sinhala.vim   [plain text]


" Vim Keymap file for Sinhala (Sri Lanka)
"
source <sfile>:p:h/sinhala-phonetic_utf-8.vim