxers d'etiquetes...
let g:menutrans_tags_dialog = "Introduïu els noms dels fitxers d'etiquetes.\nSepareu els noms amb una coma."
" text del diàleg Edita/Opcions del fitxer/Amplada del text...
let g:menutrans_textwidth_dialog = "Introduïu la nova amplada del text (0 per infinit): "
" text del diàleg Edita/Opcions del fitxer/Format del fitxer...
let g:menutrans_fileformat_dialog = "Seleccioneu el format per escriure el fitxer."


" menú Eines
menutrans &Tools			Ei&nes
menutrans &Jump\ to\ this\ tag<Tab>g^]	&Salta\ a\ aquesta\ etiqueta<Tab>g^]
menutrans Jump\ &back<Tab>^T		Salta\ en&rere<Tab>^T
menutrans Build\ &Tags\ File		Crea\ un\ fitxer\ d'eti&quetes
menutrans &Spelling     &Ortografia
" submenú Eines/Ortografia
 menutrans &Spell\ Check\ On     Activa\ la\ &revisió\ ortogràfica
 menutrans Spell\ Check\ &Off    &Desactiva\ la\ revisió\ ortogràfica
 menutrans To\ &Next\ error<Tab>]s    Error\ &següent<tab>]s
 menutrans To\ &Previous\ error<Tab>[s  Error\ &anterior<tab>[s
 menutrans Suggest\ &Corrections<Tab>z= Su&ggeriments<Tab>z=
 menutrans &Repeat\ correction<Tab>:spellrepall Re&peteix\ la\ correcció<Tab>:spellrepall
 menutrans Set\ language\ to\ "en"    Selecciona\ l'idioma\ "en"
 menutrans Set\ language\ to\ "en_au"  Selecciona\ l'idioma\ "en_au"
 menutrans Set\ language\ to\ "en_ca"  Selecciona\ l'idioma\ "en_ca"
 menutrans Set\ language\ to\ "en_gb"  Selecciona\ l'idioma\ "en_gb"
 menutrans Set\ language\ to\ "en_nz"  Selecciona\ l'idioma\ "en_nz"
 menutrans Set\ language\ to\ "en_us"  Selecciona\ l'idioma\ "en_us"
 menutrans Set\ language\ to\ "ca"    Selecciona\ l'idioma\ "ca"
 menutrans Set\ language\ to\ "es"    Selecciona\ l'idioma\ "es"
 menutrans Set\ language\ to\ "fr"    Selecciona\ l'idioma\ "fr"
 menutrans Set\ language\ to\ "it"    Selecciona\ l'idioma\ "it"
 menutrans &Find\ More\ Languages    &Cerca\ altres\ idiomes
menutrans &Folding			&Plecs
" submenú Eines/Plecs
 menutrans &Enable/Disable\ folds<Tab>zi &Habilita/Deshabilita\ els\ plecs<Tab>zi
 menutrans &View\ Cursor\ Line<Tab>zv	&Línia\ del\ cursor\ visible<Tab>zv
 menutrans Vie&w\ Cursor\ Line\ only<Tab>zMzx &Només\ visible\ la\ línia\ del\ cursor<Tab>zMzx
 menutrans C&lose\ more\ folds<Tab>zm	&Tanca\ més\ plecs<Tab>zm
 menutrans &Close\ all\ folds<Tab>zM	Tanca\ t&ots\ els\ plecs<Tab>zM
 menutrans O&pen\ more\ folds<Tab>zr	Obre\ &més\ plecs<Tab>zr
 menutrans &Open\ all\ folds<Tab>zR	O&bre\ tots\ els\ plecs<Tab>zR
 menutrans Fold\ Met&hod		Mèto&de
" submenú Eines/Plècs/Mètode
  menutrans M&anual			M&anual
  menutrans I&ndent			&Sagnia
  menutrans E&xpression		E&xpressió
  menutrans S&yntax			S&intaxi
  menutrans &Diff			&Diferències
  menutrans Ma&rker			&Marques
 menutrans Create\ &Fold<Tab>zf	&Crea\ un\ plec<Tab>zf
 menutrans &Delete\ Fold<Tab>zd	&Elimina\ un\ plec<Tab>zd
 menutrans Delete\ &All\ Folds<Tab>zD	Elimina\ tot&s\ els\ plecs<Tab>zD
 menutrans Fold\ col&umn\ width	&Amplada\ de\ la\ columna\ de\ plecs
menutrans &Diff				&Diferències
" submenú Eines/Diferències
  menutrans &Update			&Actualitza
  menutrans &Get\ Block		&Obtingues\ un\ bloc
  menutrans &Put\ Block		&Posa\ un\ bloc
menutrans &Make<Tab>:make		Crida\ a\ &make<Tab>:make
menutrans &List\ Errors<Tab>:cl		Llista\ d'&errors<Tab>:cl
menutrans L&ist\ Messages<Tab>:cl!	&Llista\ de\ missatges<Tab>:cl!
menutrans &Next\ Error<Tab>:cn		Error\ se&güent<Tab>:cn
menutrans &Previous\ Error<Tab>:cp	Error\ an&terior<Tab>:cp
menutrans &Older\ List<Tab>:cold	Llista\ &antiga<Tab>:cold
menutrans N&ewer\ List<Tab>:cnew	Llista\ no&va<Tab>:cnew
menutrans Error\ &Window		F&inestra\ d'errors
" submenú Eines/Finestra d'errors
 menutrans &Update<Tab>:cwin		&Actualitza<Tab>:cwin
 menutrans &Open<Tab>:copen		&Obre<Tab>:copen
 menutrans &Close<Tab>:cclose		&Tanca<Tab>:cclose
menutrans &Set\ Compiler		&Compilador
menutrans &SeT\ Compiler    &Compilador
menutrans &Convert\ to\ HEX<Tab>:%!xxd	Converteix\ a\ &HEX<Tab>:%!xxd
menutrans Conve&rt\ back<Tab>:%!xxd\ -r	Torna\ al\ format\ &original<Tab>:%!xxd\ -r


" menú Buffers
menutrans &Buffers			&Buffers
menutrans &Refresh\ menu		&Refresca\ el\ menú
menutrans &Delete			&Elimina
menutrans &Alternate			&Alterna
menutrans &Next				&Següent
menutrans &Previous			A&nterior
let g:menutrans_no_file = "[Cap fitxer]"


" menú Finestra
menutrans &Window			F&inestra
menutrans &New<Tab>^Wn			&Nova<Tab>^Wn
menutrans S&plit<Tab>^Ws		&Divideix<Tab>^Ws
menutrans Sp&lit\ To\ #<Tab>^W^^	Divideix\ &en\ #<Tab>^W^^
menutrans Split\ &Vertically<Tab>^Wv	Divideix\ &verticalment<Tab>^Wv
menutrans Split\ File\ E&xplorer	E&xplorador\ de\ fitxers
menutrans &Close<Tab>^Wc		&Tanca<Tab>^Wc
menutrans Close\ &Other(s)<Tab>^Wo	Tanca\ les\ altre&s<Tab>^Wo
menutrans Move\ &To			M&ou\ a
" submenú Finestra/Mou
 menutrans &Top<Tab>^WK		&Dalt\ de\ tot<Tab>^WK
 menutrans &Bottom<Tab>^WJ		&Baix\ de\ tot<Tab>^WJ
 menutrans &Left\ side<Tab>^WH		Costat\ &esquerra<Tab>^WH
 menutrans &Right\ side<Tab>^WL	Costat\ d&ret<Tab>^WL
menutrans Rotate\ &Up<Tab>^WR		Alterna\ cap\ am&unt<Tab>^WR
menutrans Rotate\ &Down<Tab>^Wr		Alte&rna\ cap\ avall<Tab>^Wr
menutrans &Equal\ Size<Tab>^W=		&Iguala<Tab>^W=
menutrans &Max\ Height<Tab>^W_		Màxima\ &alçada<Tab>^W_
menutrans M&in\ Height<Tab>^W1_		Mínima\ a&lçada<Tab>^W1_
menutrans Max\ &Width<Tab>^W\|		Màxima\ a&mplada<Tab>^W\|
menutrans Min\ Widt&h<Tab>^W1\|		Mínima\ am&plada<Tab>^W1\|


" menú emergent
menutrans &Undo				&Desfés
menutrans Cu&t				&Retalla
menutrans &Copy				&Copia
menutrans &Paste			&Enganxa
menutrans &Delete			&Suprimeix
menutrans Select\ Blockwise		Se&lecció
menutrans Select\ &Word			Selecció\ de\ &paraules
menutrans Select\ &Line			Selecció\ de\ &línies
menutrans Select\ &Block		Selecció\ de\ bl&ocs
menutrans Select\ &All			Selecciona-ho\ &tot


" barra d'eines
if has("toolbar")
 if exists("*Do_toolbar_tmenu")
  delfun Do_toolbar_tmenu
 endif
 fun Do_toolbar_tmenu()
  tmenu ToolBar.Open		Obre un fitxer
  tmenu ToolBar.Save		Desa el fitxer
  tmenu ToolBar.SaveAll	Desa tots els fitxers
  tmenu ToolBar.Print		Imprimeix
  tmenu ToolBar.Undo		Desfés
  tmenu ToolBar.Redo		Refés
  tmenu ToolBar.Cut		Retalla
  tmenu ToolBar.Copy		Copia
  tmenu ToolBar.Paste		Enganxa
  tmenu ToolBar.Find		Cerca
  tmenu ToolBar.FindNext	Cerca el següent
  tmenu ToolBar.FindPrev	Cerca l'anterior
  tmenu ToolBar.Replace	Cerca i substitueix
  if 0	" disabled; These are in the Windows menu
   tmenu ToolBar.New		Finestra nova
   tmenu ToolBar.WinSplit	Divideix la finestra
   tmenu ToolBar.WinMax	Alçada màxima
   tmenu ToolBar.WinMin	Alçada mínima
   tmenu ToolBar.WinVSplit	Divideix la finestra verticalment
   tmenu ToolBar.WinMaxWidth	Amplada màxima
   tmenu ToolBar.WinMinWidth	Amplada mínima
   tmenu ToolBar.WinClose	Tanca la finestra
  endif
  tmenu ToolBar.LoadSesn	Carrega una sessió
  tmenu ToolBar.SaveSesn	Desa la sessió
  tmenu ToolBar.RunScript	Executa un script
  tmenu ToolBar.Make		Crida a make
  tmenu ToolBar.Shell		Obre l'intèrpret d'ordres
  tmenu ToolBar.RunCtags	Crea un fitxer d'etiquetes
  tmenu ToolBar.TagJump	Salta a una etiqueta
  tmenu ToolBar.Help		Ajuda
  tmenu ToolBar.FindHelp	Cerca a l'ajuda
 endfun
endif


" menú Sintaxi
menutrans &Syntax			&Sintaxi
menutrans &Manual			&Manual
menutrans A&utomatic			A&utomàtica
menutrans on/off\ for\ &This\ file	Activa/Desactiva\ en\ &aquest\ fitxer
menutrans &Show\ filetypes\ in\ menu	Mostra\ tots\ els\ &tipus\ al\ menú
menutrans &Off				&Desactiva
menutrans Co&lor\ test			Prova\ dels\ &colors
menutrans &Highlight\ test		Prova\ del\ &ressalt
menutrans &Convert\ to\ HTML		Converteix\ a\ &HTML
menutrans Assembly			Ensamblador
menutrans Config			Configuració
menutrans Set\ '&syntax'\ only		Només\ el\ ressalt\ de\ sintaxi
menutrans Set\ '&filetype'\ too		Carrega\ també\ els\ plugins