ns   [plain text]


<?xml version="1.0"?>
<dia:diagram xmlns:dia="http://www.lysator.liu.se/~alla/dia/">
  <dia:diagramdata dia:testattr="test"/>
</dia:diagram>