cs.po   [plain text]


# Czech translations for the GNU diffutils messages.
# Copyright (C) 1998 Free Software Foundation, Inc.
# Petr Kočvara <petr.kocvara@nemfm.cz>, 1998, 2002.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GNU diffutils 2.7.10\n"
"POT-Creation-Date: 2002-04-05 14:10-0800\n"
"PO-Revision-Date: 2002-03-19 18:44+0100\n"
"Last-Translator: Petr Kočvara <petr.kocvara@nemfm.cz>\n"
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"

#: lib/c-stack.c:188
msgid "program error"
msgstr "chyba programu"

#: lib/c-stack.c:189
msgid "stack overflow"
msgstr "přetečení zásobníku"

#: lib/error.c:128 lib/error.c:156
msgid "Unknown system error"
msgstr "Neznámá chyba systému"

#: lib/freesoft.c:27
msgid ""
"This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
"You may redistribute copies of this program\n"
"under the terms of the GNU General Public License.\n"
"For more information about these matters, see the file named COPYING."
msgstr ""
"Tento program je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákony.\n"
"Toto programové vybavení můžete dále šířit podle podmínek Obecné veřejné\n"
"licence GNU. Další informace o licenčních podmínkách naleznete v souboru\n"
"COPYING."

#: lib/getopt.c:693
#, c-format
msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: přepínač `%s' není jednoznačný\n"

#: lib/getopt.c:718
#, c-format
msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: přepínač `--%s' musí být zadán bez argumentu\n"

#: lib/getopt.c:723
#, c-format
msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: přepínač `%c%s' musí být zadán bez argumentu\n"

#: lib/getopt.c:741 lib/getopt.c:914
#, c-format
msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
msgstr "%s: přepínač `%s' vyžaduje argument\n"

#: lib/getopt.c:770
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
msgstr "%s: neznámý přepínač `--%s'\n"

#: lib/getopt.c:774
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
msgstr "%s: neznámý přepínač `%c%s'\n"

#: lib/getopt.c:800
#, c-format
msgid "%s: illegal option -- %c\n"
msgstr "%s: neznámý přepínač -- %c\n"

#: lib/getopt.c:803
#, c-format
msgid "%s: invalid option -- %c\n"
msgstr "%s: neznámý přepínač -- %c\n"

#: lib/getopt.c:833 lib/getopt.c:963
#, c-format
msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
msgstr "%s: přepínač vyžaduje argument -- %c\n"

#: lib/getopt.c:880
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: přepínač `-W %s' není jednoznačný\n"

#: lib/getopt.c:898
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: přepínač `-W %s' musí být zadán bez argumentu\n"

#: lib/regex.c:1367
msgid "Success"
msgstr "Hotovo"

#: lib/regex.c:1370
msgid "No match"
msgstr "Žádná shoda"

#: lib/regex.c:1373
msgid "Invalid regular expression"
msgstr "Neplatný regulární výraz"

#: lib/regex.c:1376
msgid "Invalid collation character"
msgstr "Neplatný znak porovnání"

#: lib/regex.c:1379
msgid "Invalid character class name"
msgstr "Neplatné jméno třídy znaků"

#: lib/regex.c:1382
msgid "Trailing backslash"
msgstr "Koncové zpětné lomítko"

#: lib/regex.c:1385
msgid "Invalid back reference"
msgstr "Neplatný zpětný odkaz"

#: lib/regex.c:1388
msgid "Unmatched [ or [^"
msgstr "Nepárová [ nebo ]^"

#: lib/regex.c:1391
msgid "Unmatched ( or \\("
msgstr "Nepárová ( nebo \\("

#: lib/regex.c:1394
msgid "Unmatched \\{"
msgstr "Nepárová \\{"

#: lib/regex.c:1397
msgid "Invalid content of \\{\\}"
msgstr "Neplatný obsah \\{\\}"

#: lib/regex.c:1400
msgid "Invalid range end"
msgstr "Neplatný konec rozsahu"

#: lib/regex.c:1403
msgid "Memory exhausted"
msgstr "Paměť vyčerpána"

#: lib/regex.c:1406
msgid "Invalid preceding regular expression"
msgstr "Neplatný předchozí regulární výraz"

#: lib/regex.c:1409
msgid "Premature end of regular expression"
msgstr "Předčasný konec regulárního výrazu"

#: lib/regex.c:1412
msgid "Regular expression too big"
msgstr "Regulární výraz je příliš dlouhý"

#: lib/regex.c:1415
msgid "Unmatched ) or \\)"
msgstr "Nepárová ) nebo \\)"

#: lib/regex.c:8034
msgid "No previous regular expression"
msgstr "Předchozí regulární výraz neexistuje"

#: lib/xmalloc.c:63
msgid "memory exhausted"
msgstr "paměť vyčerpána"

#: src/analyze.c:809 src/diff.c:1283
#, c-format
msgid "Files %s and %s differ\n"
msgstr "Soubory %s a %s jsou různé\n"

#: src/analyze.c:812
#, c-format
msgid "Binary files %s and %s differ\n"
msgstr "Binární soubory %s a %s jsou různé\n"

#: src/analyze.c:1058 src/diff3.c:1413 src/util.c:526
msgid "No newline at end of file"
msgstr "Chybí znak konce řádku na konci souboru"

#: src/cmp.c:43
msgid "Written by Torbjorn Granlund and David MacKenzie."
msgstr "Autoři: Torbjorn Granlund a David MacKenzie."

#: src/cmp.c:118 src/diff.c:817 src/diff3.c:427 src/sdiff.c:168
#, c-format
msgid "Try `%s --help' for more information."
msgstr "Více informací získáte příkazem `%s --help'."

#: src/cmp.c:137
#, c-format
msgid "invalid --ignore-initial value `%s'"
msgstr "neplatná hodnota --ignore-inital `%s'"

#: src/cmp.c:146
msgid "options -l and -s are incompatible"
msgstr "přepínače -l a -s nejsou kompatibilní"

#: src/cmp.c:154 src/diff.c:826 src/diff3.c:435 src/sdiff.c:177
#: src/sdiff.c:313 src/sdiff.c:320 src/sdiff.c:910 src/util.c:194
#: src/util.c:286 src/util.c:293
msgid "write failed"
msgstr "zápis selhal"

#: src/cmp.c:156 src/diff.c:828 src/diff.c:1354 src/diff3.c:437
#: src/sdiff.c:179
msgid "standard output"
msgstr "standardní výstup"

#: src/cmp.c:160
msgid "-b --print-bytes Print differing bytes."
msgstr "-b --print-bytes Vypíše rozdílné bajty."

#: src/cmp.c:161
msgid "-i SKIP --ignore-initial=SKIP Skip the first SKIP bytes of input."
msgstr "-i N --ignore-initial=N Ignoruje prvních N bajtů na vstupu."

#: src/cmp.c:162
msgid "-i SKIP1:SKIP2 --ignore-initial=SKIP1:SKIP2"
msgstr "-i N1:N2 --ignore-initial=N1:N2"

#: src/cmp.c:163
msgid ""
" Skip the first SKIP1 bytes of FILE1 and the first SKIP2 bytes of FILE2."
msgstr ""
" Přeskočí prvních N1 bajtů souboru SOUBOR1 a prvních N2 bajtů souboru "
"SOUBOR2."

#: src/cmp.c:164
msgid "-l --verbose Output byte numbers and values of all differing bytes."
msgstr "-l --verbose Vypíše pozice a hodnoty všech rozdílných bajtů."

#: src/cmp.c:165
msgid "-n LIMIT --bytes=LIMIT Compare at most LIMIT bytes."
msgstr "-n LIMIT --bytes=LIMIT Porovná maximálně LIMIT bajtů."

#: src/cmp.c:166
msgid "-s --quiet --silent Output nothing; yield exit status only."
msgstr "-s --quiet --silent Žádný výstup; vrátí pouze status."

#: src/cmp.c:167 src/diff.c:904 src/diff3.c:455 src/sdiff.c:204
msgid "-v --version Output version info."
msgstr "-v --version Informace o verzi."

#: src/cmp.c:168 src/diff.c:905 src/diff3.c:456 src/sdiff.c:205
msgid "--help Output this help."
msgstr "--help Vypíše tuto nápovědu."

#: src/cmp.c:177
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... FILE1 [FILE2 [SKIP1 [SKIP2]]]\n"
msgstr "Použití: %s [PŘEPÍNAČ]... SOUBOR1 [SOUBOR2 [SKIP1 [SKIP2]]]\n"

#: src/cmp.c:179
msgid "Compare two files byte by byte."
msgstr "Porovnání dvou soborů bajt po bajtu."

#: src/cmp.c:183
msgid "SKIP1 and SKIP2 are the number of bytes to skip in each file."
msgstr "N1 a N2 udávají počet bajtů, které budou ignorovány v každém souboru."

#: src/cmp.c:184
msgid ""
"SKIP values may be followed by the following multiplicative suffixes:\n"
"kB 1000, K 1024, MB 1,000,000, M 1,048,576,\n"
"GB 1,000,000,000, G 1,073,741,824, and so on for T, P, E, Z, Y."
msgstr ""
"Hodnoty SKIP mohou být doplněny následujícími příponami:\n"
"kB 1000, K 1024, MB 1,000,000, M 1,048,576,\n"
"GB 1,000,000,000, G 1,073,741,824, a stejně tak i pro T, P, E, Z, Y."

#: src/cmp.c:187
msgid "If a FILE is `-' or missing, read standard input."
msgstr ""
"Pokud SOUBOR bude `-' nebo nebude existovat, bude čten standardní vstup."

#: src/cmp.c:188 src/diff.c:911 src/diff3.c:475 src/sdiff.c:223
msgid "Report bugs to <bug-gnu-utils@gnu.org>."
msgstr ""
"Chyby v programu oznamujte na adrese <bug-gnu-utils@gnu.org> (pouze "
"anglicky),\n"
"připomínky k překladu zasílejte na adresu <cs@li.org> (česky)."

#: src/cmp.c:231
#, c-format
msgid "invalid --bytes value `%s'"
msgstr "neplatná hodnota přepínače --bytes `%s'"

#: src/cmp.c:258 src/diff.c:734 src/diff3.c:333 src/sdiff.c:558
#, c-format
msgid "missing operand after `%s'"
msgstr "po `%s' je nesprávný operand"

#: src/cmp.c:270 src/diff.c:736 src/diff3.c:335 src/sdiff.c:560
#, c-format
msgid "extra operand `%s'"
msgstr "operand `%s' je nadbytečný"

#: src/cmp.c:477
#, c-format
msgid "%s %s differ: byte %s, line %s\n"
msgstr "%s %s se liší: bajt %s, řádek %s\n"

#: src/cmp.c:495
#, c-format
msgid "%s %s differ: byte %s, line %s is %3o %s %3o %s\n"
msgstr "%s %s se liší: bajt %s, řádek %s je %3o %s %3o %s\n"

#: src/cmp.c:543
#, c-format
msgid "cmp: EOF on %s\n"
msgstr "cmp: EOF v %s\n"

#: src/diff.c:41
msgid ""
"Written by Paul Eggert, Mike Haertel, David Hayes,\n"
"Richard Stallman, and Len Tower."
msgstr ""
"Autoři: Paul Eggert, Mike Haertel, David Hayes,\n"
"Richard Stallman a Len Tower."

#: src/diff.c:322
#, c-format
msgid "invalid context length `%s'"
msgstr "neplatná délka kontextu `%s'"

#: src/diff.c:405
msgid "pagination not supported on this host"
msgstr "přestránkování není na tomto počítači podporováno"

#: src/diff.c:420 src/diff3.c:315
msgid "too many file label options"
msgstr "příliš mnoho přepínačů popisu souboru"

#: src/diff.c:498
#, c-format
msgid "invalid width `%s'"
msgstr "nesprávná délka `%s'"

#: src/diff.c:502
msgid "conflicting width options"
msgstr ""

#: src/diff.c:526
#, c-format
msgid "invalid horizon length `%s'"
msgstr "neplatná délka obzoru `%s'"

#: src/diff.c:629
#, c-format
msgid "`-%ld' option is obsolete; use `-%c %ld'"
msgstr "přepínač `-%ld' je obsolete; použijte `-%c %ld'"

#: src/diff.c:641
#, c-format
msgid "`-%ld' option is obsolete; omit it"
msgstr "přepínač `-%ld' je obsolete; omit it"

#: src/diff.c:709
msgid "--from-file and --to-file both specified"
msgstr ""

#: src/diff.c:832
msgid "Compare files line by line."
msgstr "Porovnání souborů řádek po řádku."

#: src/diff.c:834
msgid "-i --ignore-case Ignore case differences in file contents."
msgstr "-i --ignore-case Ignoruje velikost písmen v obsahu souboru."

#: src/diff.c:835
msgid "--ignore-file-name-case Ignore case when comparing file names."
msgstr "--ignore-file-name-case Ignoruje velikost písmen v názvech souborů."

#: src/diff.c:836
msgid "--no-ignore-file-name-case Consider case when comparing file names."
msgstr ""
"--no-ignore-file-name-case Bere v potaz velikost písmen v názvech souborů."

#: src/diff.c:837 src/sdiff.c:186
msgid "-E --ignore-tab-expansion Ignore changes due to tab expansion."
msgstr "-E --ignore-tab-expansion Ignoruje změny v odsazení tabelátorem."

#: src/diff.c:838 src/sdiff.c:187
msgid "-b --ignore-space-change Ignore changes in the amount of white space."
msgstr "-b --ignore-space-change Ignoruje změny v počtu mezer."

#: src/diff.c:839
msgid "-w --ignore-all-space Ignore all white space."
msgstr "-w --ignore-all-space Ignoruje všechny mezery."

#: src/diff.c:840 src/sdiff.c:189
msgid "-B --ignore-blank-lines Ignore changes whose lines are all blank."
msgstr "-B --ignore-blank-lines Ignoruje změny v případě prázdných řádků."

#: src/diff.c:841 src/sdiff.c:190
msgid ""
"-I RE --ignore-matching-lines=RE Ignore changes whose lines all match RE."
msgstr ""
"-I RV --ignore-matching-lines=RV Ignoruje změny na všech řádcích\n"
"                  odpovídajících RV."

#: src/diff.c:842 src/sdiff.c:191
msgid "--strip-trailing-cr Strip trailing carriage return on input."
msgstr "--strip-trailing-cr Odstraní ukončovací znak CR na vstupu."

#: src/diff.c:844
msgid "--binary Read and write data in binary mode."
msgstr "--binary Čte a zapisuje data v binárním režimu."

#: src/diff.c:846 src/diff3.c:451 src/sdiff.c:192
msgid "-a --text Treat all files as text."
msgstr "-a --text Pokládá všechny soubory za text."

#: src/diff.c:848
msgid ""
"-c -C NUM --context[=NUM] Output NUM (default 3) lines of copied "
"context.\n"
"-u -U NUM --unified[=NUM] Output NUM (default 3) lines of unified "
"context.\n"
" --label LABEL Use LABEL instead of file name.\n"
" -p --show-c-function Show which C function each change is in.\n"
" -F RE --show-function-line=RE Show the most recent line matching RE."
msgstr ""
"-c -C POČ --context[=POČ] Vypíše POČ (implicitně 3) řádky kopírovaného\n"
"               kontextu.\n"
"-u -U POČ --unified[=POČ] Vypíše POČ (implicitně 3) řádky sjednoceného\n"
"               kontextu.\n"
" -L POPIS --label POPIS Použije POPIS místo jména souboru.\n"
" -p --show-c-function U každé změny vypíše jméno C funkce, ve které se\n"
"             tato změna nachází.\n"
" -F RV --show-function-line=RV Vypíše nejnovější řádky odpovídající RV."

#: src/diff.c:853
msgid "-q --brief Output only whether files differ."
msgstr "-q --brief Výstup pouze při rozdílných souborech."

#: src/diff.c:854
msgid "-e --ed Output an ed script."
msgstr "-e --ed Vytvoří skript pro ed."

#: src/diff.c:855
msgid "--normal Output a normal diff."
msgstr "--normal Výstup bude v normálním diff formátu."

#: src/diff.c:856
msgid "-n --rcs Output an RCS format diff."
msgstr "-n --rcs Výstup bude ve formátu RCS diff."

#: src/diff.c:857
msgid ""
"-y --side-by-side Output in two columns.\n"
" -W NUM --width=NUM Output at most NUM (default 130) print columns.\n"
" --left-column Output only the left column of common lines.\n"
" --suppress-common-lines Do not output common lines."
msgstr ""
"-y --side-by-side Výstup ve dvou sloupcích.\n"
" -W POČ --width=POČ Vypíše maximálně POČ (implicitně 130) znaků na "
"řádek.\n"
" --left-column Vypíše pouze levý sloupec společných řádků.\n"
" --suppress-common-lines Nevypíše společné řádky."

#: src/diff.c:861
msgid "-D NAME --ifdef=NAME Output merged file to show `#ifdef NAME' diffs."
msgstr ""
"-D JMENO --ifdef=JMENO Vypíše sloučený soubor s rozdíly `#ifdef JMENO'."

#: src/diff.c:862
msgid ""
"--GTYPE-group-format=GFMT Similar, but format GTYPE input groups with GFMT."
msgstr ""
"--GTYPE-group-format=FMTS Podobné, ale formátuje vstupní skupiny GTYPE\n"
"              podle FMTS."

#: src/diff.c:863
msgid "--line-format=LFMT Similar, but format all input lines with LFMT."
msgstr ""
"--line-format=FMTR Podobně, ale formátuje všechny vstupní řádky podle FMTR."

#: src/diff.c:864
msgid ""
"--LTYPE-line-format=LFMT Similar, but format LTYPE input lines with LFMT."
msgstr ""
"--LTYPE-line-format=FMTR Podobné, ale formátuje vstupní řádky LTYPE podle "
"FMTR."

#: src/diff.c:865
msgid " LTYPE is `old', `new', or `unchanged'. GTYPE is LTYPE or `changed'."
msgstr ""
" LTYPE je `starý', `nový' nebo `nezměněn'. GTYPE je LTYPE nebo `změněn'."

#: src/diff.c:866
msgid ""
" GFMT may contain:\n"
"  %< lines from FILE1\n"
"  %> lines from FILE2\n"
"  %= lines common to FILE1 and FILE2\n"
"  %[-][WIDTH][.[PREC]]{doxX}LETTER printf-style spec for LETTER\n"
"   LETTERs are as follows for new group, lower case for old group:\n"
"    F first line number\n"
"    L last line number\n"
"    N number of lines = L-F+1\n"
"    E F-1\n"
"    M L+1"
msgstr ""
" GFMT může obsahovat:\n"
"  %< řádky ze SOUBOR1\n"
"  %> řádky ze SOUBOR2\n"
"  %= řádky společné pro SOUBOR1 i SOUBOR2\n"
"  %[-][DELKA][.[PRES]]{doxX}ZNAK formát stylu printf pro ZNAK\n"
"   ZNAKy dále jsou pro novou skupinu, malými písmeny pro starou skupinu:\n"
"    F číslo prvního řádku\n"
"    L číslo posledního řádku\n"
"    N počet řádků = L-F+1\n"
"    E F-1\n"
"    M L+1"

#: src/diff.c:877
msgid ""
" LFMT may contain:\n"
"  %L contents of line\n"
"  %l contents of line, excluding any trailing newline\n"
"  %[-][WIDTH][.[PREC]]{doxX}n printf-style spec for input line number"
msgstr ""
" LFMT může obsahovat:\n"
"  %L obsah řádku\n"
"  %l obsah řádku, s vyjímkou znaku konce řádku\n"
"  %[-][ŠÍŘKA][.[PŘES]]{doxX}c formát stylu printf pro číslo vstupního "
"řádku"

#: src/diff.c:881
msgid ""
" Either GFMT or LFMT may contain:\n"
"  %% %\n"
"  %c'C' the single character C\n"
"  %c'\\OOO' the character with octal code OOO"
msgstr ""
" Jeden z GFMT nebo LFMT může obsahovat:\n"
"  %% %\n"
"  %c'C' jeden znak C\n"
"  %c'\\000' znak s osmičkovým kódem 000"

#: src/diff.c:886
msgid "-l --paginate Pass the output through `pr' to paginate it."
msgstr "-l --paginate Výstup projde přes `pr' pro přestránkování."

#: src/diff.c:887 src/sdiff.c:198
msgid "-t --expand-tabs Expand tabs to spaces in output."
msgstr "-t --expand-tabs Ve výstupu převede tabulátory na mezery."

#: src/diff.c:888 src/diff3.c:452
msgid "-T --initial-tab Make tabs line up by prepending a tab."
msgstr "-T --initial-tab Na začátek řádků se vloží tabulátor."

#: src/diff.c:890
msgid "-r --recursive Recursively compare any subdirectories found."
msgstr "-r --recursive Rekurzívní porovnání všech nalezených podadresářů."

#: src/diff.c:891
msgid "-N --new-file Treat absent files as empty."
msgstr "-N --new-file Neexistující soubory považuje za prázdné."

#: src/diff.c:892
msgid "--unidirectional-new-file Treat absent first files as empty."
msgstr ""
"--unidirectional-new-file Při porovnávání adresářů považuje neexistující\n"
"              soubory v prvém adresáři za prázdné."

#: src/diff.c:893
msgid "-s --report-identical-files Report when two files are the same."
msgstr "-s --report-identical-files Uvede pouze shodné soubory."

#: src/diff.c:894
msgid "-x PAT --exclude=PAT Exclude files that match PAT."
msgstr "-x VZOR --exclude=VZOR Vynechá soubory odpovídající VZORu."

#: src/diff.c:895
msgid ""
"-X FILE --exclude-from=FILE Exclude files that match any pattern in FILE."
msgstr ""
"-X SOUBOR --exclude-from=SOUBOR Vynechá soubory, které odpovídají\n"
"                 libovolnému vzorku ze SOUBORu."

#: src/diff.c:896
msgid ""
"-S FILE --starting-file=FILE Start with FILE when comparing directories."
msgstr ""
"-S SOUBOR --starting-file=SOUBOR Při porovnávání adresářů začne souborem\n"
"                  SOUBOR."

#: src/diff.c:897
msgid ""
"--from-file=FILE1 Compare FILE1 to all operands. FILE1 can be a directory."
msgstr ""
"--from-file=SOUBOR1 Porovná SOUBOR1 se všemi operandy. SOUBOR1 může být\n"
"           adresář."

#: src/diff.c:898
msgid ""
"--to-file=FILE2 Compare all operands to FILE2. FILE2 can be a directory."
msgstr ""
"--to-file=SOUBOR2 Porovná všechny operandy se SOUBOR2. SOUBOR2 může být\n"
"          adresář."

#: src/diff.c:900
msgid "--horizon-lines=NUM Keep NUM lines of the common prefix and suffix."
msgstr ""
"--horizon-lines=POČET Ponechá POČET shodných řádků předpony a přípony."

#: src/diff.c:901 src/sdiff.c:200
msgid "-d --minimal Try hard to find a smaller set of changes."
msgstr "-d --minimal Pokusí se nalézt nejmenší sadu změn."

#: src/diff.c:902
msgid ""
"--speed-large-files Assume large files and many scattered small changes."
msgstr ""
"--speed-large-files Předpokládá velké soubory a mnoho rozptýlených\n"
"           drobných změn."

#: src/diff.c:907
msgid ""
"FILES are `FILE1 FILE2' or `DIR1 DIR2' or `DIR FILE...' or `FILE... DIR'."
msgstr ""
"SOUBORY jsou `SOUBOR1 SOUBOR2' nebo `ADRESAR1 ADRESAR2' nebo\n"
"`ADRESAR SOUBOR...' nebo `SOUBOR... ADRESAR'."

#: src/diff.c:908
msgid ""
"If --from-file or --to-file is given, there are no restrictions on FILES."
msgstr ""
"Pokud je uveden --from-file nebo --to-file, pak nejsou u SOUBORů žádná "
"omezení."

#: src/diff.c:909 src/diff3.c:474 src/sdiff.c:222
msgid "If a FILE is `-', read standard input."
msgstr "Pokud SOUBOR bude `-', bude čten standardní vstup."

#: src/diff.c:920
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... FILES\n"
msgstr "Použití: %s [PŘEPÍNAČ]... SOUBORY\n"

#: src/diff.c:949
#, c-format
msgid "conflicting %s option value `%s'"
msgstr "pro přepínač %s konfliktní hodnota `%s'"

#: src/diff.c:962
msgid "conflicting output style options"
msgstr "konfliktní přepínače pro styl výstupu"

#: src/diff.c:976
msgid "regular empty file"
msgstr "obyčejný prázdný soubor"

#: src/diff.c:976
msgid "regular file"
msgstr "obyčejný soubor"

#: src/diff.c:978
msgid "directory"
msgstr "adresář"

#: src/diff.c:981
msgid "block special file"
msgstr "speciální blokový soubor"

#: src/diff.c:984
msgid "character special file"
msgstr "speciální znakový soubor"

#: src/diff.c:987
msgid "fifo"
msgstr "roura"

#: src/diff.c:991
msgid "socket"
msgstr "soket"

#: src/diff.c:994
msgid "message queue"
msgstr "fronta zpráv"

#: src/diff.c:997
msgid "semaphore"
msgstr "semafor"

#: src/diff.c:1000
msgid "shared memory object"
msgstr "objekt sdílené paměti"

#: src/diff.c:1003
msgid "typed memory object"
msgstr "typový paměťový objekt"

#: src/diff.c:1006
msgid "weird file"
msgstr "soubor neznámého typu"

#: src/diff.c:1070 src/diff.c:1256
#, c-format
msgid "Only in %s: %s\n"
msgstr "Pouze v %s: %s\n"

#: src/diff.c:1193
msgid "cannot compare `-' to a directory"
msgstr "`-' s adresářem nelze porovnat"

#: src/diff.c:1220
msgid "-D option not supported with directories"
msgstr "-D přepínač nepodporuje práci s adresáři"

#: src/diff.c:1229
#, c-format
msgid "Common subdirectories: %s and %s\n"
msgstr "Společné podadresáře: %s a %s\n"

#: src/diff.c:1266
#, c-format
msgid "File %s is a %s while file %s is a %s\n"
msgstr "Soubor %s je %s pokud soubor %s je %s\n"

#: src/diff.c:1345
#, c-format
msgid "Files %s and %s are identical\n"
msgstr "Soubory %s a %s jsou identické\n"

#: src/diff3.c:26
msgid "Written by Randy Smith."
msgstr "Autor: Randy Smith."

#: src/diff3.c:328
msgid "incompatible options"
msgstr "nekompatibilní přepínače"

#: src/diff3.c:368
msgid "`-' specified for more than one input file"
msgstr "`-' zadáno pro více než jeden vstupní soubor"

#: src/diff3.c:408 src/diff3.c:1232 src/diff3.c:1645 src/diff3.c:1700
#: src/sdiff.c:305 src/sdiff.c:879 src/sdiff.c:890
msgid "read failed"
msgstr "čtení selhalo"

#: src/diff3.c:441
msgid "-e --ed Output unmerged changes from OLDFILE to YOURFILE into MYFILE."
msgstr ""
"-e --ed Vypíše nespojené změny ze STARYSOUBOR k VASSOUBOR do MUJSOUBOR."

#: src/diff3.c:442
msgid "-E --show-overlap Output unmerged changes, bracketing conflicts."
msgstr "-E --show-overlap Vypíše nesloučené změny, konflikty v závorkách."

#: src/diff3.c:443
msgid "-A --show-all Output all changes, bracketing conflicts."
msgstr "-A --show-all Vypíše všechny rozdíly, konflikty v závorkách."

#: src/diff3.c:444
msgid "-x --overlap-only Output overlapping changes."
msgstr "-x --overlap-only Vypíše překrývající se změny."

#: src/diff3.c:445
msgid "-X Output overlapping changes, bracketing them."
msgstr "-X Vypíše překrývající se změny, uzavřené v závorkách."

#: src/diff3.c:446
msgid "-3 --easy-only Output unmerged nonoverlapping changes."
msgstr "-3 --easy-only Vypíše nesloučené nepřekrývající se změny."

#: src/diff3.c:448
msgid "-m --merge Output merged file instead of ed script (default -A)."
msgstr "-m --merge Vypíše spojený soubor místo ed skriptu (implicitně -A)."

#: src/diff3.c:449
msgid "-L LABEL --label=LABEL Use LABEL instead of file name."
msgstr "-L POPIS --label=POPIS Použije POPIS místo jména souboru."

#: src/diff3.c:450
msgid "-i Append `w' and `q' commands to ed scripts."
msgstr "-i Přidá příkazy `w' a `q' do skriptů pro ed."

#: src/diff3.c:453 src/sdiff.c:202
msgid "--diff-program=PROGRAM Use PROGRAM to compare files."
msgstr "--diff-program=PROGRAM Použij PROGRAM k porovnání souborů."

#: src/diff3.c:465
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... MYFILE OLDFILE YOURFILE\n"
msgstr "Použití: %s [PŘEPÍNAČ]... MUJSOUBOR STARYSOUBOR VASSOUBOR\n"

#: src/diff3.c:467
msgid "Compare three files line by line."
msgstr "Porovnání tří souborů řádek po řádku."

#: src/diff3.c:673
msgid "internal error: screwup in format of diff blocks"
msgstr "vnitřní chyba: chyba ve formátu diff bloků"

#: src/diff3.c:971
#, c-format
msgid "%s: diff failed: "
msgstr "%s: diff selhal: "

#: src/diff3.c:993
msgid "internal error: invalid diff type in process_diff"
msgstr "vnitřní chyba: nesprávný typ diffu v process_diff"

#: src/diff3.c:1018
msgid "invalid diff format; invalid change separator"
msgstr "neplatný formát diff souboru; neplatný oddělovač změny"

#: src/diff3.c:1242
msgid "invalid diff format; incomplete last line"
msgstr "neplatný formát diff souboru; nekompletní poslední řádek"

#: src/diff3.c:1265 src/sdiff.c:273
#, c-format
msgid "subsidiary program `%s' not executable"
msgstr "pomocný program `%s' není spustitelný"

#: src/diff3.c:1268 src/sdiff.c:276 src/util.c:298
#, c-format
msgid "subsidiary program `%s' not found"
msgstr "pomocný program `%s' nebyl nalezen"

#: src/diff3.c:1272 src/sdiff.c:268 src/util.c:301
#, c-format
msgid "subsidiary program `%s' failed"
msgstr "pomocný program `%s' selhal"

#: src/diff3.c:1294
msgid "invalid diff format; incorrect leading line chars"
msgstr "neplatný formát diff souboru; nesprávné úvodní znaky na řádku"

#: src/diff3.c:1370
msgid "internal error: invalid diff type passed to output"
msgstr "vnitřní chyba: nesprávný typ diffu pro výstup"

#: src/diff3.c:1647 src/diff3.c:1704
msgid "input file shrank"
msgstr "vstupní soubor se zmenšil"

#: src/dir.c:162
#, c-format
msgid "cannot compare file names `%s' and `%s'"
msgstr "nemohu porovnat jména souborů `%s' a `%s'"

#: src/sdiff.c:35
msgid "Written by Thomas Lord."
msgstr "Autor: Thomas Lord."

#: src/sdiff.c:183
msgid "-o FILE --output=FILE Operate interactively, sending output to FILE."
msgstr ""
"-o SOUBOR --output=SOUBOR Interaktivní práce, výstup půjde do SOUBORu."

#: src/sdiff.c:185
msgid "-i --ignore-case Consider upper- and lower-case to be the same."
msgstr "-i --ignore-case Nerozlišuje velká a malá písmena."

#: src/sdiff.c:188
msgid "-W --ignore-all-space Ignore all white space."
msgstr "-W --ignore-all-space Ignoruje všechny mezery."

#: src/sdiff.c:194
msgid "-w NUM --width=NUM Output at most NUM (default 130) columns per line."
msgstr ""
"-w POČ --width=POČ Vypíše maximálně POČ (implicitně 130) znaků na řádek."

#: src/sdiff.c:195
msgid "-l --left-column Output only the left column of common lines."
msgstr "-l --left-column Vypíše pouze levý sloupec společných řádků."

#: src/sdiff.c:196
msgid "-s --suppress-common-lines Do not output common lines."
msgstr "-s --suppress-common-lines Nevypisuje shodné řádky."

#: src/sdiff.c:201
msgid ""
"-H --speed-large-files Assume large files and many scattered small changes."
msgstr ""
"-H --speed-large-files Předpokládá velké soubory a mnoho rozptýlených\n"
"             drobných změn."

#: src/sdiff.c:214
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION]... FILE1 FILE2\n"
msgstr "Použití: %s [PŘEPÍNAČ]... SOUBOR1 SOUBOR2\n"

#: src/sdiff.c:215
msgid "Side-by-side merge of file differences."
msgstr ""

#: src/sdiff.c:327
msgid "cannot interactively merge standard input"
msgstr "interaktivně nelze standardní vstup sloučit"

#: src/sdiff.c:588
msgid "both files to be compared are directories"
msgstr "oba soubory k porovnání jsou adresáři"

#: src/sdiff.c:853
msgid ""
"ed:\tEdit then use both versions, each decorated with a header.\n"
"eb:\tEdit then use both versions.\n"
"el:\tEdit then use the left version.\n"
"er:\tEdit then use the right version.\n"
"e:\tEdit a new version.\n"
"l:\tUse the left version.\n"
"r:\tUse the right version.\n"
"s:\tSilently include common lines.\n"
"v:\tVerbosely include common lines.\n"
"q:\tQuit.\n"
msgstr ""
"ed:\tEditace - použije obě verze, každou obdaří hlavičkou.\n"
"eb:\tEditace - použije obě verze.\n"
"el:\tEditace - použije levou verzi.\n"
"er:\tEditace - použije pravou verzi.\n"
"e:\tEditace nové verze.\n"
"l:\tPoužije levou verzi.\n"
"r:\tPoužije pravou verzi.\n"
"s:\tVtichosti vloží společné řádky.\n"
"v:\tUpozorní na vložení společných řádků.\n"
"q:\tUkončení.\n"

#~ msgid "context length specified twice"
#~ msgstr "délka kontextu zadána dvakrát"

#~ msgid "multiple `--from-file' options"
#~ msgstr "více přepínačů `--from-file'"

#~ msgid "multiple `--to-file' options"
#~ msgstr "více přepínačů `--to-file'"

#~ msgid "--inhibit-hunk-merge Do not merge hunks."
#~ msgstr "--inhibit-hunk-merge Nesloučí části."

#~ msgid "regular empty executable file"
#~ msgstr "obyčejný prázdný spustitelný soubor"

#~ msgid "regular executable file"
#~ msgstr "obyčejný spustitelný soubor"