docuseparam   [plain text]


#!/bin/sh

mantools/docparam "$@" >/tmp/doc
mantools/useparam "$@" >/tmp/use
diff /tmp/doc /tmp/use