aliases_extra.h   [plain text]


  S(extra_0, "EUC-JISX0213", ei_euc_jisx0213 )
  S(extra_1, "SHIFT_JISX0213", ei_shift_jisx0213 )
  S(extra_2, "ISO-2022-JP-3", ei_iso2022_jp3 )
  S(extra_3, "BIG5-2003", ei_big5_2003 )
  S(extra_4, "TDS565", ei_tds565 )
  S(extra_5, "ISO-IR-230", ei_tds565 )
  S(extra_6, "ATARIST", ei_atarist )
  S(extra_7, "ATARI", ei_atarist )
  S(extra_8, "RISCOS-LATIN1", ei_riscos1 )