da.po   [plain text]


# Danish version of GCC strings.
# Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
# Ole Laursen <olau@hardworking.dk>, 2001, 02.
#
# Konventioner:
#
# ABI -> binær grænseflade
# ANSI -> (har jeg tilladt mig at opdatere til (modsvarer Info-hjælpen)) ISO
# access -> tilgangs-
# aggregate -> en variabel af en sammensat type (fx struct, class)
# ambigeous -> tvetydig
# arg, argument -> parameter (for ikke at blande sammen med diskussionsargument)
# array -> tabel
# assembler -> maskinkodeoversætter
# assertion -> postulat
# attribute -> egenskab
# base class -> stamklasse
# basic block -> basisblok (funktioner deles op i disse under oversættelsen)
# braces -> krøllede paranteser
# braced-group -> sætningsblok
# branch -> forgrening
# buffer -> mellemlager
# cast -> typetildeling, omtvingelse af typen
# con-/destructor -> kon-/destruktionsfunktion
# conflicting -> modstridende
# convert -> konvertere, omdanne
# declared -> erklæret
# defaults to -> antages at være
# dereference -> følge
# discard -> fjerne
# discard -> kassere
# driver -> styringsprogram
# duplicate -> optræder mere end én gang; mangfoldiggøre
# edge list -> kantliste
# elt -> udtrykstræ
# endian -> endet (fx storendet, lillendet)
# endianness -> endethed
# exception handling -> håndtering af undtagelser
# excess -> for mange
# expansion -> udfoldning
# extra -> (ret ofte) overskydende
# floating point -> kommatal
# formals -> parametre
# format string -> formateringsstreng
# forward -> forhånd (f.eks. forhåndserklæring)
# frame table -> rammetabel
# friend -> ven(ne-)
# gp (general purpose) register -> alment register (havde først brug- med, med det er overflødigt)
# hard register -> hardware-register
# have no effect -> udvirker intet
# identifier -> kaldenavn
# incompatible -> uforenelig, passer ikke
# incomplete -> ufuldstændig
# initialize -> tildele startværdi, klargøre
# initializer -> startværdi
# initializer list -> klargøringsliste
# inline -> integrede, indbygges (eller som reserveret ord: inline)
# instance -> instans (fx af en klasse)
# issue (fx warnings) -> fremkom med
# iterator -> løkkevariabel
# junk -> ragelse
# keyword -> reserveret ord
# label -> etiket
# linking -> sammenkædning
# lvalue -> venstreværdi
# macro -> makro
# malformed -> forkert udformet, misdannet
# member function/method -> [medlems]funktion (metode i Objective C)
# mismatch -> passer ikke med
# mmap -> indlæse
# modifier, qualifier -> modifikation
# multiple inheritance -> multipel nedarvning
# newline -> linjeskift
# non-numeric -> ikke et tal
# null character -> nultegn
# null pointer -> nul[-]henvisning
# offset -> forskydning
# opcodes (til ovenstående) -> instruktioner
# out of range -> uden for det gyldige (til tider mulige) interval
# overflow -> (til tider) løber over
# overlap -> [interval]sammenfald
# overloading -> flertydiggørelse
# padding -> udfylning
# pass -> overbringe (fx parametre), videregive
# pointer -> henvisning[svariabel]
# preprocessor -> præprocessor
# profiling -> profilering
# promote -> forfremme
# request -> (til tider) forespørgsel
# return -> returnerer
# schedule -> planlæg
# scope -> virkningsfelt
# shadowing -> skygger for
# shift -> skift
# specified -> (oftest) angivet
# specifier -> anvisning, angivelse
# stab -> stik (?)
# statement -> sætning
# storage class -> lagringsklasse
# strict -> nøje
# string -> streng
# subscript -> indeks, opslag
# target -> mål[arkitektur]
# template -> skabelon
# thrown -> kastet
# token -> symbol
# top-level -> øverste niveau
# trigraphs ('??%c'-dimser) -> trigrafer
# undefine -> glemme definitionen
# undefined blahblah -> blahblah er ikke defineret
# underscore -> understreg
# universal-character-name -> universelt tegn[navn]
# unsigned -> uden fortegn
# varargs -> variable parameterlister
# variadic macro -> makro med vilkårligt antal parametre
# variabels -> variabler (med afslutnings-r)
# vtable -> virtuel tabel
# wide character -> bredtegn
# white space -> mellemrum
# whitespace -> mellemrum
#
# Reserverede ord ofte ikke oversat, ej heller er der anbragt ' omkring
# (fx unsigned -> unsigned; derimod function -> funktion). Forkortelser
# som decl (for declaration) og arg (for argument) er oversat uforkortet
# - der er jo masser af plads at tage af.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gcc 3.2.1\n"
"POT-Creation-Date: 2002-12-30 18:56+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2002-11-24 17:04+0100\n"
"Last-Translator: Ole Laursen <olau@hardworking.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: attribs.c:185
#, c-format
msgid "`%s' attribute directive ignored"
msgstr "'%s'-egenskabsdirektivet ignoreret"

#: attribs.c:193
#, c-format
msgid "wrong number of arguments specified for `%s' attribute"
msgstr "forkert antal parametre angivet til '%s'-egenskaben"

#: attribs.c:210
#, c-format
msgid "`%s' attribute does not apply to types"
msgstr "'%s'-egenskaben kan ikke anvendes på typer"

#: attribs.c:247
#, c-format
msgid "`%s' attribute only applies to function types"
msgstr "'%s'-egenskaben kan kun anvendes sammen med funktionstyper"

#: attribs.c:404 c-common.c:5253 c-common.c:5275 c-common.c:5297
#: c-common.c:5328 c-common.c:5350 c-common.c:5375 c-common.c:5398
#: c-common.c:5428 c-common.c:5466 c-common.c:5513 c-common.c:5543
#: c-common.c:5573 c-common.c:5596 c-common.c:5853 c-common.c:5875
#: c-common.c:5918 c-common.c:5995 c-common.c:6051 c-common.c:6112
#: c-common.c:6146 c-common.c:6500 config/arm/arm.c:2098 config/arm/arm.c:2125
#: config/avr/avr.c:4774 config/h8300/h8300.c:3649 config/h8300/h8300.c:3674
#: config/i386/i386.c:1396 config/i386/winnt.c:76
#, c-format
msgid "`%s' attribute ignored"
msgstr "'%s'-egenskaben ignoreret"

#: builtins.c:285
msgid "offset outside bounds of constant string"
msgstr "forskydning udenfor grænserne af konstant streng"

#: builtins.c:765
msgid "second arg to `__builtin_prefetch' must be a constant"
msgstr "den anden parameter til '__builtin_prefetch' skal være en konstant"

#: builtins.c:772
msgid "invalid second arg to __builtin_prefetch; using zero"
msgstr "ugyldig anden parameter til '__builtin_prefetch'; benytter nul"

#: builtins.c:779
msgid "third arg to `__builtin_prefetch' must be a constant"
msgstr "en tredje parameter til '__builtin_prefetch' skal være en konstant"

#: builtins.c:786
msgid "invalid third arg to __builtin_prefetch; using zero"
msgstr "ugyldig tredje parameter til '__builtin_prefetch'; benytter nul"

#. ??? We used to try and build up a call to the out of line function,
#. guessing about what registers needed saving etc. This became much
#. harder with __builtin_va_start, since we don't have a tree for a
#. call to __builtin_saveregs to fall back on. There was exactly one
#. port (i860) that used this code, and I'm unconvinced it could actually
#. handle the general case. So we no longer try to handle anything
#. weird and make the backend absorb the evil.
#: builtins.c:2864
msgid "__builtin_saveregs not supported by this target"
msgstr "__builtin_saveregs understøttes ikke af denne målarkitektur"

#: builtins.c:2906
msgid "argument of `__builtin_args_info' must be constant"
msgstr "parameteren til '__builtin_args_info' skal være konstant"

#: builtins.c:2912
msgid "argument of `__builtin_args_info' out of range"
msgstr "parameteren til '__builtin_args_info' er uden for det gyldige interval"

#: builtins.c:2918
msgid "missing argument in `__builtin_args_info'"
msgstr "manglende parameter i '__builtin_args_info'"

#: builtins.c:2949
msgid "`va_start' used in function with fixed args"
msgstr "`va_start' benyttet i en funktion med fast antal parametre"

#: builtins.c:2968
msgid "second parameter of `va_start' not last named argument"
msgstr "den anden parameter til 'va_start' er ikke den sidste navngivne parameter"

#. Evidently an out of date version of <stdarg.h>; can't validate
#. va_start's second argument, but can still work as intended.
#: builtins.c:2973
msgid "`__builtin_next_arg' called without an argument"
msgstr "`__builtin_next_arg' kaldt uden en parameter"

#: builtins.c:3059
msgid "too many arguments to function `va_start'"
msgstr "for mange parametre til funktionen 'va_start'"

#: builtins.c:3161
msgid "first argument to `va_arg' not of type `va_list'"
msgstr "den første parameter til 'va_arg' er ikke af typen 'va_list'"

#. Unfortunately, this is merely undefined, rather than a constraint
#. violation, so we cannot make this an error. If this call is never
#. executed, the program is still strictly conforming.
#: builtins.c:3193
#, c-format
msgid "`%s' is promoted to `%s' when passed through `...'"
msgstr "'%s' forfremmes til '%s' ved overbringelse gennem '...'"

#: builtins.c:3198
#, c-format
msgid "(so you should pass `%s' not `%s' to `va_arg')"
msgstr "(så du skal overbring '%s' ikke '%s' til 'va_arg')"

#: builtins.c:3329
msgid "invalid arg to `__builtin_frame_address'"
msgstr "ugyldig parameter til '__builtin_frame_address'"

#: builtins.c:3331
msgid "invalid arg to `__builtin_return_address'"
msgstr "ugyldig parameter til '__builtin_return_address'"

#: builtins.c:3345
msgid "unsupported arg to `__builtin_frame_address'"
msgstr "ikke-understøttet parameter til '__builtin_frame_address'"

#: builtins.c:3347
msgid "unsupported arg to `__builtin_return_address'"
msgstr "ikke-understøttet parameter til '__builtin_return_address'"

#: builtins.c:3515
msgid "second arg to `__builtin_expect' must be a constant"
msgstr "den anden parameter til '__builtin_expect' skal være en konstant"

#: builtins.c:4010
msgid "__builtin_longjmp second argument must be 1"
msgstr "den anden paramter til '__builtin_longjmp' skal være 1"

#. just do library call, if unknown builtin
#: builtins.c:4074 c-common.c:4437
#, c-format
msgid "built-in function `%s' not currently supported"
msgstr "den indbyggede funktion '%s' understøttes i øjeblikket ikke"

#: builtins.c:4147
#, fuzzy
msgid "target format does not support infinity"
msgstr "målprocessoren understøtter ikke interarbejde"

#: c-common.c:1163
#, c-format
msgid "`%s' is not defined outside of function scope"
msgstr "'%s' er ikke defineret uden for funktionsvirkefelt"

#: c-common.c:1184
#, c-format
msgid "string length `%d' is greater than the length `%d' ISO C%d compilers are required to support"
msgstr "strenglængden '%d' er større end den længde på '%d' som ISO C%d-oversættere er pålagt at understøtte"

#: c-common.c:1242
#, fuzzy
msgid "concatenation of string literals with __FUNCTION__ is deprecated"
msgstr "sammensætning af strengkonstanter med __FUNCTION__ er forældet; denne facilitet vil blive fjernet engang i fremtiden"

#: c-common.c:1338
msgid "overflow in constant expression"
msgstr "overløb i konstant udtryk"

#: c-common.c:1359
msgid "integer overflow in expression"
msgstr "heltalsoverløb i udtryk"

#: c-common.c:1368
msgid "floating point overflow in expression"
msgstr "kommatalsoverløb i udtryk"

#: c-common.c:1374
msgid "vector overflow in expression"
msgstr "vektoroverløb i udtryk"

#. This detects cases like converting -129 or 256 to unsigned char.
#: c-common.c:1397
msgid "large integer implicitly truncated to unsigned type"
msgstr "stort heltal forkortes underforstået til type uden fortegn"

#: c-common.c:1399
msgid "negative integer implicitly converted to unsigned type"
msgstr "negativt heltal forkortes underforstået til type uden fortegn"

#: c-common.c:1447
msgid "overflow in implicit constant conversion"
msgstr "overløb i underforstået konstant konvertering"

#: c-common.c:1595
#, c-format
msgid "operation on `%s' may be undefined"
msgstr "brug af '%s' er muligvis ikke defineret"

#: c-common.c:1886
msgid "expression statement has incomplete type"
msgstr "udtrykket er af en ufuldstændig type"

#: c-common.c:1919
msgid "case label does not reduce to an integer constant"
msgstr "case-etiketten kan ikke reduceres til en heltalskonstant"

#: c-common.c:2223
msgid "invalid truth-value expression"
msgstr "ugyldigt sandhedsværdiudtryk"

#: c-common.c:2274
#, c-format
msgid "invalid operands to binary %s"
msgstr "ugyldige operander til binær %s"

#: c-common.c:2508
msgid "comparison is always false due to limited range of data type"
msgstr "sammenligning er altid falsk på grund af den begrænsede rækkevidde af datatypen"

#: c-common.c:2510
msgid "comparison is always true due to limited range of data type"
msgstr "sammenligning er altid sand på grund af den begrænsede rækkevidde af datatypen"

#: c-common.c:2580
msgid "comparison of unsigned expression >= 0 is always true"
msgstr "sammenligning med unsigned udtryk >= 0 er altid sand"

#: c-common.c:2589
msgid "comparison of unsigned expression < 0 is always false"
msgstr "sammenligning med unsigned udtryk < 0 er altid falsk"

#: c-common.c:2636
msgid "pointer of type `void *' used in arithmetic"
msgstr "henvisning af typen 'void *' benyttet i udregning"

#: c-common.c:2642
msgid "pointer to a function used in arithmetic"
msgstr "henvisning til en funktion benyttet i udregning"

#: c-common.c:2648
msgid "pointer to member function used in arithmetic"
msgstr "henvisning til en medlemsfunktion benyttet i udregning"

#: c-common.c:2654
msgid "pointer to a member used in arithmetic"
msgstr "henvisning til et medlem benyttet i udregning"

#: c-common.c:2741 f/com.c:14690
msgid "struct type value used where scalar is required"
msgstr "værdi af struct-type angivet hvor skalar er påkrævet"

#: c-common.c:2745 f/com.c:14694
msgid "union type value used where scalar is required"
msgstr "værdi af union-type angivet hvor skalar er påkrævet"

#: c-common.c:2749 f/com.c:14698
msgid "array type value used where scalar is required"
msgstr "værdi af tabeltype angivet hvor skalar er påkrævet"

#: c-common.c:2869 f/com.c:14831
msgid "suggest parentheses around assignment used as truth value"
msgstr "foreslår paranteser omkring tildeling der er benyttet som boolsk værdi"

#: c-common.c:2913 c-common.c:2945
msgid "invalid use of `restrict'"
msgstr "ugyldig brug af 'restrict'"

#: c-common.c:3059
#, fuzzy
msgid "invalid application of `sizeof' to a function type"
msgstr "ISO C++ forbyder anvendelse af 'sizeof' på en funktionstype"

#: c-common.c:3069
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid application of `%s' to a void type"
msgstr "ugyldig operation på uudskiftet type"

#: c-common.c:3075
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid application of `%s' to an incomplete type"
msgstr "__alignof__ benyttet på en ufuldstændig type"

#: c-common.c:3116
msgid "`__alignof' applied to a bit-field"
msgstr "'__alignof' benyttet på et bitfelt"

#: c-common.c:3596
#, c-format
msgid "cannot disable built-in function `%s'"
msgstr "kan ikke deaktivere den indbyggede funktion '%s'"

#: c-common.c:3765 c-typeck.c:1734
#, c-format
msgid "too few arguments to function `%s'"
msgstr "for få parametre til funktionen '%s'"

#: c-common.c:3771 c-typeck.c:1587
#, c-format
msgid "too many arguments to function `%s'"
msgstr "for mange parametre til funktionen '%s'"

#: c-common.c:3790
#, fuzzy, c-format
msgid "non-floating-point argument to function `%s'"
msgstr "for mange parametre til funktionen '%s'"

#: c-common.c:4059
msgid "pointers are not permitted as case values"
msgstr "henvisningsvariabler er ikke tilladt som case-værdier"

#: c-common.c:4065
msgid "ISO C++ forbids range expressions in switch statements"
msgstr "ISO C++ forbyder intervaludtryk i switch-sætninger"

#: c-common.c:4067
msgid "ISO C forbids range expressions in switch statements"
msgstr "ISO C forbyder intervaludtryk i switch-sætninger"

#: c-common.c:4097
msgid "empty range specified"
msgstr "tomt interval angivet"

#: c-common.c:4148
msgid "duplicate (or overlapping) case value"
msgstr "case-værdi optræder mere end én gang (måske pga. intervalsammenfald)"

#: c-common.c:4150
msgid "this is the first entry overlapping that value"
msgstr "dette er det første punkt som falder sammen med den værdi"

#: c-common.c:4154
msgid "duplicate case value"
msgstr "case-værdi optræder mere end én gang"

#: c-common.c:4155
msgid "previously used here"
msgstr "tidligere benyttet her"

#: c-common.c:4159
msgid "multiple default labels in one switch"
msgstr "flere default-etiketter i én switch-konstruktion"

#: c-common.c:4160
msgid "this is the first default label"
msgstr "dette er den første default-etiket"

#: c-common.c:4188
msgid "ISO C++ forbids taking the address of a label"
msgstr "ISO C++ forbyder at tage adressen af en etiket"

#: c-common.c:4190
msgid "ISO C forbids taking the address of a label"
msgstr "ISO C forbyder at tage adressen af en etiket"

#: c-common.c:5213
#, c-format
msgid "declaration of `%s' shadows %s"
msgstr "erklæring af '%s' skygger for '%s'"

#: c-common.c:5629
#, c-format
msgid "unknown machine mode `%s'"
msgstr "ukendt maskintilstand '%s'"

#: c-common.c:5632
#, c-format
msgid "no data type for mode `%s'"
msgstr "ingen datatype til tilstanden '%s'"

#: c-common.c:5641 c-common.c:6242
#, fuzzy, c-format
msgid "unable to emulate '%s'"
msgstr "kunne ikke åbne filen '%s'"

#: c-common.c:5677
msgid "section attribute cannot be specified for local variables"
msgstr "sektionsegenskaben kan ikke angives for lokale variabler"

#: c-common.c:5688
#, c-format
msgid "section of `%s' conflicts with previous declaration"
msgstr "sektionen '%s' strider mod tidligere erklæring"

#: c-common.c:5697
#, c-format
msgid "section attribute not allowed for `%s'"
msgstr "sektionsegenskaben er ikke tilladt for '%s'"

#: c-common.c:5704
msgid "section attributes are not supported for this target"
msgstr "sektionsegenskaber understøttes ikke på denne målarkitektur"

#: c-common.c:5746
msgid "requested alignment is not a constant"
msgstr "angivet justering er ikke en konstant"

#: c-common.c:5751
msgid "requested alignment is not a power of 2"
msgstr "angivet justering er ikke en potens af 2"

#: c-common.c:5756
msgid "requested alignment is too large"
msgstr "angivet justering er for stor"

#: c-common.c:5783
#, c-format
msgid "alignment may not be specified for `%s'"
msgstr "justering må ikke angives for '%s'"

#: c-common.c:5828
#, c-format
msgid "`%s' defined both normally and as an alias"
msgstr "'%s' er defineret både normalt og som et alias"

#: c-common.c:5838
msgid "alias arg not a string"
msgstr "aliasparameter er ikke en streng"

#: c-common.c:5885
#, fuzzy
msgid "visibility arg not a string"
msgstr "aliasparameter er ikke en streng"

#: c-common.c:5894
msgid "visibility arg must be one of \"default\", \"hidden\", \"protected\" or \"internal\""
msgstr ""

#: c-common.c:5928
#, fuzzy
msgid "tls_model arg not a string"
msgstr "aliasparameter er ikke en streng"

#: c-common.c:5937
msgid "tls_model arg must be one of \"local-exec\", \"initial-exec\", \"local-dynamic\" or \"global-dynamic\""
msgstr ""

#: c-common.c:5962 c-common.c:6018
#, c-format
msgid "`%s' attribute applies only to functions"
msgstr "'%s'-egenskaben kan kun anvendes sammen med funktioner"

#: c-common.c:5969 c-common.c:6025
#, c-format
msgid "can't set `%s' attribute after definition"
msgstr "kan ikke angive '%s'-egenskaben efter definitionen"

#: c-common.c:6109
#, c-format
msgid "`%s' attribute ignored for `%s'"
msgstr "'%s'-egenskaben ignoreret for '%s'"

#: c-common.c:6174
#, c-format
msgid "invalid vector type for attribute `%s'"
msgstr "ugyldig vektortype for egenskaben '%s'"

#: c-common.c:6198 c-common.c:6230
msgid "no vector mode with the size and type specified could be found"
msgstr "ingen vektortilstand med den angivne størrelse og typen kunne findes"

#: c-common.c:6329
#, fuzzy
msgid "nonnull attribute without arguments on a non-prototype"
msgstr "antallet af parametre passer ikke til prototypen"

#: c-common.c:6344
#, fuzzy, c-format
msgid "nonnull argument has invalid operand number (arg %lu)"
msgstr "formateringsstrengen har et ugyldigt operandtal"

#: c-common.c:6363
#, c-format
msgid "nonnull argument with out-of-range operand number (arg %lu, operand %lu)"
msgstr ""

#: c-common.c:6371
#, c-format
msgid "nonnull argument references non-pointer operand (arg %lu, operand %lu)"
msgstr ""

#: c-common.c:6457
#, c-format
msgid "null argument where non-null required (arg %lu)"
msgstr ""

#: c-convert.c:80 c-typeck.c:988 c-typeck.c:4045 cp/typeck.c:1617
#: cp/typeck.c:5855
msgid "void value not ignored as it ought to be"
msgstr "tom værdi er ikke ignoreret som den burde være"

#: c-convert.c:112 java/typeck.c:150
msgid "conversion to non-scalar type requested"
msgstr "konvertering til ikke-skalartype udbedt"

#: c-decl.c:336
#, c-format
msgid "array `%s' assumed to have one element"
msgstr "tabellen '%s' antages kun at have ét element"

#: c-decl.c:522
#, c-format
msgid "`struct %s' incomplete in scope ending here"
msgstr "'struct %s' er ufuldstændig ved virkefeltets afslutning her"

#: c-decl.c:525
#, c-format
msgid "`union %s' incomplete in scope ending here"
msgstr "'union %s' er ufuldstændig ved virkefeltets afslutning her"

#: c-decl.c:528
#, c-format
msgid "`enum %s' incomplete in scope ending here"
msgstr "'enum %s' er ufuldstændig ved virkefeltets afslutning her"

#: c-decl.c:642 c-decl.c:767 java/decl.c:1399
#, c-format
msgid "label `%s' used but not defined"
msgstr "etiketten '%s' er benyttet, men ikke defineret"

#: c-decl.c:648 c-decl.c:774 java/decl.c:1405
#, c-format
msgid "label `%s' defined but not used"
msgstr "etiketten '%s' er defineret, men ikke benyttet"

#: c-decl.c:889 cp/decl.c:3058
#, c-format
msgid "function `%s' redeclared as inline"
msgstr "funktionen '%s' omerklæret som inline"

#: c-decl.c:891 cp/decl.c:3060
#, c-format
msgid "previous declaration of function `%s' with attribute noinline"
msgstr "tidligere erklæring af funktionen '%s' med egenskaben noinline"

#: c-decl.c:898 cp/decl.c:3067
#, c-format
msgid "function `%s' redeclared with attribute noinline"
msgstr "funktionen '%s' omerklæret med egenskaben noinline"

#: c-decl.c:900 cp/decl.c:3069
#, c-format
msgid "previous declaration of function `%s' was inline"
msgstr "tidligere erklæring af funktionen '%s' var inline"

# shadowing betyder at en funktion har samme navn og dermed skjuler en anden
#: c-decl.c:929 c-decl.c:975
#, c-format
msgid "shadowing built-in function `%s'"
msgstr "skygger for den indbyggede funktion '%s'"

#: c-decl.c:931
#, c-format
msgid "shadowing library function `%s'"
msgstr "skygger for biblioteksfunktionen '%s'"

#: c-decl.c:937
#, c-format
msgid "library function `%s' declared as non-function"
msgstr "biblioteksfunktionen '%s' er erklæret som noget der ikke er en funktion"

#: c-decl.c:941 c-decl.c:944
#, c-format
msgid "built-in function `%s' declared as non-function"
msgstr "den indbyggede funktion '%s' er erklæret som noget der ikke er en funktion"

#: c-decl.c:948 objc/objc-act.c:2384 objc/objc-act.c:6154
#, c-format
msgid "`%s' redeclared as different kind of symbol"
msgstr "'%s' omerklæret som en anden form for symbol"

#: c-decl.c:949 c-decl.c:1140 c-decl.c:1147 c-decl.c:1154 c-decl.c:1299
#: objc/objc-act.c:2386 objc/objc-act.c:6156 objc/objc-act.c:6211
#, c-format
msgid "previous declaration of `%s'"
msgstr "'%s' er tidligere erklæret"

#. If types don't match for a built-in, throw away the built-in.
#: c-decl.c:1044
#, c-format
msgid "conflicting types for built-in function `%s'"
msgstr "modstridende typer for den indbyggede funktion '%s'"

#: c-decl.c:1087 c-decl.c:1106
#, c-format
msgid "conflicting types for `%s'"
msgstr "modstridende typer for '%s'"

#: c-decl.c:1129
msgid "a parameter list with an ellipsis can't match an empty parameter name list declaration"
msgstr "en parameterliste med '...' passer ikke til en erklæring med en tom parameterliste"

#: c-decl.c:1135
msgid "an argument type that has a default promotion can't match an empty parameter name list declaration"
msgstr "en parametertype med automatisk forfremmelse passer ikke til en erklæring med en tom parameterliste"

# anden 'declaration' er underforstået i engelsk original
#: c-decl.c:1146
#, fuzzy, c-format
msgid "thread-local declaration of `%s' follows non thread-local declaration"
msgstr "static-erklæring af '%s' følger erklæring uden static"

#: c-decl.c:1153
#, fuzzy, c-format
msgid "non thread-local declaration of `%s' follows thread-local declaration"
msgstr "erklæring uden static af '%s' følger static-erklæring"

#: c-decl.c:1164 c-decl.c:1187
#, c-format
msgid "redefinition of `%s'"
msgstr "omdefinering af '%s'"

#: c-decl.c:1167
#, c-format
msgid "redeclaration of `%s'"
msgstr "omerklæring af '%s'"

#: c-decl.c:1170
#, c-format
msgid "conflicting declarations of `%s'"
msgstr "modstridende erklæringer af '%s'"

#: c-decl.c:1214
#, c-format
msgid "prototype for `%s' follows"
msgstr "prototypen for '%s' følger"

#: c-decl.c:1215 c-decl.c:1223 c-decl.c:1234
msgid "non-prototype definition here"
msgstr "definition uden prototype her"

#: c-decl.c:1222
#, c-format
msgid "prototype for `%s' follows and number of arguments doesn't match"
msgstr "prototypen for '%s' følger og antallet af parametre passer ikke"

#: c-decl.c:1232
#, c-format
msgid "prototype for `%s' follows and argument %d doesn't match"
msgstr "prototypen for '%s' følger og den %d. parameter passer ikke"

#: c-decl.c:1250
#, c-format
msgid "`%s' declared inline after being called"
msgstr "'%s' er erklæret inline efter at være blevet kaldt"

#: c-decl.c:1256
#, c-format
msgid "`%s' declared inline after its definition"
msgstr "'%s' er erklæret inline efter dens definition"

# anden 'declaration' er underforstået i engelsk original
#: c-decl.c:1263
#, c-format
msgid "static declaration for `%s' follows non-static"
msgstr "static-erklæring af '%s' følger erklæring uden static"

#: c-decl.c:1271
#, c-format
msgid "non-static declaration for `%s' follows static"
msgstr "erklæring uden static af '%s' følger static-erklæring"

#: c-decl.c:1278
#, c-format
msgid "const declaration for `%s' follows non-const"
msgstr "const-erklæring af '%s' følger ikke-konstant erklæring"

#: c-decl.c:1285
#, c-format
msgid "type qualifiers for `%s' conflict with previous decl"
msgstr "typemodifikationer for '%s' strider mod tidligere erklæring"

#: c-decl.c:1298
#, c-format
msgid "redundant redeclaration of `%s' in same scope"
msgstr "overflødig omerklæring af '%s' i samme virkefelt"

#: c-decl.c:1599 java/decl.c:1098
#, c-format
msgid "declaration of `%s' shadows a parameter"
msgstr "erklæring af '%s' skygger for en parameter"

#: c-decl.c:1602 java/decl.c:1101
#, c-format
msgid "declaration of `%s' shadows a symbol from the parameter list"
msgstr "erklæring af '%s' skygger for et symbol fra parameterlisten"

#: c-decl.c:1623 cp/decl.c:4176
msgid "a parameter"
msgstr "en parameter"

#: c-decl.c:1625 cp/decl.c:4193
msgid "a previous local"
msgstr "en tidligere lokal variabel"

#. XXX shadow warnings in outer-more namespaces
#: c-decl.c:1629 cp/decl.c:4197
msgid "a global declaration"
msgstr "en global erklæring"

#: c-decl.c:1673
#, c-format
msgid "nested extern declaration of `%s'"
msgstr "indlejret extern-erklæring af '%s'"

#: c-decl.c:1692 java/decl.c:1051
#, c-format
msgid "`%s' used prior to declaration"
msgstr "'%s' benyttes før erklæringen"

#: c-decl.c:1706 c-decl.c:1881
#, c-format
msgid "`%s' was declared implicitly `extern' and later `static'"
msgstr "'%s' blev underforstået erklæret 'extern' og derefter 'static'"

#: c-decl.c:1809 cp/decl.c:4035
msgid "type mismatch with previous external decl"
msgstr "typen passer ikke med tidligere ekstern erklæring"

#: c-decl.c:1810
#, c-format
msgid "previous external decl of `%s'"
msgstr "tidligere ekstern erklæring af '%s'"

#: c-decl.c:1823
msgid "type mismatch with previous implicit declaration"
msgstr "typen passer ikke med tidligere underforstået erklæring"

#: c-decl.c:1825
#, c-format
msgid "previous implicit declaration of `%s'"
msgstr "tidligere underforstået erklæring af '%s'"

#: c-decl.c:1860
#, c-format
msgid "`%s' was previously implicitly declared to return `int'"
msgstr "'%s' blev tidligere underforstået erklæret til at returnere 'int'"

#: c-decl.c:1885
#, c-format
msgid "`%s' was declared `extern' and later `static'"
msgstr "'%s' blev erklæret 'extern' og derefter 'static'"

#: c-decl.c:1909
#, c-format
msgid "extern declaration of `%s' doesn't match global one"
msgstr "extern-erklæring af '%s' passer ikke med den globale"

#: c-decl.c:1951
#, c-format
msgid "`%s' locally external but globally static"
msgstr "'%s' er lokalt ekstern, men globalt statisk"

#: c-decl.c:2073
#, c-format
msgid "function `%s' was previously declared within a block"
msgstr "funktionen '%s' blev tidligere erklæret inden for en blok"

#: c-decl.c:2093 c-decl.c:2095
#, c-format
msgid "implicit declaration of function `%s'"
msgstr "underforstået erklæring af funktionen '%s'"

#: c-decl.c:2174
#, c-format
msgid "label %s referenced outside of any function"
msgstr "der er blevet henvist til etiketten '%s' uden for en funktion"

#: c-decl.c:2231
#, c-format
msgid "duplicate label declaration `%s'"
msgstr "etiketten '%s' er blevet erklæret mere end én gang"

#: c-decl.c:2234
msgid "this is a previous declaration"
msgstr "dette er en tidligere erklæring"

#: c-decl.c:2657
msgid "unnamed struct/union that defines no instances"
msgstr "unavngiven struct/union som ikke definerer nogen instanser"

#: c-decl.c:2676
msgid "useless keyword or type name in empty declaration"
msgstr "ubrugeligt reserveret ord eller typenavn i tom erklæring"

#: c-decl.c:2683
msgid "two types specified in one empty declaration"
msgstr "to typer angivet i én tom erklæring"

#: c-decl.c:2688 c-parse.y:753 c-parse.y:755 parse.y:765 parse.y:1835
#: objc-parse.y:800 objc-parse.y:802 objc-parse.y:3043
msgid "empty declaration"
msgstr "tom erklæring"

#: c-decl.c:2718
#, fuzzy
msgid "ISO C90 does not support `static' or type qualifiers in parameter array declarators"
msgstr "ISO C89 understøtter ikke 'static' eller typemodifikationer i parametertabelerklæringer"

#: c-decl.c:2720
#, fuzzy
msgid "ISO C90 does not support `[*]' array declarators"
msgstr "ISO C89 understøtter ikke '[*]' tabelerklæringer"

#: c-decl.c:2723
msgid "GCC does not yet properly implement `[*]' array declarators"
msgstr "GCC understøtter endnu '[*]' tabelerklæringer ordentligt"

#: c-decl.c:2742
msgid "static or type qualifiers in abstract declarator"
msgstr "static eller typemodifikationer i abstrakt erklæringer"

#: c-decl.c:2816
#, c-format
msgid "`%s' is usually a function"
msgstr "'%s' er sædvanligvis en funktion"

# init dækker over værditildeling her - samme for de næste mange
#: c-decl.c:2825
#, fuzzy, c-format
msgid "typedef `%s' is initialized (use __typeof__ instead)"
msgstr "typedef '%s' bliver tildelt en værdi"

#: c-decl.c:2831
#, c-format
msgid "function `%s' is initialized like a variable"
msgstr "funktionen '%s' bliver tildelt en startværdi som en variabel"

#. DECL_INITIAL in a PARM_DECL is really DECL_ARG_TYPE.
#: c-decl.c:2838
#, c-format
msgid "parameter `%s' is initialized"
msgstr "parameteren '%s' bliver tildelt en startværdi"

#: c-decl.c:2858 c-typeck.c:4854
msgid "variable-sized object may not be initialized"
msgstr "et objekt af variabel størrelse må ikke tildeles en startværdi"

#: c-decl.c:2864
#, c-format
msgid "variable `%s' has initializer but incomplete type"
msgstr "variablen '%s' bliver tildelt en startværdi, men er af en ufuldstændig type"

#: c-decl.c:2870
#, c-format
msgid "elements of array `%s' have incomplete type"
msgstr "elementer i tabellen '%s' er af en ufuldstændig type"

#: c-decl.c:2883
#, c-format
msgid "declaration of `%s' has `extern' and is initialized"
msgstr "erklæringen af '%s' indeholder 'extern' og variablen bliver tildelt en startværdi"

#: c-decl.c:2932 c-decl.c:5694 cp/decl.c:7353 cp/decl.c:13860
#, c-format
msgid "inline function `%s' given attribute noinline"
msgstr "inline funktion '%s' givet egenskaben noinline"

#: c-decl.c:3006
#, c-format
msgid "initializer fails to determine size of `%s'"
msgstr "startværdien giver ikke størrelsen af '%s'"

#: c-decl.c:3011
#, c-format
msgid "array size missing in `%s'"
msgstr "tabelstørrelsen mangler i '%s'"

#: c-decl.c:3027
#, c-format
msgid "zero or negative size array `%s'"
msgstr "nul eller negativ størrelse for tabellen '%s'"

#: c-decl.c:3055
#, c-format
msgid "storage size of `%s' isn't known"
msgstr "lagringsstørrelsen af '%s' er ikke kendt"

#: c-decl.c:3065
#, c-format
msgid "storage size of `%s' isn't constant"
msgstr "lagringsstørrelsen af '%s' er ikke konstant"

#: c-decl.c:3125
#, c-format
msgid "ignoring asm-specifier for non-static local variable `%s'"
msgstr "ignorerer asm-anvisning til den ikke-statiske, lokale variabel '%s'"

#: c-decl.c:3190
#, c-format
msgid "ISO C forbids parameter `%s' shadowing typedef"
msgstr "ISO C forbyder at parameteren '%s' skygger for typedef"

#: c-decl.c:3535 cp/decl.c:10433
msgid "`long long long' is too long for GCC"
msgstr "'long long long' er for langt for GCC"

#: c-decl.c:3540
#, fuzzy
msgid "ISO C90 does not support `long long'"
msgstr "ISO C89 understøtter ikke 'long long'"

#: c-decl.c:3549 c-decl.c:3552 cp/decl.c:10438
#, c-format
msgid "duplicate `%s'"
msgstr "'%s' optræder mere end én gang"

#: c-decl.c:3562 cp/decl.c:10445
msgid "`__thread' before `extern'"
msgstr ""

#: c-decl.c:3564 cp/decl.c:10447
msgid "`__thread' before `static'"
msgstr ""

#: c-decl.c:3572 cp/decl.c:10474
#, c-format
msgid "two or more data types in declaration of `%s'"
msgstr "mere end én datatype i erklæringen af '%s'"

#: c-decl.c:3592 cp/decl.c:10479
#, c-format
msgid "`%s' fails to be a typedef or built in type"
msgstr "'%s' er hverken en typedef eller en indbygget type"

#: c-decl.c:3631
#, c-format
msgid "type defaults to `int' in declaration of `%s'"
msgstr "typen antages at være 'int' i erklæringen af '%s'"

#: c-decl.c:3660
#, c-format
msgid "both long and short specified for `%s'"
msgstr "både long og short er angivet for '%s'"

#: c-decl.c:3664 cp/decl.c:10594
#, c-format
msgid "long or short specified with char for `%s'"
msgstr "long eller short angivet samtidig med char for '%s'"

#: c-decl.c:3671 cp/decl.c:10598
#, c-format
msgid "long or short specified with floating type for `%s'"
msgstr "long eller short angivet samtidig med en kommatalstype for '%s'"

#: c-decl.c:3674
msgid "the only valid combination is `long double'"
msgstr "den eneste gyldige kombination er 'long double'"

#: c-decl.c:3680
#, c-format
msgid "both signed and unsigned specified for `%s'"
msgstr "både signed og unsigned er angivet for '%s'"

#: c-decl.c:3682 cp/decl.c:10587
#, c-format
msgid "long, short, signed or unsigned invalid for `%s'"
msgstr "long, short, signed og unsigned er ugyldige for '%s'"

#: c-decl.c:3688 cp/decl.c:10607
#, c-format
msgid "long, short, signed or unsigned used invalidly for `%s'"
msgstr "long, short, signed og unsigned er benyttet på ugyldig vis for '%s'"

#: c-decl.c:3706 cp/decl.c:10628
#, c-format
msgid "complex invalid for `%s'"
msgstr "complex ugyldig for '%s'"

#: c-decl.c:3748
#, fuzzy
msgid "ISO C90 does not support complex types"
msgstr "ISO C89 understøtter ikke komplekse typer"

#: c-decl.c:3760
msgid "ISO C does not support plain `complex' meaning `double complex'"
msgstr "ISO C understøtter ikke at blot 'complex' betyder 'double complex'"

#: c-decl.c:3766 c-decl.c:3778
msgid "ISO C does not support complex integer types"
msgstr "ISO C understøtter ikke komplekse heltalstyper"

#: c-decl.c:3793 c-decl.c:4246 cp/decl.c:11241
msgid "duplicate `const'"
msgstr "'const' optræder mere end én gang"

#: c-decl.c:3795 c-decl.c:4250 cp/decl.c:11245
msgid "duplicate `restrict'"
msgstr "'restrict' optræder mere end én gang"

#: c-decl.c:3797 c-decl.c:4248 cp/decl.c:11243
msgid "duplicate `volatile'"
msgstr "'volatile' optræder mere end én gang"

#: c-decl.c:3825 cp/decl.c:10791
#, c-format
msgid "multiple storage classes in declaration of `%s'"
msgstr "flere lagringsklasser optræder i erklæringen af '%s'"

#: c-decl.c:3835
msgid "function definition declared `auto'"
msgstr "'auto' er påhæftet funktionsdefinitionen"

#: c-decl.c:3837
msgid "function definition declared `register'"
msgstr "'register' er påhæftet funktionsdefinitionen"

#: c-decl.c:3839
msgid "function definition declared `typedef'"
msgstr "'typedef' er påhæftet funktionsdefinitionen"

#: c-decl.c:3841
#, fuzzy
msgid "function definition declared `__thread'"
msgstr "'typedef' er påhæftet funktionsdefinitionen"

#: c-decl.c:3854
#, c-format
msgid "storage class specified for structure field `%s'"
msgstr "lagringsklasse angivet for strukturfelt '%s'"

#: c-decl.c:3858 cp/decl.c:10838
#, c-format
msgid "storage class specified for parameter `%s'"
msgstr "lagringsklasse angivet for parameter '%s'"

#: c-decl.c:3861 cp/decl.c:10840
msgid "storage class specified for typename"
msgstr "lagringsklasse angivet for typenavn"

#: c-decl.c:3873 cp/decl.c:10855
#, c-format
msgid "`%s' initialized and declared `extern'"
msgstr "'%s' bliver tildelt en startværdi og er samtidig erklæret 'extern'"

#: c-decl.c:3875 cp/decl.c:10858
#, c-format
msgid "`%s' has both `extern' and initializer"
msgstr "'%s' er erklæret 'extern', men bliver tildelt en startværdi"

#: c-decl.c:3880 cp/decl.c:10866
#, c-format
msgid "top-level declaration of `%s' specifies `auto'"
msgstr "erklæring af '%s' på øverste niveau angiver 'auto'"

#: c-decl.c:3885 cp/decl.c:10862
#, c-format
msgid "nested function `%s' declared `extern'"
msgstr "indlejret funktion '%s' er erklæret 'extern'"

#: c-decl.c:3891 cp/decl.c:10872
#, fuzzy, c-format
msgid "function-scope `%s' implicitly auto and declared `__thread'"
msgstr "funktionen '%s' kan ikke erklæres 'mutable'"

#. Only the innermost declarator (making a parameter be of
#. array type which is converted to pointer type)
#. may have static or type qualifiers.
#: c-decl.c:3930 c-decl.c:4118
msgid "static or type qualifiers in non-parameter array declarator"
msgstr "static eller typemodifikationer i ikke-parametertabelerklæring"

#: c-decl.c:3974
#, c-format
msgid "declaration of `%s' as array of voids"
msgstr "'%s' erklæret som en tabel af void"

#: c-decl.c:3980
#, c-format
msgid "declaration of `%s' as array of functions"
msgstr "'%s' erklæret som en tabel af funktioner"

#: c-decl.c:3985 c-decl.c:5250
#, fuzzy
msgid "invalid use of structure with flexible array member"
msgstr "ugyldig brug af fleksibelt tabelmedlem"

#: c-decl.c:4004
#, c-format
msgid "size of array `%s' has non-integer type"
msgstr "størrelsen af tabellen '%s' er ikke af en heltalstype"

#: c-decl.c:4009
#, c-format
msgid "ISO C forbids zero-size array `%s'"
msgstr "ISO C forbyder tabellen '%s' med størrelsen nul"

#: c-decl.c:4016
#, c-format
msgid "size of array `%s' is negative"
msgstr "størrelsen af tabellen '%s' er negativ"

#: c-decl.c:4029
#, fuzzy, c-format
msgid "ISO C90 forbids array `%s' whose size can't be evaluated"
msgstr "ISO C89 forbyder tabellen '%s' hvis størrelse ikke kan bestemmes"

#: c-decl.c:4032
#, fuzzy, c-format
msgid "ISO C90 forbids variable-size array `%s'"
msgstr "ISO C89 forbyder tabellen '%s' med variabel størrelse"

#: c-decl.c:4062 c-decl.c:4272 cp/decl.c:11450
#, c-format
msgid "size of array `%s' is too large"
msgstr "størrelsen af tabellen '%s' er for stor"

#: c-decl.c:4075
#, fuzzy
msgid "ISO C90 does not support flexible array members"
msgstr "ISO C89 understøtter ikke fleksible tabelmedlemmer"

#: c-decl.c:4085
msgid "array type has incomplete element type"
msgstr "tabeltypen er af en ufuldstændig type"

#: c-decl.c:4092 c-decl.c:4322
msgid "ISO C forbids const or volatile function types"
msgstr "ISO C forbyder const eller volatile funktionstyper"

#: c-decl.c:4138 cp/decl.c:10998
#, c-format
msgid "`%s' declared as function returning a function"
msgstr "'%s' er erklæret som en funktion der returnerer en funktion"

#: c-decl.c:4143 cp/decl.c:11003
#, c-format
msgid "`%s' declared as function returning an array"
msgstr "'%s' er erklæret som en funktion der returnerer en tabel"

#: c-decl.c:4171
msgid "ISO C forbids qualified void function return type"
msgstr "ISO C forbyder void funktionsreturtype med modifikationer"

#: c-decl.c:4175
msgid "type qualifiers ignored on function return type"
msgstr "typemodifikationer ignoreret i funktionsreturtypen"

#: c-decl.c:4204 c-decl.c:4287 c-decl.c:4411 c-decl.c:4503
msgid "ISO C forbids qualified function types"
msgstr "ISO C forbyder funktionsreturtype med modifikationer"

#: c-decl.c:4244 cp/decl.c:11237
msgid "invalid type modifier within pointer declarator"
msgstr "ugyldig typemodifikation i erklæring af henvisning"

#: c-decl.c:4342 cp/decl.c:11732
#, c-format
msgid "variable or field `%s' declared void"
msgstr "variabel eller felt '%s' erklæret void"

#: c-decl.c:4375
msgid "attributes in parameter array declarator ignored"
msgstr "egenskaber i parametertabelerklæring ignoreret"

#: c-decl.c:4400
msgid "invalid type modifier within array declarator"
msgstr "ugyldig typemodifikation i tabelerklæring"

#: c-decl.c:4445
#, c-format
msgid "field `%s' declared as a function"
msgstr "feltet '%s' er erklæret som en funktion"

#: c-decl.c:4451
#, c-format
msgid "field `%s' has incomplete type"
msgstr "feltet '%s' er af en ufuldstændig type"

#: c-decl.c:4483 c-decl.c:4485 c-decl.c:4487 c-decl.c:4494
#, c-format
msgid "invalid storage class for function `%s'"
msgstr "ugyldig lagringsklasse for funktion '%s'"

#: c-decl.c:4509
msgid "`noreturn' function returns non-void value"
msgstr "en funktion uden returtype returnerer en ikke-tom værdi"

# at oversætte inline med et udsagnsord her bliver vist for tvetydigt
#: c-decl.c:4524
msgid "cannot inline function `main'"
msgstr "funktionen 'main' kan ikke være inline"

#: c-decl.c:4577
#, c-format
msgid "variable `%s' declared `inline'"
msgstr "variablen '%s' er erklæret 'inline'"

#. A mere warning is sure to result in improper semantics
#. at runtime. Don't bother to allow this to compile.
#: c-decl.c:4605 cp/decl.c:9511
#, fuzzy
msgid "thread-local storage not supported for this target"
msgstr "-fdata-sections understøttes ikke på målarkitekturen"

#: c-decl.c:4660 c-decl.c:5746
msgid "function declaration isn't a prototype"
msgstr "funktionserklæringen er ikke en prototype"

#: c-decl.c:4666
msgid "parameter names (without types) in function declaration"
msgstr "parameternavne (uden typer) i funktionserklæringen"

#: c-decl.c:4698 c-decl.c:6116
#, c-format
msgid "parameter `%s' has incomplete type"
msgstr "parameteren '%s' er af en ufuldstændig type"

#: c-decl.c:4701
msgid "parameter has incomplete type"
msgstr "parameteren er af en ufuldstændig type"

# engelsk original upræcis (hvordan kan man henvise til en type?)
#: c-decl.c:4722
#, c-format
msgid "parameter `%s' points to incomplete type"
msgstr "parameteren '%s' er en henvisning til en ufuldstændig type"

#: c-decl.c:4725
msgid "parameter points to incomplete type"
msgstr "parameteren er en henvisning til en ufuldstændig type"

#: c-decl.c:4790
#, c-format
msgid "parameter `%s' has just a forward declaration"
msgstr "parameteren '%s' har kun en forhåndserklæring"

#: c-decl.c:4831
msgid "`void' in parameter list must be the entire list"
msgstr "'void' i en parameterliste skal udgøre hele listen"

#: c-decl.c:4862
#, c-format
msgid "`struct %s' declared inside parameter list"
msgstr "'struct %s' erklæret inde i en parameterliste"

#: c-decl.c:4865
#, c-format
msgid "`union %s' declared inside parameter list"
msgstr "'union %s' erklæret inde i en parameterliste"

#: c-decl.c:4868
#, c-format
msgid "`enum %s' declared inside parameter list"
msgstr "'enum %s' erklæret inde i en parameterliste"

#: c-decl.c:4875
msgid "anonymous struct declared inside parameter list"
msgstr "anonym struct erklæret inde i en parameterliste"

#: c-decl.c:4877
msgid "anonymous union declared inside parameter list"
msgstr "anonym union erklæret inde i en parameterliste"

#: c-decl.c:4879
msgid "anonymous enum declared inside parameter list"
msgstr "anonym enum erklæret inde i en parameterliste"

#: c-decl.c:4883
msgid "its scope is only this definition or declaration, which is probably not what you want"
msgstr "dens virkefelt er kun denne definition eller erklæring hvilket sandsynligvis ikke er hvad du ønsker."

#: c-decl.c:4960
#, c-format
msgid "redefinition of `union %s'"
msgstr "omdefinering af 'union %s'"

#: c-decl.c:4962
#, c-format
msgid "redefinition of `struct %s'"
msgstr "omdefinering af 'struct %s'"

#: c-decl.c:5033 cp/decl.c:7125
msgid "declaration does not declare anything"
msgstr "erklæring erklærer ikke noget"

# engelsk original forkortet
#: c-decl.c:5075 c-decl.c:5078
#, c-format
msgid "%s defined inside parms"
msgstr "%s defineret inden i parameterliste"

#: c-decl.c:5076 c-decl.c:5079 c-decl.c:5090
msgid "union"
msgstr "union"

#: c-decl.c:5076 c-decl.c:5079
msgid "structure"
msgstr "struktur"

#: c-decl.c:5089
#, c-format
msgid "%s has no %s"
msgstr "%s har ingen %s"

#: c-decl.c:5090
msgid "struct"
msgstr "struct"

#: c-decl.c:5091
msgid "named members"
msgstr "navngivne medlemmer"

#: c-decl.c:5091
msgid "members"
msgstr "medlemmer"

#: c-decl.c:5130
#, c-format
msgid "nested redefinition of `%s'"
msgstr "indlejret omdefinering af '%s'"

#: c-decl.c:5143
#, c-format
msgid "bit-field `%s' width not an integer constant"
msgstr "bredden af bitfeltet '%s' er ikke en heltalskonstant"

#: c-decl.c:5154
#, c-format
msgid "bit-field `%s' has invalid type"
msgstr "bitfeltet '%s' er af en ufuldstændig type"

#: c-decl.c:5166
#, c-format
msgid "bit-field `%s' type invalid in ISO C"
msgstr "typen af bitfeltet '%s' er ugyldig i ISO C"

#: c-decl.c:5177
#, c-format
msgid "negative width in bit-field `%s'"
msgstr "negativ bredde i bitfeltet '%s'"

#: c-decl.c:5179
#, c-format
msgid "width of `%s' exceeds its type"
msgstr "bredden af '%s' overstiger typen"

#: c-decl.c:5181
#, c-format
msgid "zero width for bit-field `%s'"
msgstr "en bredde på nul for bitfeltet '%s'"

# RETMIG: find på et eller andet med præcisionen
#: c-decl.c:5195
#, c-format
msgid "`%s' is narrower than values of its type"
msgstr "'%s' er smallere end værdier af dens type"

#: c-decl.c:5241
msgid "flexible array member in union"
msgstr "fleksibelt tabelmedlem i union"

#: c-decl.c:5243
msgid "flexible array member not at end of struct"
msgstr "fleksibelt tabelmedlem ikke i slutningen af struktur"

#: c-decl.c:5245
msgid "flexible array member in otherwise empty struct"
msgstr "fleksibelt tabelmedlem i ellers tom struktur"

#: c-decl.c:5275
#, c-format
msgid "duplicate member `%s'"
msgstr "medlemmet '%s' optræder mere end én gang"

#: c-decl.c:5319
msgid "union cannot be made transparent"
msgstr "union kan ikke ikke gøres gennemsigtig"

#. This enum is a named one that has been declared already.
#: c-decl.c:5424
#, c-format
msgid "redeclaration of `enum %s'"
msgstr "omerklæring af 'enum %s'"

# original forkortet
#: c-decl.c:5458
msgid "enum defined inside parms"
msgstr "enum defineret inden i parameterliste"

#: c-decl.c:5491
msgid "enumeration values exceed range of largest integer"
msgstr "enum-værdier overstige rækkevidden af det største heltal"

#: c-decl.c:5600
#, c-format
msgid "enumerator value for `%s' not integer constant"
msgstr "enum-værdien for '%s' er ikke en heltalskonstant"

#: c-decl.c:5613
msgid "overflow in enumeration values"
msgstr "enum-værdier for store"

#: c-decl.c:5618
msgid "ISO C restricts enumerator values to range of `int'"
msgstr "ISO C begrænser enum-værdier til rækkevidden af 'int'"

#: c-decl.c:5700
msgid "return type is an incomplete type"
msgstr "returtypen er en ufuldstændig type"

#: c-decl.c:5708
msgid "return type defaults to `int'"
msgstr "returtypen antages at være 'int'"

#: c-decl.c:5755
#, c-format
msgid "no previous prototype for `%s'"
msgstr "ingen tidligere prototype for '%s'"

#: c-decl.c:5762
#, c-format
msgid "`%s' was used with no prototype before its definition"
msgstr "'%s' blev brugt uden en prototype før dens definition"

#: c-decl.c:5768
#, c-format
msgid "no previous declaration for `%s'"
msgstr "ingen tidligere erklæring af '%s'"

#: c-decl.c:5775
#, c-format
msgid "`%s' was used with no declaration before its definition"
msgstr "'%s' blev brugt uden en erklæring før dens definition"

#: c-decl.c:5799 c-decl.c:6352
#, c-format
msgid "return type of `%s' is not `int'"
msgstr "returtypen til '%s' er ikke 'int'"

#: c-decl.c:5815
#, c-format
msgid "first argument of `%s' should be `int'"
msgstr "den første parameter til '%s' skal være 'int'"

#: c-decl.c:5824
#, c-format
msgid "second argument of `%s' should be `char **'"
msgstr "den anden parameter til '%s' skal være 'char **'"

#: c-decl.c:5833
#, c-format
msgid "third argument of `%s' should probably be `char **'"
msgstr "den tredje parameter til '%s' skal sandsynligvis være 'char **'"

#: c-decl.c:5842
#, c-format
msgid "`%s' takes only zero or two arguments"
msgstr "'%s' tager kun mod to eller ingen parametre"

#: c-decl.c:5845
#, c-format
msgid "`%s' is normally a non-static function"
msgstr "'%s' er normalt en ikke-statisk funktion"

#: c-decl.c:5943
msgid "parm types given both in parmlist and separately"
msgstr "parametertyper angivet både i parameterliste og separat"

#: c-decl.c:5964
msgid "parameter name omitted"
msgstr "parameternavn udeladt"

#: c-decl.c:5968 c-decl.c:6070
#, c-format
msgid "parameter `%s' declared void"
msgstr "parameteren '%s' erklæret void"

#: c-decl.c:6044
msgid "parameter name missing from parameter list"
msgstr "parameternavn mangler fra parameterliste"

#: c-decl.c:6063
#, c-format
msgid "multiple parameters named `%s'"
msgstr "flere parametre ved navn '%s'"

#: c-decl.c:6085 c-decl.c:6087
#, c-format
msgid "type of `%s' defaults to `int'"
msgstr "typen til '%s' antages at være 'int'"

#: c-decl.c:6123
#, c-format
msgid "declaration for parameter `%s' but no such parameter"
msgstr "erklæring af parameteren '%s', men ingen sådan parameter"

#: c-decl.c:6171
msgid "number of arguments doesn't match prototype"
msgstr "antallet af parametre passer ikke til prototypen"

#: c-decl.c:6201
#, c-format
msgid "promoted argument `%s' doesn't match prototype"
msgstr "den forfremmede parameter '%s' passer ikke til prototypen"

#: c-decl.c:6211
#, c-format
msgid "argument `%s' doesn't match prototype"
msgstr "parameteren '%s' passer ikke til prototypen"

#: c-decl.c:6384 cp/decl.c:14547
msgid "no return statement in function returning non-void"
msgstr "ingen return-sætning i en funktion der ikke returnerer void"

#: c-decl.c:6536
msgid "this function may return with or without a value"
msgstr "denne funktion kan returnere med eller uden en værdi"

#: c-decl.c:6556
#, c-format
msgid "size of return value of `%s' is %u bytes"
msgstr "størrelsen af returtypen til '%s' er %u byte"

#: c-decl.c:6560
#, c-format
msgid "size of return value of `%s' is larger than %d bytes"
msgstr "størrelsen af returtypen til '%s' er større end %d byte"

#. If we get here, declarations have been used in a for loop without
#. the C99 for loop scope. This doesn't make much sense, so don't
#. allow it.
#: c-decl.c:6615
msgid "`for' loop initial declaration used outside C99 mode"
msgstr "begyndelseserklæring i 'for'-løkke benyttet uden for C99-tilstand"

#: c-decl.c:6639
#, c-format
msgid "`struct %s' declared in `for' loop initial declaration"
msgstr "'struct %s' erklæret i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"

#: c-decl.c:6642
#, c-format
msgid "`union %s' declared in `for' loop initial declaration"
msgstr "'union %s' erklæret i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"

#: c-decl.c:6645
#, c-format
msgid "`enum %s' declared in `for' loop initial declaration"
msgstr "'enum %s' erklæret i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"

#: c-decl.c:6653
#, c-format
msgid "declaration of non-variable `%s' in `for' loop initial declaration"
msgstr "erklæring af '%s' der ikke er en variabel, i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"

#: c-decl.c:6655
#, c-format
msgid "declaration of static variable `%s' in `for' loop initial declaration"
msgstr "erklæring af '%s' der er en statisk variabel, i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"

#: c-decl.c:6657
#, c-format
msgid "declaration of `extern' variable `%s' in `for' loop initial declaration"
msgstr "erklæring af '%s' der er en 'extern'-variabel, i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"

#: c-format.c:109 c-format.c:191
msgid "format string arg not a string type"
msgstr "formateringsstrengsparameter er ikke af en strengtype"

#: c-format.c:124
msgid "args to be formatted is not '...'"
msgstr "parametrene der skal formateres, er ikke '...'"

#: c-format.c:133
msgid "strftime formats cannot format arguments"
msgstr "strftime-formater kan ikke formatere parametre"

#: c-format.c:168 c-format.c:270
msgid "format string has invalid operand number"
msgstr "formateringsstrengen har et ugyldigt operandtal"

#: c-format.c:202
msgid "function does not return string type"
msgstr "funktionen returnerer ikke en strengtype"

#: c-format.c:233
msgid "unrecognized format specifier"
msgstr "ukendt formateringsanvisning"

#: c-format.c:246
#, c-format
msgid "`%s' is an unrecognized format function type"
msgstr "'%s' er en ukendt formateringsfunktionstype"

#: c-format.c:280
msgid "format string arg follows the args to be formatted"
msgstr "formateringsstrengsparameter efterfølger parametrene der skal formateres"

# her er der tale om en signalering
#: c-format.c:601
msgid "` ' flag"
msgstr "' '-flag"

#: c-format.c:601
msgid "the ` ' printf flag"
msgstr "' '-printf-flaget"

#: c-format.c:602 c-format.c:673
msgid "`+' flag"
msgstr "'+'-flag"

#: c-format.c:602
msgid "the `+' printf flag"
msgstr "'+'-printf-flaget"

#: c-format.c:603 c-format.c:649
msgid "`#' flag"
msgstr "'#'-flag"

#: c-format.c:603
msgid "the `#' printf flag"
msgstr "'#'-printf-flaget"

#: c-format.c:604 c-format.c:647
msgid "`0' flag"
msgstr "'0'-flag"

#: c-format.c:604
msgid "the `0' printf flag"
msgstr "'0'-printf-flaget"

#: c-format.c:605 c-format.c:646 c-format.c:676
msgid "`-' flag"
msgstr "'-'-flag"

#: c-format.c:605
msgid "the `-' printf flag"
msgstr "'-'-printf-flaget"

#: c-format.c:606 c-format.c:630
msgid "`'' flag"
msgstr "'''-flag"

#: c-format.c:606
msgid "the `'' printf flag"
msgstr "'''-printf-flaget"

#: c-format.c:607 c-format.c:631
msgid "`I' flag"
msgstr "'I'-flag"

#: c-format.c:607
msgid "the `I' printf flag"
msgstr "'I'-printf-flaget"

#: c-format.c:608 c-format.c:628 c-format.c:650 c-format.c:677 c-format.c:1702
msgid "field width"
msgstr "feltbredde"

#: c-format.c:608
msgid "field width in printf format"
msgstr "feltbredde i printf-formatering"

#: c-format.c:609
msgid "precision"
msgstr "præcision"

#: c-format.c:609
msgid "precision in printf format"
msgstr "præcision i printf-formatering"

#: c-format.c:610 c-format.c:629 c-format.c:680
msgid "length modifier"
msgstr "længdetilpasning"

#: c-format.c:610
msgid "length modifier in printf format"
msgstr "længdetilpasning i printf-formatering"

#: c-format.c:626
msgid "assignment suppression"
msgstr "tildelingsundertrykkelse"

#: c-format.c:626
msgid "the assignment suppression scanf feature"
msgstr "den tildelingsundertrykkende scanf-facilitet"

#: c-format.c:627
msgid "`a' flag"
msgstr "'a'-flag"

#: c-format.c:627
msgid "the `a' scanf flag"
msgstr "'a'-scanf-flaget"

#: c-format.c:628
msgid "field width in scanf format"
msgstr "feltbredde i scanf-formatering"

#: c-format.c:629
msgid "length modifier in scanf format"
msgstr "længdetilpasning i scanf-formatering"

#: c-format.c:630
msgid "the `'' scanf flag"
msgstr "'''-scanf-flaget"

#: c-format.c:631
msgid "the `I' scanf flag"
msgstr "'I'-scanf-flaget"

#: c-format.c:645
msgid "`_' flag"
msgstr "'_'-flag"

#: c-format.c:645
msgid "the `_' strftime flag"
msgstr "'_'-strftime-flaget"

#: c-format.c:646
msgid "the `-' strftime flag"
msgstr "'-'-strftime-flaget"

#: c-format.c:647
msgid "the `0' strftime flag"
msgstr "'0'-strftime-flaget"

#: c-format.c:648 c-format.c:672
msgid "`^' flag"
msgstr "'^'-flag"

#: c-format.c:648
msgid "the `^' strftime flag"
msgstr "'^'-strftime-flaget"

#: c-format.c:649
msgid "the `#' strftime flag"
msgstr "'#'-strftime-flaget"

#: c-format.c:650
msgid "field width in strftime format"
msgstr "feltbredde i strftime-formatering"

#: c-format.c:651
msgid "`E' modifier"
msgstr "'E'-modifikation"

#: c-format.c:651
msgid "the `E' strftime modifier"
msgstr "'E'-strftime-modifikationen"

#: c-format.c:652
msgid "`O' modifier"
msgstr "'O'-modifikation"

#: c-format.c:652
msgid "the `O' strftime modifier"
msgstr "'O'-strftime-modifikationen"

#: c-format.c:653
msgid "the `O' modifier"
msgstr "'O'-modifikation"

#: c-format.c:671
msgid "fill character"
msgstr "udfyldningstegn"

#: c-format.c:671
msgid "fill character in strfmon format"
msgstr "udfyldningstegn i strfmon-formatering"

#: c-format.c:672
msgid "the `^' strfmon flag"
msgstr "'^'-strfmon-flaget"

#: c-format.c:673
msgid "the `+' strfmon flag"
msgstr "'+'-strfmon-flaget"

#: c-format.c:674
msgid "`(' flag"
msgstr "'('-flag"

#: c-format.c:674
msgid "the `(' strfmon flag"
msgstr "'('-strfmon-flaget"

#: c-format.c:675
msgid "`!' flag"
msgstr "'!'-flag"

#: c-format.c:675
msgid "the `!' strfmon flag"
msgstr "'!'-strfmon-flaget"

#: c-format.c:676
msgid "the `-' strfmon flag"
msgstr "'-'-strfmon-flaget"

#: c-format.c:677
msgid "field width in strfmon format"
msgstr "feltbredde i strfmon-formatering"

#: c-format.c:678
msgid "left precision"
msgstr "venstrepræcision"

#: c-format.c:678
msgid "left precision in strfmon format"
msgstr "venstrepræcision i strfmon-formatering"

#: c-format.c:679
msgid "right precision"
msgstr "højrepræcision"

#: c-format.c:679
msgid "right precision in strfmon format"
msgstr "højrepræcision i strfmon-formatering"

#: c-format.c:680
msgid "length modifier in strfmon format"
msgstr "længdemodifikation i strfmon-formatering"

#: c-format.c:983
#, c-format
msgid "function might be possible candidate for `%s' format attribute"
msgstr "funktion er en mulig kandidat til '%s'-formateringsegenskab"

#: c-format.c:1107 c-format.c:1128 c-format.c:2112
msgid "missing $ operand number in format"
msgstr "manglende $-operandnummer i formatering"

#: c-format.c:1138
#, c-format
msgid "%s does not support %%n$ operand number formats"
msgstr "%s understøtter ikke %%n$-operandnummerformateringer"

#: c-format.c:1145
msgid "operand number out of range in format"
msgstr "operandnummer uden for det gyldige interval"

#: c-format.c:1168
#, c-format
msgid "format argument %d used more than once in %s format"
msgstr "formateringsparameter %d brugt mere end en gang i %s-formatering"

#: c-format.c:1218
#, c-format
msgid "format argument %d unused before used argument %d in $-style format"
msgstr "formateringsparameter %d ubenyttet før den brugte parameter %d i formatering med $"

#: c-format.c:1322
msgid "format not a string literal, format string not checked"
msgstr "formatering er ikke en strengkonstant, formateringsstrengen er ikke kontrolleret"

#: c-format.c:1336
msgid "format not a string literal and no format arguments"
msgstr "formatering er ikke en strengkonstant og der er ingen formateringsparametre"

#: c-format.c:1338
msgid "format not a string literal, argument types not checked"
msgstr "formatering er ikke en strengkonstant, parametertyper er ikke kontrolleret"

#: c-format.c:1351
msgid "too many arguments for format"
msgstr "for mange parametre til formatering"

#: c-format.c:1354
msgid "unused arguments in $-style format"
msgstr "ubenyttede parametre i formatering med $"

#: c-format.c:1357
#, fuzzy, c-format
msgid "zero-length %s format string"
msgstr "formateringsstreng med længden nul"

#: c-format.c:1361
msgid "format is a wide character string"
msgstr "formatering er en bredtegnsstreng"

#: c-format.c:1364
msgid "unterminated format string"
msgstr "uafsluttet formateringsstreng"

#: c-format.c:1581
msgid "embedded `\\0' in format"
msgstr "indlejret '\\0' i formatering"

#: c-format.c:1596
#, c-format
msgid "spurious trailing `%%' in format"
msgstr "mystisk afsluttende '%%' i formatering"

#: c-format.c:1635 c-format.c:1872
#, c-format
msgid "repeated %s in format"
msgstr "gentaget %s i formatering"

#: c-format.c:1648
msgid "missing fill character at end of strfmon format"
msgstr "mangler fyldtegn i slutningen af strfmon-formatering"

#: c-format.c:1687 c-format.c:1786 c-format.c:2066 c-format.c:2119
msgid "too few arguments for format"
msgstr "for få parametre til formatering"

#: c-format.c:1728
#, c-format
msgid "zero width in %s format"
msgstr "bredde på nul i %s-formatering"

#: c-format.c:1747
#, c-format
msgid "empty left precision in %s format"
msgstr "tom venstrepræcision i %s-formatering"

#: c-format.c:1801
msgid "field precision"
msgstr "feltpræcision"

#: c-format.c:1816
#, c-format
msgid "empty precision in %s format"
msgstr "tom præcision i %s-formatering"

#: c-format.c:1856
#, c-format
msgid "%s does not support the `%s' %s length modifier"
msgstr "%s understøtter ikke '%s' %s-længdemodifikationen"

#: c-format.c:1906
msgid "conversion lacks type at end of format"
msgstr "konvertering mangler type i slutningen af formatering"

#: c-format.c:1917
#, c-format
msgid "unknown conversion type character `%c' in format"
msgstr "ukendt konverteringstypetegn '%c' i formatering"

#: c-format.c:1920
#, c-format
msgid "unknown conversion type character 0x%x in format"
msgstr "ukendt konverteringstypetegn 0x%x i formatering"

#: c-format.c:1927
#, c-format
msgid "%s does not support the `%%%c' %s format"
msgstr "%s understøtter ikke '%%%c' %s-formateringen"

#: c-format.c:1943
#, c-format
msgid "%s used with `%%%c' %s format"
msgstr "%s brugt med '%%%c' %s-formatering"

#: c-format.c:1952
#, c-format
msgid "%s does not support %s"
msgstr "%s understøtter ikke %s"

#: c-format.c:1961
#, c-format
msgid "%s does not support %s with the `%%%c' %s format"
msgstr "%s understøtter ikke %s med '%%%c' %s-formateringen"

#: c-format.c:1994
#, c-format
msgid "%s ignored with %s and `%%%c' %s format"
msgstr "%s ignoreret med %s og '%%%c' %s-formatering"

#: c-format.c:1998
#, c-format
msgid "%s ignored with %s in %s format"
msgstr "%s ignoreret med %s i %s-formatering"

#: c-format.c:2004
#, c-format
msgid "use of %s and %s together with `%%%c' %s format"
msgstr "brug af %s og %s sammen med '%%%c' %s-formatering"

#: c-format.c:2008
#, c-format
msgid "use of %s and %s together in %s format"
msgstr "brug af %s og %s sammen i %s-formatering"

#: c-format.c:2027
#, c-format
msgid "`%%%c' yields only last 2 digits of year in some locales"
msgstr "'%%%c' giver kun de to sidste cifre af året under nogle regionalindstillinger"

#: c-format.c:2030
#, c-format
msgid "`%%%c' yields only last 2 digits of year"
msgstr "'%%%c' giver kun de to sidste cifre af året"

#. The end of the format string was reached.
#: c-format.c:2046
#, c-format
msgid "no closing `]' for `%%[' format"
msgstr "ingen afsluttende '[' til '%%['-formatering"

#: c-format.c:2059
#, c-format
msgid "use of `%s' length modifier with `%c' type character"
msgstr "brug af '%s'-længdemodifikation med '%c'-typetegn"

#: c-format.c:2080
#, c-format
msgid "%s does not support the `%%%s%c' %s format"
msgstr "%s understøtter ikke '%%%s%c' %s-formateringen"

#: c-format.c:2095
msgid "operand number specified with suppressed assignment"
msgstr "operandnummer angivet med undertrykt tildeling"

#: c-format.c:2097
msgid "operand number specified for format taking no argument"
msgstr "operandnummer angiver for formatering der ikke tager mod parametre"

#: c-format.c:2211
#, c-format
msgid "writing through null pointer (arg %d)"
msgstr "skrivning gennem nulhenvisning (parameter %d)"

#: c-format.c:2220
#, c-format
msgid "reading through null pointer (arg %d)"
msgstr "læsning gennem nulhenvisning (parameter %d)"

#: c-format.c:2240
#, c-format
msgid "writing into constant object (arg %d)"
msgstr "skrivning til konstant objekt (parameter %d)"

#: c-format.c:2250
#, c-format
msgid "extra type qualifiers in format argument (arg %d)"
msgstr "ekstra typemodifikationer i formateringsparameter (parameter %d)"

#: c-format.c:2257
#, c-format
msgid "format argument is not a pointer (arg %d)"
msgstr "formateringsparameter er ikke en henvisning (parameter %d)"

#: c-format.c:2259
#, c-format
msgid "format argument is not a pointer to a pointer (arg %d)"
msgstr "formateringsparameter er ikke en henvisning til en henvisning (parameter %d)"

#: c-format.c:2330
msgid "pointer"
msgstr "henvisning"

#: c-format.c:2332
msgid "different type"
msgstr "anden type"

#: c-format.c:2353
#, c-format
msgid "%s is not type %s (arg %d)"
msgstr "%s er ikke af typen %s (parameter %d)"

#: c-format.c:2356
#, c-format
msgid "%s format, %s arg (arg %d)"
msgstr "%s-formatering, %s-parameter (parameter %d)"

#: c-lex.c:153
msgid "YYDEBUG not defined"
msgstr "YYDEBUG ikke defineret"

#: c-lex.c:290
msgid "badly nested C headers from preprocessor"
msgstr "ugyldigt indlejrede C-inkluderingsfiler fra præprocessoren"

#: c-lex.c:333
#, c-format
msgid "ignoring #pragma %s %s"
msgstr "ignorerer #pragma %s %s"

#: c-lex.c:383
#, c-format
msgid "universal-character-name '\\U%08x' not valid in identifier"
msgstr "universelt tegn '\\U%08x' er ikke gyldigt i kaldenavne"

#: c-lex.c:629
#, c-format
msgid "universal-character-name '\\u%04x' not valid in identifier"
msgstr "universelt tegn '\\u%04x' er ikke gyldigt i kaldenavne"

#: c-lex.c:692
#, c-format
msgid "stray '%c' in program"
msgstr "vildfaren '%c' i program"

#: c-lex.c:694
#, c-format
msgid "stray '\\%o' in program"
msgstr "vildfaren '\\%o' i program"

#: c-lex.c:850
msgid "this decimal constant is unsigned only in ISO C90"
msgstr ""

#: c-lex.c:853
msgid "this decimal constant would be unsigned in ISO C90"
msgstr ""

#: c-lex.c:869
#, fuzzy, c-format
msgid "integer constant is too large for \"%s\" type"
msgstr "heltalskonstanten er så stor at den er unsigned"

#: c-lex.c:937
#, fuzzy, c-format
msgid "floating constant exceeds range of \"%s\""
msgstr "kommatal overskrider intervallet for '%s'"

#: c-lex.c:973 cpplex.c:330 cpplex.c:668 cpplex.c:1942
msgid "ignoring invalid multibyte character"
msgstr "ignorerer ugyldigt flerbyte-tegn"

#: c-opts.c:353
#, fuzzy, c-format
msgid "missing argument to \"-%s\""
msgstr "der mangler en parameter til tilvalget '%s'"

#: c-opts.c:357
#, fuzzy, c-format
msgid "no class name specified with \"-%s\""
msgstr "uddatafilnavnet er angivet to gange"

#: c-opts.c:364
#, fuzzy, c-format
msgid "missing filename after \"-%s\""
msgstr "et filnavn mangler efter %s"

#: c-opts.c:369
#, fuzzy, c-format
msgid "missing target after \"-%s\""
msgstr "manglende barriere efter blok %i"

#: c-opts.c:503
#, c-format
msgid "options array incorrectly sorted: %s is before %s"
msgstr ""

#: c-opts.c:548
#, fuzzy, c-format
msgid "too many filenames given. Type %s --help for usage"
msgstr "for mange filnavne - vejledning i brug kan fås med '%s --help'"

#: c-opts.c:934
msgid "-Wno-strict-prototypes is not supported in C++"
msgstr "-Wno-strict-prototypes er ikke understøttet i C++"

#: c-opts.c:1014
#, fuzzy, c-format
msgid "switch \"%s\" is no longer supported"
msgstr "-f%s understøttes ikke længere"

#: c-opts.c:1030
#, fuzzy, c-format
msgid "switch \"%s\" is deprecated, please see documentation for details"
msgstr "%s er forældet, se venligst dokumentationen for detaljer"

#: c-opts.c:1143
msgid "-fhandle-exceptions has been renamed to -fexceptions (and is now on by default)"
msgstr "-fhandle-exceptions er blevet omdøbt til -fexceptions (og er nu til som standard)"

#: c-opts.c:1263
msgid "output filename specified twice"
msgstr "uddatafilnavnet er angivet to gange"

#: c-opts.c:1377
msgid "-Wformat-y2k ignored without -Wformat"
msgstr "-Wformat-y2k ignoreret uden -Wformat"

#: c-opts.c:1379
msgid "-Wformat-extra-args ignored without -Wformat"
msgstr "-Wformat-extra-args ignoreret uden -Wformat"

#: c-opts.c:1381
#, fuzzy
msgid "-Wformat-zero-length ignored without -Wformat"
msgstr "-Wformat-extra-args ignoreret uden -Wformat"

#: c-opts.c:1383
msgid "-Wformat-nonliteral ignored without -Wformat"
msgstr "-Wformat-nonliteral ignoreret uden -Wformat"

#: c-opts.c:1385
msgid "-Wformat-security ignored without -Wformat"
msgstr "-Wformat-security ignoreret uden -Wformat"

#: c-opts.c:1387
msgid "-Wmissing-format-attribute ignored without -Wformat"
msgstr "-Wmissing-format-attribute ignoreret uden -Wformat"

#: c-opts.c:1409
#, fuzzy, c-format
msgid "opening output file %s"
msgstr "kan ikke åbne uddatafilen '%s'"

#: c-opts.c:1464
#, fuzzy, c-format
msgid "opening dependency file %s"
msgstr "dynamiske afhængigheder.\n"

#: c-opts.c:1474
#, fuzzy, c-format
msgid "closing dependency file %s"
msgstr "kunne ikke finde specifikationsfilen %s\n"

#: c-opts.c:1477
#, fuzzy, c-format
msgid "when writing output to %s"
msgstr "fejl ved skrivning til %s"

#: c-opts.c:1557
#, fuzzy
msgid "to generate dependencies you must specify either -M or -MM"
msgstr "du skal tillige angive enten -M eller -MM"

#: c-opts.c:1704
#, fuzzy, c-format
msgid "\"-%s\" is valid for %s but not for %s"
msgstr "(det er gyldigt for %s, men ikke for det valgte sprog)"

# den fulde tekst til disse bidder findes også senere
#. To keep the lines from getting too long for some compilers, limit
#. to about 500 characters (6 lines) per chunk.
#: c-opts.c:1714
msgid ""
"Switches:\n"
" -include <file>      Include the contents of <file> before other files\n"
" -imacros <file>      Accept definition of macros in <file>\n"
" -iprefix <path>      Specify <path> as a prefix for next two options\n"
" -iwithprefix <dir>    Add <dir> to the end of the system include path\n"
" -iwithprefixbefore <dir> Add <dir> to the end of the main include path\n"
" -isystem <dir>      Add <dir> to the start of the system include path\n"
msgstr ""
"Tilvalg:\n"
" -include <fil>      Inkludér indholdet af <fil> før andre filer\n"
" -imacros <fil>      Læs makrodefinitionerne i <fil>\n"
" -iprefix <sti>      Angiv <sti> som et præfiks til de næste to tilvalg\n"
" -iwithprefix <ktlg>    Føj <ktlg> til slutningen af systeminkluderingsstien\n"
" -withprefixbefore <ktlg> Føj <ktlg> til slutningen af den alm. inkluderingssti\n"
" -isystem <ktlg>      Føj <ktlg> til begyndelsen af systeminkluderingsstien\n"

#: c-opts.c:1723
msgid ""
" -idirafter <dir>     Add <dir> to the end of the system include path\n"
" -I <dir>         Add <dir> to the end of the main include path\n"
" -I-            Fine-grained include path control; see info docs\n"
" -nostdinc         Do not search system include directories\n"
"               (dirs specified with -isystem will still be used)\n"
" -nostdinc++        Do not search system include directories for C++\n"
" -o <file>         Put output into <file>\n"
msgstr ""
" -idirafter <ktlg>     Føj <ktlg> til slutningen af systeminkluderingsstien\n"
" -I <ktlg>         Føj <ktlg> til slutningen af den alm. inkluderingssti\n"
" -I-            Nøje kontrolleret inkluderingssti; se info-hjælpen\n"
" -nostdinc         Søg ikke i systeminkluderingskataloger\n"
"               (kataloger angivet med -isystem søges dog stadig)\n"
" -nostdinc++        Søg ikke i systeminkluderingskataloger til C++\n"
" -o <fil>         Send uddata til <fil>\n"

#: c-opts.c:1732
#, fuzzy
msgid ""
" -trigraphs        Support ISO C trigraphs\n"
" -std=<std name>      Specify the conformance standard; one of:\n"
"              gnu89, gnu99, c89, c99, iso9899:1990,\n"
"              iso9899:199409, iso9899:1999, c++98\n"
" -w            Inhibit warning messages\n"
" -W[no-]trigraphs     Warn if trigraphs are encountered\n"
" -W[no-]comment{s}     Warn if one comment starts inside another\n"
msgstr ""
" -std=<standardnavn>    Angiv at koden retter sig efter en af standarderne:\n"
"               gnu89, gnu99, c89, c99, iso9899:1990,\n"
"               iso9899:199409, iso9899:1999\n"
" -+            Tillad fortolkning af faciliteter i C++-stil\n"
" -w            Blokér advarselsmeddelelser\n"
" -Wtrigraphs        Advar hvis der optræder trigrafer\n"
" -Wno-trigraphs      Advar ikke om trigrafer\n"
" -Wcomment{s}       Advar hvis en kommentar begynder inden i en anden\n"

#: c-opts.c:1741
#, fuzzy
msgid ""
" -W[no-]traditional    Warn about features not present in traditional C\n"
" -W[no-]undef       Warn if an undefined macro is used by #if\n"
" -W[no-]import       Warn about the use of the #import directive\n"
msgstr ""
" -Wno-comment{s}      Advar ikke om kommentarer\n"
" -Wtraditional       Advar om utilgængelige faciliteter i traditionel C\n"
" -Wno-traditional     Advar ikke om omdannelse til streng\n"
" -Wundef          Advar hvis en ikkedefineret makro bruges med #if\n"
" -Wno-undef        Advar ikke om test på makroer der ikke er definerede\n"
" -Wimport         Advar om brug af #import\n"

#: c-opts.c:1746
#, fuzzy
msgid ""
" -W[no-]error       Treat all warnings as errors\n"
" -W[no-]system-headers   Do not suppress warnings from system headers\n"
" -W[no-]all        Enable most preprocessor warnings\n"
msgstr ""
" -Wno-import        Advar ikke om brug af #import\n"
" -Werror          Behandl alle advarsler som fejl\n"
" -Wno-error        Behandl ikke alle advarsler som fejl\n"
" -Wsystem-headers     Undertryk ikke advarsler fra systeminkluderingsfiler\n"
" -Wno-system-headers    Undertryk advarsler fra systeminkluderingsfiler\n"
" -Wall           Slå alle præprocessoradvarsler til\n"

#: c-opts.c:1751
msgid ""
" -M            Generate make dependencies\n"
" -MM            As -M, but ignore system header files\n"
" -MD            Generate make dependencies and compile\n"
" -MMD           As -MD, but ignore system header files\n"
" -MF <file>        Write dependency output to the given file\n"
" -MG            Treat missing header file as generated files\n"
msgstr ""
" -M            Generér afhængigheder til make\n"
" -MM            Som -M, men ignorér systeminkluderingsfiler\n"
" -MD            Generer make-afhængigheder og oversæt\n"
" -MMD           Som -MD, men ignorér systeminkluderingsfiler\n"
" -MF <fil>         Skriv afhænghedsuddata til den givne fil\n"
" -MG            Behandl manglende inkl.-filer som genererede filer\n"

# make kalder phony targets for falske mål
#: c-opts.c:1759
msgid ""
" -MP\t\t\t  Generate phony targets for all headers\n"
" -MQ <target>       Add a MAKE-quoted target\n"
" -MT <target>       Add an unquoted target\n"
msgstr ""
" -MP            Generér \"falske\" mål for alle inkluderingsfiler\n"
" -MQ <mål>         Tilføj et MAKE-mål i anførselstegn\n"
" -MT <mål>         Tilføj et mål uden anførselstegn\n"

#: c-opts.c:1764
msgid ""
" -D<macro>         Define a <macro> with string '1' as its value\n"
" -D<macro>=<val>      Define a <macro> with <val> as its value\n"
" -A<question>=<answer>   Assert the <answer> to <question>\n"
" -A-<question>=<answer>  Disable the <answer> to <question>\n"
" -U<macro>         Undefine <macro> \n"
" -v            Display the version number\n"
msgstr ""
" -D<makro>         Definér makroen <makro> med strengen '1' som værdi\n"
" -D<makro>=<værdi>     Definér makroen <makro> med værdien <værdi>\n"
" -A<spørgsmål>=<svar>   Angiv at <svar> er svar på <spørgsmål>\n"
" -A-<spørgsmål>=<svar>   Angiv at <svar> ikke er svar på <spørgsmål>\n"
" -U<makro>         Glem definitionen af <makro>\n"
" -v            Skriv versionsnummeret\n"

#: c-opts.c:1772
msgid ""
" -H            Print the name of header files as they are used\n"
" -C            Do not discard comments\n"
" -dM            Display a list of macro definitions active at end\n"
" -dD            Preserve macro definitions in output\n"
" -dN            As -dD except that only the names are preserved\n"
" -dI            Include #include directives in the output\n"
msgstr ""
" -H            Skriv navnene på inkluderingsfilerne når de bruges\n"
" -C            Fjern ikke kommentarer\n"
" -dM            Vis til sidst de aktive makrodefinitioner\n"
" -dD            Bevar makrodefinitioner i uddata\n"
" -dN            Som -dD bortset fra at kun navnene bevares\n"
" -dI            Inkludér #include-anvisninger i uddata\n"

#: c-opts.c:1780
#, fuzzy
msgid ""
" -f[no-]preprocessed    Treat the input file as already preprocessed\n"
" -ftabstop=<number>    Distance between tab stops for column reporting\n"
" -P            Do not generate #line directives\n"
" -remap          Remap file names when including files\n"
" --help          Display this information\n"
msgstr ""
" -fpreprocessed      Behandl inddatafilen som allerede præprocesseret\n"
" -ftabstop=<tal>      Afstand mellem tabulatorstop i kolonnerapportering\n"
" -P            Generér ikke #line-angivelser\n"
" -$            Tillad ikke '$' i kaldenavne\n"
" -remap          Omdan filnavne ved filinkludering\n"
" --version         Udskriv versionsinformation\n"
" -h eller --help      Vis denne vejledning\n"

#. Like YYERROR but do call yyerror.
#: c-parse.y:55 parse.y:48 objc-parse.y:56
msgid "syntax error"
msgstr "syntaksfejl"

#: /usr/share/bison/bison.simple:179
msgid "syntax error: cannot back up"
msgstr "syntaksfejl: kan ikke gå tilbage"

#: c-parse.y:325 objc-parse.y:347
msgid "ISO C forbids an empty source file"
msgstr "ISO C forbyder en tom kildefil"

#: c-parse.y:366 c-typeck.c:6867 objc-parse.y:389
msgid "argument of `asm' is not a constant string"
msgstr "parameteren til 'asm' er ikke en konstant streng"

#: c-parse.y:374 objc-parse.y:397
msgid "ISO C forbids data definition with no type or storage class"
msgstr "ISO C forbyder definition af data uden angivelse af type eller lagringsklasse"

#: c-parse.y:376 objc-parse.y:399
msgid "data definition has no type or storage class"
msgstr "definition af data uden angivelse af type eller lagringsklasse"

#: c-parse.y:389 objc-parse.y:412
msgid "ISO C does not allow extra `;' outside of a function"
msgstr "ISO C tillader ikke ekstra ';' uden for funktioner"

#: c-parse.y:449 cppexp.c:1312
msgid "traditional C rejects the unary plus operator"
msgstr "traditionel C tillader ikke operatoren unær plus"

#: c-parse.y:496 objc-parse.y:519
msgid "`sizeof' applied to a bit-field"
msgstr "'sizeof' benyttet på et bitfelt"

#: c-parse.y:583 objc-parse.y:606
msgid "ISO C forbids omitting the middle term of a ?: expression"
msgstr "ISO C forbyder udeladelse af den midterste del af et '?:'-udtryk"

#: c-parse.y:632 objc-parse.y:655
msgid "ISO C89 forbids compound literals"
msgstr "ISO C89 forbyder sammensatte konstanter"

#: c-parse.y:646 objc-parse.y:669
msgid "ISO C forbids braced-groups within expressions"
msgstr "ISO C forbyder sætningsblokke inden i udtryk"

#: c-parse.y:677 objc-parse.y:700
msgid "first argument to __builtin_choose_expr not a constant"
msgstr "første parameter til '__builtin_choose_expr' skal være en konstant"

#: c-parse.y:721 objc-parse.y:768
#, fuzzy
msgid "traditional C rejects ISO C style function definitions"
msgstr "traditionel C tillader ikke strengsammensætning"

#: c-parse.y:985 c-parse.y:991 c-parse.y:997 c-parse.y:1003 c-parse.y:1024
#: c-parse.y:1030 c-parse.y:1036 c-parse.y:1042 c-parse.y:1075 c-parse.y:1081
#: c-parse.y:1087 c-parse.y:1093 c-parse.y:1138 c-parse.y:1144 c-parse.y:1150
#: c-parse.y:1156 parse.y:1915 parse.y:1922 parse.y:1957 objc-parse.y:1032
#: objc-parse.y:1038 objc-parse.y:1044 objc-parse.y:1050 objc-parse.y:1071
#: objc-parse.y:1077 objc-parse.y:1083 objc-parse.y:1089 objc-parse.y:1122
#: objc-parse.y:1128 objc-parse.y:1134 objc-parse.y:1140 objc-parse.y:1185
#: objc-parse.y:1191 objc-parse.y:1197 objc-parse.y:1203
#, c-format
msgid "`%s' is not at beginning of declaration"
msgstr "'%s' er ikke ved begyndelsen af erklæringen"

#: c-parse.y:1441 objc-parse.y:1497
msgid "ISO C forbids empty initializer braces"
msgstr "ISO C forbyder tom startværdiblok"

#: c-parse.y:1455 objc-parse.y:1511
msgid "ISO C89 forbids specifying subobject to initialize"
msgstr "ISO C89 forbyder angivelse af underobjekt til klargøring"

# RETMIG: hm, gad vide om dette er rigtigt
#: c-parse.y:1458 objc-parse.y:1514
msgid "obsolete use of designated initializer without `='"
msgstr "forældet brug af udpeget startværdi uden '='"

#: c-parse.y:1462 objc-parse.y:1518
msgid "obsolete use of designated initializer with `:'"
msgstr "forældet brug af udpeget startværdi med ':'"

#: c-parse.y:1489 objc-parse.y:1545
msgid "ISO C forbids specifying range of elements to initialize"
msgstr "ISO C forbyder angivelse af interval af elementer til klargøring"

#: c-parse.y:1497 c-parse.y:1528 objc-parse.y:1553 objc-parse.y:1584
msgid "ISO C forbids nested functions"
msgstr "ISO C forbyder indlejrede funktioner"

#: c-parse.y:1703 objc-parse.y:1761
msgid "ISO C forbids forward references to `enum' types"
msgstr "ISO C forbyder forhåndsreferencer til 'enum'-typer"

#: c-parse.y:1715 parse.y:2385 objc-parse.y:1773
msgid "comma at end of enumerator list"
msgstr "komma i slutningen af enum-liste"

#: c-parse.y:1723 objc-parse.y:1781
msgid "no semicolon at end of struct or union"
msgstr "intet semikolon i slutningen af struct eller union"

#: c-parse.y:1732 objc-parse.y:1790 objc-parse.y:2865
msgid "extra semicolon in struct or union specified"
msgstr "ekstra semikolon angivet i struct eller union"

#: c-parse.y:1745 objc-parse.y:1817
msgid "ISO C doesn't support unnamed structs/unions"
msgstr "ISO C understøtter ikke unavngivne struct/union-konstruktioner"

#: c-parse.y:1754 objc-parse.y:1826
msgid "ISO C forbids member declarations with no members"
msgstr "ISO C forbyder medlemserklæringer uden medlemmer"

#: c-parse.y:1913 objc-parse.y:1985
msgid "deprecated use of label at end of compound statement"
msgstr "forældet brug af etiket i slutningen af sammensat sætning"

#: c-parse.y:1930 objc-parse.y:2002
msgid "ISO C89 forbids mixed declarations and code"
msgstr "ISO C89 forbyder blandede erklæringer og kode"

#: c-parse.y:2005 objc-parse.y:2081
msgid "ISO C forbids label declarations"
msgstr "ISO C forbyder etiketerklæringer"

#: c-parse.y:2055 parse.y:1627 objc-parse.y:2131
msgid "braced-group within expression allowed only inside a function"
msgstr "sætningsblokke i udtryk er kun tilladt inde i en funktion"

#: c-parse.y:2182 objc-parse.y:2258
msgid "empty body in an else-statement"
msgstr "tom krop i en else-sætning"

#: c-parse.y:2303 objc-parse.y:2379
msgid "ISO C forbids `goto *expr;'"
msgstr "ISO C forbyder 'goto *udtryk;'"

#: c-parse.y:2403 objc-parse.y:2479
msgid "ISO C forbids forward parameter declarations"
msgstr "ISO C forbyder forhåndsparametererklæringer"

#. Gcc used to allow this as an extension. However, it does
#. not work for all targets, and thus has been disabled.
#. Also, since func (...) and func () are indistinguishable,
#. it caused problems with the code in expand_builtin which
#. tries to verify that BUILT_IN_NEXT_ARG is being used
#. correctly.
#: c-parse.y:2429 objc-parse.y:2505
msgid "ISO C requires a named argument before `...'"
msgstr "ISO C påkræver en navngiven parameter før '...'"

#: c-parse.y:2526 objc-parse.y:2602
msgid "`...' in old-style identifier list"
msgstr "'...' i gammeldags liste af kaldenavne"

#: /usr/share/bison/bison.simple:795
msgid "parse error; also virtual memory exhausted"
msgstr "tolkningsfejl; desuden løbet tør for virtuel hukommelse"

#: /usr/share/bison/bison.simple:799 cp/spew.c:364
msgid "parse error"
msgstr "tolkningsfejl"

#: /usr/share/bison/bison.simple:924
msgid "parser stack overflow"
msgstr "overløb i tolkerens stak"

#: c-parse.y:2838 cp/spew.c:1521 objc-parse.y:3538
#, c-format
msgid "%s at end of input"
msgstr "%s ved slutning af inddata"

#: c-parse.y:2844 cp/spew.c:1527 objc-parse.y:3544
#, c-format
msgid "%s before %s'%c'"
msgstr "%s før %s'%c'"

#: c-parse.y:2846 cp/spew.c:1529 objc-parse.y:3546
#, c-format
msgid "%s before %s'\\x%x'"
msgstr "%s før %s'\\x%x'"

#: c-parse.y:2850 cp/spew.c:1533 objc-parse.y:3550
#, c-format
msgid "%s before string constant"
msgstr "%s før strengkonstant"

#: c-parse.y:2852 cp/spew.c:1535 objc-parse.y:3552
#, c-format
msgid "%s before numeric constant"
msgstr "%s før talkonstant"

#: c-parse.y:2854 objc-parse.y:3554
#, c-format
msgid "%s before \"%s\""
msgstr "%s før \"%s\""

#: c-parse.y:2856 objc-parse.y:3556
#, c-format
msgid "%s before '%s' token"
msgstr "%s før symbolet '%s'"

#: c-parse.y:2921
msgid "traditional C rejects string concatenation"
msgstr "traditionel C tillader ikke strengsammensætning"

#: c-parse.y:3047 objc-parse.y:3780
#, c-format
msgid "syntax error at '%s' token"
msgstr "syntaksfejl ved symbolet '%s'"

#: c-pragma.c:107
msgid "#pragma pack (pop) encountered without matching #pragma pack (push, <n>)"
msgstr "'#pragma pack (pop)' mødt uden tilsvarende '#pragma pack (push, <n>)'"

#: c-pragma.c:125
#, c-format
msgid "#pragma pack(pop, %s) encountered without matching #pragma pack(push, %s, <n>)"
msgstr "'#pragma pack(pop, %s)' mødt uden tilsvarende '#pragma pack(push, %s, <n>)'"

#: c-pragma.c:145
msgid "#pragma pack(push[, id], <n>) is not supported on this target"
msgstr "#pragma pack(push[, id], <n>) understøttes ikke på målarkitekturen"

#: c-pragma.c:147
msgid "#pragma pack(pop[, id], <n>) is not supported on this target"
msgstr "#pragma pack(pop[, id], <n>) understøttes ikke på målarkitekturen"

#: c-pragma.c:167
msgid "missing '(' after '#pragma pack' - ignored"
msgstr "manglende '(' efter '#pragma pack' - ignoreret"

#: c-pragma.c:180 c-pragma.c:230
msgid "malformed '#pragma pack' - ignored"
msgstr "forkert udformet '#pragma pack' - ignoreret"

#: c-pragma.c:185
msgid "malformed '#pragma pack(push[, id], <n>)' - ignored"
msgstr "forkert udformet '#pragma pack(push[, id], <n>)' - ignoreret"

#: c-pragma.c:187
msgid "malformed '#pragma pack(pop[, id])' - ignored"
msgstr "forkert udformet '#pragma pack(pop[, id])' - ignoreret"

#: c-pragma.c:196
#, c-format
msgid "unknown action '%s' for '#pragma pack' - ignored"
msgstr "ukendt handling '%s' for '#pragma pack' - ignoreret"

#: c-pragma.c:233
msgid "junk at end of '#pragma pack'"
msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma pack'"

#: c-pragma.c:247
#, c-format
msgid "alignment must be a small power of two, not %d"
msgstr "justering skal være en lille potens af to, ikke %d"

#: c-pragma.c:280
#, c-format
msgid "applying #pragma weak `%s' after first use results in unspecified behavior"
msgstr "anvendelse af #pragma weak '%s' efter første brug resulterer i ikke-defineret opførsel"

#: c-pragma.c:321 c-pragma.c:326
msgid "malformed #pragma weak, ignored"
msgstr "forkert udformet '#pragma weak' - ignoreret"

#: c-pragma.c:330
msgid "junk at end of #pragma weak"
msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma weak'"

#: c-pragma.c:365 c-pragma.c:370
msgid "malformed #pragma redefine_extname, ignored"
msgstr "forkert udformet '#pragma redefine_extname' - ignoreret"

#: c-pragma.c:375
msgid "junk at end of #pragma redefine_extname"
msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma redefine_extname'"

#: c-pragma.c:382 c-pragma.c:463
msgid "#pragma redefine_extname conflicts with declaration"
msgstr "#pragma redefine_extname er i konflikt med erklæring"

#: c-pragma.c:413
msgid "malformed #pragma extern_prefix, ignored"
msgstr "forkert udformet '#pragma extern_prefix' - ignoreret"

#: c-pragma.c:418
msgid "junk at end of #pragma extern_prefix"
msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma extern_prefix'"

#: c-pragma.c:450
msgid "asm declaration conficts with previous rename"
msgstr "asm-erklæring er i konflikt med tidligere omdøbelse"

#: c-semantics.c:565
msgid "break statement not within loop or switch"
msgstr "break-sætning befinder sig ikke i en løkke- eller switch-konstruktion"

#: c-semantics.c:583
msgid "continue statement not within a loop"
msgstr "continue-sætning befinder sig ikke i en løkke"

#: c-semantics.c:678
msgid "destructor needed for `%#D'"
msgstr "destruktionsfunktion påkrævet til '%#D'"

#: c-semantics.c:679
msgid "where case label appears here"
msgstr "hvor case-etiket optræder her"

#: c-semantics.c:682
msgid "(enclose actions of previous case statements requiring destructors in their own scope.)"
msgstr "(indesluttede handlinger fra tidligere case-sætninger kræver destruktionsfunktioner i deres eget virkefelt)"

#: c-semantics.c:725 c-typeck.c:6893 cp/semantics.c:897
#, c-format
msgid "%s qualifier ignored on asm"
msgstr "%s-modifikation ignoreret ved asm"

#: c-typeck.c:123
#, c-format
msgid "`%s' has an incomplete type"
msgstr "'%s' er af en ufuldstændig type"

#: c-typeck.c:145 cp/call.c:2740
msgid "invalid use of void expression"
msgstr "ugyldig brug af void-udtryk"

#: c-typeck.c:153
msgid "invalid use of flexible array member"
msgstr "ugyldig brug af fleksibelt tabelmedlem"

#: c-typeck.c:159
msgid "invalid use of array with unspecified bounds"
msgstr "ugyldig brug af tabel uden angivne grænser"

#: c-typeck.c:167
#, c-format
msgid "invalid use of undefined type `%s %s'"
msgstr "ugyldig brug af en type '%s %s' der ikke er defineret"

#. If this type has a typedef-name, the TYPE_NAME is a TYPE_DECL.
#: c-typeck.c:171
#, c-format
msgid "invalid use of incomplete typedef `%s'"
msgstr "ugyldig brug af ufuldstændig typedef '%s'"

#: c-typeck.c:424 c-typeck.c:438
msgid "function types not truly compatible in ISO C"
msgstr "funktionstyper ikke er fuldt ud forenelige i ISO C"

#: c-typeck.c:603
msgid "types are not quite compatible"
msgstr "typer er ikke helt forenelige"

#: c-typeck.c:757 c-typeck.c:2673
msgid "arithmetic on pointer to an incomplete type"
msgstr "beregninger udført på en henvisning til en ufuldstændig type"

#: c-typeck.c:1136
#, c-format
msgid "%s has no member named `%s'"
msgstr "%s har intet medlem ved navn '%s'"

#: c-typeck.c:1169
#, c-format
msgid "request for member `%s' in something not a structure or union"
msgstr "forespørgsel efter medlemmet '%s' i noget der hverken er en union eller en struktur"

#: c-typeck.c:1201
msgid "dereferencing pointer to incomplete type"
msgstr "forsøg på at følge en henvisning til en variabel af en ufuldstændig type"

#: c-typeck.c:1205
msgid "dereferencing `void *' pointer"
msgstr "forsøg på at følge en 'void *'-henvisning"

#: c-typeck.c:1222 cp/typeck.c:2357
#, c-format
msgid "invalid type argument of `%s'"
msgstr "ugyldig typeparameter '%s'"

#: c-typeck.c:1241 cp/typeck.c:2383
msgid "subscript missing in array reference"
msgstr "indeks mangler i tabelopslag"

#: c-typeck.c:1262 cp/typeck.c:2425
msgid "array subscript has type `char'"
msgstr "tabelindeks er af typen 'char'"

#: c-typeck.c:1270 c-typeck.c:1359 cp/typeck.c:2432 cp/typeck.c:2511
msgid "array subscript is not an integer"
msgstr "tabelindeks er ikke et heltal"

#: c-typeck.c:1303
msgid "ISO C forbids subscripting `register' array"
msgstr "ISO C forbyder opslag i 'register'-tabel"

#: c-typeck.c:1305
#, fuzzy
msgid "ISO C90 forbids subscripting non-lvalue array"
msgstr "ISO C89 forbyder opslag i tabel der ikke er venstreværdi"

#: c-typeck.c:1338
msgid "subscript has type `char'"
msgstr "indeks er af typen 'char'"

#: c-typeck.c:1354 cp/typeck.c:2506
msgid "subscripted value is neither array nor pointer"
msgstr "værdien der er påført et indeks, er hverken en tabel eller en henvisningsvariabel"

#: c-typeck.c:1408
#, c-format
msgid "`%s' undeclared here (not in a function)"
msgstr "'%s' ikke erklæret her (ikke i en funktion)"

#: c-typeck.c:1415
#, c-format
msgid "`%s' undeclared (first use in this function)"
msgstr "'%s' er ikke erklæret (først benyttet i denne funktion)"

#: c-typeck.c:1420
msgid "(Each undeclared identifier is reported only once"
msgstr "(et kaldenavn der ikke er erklæret, rapporteres kun én gang"

#: c-typeck.c:1421
msgid "for each function it appears in.)"
msgstr "per funktion)"

#: c-typeck.c:1438
#, c-format
msgid "local declaration of `%s' hides instance variable"
msgstr "den lokale erklæring af funktionen '%s' skjuler instansvariabel"

#: c-typeck.c:1504
msgid "called object is not a function"
msgstr "det kaldte objekt er ikke en funktion"

#: c-typeck.c:1590 cp/typeck.c:2831
msgid "too many arguments to function"
msgstr "for mange parametre til funktionen"

#: c-typeck.c:1611
#, c-format
msgid "type of formal parameter %d is incomplete"
msgstr "typen af den formelle parameter %d er ufuldstændig"

#: c-typeck.c:1624
#, c-format
msgid "%s as integer rather than floating due to prototype"
msgstr "%s som heltal i stedet for kommatal på grund af prototypen"

#: c-typeck.c:1627
#, c-format
msgid "%s as integer rather than complex due to prototype"
msgstr "%s som heltal i stedet for complex på grund af prototypen"

#: c-typeck.c:1630
#, c-format
msgid "%s as complex rather than floating due to prototype"
msgstr "%s som complex i stedet for kommatal på grund af prototypen"

#: c-typeck.c:1633
#, c-format
msgid "%s as floating rather than integer due to prototype"
msgstr "%s som kommatal i stedet for heltal på grund af prototypen"

#: c-typeck.c:1636
#, c-format
msgid "%s as complex rather than integer due to prototype"
msgstr "%s som complex i stedet for heltal på grund af prototypen"

#: c-typeck.c:1639
#, c-format
msgid "%s as floating rather than complex due to prototype"
msgstr "%s som kommatal i stedet for complex på grund af prototypen"

#: c-typeck.c:1649
#, c-format
msgid "%s as `float' rather than `double' due to prototype"
msgstr "%s som float i stedet for double på grund af prototypen"

#: c-typeck.c:1667
#, c-format
msgid "%s with different width due to prototype"
msgstr "%s med anderledes bredde på grund af prototypen"

#: c-typeck.c:1701
#, c-format
msgid "%s as unsigned due to prototype"
msgstr "%s som unsigned på grund af prototypen"

#: c-typeck.c:1703
#, c-format
msgid "%s as signed due to prototype"
msgstr "%s som signed på grund af prototypen"

#: c-typeck.c:1737 cp/typeck.c:2935
msgid "too few arguments to function"
msgstr "for få parametre til funktionen"

#: c-typeck.c:1779
msgid "suggest parentheses around + or - inside shift"
msgstr "foreslår paranteser omkring + eller - inden i skifteoperation"

#: c-typeck.c:1786
msgid "suggest parentheses around && within ||"
msgstr "foreslår paranteser omkring && inden i ||"

#: c-typeck.c:1795
msgid "suggest parentheses around arithmetic in operand of |"
msgstr "foreslår paranteser omkring beregning i operand til |"

#: c-typeck.c:1798
msgid "suggest parentheses around comparison in operand of |"
msgstr "foreslår paranteser omkring sammenligning i operand til |"

#: c-typeck.c:1807
msgid "suggest parentheses around arithmetic in operand of ^"
msgstr "foreslår paranteser omkring beregning i operand til ^"

#: c-typeck.c:1810
msgid "suggest parentheses around comparison in operand of ^"
msgstr "foreslår paranteser omkring sammenligning i operand til ^"

#: c-typeck.c:1817
msgid "suggest parentheses around + or - in operand of &"
msgstr "foreslår paranteser omkring + eller - i operand til &"

#: c-typeck.c:1820
msgid "suggest parentheses around comparison in operand of &"
msgstr "foreslår paranteser omkring sammenligning i operand til &"

#: c-typeck.c:1827
msgid "comparisons like X<=Y<=Z do not have their mathematical meaning"
msgstr "sammenligninger som 'x <= y <= z' følger ikke den matematiske betydning"

#: c-typeck.c:1987 c-typeck.c:2022
msgid "division by zero"
msgstr "division med nul"

#: c-typeck.c:2067 cp/typeck.c:3196
msgid "right shift count is negative"
msgstr "højreskiftsantal er negativ"

#: c-typeck.c:2074 cp/typeck.c:3202
msgid "right shift count >= width of type"
msgstr "højreskiftsantal er større end bredden af typen"

#: c-typeck.c:2095 cp/typeck.c:3221
msgid "left shift count is negative"
msgstr "venstreskiftsantal er negativ"

#: c-typeck.c:2098 cp/typeck.c:3223
msgid "left shift count >= width of type"
msgstr "venstreskiftsantal er større end bredden af typen"

#: c-typeck.c:2119
msgid "shift count is negative"
msgstr "skifteantal er negativ"

#: c-typeck.c:2121
msgid "shift count >= width of type"
msgstr "skifteantal er større end bredden af typen"

#: c-typeck.c:2138 cp/typeck.c:3258
msgid "comparing floating point with == or != is unsafe"
msgstr "sammenligning af kommatal med == eller != er ikke sikkert"

#: c-typeck.c:2164 c-typeck.c:2170
msgid "ISO C forbids comparison of `void *' with function pointer"
msgstr "ISO C forbyder sammenligning af 'void *' med funktionshenvisning"

#: c-typeck.c:2173 c-typeck.c:2213 c-typeck.c:2241
msgid "comparison of distinct pointer types lacks a cast"
msgstr "sammenligning med forskellige henvisningstyper mangler en typeomtvingelse"

#: c-typeck.c:2187 c-typeck.c:2192 c-typeck.c:2261 c-typeck.c:2266
msgid "comparison between pointer and integer"
msgstr "sammenligning mellem henvisningsvariabel og heltal"

#: c-typeck.c:2208 c-typeck.c:2236
msgid "ISO C forbids ordered comparisons of pointers to functions"
msgstr "ISO C forbyder ordnede sammenligninger af henvisninger til funktioner"

#: c-typeck.c:2233
msgid "comparison of complete and incomplete pointers"
msgstr "sammenligning mellem en fuldstændig og ufuldstændig henvisning"

#: c-typeck.c:2249 c-typeck.c:2256
msgid "ordered comparison of pointer with integer zero"
msgstr "ordnet sammenligning af henvisning med heltallet nul"

#: c-typeck.c:2280 cp/typeck.c:3391
msgid "unordered comparison on non-floating point argument"
msgstr "uordnet sammenligning af ikke-kommatalsparameter"

#: c-typeck.c:2491
msgid "comparison between signed and unsigned"
msgstr "sammenligning mellem signed og unsigned"

#: c-typeck.c:2537 cp/typeck.c:3635
msgid "comparison of promoted ~unsigned with constant"
msgstr "sammenligning af forfremmet ~unsigned med konstant"

#: c-typeck.c:2545 cp/typeck.c:3643
msgid "comparison of promoted ~unsigned with unsigned"
msgstr "sammenligning af forfremmet ~unsigned med unsigned"

#: c-typeck.c:2625
msgid "pointer of type `void *' used in subtraction"
msgstr "henvisning af typen 'void *' benyttet i subtraktion"

#: c-typeck.c:2627
msgid "pointer to a function used in subtraction"
msgstr "henvisning til en funktion benyttet i subtraktion"

#: c-typeck.c:2724
msgid "wrong type argument to unary plus"
msgstr "forkert parametertype til unært plus"

#: c-typeck.c:2737
msgid "wrong type argument to unary minus"
msgstr "forkert parametertype til unært minus"

#: c-typeck.c:2754
msgid "ISO C does not support `~' for complex conjugation"
msgstr "ISO C understøtter ikke '~' til compleks-konjugering"

#: c-typeck.c:2760
msgid "wrong type argument to bit-complement"
msgstr "forkert parametertype til bitkomplement"

#: c-typeck.c:2769
msgid "wrong type argument to abs"
msgstr "forkert parametertype til abs"

#: c-typeck.c:2781
msgid "wrong type argument to conjugation"
msgstr "forkert parametertype til konjugation"

#: c-typeck.c:2795
msgid "wrong type argument to unary exclamation mark"
msgstr "forkert parametertype til unært udråbstegn"

#: c-typeck.c:2838
msgid "ISO C does not support `++' and `--' on complex types"
msgstr "ISO C understøtter ikke '++' og '--' for complex-typer"

# man kan ikke stikke en forøgelse (++) en type som parameter, 'type
# argument' skal opfattes på en anden måde
#: c-typeck.c:2853 c-typeck.c:2885
msgid "wrong type argument to increment"
msgstr "forkert parametertype til forøgelse"

#: c-typeck.c:2855 c-typeck.c:2887
msgid "wrong type argument to decrement"
msgstr "forkert parametertype til formindskelse"

#: c-typeck.c:2876
msgid "increment of pointer to unknown structure"
msgstr "forøgelse af henvisning til en ukendt struktur"

#: c-typeck.c:2878
msgid "decrement of pointer to unknown structure"
msgstr "formindskelse af henvisning til en ukendt struktur"

# RETMIG: hvad betyder dette?
#: c-typeck.c:3015
msgid "ISO C forbids the address of a cast expression"
msgstr "ISO C forbyder adressen af et typeomtvingningsudtryk"

#: c-typeck.c:3025
msgid "invalid lvalue in unary `&'"
msgstr "ugyldig venstreværdi i unær '&'"

#: c-typeck.c:3057
#, c-format
msgid "attempt to take address of bit-field structure member `%s'"
msgstr "forsøg på at finde adressen af bitfeltstrukturmedlemmet '%s'"

#: c-typeck.c:3166 c-typeck.c:4632 c-typeck.c:4648 c-typeck.c:4664
#: final.c:3146 final.c:3148 gcc.c:4397 rtl-error.c:122 toplev.c:1694
#: config/cris/cris.c:529 cp/typeck.c:4341 java/expr.c:364 java/verify.c:1467
#: java/verify.c:1468 java/verify.c:1483
#, c-format
msgid "%s"
msgstr "%s"

#: c-typeck.c:3227
msgid "ISO C forbids use of conditional expressions as lvalues"
msgstr "ISO C forbyder brug af betingede udtryk som venstreværdier"

#: c-typeck.c:3230
msgid "ISO C forbids use of compound expressions as lvalues"
msgstr "ISO C forbyder brug af sammensatte udtryk som venstreværdier"

#: c-typeck.c:3233
msgid "ISO C forbids use of cast expressions as lvalues"
msgstr "ISO C forbyder brug af typeomtvingningsudtryk som venstreværdier"

# RETMIG: lettere klodset konstruktion
#: c-typeck.c:3250
#, c-format
msgid "%s of read-only member `%s'"
msgstr "%s af medlemmet '%s' der kun må læses"

#: c-typeck.c:3254
#, c-format
msgid "%s of read-only variable `%s'"
msgstr "%s af variablen '%s' der kun må læses"

#: c-typeck.c:3257
#, c-format
msgid "%s of read-only location"
msgstr "%s af placering der kun må læses"

#: c-typeck.c:3276
#, c-format
msgid "cannot take address of bit-field `%s'"
msgstr "kan ikke finde adressen af bitfeltet '%s'"

#: c-typeck.c:3304
#, c-format
msgid "global register variable `%s' used in nested function"
msgstr "global registervariabel '%s' benyttet i indlejret funktion"

#: c-typeck.c:3308
#, c-format
msgid "register variable `%s' used in nested function"
msgstr "registervariabel '%s' benyttet i indlejret funktion"

#: c-typeck.c:3315
#, c-format
msgid "address of global register variable `%s' requested"
msgstr "forespørgsel efter adressen af den globale registervariabel '%s'"

#: c-typeck.c:3327
msgid "cannot put object with volatile field into register"
msgstr "kan ikke anbringe et objekt med et volatile-felt i et register"

#: c-typeck.c:3331
#, c-format
msgid "address of register variable `%s' requested"
msgstr "forespørgsel efter adressen af registervariablen '%s'"

#: c-typeck.c:3439
msgid "signed and unsigned type in conditional expression"
msgstr "signed og unsigned type i betinget udtryk"

#: c-typeck.c:3446
msgid "ISO C forbids conditional expr with only one void side"
msgstr "ISO C forbyder betingede udtryk med kun én tom side"

#: c-typeck.c:3462 c-typeck.c:3469
msgid "ISO C forbids conditional expr between `void *' and function pointer"
msgstr "ISO C++ forbyder betinget udtryk mellem 'void *' og funktionshenvisning"

#: c-typeck.c:3475
msgid "pointer type mismatch in conditional expression"
msgstr "henvisningstyperne i betingelsesudtrykket passer ikke sammen"

#: c-typeck.c:3482 c-typeck.c:3492
msgid "pointer/integer type mismatch in conditional expression"
msgstr "henvisnings- og heltalstype i betingelsesudtrykket passer ikke sammen"

#: c-typeck.c:3506
msgid "type mismatch in conditional expression"
msgstr "typerne i betingelsesudtrykket passer ikke sammen"

#: c-typeck.c:3577 cp/typeck.c:4597
msgid "left-hand operand of comma expression has no effect"
msgstr "venstreoperanden til kommaudtrykket har ingen virkning"

#: c-typeck.c:3621
msgid "cast specifies array type"
msgstr "typetildelingen angiver en tabeltype"

#: c-typeck.c:3627
msgid "cast specifies function type"
msgstr "typetildelingen angiver en funktionstype"

#: c-typeck.c:3637
msgid "ISO C forbids casting nonscalar to the same type"
msgstr "ISO C forbyder omtvingelse af ikke-skalar til den samme type"

#: c-typeck.c:3656
msgid "ISO C forbids casts to union type"
msgstr "ISO C forbyder omtvingelse til uniontype"

#: c-typeck.c:3671
msgid "cast to union type from type not present in union"
msgstr "typetildeling til en uniontype fra en type der ikke findes i union'en"

#: c-typeck.c:3722
msgid "cast adds new qualifiers to function type"
msgstr "typeomtvingning tilføjer modifikationer til en funktionstype"

#. There are qualifiers present in IN_OTYPE that are not
#. present in IN_TYPE.
#: c-typeck.c:3727
msgid "cast discards qualifiers from pointer target type"
msgstr "typeomtvingelse kasserer modifikationer på henvisningsmålets type"

#: c-typeck.c:3742
msgid "cast increases required alignment of target type"
msgstr "typeomtvingelse forøger den påkrævne justering af måltypen"

#: c-typeck.c:3748 cp/typeck.c:5027
msgid "cast from pointer to integer of different size"
msgstr "typeomtvingelse fra henvisning til heltal af en anden størrelse"

#: c-typeck.c:3753
msgid "cast does not match function type"
msgstr "typeomtvingelse passer ikke til funktionstype"

#: c-typeck.c:3760 cp/typeck.c:5034
msgid "cast to pointer from integer of different size"
msgstr "typeomtvingelse fra heltal til henvisning af en anden størrelse"

#: c-typeck.c:3772
msgid "type-punning to incomplete type might break strict-aliasing rules"
msgstr ""

#: c-typeck.c:3776
msgid "dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules"
msgstr ""

#. Now we have handled acceptable kinds of LHS that are not truly lvalues.
#. Reject anything strange now.
#: c-typeck.c:3935
msgid "invalid lvalue in assignment"
msgstr "ugyldig venstreværdi i tildeling"

#. Convert new value to destination type.
#: c-typeck.c:3944 c-typeck.c:3969 c-typeck.c:3986 cp/typeck.c:5145
#: cp/typeck.c:5294
msgid "assignment"
msgstr "tildeling"

#: c-typeck.c:4056
#, fuzzy
msgid "cannot pass rvalue to reference parameter"
msgstr "new kan ikke bruges på en referencetype"

#: c-typeck.c:4160 c-typeck.c:4227
#, c-format
msgid "%s makes qualified function pointer from unqualified"
msgstr "%s opretter en funktionshenvisning med modifikationer fra én uden"

#: c-typeck.c:4164 c-typeck.c:4207
#, c-format
msgid "%s discards qualifiers from pointer target type"
msgstr "%s kasserer modifikationer på henvisningsmålets type"

#: c-typeck.c:4170
msgid "ISO C prohibits argument conversion to union type"
msgstr "ISO C forbyder parameterkonvertering til uniontype"

#: c-typeck.c:4199
#, c-format
msgid "ISO C forbids %s between function pointer and `void *'"
msgstr "ISO C forbyder %s mellem funktionshenvisning og 'void *'"

#: c-typeck.c:4216
#, c-format
msgid "pointer targets in %s differ in signedness"
msgstr "fortegnene i henvisningsmål i %s er forskellige"

#: c-typeck.c:4232
#, c-format
msgid "%s from incompatible pointer type"
msgstr "%s fra en henvisningstype der ikke er forenelig med målets"

#: c-typeck.c:4248
#, c-format
msgid "%s makes pointer from integer without a cast"
msgstr "%s opretter en henvisningsvariabel ud fra et heltal uden en typeomtvingning"

#: c-typeck.c:4256
#, c-format
msgid "%s makes integer from pointer without a cast"
msgstr "%s opretter et heltal ud fra en henvisningsvariabel uden en typeomtvingning"

#: c-typeck.c:4270 c-typeck.c:4273
#, c-format
msgid "incompatible type for argument %d of `%s'"
msgstr "typen af den %d. parameter i '%s' passer ikke"

#: c-typeck.c:4277
#, c-format
msgid "incompatible type for argument %d of indirect function call"
msgstr "typen af den %d. parameter i det indirekte funktionskald passer ikke"

#: c-typeck.c:4281
#, c-format
msgid "incompatible types in %s"
msgstr "uforenelige typer i %s"

#. Function name is known; supply it.
#: c-typeck.c:4339
#, fuzzy, c-format
msgid "passing arg of `%s'"
msgstr "videregiver den %d. parameter til '%s'"

#. Function name unknown (call through ptr).
#: c-typeck.c:4349
#, fuzzy
msgid "passing arg of pointer to function"
msgstr "videregiver den %d. parameter af henvisning til funktion"

#. Function name is known; supply it.
#: c-typeck.c:4357
#, c-format
msgid "passing arg %d of `%s'"
msgstr "videregiver den %d. parameter til '%s'"

#. Function name unknown (call through ptr); just give arg number.
#: c-typeck.c:4367
#, c-format
msgid "passing arg %d of pointer to function"
msgstr "videregiver den %d. parameter af henvisning til funktion"

#: c-typeck.c:4433
msgid "initializer for static variable is not constant"
msgstr "startværdien for den statiske variabel er ikke en konstant"

#: c-typeck.c:4439
msgid "initializer for static variable uses complicated arithmetic"
msgstr "startværdien for den statiske variabel benytter komplicerede beregninger"

#: c-typeck.c:4447
msgid "aggregate initializer is not constant"
msgstr "startværdi til variabel af en sammensat type er ikke en konstant"

#: c-typeck.c:4449
msgid "aggregate initializer uses complicated arithmetic"
msgstr "startværdien til variabel af en sammensat type benytter komplicerede beregninger"

# 'automatic aggregate' betyder automatisk allokerede variabler, dvs.
# ganske almindelige lokale variabler (kan evt. erklæres med 'auto')
#: c-typeck.c:4456
msgid "traditional C rejects automatic aggregate initialization"
msgstr "traditionel C forbyder klargøring af auto-variabler af sammensatte typer"

#: c-typeck.c:4635 c-typeck.c:4651 c-typeck.c:4667
#, c-format
msgid "(near initialization for `%s')"
msgstr "(i nærheden af klargøringen af '%s')"

#: c-typeck.c:4718 cp/typeck2.c:505
msgid "char-array initialized from wide string"
msgstr "char-tabel får tildelt startværdi fra en bred streng"

#: c-typeck.c:4725 cp/typeck2.c:512
msgid "int-array initialized from non-wide string"
msgstr "int-tabel får tildelt startværdi fra en ikke-bred streng"

#: c-typeck.c:4743 cp/typeck2.c:528
msgid "initializer-string for array of chars is too long"
msgstr "startværdistrengen til char-tabellen er for lang"

#: c-typeck.c:4781
msgid "array initialized from non-constant array expression"
msgstr "tabel får tildelt en startværdi fra et tabeludtryk der ikke er konstant"

#: c-typeck.c:4798 c-typeck.c:4800 c-typeck.c:4816 c-typeck.c:4837
#: c-typeck.c:6237
msgid "initializer element is not constant"
msgstr "startværdielement er ikke en konstant"

#: c-typeck.c:4832
msgid "initialization"
msgstr "klargøring"

#: c-typeck.c:4843 c-typeck.c:6242
msgid "initializer element is not computable at load time"
msgstr "startværdielement kan ikke beregnes ved indlæsningstidspunktet"

#: c-typeck.c:4858 cp/typeck2.c:605
msgid "invalid initializer"
msgstr "ugyldig startværdi"

#: c-typeck.c:5351
msgid "extra brace group at end of initializer"
msgstr "overskydende krøllede paranteser ved slutningen af startværdien"

#: c-typeck.c:5371
msgid "missing braces around initializer"
msgstr "krøllede paranteser mangler omkring startværdien"

#: c-typeck.c:5431
msgid "braces around scalar initializer"
msgstr "krøllede paranteser omkring skalarstartværdi"

# RETMIG: eller er det fleksibel tabel-medlem
#: c-typeck.c:5479
msgid "initialization of flexible array member in a nested context"
msgstr "klargøring af fleksibelt tabelmedlem i en indlejret kontekst"

#: c-typeck.c:5481
msgid "initialization of a flexible array member"
msgstr "klargøring af fleksibelt tabelmedlem"

#: c-typeck.c:5512
msgid "missing initializer"
msgstr "manglende startværdi"

#: c-typeck.c:5538
msgid "empty scalar initializer"
msgstr "tom skalarstartværdi"

#: c-typeck.c:5543
msgid "extra elements in scalar initializer"
msgstr "overskydende elementer i skalarstarværdi"

#: c-typeck.c:5629
msgid "initialization designators may not nest"
msgstr "klargøringstegn må ikke indlejres"

#: c-typeck.c:5650 c-typeck.c:5721
msgid "array index in non-array initializer"
msgstr "tabelindeks i en startværdi der ikke er en tabel"

# RETMIG: record?
#: c-typeck.c:5655 c-typeck.c:5773
msgid "field name not in record or union initializer"
msgstr "feltnavn ikke i struktur- eller union-startværdi"

#: c-typeck.c:5717 c-typeck.c:5719
msgid "nonconstant array index in initializer"
msgstr "tabelindekset i startværdien er ikke en konstant"

#: c-typeck.c:5724
msgid "array index in initializer exceeds array bounds"
msgstr "tabelindeks i startværdi overskrider tabelgrænser"

#: c-typeck.c:5735
msgid "empty index range in initializer"
msgstr "tomt indeksinterval i startværdi"

#: c-typeck.c:5744
msgid "array index range in initializer exceeds array bounds"
msgstr "tabelindeksinterval i startværdi overskrider tabelgrænser"

#: c-typeck.c:5785
#, c-format
msgid "unknown field `%s' specified in initializer"
msgstr "ukendt felt '%s' angivet i startværdi"

#: c-typeck.c:5822 c-typeck.c:5843 c-typeck.c:6304
msgid "initialized field with side-effects overwritten"
msgstr "klargjort felt med bivirkninger overskrevet"

#: c-typeck.c:6514
msgid "excess elements in char array initializer"
msgstr "for mange elementer i char-tabelstartværdien"

#: c-typeck.c:6521 c-typeck.c:6567
msgid "excess elements in struct initializer"
msgstr "for mange elementer i struct-startværdi"

#: c-typeck.c:6582
msgid "non-static initialization of a flexible array member"
msgstr "ikke-statisk klargøring af fleksibelt tabelmedlem"

#: c-typeck.c:6644
msgid "excess elements in union initializer"
msgstr "for mange elementer i union-startværdi"

#: c-typeck.c:6665
msgid "traditional C rejects initialization of unions"
msgstr "traditionel C forbyder tildeling af startværdi til unioner"

#: c-typeck.c:6728
msgid "excess elements in array initializer"
msgstr "for mange elementer i tabelstartværdi"

#: c-typeck.c:6757
msgid "excess elements in vector initializer"
msgstr "for mange elementer i vektorstartværdi"

#: c-typeck.c:6779
msgid "excess elements in scalar initializer"
msgstr "for mange elementer i skalarstartværdi"

#: c-typeck.c:6886
msgid "asm template is not a string constant"
msgstr "asm-sætning er ikke en strengkonstant"

#: c-typeck.c:6918
msgid "invalid lvalue in asm statement"
msgstr "ugyldig venstreværdi i asm-sætning"

#: c-typeck.c:6993
msgid "modification by `asm'"
msgstr "ændring af 'asm'"

#: c-typeck.c:7012 cp/typeck.c:6152
msgid "function declared `noreturn' has a `return' statement"
msgstr "funktion der er erklæret 'noreturn' har en 'return'-sætning"

#: c-typeck.c:7019
msgid "`return' with no value, in function returning non-void"
msgstr "'return' uden nogen værdi i en funktion der ikke returnerer void"

#: c-typeck.c:7025
msgid "`return' with a value, in function returning void"
msgstr "'return' med en værdi i en funktion der returnerer void"

#: c-typeck.c:7029
msgid "return"
msgstr "returnering"

#: c-typeck.c:7081
msgid "function returns address of local variable"
msgstr "funktion returnerer adressen på en lokal variabel"

#: c-typeck.c:7137 cp/semantics.c:555
msgid "switch quantity not an integer"
msgstr "switch-størrelsen er ikke et heltal"

#: c-typeck.c:7147
msgid "`long' switch expression not converted to `int' in ISO C"
msgstr "'long'-udtryk i switch konverteres ikke til 'int' i ISO C"

#: c-typeck.c:7182 cp/decl.c:5173
msgid "case label not within a switch statement"
msgstr "case-etiket befinder sig ikke inden i en switch-sætning"

#: c-typeck.c:7184 cp/decl.c:5178
msgid "`default' label not within a switch statement"
msgstr "'default'-etiket befinder sig ikke inden i en switch-sætning"

#: calls.c:1921
#, c-format
msgid "inlining failed in call to `%s'"
msgstr "indlejring mislykkedes i kald til '%s'"

#: calls.c:1922 calls.c:2228
msgid "called from here"
msgstr "kaldt herfra"

#: calls.c:2227
#, c-format
msgid "can't inline call to `%s'"
msgstr "kan ikke indlejre kald til '%s'"

#: calls.c:2257
msgid "function call has aggregate value"
msgstr "funktionskald har en sammensat værdi"

#: calls.c:4614
msgid "variable offset is passed partially in stack and in reg"
msgstr "variabelafsæt bliver viderebragt delvis i stak og i register"

#: calls.c:4616
msgid "variable size is passed partially in stack and in reg"
msgstr "variabelstørrelse bliver viderebragt delvis i stak og i register"

#: cfgloop.c:1106
#, c-format
msgid "Size of loop %d should be %d, not %d."
msgstr ""

#: cfgloop.c:1125
#, c-format
msgid "Bb %d do not belong to loop %d."
msgstr ""

#: cfgloop.c:1143
#, c-format
msgid "Loop %d's header does not have exactly 2 entries."
msgstr ""

#: cfgloop.c:1151
#, c-format
msgid "Loop %d's latch does not have exactly 1 successor."
msgstr ""

#: cfgloop.c:1156
#, c-format
msgid "Loop %d's latch does not have header as successor."
msgstr ""

#: cfgloop.c:1161
#, c-format
msgid "Loop %d's latch does not belong directly to it."
msgstr ""

#: cfgloop.c:1167
#, c-format
msgid "Loop %d's header does not belong directly to it."
msgstr ""

#: cfgrtl.c:1704
#, c-format
msgid "bb %d on wrong place"
msgstr ""

#: cfgrtl.c:1710
#, c-format
msgid "prev_bb of %d should be %d, not %d"
msgstr ""

#: cfgrtl.c:1730
#, c-format
msgid "end insn %d for block %d not found in the insn stream"
msgstr "slutinstruktion %d for blok %d ikke fundet i instruktionsstrømmen"

#: cfgrtl.c:1744
#, c-format
msgid "insn %d is in multiple basic blocks (%d and %d)"
msgstr "instruktion %d er i flere basisblokke (%d og %d)"

#: cfgrtl.c:1756
#, c-format
msgid "head insn %d for block %d not found in the insn stream"
msgstr "hovedinstruktion %d for blok %d ikke fundet i instruktionsstrømmen"

#: cfgrtl.c:1778
#, fuzzy, c-format
msgid "verify_flow_info: REG_BR_PROB does not match cfg %i %i"
msgstr "verify_flow_info: Ukorrekt fald-gennem %i->%i"

#: cfgrtl.c:1785
#, fuzzy, c-format
msgid "verify_flow_info: Wrong count of block %i %i"
msgstr "verify_flow_info: Ukorrekt fald-gennem %i->%i"

#: cfgrtl.c:1791
#, fuzzy, c-format
msgid "verify_flow_info: Wrong frequency of block %i %i"
msgstr "verify_flow_info: Ukorrekt fald-gennem %i->%i"

#: cfgrtl.c:1799
#, c-format
msgid "verify_flow_info: Duplicate edge %i->%i"
msgstr "verify_flow_info: Dobbelt kant %i->%i"

#: cfgrtl.c:1805
#, fuzzy, c-format
msgid "verify_flow_info: Wrong probability of edge %i->%i %i"
msgstr "verify_flow_info: Dobbelt kant %i->%i"

#: cfgrtl.c:1811
#, fuzzy, c-format
msgid "verify_flow_info: Wrong count of edge %i->%i %i"
msgstr "verify_flow_info: Dobbelt kant %i->%i"

#: cfgrtl.c:1841
#, c-format
msgid "verify_flow_info: Incorrect blocks for fallthru %i->%i"
msgstr "verify_flow_info: Ukorrekte blokke til fald-gennem %i->%i"

#: cfgrtl.c:1856
#, c-format
msgid "verify_flow_info: Incorrect fallthru %i->%i"
msgstr "verify_flow_info: Ukorrekt fald-gennem %i->%i"

#: cfgrtl.c:1858
msgid "wrong insn in the fallthru edge"
msgstr "forkert instruktion i fald-gennem-kant"

#: cfgrtl.c:1865
#, c-format
msgid "verify_flow_info: Basic block %d succ edge is corrupted"
msgstr "verify_flow_info: Efterfølgende kant til basisblok %d er ødelagt"

#: cfgrtl.c:1881
#, c-format
msgid "Missing REG_EH_REGION note in the end of bb %i"
msgstr ""

#: cfgrtl.c:1889
#, c-format
msgid "Too many outgoing branch edges from bb %i"
msgstr ""

#: cfgrtl.c:1894
#, c-format
msgid "Fallthru edge after unconditional jump %i"
msgstr ""

#: cfgrtl.c:1899
#, c-format
msgid "Wrong amount of branch edges after unconditional jump %i"
msgstr ""

#: cfgrtl.c:1905
#, fuzzy, c-format
msgid "Wrong amount of branch edges after conditional jump %i"
msgstr "Foretræk forgrening frem for betinget udførelse"

#: cfgrtl.c:1910
#, c-format
msgid "Call edges for non-call insn in bb %i"
msgstr ""

#: cfgrtl.c:1919
#, c-format
msgid "Abnormal edges for no purpose in bb %i"
msgstr ""

#: cfgrtl.c:1934
#, c-format
msgid "missing barrier after block %i"
msgstr "manglende barriere efter blok %i"

#: cfgrtl.c:1944
#, c-format
msgid "basic block %d pred edge is corrupted"
msgstr "foregående kant til basisblok %d er ødelagt"

#: cfgrtl.c:1961
#, c-format
msgid "insn %d inside basic block %d but block_for_insn is NULL"
msgstr "instruktion %d inden i basisblok %d, men block_for_insn er NULL"

#: cfgrtl.c:1965
#, c-format
msgid "insn %d inside basic block %d but block_for_insn is %i"
msgstr "instruktion %d inden i basisblok %d, men block_for_insn er %i"

#: cfgrtl.c:1979 cfgrtl.c:1989
#, c-format
msgid "NOTE_INSN_BASIC_BLOCK is missing for block %d"
msgstr "NOTE_INSN_BASIC_BLOCK mangler for blok %d"

#: cfgrtl.c:2002
#, c-format
msgid "NOTE_INSN_BASIC_BLOCK %d in middle of basic block %d"
msgstr "NOTE_INSN_BASIC_BLOCK %d i midten af basisblok %d"

#: cfgrtl.c:2014
#, c-format
msgid "in basic block %d:"
msgstr "i basisblok %d:"

#: cfgrtl.c:2015
msgid "flow control insn inside a basic block"
msgstr "strømkontrolinstruktion inden i en basisblok"

#: cfgrtl.c:2034
#, c-format
msgid "basic block %i edge lists are corrupted"
msgstr "kantlister til basisblok %i er ødelagt"

#: cfgrtl.c:2049
msgid "basic blocks not numbered consecutively"
msgstr "basisblokkene er ikke nummeret i rækkefølge"

#: cfgrtl.c:2074
msgid "insn outside basic block"
msgstr "instruktion uden for basisblok"

#: cfgrtl.c:2082
msgid "return not followed by barrier"
msgstr "returnering følges ikke af barriere"

#: cfgrtl.c:2087
#, c-format
msgid "number of bb notes in insn chain (%d) != n_basic_blocks (%d)"
msgstr "antallet af basisbloknoter i instruktionskæden (%d) != n_basic_blocks (%d)"

#: cfgrtl.c:2091
msgid "verify_flow_info failed"
msgstr "verify_flow_info mislykkedes"

#: collect2.c:425
msgid "internal error"
msgstr "intern fejl"

#: collect2.c:934
msgid "no arguments"
msgstr "ingen parametre"

#: collect2.c:1263 collect2.c:1411 collect2.c:1444
#, c-format
msgid "fopen %s"
msgstr "fopen %s"

#: collect2.c:1266 collect2.c:1416 collect2.c:1447
#, c-format
msgid "fclose %s"
msgstr "fclose %s"

#: collect2.c:1275
#, c-format
msgid "collect2 version %s"
msgstr "collect2 version %s"

#: collect2.c:1365
#, c-format
msgid "%d constructor(s) found\n"
msgstr "%d konstrueringsfunktion(er) fundet\n"

#: collect2.c:1366
#, c-format
msgid "%d destructor(s) found\n"
msgstr "%d destrueringsfunktion(er) fundet\n"

#: collect2.c:1367
#, c-format
msgid "%d frame table(s) found\n"
msgstr "%d rammetabel(ler) fundet\n"

#: collect2.c:1508
#, c-format
msgid "%s terminated with signal %d [%s]%s"
msgstr "%s afsluttet af signal %d [%s]%s"

#: collect2.c:1527
#, c-format
msgid "%s returned %d exit status"
msgstr "%s returnerede afslutningskoden %d"

#: collect2.c:1555
#, c-format
msgid "[cannot find %s]"
msgstr "[kan ikke finde %s]"

#: collect2.c:1570
#, c-format
msgid "cannot find `%s'"
msgstr "kan ikke finde '%s'"

#: collect2.c:1581 collect2.c:1584
#, c-format
msgid "redirecting stdout: %s"
msgstr "omdirigerer standard-ud: %s"

#: collect2.c:1627
#, c-format
msgid "[Leaving %s]\n"
msgstr "[Efterlader %s]\n"

#: collect2.c:1870
#, c-format
msgid ""
"\n"
"write_c_file - output name is %s, prefix is %s\n"
msgstr ""
"\n"
"write_c_file - uddatanavnet er %s, præfikset er %s\n"

#: collect2.c:2083
msgid "cannot find `nm'"
msgstr "kan ikke finde 'nm'"

#: collect2.c:2093 collect2.c:2535
msgid "pipe"
msgstr "pipe"

#: collect2.c:2097 collect2.c:2539
msgid "fdopen"
msgstr "fdopen"

#: collect2.c:2123 collect2.c:2565
#, c-format
msgid "dup2 %d 1"
msgstr "dup2 %d 1"

#: collect2.c:2126 collect2.c:2129 collect2.c:2142 collect2.c:2568
#: collect2.c:2571 collect2.c:2584
#, c-format
msgid "close %d"
msgstr "close %d"

#: collect2.c:2132 collect2.c:2574
#, c-format
msgid "execv %s"
msgstr "fejl under kørsel (vha. execv) af %s"

#: collect2.c:2186
#, c-format
msgid "init function found in object %s"
msgstr "klargøringsfunktion fundet i objekt %s"

#: collect2.c:2194
#, c-format
msgid "fini function found in object %s"
msgstr "afslutningsfunktion fundet i objekt %s"

#: collect2.c:2217 collect2.c:2623
msgid "fclose"
msgstr "fclose"

#: collect2.c:2262
#, c-format
msgid "unable to open file '%s'"
msgstr "kunne ikke åbne filen '%s'"

#: collect2.c:2264
#, c-format
msgid "unable to stat file '%s'"
msgstr "kunne ikke få fat i oplysninger om filen '%s'"

#: collect2.c:2270
#, c-format
msgid "unable to mmap file '%s'"
msgstr "kunne ikke indlæse filen '%s'"

#: collect2.c:2423
msgid "not found\n"
msgstr "ikke fundet\n"

#: collect2.c:2425 collect2.c:2602
#, c-format
msgid "dynamic dependency %s not found"
msgstr "dynamisk afhængighed %s ikke fundet"

#: collect2.c:2445
#, c-format
msgid "bad magic number in file '%s'"
msgstr "ugyldigt magisk tal i filen '%s'"

#: collect2.c:2467
msgid "dynamic dependencies.\n"
msgstr "dynamiske afhængigheder.\n"

#: collect2.c:2526
msgid "cannot find `ldd'"
msgstr "kan ikke finde 'ldd'"

#: collect2.c:2587
msgid ""
"\n"
"ldd output with constructors/destructors.\n"
msgstr ""
"\n"
"ldd-uddata med konstruktions-/destruktionsfunktioner.\n"

#: collect2.c:2614
#, c-format
msgid "unable to open dynamic dependency '%s'"
msgstr "kan ikke åbne den dynamiske afhængighed '%s'"

#: collect2.c:2728
#, c-format
msgid "%s: not a COFF file"
msgstr "%s: ikke en COFF-fil"

#: collect2.c:2847
#, c-format
msgid "%s: cannot open as COFF file"
msgstr "%s: kan ikke åbnes som en COFF-fil"

#: collect2.c:2903
#, c-format
msgid "library lib%s not found"
msgstr "biblioteket lib%s ikke fundet"

#: collect2.c:3030
#, c-format
msgid "open %s"
msgstr "fejl ved åbning af %s"

#: collect2.c:3053
msgid "incompatibilities between object file & expected values"
msgstr "uoverensstemmelser mellem objektfil og forventede værdier"

#: collect2.c:3126
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Processing symbol table #%d, offset = 0x%.8lx, kind = %s\n"
msgstr ""
"\n"
"Behandler symboltabel nr. %d, forskydning = 0x%.8lx, form = %s\n"

#: collect2.c:3135
msgid "string section missing"
msgstr "strengsektion mangler"

#: collect2.c:3138
msgid "section pointer missing"
msgstr "sektionshenvisning mangler"

#: collect2.c:3186
msgid "no symbol table found"
msgstr "ingen symboltabel fundet"

#: collect2.c:3199
msgid "no cmd_strings found"
msgstr "ingen cmd_strings fundet"

#: collect2.c:3211
msgid ""
"\n"
"Updating header and load commands.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Opdaterer hoved- og indlæsningskommandoer.\n"
"\n"

#: collect2.c:3218
#, c-format
msgid "load command map, %d cmds, new size %ld.\n"
msgstr "indlæser kommandooversigt, %d kommandoer, ny størrelse %ld.\n"

#: collect2.c:3249
msgid ""
"writing load commands.\n"
"\n"
msgstr ""
"skriver indlæsningskommandoer.\n"
"\n"

#: collect2.c:3269
#, c-format
msgid "close %s"
msgstr "fejl ved lukning af %s"

#: collect2.c:3343
msgid "could not convert 0x%l.8x into a region"
msgstr "kunne ikke konvertere 0x%l.8x til en region"

#: collect2.c:3347
#, c-format
msgid "%s function, region %d, offset = %ld (0x%.8lx)\n"
msgstr "%s-funktion, region %d, forskydning = %ld (0x%.8lx)\n"

#: collect2.c:3474
msgid "bad magic number"
msgstr "ugyldigt magisk tal"

#: collect2.c:3475
msgid "bad header version"
msgstr "ugyldig version af hovedet"

#: collect2.c:3476
msgid "bad raw header version"
msgstr "ugyldig version af råhovedet"

#: collect2.c:3477
msgid "raw header buffer too small"
msgstr "råhoved-mellemlager for småt"

#: collect2.c:3478
msgid "old raw header file"
msgstr "gammel råhovedfil"

#: collect2.c:3479
msgid "unsupported version"
msgstr "versionen er ikke understøttet"

#: collect2.c:3481
#, c-format
msgid "unknown {de,en}code_mach_o_hdr return value %d"
msgstr "ukendt {de,en}code_mach_o_hdr returneringsværdi %d"

#: collect2.c:3501
#, c-format
msgid "fstat %s"
msgstr "fejl ved egenskabsundersøgelse af filen %s"

#: collect2.c:3538 collect2.c:3586
#, c-format
msgid "lseek %s 0"
msgstr "fejl ved søgning til begyndelsen i filen %s"

#: collect2.c:3542
#, c-format
msgid "read %s"
msgstr "fejl ved læsning af %s"

#: collect2.c:3545
#, c-format
msgid "read %ld bytes, expected %ld, from %s"
msgstr "læste %ld byte, forventede %ld, fra %s"

#: collect2.c:3566
#, c-format
msgid "msync %s"
msgstr "fejl ved synkronisering mellem hukommelse og disk af %s"

#: collect2.c:3573
#, c-format
msgid "munmap %s"
msgstr "fejl ved fjernelse af %s fra hukommelsen"

#: collect2.c:3590
#, c-format
msgid "write %s"
msgstr "fejl ved skrivning til %s"

#: collect2.c:3593
#, c-format
msgid "wrote %ld bytes, expected %ld, to %s"
msgstr "skrev %ld byte, forventede %ld, til %s"

#: combine.c:12966
#, c-format
msgid ""
";; Combiner statistics: %d attempts, %d substitutions (%d requiring new space),\n"
";; %d successes.\n"
"\n"
msgstr ""
";; kombineringsstatistik: %d forsøg, %d udskiftninger (%d kræver ny plads),\n"
";; %d vellykkede.\n"
"\n"

#: combine.c:12976
#, c-format
msgid ""
"\n"
";; Combiner totals: %d attempts, %d substitutions (%d requiring new space),\n"
";; %d successes.\n"
msgstr ""
"\n"
";; kombineringstotal: %d forsøg, %d udskiftninger (%d kræver ny plads),\n"
";; %d succeser.\n"

#: convert.c:69
msgid "cannot convert to a pointer type"
msgstr "kan ikke konverteres til en henvisningstype"

#: convert.c:102
msgid "pointer value used where a floating point value was expected"
msgstr "en henvisningsværdi er angivet hvor der forventedes en kommatalsværdi"

#: convert.c:106
msgid "aggregate value used where a float was expected"
msgstr "en værdi af en sammensat type er angivet hvor der forventedes et kommatal"

#: convert.c:132
msgid "conversion to incomplete type"
msgstr "konvertering til en ufuldstændig type"

#: convert.c:414 convert.c:494
msgid "can't convert between vector values of different size"
msgstr "kan ikke konvertere vektorværdier af forskellige størrelser"

#: convert.c:420
msgid "aggregate value used where an integer was expected"
msgstr "en værdi af en sammensat type er angivet hvor der forventedes et heltal"

#: convert.c:472 f/com.c:1100
msgid "pointer value used where a complex was expected"
msgstr "en henvisningsværdi er angivet hvor der forventedes et komplekst tal"

#: convert.c:476 f/com.c:1102
msgid "aggregate value used where a complex was expected"
msgstr "en værdi af en sammensat type er angivet hvor der forventedes et komplekst tal"

#: convert.c:500
msgid "can't convert value to a vector"
msgstr "kan ikke konvertere værdi til en vektor"

#: cpperror.c:113
msgid "warning: "
msgstr "advarsel: "

#: cpperror.c:115
msgid "internal error: "
msgstr "intern fejl: "

#: cpperror.c:189
#, fuzzy
msgid "stdout"
msgstr "struct"

#: cpperror.c:191 gcc.c:6444
#, c-format
msgid "%s: %s"
msgstr "%s: %s"

#: cppexp.c:199
#, fuzzy
msgid "too many decimal points in number"
msgstr "for mange decimalkommaer i heltalskonstant"

#: cppexp.c:219
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid digit \"%c\" in octal constant"
msgstr "ugyldig endelse i heltalskonstant"

#: cppexp.c:225
#, fuzzy
msgid "use of C99 hexadecimal floating constant"
msgstr "hexadecimal kommatalskonstant har ingen eksponent"

#: cppexp.c:234
#, fuzzy
msgid "exponent has no digits"
msgstr "der er ingen cifre i kommatallets eksponent"

#: cppexp.c:241
#, fuzzy
msgid "hexadecimal floating constants require an exponent"
msgstr "hexadecimal kommatalskonstant har ingen eksponent"

#: cppexp.c:247
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid suffix \"%.*s\" on floating constant"
msgstr "ugyldig endelse i kommatalskonstant"

#: cppexp.c:257 cppexp.c:282
#, fuzzy, c-format
msgid "traditional C rejects the \"%.*s\" suffix"
msgstr "traditionel C tillader ikke 'f'-endelsen"

#: cppexp.c:268
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid suffix \"%.*s\" on integer constant"
msgstr "ugyldig endelse '%.*s' i heltalskonstant"

#: cppexp.c:289
#, fuzzy
msgid "use of C99 long long integer constant"
msgstr "ISO C89 forbyder 'long long'-heltalskonstanter"

#: cppexp.c:295
msgid "imaginary constants are a GCC extension"
msgstr ""

#: cppexp.c:383
#, fuzzy
msgid "integer constant is too large for its type"
msgstr "heltalskonstanten er så stor at den er unsigned"

#: cppexp.c:395
msgid "integer constant is so large that it is unsigned"
msgstr "heltalskonstanten er så stor at den er unsigned"

#: cppexp.c:482
msgid "missing ')' after \"defined\""
msgstr "manglende ')' efter \"defined\""

#: cppexp.c:489
msgid "operator \"defined\" requires an identifier"
msgstr "operatoren \"defined\" kræver et kaldenavn"

#: cppexp.c:497
#, c-format
msgid "(\"%s\" is an alternative token for \"%s\" in C++)"
msgstr "(\"%s\" er et alternativt symbol for \"%s\" i C++)"

#: cppexp.c:507
msgid "this use of \"defined\" may not be portable"
msgstr "denne brug af \"defined\" er muligvis ikke portabel"

#: cppexp.c:545
#, fuzzy
msgid "floating constant in preprocessor expression"
msgstr "heltallet løber over i præprocessorudtrykket"

#: cppexp.c:551
#, fuzzy
msgid "imaginary number in preprocessor expression"
msgstr "heltallet løber over i præprocessorudtrykket"

#: cppexp.c:596
#, c-format
msgid "ISO C++ does not permit \"%s\" in #if"
msgstr "ISO C++ tillader ikke \"%s\" i #if"

#: cppexp.c:604
#, c-format
msgid "\"%s\" is not defined"
msgstr "\"%s\" er ikke defineret"

#: cppexp.c:737 cppexp.c:772
#, fuzzy, c-format
msgid "missing binary operator before token \"%s\""
msgstr "manglende binær operator før '%s'"

#: cppexp.c:756
#, c-format
msgid "invalid character '%c' in #if"
msgstr "ugyldigt tegn '%c' i #if"

#: cppexp.c:758
#, c-format
msgid "invalid character '\\%03o' in #if"
msgstr "ugyldigt tegn '\\%03o' i #if"

#: cppexp.c:763
#, fuzzy, c-format
msgid "token \"%s\" is not valid in preprocessor expressions"
msgstr "\"%s\" er ikke gyldig i #if-udtryk"

#: cppexp.c:782
msgid "void expression between '(' and ')'"
msgstr "tomt udtryk mellem '(' og ')'"

#: cppexp.c:785
msgid "#if with no expression"
msgstr "#if uden noget udtryk"

#: cppexp.c:787
#, c-format
msgid "operator '%s' has no right operand"
msgstr "operatoren '%s' har ikke nogen højre operand"

#: cppexp.c:813
#, fuzzy
msgid " ':' without preceding '?'"
msgstr "syntaksfejl - ':' uden forudgående '?'"

#: cppexp.c:840
msgid "unbalanced stack in #if"
msgstr "uafbalanceret stak i #if"

#: cppexp.c:862
#, fuzzy, c-format
msgid "impossible operator '%u'"
msgstr "umuligi operator '%s'"

#: cppexp.c:954
msgid "missing ')' in expression"
msgstr "manglende ')' i udtryk"

#: cppexp.c:975
#, fuzzy
msgid "'?' without following ':'"
msgstr "syntaksfejl - '?' uden efterfølgende ':'"

#: cppexp.c:985
msgid "integer overflow in preprocessor expression"
msgstr "heltallet løber over i præprocessorudtrykket"

#: cppexp.c:990
msgid "missing '(' in expression"
msgstr "manglende '(' i udtryk"

#: cppexp.c:1026
#, c-format
msgid "the left operand of \"%s\" changes sign when promoted"
msgstr ""

#: cppexp.c:1031
#, c-format
msgid "the right operand of \"%s\" changes sign when promoted"
msgstr ""

#: cppexp.c:1414
msgid "comma operator in operand of #if"
msgstr "kommeoperator i en operand til #if"

#: cppexp.c:1551
msgid "division by zero in #if"
msgstr "division med nul i #if"

#: cppfiles.c:411
#, c-format
msgid "%s is too large"
msgstr "%s er for stor"

#: cppfiles.c:447
#, c-format
msgid "%s is shorter than expected"
msgstr "%s er kortere end forventet"

#: cppfiles.c:461
#, c-format
msgid "%s is a block device"
msgstr "%s er en blokenhed"

#: cppfiles.c:594
#, c-format
msgid "no include path in which to find %s"
msgstr "der er ingen inkluderingssti at finde %s i"

#: cppfiles.c:668
msgid "Multiple include guards may be useful for:\n"
msgstr "Flere inkluderingsvagter kan være nyttige til:\n"

#: cppfiles.c:1014
msgid "absolute file name in remap_filename"
msgstr "absolut filnavn i remap_filename"

#: cppinit.c:224
#, c-format
msgid "ignoring nonexistent directory \"%s\"\n"
msgstr "ignorerer det ikke-eksisterende katalog \"%s\"\n"

#: cppinit.c:231
#, c-format
msgid "%s: Not a directory"
msgstr "%s: ikke et katalog"

#: cppinit.c:287
#, c-format
msgid "ignoring duplicate directory \"%s\"\n"
msgstr "ignorerer mere end én angivelse af kataloget \"%s\"\n"

#: cppinit.c:325
#, fuzzy
msgid " as it is a non-system directory that duplicates a system directory\n"
msgstr " da det allerede er blevet angivet som et ikke-system-katalog"

#: cppinit.c:891
#, fuzzy
msgid "cppchar_t must be an unsigned type"
msgstr "udsagn skal være et kaldenavn"

#: cppinit.c:895
#, c-format
msgid "preprocessor arithmetic has maximum precision of %lu bits; target requires %lu bits"
msgstr ""

#: cppinit.c:901
msgid "CPP arithmetic must be at least as precise as a target int"
msgstr ""

#: cppinit.c:904
msgid "target char is less than 8 bits wide"
msgstr ""

#: cppinit.c:908
msgid "target wchar_t is narrower than target char"
msgstr ""

#: cppinit.c:912
msgid "target int is narrower than target char"
msgstr ""

#: cppinit.c:916
msgid "CPP half-integer narrower than CPP character"
msgstr ""

#: cppinit.c:920
#, c-format
msgid "CPP on this host cannot handle wide character constants over %lu bits, but the target requires %lu bits"
msgstr ""

#: cppinit.c:972
msgid "#include \"...\" search starts here:\n"
msgstr "#include \"...\"-søgning begynder her:\n"

#: cppinit.c:976
msgid "#include <...> search starts here:\n"
msgstr "#include <...>-søgning begynder her:\n"

#: cppinit.c:979
msgid "End of search list.\n"
msgstr "Slut på søgningslisten.\n"

#: cppinit.c:1055
msgid "<built-in>"
msgstr "<indbygget>"

#: cppinit.c:1057
msgid "<command line>"
msgstr "<kommandolinje>"

#. Irix6 "cc -n32" and OSF4 cc have problems with char foo[] = ("string");
#. I.e. a const string initializer with parens around it. That is
#. what N_("string") resolves to, so we make no_* be macros instead.
#: cppinit.c:1162
#, c-format
msgid "assertion missing after %s"
msgstr "et postulat mangler efter %s"

#: cppinit.c:1163
#, c-format
msgid "directory name missing after %s"
msgstr "et katalognavn mangler efter %s"

#: cppinit.c:1164
#, c-format
msgid "file name missing after %s"
msgstr "et filnavn mangler efter %s"

#: cppinit.c:1165
#, c-format
msgid "macro name missing after %s"
msgstr "et makronavn mangler efter %s"

#: cppinit.c:1166
#, c-format
msgid "path name missing after %s"
msgstr "navnet på en sti mangler efter %s"

#: cppinit.c:1368
msgid "-I- specified twice"
msgstr "-I- er angivet to gange"

#: cpplex.c:149
#, c-format
msgid "trigraph ??%c converted to %c"
msgstr "trigrafen ??%c konverteret til %c"

#: cpplex.c:157
#, c-format
msgid "trigraph ??%c ignored"
msgstr "trigrafen ??%c ignoreret"

#: cpplex.c:214
msgid "backslash and newline separated by space"
msgstr "omvendt skråstreg og linjeskift er adskilt af mellemrum"

#: cpplex.c:221 cpptrad.c:158
msgid "backslash-newline at end of file"
msgstr "omvendt skråstreg efterfulgt af linjeskift ved slutningen af filen"

#: cpplex.c:287 cpptrad.c:199
msgid "\"/*\" within comment"
msgstr "\"/*\" i en kommentar"

#: cpplex.c:395
msgid "null character(s) ignored"
msgstr "nultegn ignoreret"

#: cpplex.c:402
#, c-format
msgid "%s in preprocessing directive"
msgstr "%s i præprocessordirektiv"

#: cpplex.c:475
#, c-format
msgid "attempt to use poisoned \"%s\""
msgstr "forsøg på at bruge forgiftet \"%s\""

#: cpplex.c:483
msgid "__VA_ARGS__ can only appear in the expansion of a C99 variadic macro"
msgstr "__VA_ARGS__ kan kun optræde i udfoldelsen af en C99-makro med vilkårligt antal parametre"

#: cpplex.c:555
#, fuzzy
msgid "'$' character(s) in identifier or number"
msgstr "'$'-tegn i kaldenavn"

#: cpplex.c:698
#, c-format
msgid "missing terminating %c character"
msgstr "manglende afsluttende '%c'-tegn"

#: cpplex.c:711
msgid "null character(s) preserved in literal"
msgstr "nultegn bevaret i strengkonstant"

#: cpplex.c:915 cpptrad.c:487
msgid "no newline at end of file"
msgstr "ingen linjeskift ved slutningen af filen"

#: cpplex.c:1092 cpptrad.c:213
msgid "unterminated comment"
msgstr "uafsluttet kommentar"

#: cpplex.c:1103
#, fuzzy
msgid "C++ style comments are not allowed in ISO C90"
msgstr "kommentarer i C++-stil er ikke tilladt i ISO C89"

#: cpplex.c:1105
msgid "(this will be reported only once per input file)"
msgstr "(dette rapporteres kun en enkelt gang per inddatafil)"

#: cpplex.c:1110
msgid "multi-line comment"
msgstr "flerlinjers kommentar"

#: cpplex.c:1425
#, c-format
msgid "unknown string token %s\n"
msgstr "ukendt strengsymbol %s\n"

#: cpplex.c:1438
#, c-format
msgid "unspellable token %s"
msgstr "symbol %s kan ikke staves"

#: cpplex.c:1695
#, fuzzy, c-format
msgid "the meaning of '\\%c' is different in traditional C"
msgstr "betydningen af '\\%c' skifter med -traditional"

#: cpplex.c:1701
msgid "incomplete universal-character-name"
msgstr "ufuldstændigt universelt tegnnavn"

#: cpplex.c:1715
#, c-format
msgid "non-hex digit '%c' in universal-character-name"
msgstr "'%c' der ikke er et hexadecimalt ciffer, optræder i universelt tegnnavn"

#: cpplex.c:1723
msgid "universal-character-name on EBCDIC target"
msgstr "universelt tegnnavn på EBCDIC-mål"

#: cpplex.c:1737
msgid "universal-character-name out of range"
msgstr "universelt tegnnavn uden for det gyldige interval"

#: cpplex.c:1791
#, fuzzy
msgid "the meaning of '\\a' is different in traditional C"
msgstr "betydningen af '\\a' skifter med -traditional"

#: cpplex.c:1798
#, c-format
msgid "non-ISO-standard escape sequence, '\\%c'"
msgstr "undvigesekvensen '\\%c' er ikke ISO-standard"

#: cpplex.c:1809
#, fuzzy
msgid "the meaning of '\\x' is different in traditional C"
msgstr "betydningen af '\\x' skifter med -traditional"

#: cpplex.c:1828 f/lex.c:585
msgid "\\x used with no following hex digits"
msgstr "\\x angivet uden efterfølgende hexadecimale cifre"

#: cpplex.c:1833
msgid "hex escape sequence out of range"
msgstr "den hexadecimale undvigesekvens er uden for det gyldige interval"

#: cpplex.c:1858
msgid "octal escape sequence out of range"
msgstr "den oktale undvigesekvens er uden for det gyldige interval"

#: cpplex.c:1874
#, c-format
msgid "unknown escape sequence '\\%c'"
msgstr "ukendt undvigesekvensen '\\%c'"

#: cpplex.c:1877
#, c-format
msgid "unknown escape sequence: '\\%03o'"
msgstr "ukendt undvigesekvensen '\\%03o'"

#: cpplex.c:1882
#, fuzzy
msgid "escape sequence out of range for its type"
msgstr "undvigesekvensen er uden for det gyldig interval for tegn"

#: cpplex.c:1973
msgid "empty character constant"
msgstr "tom tegnkonstant"

#: cpplex.c:1983
#, fuzzy
msgid "character constant too long for its type"
msgstr "tegnkonstanten er for lang"

#: cpplex.c:1986
msgid "multi-character character constant"
msgstr "flerbyte-tegnkonstant"

#: cpplib.c:225
#, c-format
msgid "extra tokens at end of #%s directive"
msgstr "ekstra symboler i slutningen af #%s-direktiv"

#: cpplib.c:315
#, c-format
msgid "#%s is a GCC extension"
msgstr "#%s er en GCC-udvidelse"

#: cpplib.c:327
msgid "suggest not using #elif in traditional C"
msgstr "foreslår undladelse af brug af #elif i traditionel C"

#: cpplib.c:330
#, c-format
msgid "traditional C ignores #%s with the # indented"
msgstr "traditionel C ignorerer #%s når '#' er indrykket"

#: cpplib.c:334
#, c-format
msgid "suggest hiding #%s from traditional C with an indented #"
msgstr "foreslår at skjule #%s fra traditionel C vha. indrykket '#'"

#: cpplib.c:358
msgid "embedding a directive within macro arguments is not portable"
msgstr ""

#: cpplib.c:378
msgid "style of line directive is a GCC extension"
msgstr "linjestilsdirektiv er en GCC-udvidelse"

#: cpplib.c:427
#, c-format
msgid "invalid preprocessing directive #%s"
msgstr "ugyldigt præprocessordirektiv #%s"

#: cpplib.c:499
msgid "\"defined\" cannot be used as a macro name"
msgstr "\"defined\" kan ikke bruges som makronavn"

#: cpplib.c:505
#, c-format
msgid "\"%s\" cannot be used as a macro name as it is an operator in C++"
msgstr "\"%s\" kan ikke bruges som et makronavn da det er en operator i C++"

#: cpplib.c:508
#, c-format
msgid "no macro name given in #%s directive"
msgstr "intet makronavn angivet i direktivet #%s"

#: cpplib.c:511
msgid "macro names must be identifiers"
msgstr "makronavne skal være kaldenavne"

#: cpplib.c:551
#, c-format
msgid "undefining \"%s\""
msgstr "glemmer definitionen af \"%s\""

#: cpplib.c:597
msgid "missing terminating > character"
msgstr "manglende afsluttende '>'-tegn"

#: cpplib.c:636
#, c-format
msgid "#%s expects \"FILENAME\" or <FILENAME>"
msgstr "#%s forventer \"FILNAVN\" eller <FILNAVN>"

#: cpplib.c:647
#, c-format
msgid "empty file name in #%s"
msgstr "tomt filnavn i #%s"

#: cpplib.c:666
msgid "#include_next in primary source file"
msgstr "#include_next i den primære kildekodefil"

#: cpplib.c:673
msgid "#import is obsolete, use an #ifndef wrapper in the header file"
msgstr "#import er forældet, brug en #ifndef-indpakning i inkluderingsfilen"

#: cpplib.c:681
msgid "#include nested too deeply"
msgstr "#include indlejret for dybt"

#: cpplib.c:738
#, c-format
msgid "invalid flag \"%s\" in line directive"
msgstr "ugyldigt flag \"%s\" i linjedirektiv"

#: cpplib.c:813
#, c-format
msgid "\"%s\" after #line is not a positive integer"
msgstr "\"%s\" efter #line er ikke et positivt heltal"

#: cpplib.c:819
msgid "line number out of range"
msgstr "linjenummer er uden for det gyldige interval"

#: cpplib.c:830 cpplib.c:901
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid filename"
msgstr "\"%s\" er ikke et ugyldigt filnavn"

#: cpplib.c:865
#, c-format
msgid "\"%s\" after # is not a positive integer"
msgstr "\"%s\" efter # er ikke et positivt heltal"

#: cpplib.c:972
msgid "invalid #ident directive"
msgstr "ugyldigt #ident-direktiv"

#: cpplib.c:1060
#, c-format
msgid "registering \"%s\" as both a pragma and a pragma namespace"
msgstr "registrerer \"%s\" som både et pragma og som et pragmanavnerum"

#: cpplib.c:1063
#, c-format
msgid "#pragma %s %s is already registered"
msgstr "#pragma %s %s er allerede registreret"

#: cpplib.c:1066
#, c-format
msgid "#pragma %s is already registered"
msgstr "#pragma %s er allerede registreret"

#: cpplib.c:1140
msgid "#pragma once is obsolete"
msgstr "'#pragma once' er forældet"

#: cpplib.c:1143
msgid "#pragma once in main file"
msgstr "'#pragma once' i hovedfil"

#: cpplib.c:1167
msgid "invalid #pragma GCC poison directive"
msgstr "ugyldigt #pragma GCC poison-direktiv"

#: cpplib.c:1176
#, c-format
msgid "poisoning existing macro \"%s\""
msgstr "forgifter eksisterende makro \"%s\""

#: cpplib.c:1198
msgid "#pragma system_header ignored outside include file"
msgstr "'#pragma system_header' ignoreret uden for inkluderingsfil"

#: cpplib.c:1223
#, c-format
msgid "cannot find source %s"
msgstr "kan ikke finde kilden %s"

#: cpplib.c:1227
#, c-format
msgid "current file is older than %s"
msgstr "aktuel fil er ældre end %s"

#: cpplib.c:1343
msgid "_Pragma takes a parenthesized string literal"
msgstr "_Pragma tager en strengkonstant med paranteser omkring"

#: cpplib.c:1426
msgid "#else without #if"
msgstr "#else uden #if"

#: cpplib.c:1431
msgid "#else after #else"
msgstr "#else efter #else"

#: cpplib.c:1433 cpplib.c:1467
msgid "the conditional began here"
msgstr "betingelsen begyndte her"

#: cpplib.c:1460
msgid "#elif without #if"
msgstr "#elif uden #if"

#: cpplib.c:1465
msgid "#elif after #else"
msgstr "#elif efter #else"

#: cpplib.c:1496
msgid "#endif without #if"
msgstr "#endif uden #if"

#: cpplib.c:1579
msgid "missing '(' after predicate"
msgstr "manglende '(' efter udsagn"

#: cpplib.c:1594
msgid "missing ')' to complete answer"
msgstr "manglende ')' til at fuldføre svar"

#: cpplib.c:1614
msgid "predicate's answer is empty"
msgstr "udsagnets svar et tomt"

#: cpplib.c:1644
msgid "assertion without predicate"
msgstr "postulat uden udsagn"

#: cpplib.c:1646
msgid "predicate must be an identifier"
msgstr "udsagn skal være et kaldenavn"

#: cpplib.c:1735
#, c-format
msgid "\"%s\" re-asserted"
msgstr "\"%s\" genpostuleret"

#: cpplib.c:1965
#, c-format
msgid "unterminated #%s"
msgstr "uafsluttet #%s"

#: cppmacro.c:94
#, fuzzy, c-format
msgid "macro \"%s\" is not used"
msgstr "\"%s\" er ikke defineret"

#: cppmacro.c:139 cppmacro.c:294
#, c-format
msgid "invalid built-in macro \"%s\""
msgstr "ugyldig indbygget makro \"%s\""

#: cppmacro.c:234
#, fuzzy
msgid "could not determine date and time"
msgstr "kunne ikke bestemme målnavn for afhængighedsfølgning"

#: cppmacro.c:407
msgid "invalid string literal, ignoring final '\\'"
msgstr "ugyldig strengkonstant, ignorerer afsluttende '\\'"

#: cppmacro.c:504
#, c-format
msgid "pasting \"%s\" and \"%s\" does not give a valid preprocessing token"
msgstr "indsættelse af \"%s\" og \"%s\" giver ikke et gyldigt præprocessorsymbol"

#: cppmacro.c:546
msgid "ISO C99 requires rest arguments to be used"
msgstr "ISO C99 påkræver at restparametrene skal bruges"

#: cppmacro.c:551
#, c-format
msgid "macro \"%s\" requires %u arguments, but only %u given"
msgstr "makroen \"%s\" kræver %u parametre, men modtager kun %u"

#: cppmacro.c:556
#, c-format
msgid "macro \"%s\" passed %u arguments, but takes just %u"
msgstr "makroen \"%s\" bliver viderebragt %u parametre, men tager kun mod %u"

#: cppmacro.c:669 cpptrad.c:774
#, c-format
msgid "unterminated argument list invoking macro \"%s\""
msgstr "uafsluttet parameterliste ved kald af makroen \"%s\""

#: cppmacro.c:776
#, c-format
msgid "function-like macro \"%s\" must be used with arguments in traditional C"
msgstr "funktionsagtig makro \"%s\" skal bruges med parametre i traditionel C"

#: cppmacro.c:1312
#, c-format
msgid "duplicate macro parameter \"%s\""
msgstr "makroparameternavnet \"%s\" optræder mere end én gang"

#: cppmacro.c:1349
#, c-format
msgid "\"%s\" may not appear in macro parameter list"
msgstr "\"%s\" må ikke optræde i makroparameterliste"

#: cppmacro.c:1357
msgid "macro parameters must be comma-separated"
msgstr "makroparametre skal være komma-adskilte"

#: cppmacro.c:1374
msgid "parameter name missing"
msgstr "parameternavn mangler"

#: cppmacro.c:1389
msgid "anonymous variadic macros were introduced in C99"
msgstr "anonyme makroer med vilkårligt antal parametre blev introduceret i C99"

#: cppmacro.c:1393
msgid "ISO C does not permit named variadic macros"
msgstr "ISO C tillader ikke navngivne makroer med vilkårligt antal parametre"

#: cppmacro.c:1402
msgid "missing ')' in macro parameter list"
msgstr "manglende ')' i makroparameterliste"

#: cppmacro.c:1470
msgid "ISO C requires whitespace after the macro name"
msgstr "ISO C påkræver mellemrum efter makronavnet"

#: cppmacro.c:1498
msgid "'#' is not followed by a macro parameter"
msgstr "'#' efterfølges ikke af en makroparameter"

#: cppmacro.c:1517
msgid "'##' cannot appear at either end of a macro expansion"
msgstr "'##' må ikke optræde ved nogen af enderne i en makrokrop"

#: cppmacro.c:1599
#, c-format
msgid "\"%s\" redefined"
msgstr "\"%s\" omdefineret"

#: cppmacro.c:1604
msgid "this is the location of the previous definition"
msgstr "den foregående definition er her"

#: cppmacro.c:1655
#, fuzzy, c-format
msgid "macro argument \"%s\" would be stringified in traditional C"
msgstr "makroparameteren \"%s\" ville blive gjort til en streng med -traditional"

#: cppmacro.c:1680
#, c-format
msgid "invalid hash type %d in cpp_macro_definition"
msgstr "ugyldig hashtype %d i cpp_macro_definition"

#: cppspec.c:131
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid option to the preprocessor"
msgstr "\"%s\" er ikke et gyldigt tilvalg til præprocessoren"

#: cppspec.c:155
msgid "too many input files"
msgstr "for mange inddatafiler"

#: cpptrad.c:841
#, fuzzy, c-format
msgid "detected recursion whilst expanding macro \"%s\""
msgstr "uafsluttet parameterliste ved kald af makroen \"%s\""

#: cse.c:7187
#, c-format
msgid ";; Processing block from %d to %d, %d sets.\n"
msgstr ";; Behandler blok fra %d til %d, %d mængder.\n"

#: diagnostic.c:700
msgid "((anonymous))"
msgstr "((anonym))"

#: diagnostic.c:914
#, c-format
msgid "%s: warnings being treated as errors\n"
msgstr "%s: advarsler bliver opfattet som fejl\n"

#: diagnostic.c:949
#, c-format
msgid "%s: %s: "
msgstr "%s: %s: "

#: diagnostic.c:1040
#, c-format
msgid "%s "
msgstr "%s "

#: diagnostic.c:1042
#, c-format
msgid " %s"
msgstr " %s"

#: diagnostic.c:1064
msgid "At top level:"
msgstr "Ved øverste niveau:"

#: diagnostic.c:1069
#, c-format
msgid "In member function `%s':"
msgstr "I medlemsfunktionen '%s':"

#: diagnostic.c:1073
#, c-format
msgid "In function `%s':"
msgstr "I funktionen '%s':"

#: diagnostic.c:1161
msgid "compilation terminated.\n"
msgstr "oversættelse afsluttede.\n"

#: diagnostic.c:1179
#, c-format
msgid "%s:%d: confused by earlier errors, bailing out\n"
msgstr "%s:%d: forvirret af tidligere fejl, opgiver ævred\n"

#: diagnostic.c:1194 diagnostic.c:1302
#, c-format
msgid ""
"Please submit a full bug report,\n"
"with preprocessed source if appropriate.\n"
"See %s for instructions.\n"
msgstr ""
"Indsend venligst en komplet fejlrapport med\n"
"præprocesseret kildekode om nødvendigt.\n"
"Se %s for instruktioner.\n"

#: diagnostic.c:1300
msgid "Internal compiler error: Error reporting routines re-entered.\n"
msgstr "Intern oversætterfejl: fejlrapporteringsrutiner blev kaldt igen.\n"

#: diagnostic.c:1362
#, fuzzy, c-format
msgid "in %s, at %s:%d"
msgstr "afbrudt i %s ved %s:%d"

#: diagnostic.c:1383
#, c-format
msgid "In file included from %s:%d"
msgstr "I filen inkluderet af %s:%d"

# kommer til at stå neden unden ovenstående, derfor "af"
#: diagnostic.c:1386
#, c-format
msgid ""
",\n"
"         from %s:%d"
msgstr ""
",\n"
"          af %s:%d"

#: diagnostic.c:1387
msgid ":\n"
msgstr ":\n"

#: diagnostic.c:1431 diagnostic.c:1448
#, c-format
msgid "`%s' is deprecated (declared at %s:%d)"
msgstr "'%s' er forældet (erklæret ved %s:%d)"

#: diagnostic.c:1451
#, c-format
msgid "`%s' is deprecated"
msgstr "'%s' er forældet"

#: diagnostic.c:1454
#, c-format
msgid "type is deprecated (declared at %s:%d)"
msgstr "type er forældet (erklæret ved %s:%d)"

#: diagnostic.c:1457
msgid "type is deprecated"
msgstr "type er forældet"

#: dominance.c:728
#, c-format
msgid "dominator of %d should be %d, not %d"
msgstr ""

#: dwarf2out.c:3124
#, c-format
msgid "DW_LOC_OP %s not implemented\n"
msgstr "DW_LOC_OP %s understøttes ikke\n"

#: dwarfout.c:2066
#, fuzzy, c-format
msgid "internal regno botch: `%s' has regno = %d\n"
msgstr "internt regno-problem: regno = %d\n"

#: dwarfout.c:6181
msgid "support for the DWARF1 debugging format is deprecated"
msgstr ""

#: dwarfout.c:6278
msgid "can't get current directory"
msgstr "kan ikke få fat i det aktuelle katalog"

#: emit-rtl.c:1151
msgid "can't access real part of complex value in hard register"
msgstr "kan ikke tilgå den reelle del af komplekst tal i et hardwareregister"

#: emit-rtl.c:1173
msgid "can't access imaginary part of complex value in hard register"
msgstr "kan ikke tilgå den imaginære del af komplekst tal i et hardwareregister"

#: emit-rtl.c:3418
msgid "ICE: emit_insn used where emit_jump_insn needed:\n"
msgstr "ICE: emit_insn brugt hvor emit_jump_insn behøves:\n"

#: errors.c:136
#, c-format
msgid "abort in %s, at %s:%d"
msgstr "afbrudt i %s ved %s:%d"

#: except.c:371
msgid "exception handling disabled, use -fexceptions to enable"
msgstr "håndtering af undtagelser er slået fra, angiv -fexceptions for at slå dem til"

#: except.c:2969
msgid "argument of `__builtin_eh_return_regno' must be constant"
msgstr "parameteren til '__builtin_eh_return_regno' skal være konstant"

#: except.c:3090 except.c:3112
msgid "__builtin_eh_return not supported on this target"
msgstr "__builtin_eh_return understøttes ikke på målarkitekturen"

#: explow.c:1398
msgid "stack limits not supported on this target"
msgstr "stakgrænser understøttes ikke på målarkitekturen"

#: expr.c:3323
msgid "function using short complex types cannot be inline"
msgstr "funktioner der benytter short complex-typer, kan ikke indbygges"

#: expr.c:6197 expr.c:6206 expr.c:6215 expr.c:6220 expr.c:6522 expr.c:6538
msgid "unsupported wide integer operation"
msgstr "bred heltalsoperation understøttes ikke"

#: expr.c:6587
#, c-format
msgid "prior parameter's size depends on `%s'"
msgstr "foregående parameters størrelse afhænger af '%s'"

#: expr.c:6932
msgid "returned value in block_exit_expr"
msgstr "returnerede værdi i block_exit_expr"

#: final.c:1342
msgid "negative insn length"
msgstr "negativ instruktionslængde"

#: final.c:2793
msgid "could not split insn"
msgstr "kunne ikke dele instruktion"

#: final.c:3141
msgid "invalid `asm': "
msgstr "ugyldig 'asm': "

#: final.c:3328
msgid "nested assembly dialect alternatives"
msgstr "indlejrede alternativer for maskinkodedialekter"

#: final.c:3345 final.c:3357
msgid "unterminated assembly dialect alternative"
msgstr "uafsluttet alternativ for maskinkodedialekt"

#: final.c:3401
#, c-format
msgid "operand number missing after %%-letter"
msgstr "operandtal mangler efter %%-letter"

#: final.c:3404 final.c:3443
msgid "operand number out of range"
msgstr "operandtal er uden for det gyldige interval"

#: final.c:3462
#, c-format
msgid "invalid %%-code"
msgstr "ugyldig %%-kode"

#: final.c:3493
#, c-format
msgid "`%%l' operand isn't a label"
msgstr "'%%l'-operand er ikke en etiket"

#. We can't handle floating point constants;
#. PRINT_OPERAND must handle them.
#: final.c:3600 vmsdbgout.c:466 config/i386/i386.c:6104
#: config/pdp11/pdp11.c:1573
msgid "floating constant misused"
msgstr "kommatalskonstant misbrugt"

#: final.c:3656 vmsdbgout.c:523 config/i386/i386.c:6182
#: config/pdp11/pdp11.c:1620
msgid "invalid expression as operand"
msgstr "ugyldigt udtryk som operand"

#: flow.c:352
msgid "function might be possible candidate for attribute `noreturn'"
msgstr "funktion er muligvis en kandidat til egenskaben 'noreturn'"

#: flow.c:357
msgid "`noreturn' function does return"
msgstr "funktion med egenskaben 'noreturn' returnerer"

# RETMIG: dette må kunne gøres bedre
#: flow.c:378
msgid "control reaches end of non-void function"
msgstr "kontrol når til slutningen af ikke-void funktion"

#: flow.c:1641
msgid "Attempt to delete prologue/epilogue insn:"
msgstr "forsøg på at slette indledende/afsluttende instruktion:"

#: fold-const.c:2545 fold-const.c:2558
#, c-format
msgid "comparison is always %d due to width of bit-field"
msgstr "sammenligning er altid %d på grund af den begrænsede rækkevidde af bitfeltet"

#: fold-const.c:3752 fold-const.c:3769
#, c-format
msgid "comparison is always %d"
msgstr "sammenligning er altid %d"

# RETMIG: det giver ikke mening
#: fold-const.c:3900
msgid "`or' of unmatched not-equal tests is always 1"
msgstr "'or' af uafbalancerede sammenligninger med forskellig fra er altid 1"

#: fold-const.c:3905
msgid "`and' of mutually exclusive equal-tests is always 0"
msgstr "'and' af udtryk der hver for sig udelukker hinanden, er altid 0"

#: function.c:881 varasm.c:1503
#, c-format
msgid "size of variable `%s' is too large"
msgstr "størrelsen af variablen '%s' er for stor"

#: function.c:5470
#, c-format
msgid "`%s' might be used uninitialized in this function"
msgstr "'%s' bliver måske brugt uden at have en startværdi i denne funktion"

#: function.c:5477
#, c-format
msgid "variable `%s' might be clobbered by `longjmp' or `vfork'"
msgstr "variablen '%s' bliver måske overskrevet af 'longjmp' eller 'vfork'"

#: function.c:5496
#, c-format
msgid "argument `%s' might be clobbered by `longjmp' or `vfork'"
msgstr "parameteren '%s' bliver måske overskrevet af 'longjmp' eller 'vfork'"

#: function.c:6363
msgid "function returns an aggregate"
msgstr "funktion returnerer en værdi af en sammensat type"

#: function.c:6868
#, c-format
msgid "unused parameter `%s'"
msgstr "ubenyttet parameter '%s'"

#: gcc.c:1126
#, c-format
msgid "ambiguous abbreviation %s"
msgstr "tvetydig forkortelse %s"

#: gcc.c:1153
#, c-format
msgid "incomplete `%s' option"
msgstr "ufuldstændigt tilvalg '%s'"

#: gcc.c:1164
#, c-format
msgid "missing argument to `%s' option"
msgstr "der mangler en parameter til tilvalget '%s'"

#: gcc.c:1177
#, c-format
msgid "extraneous argument to `%s' option"
msgstr "der er en parameter for meget til tilvalget '%s'"

#: gcc.c:1505
msgid "Using built-in specs.\n"
msgstr "Benytter indbyggede specifikationer.\n"

#: gcc.c:1683
#, c-format
msgid ""
"Setting spec %s to '%s'\n"
"\n"
msgstr ""
"Sætter specifikation %s til '%s'\n"
"\n"

#: gcc.c:1790
#, c-format
msgid "Reading specs from %s\n"
msgstr "Læser specifikationer fra %s\n"

#: gcc.c:1888 gcc.c:1907
#, c-format
msgid "specs %%include syntax malformed after %ld characters"
msgstr "%%include-syntaks i specifikationer misdannet efter %ld tegn"

#: gcc.c:1915
#, c-format
msgid "could not find specs file %s\n"
msgstr "kunne ikke finde specifikationsfilen %s\n"

#: gcc.c:1932 gcc.c:1940 gcc.c:1949 gcc.c:1958
#, c-format
msgid "specs %%rename syntax malformed after %ld characters"
msgstr "%%rename-syntaks i specifikationer misdannet efter %ld tegn"

#: gcc.c:1967
#, c-format
msgid "specs %s spec was not found to be renamed"
msgstr "%s-specifikation i specifikationer kunne ikke findes til omdøbelse"

#: gcc.c:1974
#, c-format
msgid "%s: attempt to rename spec '%s' to already defined spec '%s'"
msgstr ""

#: gcc.c:1979
#, c-format
msgid "rename spec %s to %s\n"
msgstr "omdøb specifikation %s til %s\n"

#: gcc.c:1981
#, c-format
msgid ""
"spec is '%s'\n"
"\n"
msgstr ""
"specifikation er '%s'\n"
"\n"

#: gcc.c:1994
#, c-format
msgid "specs unknown %% command after %ld characters"
msgstr "ukendt %%-kommando i specifikationer efter %ld tegn"

#: gcc.c:2005 gcc.c:2018
#, c-format
msgid "specs file malformed after %ld characters"
msgstr "specifikationsfil misdannet efter %ld tegn"

#: gcc.c:2072
msgid "spec file has no spec for linking"
msgstr "specifikationsfil har ingen specifikation til sammenkædning"

#: gcc.c:2570
msgid "-pipe not supported"
msgstr "-pipe understøttes ikke"

#: gcc.c:2625
msgid ""
"\n"
"Go ahead? (y or n) "
msgstr ""
"\n"
"Fortsæt, ja (y) eller nej (n)?"

#: gcc.c:2751
#, c-format
msgid ""
"Internal error: %s (program %s)\n"
"Please submit a full bug report.\n"
"See %s for instructions."
msgstr ""
"Intern fejl: %s (programmet %s)\n"
"Indsend venligst en komplet fejlrapport.\n"
"Se %s for instruktioner."

#: gcc.c:2769
#, c-format
msgid "# %s %.2f %.2f\n"
msgstr "# %s %.2f %.2f\n"

#: gcc.c:2899
#, c-format
msgid "Usage: %s [options] file...\n"
msgstr "Brug: %s [tilvalg] fil...\n"

#: gcc.c:2900
msgid "Options:\n"
msgstr "Tilvalg:\n"

#: gcc.c:2902
msgid " -pass-exit-codes     Exit with highest error code from a phase\n"
msgstr " -pass-exit-codes     Afslut med den højeste fejlkode fra en fase\n"

#: gcc.c:2903
msgid " --help          Display this information\n"
msgstr " --help          Vis disse oplysninger\n"

#: gcc.c:2904
msgid " --target-help      Display target specific command line options\n"
msgstr " --target-help      Vis målspecifikke kommandolinjetilvalg\n"

#: gcc.c:2906
msgid " (Use '-v --help' to display command line options of sub-processes)\n"
msgstr " (benyt '-v --help' for at vise kommandolinjetilvalg for underprocesser)\n"

#: gcc.c:2907
msgid " -dumpspecs        Display all of the built in spec strings\n"
msgstr " -dumpspecs        Vis alle de indbyggede specifikationsstrenge\n"

#: gcc.c:2908
msgid " -dumpversion       Display the version of the compiler\n"
msgstr " -dumpversion       Vis versionsnummeret af oversætteren\n"

#: gcc.c:2909
msgid " -dumpmachine       Display the compiler's target processor\n"
msgstr " -dumpmachine       Vis oversætterens målprocessor\n"

#: gcc.c:2910
msgid " -print-search-dirs    Display the directories in the compiler's search path\n"
msgstr " -print-search-dirs    Vis katalogerne i oversætterens søgesti\n"

#: gcc.c:2911
msgid " -print-libgcc-file-name Display the name of the compiler's companion library\n"
msgstr " -print-libgcc-file-name Vis navnet på oversætterens tilhørende bibliotek\n"

#: gcc.c:2912
msgid " -print-file-name=<lib>  Display the full path to library <lib>\n"
msgstr " -print-file-name=<bibl> Vis den komplette sti til biblioteket <bibl>\n"

#: gcc.c:2913
msgid " -print-prog-name=<prog> Display the full path to compiler component <prog>\n"
msgstr " -print-prog-name=<prog> Vis den komplette sti til oversætterkomponenten <prog>\n"

#: gcc.c:2914
msgid " -print-multi-directory  Display the root directory for versions of libgcc\n"
msgstr " -print-multi-directory  Vis rodkataloget for versioner af libgcc\n"

#: gcc.c:2915
msgid ""
" -print-multi-lib     Display the mapping between command line options and\n"
"              multiple library search directories\n"
msgstr ""
" -print-multi-lib     Vis afbildningen mellem kommandolinjetilvalg og\n"
"              flere bibliotekssøgekataloger\n"

#: gcc.c:2918
#, fuzzy
msgid " -print-multi-os-directory Display the relative path to OS libraries\n"
msgstr " -print-multi-directory  Vis rodkataloget for versioner af libgcc\n"

#: gcc.c:2919
msgid " -Wa,<options>      Pass comma-separated <options> on to the assembler\n"
msgstr " -Wa,<tilvalg>      Videregiv komma-adskilte <tilvalg> til maskinkodeoversætteren\n"

#: gcc.c:2920
msgid " -Wp,<options>      Pass comma-separated <options> on to the preprocessor\n"
msgstr " -Wp,<tilvalg>      Videregiv komma-adskilte <tilvalg> til præprocessoren\n"

#: gcc.c:2921
msgid " -Wl,<options>      Pass comma-separated <options> on to the linker\n"
msgstr " -Wl,<tilvalg>      Videregiv komma-adskilte <tilvalg> til sammenkæderen\n"

#: gcc.c:2922
msgid " -Xlinker <arg>      Pass <arg> on to the linker\n"
msgstr " -Xlinker <para>     Videregiv <para> til sammenkæderen\n"

#: gcc.c:2923
msgid " -save-temps       Do not delete intermediate files\n"
msgstr " -save-temps       Slet ikke midlertidige filer\n"

#: gcc.c:2924
msgid " -pipe          Use pipes rather than intermediate files\n"
msgstr " -pipe          Brug datakanaler i stedet for midlertidige filer\n"

#: gcc.c:2925
msgid " -time          Time the execution of each subprocess\n"
msgstr " -time          Tag tid på udførslen af hver underproces\n"

#: gcc.c:2926
msgid " -specs=<file>      Override built-in specs with the contents of <file>\n"
msgstr " -specs=<fil>       Overskriv indbyggede specifikationer med indholdet af <fil>\n"

#: gcc.c:2927
msgid " -std=<standard>     Assume that the input sources are for <standard>\n"
msgstr " -std=<standard>     Antag at inddatakildekoden er skrevet til <standard>\n"

#: gcc.c:2928
msgid " -B <directory>      Add <directory> to the compiler's search paths\n"
msgstr " -B <katalog>       Tilføj katalog til oversætterens søgestier\n"

#: gcc.c:2929
msgid " -b <machine>       Run gcc for target <machine>, if installed\n"
msgstr " -b <maskine>       Kør GCC til målet <maskine>, hvis installeret\n"

#: gcc.c:2930
msgid " -V <version>       Run gcc version number <version>, if installed\n"
msgstr " -V <version>       Kør GCC med versionsnummeret <version>, hvis installeret\n"

#: gcc.c:2931
msgid " -v            Display the programs invoked by the compiler\n"
msgstr " -v            Vis de programmer der startes af oversætteren\n"

#: gcc.c:2932
msgid " -###           Like -v but options quoted and commands not executed\n"
msgstr ""
" -###           Som '-v', men tilvalg anbringes i anførselstegn\n"
"              og kommandoerne udføres ikke\n"

#: gcc.c:2933
msgid " -E            Preprocess only; do not compile, assemble or link\n"
msgstr " -E            Forbehandl kun; oversæt og sammenkæd ikke\n"

#: gcc.c:2934
msgid " -S            Compile only; do not assemble or link\n"
msgstr " -S            Oversæt kun; maskinekodeoversæt og sammenkæd ikke\n"

#: gcc.c:2935
msgid " -c            Compile and assemble, but do not link\n"
msgstr " -c            Oversæt, også til maskinkode, men sammenkæd ikke\n"

#: gcc.c:2936
msgid " -o <file>        Place the output into <file>\n"
msgstr " -o <fil>         Anbring uddataene i <fil>\n"

#: gcc.c:2937
msgid ""
" -x <language>      Specify the language of the following input files\n"
"              Permissable languages include: c c++ assembler none\n"
"              'none' means revert to the default behavior of\n"
"              guessing the language based on the file's extension\n"
msgstr ""
" -x <sprog>        Angiv sproget for de følgende inddatafiler.\n"
"              Tilladte sprog inkluderer: c c++ assembler none\n"
"              'none' betyder at standardopførslen med at gætte\n"
"              sproget på filendelsen, udføres\n"

#: gcc.c:2944
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Options starting with -g, -f, -m, -O, -W, or --param are automatically\n"
" passed on to the various sub-processes invoked by %s. In order to pass\n"
" other options on to these processes the -W<letter> options must be used.\n"
msgstr ""
"\n"
"Tilvalg der begynder med -g, -f, -m, -O, -W eller --param bliver automatisk\n"
" givet videre til de forskellige underprocesser som %s starter. For at\n"
" videregive andre indstillinger til disse processer kan tilvalg på formen\n"
" '-W<bogstav>' bruges.\n"

#: gcc.c:3079
#, fuzzy, c-format
msgid "`-%c' option must have argument"
msgstr "'-param'-tilvalg mangler parameter"

#: gcc.c:3101
#, c-format
msgid "couldn't run `%s': %s"
msgstr ""

#. translate_options () has turned --version into -fversion.
#: gcc.c:3278
#, c-format
msgid "%s (GCC) %s\n"
msgstr "%s (GCC) %s\n"

#: gcc.c:3279
msgid "Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.\n"
msgstr "Copyright © 2002 Free Software Foundation, Inc.\n"

#: gcc.c:3281 gcov.c:364
msgid ""
"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
"\n"
msgstr ""
"Dette er et frit program; se kildekoden for kopieringsbetingelser. Der er\n"
"INGEN garanti; ikke engang for SALGBARHED eller BRUGBARHED TIL NOGET FORMÅL.\n"

#: gcc.c:3382
msgid "argument to `-Xlinker' is missing"
msgstr "der mangler en parameter til '-Xlinker'"

#: gcc.c:3390
msgid "argument to `-l' is missing"
msgstr "der mangler en parameter til '-l'"

#: gcc.c:3407
msgid "argument to `-specs' is missing"
msgstr "der mangler en parameter til '-specs'"

#: gcc.c:3422
msgid "argument to `-specs=' is missing"
msgstr "der mangler en parameter til '-specs='"

#: gcc.c:3452
#, c-format
msgid "`-%c' must come at the start of the command line"
msgstr ""

#: gcc.c:3461
msgid "argument to `-B' is missing"
msgstr "der mangler en parameter til '-B'"

#: gcc.c:3634
msgid "cannot specify -o with -c or -S and multiple compilations"
msgstr "kan ikke angive -o med -c eller -S og flere oversættelser"

#: gcc.c:3807
msgid "warning: -pipe ignored because -save-temps specified"
msgstr "advarsel: -pipe ignoreret fordi -save-temps er angivet"

#: gcc.c:3811
msgid "warning: -pipe ignored because -time specified"
msgstr "advarsel: -pipe ignoreret fordi -time er angivet"

#: gcc.c:3823
msgid "argument to `-x' is missing"
msgstr "der mangler en parameter til '-x'"

#: gcc.c:3851
#, c-format
msgid "argument to `-%s' is missing"
msgstr "der mangler en parameter til '-%s'"

#: gcc.c:3912
#, c-format
msgid "warning: `-x %s' after last input file has no effect"
msgstr "advarsel: '-x %s' efter den sidste inddatafil har ingen effekt"

#: gcc.c:4257
msgid "invalid specification! Bug in cc"
msgstr "ugyldig specifikation! Fejl i cc."

#: gcc.c:4411
#, c-format
msgid "%s\n"
msgstr "%s\n"

#. Catch the case where a spec string contains something like
#. '%{foo:%*}'. ie there is no * in the pattern on the left
#. hand side of the :.
#: gcc.c:4971
#, c-format
msgid "spec failure: '%%*' has not been initialized by pattern match"
msgstr "specifikationsfejl: '%%*' er ikke blevet klargjort af mønstersøgning"

#: gcc.c:4980
#, c-format
msgid "warning: use of obsolete %%[ operator in specs"
msgstr "advarsel: forældet '%%['-operator benyttet i specifikationer"

#: gcc.c:4998
#, c-format
msgid "Processing spec %c%s%c, which is '%s'\n"
msgstr "Behandler specifikation %c%s%c, som er '%s'\n"

#: gcc.c:5123
#, c-format
msgid "spec failure: unrecognized spec option '%c'"
msgstr "specifikationsfejl: ukendt specifikationstilvalg '%c'"

#: gcc.c:5204
#, fuzzy, c-format
msgid "unknown spec function `%s'"
msgstr "I funktionen '%s':"

#: gcc.c:5223
#, fuzzy, c-format
msgid "error in args to spec function `%s'"
msgstr "for mange parametre til funktionen '%s'"

#: gcc.c:5272
#, fuzzy
msgid "malformed spec function name"
msgstr "typetildelingen angiver en funktionstype"

#. )
#: gcc.c:5275
#, fuzzy
msgid "no arguments for spec function"
msgstr "for få parametre til funktionen"

#: gcc.c:5294
msgid "malformed spec function arguments"
msgstr ""

#: gcc.c:5402
msgid "mismatched braces in specs"
msgstr "uafbalancerede krøllede paranteser i specifikationer"

#: gcc.c:6097
#, c-format
msgid "unrecognized option `-%s'"
msgstr "ukendt tilvalg '-%s'"

#: gcc.c:6103
#, c-format
msgid "install: %s%s\n"
msgstr "installering: %s%s\n"

#: gcc.c:6104
#, c-format
msgid "programs: %s\n"
msgstr "programmer: %s\n"

#: gcc.c:6105
#, c-format
msgid "libraries: %s\n"
msgstr "biblioteker: %s\n"

#: gcc.c:6162
msgid ""
"\n"
"For bug reporting instructions, please see:\n"
msgstr ""
"\n"
"For fejlrapporteringsinstruktioner, se:\n"

#: gcc.c:6178
#, c-format
msgid "Configured with: %s\n"
msgstr "Konfigureret med: %s\n"

#: gcc.c:6192
#, c-format
msgid "Thread model: %s\n"
msgstr "Trådmodel: %s\n"

#: gcc.c:6203
#, c-format
msgid "gcc version %s\n"
msgstr "GCC version %s\n"

#: gcc.c:6205
#, c-format
msgid "gcc driver version %s executing gcc version %s\n"
msgstr "GCC-styringsprogram version %s kører GCCc version %s\n"

#: gcc.c:6213
msgid "no input files"
msgstr "ingen inddatafiler"

#: gcc.c:6251
#, c-format
msgid "%s: %s compiler not installed on this system"
msgstr "%s: %s-oversætter ikke installeret på dette system"

#: gcc.c:6326
#, c-format
msgid "%s: linker input file unused because linking not done"
msgstr "%s: sammenkæderinddatafil ikke benyttet eftersom sammenkædning ikke blev foretaget"

#: gcc.c:6369
#, c-format
msgid "language %s not recognized"
msgstr "sproget %s ikke genkendt"

#: gcc.c:6472
msgid "internal gcc abort"
msgstr "intern GCC-afbrydelse"

#: gcov.c:325
msgid "Internal gcov abort.\n"
msgstr "Intern gcov afbrydelse.\n"

#: gcov.c:338
msgid ""
"Usage: gcov [OPTION]... SOURCEFILE\n"
"\n"
msgstr ""
"Brug: gcov [TILVALG]... KILDEFIL\n"
"\n"

#: gcov.c:339
msgid ""
"Print code coverage information.\n"
"\n"
msgstr ""
"Udskriv kodedækningsoplysninger.\n"
"\n"

#: gcov.c:340
msgid " -h, --help           Print this help, then exit\n"
msgstr " -h, --help           Udskriv denne hjælp og afslut\n"

#: gcov.c:341
msgid " -v, --version          Print version number, then exit\n"
msgstr " -v, --version          Udskriv versionsnummeret og afslut\n"

#: gcov.c:342
msgid " -b, --branch-probabilities   Include branch probabilities in output\n"
msgstr " -b, --branch-probabilities   Medtag forgreningssandsynligheder i uddata\n"

#: gcov.c:343
msgid ""
" -c, --branch-counts       Given counts of branches taken\n"
"                  rather than percentages\n"
msgstr " -c, --branch-counts       Antal forgreninger taget i stedet for procenter\n"

#: gcov.c:345
msgid " -n, --no-output         Do not create an output file\n"
msgstr " -n, --no-output         Opret ikke en uddatafil\n"

#: gcov.c:346
msgid ""
" -l, --long-file-names      Use long output file names for included\n"
"                  source files\n"
msgstr " -l, --long-file-names      Brug lange filnavne til inkluderede kildefiler\n"

#: gcov.c:348
msgid " -f, --function-summaries    Output summaries for each function\n"
msgstr " -f, --function-summaries    Udskriv sammendrag for hver funktion\n"

#: gcov.c:349
#, fuzzy
msgid " -o, --object-directory DIR|FILE Search for object files in DIR or called FILE\n"
msgstr " -o, --object-directory OBJKAT  Søg efter objektfiler i OBJKAT\n"

#: gcov.c:350
msgid " -p, --preserve-paths      Preserve all pathname components\n"
msgstr ""

#: gcov.c:351
#, c-format
msgid ""
"\n"
"For bug reporting instructions, please see:\n"
"%s.\n"
msgstr ""
"\n"
"For fejlrapporteringsinstruktioner, se:\n"
"%s.\n"

#: gcov.c:361
#, c-format
msgid "gcov (GCC) %s\n"
msgstr "gcov (GCC) %s\n"

#: gcov.c:362
msgid "Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.\n"
msgstr "Copyright © 2001 Free Software Foundation, Inc.\n"

#: gcov.c:500
#, c-format
msgid "Could not open basic block file %s.\n"
msgstr "Kunne ikke åbne basisblokfilen %s.\n"

#: gcov.c:507
#, c-format
msgid "Could not open program flow graph file %s.\n"
msgstr "Kunne ikke åbne programstrømsgraffilen %s.\n"

#: gcov.c:524
#, c-format
msgid "Could not open data file %s.\n"
msgstr "Kunne ikke åbne datafilen %s.\n"

#: gcov.c:525
msgid "Assuming that all execution counts are zero.\n"
msgstr "Antager at alle kørselstællere er nul.\n"

#: gcov.c:534
#, c-format
msgid "No executable code associated with file %s.\n"
msgstr "Ingen kørbar kode associeret med filen %s.\n"

#: gcov.c:1186
#, fuzzy, c-format
msgid "%s of %d lines executed in %s %s\n"
msgstr "%6.2f%% af %d kildekodelinjer udført i filen %s\n"

#: gcov.c:1191
#, fuzzy, c-format
msgid "No executable lines in %s %s\n"
msgstr "Ingen kørbare kildekodelinjer i filen %s\n"

#: gcov.c:1198
#, fuzzy, c-format
msgid "%s of %d branches executed in %s %s\n"
msgstr "%6.2f%% af %d forgreninger udført i filen %s\n"

#: gcov.c:1203
#, fuzzy, c-format
msgid "%s of %d branches taken at least once in %s %s\n"
msgstr "%6.2f%% af %d forgreninger valgt mindst én gang i filen %s\n"

#: gcov.c:1209
#, fuzzy, c-format
msgid "No branches in %s %s\n"
msgstr "Ingen forgreninger i filen %s\n"

#: gcov.c:1211
#, fuzzy, c-format
msgid "%s of %d calls executed in %s %s\n"
msgstr "%6.2f%% af %d kald udført i filen %s\n"

#: gcov.c:1216
#, fuzzy, c-format
msgid "No calls in %s %s\n"
msgstr "Ingen kald i filen %s\n"

#: gcov.c:1351
#, c-format
msgid "didn't use all bb entries of graph, function %s\n"
msgstr "brugte ikke alle grafens basisblokelementer, funktion %s\n"

#: gcov.c:1353
#, c-format
msgid "block_num = %ld, num_blocks = %d\n"
msgstr "block_num = %ld, num_blocks = %d\n"

#: gcov.c:1367
#, c-format
msgid "ERROR: unexpected line number %ld\n"
msgstr ""

#: gcov.c:1383
#, fuzzy, c-format
msgid "ERROR: too many basic blocks in function %s\n"
msgstr "Fejl: for mange basisblokke i .bb-filen %s\n"

#: gcov.c:1398
#, fuzzy, c-format
msgid "ERROR: out of range line number in function %s\n"
msgstr "Ingen kørbare kildekodelinjer i funktionen %s\n"

#: gcov.c:1470
#, c-format
msgid "Could not open source file %s.\n"
msgstr "Kunne ikke åbne kildefilen %s.\n"

#: gcov.c:1480
#, fuzzy, c-format
msgid "Warning: source file %s is newer than %s\n"
msgstr "aktuel fil er ældre end %s"

#: gcov.c:1510
#, c-format
msgid "Unexpected EOF while reading source file %s.\n"
msgstr "Stødt på slutningen af kildefilen %s tidligere end forventet.\n"

#: gcov.c:1532
#, fuzzy, c-format
msgid "call  %2d never executed\n"
msgstr "kald %d aldrig udført\n"

#: gcov.c:1535
#, fuzzy, c-format
msgid "call  %2d returns %s\n"
msgstr "kald %d returnerer = %s\n"

#: gcov.c:1543
#, fuzzy, c-format
msgid "branch %2d never executed\n"
msgstr "forgrening %d aldrig udført\n"

#: gcov.c:1546
#, fuzzy, c-format
msgid "branch %2d taken %s\n"
msgstr "forgrening %d valgt = %s\n"

#: gcov.c:1610
#, c-format
msgid "Creating %s.\n"
msgstr "Opretter %s.\n"

#: gcov.c:1613
#, fuzzy, c-format
msgid "Error writing output file %s.\n"
msgstr "fejl ved skrivning til %s"

#: gcov.c:1618
#, c-format
msgid "Could not open output file %s.\n"
msgstr "Kunne ikke åbne uddatafilen %s.\n"

#: gcse.c:761
#, c-format
msgid "GCSE disabled: %d > 1000 basic blocks and %d >= 20 edges/basic block"
msgstr "GCSE deaktiveret: %d > 1000 basisblokke og %d >= 20 kanter/basisblok"

#: gcse.c:773
#, c-format
msgid "GCSE disabled: %d basic blocks and %d registers"
msgstr "GCSE deaktiveret: %d basisblokke og %d registre"

#: genautomata.c:1490
#, c-format
msgid "Name `%s' contains quotes"
msgstr ""

#: genautomata.c:1621
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid string `%s' in define_cpu_unit"
msgstr "ugyldig punktuering '%c' i begrænsning"

#: genautomata.c:1650
#, c-format
msgid "invalid string `%s' in define_query_cpu_unit"
msgstr ""

#: genautomata.c:1682 genautomata.c:1685
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid string `%s' in define_bypass"
msgstr "ugyldig brug af en type '%s %s' der ikke er defineret"

#: genautomata.c:1720
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid first string `%s' in exclusion_set"
msgstr "ugyldig punktuering '%c' i begrænsning"

#: genautomata.c:1724
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid second string `%s' in exclusion_set"
msgstr "ugyldig punktuering '%c' i begrænsning"

#: genautomata.c:1760
#, c-format
msgid "invalid first string `%s' in presence_set"
msgstr ""

#: genautomata.c:1764
#, c-format
msgid "invalid second string `%s' in presence_set"
msgstr ""

#: genautomata.c:1800
#, c-format
msgid "invalid first string `%s' in absence_set"
msgstr ""

#: genautomata.c:1804
#, c-format
msgid "invalid second string `%s' in absence_set"
msgstr ""

#: genautomata.c:1837
#, c-format
msgid "invalid string `%s' in define_automaton"
msgstr ""

#: genautomata.c:1868
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid option `%s' in automata_option"
msgstr "ugyldig punktuering '%c' i begrænsning"

#: genautomata.c:1890
#, fuzzy, c-format
msgid "garbage after ) in reservation `%s'"
msgstr "ragelse i slutningen af #%s"

#: genautomata.c:1921 genautomata.c:1954 genautomata.c:1981
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid `%s' in reservation `%s'"
msgstr "ugyldig omerklæring af '%D'"

#: genautomata.c:1932
#, c-format
msgid "repetition `%s' <= 1 in reservation `%s'"
msgstr ""

#: genautomata.c:2425
#, c-format
msgid "unit `%s' in exclusion is not declared"
msgstr ""

#: genautomata.c:2427
#, c-format
msgid "`%s' in exclusion is not unit"
msgstr ""

#: genautomata.c:2465
#, fuzzy, c-format
msgid "unit `%s' excludes itself"
msgstr "bredden af '%s' overstiger typen"

#: genautomata.c:2473
#, c-format
msgid "units `%s' and `%s' in exclusion set belong to different automata"
msgstr ""

#: genautomata.c:2603 genautomata.c:2609
#, c-format
msgid "unit `%s' excludes and requires presence of `%s'"
msgstr ""

#: genautomata.c:2623 genautomata.c:2629
#, c-format
msgid "unit `%s' requires absence and presence of `%s'"
msgstr ""

#: genautomata.c:2692 genautomata.c:2695
#, fuzzy, c-format
msgid "repeated declaration of automaton `%s'"
msgstr "mere end én erklæring af klassemetoden '%s'"

#: genautomata.c:2711
#, c-format
msgid "define_insn_reservation `%s' has negative latency time"
msgstr ""

#: genautomata.c:2717
#, fuzzy, c-format
msgid "`%s' is already used as insn reservation name"
msgstr "'%D' er allerede erklæret i dette navnerum"

#: genautomata.c:2723
#, c-format
msgid "define_bypass `%s - %s' has negative latency time"
msgstr ""

#: genautomata.c:2737
#, fuzzy, c-format
msgid "automaton `%s' is not declared"
msgstr "'%D' ikke erklæret"

#: genautomata.c:2747
#, c-format
msgid "define_unit `%s' without automaton when one defined"
msgstr ""

#: genautomata.c:2753
#, fuzzy, c-format
msgid "`%s' is declared as cpu unit"
msgstr "feltet '%s' er erklæret som en funktion"

#: genautomata.c:2762
#, fuzzy, c-format
msgid "`%s' is declared as cpu reservation"
msgstr "'%D' er erklæret som en ven"

#: genautomata.c:2772
#, fuzzy, c-format
msgid "repeated declaration of unit `%s'"
msgstr "omerklæring af '%s'"

#: genautomata.c:2775
#, fuzzy, c-format
msgid "repeated declaration of reservation `%s'"
msgstr "mere end én erklæring af klassemetoden '%s'"

#: genautomata.c:2790 genautomata.c:2793
#, fuzzy, c-format
msgid "there is no insn reservation `%s'"
msgstr "end tidligere erklæring '%F'"

#: genautomata.c:2810 genautomata.c:2815
#, fuzzy, c-format
msgid "the same bypass `%s - %s' is already defined"
msgstr "#pragma %s %s er allerede registreret"

#: genautomata.c:2820
#, fuzzy, c-format
msgid "bypass `%s - %s' is already defined"
msgstr "#pragma %s %s er allerede registreret"

#: genautomata.c:2925 genautomata.c:2927
#, c-format
msgid "automaton `%s' is not used"
msgstr ""

#: genautomata.c:2950
#, c-format
msgid "undeclared unit or reservation `%s'"
msgstr ""

#: genautomata.c:3028 genautomata.c:3030
#, fuzzy, c-format
msgid "unit `%s' is not used"
msgstr "'%s' defineret, men aldrig brugt"

#: genautomata.c:3035 genautomata.c:3037
#, fuzzy, c-format
msgid "reservation `%s' is not used"
msgstr "svag erklæring af '%s' ikke understøttet"

#: genautomata.c:3134
#, fuzzy, c-format
msgid "cycle in definition of reservation `%s'"
msgstr "omdefinering af 'union %s'"

#: genautomata.c:5333
#, c-format
msgid "Units `%s' and `%s' should be in the same automaton"
msgstr ""

#: genautomata.c:9441
#, fuzzy
msgid "-split has no argument."
msgstr "#%s uden parametre"

#: genautomata.c:9442
#, fuzzy
msgid "option `-split' has not been implemented yet\n"
msgstr "profilering understøttes ikke endnu"

#: genautomata.c:9486 genautomata.c:9491
#, c-format
msgid "Automaton `%s': Insn `%s' will never be issued"
msgstr ""

#: genautomata.c:9498 genautomata.c:9501
#, c-format
msgid "Insn `%s' will never be issued"
msgstr ""

#: genautomata.c:9649
#, fuzzy
msgid "Errors in DFA description"
msgstr "ingen beskrivelse endnu"

#: genautomata.c:9732
#, fuzzy, c-format
msgid "Error in writing DFA description file %s"
msgstr "fejl ved skrivning til %s"

#: genconditions.c:196
#, fuzzy
msgid "No input file name."
msgstr "ingen inddatafiler"

#: graph.c:420 profile.c:1204 profile.c:1211 toplev.c:1836 toplev.c:5121
#: f/com.c:14138 java/jcf-parse.c:913 java/jcf-parse.c:1059 java/lex.c:1767
#: objc/objc-act.c:449
#, c-format
msgid "can't open %s"
msgstr "kan ikke åbne %s"

#: haifa-sched.c:196
#, c-format
msgid "fix_sched_param: unknown param: %s"
msgstr "fix_sched_param: ukendt parameter: %s"

#: integrate.c:172
msgid "function cannot be inline"
msgstr "funktion kan ikke indbygges"

#: integrate.c:176
msgid "varargs function cannot be inline"
msgstr "funktioner med variable parameterlister kan ikke indbygges"

#: integrate.c:179
msgid "function using alloca cannot be inline"
msgstr "funktion der bruger alloca, kan ikke indbygges"

#: integrate.c:182
msgid "function using setjmp cannot be inline"
msgstr "funktioner der bruger setjmp, kan ikke indbygges"

#: integrate.c:185
msgid "function uses __builtin_eh_return"
msgstr "funktionen bruger __builtin_eh_return"

#: integrate.c:188
msgid "function with nested functions cannot be inline"
msgstr "funktioner med indlejrede funktioner kan ikke indbygges"

#: integrate.c:192
msgid "function with label addresses used in initializers cannot inline"
msgstr "funktioner hvor etiketadresser benyttes i klargøringer, kan ikke indbygges"

#: integrate.c:199 integrate.c:243
msgid "function too large to be inline"
msgstr "funktionen er for stor til at blive indbygget"

#: integrate.c:209
msgid "no prototype, and parameter address used; cannot be inline"
msgstr "ingen prototype, og parameteradressen benyttes; kan ikke indbygges"

#: integrate.c:216 integrate.c:261
msgid "inline functions not supported for this return value type"
msgstr "integrerede funktioner understøttes ikke for denne returværditype"

#: integrate.c:221
msgid "function with varying-size return value cannot be inline"
msgstr "funktioner med returværdier af varierende størrelse kan ikke indbygges"

#: integrate.c:228
msgid "function with varying-size parameter cannot be inline"
msgstr "funktioner med parametre af varierende størrelse kan ikke indbygges"

#: integrate.c:231
msgid "function with transparent unit parameter cannot be inline"
msgstr "funktioner med gennemsigtig union-parameter kan ikke indbygges"

#: integrate.c:250
msgid "function with computed jump cannot inline"
msgstr "funktioner med beregnede spring kan ikke indbygges"

#: integrate.c:254
msgid "function with nonlocal goto cannot be inline"
msgstr "funktioner med ikke-lokale goto'er kan ikke indbygges"

#: integrate.c:268
msgid "function with target specific attribute(s) cannot be inlined"
msgstr "funktioner med målspecifikke egenskaber kan ikke indbygges"

#: line-map.c:198
#, c-format
msgid "In file included from %s:%u"
msgstr "I filen inkluderet af %s:%u"

#. Translators note: this message is used in conjunction
#. with "In file included from %s:%ld" and some other
#. tricks. We want something like this:
#.
#. | In file included from sys/select.h:123,
#. |         from sys/types.h:234,
#. |         from userfile.c:31:
#. | bits/select.h:45: <error message here>
#.
#. with all the "from"s lined up.
#. The trailing comma is at the beginning of this message,
#. and the trailing colon is not translated.
#: line-map.c:216
#, c-format
msgid ""
",\n"
"         from %s:%u"
msgstr ""
",\n"
"          af %s:%u"

#. If we didn't find this parameter, issue an error message.
#: params.c:80
#, c-format
msgid "invalid parameter `%s'"
msgstr "ugyldig parameter '%s'"

#: profile.c:397
#, c-format
msgid "Profile does not match flowgraph of function %s (out of date?)"
msgstr ""

#: profile.c:400
#, fuzzy
msgid ".da file corrupted"
msgstr "indholdet af .da-filen ikke udtømt"

# 'prob' står for sandsynlighed
#: profile.c:634
#, c-format
msgid "corrupted profile info: prob for %d-%d thought to be %d"
msgstr "ødelagte profilinfo: sandsynlighed for %d-%d menes at være %d"

#: profile.c:1226
#, c-format
msgid "file %s not found, execution counts assumed to be zero"
msgstr "filen %s ikke fundet, antager at kørselstællere er nul"

#: protoize.c:542
#, c-format
msgid "%s: internal abort\n"
msgstr "%s: intern afbrydelse\n"

#: protoize.c:633
#, c-format
msgid "%s: error writing file `%s': %s\n"
msgstr "%s: fejl ved skrivning til filen '%s': %s\n"

#: protoize.c:678
#, c-format
msgid "%s: usage '%s [ -VqfnkN ] [ -i <istring> ] [ filename ... ]'\n"
msgstr "%s: brug '%s [ -VqfnkN ] [ -i <istreng> ] [ filenavn ... ]'\n"

#: protoize.c:681
#, c-format
msgid "%s: usage '%s [ -VqfnkNlgC ] [ -B <dirname> ] [ filename ... ]'\n"
msgstr "%s: brug '%s [ -VqfnkNlgC ] [ -B <katalognavn> ] [ filnavn ... ]'\n"

#: protoize.c:788
#, c-format
msgid "%s: warning: no read access for file `%s'\n"
msgstr "%s: advarsel: ingen læseadgang til filen '%s'\n"

#: protoize.c:796
#, c-format
msgid "%s: warning: no write access for file `%s'\n"
msgstr "%s: advarsel: ingen skriveadgang til filen '%s'\n"

#: protoize.c:804
#, c-format
msgid "%s: warning: no write access for dir containing `%s'\n"
msgstr "%s: advarsel: ingen skriveadgang til kataloget der indeholder '%s'\n"

#. Catch cases like /.. where we try to backup to a
#. point above the absolute root of the logical file
#. system.
#: protoize.c:1222
#, c-format
msgid "%s: invalid file name: %s\n"
msgstr "%s: ugyldigt filnavn: %s\n"

#: protoize.c:1374
#, c-format
msgid "%s: %s: can't get status: %s\n"
msgstr "%s: %s: kan ikke finde ud af filens status: %s\n"

#: protoize.c:1395
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%s: fatal error: aux info file corrupted at line %d\n"
msgstr ""
"\n"
"%s: fatal fejl: hjælpeinformationsfilen er beskadiget ved linje %d\n"

#: protoize.c:1731
#, c-format
msgid "%s:%d: declaration of function `%s' takes different forms\n"
msgstr "%s:%d: erklæringen af funktionen '%s' antager forskellige former\n"

#: protoize.c:1989
#, c-format
msgid "%s: compiling `%s'\n"
msgstr "%s: oversætter '%s'\n"

#: protoize.c:2012
#, c-format
msgid "%s: wait: %s\n"
msgstr "%s: vent: %s\n"

#: protoize.c:2017
#, c-format
msgid "%s: subprocess got fatal signal %d\n"
msgstr "%s: underprocessen modtog fatalt signal %d\n"

#: protoize.c:2025
#, c-format
msgid "%s: %s exited with status %d\n"
msgstr "%s: %s afsluttede med status %d\n"

#: protoize.c:2077
#, c-format
msgid "%s: warning: missing SYSCALLS file `%s'\n"
msgstr "%s: advarsel: manglende SYSCALLS-fil '%s'\n"

#: protoize.c:2086 protoize.c:2115
#, c-format
msgid "%s: can't read aux info file `%s': %s\n"
msgstr "%s: kan ikke læse hjælpeinformationsfilen '%s': %s\n"

#: protoize.c:2131 protoize.c:2159
#, c-format
msgid "%s: can't get status of aux info file `%s': %s\n"
msgstr "%s: kan ikke få status for hjælpeinformationsfilen '%s': %s\n"

#: protoize.c:2187
#, c-format
msgid "%s: can't open aux info file `%s' for reading: %s\n"
msgstr "%s: kan ikke åbne hjælpeinformationsfilen '%s' til at læse fra: %s\n"

#: protoize.c:2205
#, c-format
msgid "%s: error reading aux info file `%s': %s\n"
msgstr "%s: fejl ved læsning af hjælpeinformationsfilen '%s': %s\n"

#: protoize.c:2218
#, c-format
msgid "%s: error closing aux info file `%s': %s\n"
msgstr "%s: fejl ved lukning af hjælpeinformationsfilen '%s': %s\n"

#: protoize.c:2234
#, c-format
msgid "%s: can't delete aux info file `%s': %s\n"
msgstr "%s: kan ikke slette hjælpeinformationsfilen '%s': %s\n"

#: protoize.c:2316 protoize.c:4318
#, c-format
msgid "%s: can't delete file `%s': %s\n"
msgstr "%s: kan ikke slette filen '%s': %s\n"

#: protoize.c:2395
#, c-format
msgid "%s: warning: can't rename file `%s' to `%s': %s\n"
msgstr "%s: advarsel: kan ikke omdøbe filen '%s' til '%s': %s\n"

#: protoize.c:2520
#, c-format
msgid "%s: conflicting extern definitions of '%s'\n"
msgstr "%s: modstridende eksterne definitioner af '%s'\n"

#: protoize.c:2524
#, c-format
msgid "%s: declarations of '%s' will not be converted\n"
msgstr "%s: erklæringer af '%s' vil ikke blive omdannet\n"

#: protoize.c:2526
#, c-format
msgid "%s: conflict list for '%s' follows:\n"
msgstr "%s: modstridene for '%s' følger:\n"

#: protoize.c:2559
#, c-format
msgid "%s: warning: using formals list from %s(%d) for function `%s'\n"
msgstr "%s: advarsel: bruger parameterlisten fra %s(%d) til funktionen '%s'\n"

#: protoize.c:2599
#, c-format
msgid "%s: %d: `%s' used but missing from SYSCALLS\n"
msgstr "%s: %d: '%s' benyttet, men mangler i SYSCALLS\n"

#: protoize.c:2605
#, c-format
msgid "%s: %d: warning: no extern definition for `%s'\n"
msgstr "%s: %d: advarsel: ingen ekstern definition af '%s'\n"

#: protoize.c:2636
#, c-format
msgid "%s: warning: no static definition for `%s' in file `%s'\n"
msgstr "%s: advarsel: ingen statisk definition af '%s' i filen '%s'\n"

#: protoize.c:2642
#, c-format
msgid "%s: multiple static defs of `%s' in file `%s'\n"
msgstr "%s: flere statiske definitioner af '%s' i filen '%s'\n"

#: protoize.c:2815 protoize.c:2818
#, c-format
msgid "%s: %d: warning: source too confusing\n"
msgstr "%s: %d: advarsel: koden er for forvirrende\n"

#: protoize.c:3024
#, c-format
msgid "%s: %d: warning: varargs function declaration not converted\n"
msgstr "%s: %d: advarsel: funktionserklæring med variabel parameterliste er ikke omdannet\n"

#: protoize.c:3039
#, c-format
msgid "%s: declaration of function `%s' not converted\n"
msgstr "%s: erklæringen af funktionen '%s' er ikke omdannet\n"

#: protoize.c:3162
#, c-format
msgid "%s: warning: too many parameter lists in declaration of `%s'\n"
msgstr "%s: advarsel: for mange parameterlister i erklæringen af '%s'\n"

#: protoize.c:3183
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%s: warning: too few parameter lists in declaration of `%s'\n"
msgstr ""
"\n"
"%s: advarsel: for få parameterlister i erklæringen af '%s'\n"

#: protoize.c:3281
#, c-format
msgid "%s: %d: warning: found `%s' but expected `%s'\n"
msgstr "%s: %d: advarsel: fandt '%s', men forventede '%s'\n"

#: protoize.c:3459
#, c-format
msgid "%s: local declaration for function `%s' not inserted\n"
msgstr "%s: den lokale erklæring af funktionen '%s' er ikke indsat\n"

#: protoize.c:3486
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%s: %d: warning: can't add declaration of `%s' into macro call\n"
msgstr ""
"\n"
"%s: %d: advarsel: kan ikke tilføje erklæringen af '%s' i makrokald\n"

#: protoize.c:3560
#, c-format
msgid "%s: global declarations for file `%s' not inserted\n"
msgstr "%s: globale erklæringer for filen '%s' er ikke indsat\n"

#: protoize.c:3651 protoize.c:3681
#, c-format
msgid "%s: definition of function `%s' not converted\n"
msgstr "%s: definitionen af funktionen '%s' er ikke omdannet\n"

#: protoize.c:3670
#, c-format
msgid "%s: %d: warning: definition of %s not converted\n"
msgstr "%s: %d: advarsel: definitionen af '%s' er ikke omdannet\n"

#: protoize.c:4000
#, c-format
msgid "%s: found definition of `%s' at %s(%d)\n"
msgstr "%s: fandt definitionen af '%s' ved %s(%d)\n"

#. If we make it here, then we did not know about this
#. function definition.
#: protoize.c:4016
#, c-format
msgid "%s: %d: warning: `%s' excluded by preprocessing\n"
msgstr "%s: %d: advarsel: '%s' ekskluderet af forbehandlingen\n"

#: protoize.c:4019
#, c-format
msgid "%s: function definition not converted\n"
msgstr "%s: funktionsdefinitionen er ikke omdannet\n"

#: protoize.c:4078
#, c-format
msgid "%s: `%s' not converted\n"
msgstr "%s: '%s' ikke omdannet\n"

#: protoize.c:4086
#, c-format
msgid "%s: would convert file `%s'\n"
msgstr "%s: ville omdanne filen '%s'\n"

#: protoize.c:4089
#, c-format
msgid "%s: converting file `%s'\n"
msgstr "%s: omdanner filen '%s'\n"

#: protoize.c:4099
#, c-format
msgid "%s: can't get status for file `%s': %s\n"
msgstr "%s: kan ikke få status for filen '%s': %s\n"

#: protoize.c:4141
#, c-format
msgid "%s: can't open file `%s' for reading: %s\n"
msgstr "%s: kan ikke åbne filen '%s' til at læse fra: %s\n"

#: protoize.c:4156
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%s: error reading input file `%s': %s\n"
msgstr ""
"\n"
"%s: fejl ved læsning af inddatafilen '%s': %s\n"

#: protoize.c:4190
#, c-format
msgid "%s: can't create/open clean file `%s': %s\n"
msgstr "%s: kan ikke oprette/åbne oprydningsfilen '%s': %s\n"

#: protoize.c:4295
#, c-format
msgid "%s: warning: file `%s' already saved in `%s'\n"
msgstr "%s: advarsel: filen '%s' er allerede gemt i '%s'\n"

#: protoize.c:4303
#, c-format
msgid "%s: can't link file `%s' to `%s': %s\n"
msgstr "%s: kan ikke kæde filen '%s' sammen med '%s': %s\n"

#: protoize.c:4333
#, c-format
msgid "%s: can't create/open output file `%s': %s\n"
msgstr "%s: kan ikke oprette/åbne uddatafilen '%s': %s\n"

#: protoize.c:4366
#, c-format
msgid "%s: can't change mode of file `%s': %s\n"
msgstr "%s: kan ikke ændre tilstanden af filen '%s': '%s'\n"

#: protoize.c:4541
#, c-format
msgid "%s: cannot get working directory: %s\n"
msgstr "%s: kan ikke få fat i arbejdskataloget: %s\n"

#: protoize.c:4639
#, c-format
msgid "%s: input file names must have .c suffixes: %s\n"
msgstr "%s: inddatafilnavn skal have '.c'-endelser: %s\n"

#: ra.c:750
msgid "Didn't find a coloring.\n"
msgstr ""

#: reg-stack.c:673
#, c-format
msgid "output constraint %d must specify a single register"
msgstr "uddatabegrænsning %d skal angive et enkelt register"

#: reg-stack.c:683
#, c-format
msgid "output constraint %d cannot be specified together with \"%s\" clobber"
msgstr "uddatabegrænsning %d kan ikke angives samtidig med overskrivning af \"%s\""

#: reg-stack.c:706
msgid "output regs must be grouped at top of stack"
msgstr "uddataregistre skal grupperes i toppen af stakken"

#: reg-stack.c:743
msgid "implicitly popped regs must be grouped at top of stack"
msgstr "implicit aflæste registre skal grupperes i toppen af stakken"

#: reg-stack.c:762
#, c-format
msgid "output operand %d must use `&' constraint"
msgstr "uddataoperand %d skal bruge begrænsningen '&'"

#: regclass.c:753
#, c-format
msgid "can't use '%s' as a %s register"
msgstr "kan ikke bruge '%s' som et %s-register"

#: regclass.c:768 config/ia64/ia64.c:4169 config/ia64/ia64.c:4176
#, c-format
msgid "unknown register name: %s"
msgstr "ukendt registernavn: %s"

#: regclass.c:779
msgid "global register variable follows a function definition"
msgstr "en global registervariabel følger en funktionsdefinition"

#: regclass.c:783
msgid "register used for two global register variables"
msgstr "register brugt til to globale registervariabler"

#: regclass.c:788
msgid "call-clobbered register used for global register variable"
msgstr "kaldeoverskrevet register brugt til global registervariabel"

#: regrename.c:1899
#, c-format
msgid "validate_value_data: [%u] Bad next_regno for empty chain (%u)"
msgstr "validate_value_data: [%u] Ugyldig next_regno til tom kæde (%u)"

#: regrename.c:1911
#, c-format
msgid "validate_value_data: Loop in regno chain (%u)"
msgstr "validate_value_data: Løkke i registertalskæde (%u)"

#: regrename.c:1914
#, c-format
msgid "validate_value_data: [%u] Bad oldest_regno (%u)"
msgstr "validate_value_data: [%u] Ugyldig oldest_regno (%u)"

#: regrename.c:1926
#, c-format
msgid "validate_value_data: [%u] Non-empty reg in chain (%s %u %i)"
msgstr "validate_value_data: [%u] Ikke-tomt register i kæde (%s %u %i)"

#: reload.c:1225
msgid "cannot reload integer constant operand in `asm'"
msgstr "kan ikke genindlæse heltalskonstantoperand i 'asm'"

#: reload.c:1247
msgid "impossible register constraint in `asm'"
msgstr "umulig registerbegrænsing i 'asm'"

#: reload.c:3467
msgid "`&' constraint used with no register class"
msgstr "'&'-begrænsning brugt uden registerklasse"

#: reload.c:3635
msgid "unable to generate reloads for:"
msgstr "kunne ikke generere genindlæsninger for:"

#: reload.c:3636 reload.c:3850
msgid "inconsistent operand constraints in an `asm'"
msgstr "inkonsistente operandbegræsninger i 'asm'"

#: reload1.c:1255
msgid "frame size too large for reliable stack checking"
msgstr "rammestørrelse for stor til pålidelig stakkontrol"

#: reload1.c:1258
msgid "try reducing the number of local variables"
msgstr "forsøg at reducere antallet af lokale variable"

#: reload1.c:1914
#, c-format
msgid "can't find a register in class `%s' while reloading `asm'"
msgstr "kan ikke finde et register i klassen '%s' ved genindlæsning af 'asm'"

#: reload1.c:1918
#, c-format
msgid "unable to find a register to spill in class `%s'"
msgstr "kan ikke finde et register at bortødsle i klassen '%s'"

#: reload1.c:1920
msgid "this is the insn:"
msgstr "dette er instruktionen:"

#: reload1.c:3941
msgid "`asm' operand requires impossible reload"
msgstr "'asm'-operand kræver umulig genindlæsning"

#. It's the compiler's fault.
#: reload1.c:5055
msgid "could not find a spill register"
msgstr "kunne ikke finde et register at bortødsle"

#: reload1.c:5060
msgid "`asm' operand constraint incompatible with operand size"
msgstr "'asm'-operandbegrænsning ikke forenelig med operandstørrelse"

#. It's the compiler's fault.
#: reload1.c:6680
msgid "VOIDmode on an output"
msgstr "VOID-tilstand ved uddata"

#: reload1.c:6681
msgid "output operand is constant in `asm'"
msgstr "uddataoperand er konstant i 'asm'"

#: rtl-error.c:140
msgid "unrecognizable insn:"
msgstr "ukendt instruktion:"

#: rtl-error.c:142
msgid "insn does not satisfy its constraints:"
msgstr "instruktion tilfredsstiller ikke sine begrænsninger:"

#: rtl.c:558
#, c-format
msgid "RTL check: access of elt %d of `%s' with last elt %d in %s, at %s:%d"
msgstr "RTL-tjek: tilgang til udtrykstræ %d fra '%s' med sidste udtrykstræ %d i %s, ved %s:%d"

#: rtl.c:573
#, c-format
msgid "RTL check: expected elt %d type '%c', have '%c' (rtx %s) in %s, at %s:%d"
msgstr "RTL-tjek: forventede udtrykstræ %d type '%c', har '%c' (registeroverførselsudtryk %s) i %s, ved %s:%d"

#: rtl.c:589
#, c-format
msgid "RTL check: expected elt %d type '%c' or '%c', have '%c' (rtx %s) in %s, at %s:%d"
msgstr "RTL-tjek: forventede udtrykstræ %d type '%c' eller '%c', har '%c' (registeroverførselsudtryk %s) i %s, ved %s:%d"

#: rtl.c:602
#, c-format
msgid "RTL check: expected code `%s', have `%s' in %s, at %s:%d"
msgstr "RTL-tjek: forventede koden '%s', har '%s' i %s, ved %s:%d"

#: rtl.c:616
#, c-format
msgid "RTL check: expected code `%s' or `%s', have `%s' in %s, at %s:%d"
msgstr "RTL-tjek: forventede koden '%s' eller '%s', har '%s' i %s, ved %s:%d"

#: rtl.c:631
#, c-format
msgid "RTL check: access of elt %d of vector with last elt %d in %s, at %s:%d"
msgstr "RTL-tjek: tilgang til udtrykstræ %d af vektor hvis sidste udtrykstræ er %d i %s, ved %s:%d"

#: rtl.c:646
#, fuzzy, c-format
msgid "RTL flag check: %s used with unexpected rtx code `%s' in %s, at %s:%d"
msgstr "RTL-tjek: forventede koden '%s', har '%s' i %s, ved %s:%d"

#: stmt.c:753
#, c-format
msgid "jump to `%s' invalidly jumps into binding contour"
msgstr "spring til '%s' rammer på ugyldig vis ind i bindingskontur"

#: stmt.c:989 stmt.c:3731
#, c-format
msgid "label `%s' used before containing binding contour"
msgstr "etiket '%s' brugt før indholdende bindingskontur"

#: stmt.c:1169
msgid "output operand constraint lacks `='"
msgstr "uddataoperandbegrænsning mangler '='"

#: stmt.c:1184
#, c-format
msgid "output constraint `%c' for operand %d is not at the beginning"
msgstr "uddatabegrænsning '%c' for operanden %d er ikke ved begyndelsen"

#: stmt.c:1206
msgid "operand constraint contains incorrectly positioned '+' or '='"
msgstr "operandbegrænsning indeholder forkert placeret '+' eller '='"

#: stmt.c:1212 stmt.c:1316
#, c-format
msgid "`%%' constraint used with last operand"
msgstr "'%%'-begrænsning brugt med sidste operand"

#: stmt.c:1231
msgid "matching constraint not valid in output operand"
msgstr "begrænsningen er ikke gyldig for uddataoperanden"

#: stmt.c:1307
#, c-format
msgid "input operand constraint contains `%c'"
msgstr "inddataoperandbegrænsningen indeholder '%c'"

#: stmt.c:1347
msgid "matching constraint references invalid operand number"
msgstr "begrænsning refererer til et ugyldigt operandtal"

#: stmt.c:1379
#, c-format
msgid "invalid punctuation `%c' in constraint"
msgstr "ugyldig punktuering '%c' i begrænsning"

#: stmt.c:1429
#, fuzzy, c-format
msgid "asm-specifier for variable `%s' conflicts with asm clobber list"
msgstr "typemodifikationer for '%s' strider mod tidligere erklæring"

#: stmt.c:1519
#, c-format
msgid "unknown register name `%s' in `asm'"
msgstr "ukendt registernavn '%s' i 'asm'"

#: stmt.c:1567
#, c-format
msgid "more than %d operands in `asm'"
msgstr "mere end %d operander i 'asm'"

#: stmt.c:1626
#, c-format
msgid "output number %d not directly addressable"
msgstr "uddata nr. %d kan ikke adresseres direkte"

#. ??? Leave this only until we have experience with what
#. happens in combine and elsewhere when constraints are
#. not satisfied.
#: stmt.c:1698 stmt.c:1727
#, c-format
msgid "asm operand %d probably doesn't match constraints"
msgstr "'asm'-operand %d passer sandsynligvis ikke til begrænsninger"

#: stmt.c:1858
#, fuzzy
msgid "asm clobber conflict with output operand"
msgstr "asm-erklæring er i konflikt med tidligere omdøbelse"

#: stmt.c:1863
#, fuzzy
msgid "asm clobber conflict with input operand"
msgstr "asm-erklæring er i konflikt med tidligere omdøbelse"

#: stmt.c:1898
msgid "too many alternatives in `asm'"
msgstr "for mange alternativer i 'asm'"

#: stmt.c:1910
msgid "operand constraints for `asm' differ in number of alternatives"
msgstr "operandbegrænsninger til 'asm' har forskellige antal alternativer"

#: stmt.c:1963
#, c-format
msgid "duplicate asm operand name '%s'"
msgstr "'asm'-operandnavnet '%s' optræder mere end én gang"

#: stmt.c:2050
msgid "missing close brace for named operand"
msgstr "manglende afsluttende krøllet parantes til navngiven operand"

#: stmt.c:2078
#, c-format
msgid "undefined named operand '%s'"
msgstr "ikkedefineret navngiven operand '%s'"

#: stmt.c:3668
#, c-format
msgid "unused variable `%s'"
msgstr "ubrugt variabel '%s'"

#: stmt.c:5149
#, c-format
msgid "enumeration value `%s' not handled in switch"
msgstr "enum-værdien '%s' håndteres ikke i switch-sætning"

#: stmt.c:5174 stmt.c:5194
#, c-format
msgid "case value `%ld' not in enumerated type"
msgstr "case-værdien '%ld' eksisterer ikke i enum-type"

#: stmt.c:5177 stmt.c:5197
#, c-format
msgid "case value `%ld' not in enumerated type `%s'"
msgstr "case-værdien '%ld' eksisterer ikke i enum-typen '%s'"

#: stmt.c:5270
#, fuzzy
msgid "switch missing default case"
msgstr "dette er den første default-etiket"

#: stor-layout.c:178
msgid "type size can't be explicitly evaluated"
msgstr "det er ikke muligt eksplicit at finde typens størrelse"

#: stor-layout.c:180
msgid "variable-size type declared outside of any function"
msgstr "en type med en variabel størrelse er erklæret uden for en funktion"

#: stor-layout.c:461
#, c-format
msgid "size of `%s' is %d bytes"
msgstr "størrelsen af '%s' er %d byte"

#: stor-layout.c:463
#, c-format
msgid "size of `%s' is larger than %d bytes"
msgstr "størrelsen af '%s' er større end %d byte"

#: stor-layout.c:869 stor-layout.c:1285
#, c-format
msgid "packed attribute causes inefficient alignment for `%s'"
msgstr "packed-egenskab forårsager ineffektiv justering af '%s'"

#: stor-layout.c:871 stor-layout.c:1287
#, c-format
msgid "packed attribute is unnecessary for `%s'"
msgstr "packed-egenskab er unødvendig for '%s'"

#: stor-layout.c:886
#, c-format
msgid "padding struct to align `%s'"
msgstr "udfylder struct for at justere '%s'"

#: stor-layout.c:1249
msgid "padding struct size to alignment boundary"
msgstr "udfylder struct-størrelse til justeringskant"

#: stor-layout.c:1292
msgid "packed attribute causes inefficient alignment"
msgstr "packed-egenskab forårsager ineffektiv justering"

#: stor-layout.c:1294
msgid "packed attribute is unnecessary"
msgstr "packed-egenskab er unødvendig"

#: timevar.c:448
msgid ""
"\n"
"Execution times (seconds)\n"
msgstr ""
"\n"
"Udførselstid (sekunder)\n"

#. Print total time.
#: timevar.c:498
msgid " TOTAL         :"
msgstr " TOTAL         :"

#: timevar.c:534
#, c-format
msgid "time in %s: %ld.%06ld (%ld%%)\n"
msgstr "tid i %s: %ld.%06ld (%ld%%)\n"

#: tlink.c:399
#, c-format
msgid "collect: reading %s\n"
msgstr "collect: læser %s\n"

#: tlink.c:502
#, c-format
msgid "collect: recompiling %s\n"
msgstr "collect: genoversætter '%s'\n"

# RETMIG: rigtigt?
#: tlink.c:668
#, c-format
msgid "collect: tweaking %s in %s\n"
msgstr "collect: presser %s i %s\n"

#: tlink.c:715
msgid "collect: relinking\n"
msgstr "collect: kæder sammen igen\n"

#: tlink.c:724
#, c-format
msgid "ld returned %d exit status"
msgstr "ld returnerede afslutningskoden %d"

#: toplev.c:920
msgid "Generate debugging info in default format"
msgstr "Generér fejlfindingsinfo i standardformat"

#: toplev.c:921
msgid "Generate debugging info in default extended format"
msgstr "Generér fejlfindingsinfo i udvidet standardformat"

#: toplev.c:923
msgid "Generate STABS format debug info"
msgstr "Generér fejlfindingsinfo i STABS-format"

#: toplev.c:924
msgid "Generate extended STABS format debug info"
msgstr "Generér fejlfindingsinfo i udvidet STABS-format"

#: toplev.c:927
msgid "Generate DWARF-1 format debug info"
msgstr "Generér fejlfindingsinfo i DWARF-1-format"

#: toplev.c:929
msgid "Generate extended DWARF-1 format debug info"
msgstr "Generér fejlfindingsinfo i udvidet DWARF-1-format"

#: toplev.c:932
msgid "Generate DWARF-2 debug info"
msgstr "Generér fejlfindingsinfo i DWARF-2-format"

#: toplev.c:935
msgid "Generate XCOFF format debug info"
msgstr "Generér fejlfindingsinfo i XCOFF-format"

#: toplev.c:936
msgid "Generate extended XCOFF format debug info"
msgstr "Generér fejlfindingsinfo i udvidet XCOFF-format"

#: toplev.c:939
msgid "Generate COFF format debug info"
msgstr "Generér fejlfindingsinfo i COFF-format"

#: toplev.c:942
msgid "Generate VMS format debug info"
msgstr "Generér fejlfindingsinfo i VMS-format"

#: toplev.c:981
msgid "Perform DWARF2 duplicate elimination"
msgstr "Udfør DWARF2-eliminering af dubletter"

#: toplev.c:983
msgid "Do not store floats in registers"
msgstr "Lagr ikke kommatal i registre"

#: toplev.c:985
msgid "Consider all mem refs through pointers as volatile"
msgstr "Betragt alle hukommelsesferencer gennem henvisninger som volatile"

#: toplev.c:987
msgid "Consider all mem refs to global data to be volatile"
msgstr "Betragt alle hukommelsesferencer til globale data som volatile"

#: toplev.c:989
msgid "Consider all mem refs to static data to be volatile"
msgstr "Betragt alle hukommelsesferencer til statiske data som volatile"

#: toplev.c:991
msgid "Defer popping functions args from stack until later"
msgstr "Vent med fjernelse af funktionsparametre fra stakken til senere"

#: toplev.c:993
msgid "When possible do not generate stack frames"
msgstr "Generér ikke stakrammer når det kan undgås"

#: toplev.c:995
msgid "Optimize sibling and tail recursive calls"
msgstr "Optimér søskende- og halerekursive kald"

#: toplev.c:997
msgid "Perform superblock formation via tail duplication"
msgstr ""

# RETMIG: hvad er CSE?
#: toplev.c:999
msgid "When running CSE, follow jumps to their targets"
msgstr "Ved kørsel af CSE følg spring til deres mål"

#: toplev.c:1001
msgid "When running CSE, follow conditional jumps"
msgstr "Ved kørsel af CSE følg betingede spring"

#: toplev.c:1003
msgid "Perform a number of minor, expensive optimizations"
msgstr "Udfør et antal mindre, dyre optimeringer"

#: toplev.c:1005
msgid "Perform jump threading optimizations"
msgstr "Udfør springtrådningsoptimeringer"

#: toplev.c:1007
msgid "Perform strength reduction optimizations"
msgstr "Udfør styrkereduceringsoptimeringer"

#: toplev.c:1009
msgid "Perform loop unrolling when iteration count is known"
msgstr "Udfør løkkeudrulning når iterationsantallet er kendt"

#: toplev.c:1011
msgid "Perform loop unrolling for all loops"
msgstr "Udfør løkkeudrulning for alle løkker"

#: toplev.c:1013
msgid "Generate prefetch instructions, if available, for arrays in loops"
msgstr "Generér præhentningsinstruktioner, hvis tilgængelige, for tabeller i løkker"

#: toplev.c:1015
msgid "Force all loop invariant computations out of loops"
msgstr "Tving alle løkkeinvariansberegninger ud af løkker"

#: toplev.c:1017
msgid "Strength reduce all loop general induction variables"
msgstr "Styrkereducér alle generelle løkkeinduktionsvariabler"

#: toplev.c:1019
msgid "Store strings in writable data section"
msgstr "Gem strenge i en skrivbar datasektion"

#: toplev.c:1021
msgid "Enable machine specific peephole optimizations"
msgstr "Aktivér maskinspecifikke kighulsoptimeringer"

#: toplev.c:1023
msgid "Copy memory operands into registers before using"
msgstr "Kopiér hukommelsesoperander ind i registre før brug"

#: toplev.c:1025
msgid "Copy memory address constants into regs before using"
msgstr "Kopiér hukommelsesadressekonstanter ind i registre før brug"

#: toplev.c:1027
msgid "Allow function addresses to be held in registers"
msgstr "Tillad funktionsadresser at blive opbevaret i registre"

#: toplev.c:1029
msgid "Integrate simple functions into their callers"
msgstr "Integrér simple funktioner i deres kaldere"

#: toplev.c:1031
msgid "Generate code for funcs even if they are fully inlined"
msgstr "Generér kode for funktioner selv hvis de indlejres helt"

#: toplev.c:1033
msgid "Pay attention to the 'inline' keyword"
msgstr "Læg mærke til 'inline'-nøgleordet"

#: toplev.c:1035
msgid "Emit static const variables even if they are not used"
msgstr "Konstruér statiske, konstante variabler selv hvis de ikke bruges"

#: toplev.c:1037
msgid "Check for syntax errors, then stop"
msgstr "Kontrollér syntaks og stop derefter"

#: toplev.c:1039
msgid "Mark data as shared rather than private"
msgstr "Markér data som delt snarere end privat"

#: toplev.c:1041
msgid "Enable saving registers around function calls"
msgstr "Aktivér gemning af registrer omkring funktionskald"

#: toplev.c:1043
msgid "Return 'short' aggregates in memory, not registers"
msgstr "Returnér små sammensatte værdier i hukommelsen, ikke i registre"

#: toplev.c:1045
msgid "Return 'short' aggregates in registers"
msgstr "Returnér små sammensatte værdier i registre"

#: toplev.c:1047
msgid "Attempt to fill delay slots of branch instructions"
msgstr "Forsøg at udfylde ventepladser med forgreningsinstruktioner"

#: toplev.c:1049
msgid "Perform the global common subexpression elimination"
msgstr "Udfør global eliminering af fælles underudtryk"

#: toplev.c:1051
msgid "Perform enhanced load motion during global subexpression elimination"
msgstr "Udfør forbedret indlæsningsbevægelse under eliminering af fælles underudtryk"

#: toplev.c:1053
msgid "Perform store motion after global subexpression elimination"
msgstr "Udfør lagringsbevægelse efter eliminering af fælles underudtryk"

#: toplev.c:1055
#, fuzzy
msgid "Perform the loop optimizations"
msgstr "Udfør halekaldsoptimering"

#: toplev.c:1057
#, fuzzy
msgid "Perform cross-jumping optimization"
msgstr "Udfør springtrådningsoptimeringer"

#: toplev.c:1059
msgid "Perform conversion of conditional jumps to branchless equivalents"
msgstr ""

#: toplev.c:1061
#, fuzzy
msgid "Perform conversion of conditional jumps to conditional execution"
msgstr "Skift tærsklen for konvertering til betinget udførelse"

#: toplev.c:1063
msgid "Run CSE pass after loop optimizations"
msgstr "Kør CSE-fase efter løkkeoptimeringer"

#: toplev.c:1065
msgid "Run the loop optimizer twice"
msgstr "Kør løkkeoptimeringen to gange"

#: toplev.c:1067
msgid "Delete useless null pointer checks"
msgstr "Fjern ubrugelige nul-henvisningstjek"

#: toplev.c:1069
msgid "Reschedule instructions before register allocation"
msgstr "Omplanlæg instruktioner før registerallokering"

#: toplev.c:1071
msgid "Reschedule instructions after register allocation"
msgstr "Omplanlæg instruktioner efter registerallokering"

#: toplev.c:1073
msgid "Enable scheduling across basic blocks"
msgstr "Aktivér planlægning over basisblokke"

#: toplev.c:1075
msgid "Allow speculative motion of non-loads"
msgstr "Tillad spekulativ bevægelse af ikke-indlæsninger"

#: toplev.c:1077
msgid "Allow speculative motion of some loads"
msgstr "Tillad spekulativ bevægelse af nogle indlæsninger"

#: toplev.c:1079
msgid "Allow speculative motion of more loads"
msgstr "Tillad spekulativ bevægelse af flere indlæsninger"

# RETMIG: rigtig?
#: toplev.c:1081
msgid "Replace add,compare,branch with branch on count reg"
msgstr "Erstat tilføj,sammenlign,forgrening med forgrening på tælleregister"

#: toplev.c:1083
msgid "Generate position independent code, if possible"
msgstr "Generér placeringsuafhængig kode, om muligt"

#: toplev.c:1086
msgid "Enable exception handling"
msgstr "Aktivér undtagelseshåndtering"

#: toplev.c:1088
msgid "Just generate unwind tables for exception handling"
msgstr "Generér blot afvindingstabeller for undtagelseshåndtering"

#: toplev.c:1090
msgid "Generate unwind tables exact at each instruction boundary"
msgstr "Generér afvindingstabeller eksakt for hver instruktionsgrænse"

#: toplev.c:1092
msgid "Support synchronous non-call exceptions"
msgstr "Understøt synkrone ikke-kaldende undtagelser"

#: toplev.c:1094
msgid "Insert arc based program profiling code"
msgstr "Indsæt buebaseret programprofileringskode"

#: toplev.c:1096
msgid "Create data files needed by gcov"
msgstr "Opret datafiler som gcov har brug for"

#: toplev.c:1098
msgid "Use profiling information for branch probabilities"
msgstr "Benyt profileringsoplysninger til forgreningssandsynligheder"

#: toplev.c:1100
#, fuzzy
msgid "Enable basic program profiling code"
msgstr "Indsæt buebaseret programprofileringskode"

#: toplev.c:1102
msgid "Reorder basic blocks to improve code placement"
msgstr "Omordn basisblokke for at forbedre kodeplacering"

#: toplev.c:1104
#, fuzzy
msgid "Reorder functions to improve code placement"
msgstr "Omordn basisblokke for at forbedre kodeplacering"

#: toplev.c:1106
msgid "Do the register renaming optimization pass"
msgstr "Foretag registeromdøbningsoptimering"

#: toplev.c:1108
msgid "Do the register copy-propagation optimization pass"
msgstr "Foretag registerkopipropageringsoptimering"

#: toplev.c:1110
msgid "Do not put uninitialized globals in the common section"
msgstr "Anbring ikke uklargjorte globale variabler i den fælles sektion"

#: toplev.c:1112
msgid "Do not generate .size directives"
msgstr "Generér ikke .size-direktiver"

#: toplev.c:1114
msgid "place each function into its own section"
msgstr "placér hver funktion i dens egen sektion"

#: toplev.c:1116
msgid "place data items into their own section"
msgstr "placér dataelementer i deres egen sektion"

#: toplev.c:1118
msgid "Add extra commentry to assembler output"
msgstr "Tilføj ekstra kommentarer til menneskeligt læsbar maskinkodeuddata"

#: toplev.c:1120
msgid "Output GNU ld formatted global initializers"
msgstr "Udskriv GNU ld-formaterede globale startværdier"

#: toplev.c:1122
msgid "Enables a register move optimization"
msgstr "Aktivér en registerflytningsoptimering"

#: toplev.c:1124
msgid "Do the full regmove optimization pass"
msgstr "Foretag en komplet registerflytningsoptimering"

#: toplev.c:1126
msgid "Pack structure members together without holes"
msgstr "Pak strukturmedlemmer sammen uden mellemrum"

#: toplev.c:1128
msgid "Insert stack checking code into the program"
msgstr "Indsæt stakkontrolleringskode i programmet"

#: toplev.c:1130
msgid "Specify that arguments may alias each other & globals"
msgstr "Angiv at parametre kan være aliaser for hinanden og for globale variable"

#: toplev.c:1132
msgid "Assume arguments may alias globals but not each other"
msgstr "Antag at parametre kan være aliaser for globale variable, men ikke for hinanden"

#: toplev.c:1134
msgid "Assume arguments do not alias each other or globals"
msgstr "Antag at parametre ikke er aliaser for hinanden eller for globale variable"

#: toplev.c:1136
msgid "Assume strict aliasing rules apply"
msgstr "Antag at strenge aliasregler skal anvendes"

#: toplev.c:1138
msgid "Align the start of loops"
msgstr "Justér begyndelsen af løkker"

#: toplev.c:1140
msgid "Align labels which are only reached by jumping"
msgstr "Justér etiketter som kun nås ved spring"

#: toplev.c:1142
msgid "Align all labels"
msgstr "Justér alle etiketter"

#: toplev.c:1144
msgid "Align the start of functions"
msgstr "Justér begyndelsen af funktioner"

#: toplev.c:1146
msgid "Attempt to merge identical constants accross compilation units"
msgstr "Forsøg at forene identiske konstanter over forskellige oversættelsesenheder"

#: toplev.c:1148
msgid "Attempt to merge identical constants and constant variables"
msgstr "Forsøg at forene identiske konstanter og konstante variabler"

#: toplev.c:1150
msgid "Suppress output of instruction numbers and line number notes in debugging dumps"
msgstr "Undtryk udskrift af instruktionstal og linjenummernoter i fejlfindingsdump"

#: toplev.c:1152
msgid "Instrument function entry/exit with profiling calls"
msgstr "Instrumentér funktionsindgange/-afslutninger med profileringskald"

#: toplev.c:1154
#, fuzzy
msgid "Put zero initialized data in the bss section"
msgstr "Anbring ikke uklargjorte globale variabler i den fælles sektion"

#: toplev.c:1156
msgid "Enable SSA optimizations"
msgstr "Aktivér SSA-optimeringer"

#: toplev.c:1158
msgid "Enable SSA conditional constant propagation"
msgstr "Aktivér betinget konstant SSA-propagering"

#: toplev.c:1160
msgid "Enable aggressive SSA dead code elimination"
msgstr "Aktivér aggressiv SSA-eliminering af ubrugt kode"

#: toplev.c:1162
msgid "External symbols have a leading underscore"
msgstr "Eksterne symboler har indledende understreg"

#: toplev.c:1164
msgid "Process #ident directives"
msgstr "Behandl #ident-direktiver"

#: toplev.c:1166
msgid "Enables an rtl peephole pass run before sched2"
msgstr "Aktivér en RTL-kikhulsfase før sched2"

#: toplev.c:1168
msgid "Assume no NaNs or +-Infs are generated"
msgstr ""

#: toplev.c:1170
msgid "Enables guessing of branch probabilities"
msgstr "Aktivér gæt af forgreningssandsynligheder"

#: toplev.c:1172
msgid "Set errno after built-in math functions"
msgstr "Sæt errno efter indbyggede matematikfunktioner"

#: toplev.c:1174
msgid "Floating-point operations can trap"
msgstr "Kommatalsoperationer kan fange"

#: toplev.c:1176
msgid "Allow math optimizations that may violate IEEE or ANSI standards"
msgstr "Tillad matematikoptimeringer der kan overtræde IEEE- eller ANSI-standarderne"

#: toplev.c:1178
msgid "Disable optimizations observable by IEEE signaling NaNs"
msgstr ""

#: toplev.c:1180
#, fuzzy
msgid "Generate code to check bounds before indexing arrays"
msgstr "Generér kode for at kontrollere grænserne før henvisninger og tabeller følges"

#: toplev.c:1182
msgid "Convert floating point constant to single precision constant"
msgstr "Konvertér kommatalskonstanter til enkeltpræcisionskonstanter"

#: toplev.c:1184
msgid "Report time taken by each compiler pass at end of run"
msgstr "Rapportér den tid det tager for hver oversættelsesfase ved afslutningen af kørslen"

#: toplev.c:1186
msgid "Report on permanent memory allocation at end of run"
msgstr "Rapportér om permanente hukommelsesallokering ved afslutningen af kørslen"

#: toplev.c:1188
msgid "Trap for signed overflow in addition / subtraction / multiplication"
msgstr "Opsæt fælde for overløb med fortegn i addition/subtraktion/multiplikation"

#: toplev.c:1190
#, fuzzy
msgid "Use graph coloring register allocation."
msgstr "Omplanlæg instruktioner før registerallokering"

#: toplev.c:1207
#, fuzzy
msgid "Compile just for ISO C90"
msgstr "Oversæt kun til ISO C89"

#: toplev.c:1209
msgid "Determine language standard"
msgstr "Bestem sprogstandarden"

#: toplev.c:1213
msgid "Make bit-fields by unsigned by default"
msgstr "Lad bitfelter være uden fortegn som standard"

#: toplev.c:1217
msgid "Make 'char' be signed by default"
msgstr "Lad 'char' være med fortegn som standard"

#: toplev.c:1219
msgid "Make 'char' be unsigned by default"
msgstr "Lad 'char' være uden fortegn som standard"

#: toplev.c:1225
msgid "Do not recognize the 'asm' keyword"
msgstr "Genkend ikke det reserverede ord 'asm'"

#: toplev.c:1228
msgid "Do not recognize any built in functions"
msgstr "Genkend ikke nogen indbyggede funktioner"

#: toplev.c:1230
msgid "Assume normal C execution environment"
msgstr "Antag normalt C-kørselsmiljø"

#: toplev.c:1233
msgid "Assume that standard libraries & main might not exist"
msgstr "Antag at standardbibliotekerne og main måske ikke eksisterer"

#: toplev.c:1236
msgid "Allow different types as args of ? operator"
msgstr "Tillad forskellige typer som parametre til ?-operatoren"

#: toplev.c:1239
msgid "Allow the use of $ inside identifiers"
msgstr "Tillad brug af $ inden i kaldenavne"

#: toplev.c:1244
msgid "Use the same size for double as for float"
msgstr "Benyt den samme størrelse til double som til float"

#: toplev.c:1247
msgid "Use the smallest fitting integer to hold enums"
msgstr "Benyt den mindst mulige størrelse heltal til enum-værdier"

#: toplev.c:1250
msgid "Override the underlying type for wchar_t to `unsigned short'"
msgstr "Overskriv den underliggende type af wchar_t til 'unsigned short'"

#: toplev.c:1254
msgid "Enable most warning messages"
msgstr "Aktivér de fleste advarselsbeskeder"

#: toplev.c:1256
msgid "Warn about casting functions to incompatible types"
msgstr "Advar om omtvingning af funktioner til ikke-kompatible typer"

#: toplev.c:1259
msgid "Warn about functions which might be candidates for format attributes"
msgstr "Advar om funktioner som kan være kandidater til formateringsegenskaber"

#: toplev.c:1262
msgid "Warn about casts which discard qualifiers"
msgstr "Advar om typeomtvingninger som forkaster modifikationer"

#: toplev.c:1265
msgid "Warn about subscripts whose type is 'char'"
msgstr "Advar som tabelindeksering hvis type er 'char'"

#: toplev.c:1268 toplev.c:1271
msgid "Warn if nested comments are detected"
msgstr "Advar hvis indlejrede kommentarer mødes"

#: toplev.c:1274
msgid "Warn about possibly confusing type conversions"
msgstr "Advar om typekonverteringer der kan være forvirrende"

#: toplev.c:1278
#, fuzzy
msgid "Do not warn about compile-time integer division by zero"
msgstr "Forårsag ikke undtagelse ved heltalsdivision med nul"

#: toplev.c:1280
msgid "Warn about testing equality of floating point numbers"
msgstr "Advar om lighedssammenligninger mellem kommatal"

#: toplev.c:1283
msgid "Warn about printf/scanf/strftime/strfmon format anomalies"
msgstr "Advar om printf/scanf/strftime/strfmon-formateringsanormaliteter"

#: toplev.c:1287
msgid "Don't warn about too many arguments to format functions"
msgstr "Advar ikke om for mange parametre til formateringsfunktioner"

#: toplev.c:1289
msgid "Warn about non-string-literal format strings"
msgstr "Advar om formateringsstrenge der ikke er strengkonstanter"

#: toplev.c:1292
msgid "Warn about possible security problems with format functions"
msgstr "Advar om mulige sikkerhedsproblemer i forbindelse med formateringsfunktioner"

#: toplev.c:1296
msgid "Don't warn about strftime formats yielding 2 digit years"
msgstr "Advar ikke om strftime-formateringer med 2-cifres år"

#: toplev.c:1298
msgid "Warn about implicit function declarations"
msgstr "Advar om underforståede funktionserklæringer"

#: toplev.c:1302
msgid "Warn when a declaration does not specify a type"
msgstr "Advar når en erklæring ikke angiver en type"

#: toplev.c:1307
msgid "Warn about the use of the #import directive"
msgstr "Advar om brug af #import-direktivet"

#: toplev.c:1311
msgid "Do not warn about using 'long long' when -pedantic"
msgstr "Advar ikke om brug af 'long long' når -pedantic benyttes"

#: toplev.c:1313
msgid "Warn about suspicious declarations of main"
msgstr "Advar om mistænkelige erklæringer af main"

#: toplev.c:1316
msgid "Warn about possibly missing braces around initializers"
msgstr "Advar om mulige manglende krøllede paranteser omkring startværdier"

#: toplev.c:1319
msgid "Warn about global funcs without previous declarations"
msgstr "Advar om globale funktioner uden tidligere erklæringer"

#: toplev.c:1322
msgid "Warn about global funcs without prototypes"
msgstr "Advar om globale funktioner uden prototyper"

#: toplev.c:1325
msgid "Warn about use of multicharacter literals"
msgstr "Advar om brug af multitegnskonstanter"

#: toplev.c:1328
msgid "Warn about externs not at file scope level"
msgstr "Advar om extern-erklæringer som ikke er ved filvirkefeltsniveauet"

#: toplev.c:1331
msgid "Warn about possible missing parentheses"
msgstr "Advar om mulige manglende paranteser"

#: toplev.c:1334
msgid "Warn about function pointer arithmetic"
msgstr "Advar om beregninger på funktionshenvisninger"

#: toplev.c:1337
msgid "Warn about multiple declarations of the same object"
msgstr "Advar om flere erklæring af det samme objekt"

#: toplev.c:1340
#, fuzzy
msgid "Warn whenever a function's return-type defaults to int"
msgstr "returtypen antages at være 'int'"

#: toplev.c:1343
msgid "Warn about possible violations of sequence point rules"
msgstr "Advar om mulige brud på sekvenspunktreglerne"

#: toplev.c:1346
msgid "Warn about signed/unsigned comparisons"
msgstr "Advar om sammenligninger mellem typer med og uden fortegn"

#: toplev.c:1349
msgid "Warn about non-prototyped function decls"
msgstr "Advar om funktionserklæringer uden prototype"

#: toplev.c:1352
#, fuzzy
msgid "Warn about constructs whose meanings change in ISO C"
msgstr "Advar om konstruktioner hvis mening skifter i ISO C"

#: toplev.c:1355
msgid "Warn when trigraphs are encountered"
msgstr "Advar når trigrafer mødes"

#: toplev.c:1360
msgid "Warn about unrecognized pragmas"
msgstr "Advar om ukendte pragmaer"

#: toplev.c:1363
msgid "Mark strings as 'const char *'"
msgstr "Markér strenge som 'const char *'"

#: toplev.c:1508
msgid "Warn when a function is unused"
msgstr "Advar når en funktion ikke benyttes"

#: toplev.c:1510
msgid "Warn when a label is unused"
msgstr "Advar når en etiket ikke benyttes"

#: toplev.c:1512
msgid "Warn when a function parameter is unused"
msgstr "Advar når en funktionsparameter ikke benyttes"

#: toplev.c:1514
msgid "Warn when a variable is unused"
msgstr "Advar når en variabel ikke benyttes"

#: toplev.c:1516
msgid "Warn when an expression value is unused"
msgstr "Advar når værdien af et udtryk ikke benyttes"

#: toplev.c:1518
msgid "Do not suppress warnings from system headers"
msgstr "Undertryk ikke advarsler fra systeminkluderingsfiler"

#: toplev.c:1520
msgid "Treat all warnings as errors"
msgstr "Behandl alle advarsler som fejl"

#: toplev.c:1522
msgid "Warn when one local variable shadows another"
msgstr "Advar når en lokal variabel skygger for en anden"

#: toplev.c:1524
#, fuzzy
msgid "Warn about enumerated switches, with no default, missing a case"
msgstr "Advar om nummererede switch-sætninger som mangler et bestemt tilfælde"

#: toplev.c:1526
#, fuzzy
msgid "Warn about enumerated switches missing a default case"
msgstr "Advar om nummererede switch-sætninger som mangler et bestemt tilfælde"

#: toplev.c:1528
#, fuzzy
msgid "Warn about all enumerated switches missing a specific case"
msgstr "Advar om nummererede switch-sætninger som mangler et bestemt tilfælde"

#: toplev.c:1530
msgid "Warn about returning structures, unions or arrays"
msgstr "Advar om returnering af struct, union og tabeller"

#: toplev.c:1532
msgid "Warn about pointer casts which increase alignment"
msgstr "Advar om typeomtvingning af henvisninger som forøger justeringen"

#: toplev.c:1534
msgid "Warn about code that will never be executed"
msgstr "Advar om kode som aldrig bliver udført"

#: toplev.c:1536
msgid "Warn about uninitialized automatic variables"
msgstr "Advar om ikke-klargjorte automatiske variabler"

#: toplev.c:1538
msgid "Warn when an inlined function cannot be inlined"
msgstr "Advar når en inline funktion ikke kan indbygges"

#: toplev.c:1540
msgid "Warn when the packed attribute has no effect on struct layout"
msgstr "Advar når packed-egenskaben ikke har nogen effekt på struct-layoutet"

#: toplev.c:1542
msgid "Warn when padding is required to align struct members"
msgstr "Advar når udfyldning er påkrævet for at justere struct-medlemmer"

#: toplev.c:1544
msgid "Warn when an optimization pass is disabled"
msgstr "Advar når en optimeringsfase deaktiveres"

#: toplev.c:1546
msgid "Warn about uses of __attribute__((deprecated)) declarations"
msgstr "Advar om brug af __attribute__((deprecated))-erklæringer"

#: toplev.c:1548
msgid "Warn about functions which might be candidates for attribute noreturn"
msgstr "Advar om funktioner som kan være kandidater til egenskaben noreturn"

#: toplev.c:1550
#, fuzzy
msgid "Warn about code which might break the strict aliasing rules"
msgstr "Advar om funktioner som kan være kandidater til formateringsegenskaber"

#: toplev.c:1627 toplev.c:4513 config/rs6000/rs6000.c:676
#, c-format
msgid "invalid option `%s'"
msgstr "ugyldigt tilvalg '%s'"

#: toplev.c:2029
#, c-format
msgid "`%s' used but never defined"
msgstr "'%s' brugt, men aldrig defineret"

#: toplev.c:2032
#, c-format
msgid "`%s' declared `static' but never defined"
msgstr "'%s' erklæret 'static', men aldrig defineret"

#: toplev.c:2051
#, c-format
msgid "`%s' defined but not used"
msgstr "'%s' defineret, men aldrig brugt"

#: toplev.c:2300
#, c-format
msgid "invalid register name `%s' for register variable"
msgstr "ugyldigt registernavn '%s' for registervariabel"

#: toplev.c:3683
msgid " -ffixed-<register>   Mark <register> as being unavailable to the compiler\n"
msgstr " -ffixed-<register>   Markér <register> som værende utilgængeligt for oversætteren\n"

#: toplev.c:3684
msgid " -fcall-used-<register> Mark <register> as being corrupted by function calls\n"
msgstr " -fcall-used-<register> Markér <register> som værende benyttet af funktionskald\n"

#: toplev.c:3685
msgid " -fcall-saved-<register> Mark <register> as being preserved across functions\n"
msgstr " -fcall-saved-<register> Markér <register> som værende bevaret over funktioner\n"

#: toplev.c:3686
msgid " -finline-limit=<number> Limits the size of inlined functions to <number>\n"
msgstr " -finline-limit=<str>  Begræns størrelsen af inlie funktion til <str>\n"

#: toplev.c:3687
msgid " -fmessage-length=<number> Limits diagnostics messages lengths to <number> characters per line. 0 suppresses line-wrapping\n"
msgstr " -fmessage-length=<antal> Begræns længden af diagnosticeringmeddelelser til længden <antal> tegn/linje. 0 undertrykker linjeombrydning\n"

#: toplev.c:3688
msgid " -fdiagnostics-show-location=[once | every-line] Indicates how often source location information should be emitted, as prefix, at the beginning of diagnostics when line-wrapping\n"
msgstr " -fdiagnostics-show-location=[once | every-line] Indikerer hvor ofte kildeplaceringsoplysninger skal udsendes som præfiks til begyndelsen af meddelelserne ved linjeombrydning\n"

#: toplev.c:3689
msgid " -ftls-model=[global-dynamic | local-dynamic | initial-exec | local-exec] Indicates the default thread-local storage code generation model\n"
msgstr ""

#: toplev.c:3700
msgid " -O[number]       Set optimization level to [number]\n"
msgstr " -O[tal]         Sæt optimeringsniveauet til [tal]\n"

#: toplev.c:3701
msgid " -Os           Optimize for space rather than speed\n"
msgstr " -Os           Optimér mht. plads i stedet for hastighed\n"

#: toplev.c:3713
msgid " -pedantic        Issue warnings needed by strict compliance to ISO C\n"
msgstr " -pedantic        Udsend advarsler som er nødvendige for streng overholdelse af ISO C\n"

#: toplev.c:3714
msgid " -pedantic-errors    Like -pedantic except that errors are produced\n"
msgstr " -pedantic-errors    Som -pedantic bortset fra at problemer bliver til fejl\n"

#: toplev.c:3715
msgid " -w           Suppress warnings\n"
msgstr " -w           Undertryk advarsler\n"

#: toplev.c:3716
msgid " -W           Enable extra warnings\n"
msgstr " -W           Aktivér ekstra advarsler\n"

#: toplev.c:3727
msgid " -Wunused        Enable unused warnings\n"
msgstr " -Wunused        Aktivér ubrugthedsadvarsler\n"

#: toplev.c:3728
msgid " -Wlarger-than-<number> Warn if an object is larger than <number> bytes\n"
msgstr " -Wlarger-than-<tal>   Advar hvis et objekt er større end <tal> byte\n"

#: toplev.c:3729
msgid " -p           Enable function profiling\n"
msgstr " -p           Aktivér funktionsprofilering\n"

#: toplev.c:3730
msgid " -o <file>        Place output into <file> \n"
msgstr " -o <fil>        Anbring uddata i <fil>\n"

#: toplev.c:3731
msgid ""
" -G <number>       Put global and static data smaller than <number>\n"
"             bytes into a special section (on some targets)\n"
msgstr " -G <str>        Anbring globale og statiske data mindre end <tal> byte i en specialsektion (på nogle målarkitekturer)\n"

#: toplev.c:3742
msgid " -aux-info <file>    Emit declaration info into <file>\n"
msgstr " -aux-info <fil>     Udskriv erklæringsoplysninger til <fil>\n"

#: toplev.c:3743
msgid " -quiet         Do not display functions compiled or elapsed time\n"
msgstr " -quiet         Vis ikke funktioner der oversættes eller forløbet tid\n"

#: toplev.c:3744
msgid " -version        Display the compiler's version\n"
msgstr " -version        Udskriv oversætterens version\n"

#: toplev.c:3745
msgid " -d[letters]       Enable dumps from specific passes of the compiler\n"
msgstr " -d[bogstaver]      Aktivér dump fra specifikke faser i oversætteren\n"

#: toplev.c:3746
msgid " -dumpbase <file>    Base name to be used for dumps from specific passes\n"
msgstr " -dumpbase <fil>     Basisnavn til brug for dump fra specifikke faser\n"

#: toplev.c:3748
msgid " -fsched-verbose=<number> Set the verbosity level of the scheduler\n"
msgstr " -fsched-verbose=<tal>  Angiv hvor meget planlæggeren skal fortælle\n"

#: toplev.c:3750
msgid " --help         Display this information\n"
msgstr " --help         Vis disse oplysninger\n"

#: toplev.c:3765
msgid ""
"\n"
"Language specific options:\n"
msgstr ""
"\n"
"Sprogspecifikke tilvalg:\n"

#: toplev.c:3777
#, c-format
msgid " %-23.23s [undocumented]\n"
msgstr " %-23.23s [ikke dokumenteret]\n"

# %s er et sprog
#: toplev.c:3785 toplev.c:3799
#, c-format
msgid ""
"\n"
"There are undocumented %s specific options as well.\n"
msgstr ""
"\n"
"Der er også ikke-dokumenterede specifikke tilvalg til %s.\n"

#: toplev.c:3789
#, c-format
msgid ""
"\n"
" Options for %s:\n"
msgstr ""
"\n"
" Tilvalg til %s:\n"

#: toplev.c:3826
msgid ""
"\n"
"Target specific options:\n"
msgstr ""
"\n"
"Målspecifikke tilvalg:\n"

#: toplev.c:3840 toplev.c:3859
#, c-format
msgid " -m%-23.23s [undocumented]\n"
msgstr " -m%-23.23s [ikke dokumenteret]\n"

#: toplev.c:3868
msgid ""
"\n"
"There are undocumented target specific options as well.\n"
msgstr ""
"\n"
"Der er også ikke-dokumenterede målspecifikke tilvalg.\n"

#: toplev.c:3870
msgid " They exist, but they are not documented.\n"
msgstr " De eksisterer, men er ikke dokumenteret.\n"

#: toplev.c:3923
#, c-format
msgid "unrecognized gcc debugging option: %c"
msgstr "ukendt GCC-fejlfindingstilvalg: %c"

#: toplev.c:3979
#, fuzzy, c-format
msgid "`%s': unknown tls-model option"
msgstr "'%s': ukendt eller ikke-understøttet '-g'-tilvalg"

#: toplev.c:4006
#, c-format
msgid "unrecognized register name `%s'"
msgstr "ukendt registernavn '%s'"

#: toplev.c:4031 toplev.c:4965
#, c-format
msgid "unrecognized option `%s'"
msgstr "ukendt tilvalg '%s'"

#: toplev.c:4075
msgid "-Wid-clash-LEN is no longer supported"
msgstr "-Wid-clash-LEN understøttes ikke længere"

#: toplev.c:4152
#, c-format
msgid "use -gdwarf -g%d for DWARF v1, level %d"
msgstr "benyt - gdwarf -g%d til DWARF v1, niveau %d"

#: toplev.c:4155
msgid "use -gdwarf-2  for DWARF v2"
msgstr "benyt -gdwarf-2 til DWARF v2"

#: toplev.c:4160
#, c-format
msgid "ignoring option `%s' due to invalid debug level specification"
msgstr "ignorerer tilvalget '%s' på grund af ugyldig specifikation af fejlfindingsniveau"

#: toplev.c:4183 toplev.c:4963
#, c-format
msgid "`%s': unknown or unsupported -g option"
msgstr "'%s': ukendt eller ikke-understøttet '-g'-tilvalg"

#: toplev.c:4190
#, c-format
msgid "`%s' ignored, conflicts with `-g%s'"
msgstr "'%s' ignoreret, er i konflikt med '-g%s'"

#: toplev.c:4269
msgid "-param option missing argument"
msgstr "'-param'-tilvalg mangler parameter"

#: toplev.c:4278
#, c-format
msgid "invalid --param option: %s"
msgstr "ugyldigt '--param'-tilvalg: %s"

#: toplev.c:4290
#, c-format
msgid "invalid parameter value `%s'"
msgstr "ugyldig parameterværdi '%s'"

#: toplev.c:4530
#, c-format
msgid ""
"%s%s%s version %s (%s)\n"
"%s\tcompiled by GNU C version %s.\n"
"%s%s%s version %s (%s) compiled by CC.\n"
msgstr ""
"%s%s%s version %s (%s)\n"
"%s\toversat af GNU C version %s.\n"
"%s%s%s version %s (%s) oversat af CC.\n"

#: toplev.c:4586
msgid "options passed: "
msgstr "tilvalg overbragt: "

#: toplev.c:4615
msgid "options enabled: "
msgstr "tilvalg slået til: "

#: toplev.c:4674 java/jcf-write.c:3421
#, c-format
msgid "can't open %s for writing"
msgstr "kan ikke åbne '%s' til skrivning"

#: toplev.c:4955
#, c-format
msgid "ignoring command line option '%s'"
msgstr "ignorerer kommandolinjetilvalget '%s'"

#: toplev.c:4958
#, c-format
msgid "(it is valid for %s but not the selected language)"
msgstr "(det er gyldigt for %s, men ikke for det valgte sprog)"

#: toplev.c:4992
msgid "-Wuninitialized is not supported without -O"
msgstr "-Wuninitialized understøttes ikke uden -O"

#: toplev.c:5047
msgid "instruction scheduling not supported on this target machine"
msgstr "instruktionsplanlægning understøttes ikke på målarkitekturen"

#: toplev.c:5051
msgid "this target machine does not have delayed branches"
msgstr "målarkitekturen har ikke forsinkede forgreninger"

#: toplev.c:5065
#, c-format
msgid "-f%sleading-underscore not supported on this target machine"
msgstr "-f%sleading-underscore understøttes ikke på målarkitekturen"

#: toplev.c:5128
msgid "-ffunction-sections not supported for this target"
msgstr "-ffunction-sections understøttes ikke på målarkitekturen"

#: toplev.c:5133
msgid "-fdata-sections not supported for this target"
msgstr "-fdata-sections understøttes ikke på målarkitekturen"

#: toplev.c:5140
msgid "-ffunction-sections disabled; it makes profiling impossible"
msgstr "-ffunction-sections deaktiveret; dette gør profilering umulig"

#: toplev.c:5147
msgid "-fprefetch-loop-arrays not supported for this target"
msgstr "-fprefetch-loop-arrays understøttes ikke på målarkitekturen"

#: toplev.c:5153
msgid "-fprefetch-loop-arrays not supported for this target (try -march switches)"
msgstr "-fprefetch-loop-arrays understøttes ikke på målarkitekturen (prøv '-march'-tilvalgene)"

#: toplev.c:5162
msgid "-fprefetch-loop-arrays is not supported with -Os"
msgstr "-fprefetch-loop-arrays understøttes ikke med -Os"

#: toplev.c:5168
msgid "-ffunction-sections may affect debugging on some targets"
msgstr "-ffunction-sections kan have indflydelse på fejlfinding på nogle målarkitekturer"

#: toplev.c:5280
#, c-format
msgid "error writing to %s"
msgstr "fejl ved skrivning til %s"

#: toplev.c:5282 java/jcf-parse.c:932 java/jcf-write.c:3428
#, c-format
msgid "error closing %s"
msgstr "fejl ved lukning af %s"

#: tree-dump.c:702
#, c-format
msgid "could not open dump file `%s'"
msgstr "kunne ikke åbne dumpningsfilen '%s'"

#: tree-dump.c:778
#, c-format
msgid "ignoring unknown option `%.*s' in `-f%s'"
msgstr "ignorerer ukendt tilvalg '%.*s' i '-f%s'"

#: tree.c:3645
msgid "arrays of functions are not meaningful"
msgstr "en tabel af funktioner giver ikke mening"

#: tree.c:3702
msgid "function return type cannot be function"
msgstr "en funktions returtype kan ikke være en funktion"

#: tree.c:4544
msgid "invalid initializer for bit string"
msgstr "ugyldig startværdi til bitstreng"

#: tree.c:4603
#, c-format
msgid "tree check: expected %s, have %s in %s, at %s:%d"
msgstr "træ-tjek: forventede %s, har %s i %s, ved %s:%d"

#: tree.c:4620
#, c-format
msgid "tree check: expected class '%c', have '%c' (%s) in %s, at %s:%d"
msgstr "træ-tjek: forventede klasse '%c', har '%c' (%s) i %s, ved %s:%d"

#: tree.c:4637
#, fuzzy, c-format
msgid "tree check: accessed elt %d of tree_vec with %d elts in %s, at %s:%d"
msgstr "RTL-tjek: tilgang til udtrykstræ %d af vektor hvis sidste udtrykstræ er %d i %s, ved %s:%d"

#: varasm.c:455 config/i386/winnt.c:546
#, c-format
msgid "%s causes a section type conflict"
msgstr "%s forårsager en sektionstypekonflikt"

#: varasm.c:841
#, c-format
msgid "register name not specified for `%s'"
msgstr "registernavn ikke angivet for '%s'"

#: varasm.c:843
#, c-format
msgid "invalid register name for `%s'"
msgstr "ugyldigt registernavn for '%s'"

#: varasm.c:846
#, c-format
msgid "data type of `%s' isn't suitable for a register"
msgstr "datatypen for '%s' passer ikke med et register"

#: varasm.c:849
#, c-format
msgid "register specified for `%s' isn't suitable for data type"
msgstr "registeret som er angivet for '%s' passer ikke med datatypen"

#: varasm.c:858
msgid "global register variable has initial value"
msgstr "global registervariabel har en startværdi"

#: varasm.c:861
msgid "volatile register variables don't work as you might wish"
msgstr "registervariable erklæret volatile virker ikke som du måske ønsker"

#: varasm.c:894
#, c-format
msgid "register name given for non-register variable `%s'"
msgstr "registernavn givet for ikke-registervariablen '%s'"

#: varasm.c:1542
#, c-format
msgid "alignment of `%s' is greater than maximum object file alignment. Using %d"
msgstr "justering af '%s' er større end den maksimale objektfilsjustering - bruger %d"

#: varasm.c:1584
msgid "thread-local COMMON data not implemented"
msgstr ""

#: varasm.c:1608
#, c-format
msgid "requested alignment for %s is greater than implemented alignment of %d"
msgstr "forespurgt justering for %s er større end den implementerede justering af %d"

#: varasm.c:4020
msgid "initializer for integer value is too complicated"
msgstr "startværdien for heltallet er for kompliceret"

#: varasm.c:4025
msgid "initializer for floating value is not a floating constant"
msgstr "startværdien for kommatal er ikke en kommatalskonstant"

#: varasm.c:4075
msgid "unknown set constructor type"
msgstr "ukendt mængdekonstruktionstype"

#: varasm.c:4289
#, c-format
msgid "invalid initial value for member `%s'"
msgstr "ugyldig startværdi for medlemmet '%s'"

#: varasm.c:4480 varasm.c:4523
#, c-format
msgid "weak declaration of `%s' must precede definition"
msgstr "svag erklæring af '%s' skal komme før definitionen"

#: varasm.c:4487
#, c-format
msgid "weak declaration of `%s' after first use results in unspecified behavior"
msgstr "svag erklæring af '%s' efter første brug resulterer i ikke-defineret opførsel"

#: varasm.c:4521
#, c-format
msgid "weak declaration of `%s' must be public"
msgstr "svag erklæring af '%s' skal være public"

#: varasm.c:4530
#, c-format
msgid "weak declaration of `%s' not supported"
msgstr "svag erklæring af '%s' ikke understøttet"

#: varasm.c:4557 varasm.c:4632
msgid "only weak aliases are supported in this configuration"
msgstr "kun svage aliaser understøttes i denne konfiguration"

#: varasm.c:4640
msgid "alias definitions not supported in this configuration; ignored"
msgstr "aliasdefinitioner er ikke understøttet i denne konfiguration; ignoreret"

#: varasm.c:4670
#, fuzzy
msgid "visibility attribute not supported in this configuration; ignored"
msgstr "aliasdefinitioner er ikke understøttet i denne konfiguration; ignoreret"

#: varray.c:134
#, c-format
msgid "virtual array %s[%lu]: element %lu out of bounds in %s, at %s:%d"
msgstr "virtuel tabel %s[%lu]: element %lu ude over grænserne i %s, ved %s:%d"

#. Print an error message for unrecognized stab codes.
#: xcoffout.c:175
#, c-format
msgid "no sclass for %s stab (0x%x)\n"
msgstr "ingen sclass for %s stab (0x%x)\n"

#: pretty-print.h:97
#, fuzzy, c-format
msgid "#`%s' not supported by %s#"
msgstr "'%s' ikke understøttet %s"

#: params.def:53
#, fuzzy
msgid "The maximum number of instructions in a single function eliglible for inlining"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner i en funktion der indbygges"

#: params.def:74
#, fuzzy
msgid "The maximuem number of instructions by repeated inlining before gcc starts to throttle inlining"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner i en funktion der indbygges"

#: params.def:87
msgid "The slope of the linear funtion throttling inlining after the recursive inlining limit has been reached is given by the negative reciprocal value of this parameter"
msgstr ""

#: params.def:100
#, fuzzy
msgid "The number of instructions in a single functions still eligible to inlining after a lot recursive inlining"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner i en funktion der indbygges"

#: params.def:111
msgid "The maximum number of instructions to consider to fill a delay slot"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner det overvejes at udfylde ventepladser med"

#: params.def:122
msgid "The maximum number of instructions to consider to find accurate live register information"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner der overvejes under søgning efter præcis registerinfo"

#: params.def:132
msgid "The maximum length of scheduling's pending operations list"
msgstr "Den maksimale længde af planlæggerens liste over ventende operationer"

#: params.def:139
msgid "The maximum amount of memory to be allocated by GCSE"
msgstr "Den maksimale mængde hukommelse som skal allokeres af GCSE"

#: params.def:144
msgid "The maximum number of passes to make when doing GCSE"
msgstr "Det maksimale antal faser der skal gennemgås ved udførsel af GCSE"

#: params.def:151
#, fuzzy
msgid "The maximum number of instructions to consider to unroll in a loop"
msgstr "Det maksimale antal instruktioner det overvejes at udfylde ventepladser med"

#: params.def:156
msgid "Select fraction of the maximal count of repetitions of basic block in program given basic block needs to have to be considered hot"
msgstr ""

#: params.def:161
msgid "Select fraction of the maximal frequency of executions of basic block in function given basic block needs to have to be considered hot"
msgstr ""

#: params.def:166
msgid "The percentage of function, weighted by execution frequency, that must be covered by trace formation. Used when profile feedback is available"
msgstr ""

#: params.def:171
msgid "The percentage of function, weighted by execution frequency, that must be covered by trace formation. Used when profile feedback is not available"
msgstr ""

#: params.def:176
msgid "Maximal code growth caused by tail duplication (in percents)"
msgstr ""

#: params.def:180
msgid "Stop reverse growth if the reverse probability of best edge is less than this threshold (in percents)"
msgstr ""

#: params.def:185
msgid "Stop forward growth if the probability of best edge is less than this threshold (in percents). Used when profile feedback is available"
msgstr ""

#: params.def:190
msgid "Stop forward growth if the probability of best edge is less than this threshold (in percents). Used when profile feedback is not available"
msgstr ""

#: params.def:204
msgid "Minimum heap expansion to trigger garbage collection, as a percentage of the total size of the heap."
msgstr ""

#: params.def:210
msgid "Minimum heap size before we start collecting garbage, in kilobytes."
msgstr ""

#: config/darwin-c.c:75
msgid "too many #pragma options align=reset"
msgstr "for mange '#pragma options align=reset'"

#: config/darwin-c.c:97 config/darwin-c.c:100 config/darwin-c.c:102
#: config/darwin-c.c:104
msgid "malformed '#pragma options', ignoring"
msgstr "forkert udformet '#pragma options', ignorerer"

#: config/darwin-c.c:107
msgid "junk at end of '#pragma options'"
msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma options'"

#: config/darwin-c.c:117
msgid "malformed '#pragma options align={mac68k|power|reset}', ignoring"
msgstr "forkert udformet '#pragma options align={mac68k|power|reset}', ignorerer"

#: config/darwin-c.c:130
msgid "missing '(' after '#pragma unused', ignoring"
msgstr "manglende '(' efter '#pragma unused', ignorerer"

#: config/darwin-c.c:148
msgid "missing ')' after '#pragma unused', ignoring"
msgstr "manglende ')' efter '#pragma unused', ignorerer"

#: config/darwin-c.c:151
msgid "junk at end of '#pragma unused'"
msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma unused'"

#: config/lynx-ng.h:97 config/lynx.h:121 config/rs6000/lynx.h:100
msgid "-msystem-v and -p are incompatible"
msgstr "-msystem-v og -p er indbyrdes uforenelige"

#: config/lynx-ng.h:99 config/lynx.h:123 config/rs6000/lynx.h:102
msgid "-msystem-v and -mthreads are incompatible"
msgstr "-msystem-v og -mthreads er indbyrdes uforenelige"

#: config/alpha/alpha.c:342
#, c-format
msgid "-f%s ignored for Unicos/Mk (not supported)"
msgstr "-f%s ignoreret for Unicos/Mk (ikke understøttet)"

#: config/alpha/alpha.c:366
msgid "-mieee not supported on Unicos/Mk"
msgstr "-mieee understøttes ikke på Unicos/Mk"

#: config/alpha/alpha.c:377
msgid "-mieee-with-inexact not supported on Unicos/Mk"
msgstr "-mieee-with-inexact understøttes ikke på Unicos/Mk"

#: config/alpha/alpha.c:394
#, c-format
msgid "bad value `%s' for -mtrap-precision switch"
msgstr "ugyldig værdi '%s' til tilvalget -mtrap-precision"

#: config/alpha/alpha.c:408
#, c-format
msgid "bad value `%s' for -mfp-rounding-mode switch"
msgstr "ugyldig værdi '%s' til tilvalget -mfp-rounding-mode"

#: config/alpha/alpha.c:423
#, c-format
msgid "bad value `%s' for -mfp-trap-mode switch"
msgstr "ugyldig værdi '%s' til tilvalget -mfp-trap-mode"

#: config/alpha/alpha.c:435
#, fuzzy, c-format
msgid "bad value `%s' for -mtls-size switch"
msgstr "ugyldig værdi '%s' til tilvalget -mcpu"

#: config/alpha/alpha.c:454 config/alpha/alpha.c:466
#, c-format
msgid "bad value `%s' for -mcpu switch"
msgstr "ugyldig værdi '%s' til tilvalget -mcpu"

#: config/alpha/alpha.c:473
msgid "trap mode not supported on Unicos/Mk"
msgstr "fældetilstand understøttes ikke på Unicos/Mk"

#: config/alpha/alpha.c:480
msgid "fp software completion requires -mtrap-precision=i"
msgstr "kommatalssoftwarefuldførelse kræver -mtrap-precision=i"

#: config/alpha/alpha.c:496
msgid "rounding mode not supported for VAX floats"
msgstr "afrundingstilstand er ikke understøttet for VAX-kommatal"

#: config/alpha/alpha.c:501
msgid "trap mode not supported for VAX floats"
msgstr "fældetilstand er ikke understøttet for VAX-kommatal"

#: config/alpha/alpha.c:530
#, c-format
msgid "L%d cache latency unknown for %s"
msgstr "L%d-mellemlagersventetid ukendt for %s"

#: config/alpha/alpha.c:545
#, c-format
msgid "bad value `%s' for -mmemory-latency"
msgstr "ugyldig værdi '%s' for -mmemory-latency"

#: config/alpha/alpha.c:5604 config/m88k/m88k.c:2889 config/romp/romp.c:754
#: config/romp/romp.c:761
#, c-format
msgid "invalid %%H value"
msgstr "ugyldig %%H-værdi"

#: config/alpha/alpha.c:5625
#, c-format
msgid "invalid %%J value"
msgstr "ugyldig %%J-værdi"

#: config/alpha/alpha.c:5641 config/ia64/ia64.c:3834 config/m88k/m88k.c:3034
#, c-format
msgid "invalid %%r value"
msgstr "ugyldig %%r-værdi"

#: config/alpha/alpha.c:5651 config/rs6000/rs6000.c:7700
#, c-format
msgid "invalid %%R value"
msgstr "ugyldig %%R-værdi"

#: config/alpha/alpha.c:5657 config/rs6000/rs6000.c:7626
#, c-format
msgid "invalid %%N value"
msgstr "ugyldig %%N-værdi"

#: config/alpha/alpha.c:5665 config/rs6000/rs6000.c:7654
#, c-format
msgid "invalid %%P value"
msgstr "ugyldig %%P-værdi"

#: config/alpha/alpha.c:5673 config/m88k/m88k.c:2895 config/romp/romp.c:740
#: config/romp/romp.c:747
#, c-format
msgid "invalid %%h value"
msgstr "ugyldig %%h-værdi"

#: config/alpha/alpha.c:5681 config/romp/romp.c:698
#, c-format
msgid "invalid %%L value"
msgstr "ugyldig %%L-værdi"

#: config/alpha/alpha.c:5720 config/rs6000/rs6000.c:7608
#, c-format
msgid "invalid %%m value"
msgstr "ugyldig %%m-værdi"

#: config/alpha/alpha.c:5728 config/rs6000/rs6000.c:7616
#, c-format
msgid "invalid %%M value"
msgstr "ugyldig %%M-værdi"

#: config/alpha/alpha.c:5772
#, c-format
msgid "invalid %%U value"
msgstr "ugyldig %%U-værdi"

#: config/alpha/alpha.c:5784 config/alpha/alpha.c:5798 config/romp/romp.c:706
#: config/rs6000/rs6000.c:7708
#, c-format
msgid "invalid %%s value"
msgstr "ugyldig %%s-værdi"

#: config/alpha/alpha.c:5821 config/m88k/m88k.c:2997
#, c-format
msgid "invalid %%C value"
msgstr "ugyldig %%C-værdi"

#: config/alpha/alpha.c:5858 config/m88k/m88k.c:3018
#: config/rs6000/rs6000.c:7465
#, c-format
msgid "invalid %%E value"
msgstr "ugyldig %%E-værdi"

#: config/alpha/alpha.c:5883 config/alpha/alpha.c:5933
#, fuzzy
msgid "unknown relocation unspec"
msgstr "ukendt mængdekonstruktionstype"

#: config/alpha/alpha.c:5892 config/romp/romp.c:981
#: config/rs6000/rs6000.c:8015
#, c-format
msgid "invalid %%xn code"
msgstr "ugyldig %%xn-kode"

#: config/alpha/alpha.c:6615 config/alpha/alpha.c:6618
msgid "bad builtin fcode"
msgstr ""

#. Macro to define tables used to set the flags.
#. This is a list in braces of pairs in braces,
#. each pair being { "NAME", VALUE }
#. where VALUE is the bits to set or minus the bits to clear.
#. An empty string NAME is used to identify the default VALUE.
#: config/alpha/alpha.h:279 config/i386/i386.h:294 config/i386/i386.h:296
#: config/i386/i386.h:298 config/ns32k/ns32k.h:140 config/rs6000/rs6000.h:292
#: config/s390/s390.h:68 config/sparc/sparc.h:522 config/sparc/sparc.h:527
msgid "Use hardware fp"
msgstr "Brug hardwarekommatal"

#: config/alpha/alpha.h:280 config/i386/i386.h:295 config/i386/i386.h:297
#: config/rs6000/rs6000.h:294 config/sparc/sparc.h:524
#: config/sparc/sparc.h:529
msgid "Do not use hardware fp"
msgstr "Brug ikke hardwarekommatal"

#: config/alpha/alpha.h:281
msgid "Use fp registers"
msgstr "Brug kommatalsregistre"

#: config/alpha/alpha.h:283
msgid "Do not use fp registers"
msgstr "Brug ikke kommatalsregistre"

#: config/alpha/alpha.h:284
msgid "Do not assume GAS"
msgstr "Antag ikke GAS"

#: config/alpha/alpha.h:285
msgid "Assume GAS"
msgstr "Antag GAS"

#: config/alpha/alpha.h:287
msgid "Request IEEE-conformant math library routines (OSF/1)"
msgstr "Påkræv at matematiksbibliotekrutiner opfylder IEEE-standarden (OSF/1)"

#: config/alpha/alpha.h:289
msgid "Emit IEEE-conformant code, without inexact exceptions"
msgstr "Udsend kode der opfylder IEEE-standarden, uden ineksakte undtagelser"

#: config/alpha/alpha.h:291
msgid "Emit IEEE-conformant code, with inexact exceptions"
msgstr "Udsend kode der opfylder IEEE-standarden, med ineksakte undtagelser"

#: config/alpha/alpha.h:293
msgid "Do not emit complex integer constants to read-only memory"
msgstr "Udsend ikke komplekse heltalskonstanter til skrivebeskyttet hukommelse"

#: config/alpha/alpha.h:294
msgid "Use VAX fp"
msgstr "Benyt VAX-kommatal"

#: config/alpha/alpha.h:295
msgid "Do not use VAX fp"
msgstr "Benyt ikke VAX-kommatal"

#: config/alpha/alpha.h:296
msgid "Emit code for the byte/word ISA extension"
msgstr "Udsend kode for byte/word-ISA-udvidelsen"

#: config/alpha/alpha.h:299
msgid "Emit code for the motion video ISA extension"
msgstr "Udsend kode for video-ISA-udvidelsen"

#: config/alpha/alpha.h:302
msgid "Emit code for the fp move and sqrt ISA extension"
msgstr "Udsend kode for kommatalsflytning og kvadratrod-ISA-udvidelsen"

#: config/alpha/alpha.h:304
msgid "Emit code for the counting ISA extension"
msgstr "Udsend kode for tæller-ISA-udvidelsen"

#: config/alpha/alpha.h:307
msgid "Emit code using explicit relocation directives"
msgstr "Udsend kode der bruger eksplicitte relokaliseringsdirektiver"

#: config/alpha/alpha.h:310
msgid "Emit 16-bit relocations to the small data areas"
msgstr "Udsend 16-bit relokalisering til det lille dataområde"

#: config/alpha/alpha.h:312
msgid "Emit 32-bit relocations to the small data areas"
msgstr "Udsend 32-bit relokalisering til det lille dataområde"

#: config/alpha/alpha.h:314
msgid "Emit rdval instead of rduniq for thread pointer"
msgstr ""

#. For -mcpu=
#. For -mtune=
#. For -mfp-rounding-mode=[n|m|c|d]
#. For -mfp-trap-mode=[n|u|su|sui]
#. For -mtrap-precision=[p|f|i]
#. For -mmemory-latency=
#. For -mtls-size=
#: config/alpha/alpha.h:343
msgid "Use features of and schedule given CPU"
msgstr "Brug faciliteter fra og planlæg mht. den givne processor"

#: config/alpha/alpha.h:345
msgid "Schedule given CPU"
msgstr "Planlæg til en given processor"

#: config/alpha/alpha.h:347
msgid "Control the generated fp rounding mode"
msgstr "Kontrollér den genererede kommatalsafrundingstilstand"

#: config/alpha/alpha.h:349
msgid "Control the IEEE trap mode"
msgstr "Kontrollér IEEE-fældetilstanden"

#: config/alpha/alpha.h:351
msgid "Control the precision given to fp exceptions"
msgstr "Kontrollér den præcision der gives til kommatalsundtagelser"

#: config/alpha/alpha.h:353
msgid "Tune expected memory latency"
msgstr "Justér den forventede hukommelsesventetid"

#: config/alpha/alpha.h:355 config/ia64/ia64.h:221
msgid "Specify bit size of immediate TLS offsets"
msgstr ""

#: config/arc/arc.c:135
#, c-format
msgid "bad value (%s) for -mcpu switch"
msgstr "ugyldig værdi '%s' til tilvalget -mcpu"

#: config/arc/arc.c:362
#, c-format
msgid "argument of `%s' attribute is not a string constant"
msgstr "parameteren til egenskaben '%s er ikke en strengkonstant"

#: config/arc/arc.c:369
#, c-format
msgid "argument of `%s' attribute is not \"ilink1\" or \"ilink2\""
msgstr "parameteren til egenskaben '%s er ikke \"ilink1\" eller \"ilink2\""

#: config/arc/arc.c:1708 config/m32r/m32r.c:2286
#, c-format
msgid "invalid operand to %%R code"
msgstr "ugyldig operand til %%R-koden"

#: config/arc/arc.c:1740 config/m32r/m32r.c:2309
#, c-format
msgid "invalid operand to %%H/%%L code"
msgstr "ugyldig operand til %%H/%%L-koden"

#: config/arc/arc.c:1763 config/m32r/m32r.c:2385
#, c-format
msgid "invalid operand to %%U code"
msgstr "ugyldig operand til %%U-koden"

#: config/arc/arc.c:1774
#, c-format
msgid "invalid operand to %%V code"
msgstr "ugyldig operand til %%V-koden"

#. Unknown flag.
#: config/arc/arc.c:1781 config/m32r/m32r.c:2424 config/sparc/sparc.c:6473
msgid "invalid operand output code"
msgstr "ugyldig operand-uddatakode"

#: config/arm/arm.c:459
#, c-format
msgid "switch -mcpu=%s conflicts with -march= switch"
msgstr "tilvalget -mcpu=%s er i konflikt med tilvalget -march="

#: config/arm/arm.c:469 config/rs6000/rs6000.c:554 config/sparc/sparc.c:393
#, c-format
msgid "bad value (%s) for %s switch"
msgstr "ugyldig værdi (%s) til tilvalget %s"

#: config/arm/arm.c:605
msgid "target CPU does not support APCS-32"
msgstr "målprocessoren understøtter ikke APCS-32"

#: config/arm/arm.c:610
msgid "target CPU does not support APCS-26"
msgstr "målprocessoren understøtter ikke APCS-26"

#: config/arm/arm.c:616
msgid "target CPU does not support interworking"
msgstr "målprocessoren understøtter ikke interarbejde"

#: config/arm/arm.c:622
msgid "target CPU does not support THUMB instructions"
msgstr "målprocessoren understøtter ikke THUMB-instruktioner"

#: config/arm/arm.c:636
msgid "enabling backtrace support is only meaningful when compiling for the Thumb"
msgstr "aktivering af tilbagesporingsunderstøttelse giver kun mening ved oversættelse for en Thumb"

#: config/arm/arm.c:639
msgid "enabling callee interworking support is only meaningful when compiling for the Thumb"
msgstr "aktivering af interarbejdeunderstøttelse for kaldte objekter giver kun mening ved oversættelse for en Thumb"

#: config/arm/arm.c:642
msgid "enabling caller interworking support is only meaningful when compiling for the Thumb"
msgstr "aktivering af interarbejdeunderstøttelse for kaldere giver kun mening ved oversættelse for en Thumb"

#: config/arm/arm.c:648
msgid "interworking forces APCS-32 to be used"
msgstr "interarbejde tvinger APCS-32 til at blive brugt"

#: config/arm/arm.c:654
msgid "-mapcs-stack-check incompatible with -mno-apcs-frame"
msgstr "-mapcs-stack-check og -mno-apcs-frame er indbyrdes uforenelige"

#: config/arm/arm.c:662
msgid "-fpic and -mapcs-reent are incompatible"
msgstr "-fpic og -mapcs-reent er indbyrdes uforenelige"

#: config/arm/arm.c:665
msgid "APCS reentrant code not supported. Ignored"
msgstr "APCS-genindtrædelig kode er ikke understøttet - ignoreret"

#: config/arm/arm.c:673
msgid "-g with -mno-apcs-frame may not give sensible debugging"
msgstr "-g med -mno-apcs-frame giver måske ikke fornuftig fejlanalysering"

#: config/arm/arm.c:681
msgid "passing floating point arguments in fp regs not yet supported"
msgstr "overbringelse af kommatalsparametre i kommatalsregistre er ikke understøttet endnu"

#: config/arm/arm.c:710
#, c-format
msgid "invalid floating point emulation option: -mfpe-%s"
msgstr "ugyldigt tilvalg til kommatalsemulering: -mfpe-%s"

#: config/arm/arm.c:734
msgid "structure size boundary can only be set to 8 or 32"
msgstr "strukturstørrelsesgrænse kan kun sættes til 8 eller 32"

#: config/arm/arm.c:742
msgid "-mpic-register= is useless without -fpic"
msgstr "-mpic-register= er ubrugelig uden -fpic"

#: config/arm/arm.c:749
#, c-format
msgid "unable to use '%s' for PIC register"
msgstr "kan ikke bruge '%s' til PIC-register"

#: config/arm/arm.c:2061 config/arm/arm.c:2084 config/avr/avr.c:4794
#: config/c4x/c4x.c:4644 config/h8300/h8300.c:3623 config/i386/i386.c:1389
#: config/i386/i386.c:1418 config/m68hc11/m68hc11.c:1216
#: config/mcore/mcore.c:3510 config/ns32k/ns32k.c:1047
#: config/rs6000/rs6000.c:12476 config/sh/sh.c:5678 config/sh/sh.c:5703
#: config/sh/sh.c:5742 config/stormy16/stormy16.c:2026 config/v850/v850.c:2180
#, c-format
msgid "`%s' attribute only applies to functions"
msgstr "egenskaben '%s' kan kun anvendes sammen med funktioner"

#: config/arm/arm.c:9474
msgid "unable to compute real location of stacked parameter"
msgstr "kan ikke beregne virkelig placering af stakkede parametre"

#: config/arm/arm.c:10153
msgid "no low registers available for popping high registers"
msgstr "ingen lave registre er tilgængelige til at modtage værdier fra høje registre"

#: config/arm/arm.c:10404
msgid "interrupt Service Routines cannot be coded in Thumb mode"
msgstr "afbrydelsesservicerutiner kan ikke kodes i Thumb-tilstand"

#: config/arm/pe.c:168 config/i386/winnt.c:303 config/mcore/mcore.c:3358
#, c-format
msgid "initialized variable `%s' is marked dllimport"
msgstr "variablen '%s' med startværdi er markeret dllimport"

#: config/arm/pe.c:177 config/i386/winnt.c:312
#, c-format
msgid "static variable `%s' is marked dllimport"
msgstr "statisk variabel '%s' er markeret dllimport"

#: config/arm/arm.h:416
msgid "Generate APCS conformant stack frames"
msgstr "Generér APCS-overholdende stakrammer"

#: config/arm/arm.h:419
msgid "Store function names in object code"
msgstr "Gem funktionsnavne i objektkode"

#: config/arm/arm.h:423
msgid "Use the 32-bit version of the APCS"
msgstr "Benyt 32 bit-udgaven af APCS"

#: config/arm/arm.h:425
msgid "Use the 26-bit version of the APCS"
msgstr "Benyt 26 bit-udgaven af APCS"

#: config/arm/arm.h:429
msgid "Pass FP arguments in FP registers"
msgstr "Videregiv kommatalsparametre i kommatalsregistre"

#: config/arm/arm.h:432
msgid "Generate re-entrant, PIC code"
msgstr "Generér genindtrædelig PIC-kode"

#: config/arm/arm.h:435
msgid "The MMU will trap on unaligned accesses"
msgstr "MMU'en vil aktiveres ved ikke-justerede tilgange"

#: config/arm/arm.h:442
msgid "Use library calls to perform FP operations"
msgstr "Benyt bibliotekskald til at udføre kommatalsoperationer"

#: config/arm/arm.h:444 config/i960/i960.h:281
msgid "Use hardware floating point instructions"
msgstr "Benyt hardware-kommatalsinstruktioner"

#: config/arm/arm.h:446
msgid "Assume target CPU is configured as big endian"
msgstr "Antag at målprocessoren er konfigureret som storendet"

#: config/arm/arm.h:448
msgid "Assume target CPU is configured as little endian"
msgstr "Antag at målprocessoren er konfigureret som lilleendet"

#: config/arm/arm.h:450
msgid "Assume big endian bytes, little endian words"
msgstr "Antag storendede byte og lilleendede word"

#: config/arm/arm.h:452
msgid "Support calls between Thumb and ARM instruction sets"
msgstr "Understøt kald mellem Thumb- og ARM-instruktionssættene"

#: config/arm/arm.h:455
msgid "Generate a call to abort if a noreturn function returns"
msgstr "Generér et kald til abort hvis en noreturn-funktion returnerer"

#: config/arm/arm.h:458
msgid "Do not move instructions into a function's prologue"
msgstr "Flyt ikke instruktioner til en funktions begyndelse"

#: config/arm/arm.h:461
msgid "Do not load the PIC register in function prologues"
msgstr "Indlæs ikke PIC-registeret i funktionsbegyndelser"

#: config/arm/arm.h:464
msgid "Generate call insns as indirect calls, if necessary"
msgstr "Generér kaldeinstruktioner som indirekte kald, om nødvendigt"

#: config/arm/arm.h:467
msgid "Compile for the Thumb not the ARM"
msgstr "Oversæt til Thymb, ikke til ARM"

#: config/arm/arm.h:471
msgid "Thumb: Generate (non-leaf) stack frames even if not needed"
msgstr "Thumb: Generér (ikke-yderste) stakrammer selv hvis det ikke er nødvendigt"

#: config/arm/arm.h:474
msgid "Thumb: Generate (leaf) stack frames even if not needed"
msgstr "Thumb: Generér (yderste) stakrammer selv hvis det ikke er nødvendigt"

#: config/arm/arm.h:477
msgid "Thumb: Assume non-static functions may be called from ARM code"
msgstr "Thumb: Antag at ikke-statiske funktioner kan kaldes fra ARM-kode"

#: config/arm/arm.h:481
msgid "Thumb: Assume function pointers may go to non-Thumb aware code"
msgstr "Thumb: Antag at funktionshenvisninger kan gå til kode der ikke er opmærksom på Thumb"

#: config/arm/arm.h:491
msgid "Specify the name of the target CPU"
msgstr "Angiv navnet på målprocessoren"

#: config/arm/arm.h:493
msgid "Specify the name of the target architecture"
msgstr "Angiv navnet på målarkitekturen"

#: config/arm/arm.h:497
msgid "Specify the version of the floating point emulator"
msgstr "Angiv versionen af kommatalsemulatoren"

#: config/arm/arm.h:499
msgid "Specify the minimum bit alignment of structures"
msgstr "Angiv den mindste bitjustering af strukturer"

#: config/arm/arm.h:501
msgid "Specify the register to be used for PIC addressing"
msgstr "Angiv det register der skal bruges til PIC-adressering"

#: config/arm/pe.h:65
msgid "Ignore dllimport attribute for functions"
msgstr "Ignorér dllimport-egenskaben for funktioner"

#: config/avr/avr.c:528
#, c-format
msgid "large frame pointer change (%d) with -mtiny-stack"
msgstr "stor rammehenvisningsændring (%d) med -mtiny-stack"

#: config/avr/avr.c:1135
msgid "bad address, not (reg+disp):"
msgstr "ugyldig adresse, ikke (reg+disp):"

#: config/avr/avr.c:1143
msgid "internal compiler error. Bad address:"
msgstr "intern oversætterfejl - ugyldig adresse:"

#: config/avr/avr.c:1156
msgid "internal compiler error. Unknown mode:"
msgstr "intern oversætterfejl - ugyldig tilstand:"

#: config/avr/avr.c:1864 config/avr/avr.c:2576
msgid "invalid insn:"
msgstr "ugyldig instruktion:"

#: config/avr/avr.c:1901 config/avr/avr.c:1987 config/avr/avr.c:2036
#: config/avr/avr.c:2045 config/avr/avr.c:2143 config/avr/avr.c:2315
#: config/avr/avr.c:2613 config/avr/avr.c:2724
msgid "incorrect insn:"
msgstr "ukorrekt instruktion:"

#: config/avr/avr.c:2064 config/avr/avr.c:2228 config/avr/avr.c:2386
#: config/avr/avr.c:2768
msgid "unknown move insn:"
msgstr "ukendt flytteinstruktion:"

#: config/avr/avr.c:3003
msgid "bad shift insn:"
msgstr "ugyldig skifteinstruktion:"

#: config/avr/avr.c:3119 config/avr/avr.c:3549 config/avr/avr.c:3929
msgid "internal compiler error. Incorrect shift:"
msgstr "intern oversætterfejl - ukorrekt skift:"

#: config/avr/avr.c:4767
msgid "only initialized variables can be placed into program memory area"
msgstr "kun variabler med startværdi kan placeres i programhukommelsesområdet"

#: config/avr/avr.c:4866
#, fuzzy
msgid "only uninitialized variables can be placed in the .noinit section"
msgstr "kun variabler med startværdi kan placeres i programhukommelsesområdet"

#: config/avr/avr.c:4881
#, fuzzy, c-format
msgid "MCU `%s' supported for assembler only"
msgstr "MCU '%s' ikke understøttet"

#: config/avr/avr.h:78
msgid "Assume int to be 8 bit integer"
msgstr "Antag at int er 8 bit-heltal"

#: config/avr/avr.h:80
msgid "Change the stack pointer without disabling interrupts"
msgstr "Ændr stakhenvisningen uden at deaktivere afbrydelser"

#: config/avr/avr.h:82
msgid "Use subroutines for function prologue/epilogue"
msgstr "Benyt subrutiner for funktionsindledning/-afslutninger"

#: config/avr/avr.h:84
msgid "Change only the low 8 bits of the stack pointer"
msgstr "Ændr kun de laveste 8 bit af stakhenvisningen"

#: config/avr/avr.h:86
msgid "Do not generate tablejump insns"
msgstr "Generér ikke tabelspringsinstruktioner"

#: config/avr/avr.h:88
msgid "Use rjmp/rcall (limited range) on >8K devices"
msgstr ""

#: config/avr/avr.h:91
msgid "Output instruction sizes to the asm file"
msgstr "Anbring instruktionsstørrelser i asm-filen"

#: config/avr/avr.h:108
msgid "Specify the initial stack address"
msgstr "Angiv den første stakadresse"

#: config/avr/avr.h:109
msgid "Specify the MCU name"
msgstr "Angiv MCU-navnet"

#. `GIV_SORT_CRITERION(GIV1, GIV2)'
#. In some cases, the strength reduction optimization pass can
#. produce better code if this is defined. This macro controls the
#. order that induction variables are combined. This macro is
#. particularly useful if the target has limited addressing modes.
#. For instance, the SH target has only positive offsets in
#. addresses. Thus sorting to put the smallest address first allows
#. the most combinations to be found.
#: config/avr/avr.h:2450
msgid "trampolines not supported"
msgstr "trampoliner understøttes ikke"

#: config/c4x/c4x-c.c:69
#, c-format
msgid "missing '(' after '#pragma %s' - ignored"
msgstr "manglende '(' efter '#pragma %s' - ignoreret"

#: config/c4x/c4x-c.c:72
#, c-format
msgid "missing function name in '#pragma %s' - ignored"
msgstr "manglende funktionsnavn i '#pragma %s' - ignoreret"

#: config/c4x/c4x-c.c:77
#, c-format
msgid "malformed '#pragma %s' - ignored"
msgstr "forkert udformet '#pragma %s' - ignoreret"

#: config/c4x/c4x-c.c:79
#, c-format
msgid "missing section name in '#pragma %s' - ignored"
msgstr "manglende sektionsnavn i '#pragma %s' - ignoreret"

#: config/c4x/c4x-c.c:84
#, c-format
msgid "missing ')' for '#pragma %s' - ignored"
msgstr "manglende '(' for '#pragma %s' - ignoreret"

#: config/c4x/c4x-c.c:87
#, c-format
msgid "junk at end of '#pragma %s'"
msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma %s'"

#: config/c4x/c4x.c:280
#, c-format
msgid "unknown CPU version %d, using 40.\n"
msgstr "ukendt processorversion %d, bruger 40.\n"

#: config/c4x/c4x.c:853
#, c-format
msgid "ISR %s requires %d words of local vars, max is 32767"
msgstr "ISR %s kræver %d ord af lokale variable, maks. er 32767"

#: config/c4x/c4x.c:1602
msgid "using CONST_DOUBLE for address"
msgstr "bruger CONST_DOUBLE til adresse"

#: config/c4x/c4x.c:1742
msgid "c4x_address_cost: Invalid addressing mode"
msgstr "c4x_address_cost: Ugyldig adresseringstilstand"

#: config/c4x/c4x.c:1884
#, c-format
msgid "c4x_print_operand: %%L inconsistency"
msgstr "c4x_print_operand: %%L-inkonsistens"

#: config/c4x/c4x.c:1890
#, c-format
msgid "c4x_print_operand: %%N inconsistency"
msgstr "c4x_print_operand: %%N-inkonsistens"

#: config/c4x/c4x.c:1931
#, c-format
msgid "c4x_print_operand: %%O inconsistency"
msgstr "c4x_print_operand: %%O-inkonsistens"

#: config/c4x/c4x.c:2026
msgid "c4x_print_operand: Bad operand case"
msgstr "c4x_print_operand: Ugyldig operand-case"

#: config/c4x/c4x.c:2069
msgid "c4x_print_operand_address: Bad post_modify"
msgstr "c4x_print_operand_address: Ugyldig post_modify"

#: config/c4x/c4x.c:2091
msgid "c4x_print_operand_address: Bad pre_modify"
msgstr "c4x_print_operand_address: Ugyldig pre_modify"

#: config/c4x/c4x.c:2139 config/c4x/c4x.c:2151 config/c4x/c4x.c:2166
msgid "c4x_print_operand_address: Bad operand case"
msgstr "c4x_print_operand_address: Ugyldig operand-case"

#: config/c4x/c4x.c:2422
msgid "c4x_rptb_insert: Cannot find start label"
msgstr "c4x_rptb_insert: Kan ikke finde startetiket"

#: config/c4x/c4x.c:3409 config/c4x/c4x.c:3429
msgid "mode not QImode"
msgstr "tilstand ikke QImode"

#: config/c4x/c4x.c:3514
msgid "invalid indirect memory address"
msgstr "ugyldig indirekte hukommelsesadresse"

#: config/c4x/c4x.c:3603
msgid "invalid indirect (S) memory address"
msgstr "ugyldig indirekte (S) hukommelsesadresse"

#: config/c4x/c4x.c:3944
msgid "c4x_valid_operands: Internal error"
msgstr "c4x_valid_operands: Intern fejl"

#: config/c4x/c4x.c:4424
msgid "c4x_operand_subword: invalid mode"
msgstr "c4x_operand_subword: ugyldig tilstand"

#: config/c4x/c4x.c:4427
msgid "c4x_operand_subword: invalid operand"
msgstr "c4x_operand_subword: ugyldig operand"

#. We could handle these with some difficulty.
#. e.g., *p-- => *(p-=2); *(p+1).
#: config/c4x/c4x.c:4453
msgid "c4x_operand_subword: invalid autoincrement"
msgstr "c4x_operand_subword: ugyldig selvforøgelse"

#: config/c4x/c4x.c:4459
msgid "c4x_operand_subword: invalid address"
msgstr "c4x_operand_subword: ugyldig adresse"

#: config/c4x/c4x.c:4470
msgid "c4x_operand_subword: address not offsettable"
msgstr "c4x_operand_subword: adresse kan ikke tilføjes et offset"

#: config/c4x/c4x.c:4670
msgid "c4x_rptb_rpts_p: Repeat block top label moved\n"
msgstr "c4x_rptb_rpts_p: Topetiket til gentagelsesblok flyttet\n"

#. Name of the c4x assembler.
#. Name of the c4x linker.
#. Define assembler options.
#. Define linker options.
#. Specify the end file to link with.
#. Target compilation option flags.
#. Small memory model.
#. Use 24-bit MPYI for C3x.
#. Fast fixing of floats.
#. Allow use of RPTS.
#. Emit C3x code.
#. Be compatible with TI assembler.
#. Be paranoid about DP reg. in ISRs.
#. Pass arguments on stack.
#. Enable features under development.
#. Enable repeat block.
#. Use BK as general register.
#. Use decrement and branch for C3x.
#. Enable debugging of GCC.
#. Force constants into registers.
#. Allow unsigned loop counters.
#. Force op0 and op1 to be same.
#. Save all 40 bits for floats.
#. Allow parallel insns.
#. Allow MPY||ADD, MPY||SUB insns.
#. Assume mem refs possibly aliased.
#. Emit C30 code.
#. Emit C31 code.
#. Emit C32 code.
#. Emit C33 code.
#. Emit C40 code.
#. Emit C44 code.
#. Run-time compilation parameters selecting different hardware subsets.
#.
#. Macro to define tables used to set the flags.
#. This is a list in braces of triplets in braces,
#. each pair being { "NAME", VALUE, "DESCRIPTION" }
#. where VALUE is the bits to set or minus the bits to clear.
#. An empty string NAME is used to identify the default VALUE.
#: config/c4x/c4x.h:170
msgid "Small memory model"
msgstr "Lille hukommelsesmodel"

#: config/c4x/c4x.h:172
msgid "Big memory model"
msgstr "Stor hukommelsesmodel"

#: config/c4x/c4x.h:174
msgid "Use MPYI instruction for C3x"
msgstr "Benyt MPYI-instruktionen til C3x"

#: config/c4x/c4x.h:176
msgid "Do not use MPYI instruction for C3x"
msgstr "Benyt ikke MPYI-instruktionen til C3x"

#: config/c4x/c4x.h:178
msgid "Use fast but approximate float to integer conversion"
msgstr "Benyt hurtig, men approksimativ konvertering fra komma- til heltal"

#: config/c4x/c4x.h:180
msgid "Use slow but accurate float to integer conversion"
msgstr "Benyt langsom, men nøjagtig konvertering fra komma- til heltal"

#: config/c4x/c4x.h:182
msgid "Enable use of RTPS instruction"
msgstr "Aktivér brug af RTPS-instruktionen"

#: config/c4x/c4x.h:184
msgid "Disable use of RTPS instruction"
msgstr "Deaktivér brug af RTPS-instruktionen"

#: config/c4x/c4x.h:186
msgid "Enable use of RTPB instruction"
msgstr "Aktivér brug af RTPB-instruktionen"

#: config/c4x/c4x.h:188
msgid "Disable use of RTPB instruction"
msgstr "Deaktivér brug af RTPB-instruktionen"

#: config/c4x/c4x.h:190
msgid "Generate code for C30 CPU"
msgstr "Generér kode til en C30-processor"

#: config/c4x/c4x.h:192
msgid "Generate code for C31 CPU"
msgstr "Generér kode til en C31-processor"

#: config/c4x/c4x.h:194
msgid "Generate code for C32 CPU"
msgstr "Generér kode til en C32-processor"

#: config/c4x/c4x.h:196
msgid "Generate code for C33 CPU"
msgstr "Generér kode til en C33-processor"

#: config/c4x/c4x.h:198
msgid "Generate code for C40 CPU"
msgstr "Generér kode til en C40-processor"

#: config/c4x/c4x.h:200
msgid "Generate code for C44 CPU"
msgstr "Generér kode til en C44-processor"

#: config/c4x/c4x.h:202
msgid "Emit code compatible with TI tools"
msgstr "Udsend kode der er kompatibel med TI-værktøjer"

#: config/c4x/c4x.h:204
msgid "Emit code to use GAS extensions"
msgstr "Udsend kode der bruger GAS-udvidelser"

# RETMIG: hvad står ISR for?
#: config/c4x/c4x.h:206 config/c4x/c4x.h:210
msgid "Save DP across ISR in small memory model"
msgstr "Gem DP over ISR i lille hukommelsesmodel"

#: config/c4x/c4x.h:208 config/c4x/c4x.h:212
msgid "Don't save DP across ISR in small memory model"
msgstr "Gem ikke DP over ISR i lille hukommelsesmodel"

#: config/c4x/c4x.h:214
msgid "Pass arguments on the stack"
msgstr "Overbring parametre på stakken"

#: config/c4x/c4x.h:216
msgid "Pass arguments in registers"
msgstr "Overbring parametre i registre"

#: config/c4x/c4x.h:218
msgid "Enable new features under development"
msgstr "Aktivér nye faciliteter under udvikling"

#: config/c4x/c4x.h:220
msgid "Disable new features under development"
msgstr "Deaktivér nye faciliteter under udvikling"

#: config/c4x/c4x.h:222
msgid "Use the BK register as a general purpose register"
msgstr "Benyt BK-registeret som et alment register"

#: config/c4x/c4x.h:224
msgid "Do not allocate BK register"
msgstr "Allokér ikke BK-registeret"

#: config/c4x/c4x.h:226
msgid "Enable use of DB instruction"
msgstr "Aktivér brug af DB-instruktioner"

#: config/c4x/c4x.h:228
msgid "Disable use of DB instruction"
msgstr "Deaktivér brug af DB-instruktioner"

#: config/c4x/c4x.h:230
msgid "Enable debugging"
msgstr "Aktivér fejlanalyseringsinfo"

#: config/c4x/c4x.h:232
msgid "Disable debugging"
msgstr "Deaktivér fejlanalyseringsinfo"

# RETMIG: hvad betyder hoisting? (det har noget med jage indlæsning af dem ud af registre)
#: config/c4x/c4x.h:234
msgid "Force constants into registers to improve hoisting"
msgstr "Tving konstanter ind i registre for at forbedre hoisting"

#: config/c4x/c4x.h:236
msgid "Don't force constants into registers"
msgstr "Tving ikke konstanter ind i registre"

#: config/c4x/c4x.h:238
msgid "Force RTL generation to emit valid 3 operand insns"
msgstr "Tving RTL-generering til at udsende gyldig 3-operandinstruktioner"

#: config/c4x/c4x.h:240
msgid "Allow RTL generation to emit invalid 3 operand insns"
msgstr "Tillad RTL-generering at udsende ugyldig 3-operandinstruktioner"

#: config/c4x/c4x.h:242
msgid "Allow unsigned interation counts for RPTB/DB"
msgstr "Tillad iterationstællere uden fortegn for RPTB/DB"

#: config/c4x/c4x.h:244
msgid "Disallow unsigned iteration counts for RPTB/DB"
msgstr "Tillad ikke iterationstællere uden fortegn for RPTB/DB"

#: config/c4x/c4x.h:246
msgid "Preserve all 40 bits of FP reg across call"
msgstr "Bevar alle 40 bit af kommatalsregisteret på tværs af kald"

#: config/c4x/c4x.h:248
msgid "Only preserve 32 bits of FP reg across call"
msgstr "Bevar kun 32 bit af kommatalsregisteret på tværs af kald"

#: config/c4x/c4x.h:250
msgid "Enable parallel instructions"
msgstr "Aktivér parallelle instruktioner"

#: config/c4x/c4x.h:252
msgid "Disable parallel instructions"
msgstr "Deaktivér parallelle instruktioner"

#: config/c4x/c4x.h:254
msgid "Enable MPY||ADD and MPY||SUB instructions"
msgstr "Aktivér instruktionerne MPY||ADD og MPY||SUB"

#: config/c4x/c4x.h:256
msgid "Disable MPY||ADD and MPY||SUB instructions"
msgstr "Deaktivér instruktionerne MPY||ADD og MPY||SUB"

#: config/c4x/c4x.h:258
msgid "Assume that pointers may be aliased"
msgstr "Antag at henvisninger kan være aliaser"

#: config/c4x/c4x.h:260
msgid "Assume that pointers not aliased"
msgstr "Antag at henvisninger ikke kan være aliaser"

#: config/c4x/c4x.h:333
msgid "Specify maximum number of iterations for RPTS"
msgstr "Angiv maksimalt antal iterationer for RPTS"

#: config/c4x/c4x.h:335
msgid "Select CPU to generate code for"
msgstr "Vælg den processor der skal genereres kode til"

#: config/cris/cris.c:583
msgid "unexpected index-type in cris_print_index"
msgstr "uventet indekstype i cris_print_index"

#: config/cris/cris.c:599
msgid "unexpected base-type in cris_print_base"
msgstr "uventet grundtype in cris_print_base"

#: config/cris/cris.c:892
#, c-format
msgid "stackframe too big: %d bytes"
msgstr "stakramme for stor: %d byte"

#: config/cris/cris.c:1207
msgid "allocated but unused delay list in epilogue"
msgstr "allokeret, men ubenyttet venteliste i afslutning"

#: config/cris/cris.c:1217
msgid "unexpected function type needing stack adjustment for __builtin_eh_return"
msgstr "uventet funktionstype behøver stak justering for __builtin_eh_return"

#: config/cris/cris.c:1296
msgid "invalid operand for 'b' modifier"
msgstr "ugyldig operand til 'b'-ændring"

#: config/cris/cris.c:1308
msgid "invalid operand for 'v' modifier"
msgstr "ugyldig operand til 'v'-ændring"

#: config/cris/cris.c:1318
msgid "invalid operand for 'P' modifier"
msgstr "ugyldig operand til 'P'-ændring"

#: config/cris/cris.c:1325
msgid "invalid operand for 'p' modifier"
msgstr "ugyldig operand til 'p'-ændring"

#: config/cris/cris.c:1364
msgid "invalid operand for 'z' modifier"
msgstr "ugyldig operand til 'z'-ændring"

#: config/cris/cris.c:1395 config/cris/cris.c:1425
msgid "invalid operand for 'H' modifier"
msgstr "ugyldig operand til 'H'-ændring"

#: config/cris/cris.c:1401
msgid "bad register"
msgstr "ugyldigt register"

#: config/cris/cris.c:1439
msgid "invalid operand for 'e' modifier"
msgstr "ugyldig operand til 'e'-ændring"

#: config/cris/cris.c:1456
msgid "invalid operand for 'm' modifier"
msgstr "ugyldig operand til 'm'-ændring"

#: config/cris/cris.c:1481
msgid "invalid operand for 'A' modifier"
msgstr "ugyldig operand til 'A'-ændring"

#: config/cris/cris.c:1489
msgid "invalid operand for 'D' modifier"
msgstr "ugyldig operand til 'D'-ændring"

#: config/cris/cris.c:1503
msgid "invalid operand for 'T' modifier"
msgstr "ugyldig operand til 'T'-ændring"

#: config/cris/cris.c:1512
msgid "invalid operand modifier letter"
msgstr "ugyldigt operandændringsbogstav"

#: config/cris/cris.c:1520
#, c-format
msgid "internal error: bad register: %d"
msgstr "intern fejl: ugyldigt register: %d"

#: config/cris/cris.c:1568
msgid "unexpected multiplicative operand"
msgstr "uventet multiplikativ operand"

#: config/cris/cris.c:1588
msgid "unexpected operand"
msgstr "uventet operand"

#: config/cris/cris.c:1623 config/cris/cris.c:1633
msgid "unrecognized address"
msgstr "ukendt adresse"

#: config/cris/cris.c:1989
msgid "internal error: sideeffect-insn affecting main effect"
msgstr "intern fejl: bivirkningsinstruktion påvirker hovedvirkning"

#. If we get here, the caller got its initial tests wrong.
#: config/cris/cris.c:2276
msgid "internal error: cris_side_effect_mode_ok with bad operands"
msgstr "intern fejl: cris_side_effect_mode_ok med ugyldige operander"

#: config/cris/cris.c:2358 config/cris/cris.c:2416
msgid "unrecognized supposed constant"
msgstr "ukendt formodet konstant"

#: config/cris/cris.c:2457
msgid "unrecognized supposed constant in cris_global_pic_symbol"
msgstr "ukendt formodet konstant i cris_global_pic_symbol"

#: config/cris/cris.c:2476
#, c-format
msgid "-max-stackframe=%d is not usable, not between 0 and %d"
msgstr "-max-stackframe=%d er ikke brugbar mellem 0 og %d"

#: config/cris/cris.c:2504
#, c-format
msgid "unknown CRIS version specification in -march= or -mcpu= : %s"
msgstr "ukendt CRIS-versionsspecifikation i -march= eller -mcpu=: %s"

#: config/cris/cris.c:2540
#, c-format
msgid "unknown CRIS cpu version specification in -mtune= : %s"
msgstr "ukendt CRIS-versionsspecifikation i -mtune=: %s"

#: config/cris/cris.c:2558
msgid "-fPIC and -fpic are not supported in this configuration"
msgstr "-fPIC og -fpic understøttes ikke af denne konfiguration"

#: config/cris/cris.c:2574
msgid "that particular -g option is invalid with -maout and -melinux"
msgstr "det bestemte '-g'-tilvalg er ugyldigt med -maout og -melinux"

#: config/cris/cris.c:2808 config/cris/cris.c:2853
msgid "unexpected side-effects in address"
msgstr "uventede bivirkninger i adresse"

#. Labels are never marked as global symbols.
#: config/cris/cris.c:2950 config/cris/cris.c:2981
msgid "unexpected PIC symbol"
msgstr "uventet PIC-symbol"

#: config/cris/cris.c:2954
msgid "PIC register isn't set up"
msgstr "PIC-register er ikke sat op"

#: config/cris/cris.c:2967 config/cris/cris.c:3050
msgid "unexpected address expression"
msgstr "uventet adresseudtryk"

#: config/cris/cris.c:2985
msgid "emitting PIC operand, but PIC register isn't set up"
msgstr "udsender PIC-operand, men PIC-register er ikke sat op"

#: config/cris/cris.c:2994
msgid "unexpected NOTE as addr_const:"
msgstr "uventet NOTE som addr_const:"

#: config/cris/aout.h:106
msgid "Compile for the MMU-less Etrax 100-based elinux system"
msgstr "Oversæt for det Etrax 100-baserede elinux-system uden MMU"

#: config/cris/aout.h:113
msgid "For elinux, request a specified stack-size for this program"
msgstr "For elinux; forespørg en angivet stakstørrelse for dette program"

#. No "no-etrax" as it does not really imply any model.		   On the other hand, "etrax" implies the common (and large)		   subset matching all models.
#: config/cris/cris.h:336
msgid "Compile for ETRAX 4 (CRIS v3)"
msgstr "Oversæt for ETRAX 4 (CRIS v3)"

#: config/cris/cris.h:341
msgid "Compile for ETRAX 100 (CRIS v8)"
msgstr "Oversæt for ETRAX 100 (CRIS v8)"

#: config/cris/cris.h:345
msgid "Emit verbose debug information in assembly code"
msgstr "Udsend fejlanalyseringsinfo i maskinkode"

#: config/cris/cris.h:348
msgid "Do not use condition codes from normal instructions"
msgstr "Benyt ikke betingelseskoder fra normale instruktioner"

#: config/cris/cris.h:352
msgid "Do not emit addressing modes with side-effect assignment"
msgstr "Udsend ikke adresseringstilstande med bivirkningstildeling"

#: config/cris/cris.h:355
msgid "Do not tune stack alignment"
msgstr "Finjustér ikke stakjustering"

#: config/cris/cris.h:358
msgid "Do not tune writable data alignment"
msgstr "Finjustér ikke justering af skrivbare data"

#: config/cris/cris.h:361
msgid "Do not tune code and read-only data alignment"
msgstr "Finjustér ikke justering af kode og skrivebeskyttet data"

#: config/cris/cris.h:370
msgid "Align code and data to 32 bits"
msgstr "Justér kode og data til 32 bit"

#: config/cris/cris.h:383
msgid "Don't align items in code or data"
msgstr "Justér ikke elementer i kode eller data"

#: config/cris/cris.h:386
msgid "Do not emit function prologue or epilogue"
msgstr "Udsend ikke funktionsindledning eller -afslutning"

#. We have to handle this m-option here since we can't wash it off in   both CC1_SPEC and CC1PLUS_SPEC.
#: config/cris/cris.h:390
msgid "Use the most feature-enabling options allowed by other options"
msgstr "Benyt de tilvalg der giver de fleste faciliteter tilladt af andre tilvalg"

#. We must call it "override-" since calling it "no-" will cause	   gcc.c to forget it, if there's a "later" -mbest-lib-options.	   Kludgy, but needed for some multilibbed files.
#: config/cris/cris.h:396
msgid "Override -mbest-lib-options"
msgstr "Overskriv -mbest-lib-options"

#: config/cris/cris.h:428
msgid "Generate code for the specified chip or CPU version"
msgstr "Generér kode til en given chip- eller processorversion"

#: config/cris/cris.h:430
msgid "Tune alignment for the specified chip or CPU version"
msgstr "Finjustér justering til en given chip- eller processorversion"

#: config/cris/cris.h:432
msgid "Warn when a stackframe is larger than the specified size"
msgstr "Advar når en stakramme er større end den angivne størrelse"

#. Node: Profiling
#: config/cris/cris.h:1019
msgid "no FUNCTION_PROFILER for CRIS"
msgstr "ingen FUNCTION_PROFILER for CRIS"

#: config/cris/linux.h:74
msgid "Together with -fpic and -fPIC, do not use GOTPLT references"
msgstr "Benyt ikke GOTPLT-referencer sammen med -fpic og -fPIC"

#: config/d30v/d30v.c:207
#, c-format
msgid "bad modes_tieable_p for register %s, mode1 %s, mode2 %s"
msgstr "ugyldig modes_tieable_p for register %s, mode1 %s, mode2 %s"

#: config/d30v/d30v.c:2666
msgid "bad insn to d30v_print_operand_address:"
msgstr "ugyldig instruktion til d30v_print_operand_address:"

#: config/d30v/d30v.c:2683 config/d30v/d30v.c:2744 config/d30v/d30v.c:2765
#: config/d30v/d30v.c:2783
msgid "bad insn to d30v_print_operand_memory_reference:"
msgstr "ugyldig instruktion til d30v_print_operand_memory_reference:"

#: config/d30v/d30v.c:2851
msgid "bad insn to d30v_print_operand, 'f' modifier:"
msgstr "ugyldig instruktion til d30v_print_operand, 'f'-ændring:"

#: config/d30v/d30v.c:2860
msgid "bad insn to d30v_print_operand, 'A' modifier:"
msgstr "ugyldig instruktion til d30v_print_operand, 'A'-ændring:"

#: config/d30v/d30v.c:2867
msgid "bad insn to d30v_print_operand, 'M' modifier:"
msgstr "ugyldig instruktion til d30v_print_operand, 'M'-ændring:"

#: config/d30v/d30v.c:2921
msgid "bad insn to print_operand, 'F' or 'T' modifier:"
msgstr "ugyldig instruktion til d30v_print_operand, 'F'- eller 'T'-ændring:"

#: config/d30v/d30v.c:2932
msgid "bad insn to print_operand, 'B' modifier:"
msgstr "ugyldig instruktion til d30v_print_operand, 'B'-ændring:"

#: config/d30v/d30v.c:2939
msgid "bad insn to print_operand, 'E' modifier:"
msgstr "ugyldig instruktion til d30v_print_operand, 'E'-ændring:"

#: config/d30v/d30v.c:2957
msgid "bad insn to print_operand, 'R' modifier:"
msgstr "ugyldig instruktion til d30v_print_operand, 'R'-ændring:"

#: config/d30v/d30v.c:2966 config/d30v/d30v.c:2974
msgid "bad insn to print_operand, 's' modifier:"
msgstr "ugyldig instruktion til d30v_print_operand, 's'-ændring:"

#: config/d30v/d30v.c:3003
msgid "bad insn in d30v_print_operand, 0 case"
msgstr "ugyldig instruktion til d30v_print_operand, 0 case"

#: config/d30v/d30v.c:3301
msgid "d30v_emit_comparison"
msgstr "d30v_emit_comparison"

#: config/d30v/d30v.c:3345
msgid "bad call to d30v_move_2words"
msgstr "ugyldigt kald af d30v_move_2words"

#: config/d30v/d30v.h:114
msgid "Enable use of conditional move instructions"
msgstr "Aktivér brug af betingede flytteinstruktioner"

#: config/d30v/d30v.h:117
msgid "Disable use of conditional move instructions"
msgstr "Deaktivér brug af betingede flytteinstruktioner"

#: config/d30v/d30v.h:120
msgid "Debug argument support in compiler"
msgstr "Fejlanalyser parameterunderstøttelse i oversætteren"

#: config/d30v/d30v.h:123
msgid "Debug stack support in compiler"
msgstr "Fejlanalyser stakunderstøttelse i oversætteren"

#: config/d30v/d30v.h:126
msgid "Debug memory address support in compiler"
msgstr "Fejlanalyser hukommelsesadresseunderstøttelse i oversætteren"

#: config/d30v/d30v.h:129
msgid "Make adjacent short instructions parallel if possible"
msgstr "Gør nærliggende korte instruktioner parallelle om muligt"

#: config/d30v/d30v.h:132
msgid "Do not make adjacent short instructions parallel"
msgstr "Gør ikke nærliggende korte instruktioner parallelle"

#: config/d30v/d30v.h:135 config/d30v/d30v.h:138
msgid "Link programs/data to be in external memory by default"
msgstr "Sammenkæd program/data til at være i ekstern hukommelse som standard"

#: config/d30v/d30v.h:141
msgid "Link programs/data to be in onchip memory by default"
msgstr "Sammenkæd program/data til at være i hukommelsen på chippen som standard"

#: config/d30v/d30v.h:149
msgid "Change the branch costs within the compiler"
msgstr "Skift forgreningsomkostningen i oversætteren"

#: config/d30v/d30v.h:152
msgid "Change the threshold for conversion to conditional execution"
msgstr "Skift tærsklen for konvertering til betinget udførelse"

#: config/dsp16xx/dsp16xx.c:1446 config/dsp16xx/dsp16xx.c:1469
msgid "stack size > 32k"
msgstr "stakstørrelse > 32k"

#: config/dsp16xx/dsp16xx.c:1678
msgid "invalid addressing mode"
msgstr "ugyldig adresseringstilstand"

#: config/dsp16xx/dsp16xx.c:1821
msgid "bad register extension code"
msgstr "ugyldig registerudvidelseskode"

#: config/dsp16xx/dsp16xx.c:1921
msgid "invalid offset in ybase addressing"
msgstr "ugyldigt afsæt i ybase-adressering"

#: config/dsp16xx/dsp16xx.c:1924
msgid "invalid register in ybase addressing"
msgstr "ugyldigt register i ybase-adressering"

#: config/dsp16xx/dsp16xx.c:2099
msgid "invalid shift operator in emit_1600_core_shift"
msgstr "ugyldig skifteoperator i emit_1600_core_shift"

#: config/dsp16xx/dsp16xx.c:2428
msgid "invalid mode for gen_tst_reg"
msgstr "ugyldig tilstand for gen_tst_reg"

#: config/dsp16xx/dsp16xx.c:2500
msgid "invalid mode for integer comparison in gen_compare_reg"
msgstr "ugyldig tilstand for heltalssammenligning i gen_compare_reg"

#. Macro to define tables used to set the flags.
#. This is a list in braces of pairs in braces,
#. each pair being { "NAME", VALUE }
#. where VALUE is the bits to set or minus the bits to clear.
#. An empty string NAME is used to identify the default VALUE.
#: config/dsp16xx/dsp16xx.h:230
msgid "Pass parameters in registers (default)"
msgstr "Overbring parametre i registre (standard)"

#: config/dsp16xx/dsp16xx.h:232
msgid "Don't pass parameters in registers"
msgstr "Overbring ikke parametre i registre"

#: config/dsp16xx/dsp16xx.h:234
msgid "Generate code for near calls"
msgstr "Generér kode til nære kald"

#: config/dsp16xx/dsp16xx.h:236
msgid "Don't generate code for near calls"
msgstr "Generér ikke kode til nære kald"

#: config/dsp16xx/dsp16xx.h:238
msgid "Generate code for near jumps"
msgstr "Generér kode til nære spring"

#: config/dsp16xx/dsp16xx.h:240
msgid "Don't generate code for near jumps"
msgstr "Generér ikke kode til nære spring"

#: config/dsp16xx/dsp16xx.h:242
msgid "Generate code for a bit-manipulation unit"
msgstr "Generér kode til en bit-manipuleringsenhed"

#: config/dsp16xx/dsp16xx.h:244
msgid "Don't generate code for a bit-manipulation unit"
msgstr "Generér ikke kode til en bit-manipuleringsenhed"

#: config/dsp16xx/dsp16xx.h:246
msgid "Generate code for memory map1"
msgstr "Generér kode til memory map1"

#: config/dsp16xx/dsp16xx.h:248
msgid "Generate code for memory map2"
msgstr "Generér kode til memory map2"

#: config/dsp16xx/dsp16xx.h:250
msgid "Generate code for memory map3"
msgstr "Generér kode til memory map3"

#: config/dsp16xx/dsp16xx.h:252
msgid "Generate code for memory map4"
msgstr "Generér kode til memory map4"

#: config/dsp16xx/dsp16xx.h:254
msgid "Ouput extra code for initialized data"
msgstr "Udsend ekstra kode til data med startværdier"

#: config/dsp16xx/dsp16xx.h:256
msgid "Don't let reg. allocator use ybase registers"
msgstr "Lad ikke registerallokeringen benytte ybase-registre"

#: config/dsp16xx/dsp16xx.h:258
msgid "Output extra debug info in Luxworks environment"
msgstr "Udsend ekstra fejlanalyseringsinfo i Luxworks-miljøet"

#: config/dsp16xx/dsp16xx.h:260
msgid "Save temp. files in Luxworks environment"
msgstr "Gem midlertidige filer i Luxworks-miljøet"

#: config/dsp16xx/dsp16xx.h:272
msgid "Specify alternate name for text section"
msgstr "Angiv alternativt navn til tekstsektionen"

#: config/dsp16xx/dsp16xx.h:274
msgid "Specify alternate name for data section"
msgstr "Angiv alternativt navn til datasektionen"

#: config/dsp16xx/dsp16xx.h:276
msgid "Specify alternate name for bss section"
msgstr "Angiv alternativt navn til bss-sektionen"

#: config/dsp16xx/dsp16xx.h:278
msgid "Specify alternate name for constant section"
msgstr "Angiv alternativt navn til konstantsektionen"

#: config/dsp16xx/dsp16xx.h:280
msgid "Specify alternate name for dsp16xx chip"
msgstr "Angiv alternativt navn til dsp16xx-chippen"

#. Output assembler code to FILE to increment profiler label # LABELNO
#. for profiling a function entry.
#: config/dsp16xx/dsp16xx.h:1218 config/dsp16xx/dsp16xx.h:1772
#: config/dsp16xx/dsp16xx.h:1777
msgid "profiling not implemented yet"
msgstr "profilering understøttes ikke endnu"

#. Emit RTL insns to initialize the variable parts of a trampoline.
#. FNADDR is an RTX for the address of the function's pure code.
#. CXT is an RTX for the static chain value for the function.
#: config/dsp16xx/dsp16xx.h:1228 config/dsp16xx/dsp16xx.h:1240
msgid "trampolines not yet implemented"
msgstr "trampoliner understøttes ikke endnu"

#: config/fr30/fr30.c:453
msgid "fr30_print_operand_address: unhandled address"
msgstr "fr30_print_operand_address: ikke-håndteret adresse"

#: config/fr30/fr30.c:480
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: unrecognized %%p code"
msgstr "fr30_print_operand: ukendt '%%p'-kode"

#: config/fr30/fr30.c:500
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: unrecognized %%b code"
msgstr "fr30_print_operand: ukendt '%%b'-kode"

#: config/fr30/fr30.c:521
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: unrecognized %%B code"
msgstr "fr30_print_operand: ukendt '%%B'-kode"

#: config/fr30/fr30.c:529
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: invalid operand to %%A code"
msgstr "fr30_print_operand: ugyldig operand til '%%A'-kode"

#: config/fr30/fr30.c:546
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: invalid %%x code"
msgstr "fr30_print_operand: ugyldig '%%x'-kode"

#: config/fr30/fr30.c:553
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: invalid %%F code"
msgstr "fr30_print_operand: ugyldig '%%F'-kode"

#: config/fr30/fr30.c:570
msgid "fr30_print_operand: unknown code"
msgstr "fr30_print_operand: ukendt kode"

#: config/fr30/fr30.c:599 config/fr30/fr30.c:608 config/fr30/fr30.c:619
#: config/fr30/fr30.c:632
msgid "fr30_print_operand: unhandled MEM"
msgstr "fr30_print_operand: ikke-håndteret MEM"

#: config/fr30/fr30.h:63
msgid "Assume small address space"
msgstr "Antag lille adresserum"

#: config/frv/frv.c:410 config/frv/frv.c:428
#, c-format
msgid "Unknown cpu: -mcpu=%s"
msgstr ""

#: config/frv/frv.c:451
msgid "-fpic and -gdwarf are incompatible (-fpic and -g/-gdwarf-2 are fine)"
msgstr ""

#: config/frv/frv.c:2520
#, fuzzy
msgid "Bad insn to frv_print_operand_address:"
msgstr "ugyldig instruktion til d30v_print_operand_address:"

#: config/frv/frv.c:2533
#, fuzzy
msgid "Bad register to frv_print_operand_memory_reference_reg:"
msgstr "ugyldig instruktion til d30v_print_operand_memory_reference:"

#: config/frv/frv.c:2574 config/frv/frv.c:2584 config/frv/frv.c:2593
#: config/frv/frv.c:2621 config/frv/frv.c:2633 config/frv/frv.c:2637
#, fuzzy
msgid "Bad insn to frv_print_operand_memory_reference:"
msgstr "ugyldig instruktion til d30v_print_operand_memory_reference:"

#: config/frv/frv.c:2779
#, fuzzy
msgid "Bad insn in frv_print_operand, bad const_double"
msgstr "ugyldig instruktion til d30v_print_operand, 0 case"

#: config/frv/frv.c:2824
#, fuzzy
msgid "Bad insn to frv_print_operand, 'C' modifier:"
msgstr "ugyldig instruktion til d30v_print_operand, 'B'-ændring:"

#: config/frv/frv.c:2847
#, fuzzy
msgid "Bad insn to frv_print_operand, 'c' modifier:"
msgstr "ugyldig instruktion til d30v_print_operand, 'B'-ændring:"

#: config/frv/frv.c:2872
#, fuzzy
msgid "Bad insn to frv_print_operand, 'e' modifier:"
msgstr "ugyldig instruktion til d30v_print_operand, 'B'-ændring:"

#: config/frv/frv.c:2880
#, fuzzy
msgid "Bad insn to frv_print_operand, 'F' modifier:"
msgstr "ugyldig instruktion til d30v_print_operand, 'B'-ændring:"

#: config/frv/frv.c:2896
#, fuzzy
msgid "Bad insn to frv_print_operand, 'f' modifier:"
msgstr "ugyldig instruktion til d30v_print_operand, 'f'-ændring:"

#: config/frv/frv.c:2949
#, fuzzy
msgid "Bad insn to frv_print_operand, 'L' modifier:"
msgstr "ugyldig instruktion til d30v_print_operand, 'B'-ændring:"

#: config/frv/frv.c:2962
#, fuzzy
msgid "Bad insn to frv_print_operand, 'M/N' modifier:"
msgstr "ugyldig instruktion til d30v_print_operand, 'M'-ændring:"

#: config/frv/frv.c:2983
#, fuzzy
msgid "Bad insn to frv_print_operand, 'O' modifier:"
msgstr "ugyldig instruktion til d30v_print_operand, 'B'-ændring:"

#: config/frv/frv.c:3001
#, fuzzy
msgid "Bad insn to frv_print_operand, P modifier:"
msgstr "ugyldig instruktion til d30v_print_operand, 'B'-ændring:"

#: config/frv/frv.c:3021
#, fuzzy
msgid "Bad insn in frv_print_operand, z case"
msgstr "ugyldig instruktion til d30v_print_operand, 0 case"

#: config/frv/frv.c:3049
#, fuzzy
msgid "Bad insn in frv_print_operand, 0 case"
msgstr "ugyldig instruktion til d30v_print_operand, 0 case"

#: config/frv/frv.c:3054
#, fuzzy
msgid "frv_print_operand: unknown code"
msgstr "fr30_print_operand: ukendt kode"

#: config/frv/frv.c:5737
#, fuzzy
msgid "Bad output_move_single operand"
msgstr "output_move_single:"

#: config/frv/frv.c:5866
msgid "Bad output_move_double operand"
msgstr ""

#: config/frv/frv.c:6010
#, fuzzy
msgid "Bad output_condmove_single operand"
msgstr "output_move_single:"

#: config/frv/frv.c:8315
msgid "frv_registers_update"
msgstr ""

#: config/frv/frv.c:8475
msgid "frv_registers_used_p"
msgstr ""

#: config/frv/frv.c:8604
msgid "frv_registers_set_p"
msgstr ""

#: config/frv/frv.c:9171
#, fuzzy
msgid "accumulator is not a constant integer"
msgstr "parameteren til 'asm' er ikke en konstant streng"

#: config/frv/frv.c:9176
msgid "accumulator number is out of bounds"
msgstr ""

#: config/frv/frv.c:9187
#, fuzzy, c-format
msgid "inappropriate accumulator for `%s'"
msgstr "ingen tidligere erklæring af '%s'"

#: config/frv/frv.c:9253
#, fuzzy, c-format
msgid "`%s' expects a constant argument"
msgstr "egenskaben '%s' kræver en heltalskonstant som parameter"

#: config/frv/frv.c:9258
#, fuzzy, c-format
msgid "constant argument out of range for `%s'"
msgstr "operandnummer uden for det gyldige interval"

#: config/frv/frv.c:9638
msgid "media functions are not available unless -mmedia is used"
msgstr ""

#: config/frv/frv.c:9650
msgid "this media function is only available on the fr500"
msgstr ""

#: config/frv/frv.c:9678
msgid "this media function is only available on the fr400"
msgstr ""

#. This macro is a C statement to print on `stderr' a string describing the
#. particular machine description choice. Every machine description should
#. define `TARGET_VERSION'. For example:
#.
#. #ifdef MOTOROLA
#. #define TARGET_VERSION      fprintf (stderr, " (68k, Motorola syntax)");
#. #else
#. #define TARGET_VERSION      fprintf (stderr, " (68k, MIT syntax)");
#. #endif
#: config/frv/frv.h:512
msgid " (frv)"
msgstr ""

#: config/h8300/h8300.c:314
msgid "-ms2600 is used without -ms"
msgstr "-ms2600 benyttet uden -ms"

#: config/h8300/h8300.c:320
#, fuzzy
msgid "-mn is used without -mh or -ms"
msgstr "-ms2600 benyttet uden -ms"

#. Macro to define tables used to set the flags.
#. This is a list in braces of pairs in braces,
#. each pair being { "NAME", VALUE }
#. where VALUE is the bits to set or minus the bits to clear.
#. An empty string NAME is used to identify the default VALUE.
#: config/h8300/h8300.h:150
#, fuzzy
msgid "Generate H8S code"
msgstr "Generér H8/S-kode"

#: config/h8300/h8300.h:151
#, fuzzy
msgid "Do not generate H8S code"
msgstr "Generér ikke H8/S-kode"

#: config/h8300/h8300.h:152
#, fuzzy
msgid "Generate H8S/2600 code"
msgstr "Generér H8/S2600-kode"

#: config/h8300/h8300.h:153
#, fuzzy
msgid "Do not generate H8S/2600 code"
msgstr "Generér ikke H8/S2600-kode"

#: config/h8300/h8300.h:154
msgid "Make integers 32 bits wide"
msgstr "Gør heltal 32 bit brede"

#: config/h8300/h8300.h:157
msgid "Use registers for argument passing"
msgstr "Benyt registre til parameteroverbringning"

#: config/h8300/h8300.h:159
msgid "Do not use registers for argument passing"
msgstr "Benyt ikke registre til parameteroverbringning"

#: config/h8300/h8300.h:161
msgid "Consider access to byte sized memory slow"
msgstr "Betragt tilgang til bytestørrelseshukommelse som langsomt"

#: config/h8300/h8300.h:162
msgid "Enable linker relaxing"
msgstr "Aktivér tolerant sammenkædning"

#: config/h8300/h8300.h:164
msgid "Generate H8/300H code"
msgstr "Generér H8/300H-kode"

#: config/h8300/h8300.h:165
msgid "Enable the normal mode"
msgstr ""

#: config/h8300/h8300.h:166
msgid "Do not generate H8/300H code"
msgstr "Generér ikke H8/300H-kode"

#: config/h8300/h8300.h:167
msgid "Use H8/300 alignment rules"
msgstr "Benyt H8/300-justeringsregler"

#: config/i370/i370-c.c:53
msgid "junk at end of #pragma map"
msgstr "ragelse i slutningen af #pragma map"

#: config/i370/i370-c.c:59
msgid "malformed #pragma map, ignored"
msgstr "forkert udformet '#pragma map' - ignoreret"

#: config/i370/i370.c:915
msgid "real name is too long - alias ignored"
msgstr "rigtigt navn for langt - alias ignoreret"

#: config/i370/i370.c:920
msgid "alias name is too long - alias ignored"
msgstr "aliasnavn for langt - alias ignoreret"

#: config/i370/i370.c:1191
msgid "internal error--no jump follows compare:"
msgstr "intern fejl - intet spring efterfølger sammenligning:"

#. Macro to define tables used to set the flags. This is a list in braces
#. of pairs in braces, each pair being { "NAME", VALUE }
#. where VALUE is the bits to set or minus the bits to clear.
#. An empty string NAME is used to identify the default VALUE.
#: config/i370/i370.h:75
msgid "Generate char instructions"
msgstr "Generér char-instruktioner"

#: config/i370/i370.h:76
msgid "Do not generate char instructions"
msgstr "Generér ikke char-instruktioner"

#: config/i386/i386.c:1043
#, c-format
msgid "code model %s not supported in PIC mode"
msgstr "kodemodellen %s er ikke understøttet i PIC-tilstand"

#: config/i386/i386.c:1053 config/sparc/sparc.c:356
#, c-format
msgid "bad value (%s) for -mcmodel= switch"
msgstr "ugyldig værdi (%s) til tilvalget -mcmodel="

#: config/i386/i386.c:1068
#, c-format
msgid "bad value (%s) for -masm= switch"
msgstr "ugyldig værdi (%s) til tilvalget -masm="

#: config/i386/i386.c:1071
#, c-format
msgid "code model `%s' not supported in the %s bit mode"
msgstr "kodemodellen %s er ikke understøttet i %s bit-tilstand"

#: config/i386/i386.c:1074
msgid "code model `large' not supported yet"
msgstr "kodemodellen 'large' er ikke understøttet endnu"

#: config/i386/i386.c:1076
#, c-format
msgid "%i-bit mode not compiled in"
msgstr "%i bit-tilstand er ikke oversat med ind"

#: config/i386/i386.c:1106
#, c-format
msgid "bad value (%s) for -march= switch"
msgstr "ugyldig værdi (%s) til tilvalget -march="

#: config/i386/i386.c:1117
#, c-format
msgid "bad value (%s) for -mcpu= switch"
msgstr "ugyldig værdi (%s) til tilvalget -mcpu="

#: config/i386/i386.c:1134
#, c-format
msgid "-mregparm=%d is not between 0 and %d"
msgstr "-mregparm=%d er ikke mellem 0 og %d"

#: config/i386/i386.c:1147
msgid "-malign-loops is obsolete, use -falign-loops"
msgstr "-malign-loops er forældet, benyt -falign-loops"

#: config/i386/i386.c:1152 config/i386/i386.c:1165 config/i386/i386.c:1178
#, c-format
msgid "-malign-loops=%d is not between 0 and %d"
msgstr "-malign-loops=%d er ikke mellem 0 og %d"

#: config/i386/i386.c:1160
msgid "-malign-jumps is obsolete, use -falign-jumps"
msgstr "-malign-jumps er forældet, benyt -falign-jumps"

#: config/i386/i386.c:1173
msgid "-malign-functions is obsolete, use -falign-functions"
msgstr "-malign-functions er forældet, benyt -falign-functions"

#: config/i386/i386.c:1211
#, c-format
msgid "-mpreferred-stack-boundary=%d is not between %d and 12"
msgstr "-mpreferred-stack-boundary=%d er ikke mellem %d og 12"

#: config/i386/i386.c:1223
#, c-format
msgid "-mbranch-cost=%d is not between 0 and 5"
msgstr "-mbranch-cost=%d er ikke mellem 0 og 5"

#: config/i386/i386.c:1235
#, fuzzy, c-format
msgid "bad value (%s) for -mtls-dialect= switch"
msgstr "ugyldig værdi (%s) til tilvalget -msdata"

#: config/i386/i386.c:1256
msgid "-malign-double makes no sense in the 64bit mode"
msgstr "-malign-double giver ikke mening i 64 bit-tilstand"

#: config/i386/i386.c:1258
msgid "-mrtd calling convention not supported in the 64bit mode"
msgstr "kaldekonventionen -mrtd er ikke understøttet i 64 bit-tilstand"

#: config/i386/i386.c:1274 config/i386/i386.c:1285
msgid "SSE instruction set disabled, using 387 arithmetics"
msgstr "SSE-instruktionssæt deaktiveret, bruger 387-beregninger"

#: config/i386/i386.c:1290
msgid "387 instruction set disabled, using SSE arithmetics"
msgstr "387-instruktionssæt deaktiveret, bruger SSE-beregninger"

#: config/i386/i386.c:1297
#, c-format
msgid "bad value (%s) for -mfpmath= switch"
msgstr "ugyldig værdi (%s) til tilvalget -mfpmath="

#: config/i386/i386.c:1429
#, c-format
msgid "`%s' attribute requires an integer constant argument"
msgstr "egenskaben '%s' kræver en heltalskonstant som parameter"

#: config/i386/i386.c:1435
#, c-format
msgid "argument to `%s' attribute larger than %d"
msgstr "parameter til egenskaben '%s' er større end %d"

#: config/i386/i386.c:6176
msgid "invalid UNSPEC as operand"
msgstr "ugyldig UNSPEC som operand"

#: config/i386/i386.c:6438
msgid "extended registers have no high halves"
msgstr "udvidede registre har ikke høje halvdele"

#: config/i386/i386.c:6453
msgid "unsupported operand size for extended register"
msgstr "ikke-understøttet operandstørrelse for udvidede registre"

#: config/i386/i386.c:6768
msgid "operand is neither a constant nor a condition code, invalid operand code 'c'"
msgstr "operand er hverken en konstant eller en betingelseskode, ugyldig operandkode 'c'"

#: config/i386/i386.c:6814
#, c-format
msgid "invalid operand code `%c'"
msgstr "ugyldig operandkode '%c'"

#: config/i386/i386.c:6861
#, fuzzy
msgid "invalid constraints for operand"
msgstr "ugyldig %%c-operand"

#: config/i386/i386.c:11027
msgid "unknown insn mode"
msgstr "ukendt instruktionstilstand"

#. @@@ better error message
#: config/i386/i386.c:13083 config/i386/i386.c:13119
msgid "selector must be an immediate"
msgstr "vælger skal være en umiddelbar værdi"

#. @@@ better error message
#: config/i386/i386.c:13280 config/i386/i386.c:13314
msgid "mask must be an immediate"
msgstr "maske skal være en umiddelbar værdi"

#: config/i386/i386.c:13346
#, fuzzy
msgid "shift must be an immediate"
msgstr "maske skal være en umiddelbar værdi"

#: config/i386/winnt.c:105
#, c-format
msgid "`%s' attribute only applies to variables"
msgstr "egenskaben '%s' kan kun anvendes på variabler"

#: config/i386/winnt.c:275
#, c-format
msgid "`%s' declared as both exported to and imported from a DLL"
msgstr "'%s' erklæret som både eksporteret til og importeret fra en DLL"

#: config/i386/cygwin.h:45
msgid "Use the Cygwin interface"
msgstr "Benyt Cygwin-grænsefladen"

#: config/i386/cygwin.h:46
msgid "Use the Mingw32 interface"
msgstr "Benyt Mingw32-grænsefladen"

#: config/i386/cygwin.h:47
msgid "Create GUI application"
msgstr "Opret grafisk program"

#: config/i386/cygwin.h:48
msgid "Don't set Windows defines"
msgstr "Angiv ikke Windows-definitioner"

#: config/i386/cygwin.h:49
msgid "Set Windows defines"
msgstr "Angiv Windows-definitioner"

#: config/i386/cygwin.h:50
msgid "Create console application"
msgstr "Opret konsolprogram"

#: config/i386/cygwin.h:51 config/i386/win32.h:59
msgid "Generate code for a DLL"
msgstr "Generér kode til en DLL"

#: config/i386/cygwin.h:53 config/i386/win32.h:61
msgid "Ignore dllimport for functions"
msgstr "Ignorér dllimport til funktioner"

#: config/i386/cygwin.h:55
msgid "Use Mingw-specific thread support"
msgstr "Benyt Mingw-specifik trådunderstøttelse"

#: config/i386/cygwin.h:244
#, c-format
msgid "-f%s ignored for target (all code is position independent)"
msgstr "-f%s ignoreret for målarkitekturen (all kode er positionsuafhængigt)"

#: config/i386/djgpp.h:204
msgid "-mbnu210 is ignored (option is obsolete)"
msgstr "-mbnu210 ignoreres (tilvalget er forældet)"

#. Deprecated.
#. Deprecated.
#. Deprecated.
#. Deprecated.
#. Deprecated.
#. Deprecated.
#: config/i386/i386.h:306
msgid "Alternate calling convention"
msgstr "Alternativ kaldekonvention"

#: config/i386/i386.h:308 config/m68k/m68k.h:180 config/ns32k/ns32k.h:144
msgid "Use normal calling convention"
msgstr "Brug normal kaldekonvention"

#: config/i386/i386.h:310
msgid "Align some doubles on dword boundary"
msgstr "Justér nogle double-variabler til dword-grænserne"

#: config/i386/i386.h:312
msgid "Align doubles on word boundary"
msgstr "Justér double-variabler til word-grænserne"

#: config/i386/i386.h:314
msgid "Uninitialized locals in .bss"
msgstr "Lokale variabler uden startværdi i .bss"

#: config/i386/i386.h:316
msgid "Uninitialized locals in .data"
msgstr "Lokale variabler uden startværdi i .data"

#: config/i386/i386.h:318 config/m68k/linux-aout.h:45 config/m68k/linux.h:50
#: config/ns32k/ns32k.h:167
msgid "Use IEEE math for fp comparisons"
msgstr "Brug IEEE-matematik til kommatalssammenligninger"

#: config/i386/i386.h:320 config/ns32k/ns32k.h:169
msgid "Do not use IEEE math for fp comparisons"
msgstr "Brug ikke IEEE-matematik til kommatalssammenligninger"

#: config/i386/i386.h:322
msgid "Return values of functions in FPU registers"
msgstr "Returnér værdier fra funktioner i fpu-registre"

#: config/i386/i386.h:324
msgid "Do not return values of functions in FPU registers"
msgstr "Returnér ikke værdier fra funktioner i fpu-registre"

#: config/i386/i386.h:326
msgid "Do not generate sin, cos, sqrt for FPU"
msgstr "Generér ikke sin, cos, sqrt til fpu"

#: config/i386/i386.h:328
msgid "Generate sin, cos, sqrt for FPU"
msgstr "Generér sin, cos og sqrt til fpu"

#: config/i386/i386.h:330
msgid "Omit the frame pointer in leaf functions"
msgstr "Udelad rammehenvisningen i de yderste funktioner"

#: config/i386/i386.h:333
msgid "Enable stack probing"
msgstr "Aktivér stakprøvning"

#. undocumented
#. undocumented
#: config/i386/i386.h:338
msgid "Align destination of the string operations"
msgstr "Justér strengoperationernes destination"

#: config/i386/i386.h:340
msgid "Do not align destination of the string operations"
msgstr "Justér ikke strengoperationernes destination"

#: config/i386/i386.h:342
msgid "Inline all known string operations"
msgstr "Indbyg alle kendte strengoperationer"

#: config/i386/i386.h:344
msgid "Do not inline all known string operations"
msgstr "Indbyg ikke alle kendte strengoperationer"

#: config/i386/i386.h:346 config/i386/i386.h:350
msgid "Use push instructions to save outgoing arguments"
msgstr "Brug push-instruktioner til at gemme udgående parametre"

#: config/i386/i386.h:348 config/i386/i386.h:352
msgid "Do not use push instructions to save outgoing arguments"
msgstr "Brug ikke push-instruktioner til at gemme udgående parametre"

# shadowing betyder at en funktion har samme navn og dermed skjuler en anden
#: config/i386/i386.h:354
msgid "Support MMX built-in functions"
msgstr "Understøt indbyggede MMX-funktioner"

#: config/i386/i386.h:356
msgid "Do not support MMX built-in functions"
msgstr "Understøt ikke indbyggede MMX-funktioner"

# shadowing betyder at en funktion har samme navn og dermed skjuler en anden
#: config/i386/i386.h:358
msgid "Support 3DNow! built-in functions"
msgstr "Understøt indbyggede 3DNow!-funktioner"

#: config/i386/i386.h:360
msgid "Do not support 3DNow! built-in functions"
msgstr "Understøt ikke indbyggede 3DNow!-funktioner"

#: config/i386/i386.h:362
msgid "Support MMX and SSE built-in functions and code generation"
msgstr "Understøt indbyggede MMX- og SSE-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.h:364
msgid "Do not support MMX and SSE built-in functions and code generation"
msgstr "Understøt ikke indbyggede MMX- og SSE-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.h:366
msgid "Support MMX, SSE and SSE2 built-in functions and code generation"
msgstr "Understøt indbyggede MMX-, SSE- og SSE2-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.h:368
msgid "Do not support MMX, SSE and SSE2 built-in functions and code generation"
msgstr "Understøt ikke indbyggede MMX-, SSE- og SSE2-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.h:370
msgid "sizeof(long double) is 16"
msgstr "sizeof(long double) er 16"

#: config/i386/i386.h:372
msgid "sizeof(long double) is 12"
msgstr "sizeof(long double) er 12"

#: config/i386/i386.h:374
msgid "Generate 64bit x86-64 code"
msgstr "Generér 64 bit x86-64-kode"

#: config/i386/i386.h:376
msgid "Generate 32bit i386 code"
msgstr "Generér 64 bit i386-kode"

#: config/i386/i386.h:378
msgid "Use red-zone in the x86-64 code"
msgstr "Benyt rødzone i x86-64-koden"

#: config/i386/i386.h:380
msgid "Do not use red-zone in the x86-64 code"
msgstr "Benyt ikke rødzone i x86-64-koden"

#. This macro is similar to `TARGET_SWITCHES' but defines names of
#. command options that have values. Its definition is an
#. initializer with a subgrouping for each command option.
#.
#. Each subgrouping contains a string constant, that defines the
#. fixed part of the option name, and the address of a variable. The
#. variable, type `char *', is set to the variable part of the given
#. option if the fixed part matches. The actual option name is made
#. by appending `-m' to the specified name.
#: config/i386/i386.h:409 config/rs6000/rs6000.h:393 config/sparc/sparc.h:635
msgid "Schedule code for given CPU"
msgstr "Planlæg koden til en given processor"

#: config/i386/i386.h:411
msgid "Generate floating point mathematics using given instruction set"
msgstr "Generér kommatalsmatematik vha. givent instruktionssæt"

#: config/i386/i386.h:413
msgid "Generate code for given CPU"
msgstr "Generér kode til en given processor"

#: config/i386/i386.h:415
msgid "Number of registers used to pass integer arguments"
msgstr "Antallet af registre der skal bruges til at overbringe heltalsparametre"

#. TARGET_DEFAULT is defined in sun*.h and isi.h, etc.
#. This macro is similar to `TARGET_SWITCHES' but defines names of
#. command options that have values. Its definition is an
#. initializer with a subgrouping for each command option.
#.
#. Each subgrouping contains a string constant, that defines the
#. fixed part of the option name, and the address of a variable. The
#. variable, type `char *', is set to the variable part of the given
#. option if the fixed part matches. The actual option name is made
#. by appending `-m' to the specified name.
#: config/i386/i386.h:417 config/m68k/m68k.h:263
msgid "Loop code aligned to this power of 2"
msgstr "Løkkekode skal justeres til denne potens af 2"

#: config/i386/i386.h:419 config/m68k/m68k.h:265
msgid "Jump targets are aligned to this power of 2"
msgstr "Steder der skal springes til, justeres til denne potens af 2"

#: config/i386/i386.h:421 config/m68k/m68k.h:267
msgid "Function starts are aligned to this power of 2"
msgstr "Funktionsbegyndelser justeres til denne potens af 2"

#: config/i386/i386.h:424
msgid "Attempt to keep stack aligned to this power of 2"
msgstr "Forsøg at holde stakken justeret til denne potens af 2"

#: config/i386/i386.h:426
msgid "Branches are this expensive (1-5, arbitrary units)"
msgstr "Forgreninger koster dette (1-5, vilkårlige enheder)"

#: config/i386/i386.h:428
msgid "Use given x86-64 code model"
msgstr "Benyt den givne x86-64-kodemodel"

#. Undocumented.
#. Undocumented.
#: config/i386/i386.h:434
msgid "Use given assembler dialect"
msgstr "Benyt den givne maskinkodedialekt"

#: config/i386/i386.h:436
#, fuzzy
msgid "Use given thread-local storage dialect"
msgstr "Benyt den givne maskinkodedialekt"

#: config/i386/sco5.h:700
msgid "Generate ELF output"
msgstr "Generér ELF-uddata"

#: config/i386/win32.h:53
msgid "Use Mingw32 interface"
msgstr "Benyt Mingw32-grænseflade"

#: config/i386/win32.h:55
msgid "Use Cygwin interface"
msgstr "Benyt Cygwin-grænseflade"

#: config/i386/win32.h:57
msgid "Use bare Windows interface"
msgstr "Benyt bar Windows-grænseflade"

#. If the environment variable DJDIR is not defined, then DJGPP is not    installed correctly and GCC will quickly become confused with the    default prefix settings. Report the problem now so the user doesn't    receive deceptive "file not found" error messages later.
#. DJDIR is automatically defined by the DJGPP environment config      file pointed to by the environment variable DJGPP. Examine DJGPP      to try and figure out what's wrong.
#: config/i386/xm-djgpp.h:71
msgid "environment variable DJGPP not defined"
msgstr "miljøvariablen DJGPP er ikke defineret"

#: config/i386/xm-djgpp.h:73
#, c-format
msgid "environment variable DJGPP points to missing file '%s'"
msgstr "miljøvariablen DJGPP peger på den manglende fil '%s'"

#: config/i386/xm-djgpp.h:76
#, c-format
msgid "environment variable DJGPP points to corrupt file '%s'"
msgstr "miljøvariablen DJGPP peger på den ødelagte fil '%s'"

#: config/i960/i960-c.c:66
msgid "sorry, not implemented: #pragma align NAME=SIZE"
msgstr "desværre, ikke implementeret: #pragma align NAVN=STØRRELSE"

#: config/i960/i960-c.c:71
msgid "malformed #pragma align - ignored"
msgstr "forkert udformet '#pragma align' - ignoreret"

#: config/i960/i960-c.c:109
msgid "sorry, not implemented: #pragma noalign NAME"
msgstr "desværre, ikke implementeret: #pragma noalign NAVN"

#: config/i960/i960.c:121 config/i960/i960.c:131
msgid "conflicting architectures defined - using C series"
msgstr "modstridende arkitekturer defineret - bruger C-serien"

#: config/i960/i960.c:126
msgid "conflicting architectures defined - using K series"
msgstr "modstridende arkitekturer defineret - bruger K-serien"

#: config/i960/i960.c:141
msgid "iC2.0 and iC3.0 are incompatible - using iC3.0"
msgstr "iC2.0 og iC3.0 er inkompatible - bruger iC3.0"

#: config/i960/i960.c:1448 config/m68k/m68k.c:559 config/rs6000/rs6000.c:9931
msgid "stack limit expression is not supported"
msgstr "stakgrænseudtryk understøttes ikke"

#. Macro to define tables used to set the flags.
#. This is a list in braces of pairs in braces,
#. each pair being { "NAME", VALUE }
#. where VALUE is the bits to set or minus the bits to clear.
#. An empty string NAME is used to identify the default VALUE.
#. ??? Not all ten of these architecture variations actually exist, but I
#. am not sure which are real and which aren't.
#: config/i960/i960.h:240
msgid "Generate SA code"
msgstr "Generér SA-kode"

#: config/i960/i960.h:243
msgid "Generate SB code"
msgstr "Generér SB-kode"

#. {"sc", (TARGET_FLAG_NUMERICS|TARGET_FLAG_PROTECTED|						TARGET_FLAG_MC|TARGET_FLAG_COMPLEX_ADDR),	    N_("Generate SC code")},
#: config/i960/i960.h:248
msgid "Generate KA code"
msgstr "Generér KA-kode"

#: config/i960/i960.h:251
msgid "Generate KB code"
msgstr "Generér KB-kode"

#. {"kc", (TARGET_FLAG_NUMERICS|TARGET_FLAG_PROTECTED|						TARGET_FLAG_MC|TARGET_FLAG_COMPLEX_ADDR),	    N_("Generate KC code")},
#: config/i960/i960.h:256
msgid "Generate JA code"
msgstr "Generér JA-kode"

#: config/i960/i960.h:258
msgid "Generate JD code"
msgstr "Generér JD-kode"

#: config/i960/i960.h:261
msgid "Generate JF code"
msgstr "Generér JF-kode"

#: config/i960/i960.h:263
msgid "generate RP code"
msgstr "Generér RP-kode"

#: config/i960/i960.h:266
msgid "Generate MC code"
msgstr "Generér MC-kode"

#: config/i960/i960.h:269
msgid "Generate CA code"
msgstr "Generér CA-kode"

#. {"cb", (TARGET_FLAG_NUMERICS|TARGET_FLAG_C_SERIES|						TARGET_FLAG_BRANCH_PREDICT|TARGET_FLAG_CODE_ALIGN),    N_("Generate CB code")},						  {"cc", (TARGET_FLAG_NUMERICS|TARGET_FLAG_PROTECTED|						TARGET_FLAG_C_SERIES|TARGET_FLAG_BRANCH_PREDICT|			TARGET_FLAG_CODE_ALIGN),			    N_("Generate CC code")},
#: config/i960/i960.h:279
msgid "Generate CF code"
msgstr "Generér CF-kode"

#: config/i960/i960.h:283 config/mips/mips.h:568 config/pa/pa.h:252
msgid "Use software floating point"
msgstr "Benyt softwarekommatal"

#: config/i960/i960.h:285
msgid "Use alternate leaf function entries"
msgstr "Benyt alternative elementer til yderste funktioner"

#: config/i960/i960.h:287
msgid "Do not use alternate leaf function entries"
msgstr "Benyt ikke alternative elementer til yderste funktioner"

#: config/i960/i960.h:289
msgid "Perform tail call optimization"
msgstr "Udfør halekaldsoptimering"

#: config/i960/i960.h:291
msgid "Do not perform tail call optimization"
msgstr "Udfør ikke halekaldsoptimering"

#: config/i960/i960.h:293
msgid "Use complex addressing modes"
msgstr "Benyt komplekse adresseringstilstande"

#: config/i960/i960.h:295
msgid "Do not use complex addressing modes"
msgstr "Benyt ikke komplekse adresseringstilstande"

#: config/i960/i960.h:297
msgid "Align code to 8 byte boundary"
msgstr "Justér kode til 8 byte-grænser"

#: config/i960/i960.h:299
msgid "Do not align code to 8 byte boundary"
msgstr "Justér ikke kode til 8 byte-grænser"

#. {"clean-linkage", (TARGET_FLAG_CLEAN_LINKAGE),			    N_("Force use of prototypes")},					  {"no-clean-linkage", -(TARGET_FLAG_CLEAN_LINKAGE),			    N_("Do not force use of prototypes")},
#: config/i960/i960.h:305 config/i960/i960.h:307
msgid "Enable compatibility with iC960 v2.0"
msgstr "Aktivér kompatibilitet med iC960 v2.0"

#: config/i960/i960.h:309
msgid "Enable compatibility with iC960 v3.0"
msgstr "Aktivér kompatibilitet med iC960 v3.0"

#: config/i960/i960.h:311 config/i960/i960.h:313
msgid "Enable compatibility with ic960 assembler"
msgstr "Aktivér kompatibilitet med ic960-maskinkodeoversætteren"

#: config/i960/i960.h:315
msgid "Do not permit unaligned accesses"
msgstr "Tillad ikke ikke-justeret adgang"

#: config/i960/i960.h:317
msgid "Permit unaligned accesses"
msgstr "Tillad ikke-justeret adgang"

#: config/i960/i960.h:319
msgid "Layout types like Intel's v1.3 gcc"
msgstr "Sammensæt typer som Intels v1.3 gcc"

#: config/i960/i960.h:321
msgid "Do not layout types like Intel's v1.3 gcc"
msgstr "Sammensæt ikke typer som Intels v1.3 gcc"

#: config/i960/i960.h:323 config/sparc/freebsd.h:79 config/sparc/linux.h:86
#: config/sparc/linux64.h:88 config/sparc/netbsd-elf.h:238
msgid "Use 64 bit long doubles"
msgstr "Benyt 64 bit long double"

#: config/i960/i960.h:325
msgid "Enable linker relaxation"
msgstr "Aktivér tolerant sammenkæder"

#: config/i960/i960.h:327
msgid "Do not enable linker relaxation"
msgstr "Aktivér ikke tolerant sammenkæder"

#: config/ia64/ia64-c.c:50
#, fuzzy
msgid "malformed #pragma builtin"
msgstr "forkert udformet '#pragma implementation'"

#: config/ia64/ia64.c:3879
msgid "ia64_print_operand: unknown code"
msgstr "ia64_print_operand: ukendt kode"

#: config/ia64/ia64.c:4157
msgid "value of -mfixed-range must have form REG1-REG2"
msgstr "værdien af -mfixed-range skal være på formen REG1-REG2"

#: config/ia64/ia64.c:4184
#, c-format
msgid "%s-%s is an empty range"
msgstr "%s-%s er et tomt interval"

#: config/ia64/ia64.c:4215
#, fuzzy
msgid "cannot optimize floating point division for both latency and throughput"
msgstr "kan ikke optimere division for både ventetid og båndbredde"

#: config/ia64/ia64.c:4221
#, fuzzy
msgid "cannot optimize integer division for both latency and throughput"
msgstr "kan ikke optimere division for både ventetid og båndbredde"

#: config/ia64/ia64.c:4233
#, fuzzy, c-format
msgid "bad value (%s) for -mtls-size= switch"
msgstr "ugyldig værdi (%s) for tilvalget -mcpu="

#. This macro defines names of command options to set and clear bits in
#. `target_flags'. Its definition is an initializer with a subgrouping for
#. each command option.
#: config/ia64/ia64.h:150
msgid "Generate big endian code"
msgstr "Generér storendet kode"

#: config/ia64/ia64.h:152 config/mcore/mcore.h:159
msgid "Generate little endian code"
msgstr "Generér lilleendet kode"

#: config/ia64/ia64.h:154
msgid "Generate code for GNU as"
msgstr "Generér kode til GNU as"

#: config/ia64/ia64.h:156
msgid "Generate code for Intel as"
msgstr "Generér kode til Intel as"

#: config/ia64/ia64.h:158
msgid "Generate code for GNU ld"
msgstr "Generér kode til GNU ld"

#: config/ia64/ia64.h:160
msgid "Generate code for Intel ld"
msgstr "Generér kode til Intel ld"

#: config/ia64/ia64.h:162
msgid "Generate code without GP reg"
msgstr "Generér kode uden GP-registeret"

#: config/ia64/ia64.h:164
msgid "Emit stop bits before and after volatile extended asms"
msgstr "Udsend stopbit før og efter volatile udvidede asm-sætninger"

#: config/ia64/ia64.h:166
msgid "Don't emit stop bits before and after volatile extended asms"
msgstr "Udsend ikke stopbit før og efter volatile udvidede asm-sætninger"

#: config/ia64/ia64.h:168
msgid "Emit code for Itanium (TM) processor B step"
msgstr "Udsend kode for Itanium (TM) processor B-skridt"

#: config/ia64/ia64.h:170
msgid "Use in/loc/out register names"
msgstr "Benyt in/loc/out-registernavne"

#: config/ia64/ia64.h:172
msgid "Disable use of sdata/scommon/sbss"
msgstr "Deaktivér brug af sdata/scommon/sbss"

#: config/ia64/ia64.h:174
msgid "Enable use of sdata/scommon/sbss"
msgstr "Aktivér brug af sdata/scommon/sbss"

#: config/ia64/ia64.h:176
msgid "gp is constant (but save/restore gp on indirect calls)"
msgstr "gp er konstant (men gem/gendan gp ved indirekte kald)"

#: config/ia64/ia64.h:178
msgid "Generate self-relocatable code"
msgstr "Generér selvflyttende kode"

#: config/ia64/ia64.h:180
#, fuzzy
msgid "Generate inline floating point division, optimize for latency"
msgstr "Generér indlejrede divisioner, optimér for ventetid"

#: config/ia64/ia64.h:182
#, fuzzy
msgid "Generate inline floating point division, optimize for throughput"
msgstr "Generér indlejrede divisioner, optimér for båndbredde"

#: config/ia64/ia64.h:184
#, fuzzy
msgid "Generate inline integer division, optimize for latency"
msgstr "Generér indlejrede divisioner, optimér for ventetid"

#: config/ia64/ia64.h:186
#, fuzzy
msgid "Generate inline integer division, optimize for throughput"
msgstr "Generér indlejrede divisioner, optimér for båndbredde"

#: config/ia64/ia64.h:188
msgid "Enable Dwarf 2 line debug info via GNU as"
msgstr "Aktivér Dwarf 2-linjefejlanalyseringsinfo via GNU as"

#: config/ia64/ia64.h:190
msgid "Disable Dwarf 2 line debug info via GNU as"
msgstr "Deaktivér Dwarf 2-linjefejlanalyseringsinfo via GNU as"

#: config/ia64/ia64.h:219
msgid "Specify range of registers to make fixed"
msgstr "Angiv interval af registre der skal gøres faste"

#: config/ip2k/ip2k.c:1082
#, fuzzy
msgid "bad operand"
msgstr "ugyldig %%f-operand"

#: config/ip2k/ip2k.c:3184
#, fuzzy
msgid "Only initialized variables can be placed into program memory area."
msgstr "kun variabler med startværdi kan placeres i programhukommelsesområdet"

#: config/m32r/m32r.c:139
#, c-format
msgid "bad value (%s) for -mmodel switch"
msgstr "ugyldig værdi (%s) til tilvalget -mmodel"

#: config/m32r/m32r.c:148
#, c-format
msgid "bad value (%s) for -msdata switch"
msgstr "ugyldig værdi (%s) til tilvalget -msdata"

#: config/m32r/m32r.c:319
#, c-format
msgid "invalid argument of `%s' attribute"
msgstr "ugyldig parameter til egenskaben '%s'"

#: config/m32r/m32r.c:422
msgid "const objects cannot go in .sdata/.sbss"
msgstr "konstante objekter kan ikke anbringes i .sdata/.sbss"

#: config/m32r/m32r.c:2256
#, c-format
msgid "invalid operand to %%s code"
msgstr "ugyldig operand til %%s-koden"

#: config/m32r/m32r.c:2263
#, c-format
msgid "invalid operand to %%p code"
msgstr "ugyldig operand til %%p-koden"

#: config/m32r/m32r.c:2318
msgid "bad insn for 'A'"
msgstr "ugyldig instruktion for 'A'"

#: config/m32r/m32r.c:2370
#, c-format
msgid "invalid operand to %%T/%%B code"
msgstr "ugyldig operand til %%T/%%B-koden"

#: config/m32r/m32r.c:2393
#, c-format
msgid "invalid operand to %%N code"
msgstr "ugyldig operand til %%N-koden"

#: config/m32r/m32r.c:2438
msgid "pre-increment address is not a register"
msgstr "præfiks forøgelsesadresse er ikke et register"

#: config/m32r/m32r.c:2445
msgid "pre-decrement address is not a register"
msgstr "præfiks formindskelsesadresse er ikke et register"

#: config/m32r/m32r.c:2452
msgid "post-increment address is not a register"
msgstr "postfiks forøgelsesadresse er ikke et register"

#: config/m32r/m32r.c:2530 config/m32r/m32r.c:2546
#: config/rs6000/rs6000.c:12737
msgid "bad address"
msgstr "ugyldig adresse"

#: config/m32r/m32r.c:2551
msgid "lo_sum not of register"
msgstr "lo_sum ikke af register"

#. { "relax",			TARGET_RELAX_MASK, "" },		  { "no-relax",		-TARGET_RELAX_MASK, "" },
#: config/m32r/m32r.h:241
msgid "Display compile time statistics"
msgstr "Vis oversættelsesstatistikker"

#: config/m32r/m32r.h:243
msgid "Align all loops to 32 byte boundary"
msgstr "Justér alle løkker til 32 byte-grænserne"

#: config/m32r/m32r.h:246
msgid "Only issue one instruction per cycle"
msgstr "Udfør kun én instruktion pr. cyklus"

#: config/m32r/m32r.h:249
msgid "Prefer branches over conditional execution"
msgstr "Foretræk forgrening frem for betinget udførelse"

#: config/m32r/m32r.h:265
msgid "Code size: small, medium or large"
msgstr "Kodestørrelse: small, medium eller large"

#: config/m32r/m32r.h:267
msgid "Small data area: none, sdata, use"
msgstr "Område til små data: none, sdata, use"

#: config/m68hc11/m68hc11.c:242
#, c-format
msgid "-f%s ignored for 68HC11/68HC12 (not supported)"
msgstr "-f%s ignoreret for 68HC11/68HC12 (ikke understøttet)"

#. !!!! SCz wrong here.
#: config/m68hc11/m68hc11.c:3252 config/m68hc11/m68hc11.c:3626
msgid "move insn not handled"
msgstr "flytteinstruktion ikke håndteret"

#: config/m68hc11/m68hc11.c:3472 config/m68hc11/m68hc11.c:3556
#: config/m68hc11/m68hc11.c:3829
msgid "invalid register in the move instruction"
msgstr "ugyldigt register i flytteinstruktionen"

#: config/m68hc11/m68hc11.c:3506
msgid "invalid operand in the instruction"
msgstr "ugyldig operand i instruktionen"

#: config/m68hc11/m68hc11.c:3803
msgid "invalid register in the instruction"
msgstr "ugyldigt register i instruktionen"

#: config/m68hc11/m68hc11.c:3836
msgid "operand 1 must be a hard register"
msgstr "operand 1 skal være et hårdt register"

#: config/m68hc11/m68hc11.c:3853
msgid "invalid rotate insn"
msgstr "ugyldig roteringsinstruktion"

#: config/m68hc11/m68hc11.c:4278
msgid "registers IX, IY and Z used in the same INSN"
msgstr "registrene IX, IY og Z benyttet i samme INSN"

#: config/m68hc11/m68hc11.c:4603 config/m68hc11/m68hc11.c:4906
msgid "cannot do z-register replacement"
msgstr "kan ikke udføre Z-registererstatning"

#: config/m68hc11/m68hc11.c:4969
msgid "invalid Z register replacement for insn"
msgstr "ugyldig Z-registererstatning for instruktion"

#. Macro to define tables used to set the flags. This is a list in braces of
#. pairs in braces, each pair being { "NAME", VALUE } where VALUE is the bits
#. to set or minus the bits to clear. An empty string NAME is used to
#. identify the default VALUE.
#: config/m68hc11/m68hc11.h:160
msgid "Compile with 16-bit integer mode"
msgstr "Oversæt med 16 bit-heltalstilstand"

#: config/m68hc11/m68hc11.h:162
msgid "Compile with 32-bit integer mode"
msgstr "Oversæt med 32 bit-heltalstilstand"

#: config/m68hc11/m68hc11.h:164
msgid "Auto pre/post decrement increment allowed"
msgstr "Selvformindskelse tilladt"

#: config/m68hc11/m68hc11.h:166
msgid "Auto pre/post decrement increment not allowed"
msgstr "Selvforøgelse tilladt"

#: config/m68hc11/m68hc11.h:168
msgid "Min/max instructions allowed"
msgstr ""

#: config/m68hc11/m68hc11.h:170
#, fuzzy
msgid "Min/max instructions not allowed"
msgstr "ret-instruktion ikke implementeret"

#: config/m68hc11/m68hc11.h:172
#, fuzzy
msgid "Use call and rtc for function calls and returns"
msgstr "Generér et kald til abort hvis en noreturn-funktion returnerer"

#: config/m68hc11/m68hc11.h:174
#, fuzzy
msgid "Use jsr and rts for function calls and returns"
msgstr "Benyt stubbe til funktionsindledninger"

#: config/m68hc11/m68hc11.h:176
msgid "Do not use direct addressing mode for soft registers"
msgstr "Benyt ikke direkte adresseringstilstand til bløde registre"

#: config/m68hc11/m68hc11.h:178 config/m68hc11/m68hc11.h:182
msgid "Compile for a 68HC11"
msgstr "Oversæt til en 68HC11"

#: config/m68hc11/m68hc11.h:180 config/m68hc11/m68hc11.h:184
msgid "Compile for a 68HC12"
msgstr "Oversæt til en 68HC12"

#. This macro is similar to `TARGET_SWITCHES' but defines names of
#. command options that have values. Its definition is an
#. initializer with a subgrouping for each command option.
#.
#. Each subgrouping contains a string constant, that defines the
#. fixed part of the option name, and the address of a variable. The
#. variable, type `char *', is set to the variable part of the given
#. option if the fixed part matches. The actual option name is made
#. by appending `-m' to the specified name.
#: config/m68hc11/m68hc11.h:198
msgid "Specify the register allocation order"
msgstr "Angiv registerallokeringsordnen"

#: config/m68hc11/m68hc11.h:200
msgid "Indicate the number of soft registers available"
msgstr "Angiv antallet af bløde registre der er til rådighed"

#: config/m68k/m68k.c:158
#, c-format
msgid "-malign-loops=%d is not between 1 and %d"
msgstr "-malign-loops=%d er ikke mellem 1 og %d"

#: config/m68k/m68k.c:169
#, c-format
msgid "-malign-jumps=%d is not between 1 and %d"
msgstr "-malign-jumps=%d er ikke mellem 1 og %d"

#: config/m68k/m68k.c:180
#, c-format
msgid "-malign-functions=%d is not between 1 and %d"
msgstr "-malign-functions=%d er ikke mellem 1 og %d"

#: config/m68k/m68k.c:189
msgid "-fPIC is not currently supported on the 68000 or 68010\n"
msgstr "-fPIC understøttes ikke på nuværende tidspunkt på 68000 og 68010\n"

#. Macro to define tables used to set the flags.
#. This is a list in braces of pairs in braces,
#. each pair being { "NAME", VALUE }
#. where VALUE is the bits to set or minus the bits to clear.
#. An empty string NAME is used to identify the default VALUE.
#: config/m68k/m68k.h:162 config/m68k/m68k.h:164
msgid "Generate code for a 68020"
msgstr "Generér kode til en 68020"

#: config/m68k/m68k.h:169 config/m68k/m68k.h:172
msgid "Generate code for a 68000"
msgstr "Generér kode til en 68000"

#: config/m68k/m68k.h:174
msgid "Use the bit-field instructions"
msgstr "Benyt bitfeltinstruktionerne"

#: config/m68k/m68k.h:176
msgid "Do not use the bit-field instructions"
msgstr "Benyt ikke bitfeltinstruktionerne"

#: config/m68k/m68k.h:178
msgid "Use different calling convention using 'rtd'"
msgstr "Benyt anden kaldekonvention vha. 'rtd'"

#: config/m68k/m68k.h:182
msgid "Consider type `int' to be 16 bits wide"
msgstr "Lad typen 'int' være 16 bit bred"

#: config/m68k/m68k.h:184
msgid "Consider type `int' to be 32 bits wide"
msgstr "Lad typen 'int' være 32 bit bred"

#: config/m68k/m68k.h:186
msgid "Generate code for a Sun FPA"
msgstr "Generér kode til en Sun FPA"

#: config/m68k/m68k.h:189
msgid "Do not generate code for a Sun FPA"
msgstr "Generér ikke kode til en Sun FPA"

#: config/m68k/m68k.h:191 config/m68k/m68k.h:193
msgid "Generate code for a Sun Sky board"
msgstr "Generér kode til et Sun Sky-kort"

#: config/m68k/m68k.h:195
msgid "Do not use Sky linkage convention"
msgstr "Benyt ikke Sky-kædningskonventionen"

#: config/m68k/m68k.h:197
msgid "Generate code for a 68881"
msgstr "Generér kode til en 68881"

#: config/m68k/m68k.h:200
msgid "Generate code with library calls for floating point"
msgstr "Generér kode med bibliotekskald for kommatalsoperationer"

#: config/m68k/m68k.h:202
msgid "Generate code for a 68040, without any new instructions"
msgstr "Generér kode til en 68040 uden nogen nye instruktioner"

#: config/m68k/m68k.h:205
msgid "Generate code for a 68060, without any new instructions"
msgstr "Generér kode til en 68060 uden nogen nye instruktioner"

#: config/m68k/m68k.h:209
msgid "Generate code for a 68030"
msgstr "Generér kode til en 68030"

#: config/m68k/m68k.h:212
msgid "Generate code for a 68040"
msgstr "Generér kode til en 68040"

#: config/m68k/m68k.h:216
msgid "Generate code for a 68060"
msgstr "Generér kode til en 68060"

#: config/m68k/m68k.h:221
msgid "Generate code for a 520X"
msgstr "Generér kode til en 520X"

#: config/m68k/m68k.h:224
msgid "Generate code for a 68851"
msgstr "Generér kode til en 68851"

#: config/m68k/m68k.h:226
msgid "Do no generate code for a 68851"
msgstr "Generér ikke kode til en 68851"

#: config/m68k/m68k.h:229
msgid "Generate code for a 68302"
msgstr "Generér kode til en 68302"

#: config/m68k/m68k.h:232
msgid "Generate code for a 68332"
msgstr "Generér kode til en 68332"

#: config/m68k/m68k.h:236
msgid "Generate code for a cpu32"
msgstr "Generér kode til en cpu32"

#: config/m68k/m68k.h:239
msgid "Align variables on a 32-bit boundary"
msgstr "Justér variabler til 32 bit-grænserne"

#: config/m68k/m68k.h:241
msgid "Align variables on a 16-bit boundary"
msgstr "Justér variabler til 16 bit-grænserne"

#: config/m68k/m68k.h:243
msgid "Generate pc-relative code"
msgstr "Generér pc-relativ kode"

#: config/m68k/m68k.h:245
msgid "Do not use unaligned memory references"
msgstr "Benyt ikke ikke-justerede hukommelsesreferencer"

#: config/m68k/m68k.h:247
msgid "Use unaligned memory references"
msgstr "Benyt ikke-justerede hukommelsesreferencer"

#: config/m88k/m88k.c:903
#, c-format
msgid "internal gcc monitor: short-branch(%x)"
msgstr "intern GCC-overvågning: short-branch(%x)"

#: config/m88k/m88k.c:2302
msgid "internal gcc error: Can't express symbolic location"
msgstr "intern GCC-fejl: Kan ikke udtrykke symbolsk placering"

#: config/m88k/m88k.c:2517
#, c-format
msgid "argument #%d is a structure"
msgstr "%d. parameter er en struktur"

#: config/m88k/m88k.c:2816
#, c-format
msgid "%%R not followed by %%B/C/D/E"
msgstr "%%R efterfølges ikke af %%B/C/D/E"

#: config/m88k/m88k.c:2884
#, c-format
msgid "invalid %%x/X value"
msgstr "ugyldig %%x/X-værdi"

#: config/m88k/m88k.c:2901
#, c-format
msgid "invalid %%Q value"
msgstr "ugyldig %%Q-værdi"

#: config/m88k/m88k.c:2907 config/rs6000/rs6000.c:7681
#, c-format
msgid "invalid %%q value"
msgstr "ugyldig %%q-værdi"

#: config/m88k/m88k.c:2913
#, c-format
msgid "invalid %%o value"
msgstr "ugyldig %%o-værdi"

#: config/m88k/m88k.c:2920 config/rs6000/rs6000.c:7644
#, c-format
msgid "invalid %%p value"
msgstr "ugyldig %%p-værdi"

#: config/m88k/m88k.c:2933 config/m88k/m88k.c:2938
#, c-format
msgid "invalid %%s/S value"
msgstr "ugyldig %%s/S-værdi"

#: config/m88k/m88k.c:2949
#, c-format
msgid "invalid %%P operand"
msgstr "ugyldig %%P-operand"

#: config/m88k/m88k.c:2980 config/romp/romp.c:690
#, c-format
msgid "invalid %%B value"
msgstr "ugyldig %%B-værdi"

#: config/m88k/m88k.c:3010
#, c-format
msgid "invalid %%D value"
msgstr "ugyldig %%D-værdi"

#: config/m88k/m88k.c:3023
#, c-format
msgid "`%%d' operand isn't a register"
msgstr "operanden '%%d' er ikke et register"

#: config/m88k/m88k.c:3041
msgid "operand is r0"
msgstr "operanden er r0"

#: config/m88k/m88k.c:3055
msgid "operand is const_double"
msgstr "operanden er const_double"

#: config/m88k/m88k.c:3074
msgid "invalid code"
msgstr "ugyldig kode"

#. Do any checking or such that is needed after processing the -m switches.
#: config/m88k/m88k.h:277
msgid "-mtrap-large-shift and -mhandle-large-shift are incompatible"
msgstr "-mtrap-large-shift og -mhandle-large-shift er indbyrdes uforenelige"

#: config/m88k/m88k.h:299
#, c-format
msgid "invalid option `-mshort-data-%s'"
msgstr "ugyldigt tilvalg '-mshort-data-%s'"

#: config/m88k/m88k.h:304
#, c-format
msgid "-mshort-data-%s is too large "
msgstr "-mshort-data-%s er for stor"

#: config/m88k/m88k.h:306
#, c-format
msgid "-mshort-data-%s and PIC are incompatible"
msgstr "-mshort-data-%s og PIC er indbyrdes uforenelige"

#: config/mcore/mcore.c:3078
#, c-format
msgid "invalid option `-mstack-increment=%s'"
msgstr "ugyldigt tilvalg '-mshort-increment=%s'"

#: config/mcore/mcore.h:126
msgid "Inline constants if it can be done in 2 insns or less"
msgstr "Indlejr konstanter hvis det kan gøres med 2 instruktioner eller mindre"

#: config/mcore/mcore.h:128
msgid "Inline constants if it only takes 1 instruction"
msgstr "Indlejr konstanter hvis det kan gøres med 1 instruktion"

#: config/mcore/mcore.h:130
msgid "Set maximum alignment to 4"
msgstr "Sæt maksimal justering til 4"

#: config/mcore/mcore.h:132
msgid "Set maximum alignment to 8"
msgstr "Sæt maksimal justering til 8"

#: config/mcore/mcore.h:136
msgid "Do not use the divide instruction"
msgstr "Benyt ikke divisionsinstruktionen"

#: config/mcore/mcore.h:140
msgid "Do not arbitary sized immediates in bit operations"
msgstr "Benyt ikke tilfældigt størrelses umiddelbare værdi i bitoperationer"

#: config/mcore/mcore.h:142
msgid "Always treat bit-field as int-sized"
msgstr "Behandl altid bitfelter som af størrelsen int"

#: config/mcore/mcore.h:146
msgid "Force functions to be aligned to a 4 byte boundary"
msgstr "Tving funktioner til at blive justeret til en 4 byte-grænse"

#: config/mcore/mcore.h:148
msgid "Force functions to be aligned to a 2 byte boundary"
msgstr "Tving funktioner til at blive justeret til en 2 byte-grænse"

#: config/mcore/mcore.h:150
msgid "Emit call graph information"
msgstr "Udsend kaldegrafinfo"

#: config/mcore/mcore.h:154
msgid "Prefer word accesses over byte accesses"
msgstr "Foretræk ord-tilgange frem for byte-tilgange"

#: config/mcore/mcore.h:165
msgid "Generate code for the M*Core M340"
msgstr "Generér kode til en M*Core M340"

#: config/mcore/mcore.h:178
msgid "Maximum amount for a single stack increment operation"
msgstr "Maksimalt antal for en enkelt stakforøgelsesoperation"

#: config/mips/mips.c:5112
#, c-format
msgid "bad value (%s) for -mabi= switch"
msgstr "ugyldig værdi (%s) til tilvalget -mabi="

#: config/mips/mips.c:5142
#, c-format
msgid "-mips%d conflicts with the other architecture options, which specify a MIPS%d processor"
msgstr ""

#: config/mips/mips.c:5149
#, c-format
msgid "bad value (%s) for -mips switch"
msgstr "ugyldig værdi (%s) til tilvalget -mips"

#: config/mips/mips.c:5164
#, c-format
msgid "-march=%s is not compatible with the selected ABI"
msgstr ""

#: config/mips/mips.c:5176
msgid "-mgp64 used with a 32-bit processor"
msgstr ""

#: config/mips/mips.c:5178
#, fuzzy
msgid "-mgp32 used with a 64-bit ABI"
msgstr "Benyt 64 bit-API"

#: config/mips/mips.c:5180
#, fuzzy
msgid "-mgp64 used with a 32-bit ABI"
msgstr "Benyt 32 bit-API"

#: config/mips/mips.c:5198 config/mips/mips.c:5200 config/mips/mips.c:5202
#, fuzzy, c-format
msgid "unsupported combination: %s"
msgstr "versionen er ikke understøttet"

#: config/mips/mips.c:5272
msgid "generation of Branch Likely instructions enabled, but not supported by architecture"
msgstr ""

#: config/mips/mips.c:5283
msgid "-G is incompatible with PIC code which is the default"
msgstr "-G er uforenelig med PIC-kode som genereres som standard"

#: config/mips/mips.c:5299
msgid "-membedded-pic and -mabicalls are incompatible"
msgstr "-membedded-pic og -mabicalls er indbyrdes uforenelige"

#: config/mips/mips.c:5302
msgid "-G and -membedded-pic are incompatible"
msgstr "-G og -membedded-pic er indbyrdes uforenelige"

#: config/mips/mips.c:5353
#, c-format
msgid "invalid option `entry%s'"
msgstr "ugyldigt tilvalg 'entry%s'"

#: config/mips/mips.c:5356
msgid "-mentry is only meaningful with -mips-16"
msgstr "-mentry giver kun mening sammen med -mips-16"

#: config/mips/mips.c:5761
#, c-format
msgid "internal error: %%) found without a %%( in assembler pattern"
msgstr "intern fejl: %%) fundet uden en %%) i maskinkodeoversættermønster"

#: config/mips/mips.c:5775
#, c-format
msgid "internal error: %%] found without a %%[ in assembler pattern"
msgstr "intern fejl: %%] fundet uden en %%[ i maskinkodeoversættermønster"

#: config/mips/mips.c:5788
#, c-format
msgid "internal error: %%> found without a %%< in assembler pattern"
msgstr "intern fejl: %%> fundet uden en %%< i maskinkodeoversættermønster"

#: config/mips/mips.c:5801
#, c-format
msgid "internal error: %%} found without a %%{ in assembler pattern"
msgstr "intern fejl: %%} fundet uden en %%{ i maskinkodeoversættermønster"

#: config/mips/mips.c:5815
#, c-format
msgid "PRINT_OPERAND: unknown punctuation '%c'"
msgstr "PRINT_OPERAND: ukendt tegnsætning '%c'"

#: config/mips/mips.c:5824 config/xtensa/xtensa.c:1939
msgid "PRINT_OPERAND null pointer"
msgstr "PRINT_OPERAND nul-henvisning"

#: config/mips/mips.c:5955
#, c-format
msgid "invalid use of %%d, %%x, or %%X"
msgstr "ugyldigt brug af %%d, %%x eller %%X"

#: config/mips/mips.c:5993 config/xtensa/xtensa.c:2033
msgid "PRINT_OPERAND_ADDRESS, null pointer"
msgstr "PRINT_OPERAND_ADDRESS, nul-henvisning"

#: config/mips/mips.c:6222
msgid "MIPS ECOFF format does not allow changing filenames within functions with #line"
msgstr "MIPS ECOFF-formatet tillader ikke skift af filnavne inden i funktioner med #line"

#: config/mips/mips.c:6532
msgid "can't rewind temp file"
msgstr "kan ikke spole midlertidig fil tilbage"

#: config/mips/mips.c:6536
msgid "can't write to output file"
msgstr "kan ikke skrive i uddatafil"

#: config/mips/mips.c:6539
msgid "can't read from temp file"
msgstr "kan ikke læse fra midlertidig fil"

#: config/mips/mips.c:6542
msgid "can't close temp file"
msgstr "kan ikke lukke midlertidig fil"

#: config/mips/mips.c:6983
#, c-format
msgid "gp_offset (%ld) or end_offset (%ld) is less than zero"
msgstr "gp_offset (%ld) eller end_offset (%ld) er mindre end nul"

#: config/mips/mips.c:7092
#, c-format
msgid "fp_offset (%ld) or end_offset (%ld) is less than zero"
msgstr "fp_offset (%ld) eller end_offset (%ld) er mindre end nul"

#: config/mips/mips.c:9312
#, c-format
msgid "can not handle inconsistent calls to `%s'"
msgstr "kan ikke håndtere inkonsistente kald af '%s'"

#: config/mips/mips.c:10444
#, fuzzy
msgid "the cpu name must be lower case"
msgstr "Symbolnavne staves med små bogstaver"

#: config/mips/mips.c:10466
#, fuzzy, c-format
msgid "bad value (%s) for %s"
msgstr "ugyldig værdi (%s) til tilvalget %s"

#. Target CPU builtins.
#. We do this here because __mips is defined below		 and so we can't use builtin_define_std.
#. Treat _R3000 and _R4000 like register-size defines,		 which is how they've historically been used.
#. Macros dependent on the C dialect.
#. Bizzare, but needed at least for Irix.
#. Macro to define tables used to set the flags.
#. This is a list in braces of pairs in braces,
#. each pair being { "NAME", VALUE }
#. where VALUE is the bits to set or minus the bits to clear.
#. An empty string NAME is used to identify the default VALUE.
#: config/mips/mips.h:528 config/mn10300/mn10300.h:64
msgid "No default crt0.o"
msgstr "Ingen standard crt0.o"

#: config/mips/mips.h:530
msgid "Use 64-bit int type"
msgstr "Benyt 64 bit int-type"

#: config/mips/mips.h:532
msgid "Use 64-bit long type"
msgstr "Benyt 64 bit long-type"

#: config/mips/mips.h:534
msgid "Use 32-bit long type"
msgstr "Benyt 32 bit long-type"

#: config/mips/mips.h:536
msgid "Optimize lui/addiu address loads"
msgstr "Optimér lui/addiu-adresseindlæsninger"

#: config/mips/mips.h:538
msgid "Don't optimize lui/addiu address loads"
msgstr "Optimér ikke lui/addiu-adresseindlæsninger"

# 'as' står for assembler
#: config/mips/mips.h:540
msgid "Use MIPS as"
msgstr "Benyt MIPS as"

#: config/mips/mips.h:542
msgid "Use GNU as"
msgstr "Benyt GNU as"

#: config/mips/mips.h:544
msgid "Use symbolic register names"
msgstr "Benyt symbolske registernavne"

#: config/mips/mips.h:546
msgid "Don't use symbolic register names"
msgstr "Benyt ikke symbolske registernavne"

#: config/mips/mips.h:548 config/mips/mips.h:550
msgid "Use GP relative sdata/sbss sections"
msgstr "Benyt GP-relative sdata/sbss-sektioner"

#: config/mips/mips.h:552 config/mips/mips.h:554
msgid "Don't use GP relative sdata/sbss sections"
msgstr "Benyt ikke GP-relative sdata/sbss-sektioner"

#: config/mips/mips.h:556
msgid "Output compiler statistics"
msgstr "Udsend oversættelsesstatistik"

#: config/mips/mips.h:558
msgid "Don't output compiler statistics"
msgstr "Udsend ikke oversættelsesstatistik"

#: config/mips/mips.h:560
msgid "Don't optimize block moves"
msgstr "Optimér ikke blokflytninger"

#: config/mips/mips.h:562
msgid "Optimize block moves"
msgstr "Optimér blokflytninger"

#: config/mips/mips.h:564
msgid "Use mips-tfile asm postpass"
msgstr "Benyt mips-tfile-maskinkodeefterfase"

#: config/mips/mips.h:566
msgid "Don't use mips-tfile asm postpass"
msgstr "Benyt ikke mips-tfile-maskinkodeefterfase"

#. Macro to define tables used to set the flags.
#. This is a list in braces of triplets in braces,
#. each triplet being { "NAME", VALUE, DOC }
#. where VALUE is the bits to set or minus the bits to clear and DOC
#. is the documentation for --help (NULL if intentionally undocumented).
#. An empty string NAME is used to identify the default VALUE.
#: config/mips/mips.h:570 config/pdp11/pdp11.h:56
msgid "Use hardware floating point"
msgstr "Benyt hardware-kommatal"

#: config/mips/mips.h:572
msgid "Use 64-bit FP registers"
msgstr "Benyt 64 bit-kommatalsregistre"

#: config/mips/mips.h:574
msgid "Use 32-bit FP registers"
msgstr "Benyt 32 bit-kommatalsregistre"

#: config/mips/mips.h:576
msgid "Use 64-bit general registers"
msgstr "Benyt 64 bit almene registre"

#: config/mips/mips.h:578
msgid "Use 32-bit general registers"
msgstr "Benyt 32 bit almene registre"

#: config/mips/mips.h:580
msgid "Use Irix PIC"
msgstr "Benyt Irix PIC"

#: config/mips/mips.h:582
msgid "Don't use Irix PIC"
msgstr "Benyt ikke Irix PIC"

#: config/mips/mips.h:584
msgid "Use indirect calls"
msgstr "Benyt indirekte kald"

#: config/mips/mips.h:586
msgid "Don't use indirect calls"
msgstr "Benyt ikke indirekte kald"

#: config/mips/mips.h:588
msgid "Use embedded PIC"
msgstr "Benyt indlejret PIC"

#: config/mips/mips.h:590
msgid "Don't use embedded PIC"
msgstr "Benyt ikke indlejret PIC"

#: config/mips/mips.h:592
msgid "Use ROM instead of RAM"
msgstr "Benyt ROM i stedet for RAM"

#: config/mips/mips.h:594
msgid "Don't use ROM instead of RAM"
msgstr "Benyt ikke ROM i stedet for RAM"

#: config/mips/mips.h:596
msgid "Put uninitialized constants in ROM (needs -membedded-data)"
msgstr "Anbring konstanter uden startværdi i ROM (behøver -membedded-data)"

#: config/mips/mips.h:598
msgid "Don't put uninitialized constants in ROM"
msgstr "Anbring ikke konstanter uden startværdi i ROM"

#. Macro to define tables used to set the flags.
#: config/mips/mips.h:600 config/xtensa/xtensa.h:110
msgid "Use big-endian byte order"
msgstr "Benyt storendet byteordning"

#: config/mips/mips.h:602 config/xtensa/xtensa.h:112
msgid "Use little-endian byte order"
msgstr "Benyt lilleendet byteordning"

#: config/mips/mips.h:604
msgid "Use single (32-bit) FP only"
msgstr "Benyt kun enkeltpræcisions (32 bit) kommatal"

#: config/mips/mips.h:606
msgid "Don't use single (32-bit) FP only"
msgstr "Benyt ikke kun enkeltpræcisions (32 bit) kommatal"

# hvad så det er...
#: config/mips/mips.h:608
msgid "Use multiply accumulate"
msgstr "Benyt multiplikationsakkumulering"

#: config/mips/mips.h:610
msgid "Don't use multiply accumulate"
msgstr "Benyt ikke multiplikationsakkumulering"

#: config/mips/mips.h:612 config/rs6000/rs6000.h:314
msgid "Don't generate fused multiply/add instructions"
msgstr "Generér ikke sammensatte gang/addér-instruktioner"

#: config/mips/mips.h:614 config/rs6000/rs6000.h:312
msgid "Generate fused multiply/add instructions"
msgstr "Generér sammensatte gang/addér-instruktioner"

#: config/mips/mips.h:616
msgid "Work around early 4300 hardware bug"
msgstr "Arbejd rundt om tidlig 4300-hardwarefejl"

#: config/mips/mips.h:618
msgid "Don't work around early 4300 hardware bug"
msgstr "Arbejd ikke rundt om tidlig 4300-hardwarefejl"

#: config/mips/mips.h:620
msgid "Trap on integer divide by zero"
msgstr "Forårsag undtagelse ved heltalsdivision med nul"

#: config/mips/mips.h:622
msgid "Don't trap on integer divide by zero"
msgstr "Forårsag ikke undtagelse ved heltalsdivision med nul"

#: config/mips/mips.h:624
msgid "Trap on integer divide overflow"
msgstr "Forårsag undtagelse ved heltalsdivisionsoverløb"

#: config/mips/mips.h:626
msgid "Don't trap on integer divide overflow"
msgstr "Forårsag ikke undtagelse ved heltalsdivisionsoverløb"

#: config/mips/mips.h:628
msgid "Use Branch Likely instructions, overriding default for arch"
msgstr ""

#: config/mips/mips.h:630
msgid "Don't use Branch Likely instructions, overriding default for arch"
msgstr ""

#: config/mips/mips.h:744 config/pa/pa.h:296
msgid "Specify CPU for scheduling purposes"
msgstr "Angiv processor til planlægningsformål"

#: config/mips/mips.h:746
msgid "Specify CPU for code generation purposes"
msgstr "Angiv processor til kodegenereringsformål"

#: config/mips/mips.h:748
#, fuzzy
msgid "Specify an ABI"
msgstr "Angiv ABI der skal bruges"

#: config/mips/mips.h:750
msgid "Specify a Standard MIPS ISA"
msgstr "Angiv en Standard MIPS ISA"

#: config/mips/mips.h:752
msgid "Use mips16 entry/exit psuedo ops"
msgstr "Benyt MIPS16-indtrædelse-/afslutningspseudooperationer"

#: config/mips/mips.h:754
msgid "Don't use MIPS16 instructions"
msgstr "Benyt ikke MIPS16-instruktioner"

#: config/mips/mips.h:756
msgid "Don't call any cache flush functions"
msgstr "Kald ikke nogen mellemlagertømningsfunktion"

#: config/mips/mips.h:758
msgid "Specify cache flush function"
msgstr "Angiv mellemlagertømningsfunktion"

#. Output assembler code to FILE to increment profiler label # LABELNO
#. for profiling a function entry.
#: config/mips/mips.h:2868
msgid "mips16 function profiling"
msgstr "MIPS16-funktionsprofilering"

#: config/mmix/mmix.c:189
#, c-format
msgid "-f%s not supported: ignored"
msgstr "-f%s er ikke understøttet: ignoreret"

#: config/mmix/mmix.c:644
#, c-format
msgid "too large function value type, needs %d registers, have only %d registers for this"
msgstr "for stor funktionsværditype, behøver %d registre, har kun %d registre til dette"

#: config/mmix/mmix.c:826
msgid "function_profiler support for MMIX"
msgstr "function_profiler-understøttelse for MMIX"

#: config/mmix/mmix.c:848
msgid "MMIX Internal: Last named vararg would not fit in a register"
msgstr "MMIX-intern: Sidst navngivne variabel parameter kan ikke passes i et register"

#: config/mmix/mmix.c:1639 config/mmix/mmix.c:1769
msgid "MMIX Internal: Expected a CONST_INT, not this"
msgstr "MMIX-intern: Forventede en CONST_INT, ikke dette"

#: config/mmix/mmix.c:1647 config/mmix/mmix.c:1671 config/mmix/mmix.c:1787
#, c-format
msgid "MMIX Internal: Bad register: %d"
msgstr "MMIX-intern: Ugyldigt register: %d"

#: config/mmix/mmix.c:1718
msgid "MMIX Internal: Bad value for 'm', not a CONST_INT"
msgstr "MMIX-intern: Ugyldigt værdi for 'm', ikke en CONST_INT"

#: config/mmix/mmix.c:1737
msgid "MMIX Internal: Expected a register, not this"
msgstr "MMIX-intern: Forventede et register, ikke dette"

#: config/mmix/mmix.c:1747
msgid "MMIX Internal: Expected a constant, not this"
msgstr "MMIX-intern: Forventede en konstant, ikke dette"

#. Presumably there's a missing case above if we get here.
#: config/mmix/mmix.c:1779
#, c-format
msgid "MMIX Internal: Missing `%c' case in mmix_print_operand"
msgstr "MMIX-intern: Mangler '%c'-case i mmix_print_operand"

#. We need the original here.
#: config/mmix/mmix.c:1831
msgid "MMIX Internal: Cannot decode this operand"
msgstr "MMIX-intern: Kan ikke dekode denne operand"

#: config/mmix/mmix.c:1891
msgid "MMIX Internal: This is not a recognized address"
msgstr "MMIX-intern: Dette er ikke en genkendt adresse"

#: config/mmix/mmix.c:2082
#, c-format
msgid "stack frame not a multiple of 8 bytes: %d"
msgstr "stakramme ikke et produkt af 8 byte: %d"

#: config/mmix/mmix.c:2321
#, c-format
msgid "stack frame not a multiple of octabyte: %d"
msgstr "stakramme ikke et produkt af 8 byte: %d"

#: config/mmix/mmix.c:2818 config/mmix/mmix.c:2887
#, c-format
msgid "MMIX Internal: %s is not a shiftable int"
msgstr "MMIX-intern: %s er ikke en int der kan skiftes"

#: config/mmix/mmix.c:3006
msgid "MMIX Internal: Trying to output invalidly reversed condition:"
msgstr "MMIX-intern: Forsøger at udskrive ugyldigt omvendt betingelse:"

#: config/mmix/mmix.c:3013
msgid "MMIX Internal: What's the CC of this?"
msgstr "MMIX-intern: Hvad er CC af dette?"

#: config/mmix/mmix.c:3017
msgid "MMIX Internal: What is the CC of this?"
msgstr "MMIX-intern: Hvad er CC af dette?"

#: config/mmix/mmix.c:3088
msgid "MMIX Internal: This is not a constant:"
msgstr "MMIX-intern: Dette er ikke en konstant:"

#. For these target macros, there is no generic documentation here. You
#. should read `Using and Porting GCC' for that. Only comments specific
#. to the MMIX target are here.
#.
#. There are however references to the specific texinfo node (comments
#. with "Node:"), so there should be little or nothing amiss. Probably
#. the opposite, since we don't have to care about old littering and
#. soon outdated generic comments.
#. Node: Driver
#. User symbols are in the same name-space as built-in symbols, but we
#. don't need the built-in symbols, so remove those and instead apply
#. stricter operand checking. Don't warn when expanding insns.
#. Pass on -mset-program-start=N and -mset-data-start=M to the linker.
#. Provide default program start 0x100 unless -mno-set-program-start.
#. Don't do this if linking relocatably, with -r. For a final link,
#. produce mmo, unless ELF is requested or when linking relocatably.
#. Put unused option values here.
#: config/mmix/mmix.h:132
msgid "Set start-address of the program"
msgstr "Angiv startadressen for programmet"

#: config/mmix/mmix.h:134
msgid "Set start-address of data"
msgstr "Angiv startadressen for data"

#. FIXME: Provide a way to *load* the epsilon register.
#: config/mmix/mmix.h:198
msgid "For intrinsics library: pass all parameters in registers"
msgstr "For indbyggede biblioteker: overbring alle parametre i registre"

#: config/mmix/mmix.h:201
msgid "Use register stack for parameters and return value"
msgstr "Benyt registerstakken til parametre og returværdier"

#: config/mmix/mmix.h:203
msgid "Use call-clobbered registers for parameters and return value"
msgstr "Benyt kaldeoptagne registre til parametre og returværdier"

#: config/mmix/mmix.h:205
msgid "Use epsilon-respecting floating point compare instructions"
msgstr "Benyt epsilon-respekterende instruktioner til kommatalssammenligning"

#: config/mmix/mmix.h:208
msgid "Use zero-extending memory loads, not sign-extending ones"
msgstr "Benyt nul-udvidende hukommelsesindlæsninger, ikke fortegnsudvidende"

#: config/mmix/mmix.h:211
msgid "Generate divide results with reminder having the same sign as the divisor (not the dividend)"
msgstr "Generér divisionsresultater med rest som har det samme fortegn som nævneren (ikke tælleren)"

#: config/mmix/mmix.h:215
msgid "Prepend global symbols with \":\" (for use with PREFIX)"
msgstr "Tilføj \":\" til starten af globale symboler (til brug sammen med PREFIX)"

#: config/mmix/mmix.h:217
msgid "Do not provide a default start-address 0x100 of the program"
msgstr "Tilbyd ikke standardstartadressen 0x100 for programmet"

#: config/mmix/mmix.h:219
msgid "Link to emit program in ELF format (rather than mmo)"
msgstr "Lad sammenkædningen udsende programmet i ELF-format (i stedet for mmo)"

#: config/mmix/mmix.h:221
msgid "Use P-mnemonics for branches statically predicted as taken"
msgstr "Benyt P-aliaser for forgreninger som statistisk forudses at blive taget"

#: config/mmix/mmix.h:223
msgid "Don't use P-mnemonics for branches"
msgstr "Benyt ikke P-aliaser for forgreninger"

#: config/mmix/mmix.h:225
msgid "Use addresses that allocate global registers"
msgstr "Benyt adresser der allokerer globale registre"

#: config/mmix/mmix.h:227
msgid "Do not use addresses that allocate global registers"
msgstr "Benyt ikke adresser der allokerer globale registre"

#: config/mmix/mmix.h:229
#, fuzzy
msgid "Generate a single exit point for each function"
msgstr "Generér et kald til abort hvis en noreturn-funktion returnerer"

#: config/mmix/mmix.h:231
#, fuzzy
msgid "Do not generate a single exit point for each function"
msgstr "Generér ikke multm-instruktioner"

#: config/mn10300/mn10300.h:59
msgid "Work around hardware multiply bug"
msgstr "Arbejd omkring hardware-multiplikationsfejl"

#: config/mn10300/mn10300.h:60
msgid "Do not work around hardware multiply bug"
msgstr "Arbejd ikke omkring hardware-multiplikationsfejl"

#: config/mn10300/mn10300.h:61
msgid "Target the AM33 processor"
msgstr "Målret mod AM33-processoren"

#: config/mn10300/mn10300.h:65
msgid "Enable linker relaxations"
msgstr "Aktivér tolerant sammenkædning"

#: config/ns32k/ns32k.h:142 config/s390/s390.h:69
msgid "Don't use hardware fp"
msgstr "Benyt ikke hardware-kommatal"

#: config/ns32k/ns32k.h:143
msgid "Alternative calling convention"
msgstr "Alternativ kaldekonvention"

#: config/ns32k/ns32k.h:145
msgid "Pass some arguments in registers"
msgstr "Overbring nogle parametre i registre"

#: config/ns32k/ns32k.h:146
msgid "Pass all arguments on stack"
msgstr "Overbring alle parametre på stakken"

#: config/ns32k/ns32k.h:147
msgid "Optimize for 32532 cpu"
msgstr "Optimér for en 32532-processor"

#: config/ns32k/ns32k.h:148
msgid "Optimize for 32332 cpu"
msgstr "Optimér for en 32332-processor"

#: config/ns32k/ns32k.h:150
msgid "Optimize for 32032"
msgstr "Optimér for en 32032-processor"

#: config/ns32k/ns32k.h:152
msgid "Register sb is zero. Use for absolute addressing"
msgstr "Registeret 'sb' er nul; benyt til absolut adressering"

#: config/ns32k/ns32k.h:153
msgid "Do not use register sb"
msgstr "Benyt ikke registeret 'sb'"

#: config/ns32k/ns32k.h:155
msgid "Use bit-field instructions"
msgstr "Benyt bitfeltinstruktioner"

#: config/ns32k/ns32k.h:157
msgid "Do not use bit-field instructions"
msgstr "Benyt ikke bitfeltinstruktioner"

#: config/ns32k/ns32k.h:158
msgid "Generate code for high memory"
msgstr "Generér kode til høj hukommelse"

#: config/ns32k/ns32k.h:159
msgid "Generate code for low memory"
msgstr "Generér kode til lav hukommelse"

#: config/ns32k/ns32k.h:160
msgid "32381 fpu"
msgstr "32381-fpu"

#: config/ns32k/ns32k.h:162
msgid "Use multiply-accumulate fp instructions"
msgstr "Benyt kommatalsinstruktioner til multiplikationsakkumulering"

#: config/ns32k/ns32k.h:164
msgid "Do not use multiply-accumulate fp instructions"
msgstr "Benyt ikke kommatalsinstruktioner til multiplikationsakkumulering"

#: config/ns32k/ns32k.h:165
msgid "\"Small register classes\" kludge"
msgstr "\"Små registerklasser\"-lapning"

#: config/ns32k/ns32k.h:166
msgid "No \"Small register classes\" kludge"
msgstr "Ingen \"Små registerklasser\"-lapning"

#: config/pa/pa.c:246
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"unknown -mschedule= option (%s).\n"
"Valid options are 700, 7100, 7100LC, 7200, 7300, and 8000\n"
msgstr ""
"ukendt '-mschedule='-tilvalg (%s).\n"
"Gyldige tilvalg er 700, 7100, 7100LC, 7200 og 8000\n"

#: config/pa/pa.c:271
#, c-format
msgid ""
"unknown -march= option (%s).\n"
"Valid options are 1.0, 1.1, and 2.0\n"
msgstr ""
"ukendt '-march='-tilvalg (%s).\n"
"Gyldige tilvalg er 1.0, 1.1 og 2.0\n"

#: config/pa/pa.c:284
msgid "PIC code generation is not supported in the portable runtime model\n"
msgstr "PIC-kodegenerering er ikke understøttet i den portable kørselsmodel\n"

#: config/pa/pa.c:289
msgid "PIC code generation is not compatible with fast indirect calls\n"
msgstr "PIC-kodegenerering er ikke kompatibel med hurtige indirekte kald\n"

#: config/pa/pa.c:294
msgid "-g is only supported when using GAS on this processor,"
msgstr "-g er kun understøttet ved brug af GAS på denne processor,"

#: config/pa/pa.c:295
msgid "-g option disabled"
msgstr "tilvalget -g deaktiveret"

#: config/pa/pa-hiux.h:75 config/pa/pa-hpux.h:80 config/pa/pa-hpux7.h:81
#: config/pa/pa64-hpux.h:25
#, fuzzy
msgid "Generate cpp defines for server IO"
msgstr "Generér kode til en given processor"

#: config/pa/pa-hiux.h:76 config/pa/pa-hpux.h:81 config/pa/pa-hpux7.h:82
#: config/pa/pa64-hpux.h:27
#, fuzzy
msgid "Generate cpp defines for workstation IO"
msgstr "Generér kode til en 11/40"

#. Macro to define tables used to set the flags. This is a
#. list in braces of target switches with each switch being
#. { "NAME", VALUE, "HELP_STRING" }. VALUE is the bits to set,
#. or minus the bits to clear. An empty string NAME is used to
#. identify the default VALUE. Do not mark empty strings for
#. translation.
#: config/pa/pa.h:218 config/pa/pa.h:224
#, fuzzy
msgid "Generate PA1.1 code"
msgstr "Generér CA-kode"

#: config/pa/pa.h:220 config/pa/pa.h:222
#, fuzzy
msgid "Generate PA1.0 code"
msgstr "Generér CA-kode"

#: config/pa/pa.h:226
msgid "Generate PA2.0 code (requires binutils 2.10 or later)"
msgstr ""

#: config/pa/pa.h:228
#, fuzzy
msgid "Disable FP regs"
msgstr "Deaktivér fejlanalyseringsinfo"

#: config/pa/pa.h:230
#, fuzzy
msgid "Do not disable FP regs"
msgstr "Brug ikke kommatalsregistre"

#: config/pa/pa.h:232
msgid "Disable space regs"
msgstr ""

#: config/pa/pa.h:234
#, fuzzy
msgid "Do not disable space regs"
msgstr "Brug ikke kommatalsregistre"

#: config/pa/pa.h:236
msgid "Put jumps in call delay slots"
msgstr ""

#: config/pa/pa.h:238
msgid "Do not put jumps in call delay slots"
msgstr ""

#: config/pa/pa.h:240
#, fuzzy
msgid "Disable indexed addressing"
msgstr "ugyldig adresseringstilstand"

#: config/pa/pa.h:242
#, fuzzy
msgid "Do not disable indexed addressing"
msgstr "Benyt ikke komplekse adresseringstilstande"

#: config/pa/pa.h:244
#, fuzzy
msgid "Use portable calling conventions"
msgstr "Brug normal kaldekonvention"

#: config/pa/pa.h:246
#, fuzzy
msgid "Do not use portable calling conventions"
msgstr "Brug normal kaldekonvention"

#: config/pa/pa.h:248
msgid "Assume code will be assembled by GAS"
msgstr ""

#: config/pa/pa.h:250
msgid "Do not assume code will be assembled by GAS"
msgstr ""

#: config/pa/pa.h:254
#, fuzzy
msgid "Do not use software floating point"
msgstr "Benyt ikke hardware-kommatal"

#: config/pa/pa.h:256
msgid "Emit long load/store sequences"
msgstr ""

#: config/pa/pa.h:258
#, fuzzy
msgid "Do not emit long load/store sequences"
msgstr "Generér ikke flere indlæsnings-/lagringsinstruktioner"

#: config/pa/pa.h:260
#, fuzzy
msgid "Generate fast indirect calls"
msgstr "Benyt ikke indirekte kald"

#: config/pa/pa.h:262
#, fuzzy
msgid "Do not generate fast indirect calls"
msgstr "Generér ikke .size-direktiver"

#: config/pa/pa.h:264
#, fuzzy
msgid "Generate code for huge switch statements"
msgstr "Generér kode til høj hukommelse"

#: config/pa/pa.h:266
#, fuzzy
msgid "Do not generate code for huge switch statements"
msgstr "Generér ikke kode til nære kald"

#: config/pa/pa.h:268
#, fuzzy
msgid "Always generate long calls"
msgstr "Generér ikke kode til nære kald"

#: config/pa/pa.h:270
msgid "Generate long calls only when needed"
msgstr ""

#: config/pa/pa.h:272
#, fuzzy
msgid "Enable linker optimizations"
msgstr "Aktivér SSA-optimeringer"

#: config/pa/pa.h:298
msgid "Specify architecture for code generation. Values are 1.0, 1.1, and 2.0. 2.0 requires gas snapshot 19990413 or later."
msgstr ""

#: config/pa/pa64-hpux.h:29
msgid "Assume code will be linked by GNU ld"
msgstr ""

#: config/pa/pa64-hpux.h:31
msgid "Assume code will be linked by HP ld"
msgstr ""

#: config/pdp11/pdp11.h:57
msgid "Do not use hardware floating point"
msgstr "Benyt ikke hardware-kommatal"

#. return float result in ac0
#: config/pdp11/pdp11.h:59
msgid "Return floating point results in ac0"
msgstr "Returnér kommatalsresultater i ac0"

#: config/pdp11/pdp11.h:60
msgid "Return floating point results in memory"
msgstr "Returnér kommatalsresultater i hukommelse"

#. is 11/40
#: config/pdp11/pdp11.h:62
msgid "Generate code for an 11/40"
msgstr "Generér kode til en 11/40"

#. is 11/45
#: config/pdp11/pdp11.h:65
msgid "Generate code for an 11/45"
msgstr "Generér kode til en 11/45"

#. is 11/10
#: config/pdp11/pdp11.h:68
msgid "Generate code for an 11/10"
msgstr "Generér kode til en 11/10"

#. use movstrhi for bcopy
#. use 32 bit for int
#: config/pdp11/pdp11.h:73 config/pdp11/pdp11.h:74
msgid "Use 32 bit int"
msgstr "Benyt 32 bit int"

#: config/pdp11/pdp11.h:75 config/pdp11/pdp11.h:76
msgid "Use 16 bit int"
msgstr "Benyt 16 bit int"

#. use 32 bit for float
#: config/pdp11/pdp11.h:78 config/pdp11/pdp11.h:79
msgid "Use 32 bit float"
msgstr "Benyt 32 bit float"

#: config/pdp11/pdp11.h:80 config/pdp11/pdp11.h:81
msgid "Use 64 bit float"
msgstr "Benyt 64 bit float"

#. allow abshi pattern? - can trigger "optimizations" which make code SLOW!
#. is branching expensive - on a PDP, it's actually really cheap
#. this is just to play around and check what code gcc generates
#. split instruction and data memory?
#: config/pdp11/pdp11.h:90
msgid "Target has split I&D"
msgstr "Målarkitektur har delt I&D"

#: config/pdp11/pdp11.h:91
msgid "Target does not have split I&D"
msgstr "Målarkitektur har ikke delt I&D"

#. UNIX assembler syntax?
#: config/pdp11/pdp11.h:93
msgid "Use UNIX assembler syntax"
msgstr "Benyt UNIX-maskinkodesyntaks"

#: config/pdp11/pdp11.h:94
msgid "Use DEC assembler syntax"
msgstr "Benyt DEC-maskinkodesyntaks"

#: config/romp/romp.c:717 config/rs6000/rs6000.c:7718
#, c-format
msgid "invalid %%S value"
msgstr "ugyldig %%S-værdi"

#: config/romp/romp.c:726 config/romp/romp.c:733
#, c-format
msgid "invalid %%b value"
msgstr "ugyldig %%b-værdi"

#: config/romp/romp.c:773 config/romp/romp.c:784
#, c-format
msgid "invalid %%z value"
msgstr "ugyldig %%z-værdi"

#: config/romp/romp.c:792 config/romp/romp.c:800
#, c-format
msgid "invalid %%Z value"
msgstr "ugyldig %%Z-værdi"

#: config/romp/romp.c:807 config/romp/romp.c:816 config/romp/romp.c:823
#: config/rs6000/rs6000.c:7547
#, c-format
msgid "invalid %%k value"
msgstr "ugyldig %%k-værdi"

#: config/romp/romp.c:908 config/romp/romp.c:951
#, c-format
msgid "invalid %%j value"
msgstr "ugyldig %%j-værdi"

#. Perform any needed actions needed for a function that is receiving a
#. variable number of arguments.
#.
#. CUM is as above.
#.
#. MODE and TYPE are the mode and type of the current parameter.
#.
#. PRETEND_SIZE is a variable that should be set to the amount of stack
#. that must be pushed by the prolog to pretend that our caller pushed
#. it.
#.
#. Normally, this macro will push all remaining incoming registers on the
#. stack and set PRETEND_SIZE to the length of the registers pushed.
#: config/romp/romp.h:648
msgid "can't have varargs with -mfp-arg-in-fp-regs"
msgstr "kan ikke have variable parameterlister med -mfp-arg-in-fp-regs"

#. Handle the machine specific pragma longcall. Its syntax is
#.
#. # pragma longcall ( TOGGLE )
#.
#. where TOGGLE is either 0 or 1.
#.
#. rs6000_default_long_calls is set to the value of TOGGLE, changing
#. whether or not new function declarations receive a longcall
#. attribute by default.
#: config/rs6000/rs6000-c.c:44
#, fuzzy
msgid "ignoring malformed #pragma longcall"
msgstr "ignorerer #pragma %s"

#: config/rs6000/rs6000-c.c:58
#, fuzzy
msgid "missing open paren"
msgstr "manglende Code-egenskab"

#: config/rs6000/rs6000-c.c:60
#, fuzzy
msgid "missing number"
msgstr "Manglende navn"

#: config/rs6000/rs6000-c.c:62
#, fuzzy
msgid "missing close paren"
msgstr "Manglende klassenavn"

#: config/rs6000/rs6000-c.c:65
msgid "number must be 0 or 1"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000-c.c:68
#, fuzzy
msgid "junk at end of #pragma longcall"
msgstr "ragelse i slutningen af #pragma map"

#: config/rs6000/rs6000.c:588
msgid "-mmultiple is not supported on little endian systems"
msgstr "-mmultiple er ikke understøttet på lilleendede systemer"

#: config/rs6000/rs6000.c:595
msgid "-mstring is not supported on little endian systems"
msgstr "-mstring er ikke understøttet på lilleendede systemer"

#: config/rs6000/rs6000.c:619
#, c-format
msgid "unknown -mdebug-%s switch"
msgstr "ukendt tilvalg -mdebug-%s"

#: config/rs6000/rs6000.c:631
#, c-format
msgid "unknown -mtraceback arg `%s'; expecting `full', `partial' or `none'"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.c:642
#, c-format
msgid "Unknown switch -mlong-double-%s"
msgstr "Ukendt tilvalg -mlong-double-%s"

#: config/rs6000/rs6000.c:734
#, fuzzy, c-format
msgid "unknown -misel= option specified: '%s'"
msgstr "ukendt ABI angivet: '%s'"

#: config/rs6000/rs6000.c:749
#, fuzzy, c-format
msgid "unknown -mvrsave= option specified: '%s'"
msgstr "ukendt ABI angivet: '%s'"

#: config/rs6000/rs6000.c:768
#, c-format
msgid "unknown ABI specified: '%s'"
msgstr "ukendt ABI angivet: '%s'"

#: config/rs6000/rs6000.c:4169
#, fuzzy
msgid "argument 1 must be a 5-bit signed literal"
msgstr "3. parameter til '%s' skal være en 2 bit-konstant"

#: config/rs6000/rs6000.c:4276 config/rs6000/rs6000.c:4866
#, fuzzy
msgid "argument 2 must be a 5-bit unsigned literal"
msgstr "3. parameter til '%s' skal være en 2 bit-konstant"

#: config/rs6000/rs6000.c:4319
msgid "argument 1 of __builtin_altivec_predicate must be a constant"
msgstr "1. parameter til __builtin_altivec_predicate skal være en konstant"

#: config/rs6000/rs6000.c:4373
msgid "argument 1 of __builtin_altivec_predicate is out of range"
msgstr "1. parameter til __builtin_altivec_predicate er uden for det gyldige interval"

#: config/rs6000/rs6000.c:4452
#, fuzzy
msgid "argument 3 must be a 4-bit unsigned literal"
msgstr "3. parameter til '%s' skal være en 2 bit-konstant"

#: config/rs6000/rs6000.c:4629
#, fuzzy, c-format
msgid "argument to `%s' must be a 2-bit unsigned literal"
msgstr "3. parameter til '%s' skal være en 2 bit-konstant"

#: config/rs6000/rs6000.c:4745
#, fuzzy
msgid "argument to dss must be a 2-bit unsigned literal"
msgstr "3. parameter til '%s' skal være en 2 bit-konstant"

#: config/rs6000/rs6000.c:4976
#, fuzzy
msgid "argument 1 of __builtin_spe_predicate must be a constant"
msgstr "1. parameter til __builtin_altivec_predicate skal være en konstant"

#: config/rs6000/rs6000.c:5049
#, fuzzy
msgid "argument 1 of __builtin_spe_predicate is out of range"
msgstr "1. parameter til __builtin_altivec_predicate er uden for det gyldige interval"

#: config/rs6000/rs6000.c:7474
#, c-format
msgid "invalid %%f value"
msgstr "ugyldig %%f-værdi"

#: config/rs6000/rs6000.c:7483
#, c-format
msgid "invalid %%F value"
msgstr "ugyldig %%F-værdi"

#: config/rs6000/rs6000.c:7492
#, c-format
msgid "invalid %%G value"
msgstr "ugyldig %%G-værdi"

#: config/rs6000/rs6000.c:7527
#, c-format
msgid "invalid %%j code"
msgstr "ugyldig %%j-kode"

#: config/rs6000/rs6000.c:7537
#, c-format
msgid "invalid %%J code"
msgstr "ugyldig %%J-kode"

#: config/rs6000/rs6000.c:7567
#, c-format
msgid "invalid %%K value"
msgstr "ugyldig %%K-værdi"

#: config/rs6000/rs6000.c:7634
#, c-format
msgid "invalid %%O value"
msgstr "ugyldig %%O-værdi"

#: config/rs6000/rs6000.c:7756
#, c-format
msgid "invalid %%T value"
msgstr "ugyldig %%T-værdi"

#: config/rs6000/rs6000.c:7766
#, c-format
msgid "invalid %%u value"
msgstr "ugyldig %%u-værdi"

#: config/rs6000/rs6000.c:7775
#, c-format
msgid "invalid %%v value"
msgstr "ugyldig %%v-værdi"

#: config/rs6000/rs6000.c:12180
msgid "no profiling of 64-bit code for this ABI"
msgstr ""

#: config/rs6000/aix.h:160 config/rs6000/beos.h:32
msgid "Always pass floating-point arguments in memory"
msgstr "Overbring altid kommatalsparametre i hukommelse"

#: config/rs6000/aix.h:162 config/rs6000/beos.h:34
msgid "Don't always pass floating-point arguments in memory"
msgstr "Overbring ikke altid kommatalsparametre i hukommelse"

#: config/rs6000/aix41.h:28 config/rs6000/aix43.h:32 config/rs6000/aix51.h:32
#: config/rs6000/aix52.h:32
msgid "Support message passing with the Parallel Environment"
msgstr "Understøt meddelelsesoverbringelse med Parallel Environment"

#: config/rs6000/aix43.h:28 config/rs6000/aix51.h:28 config/rs6000/aix52.h:28
msgid "Compile for 64-bit pointers"
msgstr "Oversæt for 64 bit-henvisninger"

#: config/rs6000/aix43.h:30 config/rs6000/aix51.h:30 config/rs6000/aix52.h:30
msgid "Compile for 32-bit pointers"
msgstr "Oversæt for 32 bit-henvisninger"

#: config/rs6000/aix43.h:49 config/rs6000/aix51.h:49 config/rs6000/aix52.h:49
msgid "-maix64 and POWER architecture are incompatible"
msgstr "-maix64 og POWER-arkitekturen er indbyrdes uforenelige"

#: config/rs6000/aix43.h:54 config/rs6000/aix51.h:54 config/rs6000/aix52.h:54
msgid "-maix64 requires PowerPC64 architecture remain enabled"
msgstr "-maix64 kræver at PowerPC64-arkitekturen forbliver aktiveret"

#: config/rs6000/aix43.h:58 config/rs6000/aix51.h:58 config/rs6000/aix52.h:58
msgid "-maix64 required: 64-bit computation with 32-bit addressing not yet supported"
msgstr "-maix64 påkrævet: 64 bit-beregninger med 32 bit-adressering understøttes endnu ikke"

#. Run-time compilation parameters selecting different hardware subsets.
#.
#. Macro to define tables used to set the flags.
#. This is a list in braces of pairs in braces,
#. each pair being { "NAME", VALUE }
#. where VALUE is the bits to set or minus the bits to clear.
#. An empty string NAME is used to identify the default VALUE.
#: config/rs6000/rs6000.h:240
msgid "Use POWER instruction set"
msgstr "Benyt POWER-instruktionssættet"

#: config/rs6000/rs6000.h:243
msgid "Use POWER2 instruction set"
msgstr "Benyt POWER2-instruktionssættet"

#: config/rs6000/rs6000.h:245
msgid "Do not use POWER2 instruction set"
msgstr "Benyt ikke POWER2-instruktionssættet"

#: config/rs6000/rs6000.h:248
msgid "Do not use POWER instruction set"
msgstr "Benyt ikke POWER-instruktionssættet"

#: config/rs6000/rs6000.h:250
msgid "Use PowerPC instruction set"
msgstr "Benyt PowerPC-instruktionssættet"

#: config/rs6000/rs6000.h:253
msgid "Do not use PowerPC instruction set"
msgstr "Benyt ikke PowerPC-instruktionssættet"

#: config/rs6000/rs6000.h:255
msgid "Use PowerPC General Purpose group optional instructions"
msgstr "Benyt valgfrie instruktioner fra PowerPC General Purpose-gruppen"

#: config/rs6000/rs6000.h:257
msgid "Don't use PowerPC General Purpose group optional instructions"
msgstr "Benyt ikke valgfrie instruktioner fra PowerPC General Purpose-gruppen"

#: config/rs6000/rs6000.h:259
msgid "Use PowerPC Graphics group optional instructions"
msgstr "Benyt valgfrie instruktioner fra PowerPC Graphics-gruppen"

#: config/rs6000/rs6000.h:261
msgid "Don't use PowerPC Graphics group optional instructions"
msgstr "Benyt ikke valgfrie instruktioner fra PowerPC Graphics-gruppen"

#: config/rs6000/rs6000.h:263
msgid "Use PowerPC-64 instruction set"
msgstr "Benyt PowerPC-64-instruktionssættet"

#: config/rs6000/rs6000.h:265
msgid "Don't use PowerPC-64 instruction set"
msgstr "Benyt ikke PowerPC-64-instruktionssættet"

#: config/rs6000/rs6000.h:267
msgid "Use AltiVec instructions"
msgstr "Benyt AltiVec-instruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.h:269
msgid "Don't use AltiVec instructions"
msgstr "Benyt ikke AltiVec-instruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.h:271
msgid "Use new mnemonics for PowerPC architecture"
msgstr "Benyt nye aliaser for PowerPC-arkitekturen"

#: config/rs6000/rs6000.h:273
msgid "Use old mnemonics for PowerPC architecture"
msgstr "Benyt tidligere aliaser for PowerPC-arkitekturen"

#: config/rs6000/rs6000.h:276
msgid "Put everything in the regular TOC"
msgstr "Anbring alting i den regulære indholdsfortegnelse"

#: config/rs6000/rs6000.h:278
msgid "Place floating point constants in TOC"
msgstr "Anbring kommatalskonstanter i indholdsfortegnelsen"

#: config/rs6000/rs6000.h:280
msgid "Don't place floating point constants in TOC"
msgstr "Anbring ikke kommatalskonstanter i indholdsfortegnelsen"

#: config/rs6000/rs6000.h:282
msgid "Place symbol+offset constants in TOC"
msgstr "Anbring symbol+afsæt-konstanter i indholdsfortegnelsen"

#: config/rs6000/rs6000.h:284
msgid "Don't place symbol+offset constants in TOC"
msgstr "Anbring ikke symbol+afsæt-konstanter i indholdsfortegnelsen"

#: config/rs6000/rs6000.h:290
msgid "Place variable addresses in the regular TOC"
msgstr "Anbring variabeladresser i den regulære indholdsfortegnelse"

#: config/rs6000/rs6000.h:296
msgid "Generate load/store multiple instructions"
msgstr "Generér flere indlæsnings-/lagringsinstruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.h:298
msgid "Do not generate load/store multiple instructions"
msgstr "Generér ikke flere indlæsnings-/lagringsinstruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.h:302
msgid "Generate string instructions for block moves"
msgstr "Generér strengoperationer til blokflytninger"

#: config/rs6000/rs6000.h:304
msgid "Do not generate string instructions for block moves"
msgstr "Generér ikke strengoperationer til blokflytninger"

#: config/rs6000/rs6000.h:308
msgid "Generate load/store with update instructions"
msgstr "Generér indlæsning/lagring med opdateringsinstruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.h:310
msgid "Do not generate load/store with update instructions"
msgstr "Generér ikke indlæsning/lagring med opdateringsinstruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.h:318
msgid "Don't schedule the start and end of the procedure"
msgstr "Planlæg ikke begyndelsen og slutningen af proceduren"

#: config/rs6000/rs6000.h:324
msgid "Return all structures in memory (AIX default)"
msgstr "Returnér alle strukturer i hukommelse (SVR4-standard)"

#: config/rs6000/rs6000.h:326
msgid "Return small structures in registers (SVR4 default)"
msgstr "Returnér små strukturer i registre (SVR4-standard)"

#: config/rs6000/rs6000.h:391 config/sparc/sparc.h:633
msgid "Use features of and schedule code for given CPU"
msgstr "Benyt faciliteter fra og planlæg koden til en given processor"

#: config/rs6000/rs6000.h:394
msgid "Enable debug output"
msgstr "Aktivér fejlanalyseringsuddata"

#: config/rs6000/rs6000.h:396
msgid "Select full, part, or no traceback table"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.h:397
msgid "Specify ABI to use"
msgstr "Angiv ABI der skal bruges"

#: config/rs6000/rs6000.h:399
msgid "Specify size of long double (64 or 128 bits)"
msgstr "Angiv størrelsen af long double (64 eller 128 bit)"

#: config/rs6000/rs6000.h:401
msgid "Specify yes/no if isel instructions should be generated"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.h:403
msgid "Specify yes/no if VRSAVE instructions should be generated for AltiVec"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.h:405
#, fuzzy
msgid "Avoid all range limits on call instructions"
msgstr "Deaktivér parallelle instruktioner"

#. Definitions for __builtin_return_address and __builtin_frame_address.
#. __builtin_return_address (0) should give link register (65), enable
#. this.
#. This should be uncommented, so that the link register is used, but
#. currently this would result in unmatched insns and spilling fixed
#. registers so we'll leave it for another day. When these problems are
#. taken care of one additional fetch will be necessary in RETURN_ADDR_RTX.
#. (mrs)
#. #define RETURN_ADDR_IN_PREVIOUS_FRAME
#. Number of bytes into the frame return addresses can be found. See
#. rs6000_stack_info in rs6000.c for more information on how the different
#. abi's store the return address.
#: config/rs6000/rs6000.h:1869
msgid "RETURN_ADDRESS_OFFSET not supported"
msgstr "RETURN_ADDRESS_OFFSET er ikke understøttet"

#: config/rs6000/sysv4.h:87
msgid "Select ABI calling convention"
msgstr "Angiv ABI-kaldekonvention"

#: config/rs6000/sysv4.h:88
msgid "Select method for sdata handling"
msgstr "Angiv metode for sdata-håndtering"

#: config/rs6000/sysv4.h:103
msgid "Align to the base type of the bit-field"
msgstr "Justér til grundtypen for bitfeltet"

#: config/rs6000/sysv4.h:105
msgid "Don't align to the base type of the bit-field"
msgstr "Justér ikke til grundtypen for bitfeltet"

#: config/rs6000/sysv4.h:107
msgid "Don't assume that unaligned accesses are handled by the system"
msgstr "Antag ikke at ujusterede tilgange håndteres af systemet"

#: config/rs6000/sysv4.h:109
msgid "Assume that unaligned accesses are handled by the system"
msgstr "Antag at ujusterede tilgange håndteres af systemet"

#: config/rs6000/sysv4.h:111 config/rs6000/sysv4.h:115
msgid "Produce code relocatable at runtime"
msgstr "Generér kode som kan flyttes på kørselstidspunktet"

#: config/rs6000/sysv4.h:113 config/rs6000/sysv4.h:117
msgid "Don't produce code relocatable at runtime"
msgstr "Generér ikke kode som kan flyttes på kørselstidspunktet"

#: config/rs6000/sysv4.h:119 config/rs6000/sysv4.h:121
msgid "Produce little endian code"
msgstr "Generér lilleendet kode"

#: config/rs6000/sysv4.h:123 config/rs6000/sysv4.h:125
msgid "Produce big endian code"
msgstr "Generér storendet kode"

#: config/rs6000/sysv4.h:126 config/rs6000/sysv4.h:127
#: config/rs6000/sysv4.h:128 config/rs6000/sysv4.h:129
#: config/rs6000/sysv4.h:130 config/rs6000/sysv4.h:131
#: config/rs6000/sysv4.h:141 config/rs6000/sysv4.h:142
#: config/rs6000/sysv4.h:153 config/rs6000/sysv4.h:155
#: config/rs6000/sysv4.h:157
msgid "no description yet"
msgstr "ingen beskrivelse endnu"

#: config/rs6000/sysv4.h:132
msgid "Use EABI"
msgstr "Benyt EABI"

#: config/rs6000/sysv4.h:133
msgid "Don't use EABI"
msgstr "Benyt ikke EABI"

#: config/rs6000/sysv4.h:136
msgid "Do not allow bit-fields to cross word boundaries"
msgstr "Tillad ikke bitfelter at krydse ordgrænser"

#: config/rs6000/sysv4.h:138
msgid "Use alternate register names"
msgstr "Benyt alternative registernavne"

#: config/rs6000/sysv4.h:140
msgid "Don't use alternate register names"
msgstr "Benyt ikke alternative registernavne"

#: config/rs6000/sysv4.h:144
msgid "Link with libsim.a, libc.a and sim-crt0.o"
msgstr "Sammenkæd med libsim.a, libc.a og sim-crt0.o"

#: config/rs6000/sysv4.h:146
msgid "Link with libads.a, libc.a and crt0.o"
msgstr "Sammenkæd med libads.a, libc.a og crt0.o"

#: config/rs6000/sysv4.h:148
msgid "Link with libyk.a, libc.a and crt0.o"
msgstr "Sammenkæd med libyk.a, libc.a og crt0.o"

#: config/rs6000/sysv4.h:150
msgid "Link with libmvme.a, libc.a and crt0.o"
msgstr "Sammenkæd med libmvme.a, libc.a og crt0.o"

#: config/rs6000/sysv4.h:152
msgid "Set the PPC_EMB bit in the ELF flags header"
msgstr "Sæt PPC_EMB-bitten i ELF-tilvalgshovedet"

#: config/rs6000/sysv4.h:154
msgid "Use the WindISS simulator"
msgstr ""

#. Sometimes certain combinations of command options do not make sense
#. on a particular target machine. You can define a macro
#. `OVERRIDE_OPTIONS' to take account of this. This macro, if
#. defined, is executed once just after all the command options have
#. been parsed.
#.
#. The macro SUBTARGET_OVERRIDE_OPTIONS is provided for subtargets, to
#. get control.
#: config/rs6000/sysv4.h:214
#, c-format
msgid "bad value for -mcall-%s"
msgstr "ugyldig værdi til -mcall-%s"

#: config/rs6000/sysv4.h:230
#, c-format
msgid "bad value for -msdata=%s"
msgstr "ugyldig værdi til -msdata=%s"

#: config/rs6000/sysv4.h:247
#, c-format
msgid "-mrelocatable and -msdata=%s are incompatible"
msgstr "-mrelocatable og -msdata=%s er indbyrdes uforenelige"

#: config/rs6000/sysv4.h:255
#, c-format
msgid "-f%s and -msdata=%s are incompatible"
msgstr "-f%s og -msdata=%s er indbyrdes uforenelige"

#: config/rs6000/sysv4.h:263
#, c-format
msgid "-msdata=%s and -mcall-%s are incompatible"
msgstr "-msdata=%s og -mcall-%s er indbyrdes uforenelige"

#: config/rs6000/sysv4.h:272
msgid "-mrelocatable and -mno-minimal-toc are incompatible"
msgstr "-mrelocatable og -mno-minimal-toc er indbyrdes uforenelige"

#: config/rs6000/sysv4.h:278
#, c-format
msgid "-mrelocatable and -mcall-%s are incompatible"
msgstr "-mrelocatable og -mcall-%s er indbyrdes uforenelige"

#: config/rs6000/sysv4.h:285
#, c-format
msgid "-fPIC and -mcall-%s are incompatible"
msgstr "-fPIC og -mcall-%s er indbyrdes uforenelige"

#: config/rs6000/sysv4.h:292
msgid "-mcall-aixdesc must be big endian"
msgstr "-mcall-aixdesc skal være stor-endet"

#: config/s390/s390.c:2584
msgid "invalid UNSPEC as operand (1)"
msgstr "ugyldig UNSPEC som operand (1)"

#: config/s390/s390.c:2620
msgid "invalid UNSPEC as operand (2)"
msgstr "ugyldig UNSPEC som operand (2)"

#: config/s390/s390.c:2626
msgid "UNKNOWN in s390_output_symbolic_const !?"
msgstr "UNKNOWN i s390_output_symbolic_const !?"

#: config/s390/s390.c:2644
msgid "Cannot decompose address."
msgstr "Kan ikke adskille adresse."

#: config/s390/s390.c:2784
msgid "UNKNOWN in print_operand !?"
msgstr "UNKNOWN i print_operand !?"

#: config/s390/s390.c:4421
msgid "Total size of local variables exceeds architecture limit."
msgstr "Total størrelse af lokale variable overstiger arkitekturgrænsen."

# RETMIG: hvad er backchain?
#: config/s390/s390.h:70
msgid "Set backchain"
msgstr "Sæt backchain"

#: config/s390/s390.h:71
msgid "Don't set backchain (faster, but debug harder"
msgstr "Sæt ikke backchain (hurtigere, men sværere at fejlanalysere)"

#: config/s390/s390.h:72
msgid "Use bras for execucable < 64k"
msgstr "Benyt bras til kørbar fil < 64k"

#: config/s390/s390.h:73
msgid "Don't use bras"
msgstr "Benyt ikke bras"

#: config/s390/s390.h:74
msgid "Additional debug prints"
msgstr "Udskriv ekstra fejlanalyseringsinfo"

#: config/s390/s390.h:75
msgid "Don't print additional debug prints"
msgstr "Udskriv ikke ekstra fejlanalyseringsinfo"

#: config/s390/s390.h:76
msgid "64 bit mode"
msgstr "64 bit-tilstand"

#: config/s390/s390.h:77
msgid "31 bit mode"
msgstr "31 bit-tilstand"

#: config/s390/s390.h:78
msgid "mvcle use"
msgstr "Benyt mvcle"

#: config/s390/s390.h:79
msgid "mvc&ex"
msgstr "mvc&ex"

#: config/sh/sh.c:5134
msgid "__builtin_saveregs not supported by this subtarget"
msgstr "__builtin_saveregs understøttes ikke af denne undermålarkitektur"

#: config/sh/sh.c:5684
msgid "attribute interrupt_handler is not compatible with -m5-compact"
msgstr ""

#. The sp_switch attribute only has meaning for interrupt functions.
#: config/sh/sh.c:5710 config/sh/sh.c:5749
#, c-format
msgid "`%s' attribute only applies to interrupt functions"
msgstr "egenskaben '%s' kan kun anvendes sammen med afbrydelsesfunktioner"

#. The argument must be a constant string.
#: config/sh/sh.c:5717
#, c-format
msgid "`%s' attribute argument not a string constant"
msgstr "parameteren til egenskaben '%s' er ikke en strengkonstant"

#. The argument must be a constant integer.
#: config/sh/sh.c:5756
#, c-format
msgid "`%s' attribute argument not an integer constant"
msgstr "parameteren til egenskaben '%s' er ikke en heltalskonstant"

#. There are no delay slots on SHmedia.
#. Relaxation isn't yet supported for SHmedia
#: config/sh/sh.h:437
msgid "Profiling is not supported on this target."
msgstr "Profilering er ikke understøttet på målarkitekturen."

#: config/sparc/sparc.c:329
#, c-format
msgid "%s is not supported by this configuration"
msgstr "%s understøttes ikke af denne konfiguration"

#: config/sparc/sparc.c:336
msgid "-mlong-double-64 not allowed with -m64"
msgstr "-mlong-double-64 er ikke tilladt med -m64"

#: config/sparc/sparc.c:361
msgid "-mcmodel= is not supported on 32 bit systems"
msgstr "-mcmodel= understøttes ikke på 32 bit-systemer"

#: config/sparc/sparc.c:6299 config/sparc/sparc.c:6305
#, c-format
msgid "invalid %%Y operand"
msgstr "ugyldig %%Y-operand"

#: config/sparc/sparc.c:6375
#, c-format
msgid "invalid %%A operand"
msgstr "ugyldig %%A-operand"

#: config/sparc/sparc.c:6385
#, c-format
msgid "invalid %%B operand"
msgstr "ugyldig %%B-operand"

#: config/sparc/sparc.c:6424
#, c-format
msgid "invalid %%c operand"
msgstr "ugyldig %%c-operand"

#: config/sparc/sparc.c:6425
#, c-format
msgid "invalid %%C operand"
msgstr "ugyldig %%C-operand"

#: config/sparc/sparc.c:6446
#, c-format
msgid "invalid %%d operand"
msgstr "ugyldig %%d-operand"

#: config/sparc/sparc.c:6447
#, c-format
msgid "invalid %%D operand"
msgstr "ugyldig %%D-operand"

#: config/sparc/sparc.c:6463
#, c-format
msgid "invalid %%f operand"
msgstr "ugyldig %%f-operand"

#: config/sparc/sparc.c:6513
msgid "long long constant not a valid immediate operand"
msgstr "long long-konstant er ikke en gyldig umiddelbar operand"

#: config/sparc/sparc.c:6516
msgid "floating point constant not a valid immediate operand"
msgstr "kommatalskonstant er ikke en gyldig umiddelbar operand"

#: config/sparc/freebsd.h:80 config/sparc/linux.h:87 config/sparc/linux64.h:89
#: config/sparc/netbsd-elf.h:239
msgid "Use 128 bit long doubles"
msgstr "Benyt 128 bit long double"

#: config/sparc/sp64-elf.h:84 config/sparc/splet.h:29
msgid "Generate code for big endian"
msgstr "Generér kode til storendet"

#: config/sparc/sp64-elf.h:85 config/sparc/splet.h:30
msgid "Generate code for little endian"
msgstr "Generér kode til lilleendet"

#: config/sparc/sp86x-aout.h:51 config/sparc/sp86x-elf.h:65
msgid "Use little-endian byte order for data"
msgstr "Benyt lilleendet byte-orden til data"

#: config/sparc/sparc.h:532
msgid "Assume possible double misalignment"
msgstr "Antag at double-variabler kan være ujusterede"

#: config/sparc/sparc.h:534
msgid "Assume all doubles are aligned"
msgstr "Antag at alle double-variabler er justerede"

#: config/sparc/sparc.h:536
msgid "Pass -assert pure-text to linker"
msgstr "Overbring -assert pure-text til sammenkæderen"

#: config/sparc/sparc.h:538
msgid "Do not pass -assert pure-text to linker"
msgstr "Overbring ikke -assert pure-text til sammenkæderen"

#: config/sparc/sparc.h:540
msgid "Use flat register window model"
msgstr "Benyt flad registervinduesmodel"

#: config/sparc/sparc.h:542
msgid "Do not use flat register window model"
msgstr "Benyt ikke flad registervinduesmodel"

#: config/sparc/sparc.h:544
msgid "Use ABI reserved registers"
msgstr "Benyt ABI-reserverede registre"

#: config/sparc/sparc.h:546
msgid "Do not use ABI reserved registers"
msgstr "Benyt ikke ABI-reserverede registre"

#: config/sparc/sparc.h:548
msgid "Use hardware quad fp instructions"
msgstr "Benyt hardware quad-kommatalsinstruktioner"

#: config/sparc/sparc.h:550
msgid "Do not use hardware quad fp instructions"
msgstr "Benyt ikke hardware quad-kommatalsinstruktioner"

#: config/sparc/sparc.h:552
msgid "Compile for v8plus ABI"
msgstr "Oversæt for v8plus-ABI"

#: config/sparc/sparc.h:554
msgid "Do not compile for v8plus ABI"
msgstr "Oversæt ikke for v8plus-ABI"

#: config/sparc/sparc.h:556
msgid "Utilize Visual Instruction Set"
msgstr "Benyt Visual Instruction Set"

#: config/sparc/sparc.h:558
msgid "Do not utilize Visual Instruction Set"
msgstr "Benyt ikke Visual Instruction Set"

#. ??? These are deprecated, coerced to -mcpu=. Delete in 2.9.
#: config/sparc/sparc.h:561
msgid "Optimize for Cypress processors"
msgstr "Optimér for Cypress-processorer"

#: config/sparc/sparc.h:563
#, fuzzy
msgid "Optimize for SPARCLite processors"
msgstr "Optimér for SparcLite-processorer"

#: config/sparc/sparc.h:565
msgid "Optimize for F930 processors"
msgstr "Optimér for F930-processorer"

#: config/sparc/sparc.h:567
msgid "Optimize for F934 processors"
msgstr "Optimér for F934-processorer"

#: config/sparc/sparc.h:569
#, fuzzy
msgid "Use V8 SPARC ISA"
msgstr "Benyt V8 Sparc ISA"

#: config/sparc/sparc.h:571
#, fuzzy
msgid "Optimize for SuperSPARC processors"
msgstr "Optimér for SuperSparc-processorer"

#. End of deprecated options.
#: config/sparc/sparc.h:574
msgid "Pointers are 64-bit"
msgstr "Henvisninger er 64 bit"

#: config/sparc/sparc.h:576
msgid "Pointers are 32-bit"
msgstr "Henvisninger er 32 bit"

#: config/sparc/sparc.h:578
msgid "Use 32-bit ABI"
msgstr "Benyt 32 bit-API"

#: config/sparc/sparc.h:580
msgid "Use 64-bit ABI"
msgstr "Benyt 64 bit-API"

#: config/sparc/sparc.h:582
msgid "Use stack bias"
msgstr "Benyt stakafsæt"

#: config/sparc/sparc.h:584
msgid "Do not use stack bias"
msgstr "Benyt ikke stakafsæt"

#: config/sparc/sparc.h:586
msgid "Use structs on stronger alignment for double-word copies"
msgstr "Benyt strukturer på stærkere justering til dobbelt-ord kopier"

#: config/sparc/sparc.h:588
msgid "Do not use structs on stronger alignment for double-word copies"
msgstr "Benyt ikke strukturer på stærkere justering til dobbelt-ord kopier"

#: config/sparc/sparc.h:590
msgid "Optimize tail call instructions in assembler and linker"
msgstr "Optimér halekaldsinstruktioner i maskinkodeoversætteren og sammenkæderen"

#: config/sparc/sparc.h:592
msgid "Do not optimize tail call instructions in assembler or linker"
msgstr "Optimér ikke halekaldsinstruktioner i maskinkodeoversætteren og sammenkæderen"

#: config/sparc/sparc.h:637
#, fuzzy
msgid "Use given SPARC code model"
msgstr "Benyt given Sparc-kodemodel"

#: config/stormy16/stormy16.c:1192
msgid "cannot use va_start in interrupt function"
msgstr "kan ikke bruge va_start i afbrydelsesfunktion"

#: config/stormy16/stormy16.c:1552
msgid "`B' operand is not constant"
msgstr "'B'-operanden er ikke konstant"

#: config/stormy16/stormy16.c:1558
msgid "`B' operand has multiple bits set"
msgstr "'B'-operanden har flere bit sat"

#: config/stormy16/stormy16.c:1585
msgid "`o' operand is not constant"
msgstr "'o'-operanden er ikke konstant"

#: config/stormy16/stormy16.c:1600
msgid "xstormy16_print_operand: unknown code"
msgstr "xstormy16_print_operand: ukendt kode"

#: config/stormy16/stormy16.c:1650
#, c-format
msgid "switch statement of size %lu entries too large"
msgstr "switch-sætning med %lu elementer er for stor"

#: config/v850/v850-c.c:67
msgid "#pragma GHS endXXXX found without previous startXXX"
msgstr "'#pragma GHS endXXXX' fundet uden forudgående 'startXXX'"

#: config/v850/v850-c.c:69
msgid "#pragma GHS endXXX does not match previous startXXX"
msgstr "'#pragma GHS endXXXX' passer ikke med forudgående 'startXXX'"

#: config/v850/v850-c.c:94
msgid "cannot set interrupt attribute: no current function"
msgstr "kan ikke sætte afbrydelsesegenskaben: ingen aktuel funktion"

#: config/v850/v850-c.c:102
msgid "cannot set interrupt attribute: no such identifier"
msgstr "kan ikke sætte afbrydelsesegenskaben: intet sådant kaldenavn"

#: config/v850/v850-c.c:148
msgid "junk at end of #pragma ghs section"
msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma ghs section'"

#: config/v850/v850-c.c:165
#, c-format
msgid "unrecognized section name \"%s\""
msgstr "ukendt sektionsnavn \"%s\""

#: config/v850/v850-c.c:180
msgid "malformed #pragma ghs section"
msgstr "forkert udformet '#pragma ghs section'"

#: config/v850/v850-c.c:200
msgid "junk at end of #pragma ghs interrupt"
msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma ghs interrupt'"

#: config/v850/v850-c.c:212
msgid "junk at end of #pragma ghs starttda"
msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma ghs starttda'"

#: config/v850/v850-c.c:224
msgid "junk at end of #pragma ghs startsda"
msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma ghs startsda'"

#: config/v850/v850-c.c:236
msgid "junk at end of #pragma ghs startzda"
msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma ghs startzda'"

#: config/v850/v850-c.c:248
msgid "junk at end of #pragma ghs endtda"
msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma ghs endtda'"

#: config/v850/v850-c.c:260
msgid "junk at end of #pragma ghs endsda"
msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma ghs endsda'"

#: config/v850/v850-c.c:272
msgid "junk at end of #pragma ghs endzda"
msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma ghs endzda'"

#: config/v850/v850.c:129
#, c-format
msgid "%s=%s is not numeric"
msgstr "%s=%s er ikke et tal"

#: config/v850/v850.c:136
#, c-format
msgid "%s=%s is too large"
msgstr "%s=%s er for stor"

#: config/v850/v850.c:302
msgid "const_double_split got a bad insn:"
msgstr "const_double_split modtog en ugyldig instruktion:"

#: config/v850/v850.c:837
msgid "output_move_single:"
msgstr "output_move_single:"

#: config/v850/v850.c:2217
msgid "a data area attribute cannot be specified for local variables"
msgstr "en dataområdeegenskab kan ikke angives for lokale variable"

#: config/v850/v850.c:2228
#, c-format
msgid "data area of '%s' conflicts with previous declaration"
msgstr "dataområdet '%s' er i modstrid med tidligere erklæring"

#: config/v850/v850.c:2447
#, c-format
msgid "bogus JR construction: %d\n"
msgstr "falsk JR-konstruktion: %d\n"

#: config/v850/v850.c:2468 config/v850/v850.c:2670
#, c-format
msgid "bad amount of stack space removal: %d"
msgstr "ugyldig størrelse af stakpladsfjernelse: %d"

#: config/v850/v850.c:2646
#, c-format
msgid "bogus JARL construction: %d\n"
msgstr "falsk JARL-konstruktion: %d\n"

#: config/v850/v850.c:3026
#, fuzzy, c-format
msgid "Bogus DISPOSE construction: %d\n"
msgstr "falsk JR-konstruktion: %d\n"

#: config/v850/v850.c:3048
#, c-format
msgid "Too much stack space to dispose of: %d"
msgstr ""

#: config/v850/v850.c:3224
#, fuzzy, c-format
msgid "Bogus PREPEARE construction: %d\n"
msgstr "falsk JARL-konstruktion: %d\n"

#: config/v850/v850.c:3246
#, fuzzy, c-format
msgid "Too much stack space to prepare: %d"
msgstr "ugyldig størrelse af stakpladsfjernelse: %d"

#. Macro to define tables used to set the flags.
#. This is a list in braces of pairs in braces,
#. each pair being { "NAME", VALUE }
#. where VALUE is the bits to set or minus the bits to clear.
#. An empty string NAME is used to identify the default VALUE.
#: config/v850/v850.h:158
msgid "Support Green Hills ABI"
msgstr "Understøt Green Hills-ABI"

#: config/v850/v850.h:161
msgid "Prohibit PC relative function calls"
msgstr "Forbyd PC-relative funktionskald"

#: config/v850/v850.h:164
msgid "Reuse r30 on a per function basis"
msgstr "Genbrug r30 på et pr. funktionsgrundlag"

#: config/v850/v850.h:167
msgid "Use stubs for function prologues"
msgstr "Benyt stubbe til funktionsindledninger"

#: config/v850/v850.h:170
msgid "Same as: -mep -mprolog-function"
msgstr "Samme som: -mep -mprolog-function"

#: config/v850/v850.h:171
msgid "Enable backend debugging"
msgstr "Aktivér bagendefejlanalyseringsinfo"

#: config/v850/v850.h:173
msgid "Compile for the v850 processor"
msgstr "Oversæt for v850-processoren"

#: config/v850/v850.h:175
#, fuzzy
msgid "Compile for v850e processor"
msgstr "Oversæt for v850-processoren"

#. Make sure that the other bits are cleared.
#: config/v850/v850.h:177
#, fuzzy
msgid "Enable the use of the short load instructions"
msgstr "Aktivér brug af DB-instruktioner"

#: config/v850/v850.h:180
#, fuzzy
msgid "Do not use the callt instruction"
msgstr "Benyt ikke divisionsinstruktionen"

#: config/v850/v850.h:187
#, fuzzy
msgid "Do not use registers r2 and r5"
msgstr "Benyt ikke registeret 'sb'"

#: config/v850/v850.h:189
#, fuzzy
msgid "Enfore strict alignment"
msgstr "Finjustér ikke stakjustering"

#: config/v850/v850.h:192
msgid "Use 4 byte entries in switch tables"
msgstr "Benyt 4 byte-elementer i switch-tabeller"

#: config/v850/v850.h:218
msgid "Set the max size of data eligible for the TDA area"
msgstr "Angiv den maks. størrelse af data til TDA-området"

#: config/v850/v850.h:221
msgid "Set the max size of data eligible for the SDA area"
msgstr "Angiv den maks. størrelse af data til SDA-området"

#: config/v850/v850.h:224
msgid "Set the max size of data eligible for the ZDA area"
msgstr "Angiv den maks. størrelse af data til ZDA-området"

#: config/xtensa/xtensa.c:1062 config/xtensa/xtensa.c:1096
#: config/xtensa/xtensa.c:1105
msgid "bad test"
msgstr "ugyldig test"

#: config/xtensa/xtensa.c:1824
msgid "boolean registers required for the floating-point option"
msgstr "booleske registre er påkrævet til kommatalsindstillingen"

#: config/xtensa/xtensa.c:1991
msgid "invalid mask"
msgstr "ugyldig maske"

#: config/xtensa/xtensa.c:2038
msgid "invalid address"
msgstr "ugyldig adresse"

#: config/xtensa/xtensa.c:2063
msgid "no register in address"
msgstr "ingen registre i adresse"

#: config/xtensa/xtensa.c:2071
msgid "address offset not a constant"
msgstr "adresseafsæt er ikke en konstant"

#: config/xtensa/xtensa.c:2809
#, fuzzy
msgid "only uninitialized variables can be placed in a .bss section"
msgstr "kun variabler med startværdi kan placeres i programhukommelsesområdet"

#: config/xtensa/xtensa.h:114
msgid "Use the Xtensa code density option"
msgstr "Benyt Xtensa-kodetæthedsindstillingen"

#: config/xtensa/xtensa.h:116
msgid "Do not use the Xtensa code density option"
msgstr "Benyt ikke Xtensa-kodetæthedsindstillingen"

#: config/xtensa/xtensa.h:118
msgid "Use the Xtensa MAC16 option"
msgstr "Benyt Xtensa-MAC16-indstillingen"

#: config/xtensa/xtensa.h:120
msgid "Do not use the Xtensa MAC16 option"
msgstr "Benyt ikke Xtensa-MAC16-indstillingen"

#: config/xtensa/xtensa.h:122
msgid "Use the Xtensa MUL16 option"
msgstr "Benyt Xtensa-MUL16-indstillingen"

#: config/xtensa/xtensa.h:124
msgid "Do not use the Xtensa MUL16 option"
msgstr "Benyt ikke Xtensa-MUL16-indstillingen"

#: config/xtensa/xtensa.h:126
msgid "Use the Xtensa MUL32 option"
msgstr "Benyt Xtensa-MUL32-indstillingen"

#: config/xtensa/xtensa.h:128
msgid "Do not use the Xtensa MUL32 option"
msgstr "Benyt ikke Xtensa-MUL32-indstillingen"

#. undocumented
#. undocumented
#: config/xtensa/xtensa.h:134
msgid "Use the Xtensa NSA option"
msgstr "Benyt Xtensa-NSA-indstillingen"

#: config/xtensa/xtensa.h:136
msgid "Do not use the Xtensa NSA option"
msgstr "Benyt ikke Xtensa-NSA-indstillingen"

#: config/xtensa/xtensa.h:138
msgid "Use the Xtensa MIN/MAX option"
msgstr "Benyt Xtensa-MIN/MAX-indstillingen"

#: config/xtensa/xtensa.h:140
msgid "Do not use the Xtensa MIN/MAX option"
msgstr "Benyt ikke Xtensa-MIN/MAX-indstillingen"

#: config/xtensa/xtensa.h:142
msgid "Use the Xtensa SEXT option"
msgstr "Benyt Xtensa-SEXT-indstillingen"

#: config/xtensa/xtensa.h:144
msgid "Do not use the Xtensa SEXT option"
msgstr "Benyt ikke Xtensa-SEXT-indstillingen"

#: config/xtensa/xtensa.h:146
msgid "Use the Xtensa boolean register option"
msgstr "Benyt Xtensa-indstillingen til booleske registre"

#: config/xtensa/xtensa.h:148
msgid "Do not use the Xtensa boolean register option"
msgstr "Benyt ikke Xtensa-indstillingen til booleske registre"

#: config/xtensa/xtensa.h:150
msgid "Use the Xtensa floating-point unit"
msgstr "Benyt kommatalsenheden til Xtensa"

#: config/xtensa/xtensa.h:152
msgid "Do not use the Xtensa floating-point unit"
msgstr "Benyt ikke kommatalsenheden til Xtensa"

#. undocumented
#. undocumented
#. undocumented
#. undocumented
#. undocumented
#. undocumented
#. undocumented
#. undocumented
#: config/xtensa/xtensa.h:170
msgid "Disable fused multiply/add and multiply/subtract FP instructions"
msgstr "Deaktivér sammensatte gang/addér- og gang/subtrahér-kommatalsinstruktioner"

#: config/xtensa/xtensa.h:172
msgid "Enable fused multiply/add and multiply/subtract FP instructions"
msgstr "Aktivér sammensatte gang/addér- og gang/subtrahér-kommatalsinstruktioner"

#: config/xtensa/xtensa.h:174
msgid "Serialize volatile memory references with MEMW instructions"
msgstr "Serialisér volatile hukommelsesreference med MEMW-instruktioner"

#: config/xtensa/xtensa.h:176
msgid "Do not serialize volatile memory references with MEMW instructions"
msgstr "Serialisér ikke volatile hukommelsesreference med MEMW-instruktioner"

#: config/xtensa/xtensa.h:178
msgid "Intersperse literal pools with code in the text section"
msgstr "Fordel konstanter med kode i tekstsektionen"

#: config/xtensa/xtensa.h:180
msgid "Put literal pools in a separate literal section"
msgstr "Anbring konstanter i en adskilt konstantsektion"

#: config/xtensa/xtensa.h:182
msgid "Automatically align branch targets to reduce branch penalties"
msgstr "Justér automatisk forgreningsmål for at reducere forgreningsstraffe"

#: config/xtensa/xtensa.h:184
msgid "Do not automatically align branch targets"
msgstr "Justér ikke automatisk forgreningsmål"

#: config/xtensa/xtensa.h:186
msgid "Use indirect CALLXn instructions for large programs"
msgstr "Benyt indirekte CALLXn-instruktioner for store programmer"

#: config/xtensa/xtensa.h:188
msgid "Use direct CALLn instructions for fast calls"
msgstr "Benyt direkte CALLn-instruktioner for hurtige kald"

#: ada/misc.c:233
msgid "`-gnat' misspelled as `-gant'"
msgstr "'-gnat' stavet forkert som '-gant'"

#: cp/call.c:258 cp/init.c:1587
msgid "qualified type `%T' does not match destructor name `~%T'"
msgstr "den modificerede type '%T' passer ikke til destruktionsfunktionsnavnet '~%T'"

#: cp/call.c:267
msgid "type of `%E' does not match destructor type `%T' (type was `%T')"
msgstr "typen af '%E' passer ikke til destruktionsfunktionstypen '%T' (typen var '%T')"

#: cp/call.c:276
msgid "`%D' is a namespace"
msgstr "'%D' er et navnerum"

#: cp/call.c:284
msgid "base object `%E' of scoped method call is of non-aggregate type `%T'"
msgstr "stamobjektet '%E' fra metodekald forsynet med virkefelt er af en ikke-sammensat type '%T'"

#: cp/call.c:366
msgid "unable to call pointer to member function here"
msgstr "kan ikke kalde henvisning til medlemsfunktion her"

#: cp/call.c:515
msgid "destructors take no parameters"
msgstr "destruktionsfunktioner kan ikke have parametre"

#: cp/call.c:519
msgid "destructor name `~%T' does not match type `%T' of expression"
msgstr "destruktionsfunktionsnavn '~T' passer ikke med typen '%T' for udtrykket"

#: cp/call.c:535 cp/call.c:4857
msgid "request for member `%D' in `%E', which is of non-aggregate type `%T'"
msgstr "forespørgsel efter medlemmet '%D' i '%E' som er af en ikke-sammensat type '%T'"

#: cp/call.c:557
#, fuzzy
msgid "request for member `%D' is ambiguous"
msgstr "brug af '%D' er tvetydigt"

#: cp/call.c:2446
msgid "%s %D(%T, %T, %T) <built-in>"
msgstr "%s %D(%T, %T, %T) <indbygget>"

#: cp/call.c:2451
msgid "%s %D(%T, %T) <built-in>"
msgstr "%s %D(%T, %T) <indbygget>"

#: cp/call.c:2455
msgid "%s %D(%T) <built-in>"
msgstr "%s %D(%T) <indbygget>"

#: cp/call.c:2459
msgid "%s %T <conversion>"
msgstr "%s %T <konvertering>"

#: cp/call.c:2461
msgid "%s %+#D%s"
msgstr "%s %+#D%s"

#: cp/call.c:2615
msgid "conversion from `%T' to `%T' is ambiguous"
msgstr "konvertering fra '%T' til '%T' er tvetydigt"

#: cp/call.c:2690
#, fuzzy
msgid "incomplete type '%T' cannot be used to name a scope"
msgstr "objekt af den ufuldstændige type '%T' vil ikke blive tilgået i %s"

#: cp/call.c:2706 cp/typeck.c:2176 cp/typeck.c:2205
#, fuzzy
msgid "'%D' has no member named '%E'"
msgstr "%s har intet medlem ved navn '%s'"

#: cp/call.c:2812
msgid "no matching function for call to `%D(%A)'"
msgstr "ingen passende funktion for kald til '%D(%A)'"

#: cp/call.c:2823 cp/call.c:4948
msgid "call of overloaded `%D(%A)' is ambiguous"
msgstr "kald af flertydig '%D(%A)' er tvetydigt"

#. It's no good looking for an overloaded operator() on a
#. pointer-to-member-function.
#: cp/call.c:2850
#, c-format
msgid "pointer-to-member function %E cannot be called without an object; consider using .* or ->*"
msgstr "henvisning til medlemsfunktionen %E kan ikke kaldes uden et objekt; overvej at benytte .* eller ->*"

#: cp/call.c:2920
msgid "no match for call to `(%T) (%A)'"
msgstr "ingen passende fundet for kald til '(%T) (%A)'"

#: cp/call.c:2930
msgid "call of `(%T) (%A)' is ambiguous"
msgstr "kald af '(%T) (%A)' er tvetydigt"

#: cp/call.c:2965
msgid "%s for `%T ? %T : %T' operator"
msgstr "%s for operatoren '%T ? %T : %T'"

#: cp/call.c:2970
msgid "%s for `%T %s' operator"
msgstr "%s for operatoren '%T %s' "

#: cp/call.c:2973
msgid "%s for `%T [%T]' operator"
msgstr "%s for operatoren '%T [%T]'"

#: cp/call.c:2978
msgid "%s for `%T %s %T' operator"
msgstr "%s for operatoren '%T %s %T'"

#: cp/call.c:2981
msgid "%s for `%s %T' operator"
msgstr "%s for operatoren '%s %T'"

#: cp/call.c:3071
msgid "ISO C++ forbids omitting the middle term of a ?: expression"
msgstr "ISO C++ forbyder udeladelse af den mellemste del af et ?:-udtryk"

#: cp/call.c:3130
#, c-format
msgid "`%E' has type `void' and is not a throw-expression"
msgstr "'%E' har typen 'void' og er ikke et throw-udtryk"

#: cp/call.c:3163 cp/call.c:3363
msgid "operands to ?: have different types"
msgstr "operander til ?: har forskellige typer"

#: cp/call.c:3316
msgid "enumeral mismatch in conditional expression: `%T' vs `%T'"
msgstr "enum-typer passer ikke sammen i betinget udtryk: '%T' og '%T'"

#: cp/call.c:3323
msgid "enumeral and non-enumeral type in conditional expression"
msgstr "enum- og ikke enum-type i betinget udtryk"

#: cp/call.c:3405
msgid "`%D' must be declared before use"
msgstr "'%D' skal erklæres før brug"

#: cp/call.c:3604
msgid "no `%D(int)' declared for postfix `%s', trying prefix operator instead"
msgstr "ingen '%D(int)' erklæret for suffiks '%s', prøver præfiksoperatoren i stedet"

#: cp/call.c:3651
msgid "using synthesized `%#D' for copy assignment"
msgstr "bruger syntetiseret '%#D' for kopitildeling"

#: cp/call.c:3653
msgid " where cfront would use `%#D'"
msgstr " hvor cfront ville bruge '%#D'"

#: cp/call.c:3680
msgid "comparison between `%#T' and `%#T'"
msgstr "sammenligning mellem '%#T' og '%#T'"

#: cp/call.c:3919
msgid "no suitable `operator delete' for `%T'"
msgstr "ingen passende 'operator delete' for '%T'"

#: cp/call.c:3938
msgid "`%+#D' is private"
msgstr "'%+#D' er privat"

#: cp/call.c:3940
msgid "`%+#D' is protected"
msgstr "'%+#D' er beskyttet"

#: cp/call.c:3942
msgid "`%+#D' is inaccessible"
msgstr "'%+#D' er ikke tilgængelig"

#: cp/call.c:3943
msgid "within this context"
msgstr "i denne kontekst"

#: cp/call.c:3985
msgid "invalid conversion from `%T' to `%T'"
msgstr "ugyldig konvertering fra '%T' til '%T'"

#: cp/call.c:3987 cp/call.c:4126 cp/call.c:4128
msgid " initializing argument %P of `%D'"
msgstr " ved klargøring af parameteren %P til '%D'"

#: cp/call.c:4050 cp/call.c:4054
msgid " initializing argument %P of `%D' from result of `%D'"
msgstr " ved klargøring af parameteren %P til '%D' fra resultatet af '%D'"

#: cp/call.c:4060 cp/call.c:4063
msgid " initializing temporary from result of `%D'"
msgstr " ved klargøring af midlertidig variabel fra resultatet af '%D'"

#. Undefined behavior [expr.call] 5.2.2/7. We used to just warn
#. here and do a bitwise copy, but now cp_expr_size will abort if we
#. try to do that.
#: cp/call.c:4215
#, fuzzy
msgid "cannot pass objects of non-POD type `%#T' through `...'; call will abort at runtime"
msgstr "kan ikke videregive objekter af en ikke-POD type '%#T' gennem '...'"

#. Undefined behavior [expr.call] 5.2.2/7.
#: cp/call.c:4242
msgid "cannot receive objects of non-POD type `%#T' through `...'"
msgstr "kan ikke modtage objekter af en ikke-POD type '%#T' gennem '...'"

#: cp/call.c:4422
msgid "passing `%T' as `this' argument of `%#D' discards qualifiers"
msgstr "videregivelse af '%T' som 'this'-parameteren til '%#D' forkaster modifikationer"

#: cp/call.c:4656
msgid "could not find class$ field in java interface type `%T'"
msgstr "kunne ikke finde et class$-felt i Java-grænsefladetypen '%T'"

#: cp/call.c:4831
#, fuzzy
msgid "call to non-function `%D'"
msgstr "virtuel funktion '%s' tilhører ikke en klasse"

#: cp/call.c:4937
msgid "no matching function for call to `%T::%D(%A)%#V'"
msgstr "ingen passende funktion for kald til '%T::%D(%A)%#V'"

#: cp/call.c:4967
msgid "cannot call member function `%D' without object"
msgstr "kan ikke kalde medlemsfunktionen '%D' uden et objekt"

#: cp/call.c:5580
msgid "passing `%T' chooses `%T' over `%T'"
msgstr "videregivelse af '%T' vælger '%T' frem for '%T'"

#: cp/call.c:5582 cp/decl2.c:4081
msgid " in call to `%D'"
msgstr " i kald af '%D'"

#: cp/call.c:5631 cp/call.c:5756
msgid "choosing `%D' over `%D'"
msgstr "vælger '%D' frem for '%D'"

#: cp/call.c:5632
msgid " for conversion from `%T' to `%T'"
msgstr " for konvertering fra '%T' til '%T'"

#: cp/call.c:5634
msgid " because conversion sequence for the argument is better"
msgstr " fordi konverteringssekvensen for parameteren er bedre"

#: cp/call.c:5758
msgid " because worst conversion for the former is better than worst conversion for the latter"
msgstr " fordi den værste konvertering for førstnævnte er bedre end den værste konvertering for den sidstnævnte"

#: cp/call.c:5874 cp/call.c:5895
msgid "could not convert `%E' to `%T'"
msgstr "kunne ikke konvertere '%E' til '%T'"

#: cp/class.c:286
msgid "cannot convert from base `%T' to derived type `%T' via virtual base `%T'"
msgstr "kan ikke konvertere fra stamklassen '%T' til den nedarvede type '%T' via den virtuelle stamklasse '%T'"

#: cp/class.c:943
msgid "`%#D' and `%#D' cannot be overloaded"
msgstr "'%#D' og '%#D' kan ikke flertydiggøres"

#: cp/class.c:1027
msgid "duplicate enum value `%D'"
msgstr "enum-værdien '%D' optræder mere end én gang"

#: cp/class.c:1030
msgid "duplicate field `%D' (as enum and non-enum)"
msgstr "feltet '%D' optræder mere end én gang (som enum og som ikke-enum)"

#: cp/class.c:1037
msgid "duplicate nested type `%D'"
msgstr "den indlejrede type '%D' optræder mere end én gang"

#: cp/class.c:1048
msgid "duplicate field `%D' (as type and non-type)"
msgstr "feltet '%D' optræder mere end én gang (som type og som ikke-type)"

#: cp/class.c:1052
msgid "duplicate member `%D'"
msgstr "medlemmet '%D' optræder mere end én gang"

#: cp/class.c:1095
msgid "conflicting access specifications for method `%D', ignored"
msgstr "modstridende tilgangsanvisninger til metoden '%D', ignoreret"

#: cp/class.c:1097
#, c-format
msgid "conflicting access specifications for field `%s', ignored"
msgstr "modstridende tilgangsanvisninger til feltet '%s', ignoreret"

#: cp/class.c:1142
msgid "`%D' names constructor"
msgstr "'%D' navngiver en konstruktionsfunktion"

#: cp/class.c:1147
msgid "`%D' invalid in `%T'"
msgstr "'%D' ugyldig i '%T'"

#: cp/class.c:1155
msgid "no members matching `%D' in `%#T'"
msgstr "ingen medlemmer passer til '%D' i '%#T'"

#: cp/class.c:1187 cp/class.c:1195
msgid "`%D' invalid in `%#T'"
msgstr "'%D' ugyldig i '%#T'"

#: cp/class.c:1188
msgid " because of local method `%#D' with same name"
msgstr " på grund af den lokale metode '%#D' med det samme navn"

#: cp/class.c:1196
msgid " because of local member `%#D' with same name"
msgstr " på grund af det lokale medlem '%#D' med det samme navn"

#: cp/class.c:1268
msgid "base class `%#T' has a non-virtual destructor"
msgstr "stamklassen '%#T' har en ikke-virtuel destruktionsfunktion"

#: cp/class.c:1288
msgid "base `%T' with only non-default constructor in class without a constructor"
msgstr "stamklasse '%T' med kun ikke-standardkonstruktionsfunktion i klasse uden en konstruktionsfunktion"

#: cp/class.c:1860
msgid "all member functions in class `%T' are private"
msgstr "alle medlemsfunktioner i klassen '%T' er private"

#: cp/class.c:1874
msgid "`%#T' only defines a private destructor and has no friends"
msgstr "'%#T' definerer kun en privat destruktionsfunktion og har ingen venner"

#: cp/class.c:1917
msgid "`%#T' only defines private constructors and has no friends"
msgstr "'%#T' definerer kun private konstruktionsfunktioner og har ingen venner"

#: cp/class.c:2038 cp/class.c:5172
msgid "redefinition of `%#T'"
msgstr "omdefinering af '%#T'"

#: cp/class.c:2039
msgid "previous definition of `%#T'"
msgstr "tidligere definition af '%#T'"

# %D er en funktion
#: cp/class.c:2313
msgid "no unique final overrider for `%D' in `%T'"
msgstr "ingen unik endelig overskrivning af '%D' i '%T'"

#. Here we know it is a hider, and no overrider exists.
#: cp/class.c:2652
msgid "`%D' was hidden"
msgstr "'%D' var skjult"

#: cp/class.c:2653
msgid " by `%D'"
msgstr " af '%D'"

#: cp/class.c:2695
msgid "ISO C++ forbids member `%D' with same name as enclosing class"
msgstr "ISO C++ forbyder medlemmet '%D' med samme navn som den omgivende klasse"

#: cp/class.c:2700 cp/decl2.c:1327
msgid "`%#D' invalid; an anonymous union can only have non-static data members"
msgstr "'%#D' er ugyldig; en anonym union kan kun have ikke-statiske datamedlemmer"

#: cp/class.c:2706 cp/decl2.c:1333
msgid "private member `%#D' in anonymous union"
msgstr "privat medlem '%#D' i en anonym union"

#: cp/class.c:2709 cp/decl2.c:1335
msgid "protected member `%#D' in anonymous union"
msgstr "beskyttet medlem '%#D' i en anonym union"

#: cp/class.c:2834
msgid "vtable layout for class `%T' may not be ABI-compliant and may change in a future version of GCC due to implicit virtual destructor"
msgstr ""

#: cp/class.c:2898
msgid "bit-field `%#D' with non-integral type"
msgstr "bitfelt '%#D' med en ikke-heltalstype"

#: cp/class.c:2918
msgid "bit-field `%D' width not an integer constant"
msgstr "bredden af bitfeltet '%D' er ikke en heltalskonstant"

#: cp/class.c:2924
msgid "negative width in bit-field `%D'"
msgstr "negativ bredde i bitfeltet '%D'"

#: cp/class.c:2929
msgid "zero width for bit-field `%D'"
msgstr "en bredde på nul for bitfeltet '%D'"

#: cp/class.c:2935
msgid "width of `%D' exceeds its type"
msgstr "bredden af '%D' overstiger typen"

#: cp/class.c:2944
msgid "`%D' is too small to hold all values of `%#T'"
msgstr "'%D' er for lille til at indeholde alle værdierne af '%#T'"

#: cp/class.c:3028
msgid "member `%#D' with constructor not allowed in union"
msgstr "medlemmet '%#D' med en konstruktionsfunktion er ikke tilladt i en union"

#: cp/class.c:3031
msgid "member `%#D' with destructor not allowed in union"
msgstr "medlemmet '%#D' med en destruktionsfunktion er ikke tilladt i en union"

#: cp/class.c:3034
msgid "member `%#D' with copy assignment operator not allowed in union"
msgstr "medlemmet '%#D' med en kopitildelingsoperator er ikke tilladt i en union"

#: cp/class.c:3061
msgid "multiple fields in union `%T' initialized"
msgstr "flere felter i union '%T' tildeles startværdi"

#: cp/class.c:3183
msgid "field `%D' in local class cannot be static"
msgstr "feltet '%D' i lokal klasse kan ikke være statisk"

#: cp/class.c:3189
msgid "field `%D' invalidly declared function type"
msgstr "feltet '%D' er på ugyldig vis erklæret som en funktionstype"

#: cp/class.c:3196
msgid "field `%D' invalidly declared method type"
msgstr "feltet '%D' er på ugyldig vis erklæret som en medlemsfunktionstype"

#: cp/class.c:3202
msgid "field `%D' invalidly declared offset type"
msgstr "feltet '%D' er på ugyldig vis erklæret som en afstandstype"

#. Unions cannot have static members.
#: cp/class.c:3220
msgid "field `%D' declared static in union"
msgstr "feltet '%D' er erklæret statisk i union"

#: cp/class.c:3247
msgid "non-static reference `%#D' in class without a constructor"
msgstr "ikke-statisk reference '%#D' i klasse uden en konstruktionsfunktion"

#: cp/class.c:3282
msgid "non-static const member `%#D' in class without a constructor"
msgstr "ikke-statisk konstant medlem '%#D' i klasse uden en konstruktionsfunktion"

#: cp/class.c:3298
msgid "field `%#D' with same name as class"
msgstr "felt '%#D' med samme navn som klassen"

#: cp/class.c:3316
msgid "`%#T' has pointer data members"
msgstr "'%#T' har henvisningsdatamedlemmer"

#: cp/class.c:3320
msgid " but does not override `%T(const %T&)'"
msgstr " men overskriver ikke '%T(const %T&)'"

#: cp/class.c:3322
msgid " or `operator=(const %T&)'"
msgstr " eller 'operator=(const %T&)'"

#: cp/class.c:3325
msgid " but does not override `operator=(const %T&)'"
msgstr " men overskriver ikke 'operator=(const %T&)'"

#: cp/class.c:3775
msgid "offset of empty base `%T' may not be ABI-compliant and maychange in a future version of GCC"
msgstr ""

#: cp/class.c:3883
msgid "class `%T' will be considered nearly empty in a future version of GCC"
msgstr ""

#: cp/class.c:3973
msgid "initializer specified for non-virtual method `%D'"
msgstr "startværdi angivet for ikke-virtuel medlemsfunktion '%D'"

#: cp/class.c:4709
msgid "offset of virtual base `%T' is not ABI-compliant and may change in a future version of GCC"
msgstr ""

#: cp/class.c:4809
msgid "direct base `%T' inaccessible in `%T' due to ambiguity"
msgstr "direkte stamklasse '%T' er ikke tilgængelig i '%T' på grund af tvetydighed"

#: cp/class.c:4822
msgid "virtual base `%T' inaccessible in `%T' due to ambiguity"
msgstr "virtuel stamklasse '%T' er ikke tilgængelig i '%T' på grund af tvetydighed"

#: cp/class.c:4978
msgid "size assigned to `%T' may not be ABI-compliant and may change in a future version of GCC"
msgstr ""

#: cp/class.c:5011
msgid "offset of `%D' is not ABI-compliant and may change in a future version of GCC"
msgstr ""

#: cp/class.c:5020
msgid "`%D' contains empty classes which may cause base classes to be placed at different locations in a future version of GCC"
msgstr ""

#: cp/class.c:5079
msgid "layout of classes derived from empty class `%T' may change in a future version of GCC"
msgstr ""

#: cp/class.c:5320
msgid "`%#T' has virtual functions but non-virtual destructor"
msgstr "'%#T' har virtuelle funktioner, men ikke-virtuel destruktionsfunktion"

#: cp/class.c:5405
msgid "trying to finish struct, but kicked out due to previous parse errors"
msgstr "forsøgte at afslutte struct, men blev stoppet af tidligere fortolkningsfejl"

#: cp/class.c:5861
#, c-format
msgid "language string `\"%s\"' not recognized"
msgstr "sprogstrengen '\"%s\"' ikke genkendt"

#: cp/class.c:5957
msgid "cannot resolve overloaded function `%D' based on conversion to type `%T'"
msgstr "kan ikke benytte den flertydiggjorte funktion '%D' baseret på konvertering til typen '%T'"

#: cp/class.c:6078
msgid "no matches converting function `%D' to type `%#T'"
msgstr "ingen passende ved konvertering af funktionen '%D' til typen '%#T'"

#: cp/class.c:6101
msgid "converting overloaded function `%D' to type `%#T' is ambiguous"
msgstr "konvertering af den flertydiggjorte funktion '%D' til typen '%T' er tvetydig"

#: cp/class.c:6127
msgid "assuming pointer to member `%D'"
msgstr "antager henvisning til medlemmet '%D'"

#: cp/class.c:6130
#, c-format
msgid "(a pointer to member can only be formed with `&%E')"
msgstr "(en henvisning til medlem kan kun dannes med '&%E')"

#: cp/class.c:6174 cp/class.c:6345 cp/class.c:6352
msgid "not enough type information"
msgstr "ikke tilstrækkelig information om typen"

#: cp/class.c:6183
msgid "argument of type `%T' does not match `%T'"
msgstr "parameter af typen '%T' passer ikke til '%T'"

#: cp/class.c:6329
msgid "invalid operation on uninstantiated type"
msgstr "ugyldig operation på uudskiftet type"

#. [basic.scope.class]
#.
#. A name N used in a class S shall refer to the same declaration
#. in its context and when re-evaluated in the completed scope of
#. S.
#: cp/class.c:6612 cp/decl.c:1006 cp/decl.c:3102 cp/pt.c:1845
msgid "declaration of `%#D'"
msgstr "omerklæring af '%#D'"

#: cp/class.c:6613
msgid "changes meaning of `%D' from `%+#D'"
msgstr "skifter betydningen af '%D' fra '%+#D'"

#: cp/cvt.c:88
msgid "can't convert from incomplete type `%T' to `%T'"
msgstr "kan ikke konvertere fra ufuldstændig type '%T' til '%T'"

#: cp/cvt.c:97
msgid "conversion of `%E' from `%T' to `%T' is ambiguous"
msgstr "konvertering af '%E' fra '%T' til '%T' er tvetydigt"

#: cp/cvt.c:126
msgid "converting from `%T' to `%T'"
msgstr "konvertering fra '%T' til '%T'"

#: cp/cvt.c:201 cp/cvt.c:205
msgid "pointer to member cast from `%T' to `%T' is via virtual base"
msgstr "typekonvertering af henvisning til medlem fra '%T' til '%T' er via virtuel stamklasse"

#: cp/cvt.c:223 cp/cvt.c:236 cp/cvt.c:283
msgid "cannot convert `%E' from type `%T' to type `%T'"
msgstr "kan ikke konvertere '%E' fra typen '%T' til typen '%T'"

#: cp/cvt.c:262
#, fuzzy
msgid "invalid conversion from '%T' to '%T'"
msgstr "ugyldig konvertering fra '%T' til '%T'"

#: cp/cvt.c:537
msgid "conversion from `%T' to `%T' discards qualifiers"
msgstr "konvertering fra '%T' til '%T' forkaster modifikationer"

#: cp/cvt.c:555
msgid "casting `%T' to `%T' does not dereference pointer"
msgstr "typeomtvingning af '%T' til '%T' følger ikke henvisning"

#: cp/cvt.c:584
msgid "cannot convert type `%T' to type `%T'"
msgstr "kan ikke konvertere typen '%T' til typen '%T'"

#: cp/cvt.c:701
msgid "conversion from `%#T' to `%#T'"
msgstr "konvertering fra '%#T' til '%#T'"

#: cp/cvt.c:713
msgid "`%#T' used where a `%T' was expected"
msgstr "'%#T' benyttet hvor '%T' var forventet"

#: cp/cvt.c:730
msgid "the address of `%D', will always be `true'"
msgstr "adressen af '%D' vil altid være 'true'"

#: cp/cvt.c:750
msgid "`%#T' used where a floating point value was expected"
msgstr "'%#T' benyttet hvor der forventedes en kommatalsværdi"

#: cp/cvt.c:797
msgid "conversion from `%T' to non-scalar type `%T' requested"
msgstr "konvertering fra '%T' til en ikke-skalartype '%T' udbedt"

#: cp/cvt.c:883
msgid "object of incomplete type `%T' will not be accessed in %s"
msgstr "objekt af den ufuldstændige type '%T' vil ikke blive tilgået i %s"

#: cp/cvt.c:886
msgid "object of type `%T' will not be accessed in %s"
msgstr "objekt af typen '%T' vil ikke blive tilgået i %s"

#: cp/cvt.c:902
msgid "object `%E' of incomplete type `%T' will not be accessed in %s"
msgstr "objektet '%E' af den ufuldstændige type '%T' vil ikke blive tilgået i %s"

#. [over.over] enumerates the places where we can take the address
#. of an overloaded function, and this is not one of them.
#: cp/cvt.c:922
#, c-format
msgid "%s cannot resolve address of overloaded function"
msgstr "%s kan ikke finde adressen af flertydiggjort funktion"

#. Only warn when there is no &.
#: cp/cvt.c:927
#, c-format
msgid "%s is a reference, not call, to function `%E'"
msgstr "%s er en reference til og ikke et kald af funktionen '%E'"

#: cp/cvt.c:1065
msgid "converting NULL to non-pointer type"
msgstr "konverterer NULL til en ikke-henvisningstype"

#: cp/cvt.c:1141
msgid "ambiguous default type conversion from `%T'"
msgstr "tvetydig standardtypekonvertering fra '%T'"

#: cp/cvt.c:1143
msgid " candidate conversions include `%D' and `%D'"
msgstr " kandidater til konverteringen inkluderer '%D' og '%D'"

#: cp/decl.c:1007 cp/decl.c:3205
msgid "conflicts with previous declaration `%#D'"
msgstr "strider mod tidligere erklæring '%#D'"

#: cp/decl.c:1211
msgid "label `%D' used but not defined"
msgstr "etiketten '%D' er benyttet, men ikke defineret"

#: cp/decl.c:1216
msgid "label `%D' defined but not used"
msgstr "etiketten '%D' er defineret, men ikke benyttet"

#: cp/decl.c:2249
msgid "namespace alias `%D' not allowed here, assuming `%D'"
msgstr "navnerumsalias '%D' er ikke tilladt her, antager '%D'"

#: cp/decl.c:3008 cp/decl.c:3413
msgid "previous declaration of `%D'"
msgstr "'%D' er tidligere erklæret"

#: cp/decl.c:3089 cp/decl.c:3127
msgid "shadowing %s function `%#D'"
msgstr "skygger for en %s-funktion '%#D'"

#: cp/decl.c:3098
msgid "library function `%#D' redeclared as non-function `%#D'"
msgstr "biblioteksfunktionen '%#D' er omerklæret som '%#D' der ikke er en funktion"

#: cp/decl.c:3103
msgid "conflicts with built-in declaration `%#D'"
msgstr "strider mod indbygget erklæring '%#D'"

# følges af næste tekst
#: cp/decl.c:3122 cp/decl.c:3219 cp/decl.c:3235
msgid "new declaration `%#D'"
msgstr "ny erklæring af '%#D'"

#: cp/decl.c:3123
msgid "ambiguates built-in declaration `%#D'"
msgstr "tvetydiggør indbygget erklæring '%#D'"

#: cp/decl.c:3179
msgid "`%#D' redeclared as different kind of symbol"
msgstr "'%#D' omerklæret som en anden form for symbol"

#: cp/decl.c:3182
msgid "previous declaration of `%#D'"
msgstr "tidligere erklæring af '%#D'"

#: cp/decl.c:3204
msgid "declaration of template `%#D'"
msgstr "erklæring af skabelon '%#D'"

#: cp/decl.c:3220 cp/decl.c:3236
msgid "ambiguates old declaration `%#D'"
msgstr "tvetydiggør tidligere erklæring '%#D'"

#: cp/decl.c:3228
msgid "declaration of C function `%#D' conflicts with"
msgstr "erklæring af C-funktionen '%#D' strider mod"

#: cp/decl.c:3230
msgid "previous declaration `%#D' here"
msgstr "tidligere erklæring af '%#D' her"

#: cp/decl.c:3246
msgid "conflicting types for `%#D'"
msgstr "modstridende typer for '%#D'"

#: cp/decl.c:3247
msgid "previous declaration as `%#D'"
msgstr "tidligere erklæring som '%#D'"

#: cp/decl.c:3290
msgid "`%#D' previously defined here"
msgstr "'%#D' tidligere defineret her"

#: cp/decl.c:3291
msgid "`%#D' previously declared here"
msgstr "'%#D' tidligere erklæret her"

#. Prototype decl follows defn w/o prototype.
#: cp/decl.c:3300
msgid "prototype for `%#D'"
msgstr "prototypen for '%#D'"

#: cp/decl.c:3301
msgid "follows non-prototype definition here"
msgstr "følger definition uden prototype her"

#: cp/decl.c:3313
msgid "previous declaration of `%#D' with %L linkage"
msgstr "tidligere erklæring af '%#D' med %L-kædning"

#: cp/decl.c:3315
msgid "conflicts with new declaration with %L linkage"
msgstr "strider mod ny erklæring af med %L-kædning"

#: cp/decl.c:3338 cp/decl.c:3345
msgid "default argument given for parameter %d of `%#D'"
msgstr "standardparameter givet til %d. parameter for '%#D'"

#: cp/decl.c:3340 cp/decl.c:3347
msgid "after previous specification in `%#D'"
msgstr "efter tidligere specifikation i '%#D'"

#: cp/decl.c:3356
msgid "`%#D' was used before it was declared inline"
msgstr "'%#D' blev brugt før erklæring som inline"

#: cp/decl.c:3358
msgid "previous non-inline declaration here"
msgstr "tidligere ikke-inline erklæring her"

#: cp/decl.c:3412
msgid "redundant redeclaration of `%D' in same scope"
msgstr "overflødig omerklæring af '%D' i samme virkefelt"

#: cp/decl.c:3493
#, c-format
msgid "declaration of `%F' throws different exceptions"
msgstr "erklæring af '%F' kaster forskellige undtagelser"

#: cp/decl.c:3495
#, c-format
msgid "than previous declaration `%F'"
msgstr "end tidligere erklæring '%F'"

#. From [temp.expl.spec]:
#.
#. If a template, a member template or the member of a class
#. template is explicitly specialized then that
#. specialization shall be declared before the first use of
#. that specialization that would cause an implicit
#. instantiation to take place, in every translation unit in
#. which such a use occurs.
#: cp/decl.c:3632
msgid "explicit specialization of %D after first use"
msgstr "eksplicit specialisering af %D efter første brug"

#: cp/decl.c:3886
msgid "`%#D' used prior to declaration"
msgstr "'%#D' benyttet før erklæring"

#: cp/decl.c:3917
msgid "redeclaration of `wchar_t' as `%T'"
msgstr "omerklæring af 'wchar_t' som '%T'"

#. A redeclaration of main, but not a duplicate of the
#. previous one.
#.
#. [basic.start.main]
#.
#. This function shall not be overloaded.
#: cp/decl.c:3945
msgid "invalid redeclaration of `%D'"
msgstr "ugyldig omerklæring af '%D'"

#: cp/decl.c:3946
msgid "as `%D'"
msgstr "som '%D'"

#: cp/decl.c:4036
msgid "previous external decl of `%#D'"
msgstr "tidligere ekstern erklæring af '%#D'"

#: cp/decl.c:4077
msgid "`%D' was previously implicitly declared to return `int'"
msgstr "'%D' blev tidligere underforstået erklæret til at returnere 'int'"

#: cp/decl.c:4137
msgid "extern declaration of `%#D' doesn't match"
msgstr "extern-erklæring af '%#D' passer ikke med"

#: cp/decl.c:4138
msgid "global declaration `%#D'"
msgstr "global erklæring '%#D'"

#: cp/decl.c:4169
msgid "declaration of `%#D' shadows a parameter"
msgstr "erklæring af '%#D' skygger for en parameter"

#: cp/decl.c:4189
#, c-format
msgid "declaration of `%s' shadows a member of `this'"
msgstr "erklæring af '%s' skygger for et medlem af 'this'"

#: cp/decl.c:4541
msgid "`%#D' hides constructor for `%#T'"
msgstr "'%#D' skjuler konstruktionsfunktion for '%#T'"

#: cp/decl.c:4556
msgid "`%#D' conflicts with previous using declaration `%#D'"
msgstr "'%#D' strider mod tidligere using-erklæring '%#D'"

#: cp/decl.c:4568
msgid "previous non-function declaration `%#D'"
msgstr "tidligere ikke-funktionserklæring '%#D'"

#: cp/decl.c:4569
msgid "conflicts with function declaration `%#D'"
msgstr "strider mod funktionserklæring '%#D'"

#: cp/decl.c:4659
msgid "implicit declaration of function `%#D'"
msgstr "underforstået erklæring af funktionen '%#D'"

#: cp/decl.c:4817
#, c-format
msgid "label `%s' referenced outside of any function"
msgstr "der er blevet henvist til etiketten '%s' uden for en funktion"

#: cp/decl.c:4920 cp/decl.c:4944 cp/decl.c:5037
msgid "jump to label `%D'"
msgstr "spring til etiketten '%D' "

#: cp/decl.c:4922 cp/decl.c:4946
msgid "jump to case label"
msgstr "spring til case-etiket"

#: cp/decl.c:4930
msgid " crosses initialization of `%#D'"
msgstr " krydser klargøring af '%#D'"

#: cp/decl.c:4933 cp/decl.c:5053
msgid " enters scope of non-POD `%#D'"
msgstr " går ind i virkefelt af ikke-POD '%#D'"

#: cp/decl.c:4953 cp/decl.c:5057
msgid " enters try block"
msgstr " går ind i try-blok"

#. Can't skip init of __exception_info.
#: cp/decl.c:4955 cp/decl.c:5049 cp/decl.c:5059
msgid " enters catch block"
msgstr " går ind i catch-blok"

#: cp/decl.c:5038
msgid " from here"
msgstr " herfra"

#: cp/decl.c:5051
msgid " skips initialization of `%#D'"
msgstr " springer over klargøring af '%#D'"

#: cp/decl.c:5086
msgid "label named wchar_t"
msgstr "etiket med navnet wchar_t"

#: cp/decl.c:5090
msgid "duplicate label `%D'"
msgstr "etiketten '%D' optræder mere end én gang"

#: cp/decl.c:5175
#, c-format
msgid "case label `%E' not within a switch statement"
msgstr "case-etiket '%E' befinder sig ikke inden i en switch-sætning"

#. Definition isn't the kind we were looking for.
#: cp/decl.c:5354 cp/decl.c:5373
msgid "`%#D' redeclared as %C"
msgstr "'%#D' omerklæret som %C"

#. This happens for A::B where B is a template, and there are no
#. template arguments.
#: cp/decl.c:5461 cp/typeck.c:2062 cp/typeck.c:2217
msgid "invalid use of `%D'"
msgstr "ugyldig brug af '%D"

#: cp/decl.c:5502
msgid "`%D::%D' is not a template"
msgstr "'%D::%D' er ikke en skabelon"

#: cp/decl.c:5519
msgid "`%D' undeclared in namespace `%D'"
msgstr "'%D' ikke erklæret i navnerummet '%D'"

#: cp/decl.c:5652
msgid "`%D' used without template parameters"
msgstr "'%D' benyttet uden skabelonsparametre"

#: cp/decl.c:5663 cp/decl.c:5679 cp/decl.c:5783
msgid "no class template named `%#T' in `%#T'"
msgstr "ingen klasseskabelon ved navn '%#T' i '%#T'"

#: cp/decl.c:5702 cp/decl.c:5712 cp/decl.c:5744
msgid "no type named `%#T' in `%#T'"
msgstr "ingen type ved navn '%#T' i '%#T'"

#: cp/decl.c:5968
msgid "lookup of `%D' finds `%#D'"
msgstr "opslag af '%D' finder '%#D'"

#: cp/decl.c:5970
msgid " instead of `%D' from dependent base class"
msgstr " i stedet for '%D' fra afhængig stamklasse"

#: cp/decl.c:5972
msgid " (use `typename %T::%D' if that's what you meant)"
msgstr " (benyt 'typename %T::%D' hvis det er hvad du mener)"

#: cp/decl.c:6003
#, fuzzy
msgid "name lookup of `%D' changed"
msgstr "navneopslag for '%s' ændret"

#: cp/decl.c:6005
msgid " matches this `%D' under ISO standard rules"
msgstr " passer med '%D' under ISO-standardreglerne"

#: cp/decl.c:6007
msgid " matches this `%D' under old rules"
msgstr " passer med '%D' under tidligere regler"

#: cp/decl.c:6021 cp/decl.c:6028
#, fuzzy
msgid "name lookup of `%D' changed for new ISO `for' scoping"
msgstr "navneopslaget af '%s' er ændret på grund af ISO's nye 'for'-virkefelt"

#: cp/decl.c:6023
msgid " cannot use obsolete binding at `%D' because it has a destructor"
msgstr " kan ikke bruge forældet binding til '%D' fordi den har en destruktionsfunktion"

#: cp/decl.c:6030
msgid " using obsolete binding at `%D'"
msgstr " bruger forældet binding til '%D'"

#: cp/decl.c:6211
msgid "lookup of `%D' in the scope of `%#T' (`%#D') does not match lookup in the current scope (`%#D')"
msgstr "opslag af '%D' i virkefeltet for '%#T' ('%#D') passer ikke med opslaget i det aktuelle virkefelt ('%#D')"

#: cp/decl.c:7025
msgid "an anonymous union cannot have function members"
msgstr "en anonym union kan ikke have funktionsmedlemmer"

#: cp/decl.c:7042
msgid "member %#D' with constructor not allowed in anonymous aggregate"
msgstr "medlemmet '%#D' med konstruktionsfunktion er ikke tilladt i anonym sammensat type"

#: cp/decl.c:7045
msgid "member %#D' with destructor not allowed in anonymous aggregate"
msgstr "medlemmet '%#D' med destruktionsfunktion er ikke tilladt i anonym sammensat type"

#: cp/decl.c:7048
msgid "member %#D' with copy assignment operator not allowed in anonymous aggregate"
msgstr "medlemmet '%#D' med kopitildelingsoperator er ikke tilladt i anonym sammensat type"

#: cp/decl.c:7086
msgid "redeclaration of C++ built-in type `%T'"
msgstr "omerklæring af indbygget type i C++ '%T'"

#: cp/decl.c:7122
msgid "multiple types in one declaration"
msgstr "flere typer i én erklæring"

#: cp/decl.c:7149
msgid "missing type-name in typedef-declaration"
msgstr "manglende typenavn i typedef-erklæring"

#: cp/decl.c:7156
msgid "ISO C++ prohibits anonymous structs"
msgstr "ISO C++ forbyder anonyme strukturer"

#: cp/decl.c:7163
msgid "`%D' can only be specified for functions"
msgstr "'%D' kan kun angives for funktioner"

#: cp/decl.c:7165
msgid "`%D' can only be specified inside a class"
msgstr "'%D' kan kun angives inden i en klasse"

#: cp/decl.c:7167
msgid "`%D' can only be specified for constructors"
msgstr "'%D' kan kun angives for konstruktionsfunktioner"

#: cp/decl.c:7170
msgid "`%D' can only be specified for objects and functions"
msgstr "'%D' kan kun angives for objekter og funktioner"

# init dækker over værditildeling her - samme for de næste mange
#: cp/decl.c:7312 cp/decl2.c:927
#, fuzzy
msgid "typedef `%D' is initialized (use __typeof__ instead)"
msgstr "typedef '%D' bliver tildelt en værdi"

#: cp/decl.c:7317
msgid "function `%#D' is initialized like a variable"
msgstr "funktionen '%#D' bliver tildelt en startværdi som en variabel"

#: cp/decl.c:7329
msgid "declaration of `%#D' has `extern' and is initialized"
msgstr "erklæringen af '%#D' indeholder 'extern' og variablen bliver tildelt en startværdi"

#: cp/decl.c:7363
msgid "`%#D' is not a static member of `%#T'"
msgstr "'%#D' er ikke et statisk medlem af '%#T'"

#: cp/decl.c:7368
msgid "ISO C++ does not permit `%T::%D' to be defined as `%T::%D'"
msgstr "ISO C++ tillader ikke '%T::%D' at blive defineret som '%T::%D'"

#: cp/decl.c:7379
msgid "duplicate initialization of %D"
msgstr "%D tildelt startværdi mere end én gang"

#: cp/decl.c:7408
msgid "declaration of `%#D' outside of class is not definition"
msgstr "erklæring af '%#D' uden for en klasse er ikke en definition"

#: cp/decl.c:7456
msgid "variable `%#D' has initializer but incomplete type"
msgstr "variablen '%#D' bliver tildelt en startværdi, men er af en ufuldstændig type"

#: cp/decl.c:7464 cp/decl.c:8006
msgid "elements of array `%#D' have incomplete type"
msgstr "elementer i tabellen '%#D' er af en ufuldstændig type"

#: cp/decl.c:7480
msgid "aggregate `%#D' has incomplete type and cannot be defined"
msgstr "den sammensatte type '%#D' er af en ufuldstændig type og kan ikke defineres"

#: cp/decl.c:7519
msgid "`%D' declared as reference but not initialized"
msgstr "'%D' erklæret som en reference, men bliver ikke tildelt en startværdi"

#: cp/decl.c:7528
msgid "ISO C++ forbids use of initializer list to initialize reference `%D'"
msgstr "ISO C++ forbyder brug af en startværdiliste til at klargøre referencen '%D'"

#: cp/decl.c:7561
msgid "cannot initialize `%T' from `%T'"
msgstr "kan ikke klargøre '%T' fra %T'"

#: cp/decl.c:7595
msgid "initializer fails to determine size of `%D'"
msgstr "startværdien giver ikke størrelsen af '%D'"

#: cp/decl.c:7600
msgid "array size missing in `%D'"
msgstr "tabelstørrelsen mangler i '%D'"

#: cp/decl.c:7612
msgid "zero-size array `%D'"
msgstr "nulstørrelsestabel '%D'"

#. An automatic variable with an incomplete type: that is an error.
#. Don't talk about array types here, since we took care of that
#. message in grokdeclarator.
#: cp/decl.c:7650
msgid "storage size of `%D' isn't known"
msgstr "lagringsstørrelsen af '%D' er ikke kendt"

#: cp/decl.c:7672
msgid "storage size of `%D' isn't constant"
msgstr "lagringsstørrelsen af '%D' er ikke konstant"

#: cp/decl.c:7723
msgid "sorry: semantics of inline function static data `%#D' are wrong (you'll wind up with multiple copies)"
msgstr "semantikken for indlejret funktionsstatisk data '%#D' er forkert (du ender med flere kopier)"

#: cp/decl.c:7724
msgid " you can work around this by removing the initializer"
msgstr " du kan arbejde dig rundt om dette ved at fjerne startværdien"

#: cp/decl.c:7752
msgid "uninitialized const `%D'"
msgstr "konstant '%D' uden startværdi"

#: cp/decl.c:7836
#, fuzzy
msgid "brace-enclosed initializer used to initialize `%T'"
msgstr "stamklasse-klargøring angivet, men der er ingen stamklasse at klargøre"

#: cp/decl.c:7900
#, fuzzy
msgid "initializer for `%T' must be brace-enclosed"
msgstr "unavngiven klargøring af '%T' som ikke har nogen stamklasser"

#: cp/decl.c:7964
#, fuzzy
msgid "too many initializers for `%T'"
msgstr "stamklasseklargøringer for '%#T'"

#: cp/decl.c:8000
msgid "variable-sized object `%D' may not be initialized"
msgstr "objektet '%D' af variabel størrelse må ikke tildeles en startværdi"

#: cp/decl.c:8011
msgid "`%D' has incomplete type"
msgstr "'%D' er af en ufuldstændig type"

#: cp/decl.c:8060
msgid "`%D' must be initialized by constructor, not by `{...}'"
msgstr "'%D' skal klargøres af en konstruktionsfunktion, ikke af '{...}'"

#: cp/decl.c:8101
msgid "structure `%D' with uninitialized const members"
msgstr "struktur '%D' med konstante medlemmer uden startværdi"

#: cp/decl.c:8103
msgid "structure `%D' with uninitialized reference members"
msgstr "struktur '%D' med referencemedlemmer uden startværdi"

#: cp/decl.c:8346
msgid "assignment (not initialization) in declaration"
msgstr "tildeling (ikke klargøring) i erklæring"

#: cp/decl.c:8358
msgid "cannot initialize `%D' to namespace `%D'"
msgstr "kan ikke tildele startværdi til '%D' med navnerummet '%D'"

#: cp/decl.c:8409
msgid "shadowing previous type declaration of `%#D'"
msgstr "skygger for tidligere typeerklæring af '%#D'"

#: cp/decl.c:8455
#, fuzzy
msgid "`%D' cannot be thread-local because it has non-POD type `%T'"
msgstr "'%E' kan ikke bruges som en medlemshenvisning eftersom udtrykkets type er '%T'"

#: cp/decl.c:8470
#, fuzzy
msgid "`%D' is thread-local and so cannot be dynamically initialized"
msgstr "union '%T' uden navngivne elementer kan ikke tildeles startværdi"

#: cp/decl.c:8864 cp/init.c:547
msgid "multiple initializations given for `%D'"
msgstr "flere startværdier angivet for '%D'"

#: cp/decl.c:8956
msgid "invalid catch parameter"
msgstr "ugyldig catch-parameter"

#: cp/decl.c:9074
msgid "destructor for alien class `%T' cannot be a member"
msgstr "destruktionsfunktionen for den fremmede klasse '%T' kan ikke være et medlem"

#: cp/decl.c:9077
msgid "constructor for alien class `%T' cannot be a member"
msgstr "konstruktionsfunktionen for den fremmede klasse '%T' kan ikke være et medlem"

#: cp/decl.c:9096
msgid "`%D' declared as a `virtual' %s"
msgstr "'%D' erklæret som 'virtual' %s"

#: cp/decl.c:9098
msgid "`%D' declared as an `inline' %s"
msgstr "'%D' erklæret som 'inline' %s"

# %s bliver omsat til typen
#: cp/decl.c:9100
msgid "`const' and `volatile' function specifiers on `%D' invalid in %s declaration"
msgstr "'const'- og 'volatile'-funktionsangivelser til '%D' er ugyldigt i erklæring af %s"

#: cp/decl.c:9103
msgid "`%D' declared as a friend"
msgstr "'%D' er erklæret som en ven"

#: cp/decl.c:9109
msgid "`%D' declared with an exception specification"
msgstr "'%D' erklæret med en undtagelsesspecifikation"

#: cp/decl.c:9184
msgid "cannot declare `::main' to be a template"
msgstr "kan ikke erklære '::main' som en skabelon"

#: cp/decl.c:9186
msgid "cannot declare `::main' to be inline"
msgstr "kan ikke erklære '::main' som indlejret"

#: cp/decl.c:9188
msgid "cannot declare `::main' to be static"
msgstr "kan ikke erklære '::main' som statisk"

#: cp/decl.c:9191
msgid "`main' must return `int'"
msgstr "'main' skal returnere typen 'int'"

#: cp/decl.c:9219
msgid "non-local function `%#D' uses anonymous type"
msgstr "ikke-lokal funktion '%#D' bruger anonym type"

#: cp/decl.c:9222
msgid "`%#D' does not refer to the unqualified type, so it is not used for linkage"
msgstr "'%#D' refererer ikke til den ikkemodificerede type, so den bruges ikke til sammenkædning"

#: cp/decl.c:9228
msgid "non-local function `%#D' uses local type `%T'"
msgstr "ikke-lokal funktion '%#D' bruger lokal type '%T'"

#: cp/decl.c:9251
msgid "%smember function `%D' cannot have `%T' method qualifier"
msgstr "%smedlemsfunktion '%D' kan ikke have metodemodifikationen '%T'"

#: cp/decl.c:9275
msgid "defining explicit specialization `%D' in friend declaration"
msgstr "definering af eksplicit specialisering '%D' i friend-erklæring"

#. Something like `template <class T> friend void f<T>()'.
#: cp/decl.c:9285
msgid "invalid use of template-id `%D' in declaration of primary template"
msgstr "ugyldig brug af skabelons-id '%D' i erklæring af primær skabelon"

#: cp/decl.c:9313
msgid "default arguments are not allowed in declaration of friend template specialization `%D'"
msgstr "standardparametre er ikke tilladt i erklæring af venneskabelonsspecialisering '%D'"

#: cp/decl.c:9320
msgid "`inline' is not allowed in declaration of friend template specialization `%D'"
msgstr "'inline' er ikke tilladt i erklæring venneskabelonsspecialisering '%D'"

#: cp/decl.c:9382
msgid "definition of implicitly-declared `%D'"
msgstr "definition af underforstået-erklæret '%D'"

#: cp/decl.c:9394 cp/decl2.c:776
msgid "no `%#D' member function declared in class `%T'"
msgstr "ingen medlemsfunktion '%#D' erklæret i klassen '%T'"

#: cp/decl.c:9527
msgid "non-local variable `%#D' uses local type `%T'"
msgstr "ikke-lokal variabel '%#D' bruger lokal type '%T'"

#: cp/decl.c:9625
msgid "invalid in-class initialization of static data member of non-integral type `%T'"
msgstr "ugyldig tildeling af startværdi i klasse til statisk datamedlem af en ikke-heltalstype '%T'"

#: cp/decl.c:9634
msgid "ISO C++ forbids in-class initialization of non-const static member `%D'"
msgstr "ISO C++ forbyder tildeling af startværdi i klasse til ikke-konstant statisk medlem '%D'"

#: cp/decl.c:9637
msgid "ISO C++ forbids initialization of member constant `%D' of non-integral type `%T'"
msgstr "ISO C++ forbyder tildeling af startværdi til medlemskonstant '%D' af en ikke-heltallig type"

#: cp/decl.c:9687
msgid "size of array `%D' has non-integer type"
msgstr "størrelsen af tabellen '%D' er ikke af en heltalstype"

#: cp/decl.c:9689
msgid "size of array has non-integer type"
msgstr "størrelsen af tabel er ikke af en heltalstype"

#: cp/decl.c:9709
msgid "size of array `%D' is negative"
msgstr "størrelsen af tabellen '%D' er negativ"

#: cp/decl.c:9711
msgid "size of array is negative"
msgstr "størrelsen af tabel er negativ"

#: cp/decl.c:9720
msgid "ISO C++ forbids zero-size array `%D'"
msgstr "ISO C++ forbyder tabellen '%D' med størrelsen nul"

#: cp/decl.c:9722
msgid "ISO C++ forbids zero-size array"
msgstr "ISO C++ forbyder tabel med størrelsen nul"

#: cp/decl.c:9729
msgid "size of array `%D' is not an integral constant-expression"
msgstr "størrelsen af tabellen '%D' er ikke af et heltalligt konstantudtryk"

#: cp/decl.c:9732
msgid "size of array is not an integral constant-expression"
msgstr "størrelsen af tabel er ikke af et heltalligt konstantudtryk"

#: cp/decl.c:9750
msgid "ISO C++ forbids variable-size array `%D'"
msgstr "ISO C++ forbyder tabellen '%D' med variabel størrelse"

#: cp/decl.c:9753
msgid "ISO C++ forbids variable-size array"
msgstr "ISO C++ forbyder tabel med variabel størrelse"

#: cp/decl.c:9764
msgid "overflow in array dimension"
msgstr "tabeldimension for stor"

#: cp/decl.c:9823
msgid "declaration of `%D' as %s"
msgstr "erklæring af '%D' som %s"

#: cp/decl.c:9825
#, c-format
msgid "creating %s"
msgstr "opretter %s"

#: cp/decl.c:9837
msgid "declaration of `%D' as multidimensional array must have bounds for all dimensions except the first"
msgstr "erklæring af '%D' som flerdimensional tabel skal have grænser for alle dimensioner pånær den første"

#: cp/decl.c:9840
msgid "multidimensional array must have bounds for all dimensions except the first"
msgstr "flerdimensional tabel skal have grænser for alle dimensioner pånær den første"

#: cp/decl.c:9869
msgid "return type specification for constructor invalid"
msgstr "angivelse af returneringstypen til konstruktionsfunktion er ugyldigt"

#: cp/decl.c:9876
msgid "return type specification for destructor invalid"
msgstr "angivelse af returneringstypen til destruktionsfunktion er ugyldigt"

#: cp/decl.c:9882
msgid "operator `%T' declared to return `%T'"
msgstr "operator '%T' erklæret til at returnere '%T'"

#: cp/decl.c:9884
msgid "return type specified for `operator %T'"
msgstr "returtype angivet for 'operator %T'"

#: cp/decl.c:10052
msgid "destructors must be member functions"
msgstr "destruktionsfunktioner skal være medlemmer"

#: cp/decl.c:10071
msgid "destructor `%T' must match class name `%T'"
msgstr "destruktionsfunktion '%T' skal passe til klassenavnet '%T'"

#: cp/decl.c:10100
msgid "variable declaration is not allowed here"
msgstr ""

#: cp/decl.c:10127
msgid "invalid declarator"
msgstr "ugyldig erklærer"

#: cp/decl.c:10178
msgid "declarator-id missing; using reserved word `%D'"
msgstr "erklærer-id mangler; bruger reserveret ord '%D'"

#: cp/decl.c:10235
msgid "type `%T' is not derived from type `%T'"
msgstr "typen '%T' er ikke nedarvet fra typen '%T'"

#. Parse error puts this typespec where
#. a declarator should go.
#: cp/decl.c:10279
msgid "`%T' specified as declarator-id"
msgstr "'%T' angivet som erklærer-id"

#: cp/decl.c:10281
msgid " perhaps you want `%T' for a constructor"
msgstr " måske ønsker du '%T' for en konstruktionsfunktion"

#. Sometimes, we see a template-name used as part of a
#. decl-specifier like in
#. std::allocator alloc;
#. Handle that gracefully.
#: cp/decl.c:10303
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid use of template-name '%E' in a declarator"
msgstr "ugyldig brug af skabelons-id '%D' i erklæring af primær skabelon"

#: cp/decl.c:10323
msgid "declaration of `%D' as non-function"
msgstr "erklæring af '%D' som ikke-funktion"

#: cp/decl.c:10400
msgid "`bool' is now a keyword"
msgstr "'bool' er et reserveret ord"

#: cp/decl.c:10402
msgid "extraneous `%T' ignored"
msgstr "overflødig '%T' ignoreret"

#: cp/decl.c:10418 cp/decl.c:10463
msgid "multiple declarations `%T' and `%T'"
msgstr "flere erklæringer '%T' og '%T'"

#: cp/decl.c:10431
msgid "ISO C++ does not support `long long'"
msgstr "ISO C++ understøtter ikke 'long long'"

#: cp/decl.c:10536 cp/decl.c:10539
#, c-format
msgid "ISO C++ forbids declaration of `%s' with no type"
msgstr "ISO C++ forbyder erklæring af '%s' uden en type"

#. The implicit typename extension is deprecated and will be
#. removed. Warn about its use now.
#: cp/decl.c:10549
msgid "`%T' is implicitly a typename"
msgstr "'%T' er underforstået et typenavn"

#: cp/decl.c:10585
#, c-format
msgid "short, signed or unsigned invalid for `%s'"
msgstr "short, signed eller unsigned er ugyldig for '%s'"

#: cp/decl.c:10590
#, c-format
msgid "long and short specified together for `%s'"
msgstr "long og short er begge angivet for '%s'"

#: cp/decl.c:10601
#, c-format
msgid "signed and unsigned given together for `%s'"
msgstr "signed og unsigned er begge angivet for '%s'"

#: cp/decl.c:10710
msgid "qualifiers are not allowed on declaration of `operator %T'"
msgstr "modifikationer er ikke tilladt i erklæring af 'operator %T'"

#: cp/decl.c:10732
msgid "member `%D' cannot be declared both virtual and static"
msgstr "medlemmet '%D' kan ikke afklæres både virtual og static"

#: cp/decl.c:10741
msgid "`%T::%D' is not a valid declarator"
msgstr "'%T::%D' er ikke en gyldig erklærer"

#: cp/decl.c:10753
msgid "storage class specifiers invalid in parameter declarations"
msgstr "lagringsklasseanvisninger er ugyldige i parametererklæringer"

#: cp/decl.c:10757
msgid "typedef declaration invalid in parameter declaration"
msgstr "typedef-erklæringer er ugyldig i parametererklæringer"

#: cp/decl.c:10770
msgid "virtual outside class declaration"
msgstr "virtual angivet uden for klasseerklæring"

#: cp/decl.c:10831
#, c-format
msgid "storage class specified for %s `%s'"
msgstr "lagringsklasse angivet for %s '%s'"

#: cp/decl.c:10878
msgid "storage class specifiers invalid in friend function declarations"
msgstr "lagringsklasseanvisninger er ugyldige i vennefunktionserklæringer"

#: cp/decl.c:11048
msgid "destructor cannot be static member function"
msgstr "destruktionsfunktionen kan ikke være en statisk medlemsfunktion"

#: cp/decl.c:11051
#, c-format
msgid "destructors may not be `%s'"
msgstr "destruktionsfunktioner må ikke være '%s'"

#: cp/decl.c:11072
msgid "constructor cannot be static member function"
msgstr "konstruktionsfunktionen kan ikke være en statisk medlemsfunktion"

#: cp/decl.c:11075
msgid "constructors cannot be declared virtual"
msgstr "konstruktionsfunktioner kan ikke erklæres virtual"

#: cp/decl.c:11080
#, c-format
msgid "constructors may not be `%s'"
msgstr "konstruktionsfunktioner må ikke være '%s'"

#: cp/decl.c:11090
msgid "return value type specifier for constructor ignored"
msgstr "angivelse af typen af returværdien til konstruktionsfunktionen ignoreret"

#: cp/decl.c:11109
#, c-format
msgid "can't initialize friend function `%s'"
msgstr "kan ikke tildele en startværdi til vennefunktionen '%s'"

#. Cannot be both friend and virtual.
#: cp/decl.c:11113
msgid "virtual functions cannot be friends"
msgstr "en virtuel funktion kan ikke erklæres som friend"

#: cp/decl.c:11118
msgid "friend declaration not in class definition"
msgstr "friend-erklæringen er ikke i klassedefinitionen"

#: cp/decl.c:11120
#, c-format
msgid "can't define friend function `%s' in a local class definition"
msgstr "kan ikke definere vennefunktion '%s' i en lokal klassedefinition"

#: cp/decl.c:11144
msgid "destructors may not have parameters"
msgstr "destruktionsfunktioner må ikke have parametre"

#: cp/decl.c:11175 cp/decl.c:11182
#, fuzzy
msgid "cannot declare reference to `%#T'"
msgstr "kan ikke erklære referencer til referencer"

#: cp/decl.c:11176
#, fuzzy
msgid "cannot declare pointer to `%#T'"
msgstr "kan ikke erklære henvisning til medlemmet '%#T'"

#: cp/decl.c:11181
msgid "cannot declare pointer to `%#T' member"
msgstr "kan ikke erklære henvisning til medlemmet '%#T'"

#: cp/decl.c:11357
msgid "extra qualification `%T::' on member `%s' ignored"
msgstr "ekstra modifikation '%T::' af medlemmet '%s' ignoreret"

#: cp/decl.c:11367
msgid "cannot declare member function `%T::%s' within `%T'"
msgstr "kan ikke erklære medlemsfunktion '%T::%s' inde i '%T'"

#: cp/decl.c:11382
msgid "cannot declare member `%T::%s' within `%T'"
msgstr "kan ikke erklære medlem '%T::%s' inde i '%T'"

#: cp/decl.c:11460
msgid "data member may not have variably modified type `%T'"
msgstr ""

#. [dcl.fct.spec] The explicit specifier shall only be used in
#. declarations of constructors within a class definition.
#: cp/decl.c:11468
msgid "only declarations of constructors can be `explicit'"
msgstr "kun erklæringer af konstruktionsfunktioner kan være 'explicit'"

#: cp/decl.c:11476
#, c-format
msgid "non-member `%s' cannot be declared `mutable'"
msgstr "'%s' som ikke er medlem, kan ikke erklæres 'mutable'"

#: cp/decl.c:11481
#, c-format
msgid "non-object member `%s' cannot be declared `mutable'"
msgstr "'%s' som ikke er objektmedlem, kan ikke erklæres 'mutable'"

#: cp/decl.c:11487
#, c-format
msgid "function `%s' cannot be declared `mutable'"
msgstr "funktionen '%s' kan ikke erklæres 'mutable'"

#: cp/decl.c:11492
#, c-format
msgid "static `%s' cannot be declared `mutable'"
msgstr "static '%s' kan ikke erklæres 'mutable'"

#: cp/decl.c:11497
#, c-format
msgid "const `%s' cannot be declared `mutable'"
msgstr "const '%s' kan ikke erklæres 'mutable'"

#: cp/decl.c:11510
msgid "template-id `%D' used as a declarator"
msgstr "skabelons-id '%D' benyttet som erklærer"

#: cp/decl.c:11531
msgid "ISO C++ forbids nested type `%D' with same name as enclosing class"
msgstr "ISO C++ forbyder indlejret type '%D' med samme navn som den omgivende klasse"

#: cp/decl.c:11580
msgid "typedef name may not be class-qualified"
msgstr "typedef-navn kan ikke klassemodificeres"

#: cp/decl.c:11588
msgid "invalid type qualifier for non-member function type"
msgstr "ugyldig typemodifikation for ikke-medlemsfunktionstype"

#: cp/decl.c:11651
msgid "type qualifiers specified for friend class declaration"
msgstr "typemodifikationer angivet for friend class-erklæring"

#: cp/decl.c:11656
msgid "`inline' specified for friend class declaration"
msgstr "'inline' angivet for friend class-erklæring"

#: cp/decl.c:11664
msgid "template parameters cannot be friends"
msgstr "skabelonsparametre kan ikke være venner"

#: cp/decl.c:11666
#, fuzzy
msgid "friend declaration requires class-key, i.e. `friend class %T::%D'"
msgstr "friend-erklæring kræver klasseangivelse, dvs. 'friend class %T::%T'"

#: cp/decl.c:11670
msgid "friend declaration requires class-key, i.e. `friend %#T'"
msgstr "friend-erklæring kræver klasseangivelse, dvs. 'friend %#T'"

#: cp/decl.c:11684
msgid "trying to make class `%T' a friend of global scope"
msgstr "forsøg på at gøre klassen '%T' til ven af det globale virkningsfelt"

#: cp/decl.c:11695
msgid "invalid qualifiers on non-member function type"
msgstr "ugyldige modifikationer for ikke-medlemsfunktionstype"

#: cp/decl.c:11714
msgid "abstract declarator `%T' used as declaration"
msgstr "abstrakt erklærer '%T' benyttet som erklæring"

#: cp/decl.c:11726
msgid "unnamed variable or field declared void"
msgstr "unavngiven variabel eller felt erklæret void"

#: cp/decl.c:11735
msgid "variable or field declared void"
msgstr "variabel eller felt erklæret void"

#: cp/decl.c:11745
msgid "cannot use `::' in parameter declaration"
msgstr "kan ikke bruge '::' i parametererklæring"

#. Something like struct S { int N::j; };
#: cp/decl.c:11784
msgid "invalid use of `::'"
msgstr "ugyldig brug af '::'"

#: cp/decl.c:11796
msgid "function `%D' cannot be declared friend"
msgstr "funktionen '%D' kan ikke erklæres friend"

#: cp/decl.c:11808
msgid "can't make `%D' into a method -- not in a class"
msgstr "kan ikke gøre '%D' til en metode - er ikke i en klasse"

#: cp/decl.c:11817
msgid "function `%D' declared virtual inside a union"
msgstr "funktionen '%D' erklæret virtual inden i en union"

#: cp/decl.c:11829
msgid "`%D' cannot be declared virtual, since it is always static"
msgstr "'%D' kan ikke erklæres virtual eftersom den altid er statisk"

#: cp/decl.c:11902
msgid "field `%D' has incomplete type"
msgstr "feltet '%D' er af en ufuldstændig type"

#: cp/decl.c:11904
msgid "name `%T' has incomplete type"
msgstr "navnet '%T' er af en ufuldstændig type"

#: cp/decl.c:11913
msgid " in instantiation of template `%T'"
msgstr " i instantiering af skabelonen '%T'"

#: cp/decl.c:11923
#, c-format
msgid "`%s' is neither function nor member function; cannot be declared friend"
msgstr "'%s' er hverken en almindelig funktion eller en medlemsfunktion; kan ikke erklæres som friend"

#: cp/decl.c:11934
msgid "member functions are implicitly friends of their class"
msgstr "medlemsfunktioner er underforstået venner af deres klasse"

#. An attempt is being made to initialize a non-static
#. member. But, from [class.mem]:
#.
#. 4 A member-declarator can contain a
#. constant-initializer only if it declares a static
#. member (_class.static_) of integral or enumeration
#. type, see _class.static.data_.
#.
#. This used to be relatively common practice, but
#. the rest of the compiler does not correctly
#. handle the initialization unless the member is
#. static so we make it static below.
#: cp/decl.c:11981
msgid "ISO C++ forbids initialization of member `%D'"
msgstr "ISO C++ forbyder tildeling af startværdi til medlemmet '%D'"

#: cp/decl.c:11983
msgid "making `%D' static"
msgstr "gør '%D' statisk"

#: cp/decl.c:12007
msgid "ISO C++ forbids static data member `%D' with same name as enclosing class"
msgstr "ISO C++ forbyder statisk datamedlem '%D' med samme navn som den omgivende klasse"

#: cp/decl.c:12048
#, c-format
msgid "storage class `auto' invalid for function `%s'"
msgstr "lagringsklassen 'auto' er ugyldig for funktionen '%s'"

#: cp/decl.c:12050
#, c-format
msgid "storage class `register' invalid for function `%s'"
msgstr "lagringsklassen 'register' er ugyldig for funktionen '%s'"

#: cp/decl.c:12052
#, fuzzy, c-format
msgid "storage class `__thread' invalid for function `%s'"
msgstr "lagringsklassen 'auto' er ugyldig for funktionen '%s'"

#: cp/decl.c:12063
#, c-format
msgid "storage class `static' invalid for function `%s' declared out of global scope"
msgstr "lagringsklassen 'static' er ugyldig for funktionen '%s' erklæret uden for det globale virkefelt"

#: cp/decl.c:12065
#, c-format
msgid "storage class `inline' invalid for function `%s' declared out of global scope"
msgstr "lagringsklassen 'inline' er ugyldig for funktionen '%s' erklæret uden for det globale virkefelt"

#: cp/decl.c:12072
#, c-format
msgid "virtual non-class function `%s'"
msgstr "virtuel funktion '%s' tilhører ikke en klasse"

#: cp/decl.c:12101
msgid "cannot declare member function `%D' to have static linkage"
msgstr "kan ikke erklære medlemsfunktion '%D' til at have statisk kædning"

#. FIXME need arm citation
#: cp/decl.c:12107
msgid "cannot declare static function inside another function"
msgstr "kan ikke erklære en funktion for static inden i en anden funktion"

#: cp/decl.c:12135
msgid "`static' may not be used when defining (as opposed to declaring) a static data member"
msgstr "'static' må ikke bruges ved definering (i modsætning til erklæring) af et statisk datamedlem"

#: cp/decl.c:12141
msgid "static member `%D' declared `register'"
msgstr "statisk medlem '%D' erklæret 'register'"

#: cp/decl.c:12146
msgid "cannot explicitly declare member `%#D' to have extern linkage"
msgstr "kan ikke eksplicit erklære medlemmet '%#D' til at have extern-kædning"

#: cp/decl.c:12318
msgid "default argument for `%#D' has type `%T'"
msgstr "standardparameter for '%#D' har typen '%T'"

#: cp/decl.c:12321
msgid "default argument for parameter of type `%T' has type `%T'"
msgstr "standardparameter for parameter af typen '%T' har typen '%T'"

#: cp/decl.c:12338
msgid "default argument `%E' uses local variable `%D'"
msgstr "standardparameter '%E' bruger lokal variabel '%D'"

#: cp/decl.c:12383
#, c-format
msgid "invalid string constant `%E'"
msgstr "ugyldig strengkonstant '%E'"

#: cp/decl.c:12385
msgid "invalid integer constant in parameter list, did you forget to give parameter name?"
msgstr "ugyldig heltalskonstant i parameterlisten, måske mangler parameternavnet?"

#: cp/decl.c:12423
msgid "parameter `%D' invalidly declared method type"
msgstr "parameteren '%D' er på ugyldig vis erklæret som af en medlemsfunktionstype"

#: cp/decl.c:12429
msgid "parameter `%D' invalidly declared offset type"
msgstr "parameteren '%D' er på ugyldig vis erklæret som af en offset-type"

#: cp/decl.c:12453
msgid "parameter `%D' includes %s to array of unknown bound `%T'"
msgstr "parameteren '%D' inkluderer %s til tabel med ukendt grænse '%T'"

#. [class.copy]
#.
#. A declaration of a constructor for a class X is ill-formed if
#. its first parameter is of type (optionally cv-qualified) X
#. and either there are no other parameters or else all other
#. parameters have default arguments.
#.
#. We *don't* complain about member template instantiations that
#. have this form, though; they can occur as we try to decide
#. what constructor to use during overload resolution. Since
#. overload resolution will never prefer such a constructor to
#. the non-template copy constructor (which is either explicitly
#. or implicitly defined), there's no need to worry about their
#. existence. Theoretically, they should never even be
#. instantiated, but that's hard to forestall.
#: cp/decl.c:12615
msgid "invalid constructor; you probably meant `%T (const %T&)'"
msgstr "ugyldig konstruktionsfunktion; du mente sandsynligvis '%T (const %T&)'"

#: cp/decl.c:12766
msgid "`%D' must be a nonstatic member function"
msgstr "'%D' skal være en ikke-statisk medlemsfunktion"

#: cp/decl.c:12772
msgid "`%D' must be either a non-static member function or a non-member function"
msgstr "'%D' skal enten være en ikke-statisk medlemsfunktion eller ikke en medlemsfunktion"

#: cp/decl.c:12789
msgid "`%D' must have an argument of class or enumerated type"
msgstr "'%D' skal have en parameter af en klasse- eller enum-type"

#: cp/decl.c:12821
#, c-format
msgid "conversion to %s%s will never use a type conversion operator"
msgstr "konvertering til %s%s vil aldrig bruge en typekonverteringsoperator"

#. 13.4.0.3
#: cp/decl.c:12828
msgid "ISO C++ prohibits overloading operator ?:"
msgstr "ISO C++ forbyder flertydiggørelse af operatoren ?:"

#: cp/decl.c:12878
msgid "postfix `%D' must take `int' as its argument"
msgstr "postfiks '%D' skal tage mod 'int' som parameter"

#: cp/decl.c:12882
msgid "postfix `%D' must take `int' as its second argument"
msgstr "postfiks '%D' skal tage mod 'int' som den anden parameter"

#: cp/decl.c:12889
msgid "`%D' must take either zero or one argument"
msgstr "'%D' skal tage mod nul eller én parameter"

#: cp/decl.c:12891
msgid "`%D' must take either one or two arguments"
msgstr "'%D' skal tage mod én eller to parametre"

#: cp/decl.c:12912
msgid "prefix `%D' should return `%T'"
msgstr "præfiks '%D' skal returnere '%T'"

#: cp/decl.c:12918
msgid "postfix `%D' should return `%T'"
msgstr "postfiks '%D' skal returnere '%T'"

#: cp/decl.c:12927
msgid "`%D' must take `void'"
msgstr "'%D' skal tage mod 'void'"

#: cp/decl.c:12929 cp/decl.c:12937
msgid "`%D' must take exactly one argument"
msgstr "'%s' skal tage mod én parameter"

#: cp/decl.c:12939
msgid "`%D' must take exactly two arguments"
msgstr "'%s' skal tage mod to parametre"

#: cp/decl.c:12947
msgid "user-defined `%D' always evaluates both arguments"
msgstr "brugerdefineret '%D' evaluerer altid begge parametre"

#: cp/decl.c:12961
msgid "`%D' should return by value"
msgstr "'%D' skal returnere pr. værdi (ikke reference)"

#: cp/decl.c:12973 cp/decl.c:12976
msgid "`%D' cannot have default arguments"
msgstr "'%D' kan ikke have standardparametre"

#: cp/decl.c:13052
msgid "`%s %T' declares a new type at namespace scope"
msgstr "'%s %T' erklærer en ny type ved navnerumsvirkefelt"

#: cp/decl.c:13055
msgid " names from dependent base classes are not visible to unqualified name lookup - to refer to the inherited type, say `%s %T::%T'"
msgstr " navne fra afhængige stamklasser er ikke synlige for umodificerede navneopslag - benyt '%s %T::%T' for at referere til den nedarvede type"

#: cp/decl.c:13093
msgid "using typedef-name `%D' after `%s'"
msgstr "bruger typedef-navn '%D' efter '%s'"

#: cp/decl.c:13098
msgid "using template type parameter `%T' after `%s'"
msgstr "bruger skabelonstypeparameter '%D' efter '%s'"

#: cp/decl.c:13178
msgid "use of enum `%#D' without previous declaration"
msgstr "brug af enum '%#D' uden tidligere erklæring"

#: cp/decl.c:13264
msgid "derived union `%T' invalid"
msgstr "nedarvet union '%T' ugyldig"

#: cp/decl.c:13310
msgid "base type `%T' fails to be a struct or class type"
msgstr "stamklassetype '%T' er hverken en struct- eller class-type"

#: cp/decl.c:13320
msgid "base class `%T' has incomplete type"
msgstr "stamklasse '%T' er af en ufuldstændig type"

#: cp/decl.c:13328
msgid "recursive type `%T' undefined"
msgstr "rekursiv type '%T' ikke defineret"

#: cp/decl.c:13330
msgid "duplicate base type `%T' invalid"
msgstr "stamklassetype '%T' optræder mere end én gang"

#: cp/decl.c:13441
msgid "multiple definition of `%#T'"
msgstr "flere definitioner af '%#T'"

#: cp/decl.c:13442
msgid "previous definition here"
msgstr "tidligere definition her"

#: cp/decl.c:13610
msgid "enumerator value for `%D' not integer constant"
msgstr "enum-værdi for '%D' er ikke en heltalskonstant"

#: cp/decl.c:13630
msgid "overflow in enumeration values at `%D'"
msgstr "enum-værdier for store ved '%D'"

#: cp/decl.c:13716
msgid "return type `%#T' is incomplete"
msgstr "returtype '%#T' er ufuldstændig"

#: cp/decl.c:13830
msgid "semicolon missing after declaration of `%#T'"
msgstr "semikolon mangler efter erklæring af '%#T'"

#: cp/decl.c:13851
msgid "return type for `main' changed to `int'"
msgstr "returtype for 'main' ændret til 'int'"

#: cp/decl.c:13882
msgid "`%D' implicitly declared before its definition"
msgstr "'%s' er underforstået erklæret efter dens definition"

#: cp/decl.c:13904 cp/typeck.c:6229
msgid "`operator=' should return a reference to `*this'"
msgstr "'operator=' bør returnere en reference til '*this'"

#: cp/decl.c:14164
msgid "parameter `%D' declared void"
msgstr "parameteren '%D' erklæret void"

#: cp/decl.c:14628
msgid "`%D' is already defined in class `%T'"
msgstr "'%D' er allerede defineret i klassen '%T'"

#: cp/decl.c:14845
msgid "static member function `%#D' declared with type qualifiers"
msgstr "statisk medlemsfunktion '%#D' erklæret med typemodifikationer"

#: cp/decl2.c:154
#, c-format
msgid "duplicate type qualifiers in %s declaration"
msgstr "dobbelte typemodifikationer i %s-erklæring"

#: cp/decl2.c:193
msgid "template `%#D' instantiated in file without #pragma interface"
msgstr "skabelon '%#D' instantieret i fil uden #pragma interface"

#: cp/decl2.c:199
msgid "template `%#D' defined in file without #pragma interface"
msgstr "skabelon '%#D' defineret i fil uden #pragma interface"

#: cp/decl2.c:366
msgid "name missing for member function"
msgstr "navn mangler for medlemsfunktion"

#. Something has gone very wrong. Assume we are mistakenly reducing
#. an expression instead of a declaration.
#: cp/decl2.c:429
msgid "parser may be lost: is there a '{' missing somewhere?"
msgstr "fortolkeren kan være faret vild: mangler der en '{' et eller andet sted?"

#: cp/decl2.c:460 cp/decl2.c:474
msgid "ambiguous conversion for array subscript"
msgstr "tvetydig konvertering af tabelindeks"

#: cp/decl2.c:468
msgid "invalid types `%T[%T]' for array subscript"
msgstr "ugyldige typer '%T[%T]' for tabelopslag"

#: cp/decl2.c:516
msgid "type `%#T' argument given to `delete', expected pointer"
msgstr "parameter af typen '%#T' givet til 'delete', forventede henvisning"

#: cp/decl2.c:524
msgid "anachronistic use of array size in vector delete"
msgstr "forældet brug af tabelstørrelse i tabelformen af delete"

#: cp/decl2.c:534
msgid "cannot delete a function. Only pointer-to-objects are valid arguments to `delete'"
msgstr "kan ikke udføre delete på en funktion; kun henvisninger til objekter er gyldige som parameter til 'delete'"

#: cp/decl2.c:541
msgid "deleting `%T' is undefined"
msgstr "benyttelse af delete på '%T' er ikke defineret"

#: cp/decl2.c:549
msgid "deleting array `%#D'"
msgstr "benyttelse af delete på tabellen '%#D'"

#. 14.5.2.2 [temp.mem]
#.
#. A local class shall not have member templates.
#: cp/decl2.c:583
msgid "invalid declaration of member template `%#D' in local class"
msgstr "ugyldig erklæring af medlemsskabelon '%#D' i lokal klasse"

#: cp/decl2.c:592
msgid "invalid use of `virtual' in template declaration of `%#D'"
msgstr "ugyldig brug af 'virtual' i skabelonserklæring af '%#D'"

#: cp/decl2.c:602 cp/pt.c:2586
msgid "template declaration of `%#D'"
msgstr "skabelonserklæring af '%#D'"

#: cp/decl2.c:652
msgid "Java method '%D' has non-Java return type `%T'"
msgstr "Java-metoden '%D' har har en returtype '%T' som ikke er fra Java"

#: cp/decl2.c:661
msgid "Java method '%D' has non-Java parameter type `%T'"
msgstr "Java-metoden '%D' har har en parametertype '%T' som ikke er fra Java"

#: cp/decl2.c:737
msgid "prototype for `%#D' does not match any in class `%T'"
msgstr "prototypen for '%#D' passer ikke nogen i klassen '%T'"

#: cp/decl2.c:819
msgid "local class `%#T' shall not have static data member `%#D'"
msgstr "lokal klasse '%#T' må ikke have det statiske datamedlem '%#D'"

#: cp/decl2.c:827
msgid "initializer invalid for static member with constructor"
msgstr "tildeling af startværdi er ugyldig for statisk medlem med konstruktionsfunktion"

#: cp/decl2.c:830
msgid "(an out of class initialization is required)"
msgstr "(en klargøring uden for klassens erklæring er nødvendig)"

#: cp/decl2.c:889
msgid "invalid data member initialization"
msgstr "ugyldig tildeling af startværdi til datamedlem"

#: cp/decl2.c:892
msgid "(use `=' to initialize static data members)"
msgstr "(brug '=' for at klargøre statiske datamedlemmer)"

#: cp/decl2.c:938
msgid "member `%D' conflicts with virtual function table field name"
msgstr "medlemmet '%D' er i konflikt med feltnavn fra den virtuelle funktionstabel"

#: cp/decl2.c:958
msgid "`%D' is already defined in `%T'"
msgstr "'%D' er allerede defineret i '%T'"

#: cp/decl2.c:1010
msgid "field initializer is not constant"
msgstr "feltets startværdi er ikke en konstant"

#: cp/decl2.c:1034
msgid "`asm' specifiers are not permitted on non-static data members"
msgstr "'asm'-angivelser er ikke tilladt på ikke-statiske datamedlemmer"

#: cp/decl2.c:1086
msgid "cannot declare `%D' to be a bit-field type"
msgstr "kan ikke erklære '%D' til at være en bitfeltstype"

#: cp/decl2.c:1096
msgid "cannot declare bit-field `%D' with function type"
msgstr "kan ikke erklære bitfelt '%D' med funktionstype"

#: cp/decl2.c:1103
msgid "`%D' is already defined in the class %T"
msgstr "'%D' er allerede defineret i klassen '%T'"

#: cp/decl2.c:1110
msgid "static member `%D' cannot be a bit-field"
msgstr "statisk medlem '%D' kan ikke være et bitfelt"

#: cp/decl2.c:1197
msgid "initializer specified for non-member function `%D'"
msgstr "startværdi angivet for ikke-medlemsfunktion '%D'"

#: cp/decl2.c:1201
msgid "invalid initializer for virtual method `%D'"
msgstr "ugyldig startværdi til virtuel medlemsfunktion '%D'"

#: cp/decl2.c:1315
msgid "anonymous struct not inside named type"
msgstr "anonym struct er ikke inden i en navngiven type"

#: cp/decl2.c:1411
msgid "namespace-scope anonymous aggregates must be static"
msgstr "anonyme variabler af sammensatte typer i navnerumsvirkefelt skal erklæres static"

#: cp/decl2.c:1424
msgid "anonymous aggregate with no members"
msgstr "anonym sammensat type uden medlemmer"

#: cp/decl2.c:1493
msgid "`operator new' must return type `%T'"
msgstr "'operator new' skal returnere typen '%T'"

#: cp/decl2.c:1501
msgid "`operator new' takes type `size_t' (`%T') as first parameter"
msgstr "den første parameter til 'operator new' skal være af typen 'size_t' ('%T')"

#: cp/decl2.c:1528
msgid "`operator delete' must return type `%T'"
msgstr "'operator delete' skal returnere typen '%T'"

#: cp/decl2.c:1536
msgid "`operator delete' takes type `%T' as first parameter"
msgstr "den første parameter til 'operator delete' skal være af typen '%T'"

#. Overflow occurred. That means there are at least 4 billion
#. initialization functions.
#: cp/decl2.c:2290
msgid "too many initialization functions required"
msgstr "for mange klargøringsfunktioner påkrævet"

#: cp/decl2.c:2966
#, fuzzy
msgid "inline function `%D' used but never defined"
msgstr "'%s' brugt, men aldrig defineret"

#: cp/decl2.c:3086
msgid "use of old-style cast"
msgstr "brug af ældre type typeomtvingning"

#: cp/decl2.c:3794
msgid "use of `%D' is ambiguous"
msgstr "brug af '%D' er tvetydigt"

#: cp/decl2.c:3795
msgid " first declared as `%#D' here"
msgstr " først erklæret som '%#D' her"

#: cp/decl2.c:3798
msgid " also declared as `%#D' here"
msgstr " også erklæret som '%#D' her"

#: cp/decl2.c:3813
msgid "`%D' denotes an ambiguous type"
msgstr "'%D' angiver en tvetydig type"

#: cp/decl2.c:3814
msgid " first type here"
msgstr " første type her"

#: cp/decl2.c:3815
msgid " other type here"
msgstr " anden type her"

#: cp/decl2.c:3912
msgid "declaration of `%D' not in a namespace surrounding `%D'"
msgstr "erklæring af '%D' er ikke i et navnerum der omgiver '%D'"

#: cp/decl2.c:3946
msgid "`%D' should have been declared inside `%D'"
msgstr "'%D' skulle have været erklæret inden i '%D'"

#: cp/decl2.c:4079
msgid "`%D' is not a function,"
msgstr "'%s' er ikke en funktion,"

#: cp/decl2.c:4080
msgid " conflict with `%D'"
msgstr " konflikt med '%D'"

#. The parser did not find it, so it's not there.
#: cp/decl2.c:4396
msgid "unknown namespace `%D'"
msgstr "ukendt navnerum '%D'"

#: cp/decl2.c:4430 cp/decl2.c:4707
msgid "`%T' is not a namespace"
msgstr "'%T' er ikke et navnerum"

#: cp/decl2.c:4432
msgid "`%D' is not a namespace"
msgstr "'%D' er ikke et navnerum"

#: cp/decl2.c:4441
msgid "a using-declaration cannot specify a template-id. Try `using %D'"
msgstr "en using-erklæring kan ikke angive en skabelons-id; prøv 'using %D'"

#: cp/decl2.c:4455
msgid "namespace `%D' not allowed in using-declaration"
msgstr "navnerum '%D' ikke tilladt i using-erklæring"

#: cp/decl2.c:4484
msgid "`%D' not declared"
msgstr "'%D' ikke erklæret"

#: cp/decl2.c:4535
msgid "`%D' is already declared in this scope"
msgstr "'%D' er allerede erklæret i dette navnerum"

#: cp/decl2.c:4562
msgid "using declaration `%D' introduced ambiguous type `%T'"
msgstr "using-erklæring '%D' introducerede tvetydig type '%T'"

#: cp/decl2.c:4653
msgid "using-declaration for non-member at class scope"
msgstr "using-erklæring for ikke-medlem ved klassevirkefelt"

#: cp/decl2.c:4659
msgid "using-declaration for destructor"
msgstr "using-erklæring for destruktionsfunktion"

#: cp/decl2.c:4665
msgid "a using-declaration cannot specify a template-id. Try `using %T::%D'"
msgstr "en using-erklæring kan ikke angive en skabelons-id; prøv 'using %T::%D'"

#: cp/decl2.c:4701
msgid "namespace `%T' undeclared"
msgstr "navnerummet '%T' er ikke erklæret"

#: cp/decl2.c:4730
msgid "default argument missing for parameter %P of `%+#D'"
msgstr "standardparameter mangler for parameter %P i '%+#D'"

#: cp/decl2.c:4829
msgid "extra qualification `%T::' on member `%D' ignored"
msgstr "ekstra modifikation '%T::' af medlemmet '%D' ignoreret"

#: cp/decl2.c:4833
msgid "`%T' does not have a class or union named `%D'"
msgstr "'%T' har ikke en klasse eller en union ved navn '%D'"

#: cp/decl2.c:4848
msgid "`%T' is not a class or union type"
msgstr "'%T' er ikke af en klasse- eller union-type"

#: cp/decl2.c:4862
#, fuzzy
msgid "template argument is required for `%T'"
msgstr "modtog %d skabelonsparametre for '%#T'"

#: cp/error.c:35
#, c-format
msgid "`%s' not supported by %s"
msgstr "'%s' ikke understøttet %s"

#: cp/error.c:571
#, c-format
msgid "<anonymous %s>"
msgstr "<anonym %s>"

#: cp/error.c:808
#, c-format
msgid "(static %s for %s)"
msgstr "(statisk %s for %s)"

#: cp/error.c:1482
#, c-format
msgid "\\x%x"
msgstr ""

#: cp/error.c:2430
#, c-format
msgid "In %s `%s':"
msgstr "I %s '%s':"

#: cp/error.c:2487
#, c-format
msgid "%s: In instantiation of `%s':\n"
msgstr "%s: i instantiering af '%s':\n"

#: cp/error.c:2511
#, c-format
msgid "%s:%d:  instantiated from `%s'\n"
msgstr "%s:%d:  instantieret fra '%s'\n"

#: cp/error.c:2516
#, c-format
msgid "%s:%d:  instantiated from here\n"
msgstr "%s:%d:  instantieret herfra\n"

#. damn ICE suppression
#: cp/error.c:2670
#, c-format
msgid "unexpected letter `%c' in locate_error\n"
msgstr "uventet bogstav '%c' i locate_error\n"

#. Can't throw a reference.
#: cp/except.c:240
msgid "type `%T' is disallowed in Java `throw' or `catch'"
msgstr "typen '%T' er ikke tilladt i Java 'throw' eller 'catch'"

#: cp/except.c:251
msgid "call to Java `catch' or `throw' with `jthrowable' undefined"
msgstr "kald til Java 'catch' eller 'throw' mens 'jthrowable' ikke er defineret"

#. Thrown object must be a Throwable.
#: cp/except.c:258
msgid "type `%T' is not derived from `java::lang::Throwable'"
msgstr "typen '%T' nedarver ikke fra 'java::lang::Throwable'"

#: cp/except.c:322
msgid "mixing C++ and Java catches in a single translation unit"
msgstr "blander C++ og Java 'catch' i én oversættelsesenhed"

#: cp/except.c:639
msgid "throwing NULL, which has integral, not pointer type"
msgstr "kaster NULL som har en heltals-, ikke en henvisningstype"

#: cp/except.c:730
msgid " in thrown expression"
msgstr " i kastet udtryk"

#: cp/except.c:856
msgid "expression '%E' of abstract class type '%T' cannot be used in throw-expression"
msgstr "udtrykket '%E' med den abstrakte klassetype '%T' kan ikke bruges i throw-udtryk"

#: cp/except.c:944
msgid "exception of type `%T' will be caught"
msgstr "undtagelse af typen '%T' vil blive fanget"

#: cp/except.c:947
msgid "  by earlier handler for `%T'"
msgstr " af tidligere håndtering af '%T'"

#: cp/except.c:968
msgid "`...' handler must be the last handler for its try block"
msgstr "håndteringen '...' skal være den sidste håndtering i try-blokken"

#: cp/friend.c:155
msgid "`%D' is already a friend of class `%T'"
msgstr "'%D' er allerede en ven af klassen '%T'"

#: cp/friend.c:157
msgid "previous friend declaration of `%D'"
msgstr "tidligere friend-erklæring af '%D'"

#: cp/friend.c:202
msgid "invalid type `%T' declared `friend'"
msgstr "ugyldig type '%T' erklæret 'friend'"

#. [temp.friend]
#. Friend declarations shall not declare partial
#. specializations.
#: cp/friend.c:218
msgid "partial specialization `%T' declared `friend'"
msgstr "partiel specialisering '%T' erklæret 'friend'"

#: cp/friend.c:227
msgid "class `%T' is implicitly friends with itself"
msgstr "klassen '%T' er underforstået ven med sig selv"

#. template <class T> friend typename S<T>::X;
#: cp/friend.c:245
msgid "typename type `%#T' declared `friend'"
msgstr "typename-type '%#T' erklæret 'friend'"

#. template <class T> friend class T;
#: cp/friend.c:251
msgid "template parameter type `%T' declared `friend'"
msgstr "skabelonsparametertypen '%T' erklæret 'friend'"

#. template <class T> friend class A; where A is not a template
#: cp/friend.c:257
msgid "`%#T' is not a template"
msgstr "'%#T' er ikke en skabelon"

#: cp/friend.c:272
msgid "`%T' is already a friend of `%T'"
msgstr "'%T' er allerede en ven af '%T'"

#: cp/friend.c:370
msgid "member `%D' declared as friend before type `%T' defined"
msgstr "medlemmet '%D' erklæret som friend før typen '%T' er defineret"

#: cp/friend.c:425
msgid "friend declaration `%#D' declares a non-template function"
msgstr "friend-erklæring '%#D' erklærer en ikke-skabelonsfunktion"

#: cp/friend.c:428
msgid "(if this is not what you intended, make sure the function template has already been declared and add <> after the function name here) -Wno-non-template-friend disables this warning"
msgstr "(hvis dette er hvad du ønsker, så sikr dig at funktionsskabelonen allerede er blevet erklæret og tilføj <> efter funktionsnavnet her) -Wno-non-template-friend deaktiverer denne advarsel"

#: cp/g++spec.c:209 java/jvspec.c:423
#, c-format
msgid "argument to `%s' missing\n"
msgstr "en parameter til '%s' mangler\n"

#: cp/init.c:320
msgid "`%D' should be initialized in the member initialization list"
msgstr "'%D' bør blive klargjort i medlemsklargøringslisten"

#: cp/init.c:369
msgid "default-initialization of `%#D', which has reference type"
msgstr "standardklargøring af '%#D' som er af en referencetype"

#: cp/init.c:374
msgid "uninitialized reference member `%D'"
msgstr "referencemedlem '%D' uden startværdi"

#: cp/init.c:382
msgid "initializer list treated as compound expression"
msgstr "klargøringsliste behandlet som et sammensat udtryk"

#: cp/init.c:523
#, fuzzy
msgid "`%D' will be initialized after"
msgstr "medlemmet '%D' er en reference uden startværdi"

#: cp/init.c:526
#, fuzzy
msgid "base `%T' will be initialized after"
msgstr "stamklassen '%T' er allerede blevet klargjort"

#: cp/init.c:529
#, fuzzy
msgid " `%#D'"
msgstr " og '%#D'"

#: cp/init.c:531
#, fuzzy
msgid " base `%T'"
msgstr " og '%#T'"

#: cp/init.c:549
#, fuzzy
msgid "multiple initializations given for base `%T'"
msgstr "flere startværdier angivet for '%D'"

#: cp/init.c:616
msgid "initializations for multiple members of `%T'"
msgstr "startværdier for flere medlemmer af '%T'"

#: cp/init.c:671
msgid "base class `%#T' should be explicitly initialized in the copy constructor"
msgstr "stamklassen '%#T' bør eksplicit blive klargjort i kopikonstruktionsfunktionen"

#: cp/init.c:916
msgid "class `%T' does not have any field named `%D'"
msgstr "klassen '%T' har ikke et felt ved navn '%D'"

#: cp/init.c:922
msgid "field `%#D' is static; the only point of initialization is its definition"
msgstr "feltet '%#D' er statisk; det eneste sted det kan klargøres er ved dets definition"

#: cp/init.c:956
msgid "unnamed initializer for `%T', which has no base classes"
msgstr "unavngiven klargøring af '%T' som ikke har nogen stamklasser"

#: cp/init.c:963
msgid "unnamed initializer for `%T', which uses multiple inheritance"
msgstr "unavngiven klargøring af '%T' som benytter multipel nedarvning"

#: cp/init.c:1000
msgid "type `%D' is not a direct or virtual base of `%T'"
msgstr "typen '%D' er ikke en direkte eller en virtuel stamklasse til '%T'"

#: cp/init.c:1003
msgid "type `%D' is not a direct base of `%T'"
msgstr "typen '%D' er ikke en direkte stamklasse til '%T'"

#. Handle bad initializers like:
#. class COMPLEX {
#. public:
#. double re, im;
#. COMPLEX(double r = 0.0, double i = 0.0) {re = r; im = i;};
#. ~COMPLEX() {};
#. };
#.
#. int main(int argc, char **argv) {
#. COMPLEX zees(1.0, 0.0)[10];
#. }
#.
#: cp/init.c:1097
msgid "bad array initializer"
msgstr "ugyldig tildeling af startværdi til tabel"

#: cp/init.c:1304
msgid "`%T' is not an aggregate type"
msgstr "'%T' er ikke en sammensat type"

#: cp/init.c:1327
msgid "`%T' fails to be an aggregate typedef"
msgstr "'%T' er ikke en sammensat typedef"

#: cp/init.c:1336
msgid "type `%T' is of non-aggregate type"
msgstr "typen '%T' er ikke en sammensat type"

#: cp/init.c:1439
msgid "cannot call destructor `%T::~%T' without object"
msgstr "kan ikke kalde destruktionsfunktion '%T::~%T' uden objekt"

#: cp/init.c:1483
msgid "invalid use of non-static field `%D'"
msgstr "ugyldig brug af ikke-statisk felt '%D'"

#. We can get here when processing a bad default
#. argument, like:
#. struct S { int a; void f(int i = a); }
#: cp/init.c:1492 cp/method.c:160
msgid "invalid use of member `%D'"
msgstr "ugyldig brug af medlemmet '%D'"

#: cp/init.c:1502
msgid "no method `%T::%D'"
msgstr "ingen metode ved navn '%T::%D'"

#: cp/init.c:1595
msgid "incomplete type `%T' does not have member `%D'"
msgstr "ufuldstændig type '%T' har ikke medlemmet '%D'"

#: cp/init.c:1669
msgid "`%D' is not a member of type `%T'"
msgstr "'%D' er ikke et medlem af typen '%T'"

#: cp/init.c:1688
#, fuzzy
msgid "invalid pointer to bit-field `%D'"
msgstr "ulovlig henvisning i bitfeltet '%D'"

#: cp/init.c:1727
msgid "object missing in use of pointer-to-member construct"
msgstr "der mangler et objekt i henvisning til medlem-konstruktion"

#: cp/init.c:1767
msgid "member `%D' is non-static but referenced as a static member"
msgstr "medlemmet '%D' er ikke statisk, men refereres som et statisk medlem"

#: cp/init.c:1769 cp/typeck.c:2828 cp/typeck.c:2932
msgid "at this point in file"
msgstr "ved dette sted i filen"

#: cp/init.c:1806
#, c-format
msgid "object missing in `%E'"
msgstr "objekt mangler i '%E'"

#: cp/init.c:1937
msgid "new of array type fails to specify size"
msgstr "new virkende på en tabeltype mangler at angive størrelsen"

#: cp/init.c:1948
msgid "size in array new must have integral type"
msgstr "størrelse i tabel-new skal være en heltalstype"

#: cp/init.c:1954
msgid "zero size array reserves no space"
msgstr "tabel med størrelsen nul reserverer ingen plads"

#: cp/init.c:2019
msgid "new cannot be applied to a reference type"
msgstr "new kan ikke bruges på en referencetype"

#: cp/init.c:2025
msgid "new cannot be applied to a function type"
msgstr "new kan ikke bruges på en funktionstype"

#: cp/init.c:2072
msgid "call to Java constructor, while `jclass' undefined"
msgstr "kald af Java-konstruktionsfunktion mens 'jclass' ikke er defineret"

#: cp/init.c:2088
msgid "can't find class$"
msgstr "kan ikke finde class$"

#: cp/init.c:2202
msgid "invalid type `void' for new"
msgstr "ugyldig type 'void' til new"

#: cp/init.c:2254
#, c-format
msgid "call to Java constructor with `%s' undefined"
msgstr "kald af Java-konstruktionsfunktion mens '%s' ikke er defineret"

#: cp/init.c:2362
msgid "ISO C++ forbids initialization in array new"
msgstr "ISO C++ forbyder startværdier i tabel-new"

#: cp/init.c:2380 cp/typeck2.c:360 cp/typeck2.c:1223
msgid "initializer list being treated as compound expression"
msgstr "klargøringsliste bliver behandlet som et sammensat udtryk"

#: cp/init.c:2386
msgid "ISO C++ forbids aggregate initializer to new"
msgstr "ISO C++ forbyder sammensat startværditildeling ved new"

#: cp/init.c:2474
msgid "uninitialized const in `new' of `%#T'"
msgstr "konstant uden startværdi i 'new' af '%#T'"

#: cp/init.c:2840
msgid "initializer ends prematurely"
msgstr "startværdien slutter for tidligt"

#: cp/init.c:2910
msgid "cannot initialize multi-dimensional array with initializer"
msgstr "kan ikke klargøre multidimensional tabel med startværdi"

#: cp/init.c:3100
msgid "unknown array size in delete"
msgstr "ukendt tabelstørrelse i delete"

#: cp/init.c:3365
msgid "type to vector delete is neither pointer or array type"
msgstr "variablen til tabel-delete er hverken af en henvisnings- eller en tabeltype"

#: cp/lex.c:136
msgid "type name expected before `*'"
msgstr "der forventedes et typenavn før '*'"

#: cp/lex.c:158
msgid "cannot declare references to references"
msgstr "kan ikke erklære referencer til referencer"

#: cp/lex.c:163
msgid "cannot declare pointers to references"
msgstr "kan ikke erklære henvisninger til referencer"

#: cp/lex.c:167
msgid "type name expected before `&'"
msgstr "der forventedes et typenavn før '&'"

#: cp/lex.c:894
#, c-format
msgid "semicolon missing after %s declaration"
msgstr "semikolon mangler efter %s-erklæring"

#: cp/lex.c:897
msgid "semicolon missing after declaration of `%T'"
msgstr "semikolon mangler efter erklæring af '%T'"

#: cp/lex.c:945
#, c-format
msgid "junk at end of #pragma %s"
msgstr "ragelse i slutningen 'af #pragma %s'"

#: cp/lex.c:952
#, c-format
msgid "invalid #pragma %s"
msgstr "ugyldig #pragma %s"

#: cp/lex.c:961
msgid "#pragma vtable no longer supported"
msgstr "'#pragma vtable' understøttes ikke længere"

#: cp/lex.c:1038
#, c-format
msgid "#pragma implementation for %s appears after file is included"
msgstr "'#pragma implementation' til %s optræder efter filen er inkluderet"

#: cp/lex.c:1063
msgid "junk at end of #pragma GCC java_exceptions"
msgstr "ragelse i slutningen af #pragma GCC java_exceptions"

#: cp/lex.c:1107
msgid "`%D' not defined"
msgstr "'%D' er ikke defineret"

#: cp/lex.c:1110
msgid "`%D' was not declared in this scope"
msgstr "'%D' blev ikke erklæret i dette virkefelt"

#: cp/lex.c:1118
msgid "`%D' undeclared (first use this function)"
msgstr "'%D' er ikke erklæret (først benyttet i denne funktion)"

# dækkende, og pænere end original i praktisk brug
#: cp/lex.c:1122
msgid "(Each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in.)"
msgstr "(et kaldenavn der ikke er erklæret, rapporteres kun én gang per funktion)"

#: cp/lex.c:1239
msgid "`::%D' undeclared (first use here)"
msgstr "'::%D' er ikke erklæret (først benyttet her)"

#: cp/mangle.c:2061
msgid "real-valued template parameters when cross-compiling"
msgstr "skabelonsparametre med reelle værdi ved krydsoversættelse"

#: cp/mangle.c:2325
msgid "the mangled name of `%D' will change in a future version of GCC"
msgstr ""

#: cp/method.c:154
msgid "invalid use of member `%D' in static member function"
msgstr "ugyldig brug af medlemmet '%D' i statisk medlemsfunktion"

#: cp/method.c:216
msgid "use of namespace `%D' as expression"
msgstr "brug af navnerummet '%D' som udtryk"

#: cp/method.c:221
msgid "use of class template `%T' as expression"
msgstr "brug af klasseskabelonen '%T' som udtryk"

#: cp/method.c:234
#, c-format
msgid "use of %s from containing function"
msgstr "brug af %s fra indeholdende funktion"

#: cp/method.c:237
msgid " `%#D' declared here"
msgstr " '%#D' erklæret her"

#: cp/method.c:255
msgid "request for member `%D' is ambiguous in multiple inheritance lattice"
msgstr "forespørgsel efter medlemmet '%D' er tvetydigt i det multiple nedarvningsnet"

#: cp/method.c:455
msgid "generic thunk code fails for method `%#D' which uses `...'"
msgstr "generel thunk-kode mislykkes for metoden '%#D' som bruger '...'"

#: cp/method.c:694
msgid "non-static const member `%#D', can't use default assignment operator"
msgstr "ikke-statisk konstant medlem '%#D' kan ikke bruge standardtildelingsoperatoren"

#: cp/method.c:699
msgid "non-static reference member `%#D', can't use default assignment operator"
msgstr "ikke-statisk referencemedlem '%#D' kan ikke bruge standardtildelingsoperatoren"

#: parse.y:261
msgid "`%s' tag used in naming `%#T'"
msgstr "'%s'-mærke benyttet i navngivning af '%#T'"

#: parse.y:541
msgid "keyword `export' not implemented, and will be ignored"
msgstr "det reserverede ord 'export' er ikke implementeret og vil blive ignoreret"

#: parse.y:645
msgid "use of linkage spec `%D' is different from previous spec `%D'"
msgstr "brug af kædningsangivelse '%D' er forskellig fra den tidligere angivelse '%D'"

#: parse.y:942
msgid "no base or member initializers given following ':'"
msgstr "ingen stamklasse- eller medlemsklargøringer er angivet efter ':'"

#: parse.y:983 parse.y:989
msgid "anachronistic old style base class initializer"
msgstr "forældet stamklasseklargøring"

#. Handle `Class<Class<Type>>' without space in the `>>'
#: parse.y:1115
msgid "`>>' should be `> >' in template class name"
msgstr "'>>' skulle have været '> >' i skabelonsklassenavn"

#: parse.y:1153
msgid "use of template qualifier outside template"
msgstr "brug af skabelonsmodifikation uden for skabelon"

#: parse.y:1182 parse.y:1191
#, c-format
msgid "ISO C++ forbids an empty condition for `%s'"
msgstr "ISO C++ forbyder en tom betingelse til '%s'"

#: parse.y:1214
msgid "definition of class `%T' in condition"
msgstr "definition af klassen '%T' i betingelse"

#: parse.y:1216
msgid "definition of enum `%T' in condition"
msgstr "definition af enum '%T' i betingelse"

#: parse.y:1227
msgid "definition of array `%#D' in condition"
msgstr "definition af tabel '%#D' i betingelse"

#: parse.y:1340
msgid "old style placement syntax, use () instead"
msgstr "forældet placeringssyntaks, brug () i stedet"

#: parse.y:1351
msgid "`%T' is not a valid expression"
msgstr "'%T' er ikke et gyldigt udtryk"

#. This was previously allowed as an extension, but
#. was removed in G++ 3.3.
#: parse.y:1358
#, fuzzy
msgid "initialization of new expression with `='"
msgstr "ISO C++ forbyder tildeling af startværdi til new-udtryk med '='"

#: parse.y:1384
msgid "ISO C++ forbids compound literals"
msgstr "ISO C++ forbyder sammensatte konstanter"

#: parse.y:1631
msgid "ISO C++ forbids braced-groups within expressions"
msgstr "ISO C++ forbyder krøllet parantes-grupper inden i udtryk"

#: parse.y:2035 parse.y:2050
msgid "sigof type specifier"
msgstr "sigof-typeangivelse"

#: parse.y:2040
msgid "`sigof' applied to non-aggregate expression"
msgstr "'sigof' benyttet på et udtryk der ikke er af en sammensat type"

#: parse.y:2055
msgid "`sigof' applied to non-aggregate type"
msgstr "'sigof' benyttet på en type der ikke er sammensat"

#: parse.y:2321
msgid "using `typename' outside of template"
msgstr "bruger 'typename' uden for en skabelon"

#: parse.y:2391
#, c-format
msgid "storage class specifier `%s' not allowed after struct or class"
msgstr "lagringsklasseangivelsen '%s' er ikke tilladt efter struct eller class"

#: parse.y:2393
#, c-format
msgid "type specifier `%s' not allowed after struct or class"
msgstr "typeangivelsen '%s' er ikke tilladt efter struct eller class"

#: parse.y:2395
#, c-format
msgid "type qualifier `%s' not allowed after struct or class"
msgstr "typemodifikationen '%s' er ikke tilladt efter struct eller class"

#: parse.y:2397
msgid "no body nor ';' separates two class, struct or union declarations"
msgstr "der er hverken en krop eller et semikolon mellem to class, struct eller union-erklæringer"

#: parse.y:2537
msgid "no bases given following `:'"
msgstr "ingen stamklasse er angivet efter ':'"

#: parse.y:2568 parse.y:2583
msgid "`%D' access"
msgstr "'%D'-tilgang"

#: parse.y:2573
msgid "multiple access specifiers"
msgstr "mere end én tilgangsangivelse"

#: parse.y:2591
msgid "multiple `virtual' specifiers"
msgstr "mere end én 'virtual'-angivelse"

#: parse.y:2628
msgid "missing ';' before right brace"
msgstr "der mangler et semikolon før en højre krøllet parantes"

#: parse.y:2849
msgid "ISO C++ forbids array dimensions with parenthesized type in new"
msgstr "ISO C++ forbyder tabeldimensioner med parantetiseret type i new"

#: parse.y:3136 parse.y:3156 parse.y:3165 parse.y:3194
msgid "`%T' is not a class or namespace"
msgstr "'%T' er ikke en klasse eller et navnerum"

#: parse.y:3361
msgid "ISO C++ forbids label declarations"
msgstr "ISO C++ forbyder etiketerklæringer"

#: parse.y:3521
msgid "ISO C++ forbids computed gotos"
msgstr "ISO C++ forbyder beregnede goto'er"

#: parse.y:3529
msgid "label must be followed by statement"
msgstr "etiketten skal efterfølges af en sætning"

#: parse.y:3574
msgid "must have at least one catch per try block"
msgstr "skal have mindst én catch pr. try-blok"

#: parse.y:3634
msgid "ISO C++ forbids compound statements inside for initializations"
msgstr "ISO C++ forbyder sammensatte sætninger inden i 'for'-klargøringer"

#. This helps us recover from really nasty
#. parse errors, for example, a missing right
#. parenthesis.
#: parse.y:3721 parse.y:3731
msgid "possibly missing ')'"
msgstr "muligvis mangler en ')'"

#: parse.y:3824
msgid "type specifier omitted for parameter"
msgstr "typeangivelsen er ikke angivet for parameteren"

#: parse.y:3833
#, c-format
msgid "`%E' is not a type, use `typename %E' to make it one"
msgstr "'%E' er ikke en type, benyt 'typename %E' for at gøre den til en"

#: parse.y:3835
msgid "no type `%D' in `%T'"
msgstr "ingen type '%D' i '%T'"

#: parse.y:3838
#, c-format
msgid "type specifier omitted for parameter `%E'"
msgstr "typeangivelse udeladt for parameteren '%E'"

#: parse.y:3846
msgid "'%D' is used as a type, but is not defined as a type."
msgstr "'%D' benyttes som en type, men er ikke defineret som en type"

#: cp/pt.c:198
msgid "data member `%D' cannot be a member template"
msgstr "datamedlem '%D' kan ikke være en medlemsskabelon"

#: cp/pt.c:210
msgid "invalid member template declaration `%D'"
msgstr "ugyldig medlemsskabelonerklæring '%D'"

#: cp/pt.c:605
msgid "explicit specialization in non-namespace scope `%D'"
msgstr "eksplicit specialisering i virkefeltet '%D' der ikke er et navnerum"

#: cp/pt.c:617
msgid "enclosing class templates are not explicitly specialized"
msgstr "omgivende klasseskabeloner er ikke eksplicit specialiserede"

#: cp/pt.c:692
msgid "specializing `%#T' in different namespace"
msgstr "specialiserer '%#T' i andet navnerum"

# hænger sammen med foregående tekst, derfor ikke 'fra'
#: cp/pt.c:693
msgid " from definition of `%#D'"
msgstr " i forhold til definition af '%#D'"

#: cp/pt.c:701
msgid "specialization of `%T' after instantiation"
msgstr "specialisering af '%T' efter instantiering"

#: cp/pt.c:704
msgid "explicit specialization of non-template `%T'"
msgstr "eksplicit specialisering af '%T' der ikke er en skabelon"

#: cp/pt.c:836
msgid "specialization of %D after instantiation"
msgstr "specialisering af '%D' efter instantiering"

#: cp/pt.c:939
msgid "%s %+#D"
msgstr "%s %+#D"

#: cp/pt.c:990
msgid "`%D' is not a function template"
msgstr "'%D' er ikke en funktionsskabelon"

#: cp/pt.c:1129
msgid "template-id `%D' for `%+D' does not match any template declaration"
msgstr "skabelons-id '%D' for '%+D' passer ikke til nogen skabelonserklæring"

#: cp/pt.c:1137
msgid "ambiguous template specialization `%D' for `%+D'"
msgstr "tvetydig skabelonsspecialisering '%D' for '%+D'"

#. This case handles bogus declarations like template <>
#. template <class T> void f<int>();
#: cp/pt.c:1364 cp/pt.c:1438
msgid "template-id `%D' in declaration of primary template"
msgstr "skabelons-id '%D' i erklæring af primær skabelon"

#: cp/pt.c:1377
msgid "template parameter list used in explicit instantiation"
msgstr "skabelonsparameterliste benyttet i eksplicit instantiering"

#: cp/pt.c:1383
msgid "definition provided for explicit instantiation"
msgstr "definition angivet for eksplicit instantiering"

#: cp/pt.c:1389
msgid "too many template parameter lists in declaration of `%D'"
msgstr "for mange skabelonsparameterlister angivet i erklæring af '%D'"

#: cp/pt.c:1405
msgid "too few template parameter lists in declaration of `%D'"
msgstr "for få skabelonsparameterlister angivet i erklæring af '%D'"

#: cp/pt.c:1422
msgid "explicit specialization not preceded by `template <>'"
msgstr "eksplicit specialisering følger ikke efter 'template <>'"

#: cp/pt.c:1435
msgid "partial specialization `%D' of function template"
msgstr "partiel specialisering '%D' af funktionsskabelon"

#: cp/pt.c:1467
msgid "default argument specified in explicit specialization"
msgstr "standardparameter angivet i eksplicit specialisering"

#: cp/pt.c:1471
msgid "template specialization with C linkage"
msgstr "skabelonsspecialisering med C-kædning"

#. From [temp.expl.spec]:
#.
#. If such an explicit specialization for the member
#. of a class template names an implicitly-declared
#. special member function (clause _special_), the
#. program is ill-formed.
#.
#. Similar language is found in [temp.explicit].
#: cp/pt.c:1558
msgid "specialization of implicitly-declared special member function"
msgstr "specialisering af underforstået erklæret speciel medlemsfunktion"

#: cp/pt.c:1602
msgid "no member function `%D' declared in `%T'"
msgstr "ingen medlemsfunktion '%D' erklæret i '%T'"

#. There are two many template parameter lists.
#: cp/pt.c:1750
msgid "too many template parameter lists in declaration of `%T'"
msgstr "for mange skabelonsparameterlister i erklæringen af '%T'"

#: cp/pt.c:1846
msgid " shadows template parm `%#D'"
msgstr " skygger for skabelonsparameter '%#D'"

#: cp/pt.c:2250
msgid "template parameters not used in partial specialization:"
msgstr "skabelonsparametre der ikke bruges i partiel specialisering:"

#: cp/pt.c:2254
msgid "    `%D'"
msgstr "    '%D'"

#: cp/pt.c:2266
msgid "partial specialization `%T' does not specialize any template arguments"
msgstr "den partielle specialisering '%T' specialiserer ikke nogen skabelonsparametre"

# flertalsform unødvendig
#: cp/pt.c:2291
#, c-format
msgid "template argument `%E' involves template parameter(s)"
msgstr "skabelonsparameter '%E' involverer skabelonsparameter"

# flertalsform unødvendig
#: cp/pt.c:2335
msgid "type `%T' of template argument `%E' depends on template parameter(s)"
msgstr "typen '%T' af skabelonsparameteren '%E' afhænger af skabelonsparameter"

#: cp/pt.c:2423
msgid "no default argument for `%D'"
msgstr "ingen standardparameter til '%D'"

#: cp/pt.c:2576
msgid "template with C linkage"
msgstr "skabelon med C-kædning"

#: cp/pt.c:2579
msgid "template class without a name"
msgstr "skabelonsklasse uden et navn"

#: cp/pt.c:2656
msgid "`%D' does not declare a template type"
msgstr "'%D' erklærer ikke en skabelonstype"

#: cp/pt.c:2662
msgid "template definition of non-template `%#D'"
msgstr "skabelonsdefinition af ikke-skabelon '%#D'"

#: cp/pt.c:2703
msgid "expected %d levels of template parms for `%#D', got %d"
msgstr "forvented %d niveauer af skabelonsparametre for '%#D', modtog %d"

#: cp/pt.c:2715
msgid "got %d template parameters for `%#D'"
msgstr "modtog %d skabelonsparametre for '%#D'"

#: cp/pt.c:2718
msgid "got %d template parameters for `%#T'"
msgstr "modtog %d skabelonsparametre for '%#T'"

#: cp/pt.c:2720
#, c-format
msgid " but %d required"
msgstr " men %d påkrævet"

#: cp/pt.c:2803
msgid "`%T' is not a template type"
msgstr "'%T' er ikke en skabelonstype"

# hænger sammen med næste tekst
#: cp/pt.c:2819
msgid "previous declaration `%D'"
msgstr "tidligere erklæring '%D'"

#: cp/pt.c:2820
#, c-format
msgid "used %d template parameter%s instead of %d"
msgstr "benyttede %d skabelonsparameter%s i stedet for %d"

#: cp/pt.c:2836
msgid "template parameter `%#D'"
msgstr "skabelonsparameter '%#D'"

#: cp/pt.c:2837
msgid "redeclared here as `%#D'"
msgstr "omerklæret her som '%#D'"

#. We have in [temp.param]:
#.
#. A template-parameter may not be given default arguments
#. by two different declarations in the same scope.
#: cp/pt.c:2847
msgid "redefinition of default argument for `%#D'"
msgstr "omdefinering af standardparameter for '%#D'"

#: cp/pt.c:2848
msgid " original definition appeared here"
msgstr " oprindelig definition er her"

#: cp/pt.c:2941
#, c-format
msgid "`%E' is not a valid template argument"
msgstr "'%E' er ikke en gyldig skabelonsparameter"

#: cp/pt.c:2945
msgid "it must be the address of a function with external linkage"
msgstr "den skal være adressen af en funktion med ekstern kædning"

#: cp/pt.c:2947
msgid "it must be the address of an object with external linkage"
msgstr "den skal være adressen af et objekt med ekstern kædning"

#: cp/pt.c:2951
msgid "it must be a pointer-to-member of the form `&X::Y'"
msgstr "den skal være en henvisning til medlem på formen '&X::Y'"

#: cp/pt.c:2962
#, c-format
msgid "string literal %E is not a valid template argument because it is the address of an object with static linkage"
msgstr "strengkonstanten %E er ikke en gyldig skabelonsparameter fordi den er adressen af et objekt med statisk kædning"

#: cp/pt.c:2974
#, c-format
msgid "address of non-extern `%E' cannot be used as template argument"
msgstr "adresse på ikke-ekstern '%E' kan ikke bruges som skabelonsparameter"

#: cp/pt.c:2985
#, c-format
msgid "non-constant `%E' cannot be used as template argument"
msgstr "ikke-konstant '%E' kan ikke bruges som skabelonsparameter"

#: cp/pt.c:2992
#, c-format
msgid "object `%E' cannot be used as template argument"
msgstr "objektet '%E' kan ikke bruges som skabelonsparameter"

#: cp/pt.c:3367
#, c-format
msgid "to refer to a type member of a template parameter, use `typename %E'"
msgstr "benyt 'typename %E' for at referere til et typemedlem af en skabelonsparameter"

#: cp/pt.c:3380 cp/pt.c:3396 cp/pt.c:3435
msgid "type/value mismatch at argument %d in template parameter list for `%D'"
msgstr "type/værdi-konflikt ved %d. parameter i skabelonsparameterliste for '%D'"

#: cp/pt.c:3383
msgid " expected a constant of type `%T', got `%T'"
msgstr " forventede en konstant af typen '%T', modtog '%T'"

#: cp/pt.c:3387
#, c-format
msgid " expected a type, got `%E'"
msgstr " forventede en type, modtog '%E'"

#: cp/pt.c:3399
msgid " expected a type, got `%T'"
msgstr " forventede en type, modtog '%T'"

#: cp/pt.c:3401
msgid " expected a class template, got `%T'"
msgstr " forventede en klasseskabelon, modtog '%T'"

#: cp/pt.c:3437
msgid " expected a template of type `%D', got `%D'"
msgstr " forventede en skabelon af typen '%D', modtog '%D'"

#: cp/pt.c:3459
msgid "template-argument `%T' uses anonymous type"
msgstr "skabelonsparameter '%T' benytter anonym type"

#: cp/pt.c:3462
msgid "template-argument `%T' uses local type `%T'"
msgstr "skabelonsparameter '%T' benytter lokal type '%T'"

#: cp/pt.c:3472
#, fuzzy
msgid "template-argument `%T' is a variably modified type"
msgstr "skabelonsparameter '%T' benytter anonym type"

#: cp/pt.c:3507
msgid "could not convert template argument `%E' to `%T'"
msgstr "kunne ikke konvertere skabelonsparameteren '%E' til '%T'"

#: cp/pt.c:3551
#, c-format
msgid "wrong number of template arguments (%d, should be %d)"
msgstr "forkert antal skabelonsparametre (%d, skulle være %d)"

#: cp/pt.c:3555
msgid "provided for `%D'"
msgstr "angivet for '%D'"

#: cp/pt.c:3602
#, c-format
msgid "template argument %d is invalid"
msgstr "skabelonsparameter %d er ugyldig"

#: cp/pt.c:3837
msgid "non-template used as template"
msgstr "ikke-skabelon benyttet som skabelon"

#: cp/pt.c:3968
msgid "`%T' is not a template"
msgstr "'%T' er ikke en skabelon"

#: cp/pt.c:3981
msgid "non-template type `%T' used as a template"
msgstr "ikke-skabelonstype '%T' benyttet som skabelon"

#: cp/pt.c:3983
msgid "for template declaration `%D'"
msgstr "til skabelonserklæring '%D'"

#: cp/pt.c:4598
msgid "template instantiation depth exceeds maximum of %d (use -ftemplate-depth-NN to increase the maximum) instantiating `%D'"
msgstr "skabelonsinstantieringsdybden overskrider maksimum på %d (benyt -ftemplate-depth-NN for at forøge maksimum) ved instantiering af '%D'"

#: cp/pt.c:5074
msgid "ambiguous class template instantiation for `%#T'"
msgstr "tvetydig klasseskabelonsinstantiering for '%#T'"

#: cp/pt.c:5081
msgid "%s %+#T"
msgstr "%s %+#T"

#: cp/pt.c:6104 cp/pt.c:6214
msgid "instantiation of `%D' as type `%T'"
msgstr "instantiering af '%D' som typen '%T'"

#: cp/pt.c:6258
msgid "invalid parameter type `%T'"
msgstr "ugyldig parametertype '%T'"

#: cp/pt.c:6260
msgid "in declaration `%D'"
msgstr "i erklæringen '%D'"

#: cp/pt.c:6335
msgid "creating pointer to member function of non-class type `%T'"
msgstr "opretter henvisning til medlemsfunktion af typen '%T' der ikke er en klasse"

#: cp/pt.c:6498
msgid "creating array with size zero"
msgstr "opretter tabel med størrelsen nul"

#: cp/pt.c:6512
#, c-format
msgid "creating array with size zero (`%E')"
msgstr "opretter tabel med størrelsen nul ('%E')"

#: cp/pt.c:6751
msgid "forming reference to void"
msgstr "danner reference til void"

#: cp/pt.c:6753
msgid "forming %s to reference type `%T'"
msgstr "danner %s til referencetypen '%T'"

#: cp/pt.c:6791
msgid "creating pointer to member of non-class type `%T'"
msgstr "opretter henvisning til medlem af typen '%T' der ikke er en klasse"

#: cp/pt.c:6797
msgid "creating pointer to member reference type `%T'"
msgstr "opretter henvisning til medlemsreference af typen '%T'"

#: cp/pt.c:6875
msgid "creating array of `%T'"
msgstr "opretter tabel af '%T'"

#: cp/pt.c:6918
msgid "`%T' is not a class, struct, or union type"
msgstr "'%T' er ikke en class-, struct- eller union-type"

#: cp/pt.c:7028
#, c-format
msgid "use of `%s' in template"
msgstr "brug af '%s' i skabelon"

#: cp/pt.c:7790
msgid "type `%T' composed from a local class is not a valid template-argument"
msgstr "typen '%T' sammensat fra lokal klasse er ikke en gyldig skabelonsparameter"

#: cp/pt.c:7791
msgid " trying to instantiate `%D'"
msgstr " ved forsøg på at instantiere '%D'"

#: cp/pt.c:8230
msgid "incomplete type unification"
msgstr "ufuldstændig typeforening"

#: cp/pt.c:9178
#, c-format
msgid "use of `%s' in template type unification"
msgstr "brug af '%s' i skabelonstypeforening"

#: cp/pt.c:9596 cp/pt.c:9668
msgid "explicit instantiation of non-template `%#D'"
msgstr "eksplicit instantiering af ikke-skabelon '%#D'"

#: cp/pt.c:9612 cp/pt.c:9663
msgid "no matching template for `%D' found"
msgstr "ingen passende skabelon for '%D' fundet"

#: cp/pt.c:9618
msgid "explicit instantiation of `%#D'"
msgstr "eksplicit instantiering af '%#D'"

#: cp/pt.c:9655
msgid "duplicate explicit instantiation of `%#D'"
msgstr "'%#D' er blevet eksplicit instantieret mere end én gang"

#: cp/pt.c:9680
msgid "ISO C++ forbids the use of `extern' on explicit instantiations"
msgstr "ISO C++ forbyder brugen af 'extern' ved eksplicitte instantieringer"

#: cp/pt.c:9684 cp/pt.c:9762
msgid "storage class `%D' applied to template instantiation"
msgstr "lagringsklasse '%D' anvendt på skabelonsinstantiering"

#: cp/pt.c:9729
msgid "explicit instantiation of non-template type `%T'"
msgstr "eksplicit instantiering af '%T' der ikke er en skabelonstype"

#: cp/pt.c:9743
msgid "explicit instantiation of `%#T' before definition of template"
msgstr "eksplicit instantiering af '%T' før definering af skabelonen"

#: cp/pt.c:9751
#, c-format
msgid "ISO C++ forbids the use of `%s' on explicit instantiations"
msgstr "ISO C++ forbyder brugen af '%s ved eksplicitte instantieringer"

#: cp/pt.c:9795
msgid "duplicate explicit instantiation of `%#T'"
msgstr "'%#T' er blevet eksplicit instantieret mere end én gang"

#: cp/pt.c:10177
msgid "explicit instantiation of `%D' but no definition available"
msgstr "eksplicit instantiering af '%D', men ingen definition tilgængelig"

#: cp/pt.c:10551
msgid "`%#T' is not a valid type for a template constant parameter"
msgstr "'%#T' er ikke en gyldig type for en skabelonsparameterkonstant "

#: cp/repo.c:271
msgid "-frepo must be used with -c"
msgstr "-frepo skal bruges med -c"

#: cp/repo.c:361
#, c-format
msgid "mysterious repository information in %s"
msgstr "mystisk info om opbevaringssted i '%s'"

#: cp/repo.c:376
#, c-format
msgid "can't create repository information file `%s'"
msgstr "kan ikke oprette informationsfilen '%s' til opbevaringssted"

#: cp/rtti.c:240
msgid "cannot use typeid with -fno-rtti"
msgstr "kan ikke bruge typeid med -fno-rtti"

#: cp/rtti.c:246
msgid "must #include <typeinfo> before using typeid"
msgstr "'#include <typeinfo>' er nødvendig før typeid kan benyttes"

#: cp/rtti.c:320
msgid "cannot create type information for type `%T' because its size is variable"
msgstr "kan ikke oprette typeinformation for typen '%T' fordi dens størrelse er variabel"

#: cp/rtti.c:585 cp/rtti.c:599
msgid "dynamic_cast of `%#D' to `%#T' can never succeed"
msgstr "dynamic_cast af '%#D' til '%#T' kan aldrig lykkes"

#: cp/rtti.c:675
msgid "cannot dynamic_cast `%E' (of type `%#T') to type `%#T' (%s)"
msgstr "kan ikke anvende dynamic_cast på '%E' (af typen '%#T') til typen '%#T' (%s)"

#: cp/search.c:348
msgid "`%T' is an inaccessible base of `%T'"
msgstr "'%T' er en utilgængelig stamklasse til '%T'"

#: cp/search.c:358
msgid "`%T' is an ambiguous base of `%T'"
msgstr "'%T' er en tvetydig stamklasse til '%T'"

#: cp/search.c:1925
msgid "adjusting pointers for covariant returns"
msgstr "justerer henvisninger for kovariante returneringer"

#: cp/search.c:1929 cp/search.c:1936
msgid "invalid covariant return type for `%#D'"
msgstr "ugyldig kovariant returneringstype for '%#D'"

#: cp/search.c:1930
msgid " overriding `%#D' (must be pointer or reference to class)"
msgstr " overskriver '%#D' (skal være en henvisning eller reference til klasse)"

#: cp/search.c:1937
msgid " overriding `%#D' (must use pointer or reference)"
msgstr " overskriver '%#D' (skal være en henvisning eller reference)"

#: cp/search.c:1942
msgid "conflicting return type specified for `%#D'"
msgstr "modstridende returtyper angivet for '%#D'"

#: cp/search.c:1943
msgid " overriding `%#D'"
msgstr " overskriver '%#D'"

#: cp/search.c:1952
#, c-format
msgid "looser throw specifier for `%#F'"
msgstr "løsere throw-angivelse for '%#F'"

#: cp/search.c:1953
#, c-format
msgid " overriding `%#F'"
msgstr " overskriver '%#F'"

#. A static member function cannot match an inherited
#. virtual member function.
#: cp/search.c:2042
msgid "`%#D' cannot be declared"
msgstr "'%#D' kan ikke erklæres"

#: cp/search.c:2043
msgid " since `%#D' declared in base class"
msgstr " eftersom '%#D' er erklæret i stamklassen"

#: cp/search.c:2184
msgid "`%#D' needs a final overrider"
msgstr "'%#D' behøver en endelig overskrivning"

#: cp/semantics.c:919
#, c-format
msgid "type of asm operand `%E' could not be determined"
msgstr "typen af asm-operanden '%E' kunne ikke afgøres"

#: cp/semantics.c:1051
msgid "ISO C++ does not permit named return values"
msgstr "ISO C++ tillader ikke navngivne returværdier"

#: cp/semantics.c:1060
msgid "return identifier `%D' already in place"
msgstr "returkaldenavn '%D' allerede på plads"

#: cp/semantics.c:1068
msgid "can't redefine default return value for constructors"
msgstr "kan ikke omdefinere standardreturværdi for konstruktionsfunktioner"

#: cp/semantics.c:1100
msgid "only constructors take base initializers"
msgstr "kun konstruktionsfunktioner har stamklasseklargøringer"

#: cp/semantics.c:1342
msgid "`this' is unavailable for static member functions"
msgstr "'this' er ikke tilgængelig for statiske medlemsfunktioner"

#: cp/semantics.c:1348
msgid "invalid use of `this' in non-member function"
msgstr "ugyldig brug af 'this' i ikke-medlemsfunktion"

#: cp/semantics.c:1350
msgid "invalid use of `this' at top level"
msgstr "ugyldig brug af 'this' ved øverste niveau"

#: cp/semantics.c:1380
msgid "calling type `%T' like a method"
msgstr "kalder typen '%T' som en metode"

#: cp/semantics.c:1418
msgid "destructor specifier `%T::~%T()' must have matching names"
msgstr "destruktionsangivelse '%T::~%T()' skal have ens navne"

#: cp/semantics.c:1424
msgid "`%E' is not of type `%T'"
msgstr "'%E' er ikke af typen '%T'"

#: cp/semantics.c:1612
msgid "template type parameters must use the keyword `class' or `typename'"
msgstr "skabelonstypeparametre skal begynde med 'class' eller 'typename'"

#: cp/semantics.c:1651
msgid "invalid default template argument"
msgstr "ugyldig standardparameter i skabelon"

#: cp/semantics.c:1693
msgid "definition of `%#T' inside template parameter list"
msgstr "definition af '%#T' inden i skabelonsparameterliste"

#: cp/semantics.c:1709
msgid "invalid definition of qualified type `%T'"
msgstr "ugyldig definition af modificeret type '%T'"

#: cp/semantics.c:2051
#, fuzzy
msgid "invalid base-class specification"
msgstr "ugyldig specifikation! Fejl i cc."

# RETMIG: hvad står cv for?
#: cp/semantics.c:2060
msgid "base class `%T' has cv qualifiers"
msgstr "stamklassen '%T' har cv-modifikationer"

#: cp/semantics.c:2091
msgid "multiple declarators in template declaration"
msgstr "flere erklærerer i skabelonserklæring"

#: cp/spew.c:225
#, c-format
msgid "identifier name `%s' conflicts with GNU C++ internal naming strategy"
msgstr "kaldenavnet '%s' er i modstrid med den interne navngivningsstrategi i GNU c++"

#: cp/spew.c:1002 cp/spew.c:1336
msgid "parse error at end of saved function text"
msgstr "tolkningsfejl ved slutningen af gemt funktionstekst"

#: cp/spew.c:1090 cp/spew.c:1178
#, fuzzy
msgid "%Hend of file read inside definition"
msgstr "nåede slutningen af filen inden i en strengkonstant"

#: cp/spew.c:1121
msgid "parse error in method specification"
msgstr "tolkningsfejl i medlemsfunktionsangivelsen"

#: cp/spew.c:1161
msgid "function body for constructor missing"
msgstr "kroppen til konstruktionsfunktionen mangler"

#: cp/spew.c:1258
#, fuzzy
msgid "%Hend of file read inside default argument"
msgstr "nåede slutningen af filen inden i en tegnkonstant"

#: cp/spew.c:1415
msgid "circular dependency in default args of `%#D'"
msgstr "cirkulær afhængighed i standardparametre til '%#D'"

#: cp/spew.c:1479
msgid "invalid type `%T' for default argument to `%T'"
msgstr "ugyldig type '%T' for standardparameter til '%T'"

#: cp/spew.c:1539
#, c-format
msgid "%s before `%s'"
msgstr "%s før '%s'"

#: cp/spew.c:1541
#, c-format
msgid "%s before `%c'"
msgstr "%s før '%c'"

#: cp/spew.c:1543
#, c-format
msgid "%s before `\\%o'"
msgstr "%s før '\\%o'"

#: cp/spew.c:1546
#, c-format
msgid "%s before `%s' token"
msgstr "%s før symbolet '%s'"

#: cp/tree.c:251 cp/tree.c:263
#, c-format
msgid "non-lvalue in %s"
msgstr "ikke-venstreværdi i %s"

#: cp/tree.c:635
msgid "`%V' qualifiers cannot be applied to `%T'"
msgstr "modifikationerne '%V' kan ikke anvendes på '%T'"

#: cp/tree.c:2012
#, c-format
msgid "`%s' attribute can only be applied to Java class definitions"
msgstr "egenskaben '%s' kan kun anvendes med Java-klassedefinitioner"

#: cp/tree.c:2042
#, c-format
msgid "`%s' attribute can only be applied to class definitions"
msgstr "egenskaben '%s' kan kun anvendes med klassedefinitioner"

#: cp/tree.c:2048
#, c-format
msgid "`%s' is obsolete; g++ vtables are now COM-compatible by default"
msgstr "'%s' er forældet; virtuelle tabeller i g++ er nu COM-kompatible som standard"

#: cp/tree.c:2073
msgid "requested init_priority is not an integer constant"
msgstr "den udbedte init_priority er ikke en heltalskonstant"

#: cp/tree.c:2094
#, c-format
msgid "can only use `%s' attribute on file-scope definitions of objects of class type"
msgstr "kan kun bruge egenskaben '%s' på filvirkefeltsdefinitioner af objekter af klassetype"

#: cp/tree.c:2102
msgid "requested init_priority is out of range"
msgstr "den udbedte init_priority er uden for det gyldige interval"

#: cp/tree.c:2112
msgid "requested init_priority is reserved for internal use"
msgstr "den udbedte init_priority er reserveret til intern brug"

#: cp/tree.c:2122
#, c-format
msgid "`%s' attribute is not supported on this platform"
msgstr "egenskaben '%s' er ikke understøttet på denne platform"

#: cp/tree.c:2659
#, fuzzy, c-format
msgid "lang_* check: failed in %s, at %s:%d"
msgstr "træ-tjek: forventede %s, har %s i %s, ved %s:%d"

#: cp/typeck.c:524
#, c-format
msgid "ISO C++ forbids %s between pointer of type `void *' and pointer-to-function"
msgstr "ISO C++ forbyder %s mellem henvisning af typen 'void *' og henvisning til funktion"

#: cp/typeck.c:545
msgid "%s between distinct pointer types `%T' and `%T' lacks a cast"
msgstr "%s mellem forskellige henvisningstyper '%T' og '%T' mangler en typeomtvingelse"

#: cp/typeck.c:1438
msgid "ISO C++ prohibits conversion from `%#T' to `(...)'"
msgstr "ISO C++ forbyder konvertering fra '%#T' til '(...)'"

#: cp/typeck.c:1516
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid application of `%s' to a member function"
msgstr "ugyldig brug af 'this' i ikke-medlemsfunktion"

#: cp/typeck.c:1522
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid application of `%s' to non-static member"
msgstr "ugyldig brug af '%s' på henvisning til medlem"

#: cp/typeck.c:1540
msgid "sizeof applied to a bit-field"
msgstr "'sizeof' benyttet på et bitfelt"

#: cp/typeck.c:1543
msgid "ISO C++ forbids applying `sizeof' to an expression of function type"
msgstr "ISO C++ forbyder anvendelse af 'sizeof' på et udtryk af en funktionstype"

#: cp/typeck.c:1655
msgid "invalid use of non-lvalue array"
msgstr "ugyldig brug af en tabel der ikke kan optræde som en venstreværdi"

#: cp/typeck.c:1761
msgid "deprecated conversion from string constant to `%T'"
msgstr "forældet konvertering fra strengkonstant til '%T'"

#: cp/typeck.c:1892 cp/typeck.c:2115
#, fuzzy
msgid "request for member `%D' in `%E', which is of non-class type `%T'"
msgstr "forespørgsel efter medlemmet '%D' i '%E' som er af en ikke-sammensat type '%T'"

#: cp/typeck.c:1918
#, fuzzy
msgid "`%D' is not a member of `%T'"
msgstr "'%D' er ikke et medlem af typen '%T'"

#: cp/typeck.c:1958 cp/typeck.c:1979
#, fuzzy
msgid "invalid access to non-static data member `%D' of NULL object"
msgstr "ugyldig brug af ikke-statisk felt '%D'"

#: cp/typeck.c:1960 cp/typeck.c:1981
msgid "(perhaps the `offsetof' macro was used incorrectly)"
msgstr ""

#: cp/typeck.c:2161
#, fuzzy
msgid "`%D::%D' is not a member of `%T'"
msgstr "'%D' er ikke et medlem af typen '%T'"

#: cp/typeck.c:2187
msgid "destructor specifier `%T::~%T' must have matching names"
msgstr "destruktionsangivelse '%T::~%T' skal have ens navne"

#: cp/typeck.c:2193
msgid "type `%T' has no destructor"
msgstr "typen '%T' har ingen destruktionsfunktion"

#: cp/typeck.c:2232
#, fuzzy
msgid "`%D' is not a member template function"
msgstr "'%s' er ikke en funktion,"

#. A pointer to incomplete type (other than cv void) can be
#. dereferenced [expr.unary.op]/1
#: cp/typeck.c:2326
msgid "`%T' is not a pointer-to-object type"
msgstr "'%T' er ikke af en henvisning til objekt-type"

#: cp/typeck.c:2353
#, c-format
msgid "invalid use of `%s' on pointer to member"
msgstr "ugyldig brug af '%s' på henvisning til medlem"

#: cp/typeck.c:2359
msgid "invalid type argument"
msgstr "ugyldig typeparameter"

#: cp/typeck.c:2462
msgid "ISO C++ forbids subscripting non-lvalue array"
msgstr "ISO C++ forbyder indeksering af en ikke-venstreværdis tabel"

#: cp/typeck.c:2473
msgid "subscripting array declared `register'"
msgstr "indeksering af tabel som er erklæret 'register'"

#: cp/typeck.c:2558
#, fuzzy, c-format
msgid "object missing in use of `%E'"
msgstr "objekt mangler i '%E'"

#: cp/typeck.c:2663
msgid "ISO C++ forbids calling `::main' from within program"
msgstr "ISO C++ forbyder kald af '::main' inde fra programmet"

#: cp/typeck.c:2688
#, c-format
msgid "must use .* or ->* to call pointer-to-member function in `%E (...)'"
msgstr "brug .* eller ->* i kald af henvisning til medlemsfunktion i '%E (...)'"

#: cp/typeck.c:2701
#, c-format
msgid "`%E' cannot be used as a function"
msgstr "'%E' kan ikke bruges som en funktion"

#: cp/typeck.c:2826
msgid "too many arguments to %s `%+#D'"
msgstr "for mange parametre til %s '%+#D'"

#: cp/typeck.c:2867
msgid "parameter type of called function is incomplete"
msgstr "parametertypen for den kaldte funktion er ufuldstændig"

#: cp/typeck.c:2930
msgid "too few arguments to %s `%+#D'"
msgstr "for få parametre til %s '%+#D'"

#: cp/typeck.c:3058 cp/typeck.c:3068
msgid "assuming cast to type `%T' from overloaded function"
msgstr "antager typeomtvingning til typen '%T' fra flertydig funktion"

#: cp/typeck.c:3128
#, c-format
msgid "division by zero in `%E / 0'"
msgstr "division med nul i '%E / 0'"

#: cp/typeck.c:3130
#, c-format
msgid "division by zero in `%E / 0.'"
msgstr "division med nul i '%E / 0.'"

#: cp/typeck.c:3160
#, c-format
msgid "division by zero in `%E %% 0'"
msgstr "division med nul i '%E %% 0'"

#: cp/typeck.c:3162
#, c-format
msgid "division by zero in `%E %% 0.'"
msgstr "division med nul i '%E %% 0.'"

#: cp/typeck.c:3242
#, c-format
msgid "%s rotate count is negative"
msgstr "%s-roteringsantal er negativt"

#: cp/typeck.c:3245
#, c-format
msgid "%s rotate count >= width of type"
msgstr "%s-roteringsantal >= bredden af typen"

#: cp/typeck.c:3276 cp/typeck.c:3281 cp/typeck.c:3372 cp/typeck.c:3377
msgid "ISO C++ forbids comparison between pointer and integer"
msgstr "ISO C++ forbyder sammenligning mellem henvisningsvariabel og heltal"

#: cp/typeck.c:3555
msgid "comparison between types `%#T' and `%#T'"
msgstr "sammenligning mellem typerne '%#T' og '%#T'"

#: cp/typeck.c:3591
msgid "comparison between signed and unsigned integer expressions"
msgstr "sammenlign mellem signed og unsigned heltalsudtryk"

#: cp/typeck.c:3656
msgid "invalid operands of types `%T' and `%T' to binary `%O'"
msgstr "ugyldige operander af typerne '%T' og '%T' til binær '%O'"

#. Some sort of arithmetic operation involving NULL was
#. performed. Note that pointer-difference and pointer-addition
#. have already been handled above, and so we don't end up here in
#. that case.
#: cp/typeck.c:3678
msgid "NULL used in arithmetic"
msgstr "NULL benyttet i udregning"

#: cp/typeck.c:3745
msgid "ISO C++ forbids using pointer of type `void *' in subtraction"
msgstr "ISO C++ forbyder brug af henvisning af typen 'void *' i fratrækning"

#: cp/typeck.c:3747
msgid "ISO C++ forbids using pointer to a function in subtraction"
msgstr "ISO C++ forbyder brug af henvisning til funktion i fratrækning"

#: cp/typeck.c:3749
msgid "ISO C++ forbids using pointer to a method in subtraction"
msgstr "ISO C++ forbyder brug af henvisning til medlemsfunktion i fratrækning"

#: cp/typeck.c:3751
msgid "ISO C++ forbids using pointer to a member in subtraction"
msgstr "ISO C++ forbyder brug af henvisning til medlem i fratrækning"

#: cp/typeck.c:3763
msgid "invalid use of a pointer to an incomplete type in pointer arithmetic"
msgstr "ugyldig brug af en henvisning til en ufuldstændig type i henvisningsberegning"

#: cp/typeck.c:3823
#, c-format
msgid "invalid use of '%E' to form a pointer-to-member-function. Use a qualified-id."
msgstr ""

#: cp/typeck.c:3829
#, c-format
msgid "parenthesis around '%E' cannot be used to form a pointer-to-member-function"
msgstr ""

#: cp/typeck.c:3852
msgid "taking address of temporary"
msgstr "tager adressen på midlertidig variabel"

#: cp/typeck.c:4055
#, c-format
msgid "ISO C++ forbids %sing an enum"
msgstr "ISO C++ forbyder %s af en enum"

#: cp/typeck.c:4067
msgid "cannot %s a pointer to incomplete type `%T'"
msgstr "kan ikke %s en henvisning til en ufuldstændig type '%T'"

#: cp/typeck.c:4074
msgid "ISO C++ forbids %sing a pointer of type `%T'"
msgstr "ISO C++ forbyder %s af en henvisning af typen '%T'"

#: cp/typeck.c:4099
msgid "cast to non-reference type used as lvalue"
msgstr "typeomtvingning til ikke-reference-type benyttet som venstreværdi"

#: cp/typeck.c:4133
msgid "invalid use of `--' on bool variable `%D'"
msgstr "ugyldig brug af '--' på den booleske variabel '%D'"

#. ARM $3.4
#: cp/typeck.c:4166
msgid "ISO C++ forbids taking address of function `::main'"
msgstr "ISO C++ forbyder at tage adressen på funktionen '::main'"

#. An expression like &memfn.
#: cp/typeck.c:4233
msgid "ISO C++ forbids taking the address of an unqualified non-static member function to form a pointer to member function. Say `&%T::%D'"
msgstr "ISO C++ forbyder at tage adressen på en ikke-modificeret, ikke-statisk medlemsfunktion for at danne en henvisning til medlemsfunktion; brug '&%T::%D'"

#: cp/typeck.c:4235
msgid "ISO C++ forbids taking the address of a bound member function to form a pointer to member function. Say `&%T::%D'"
msgstr "ISO C++ forbyder at tage adressen på en bundet medlemsfunktion for at danne en henvisning til medlemsfunktion; brug '&%T::%D'"

#: cp/typeck.c:4259
msgid "ISO C++ forbids taking the address of a cast to a non-lvalue expression"
msgstr "ISO C++ forbyder at tage adressen på en typeomtvingning til et udtryk der ikke er en venstreværdi"

#: cp/typeck.c:4290
msgid "attempt to take address of bit-field structure member `%D'"
msgstr "forsøg på at finde adressen af bitfeltstrukturmedlemmet '%D'"

#: cp/typeck.c:4418
msgid "taking address of destructor"
msgstr "tager adressen på en destruktionsfunktion"

#: cp/typeck.c:4431
msgid "taking address of bound pointer-to-member expression"
msgstr "tager adressen på et bundet henvisning til medlem-udtryk"

#: cp/typeck.c:4447
msgid "cannot create pointer to reference member `%D'"
msgstr "kan ikke oprette henvisning til reference medlemmet '%D'"

#: cp/typeck.c:4510
msgid "cannot take the address of `this', which is an rvalue expression"
msgstr "kan ikke tage adressen af 'this' som er et højreværdiudtryk"

#: cp/typeck.c:4529
msgid "address requested for `%D', which is declared `register'"
msgstr "adresse forespurgt for '%D' som er erklæret 'register'"

#: cp/typeck.c:4750
msgid "static_cast from type `%T' to type `%T' casts away constness"
msgstr "static_cast fra typen '%T' til typen '%T' fjerner konstanthed"

#: cp/typeck.c:4758
msgid "invalid static_cast from type `%T' to type `%T'"
msgstr "ugyldig static_cast fra typen '%T' til typen '%T'"

#: cp/typeck.c:4797
msgid "invalid reinterpret_cast of an rvalue expression of type `%T' to type `%T'"
msgstr "ugyldig reinterpret_cast af et højreværdiudtryk fra typen '%T' til typen '%T'"

#: cp/typeck.c:4817
msgid "reinterpret_cast from `%T' to `%T' loses precision"
msgstr "reinterpret_cast fra '%T' til '%T' mister præcision"

#: cp/typeck.c:4830
msgid "reinterpret_cast from `%T' to `%T' casts away const (or volatile)"
msgstr "reinterpret_cast fra '%T' til '%T' fjerner const (eller volatile)"

#: cp/typeck.c:4839
msgid "ISO C++ forbids casting between pointer-to-function and pointer-to-object"
msgstr "ISO C++ forbyder sammenligninger mellem henvisning til funktion og henvisning til objekt"

#: cp/typeck.c:4845
msgid "invalid reinterpret_cast from type `%T' to type `%T'"
msgstr "ugyldig reinterpret_cast fra typen '%T' til typen '%T'"

#: cp/typeck.c:4872
msgid "invalid use of const_cast with type `%T', which is not a pointer, reference, nor a pointer-to-data-member type"
msgstr "ugyldig brug af const_cast med typen '%T' som ikke er en henvisnings-, reference- eller en henvisning til datamedlem-type"

#: cp/typeck.c:4875
msgid "invalid use of const_cast with type `%T', which is a pointer or reference to a function type"
msgstr "ugyldig brug af const_cast med typen '%T' som er en henvisning eller reference til funktion"

#: cp/typeck.c:4898
msgid "invalid const_cast of an rvalue of type `%T' to type `%T'"
msgstr "ugyldig const_cast af en højreværdi fra typen '%T' til typen '%T'"

#: cp/typeck.c:4914
msgid "invalid const_cast from type `%T' to type `%T'"
msgstr "ugyldig const_cast fra typen '%T' til typen '%T'"

#: cp/typeck.c:4956 cp/typeck.c:4961
msgid "ISO C++ forbids casting to an array type `%T'"
msgstr "ISO C++ forbyder omtvingelse af typen til en tabeltype '%T'"

#: cp/typeck.c:4969
msgid "invalid cast to function type `%T'"
msgstr "ugyldig omtvingelse til funktionstypen '%T'"

#: cp/typeck.c:5021
msgid "cast from `%T' to `%T' discards qualifiers from pointer target type"
msgstr "typeomtvingning fra '%T' til '%T' kasserer modifikationer på henvisningsmålets type"

#: cp/typeck.c:5067
msgid "cast from `%T' to `%T' increases required alignment of target type"
msgstr "typeomtvingning fra '%T' til '%T' forøger den påkrævede justering af målets type"

#: cp/typeck.c:5235
msgid " in evaluation of `%Q(%#T, %#T)'"
msgstr " i evaluering af '%Q(%#T, %#T)'"

#: cp/typeck.c:5277
msgid "ISO C++ forbids cast to non-reference type used as lvalue"
msgstr "ISO C++ forbyder omtvingelse af typen til en ikke-reference-type benyttet som venstreværdi"

#: cp/typeck.c:5349
msgid "incompatible types in assignment of `%T' to `%T'"
msgstr "uforenelige typer i tildeling af '%T' til '%T'"

#: cp/typeck.c:5356
msgid "ISO C++ forbids assignment of arrays"
msgstr "ISO C++ forbyder tildeling af tabeller"

#: cp/typeck.c:5499
msgid "  in pointer to member function conversion"
msgstr "  i henvisning til medlemsfunktion-omdannelse"

#: cp/typeck.c:5507
msgid "  in pointer to member conversion"
msgstr "  i henvisning til medlem-omdannelse"

#. This is a reinterpret cast, we choose to do nothing.
#: cp/typeck.c:5518 cp/typeck.c:5537
msgid "pointer to member cast via virtual base `%T' of `%T'"
msgstr "henvisning til medlem-typeomtvingning via den virtuelle stamklasse '%T' af '%T'"

#: cp/typeck.c:5541
msgid "pointer to member conversion via virtual base `%T' of `%T'"
msgstr "henvisning til medlem-omdannelse via den virtuelle stamklasse '%T' af '%T'"

#: cp/typeck.c:5611
msgid "invalid conversion to type `%T' from type `%T'"
msgstr "ugyldig omdannelse til typen '%T' fra typen '%T'"

# %s bliver til returnering eller tildeling eller noget i den retning
#: cp/typeck.c:5776
msgid "passing NULL used for non-pointer %s %P of `%D'"
msgstr "overbringelse af NULL benyttet for ikke-henvisnings%s %P af '%D'"

#: cp/typeck.c:5779
msgid "%s to non-pointer type `%T' from NULL"
msgstr "%s til ikke-henvisningstypen '%T' fra NULL"

#: cp/typeck.c:5787
msgid "passing `%T' for %s %P of `%D'"
msgstr "overbringelse af '%T' for ikke-henvisnings%s %P af '%D'"

#: cp/typeck.c:5790
msgid "%s to `%T' from `%T'"
msgstr "%s til '%T' fra '%T'"

#: cp/typeck.c:5800
msgid "passing negative value `%E' for %s %P of `%D'"
msgstr "overbringelse af negativ værdi '%E' for %s %P af '%D'"

#: cp/typeck.c:5803
msgid "%s of negative value `%E' to `%T'"
msgstr "%s af negativ værdi '%E' til `%T'"

#: cp/typeck.c:5898
msgid "cannot convert `%T' to `%T' for argument `%P' to `%D'"
msgstr "kan ikke konvertere '%T' til '%T' for parameter '%P' til '%D'"

#: cp/typeck.c:5901
msgid "cannot convert `%T' to `%T' in %s"
msgstr "kan ikke konvertere '%T' til '%T' i %s"

#: cp/typeck.c:5988 cp/typeck.c:5990
msgid "in passing argument %P of `%+D'"
msgstr "i overbringelse af parameter %P af '%+D'"

#: cp/typeck.c:6105
msgid "returning reference to temporary"
msgstr "returnerer reference til midlertidig variabel"

#: cp/typeck.c:6112
msgid "reference to non-lvalue returned"
msgstr "reference til ikke-venstreværdi returneret"

#: cp/typeck.c:6124
msgid "reference to local variable `%D' returned"
msgstr "reference til den lokale variabel '%D' returneret"

#: cp/typeck.c:6127
msgid "address of local variable `%D' returned"
msgstr "adresse af den lokale variabel '%D' returneret"

#: cp/typeck.c:6158
msgid "returning a value from a destructor"
msgstr "returnerer en værdi fra en destruktionsfunktion"

#. If a return statement appears in a handler of the
#. function-try-block of a constructor, the program is ill-formed.
#: cp/typeck.c:6166
msgid "cannot return from a handler of a function-try-block of a constructor"
msgstr "kan ikke returnere fra en håndtering af en funktions-try-blok i en konstruktionsfunktion"

#. You can't return a value from a constructor.
#: cp/typeck.c:6169
msgid "returning a value from a constructor"
msgstr "returnerer en værdi fra en konstruktionsfunktion"

#: cp/typeck.c:6186
msgid "return-statement with no value, in function declared with a non-void return type"
msgstr "return-sætning uden en værdi i en funktion der er erklæret med en ikke-void returtype"

#: cp/typeck.c:6202
msgid "return-statement with a value, in function declared with a void return type"
msgstr "return-sætning med en værdi i en funktion der er erklæret med en void returtype"

#: cp/typeck.c:6223
msgid "`operator new' must not return NULL unless it is declared `throw()' (or -fcheck-new is in effect)"
msgstr "'operator new' må ikke returnere NULL medmindre den er erklæret 'throw()' (eller -fcheck-new er benyttet)"

#: cp/typeck2.c:54
msgid "type `%T' is not a base type for type `%T'"
msgstr "typen '%T' er ikke en grundtype for typen '%T'"

#: cp/typeck2.c:151
msgid "cannot declare variable `%D' to be of type `%T'"
msgstr "kan ikke erklære variablen '%D' til at være af typen '%T'"

#: cp/typeck2.c:154
msgid "cannot declare parameter `%D' to be of type `%T'"
msgstr "kan ikke erklære parameteren '%D' til at være af typen '%T'"

#: cp/typeck2.c:157
msgid "cannot declare field `%D' to be of type `%T'"
msgstr "kan ikke erklære feltet '%D' til at være af typen '%T'"

#: cp/typeck2.c:161
msgid "invalid return type for member function `%#D'"
msgstr "ugyldig returtype for medlemsfunktionen '%#D'"

#: cp/typeck2.c:163
msgid "invalid return type for function `%#D'"
msgstr "ugyldig returtype for funktionen '%#D'"

#: cp/typeck2.c:166
msgid "cannot allocate an object of type `%T'"
msgstr "kan ikke allokere et objekt af typen '%T'"

#: cp/typeck2.c:173
msgid " because the following virtual functions are abstract:"
msgstr " eftersom de følgende virtuelle funktioner er abstrakte:"

#: cp/typeck2.c:175
msgid "\t%#D"
msgstr "\t%#D"

#: cp/typeck2.c:178
msgid " since type `%T' has abstract virtual functions"
msgstr " eftersom typen '%T' har abstrakte virtuelle funktioner"

#: cp/typeck2.c:331
msgid "constructor syntax used, but no constructor declared for type `%T'"
msgstr "konstruktionsfunktionsyntaks benyttet, men ingen konstruktionsfunktion er erklæret for typen '%T'"

#: cp/typeck2.c:342
msgid "comma expression used to initialize return value"
msgstr "kommaudtryk benyttet til at klargøre returværdi"

#: cp/typeck2.c:351
msgid "cannot initialize arrays using this syntax"
msgstr "kan ikke tildele tabeller startværdier med denne syntaks"

#: cp/typeck2.c:406
msgid "ISO C++ forbids non-constant aggregate initializer expressions"
msgstr "ISO C++ forbyder ikke-konstante startværdiudtryk for sammensatte typer"

#: cp/typeck2.c:490
msgid "initializing array with parameter list"
msgstr "klargør tabel med en parameterliste"

#: cp/typeck2.c:546
msgid "initializer for scalar variable requires one element"
msgstr "startværdien for en skalarvariabel kan kun bestå af ét element"

#: cp/typeck2.c:553
msgid "braces around scalar initializer for `%T'"
msgstr "krøllede paranteser omkring skalarstartværdi for '%T'"

#: cp/typeck2.c:556
msgid "ignoring extra initializers for `%T'"
msgstr "ignorerer ekstra startværdier for '%T'"

#: cp/typeck2.c:568
msgid "variable-sized object of type `%T' may not be initialized"
msgstr "objekt af typen '%T' med variabel størrelse må ikke tildeles en startværdi"

#: cp/typeck2.c:578
msgid "subobject of type `%T' must be initialized by constructor, not by `%E'"
msgstr "underobjekt af typen '%T' skal klargøres af en konstruktionsfunktion, ikke af '%E'"

#: cp/typeck2.c:644
msgid "aggregate has a partly bracketed initializer"
msgstr "sammensat type har delvis indklammet startværdi"

#: cp/typeck2.c:682 cp/typeck2.c:786
msgid "non-trivial labeled initializers"
msgstr "ikke-trivielle navngivne startværdier"

#: cp/typeck2.c:699
msgid "non-empty initializer for array of empty elements"
msgstr "en startværdi der ikke er tom, tildeles til en tabel med tomme elementer"

#: cp/typeck2.c:752
msgid "initializer list for object of class with virtual base classes"
msgstr "klargøringsliste for objekt af en klasse med virtuelle stamklasser"

#: cp/typeck2.c:758
msgid "initializer list for object of class with base classes"
msgstr "klargøringsliste for objekt af en klasse med stamklasser"

#: cp/typeck2.c:764
msgid "initializer list for object using virtual functions"
msgstr "klargøringsliste for objekt med virtuelle funktioner"

#: cp/typeck2.c:827 cp/typeck2.c:843
msgid "missing initializer for member `%D'"
msgstr "manglende startværdi for medlemmet '%D'"

#: cp/typeck2.c:832
msgid "uninitialized const member `%D'"
msgstr "konstant medlem '%D' uden startværdi"

#: cp/typeck2.c:834
msgid "member `%D' with uninitialized const fields"
msgstr "medlem '%D' med konstante felter uden startværdi"

#: cp/typeck2.c:837
msgid "member `%D' is uninitialized reference"
msgstr "medlemmet '%D' er en reference uden startværdi"

#: cp/typeck2.c:883
msgid "index value instead of field name in union initializer"
msgstr "indeksværdi i stedet for feltnavn i union-startværdi"

#: cp/typeck2.c:895
msgid "no field `%D' in union being initialized"
msgstr "intet felt '%D' i union der tildeles startværdi"

#: cp/typeck2.c:903
msgid "union `%T' with no named members cannot be initialized"
msgstr "union '%T' uden navngivne elementer kan ikke tildeles startværdi"

#: cp/typeck2.c:939
msgid "excess elements in aggregate initializer"
msgstr "for mange elementer i startværdi til sammensat type"

#: cp/typeck2.c:1053
msgid "circular pointer delegation detected"
msgstr "fundet en henvisningsefterfølgelse der går i ring"

#: cp/typeck2.c:1066
msgid "base operand of `->' has non-pointer type `%T'"
msgstr "grundoperanden til '->' har en ikke-henvisningstype '%T'"

#: cp/typeck2.c:1080
msgid "result of `operator->()' yields non-pointer result"
msgstr "resultatet af 'operator->()' er ikke en henvisning"

#: cp/typeck2.c:1082
msgid "base operand of `->' is not a pointer"
msgstr "grundoperanden til '->' er ikke en henvisning"

#: cp/typeck2.c:1148
msgid "`%E' cannot be used as a member pointer, since it is of type `%T'"
msgstr "'%E' kan ikke bruges som en medlemshenvisning eftersom udtrykkets type er '%T'"

#: cp/typeck2.c:1155
msgid "cannot apply member pointer `%E' to `%E', which is of non-aggregate type `%T'"
msgstr "kan ikke anvende medlemshenvisning '%E' på '%E' som er af den ikke-sammensatte type '%T'"

#: cp/typeck2.c:1164
msgid "member type `%T::' incompatible with object type `%T'"
msgstr "medlemstypen '%T::' uforenelige med objekttypen '%T'"

#: cp/typeck2.c:1201
msgid "`%T' fails to be a typedef or built-in type"
msgstr "'%T' er hverken en typedef eller en indbygget type"

#: cp/typeck2.c:1274
#, c-format
msgid "ISO C++ forbids defining types within %s"
msgstr "ISO C++ forbyder definering af typer inden i %s"

#: cp/typeck2.c:1399
#, fuzzy
msgid "call to function `%D' which throws incomplete type `%#T'"
msgstr "kan ikke %s en henvisning til en ufuldstændig type '%T'"

#: cp/typeck2.c:1402
#, fuzzy
msgid "call to function which throws incomplete type `%#T'"
msgstr "kan ikke %s en henvisning til en ufuldstændig type '%T'"

#. XXX Not i18n clean.
#: cp/cp-tree.h:3846
#, c-format
msgid "%s is deprecated, please see the documentation for details"
msgstr "%s er forældet, se venligst dokumentationen for detaljer"

#: cp/lang-options.h:29
msgid "Do not obey access control semantics"
msgstr "Adlyd ikke tilgangskontrolsemantikker"

#: cp/lang-options.h:31
msgid "Change when template instances are emitted"
msgstr "Skift hvornår skabelonsinstanser udsendes"

#: cp/lang-options.h:36
msgid "Check the return value of new"
msgstr "Kontrollér returværdien for new"

#: cp/lang-options.h:39
msgid "Reduce size of object files"
msgstr "Reducér størrelsen af objektfiler"

#: cp/lang-options.h:43
msgid "Make string literals `char[]' instead of `const char[]'"
msgstr "Gør strengkonstanter til 'char[]' i stedet for 'const char[]'"

#: cp/lang-options.h:46
msgid "Dump the entire translation unit to a file"
msgstr "Anbring hele oversættelsesenheden i en fil"

#: cp/lang-options.h:48
msgid "Do not inline member functions by default"
msgstr "Integrér ikke medlemsfunktioner som standard"

#: cp/lang-options.h:51
msgid "Do not generate run time type descriptor information"
msgstr "Generér ikke typebeskrivelsesoplysninger til kørselstidspunktet"

#: cp/lang-options.h:56
msgid "Do not generate code to check exception specifications"
msgstr "Generér ikke kode til at kontrollere undtagelsesspecifikationer"

#: cp/lang-options.h:61
msgid "Scope of for-init-statement vars extends outside"
msgstr "Udvid virkefeltet for variabler i for-klargøringssætninger"

#: cp/lang-options.h:64
msgid "Do not recognize GNU defined keywords"
msgstr "Genkend ikke GNU-definerede reserverede ord"

#: cp/lang-options.h:68
msgid "Enable support for huge objects"
msgstr "Aktivér understøttelse af enorme objekter"

#: cp/lang-options.h:72
msgid "Export functions even if they can be inlined"
msgstr "Eksportér funktioner også selvom de kan integreres"

#: cp/lang-options.h:75
msgid "Only emit explicit template instatiations"
msgstr "Udsend kun eksplicitte skabelonsinstatieringer"

#: cp/lang-options.h:78
msgid "Only emit explicit instatiations of inline templates"
msgstr "Udsend kun eksplicitte instatieringer af indlejrede skabeloner"

#: cp/lang-options.h:84
msgid "Don't pedwarn about uses of Microsoft extensions"
msgstr "Udsend ikke pedantiske advarsler om brug af Microsoft-udvidelser"

#: cp/lang-options.h:87
msgid "Recognize and/bitand/bitor/compl/not/or/xor"
msgstr "Genkend and/bitand/bitor/compl/not/or/xor"

#: cp/lang-options.h:91
msgid "Disable optional diagnostics"
msgstr "Deaktivér valgfrie diagnosticeringer"

#: cp/lang-options.h:93
msgid "Downgrade conformance errors to warnings"
msgstr "Nedgradér standardoverholdelsesfejl til advarsler"

#: cp/lang-options.h:96
msgid "Enable automatic template instantiation"
msgstr "Aktivér automatisk skabelonsinstantiering"

#: cp/lang-options.h:101
msgid "Display statistics accumulated during compilation"
msgstr "Vis statistik som indsamles under oversættelsen"

#: cp/lang-options.h:104
msgid "Specify maximum template instantiation depth"
msgstr "Angiv maksimal skabelonsinstantieringsdybde"

#: cp/lang-options.h:106
msgid "Use __cxa_atexit to register destructors"
msgstr "Benyt __cxa_atexit til at registrere destruktionsfunktioner"

#: cp/lang-options.h:109
msgid "Discard unused virtual functions"
msgstr "Kassér ubrugte virtuelle funktioner"

#: cp/lang-options.h:112
msgid "Implement vtables using thunks"
msgstr "Implementér virtuelle tabeller vha. thunk-kode"

#: cp/lang-options.h:115
msgid "Emit common-like symbols as weak symbols"
msgstr "Udsend almindelige symboler som svage symboler"

#: cp/lang-options.h:118
msgid "Emit cross referencing information"
msgstr "Udsend krydsreferenceoplysninger"

#: cp/lang-options.h:122
msgid "Warn about inconsistent return types"
msgstr "Advar om inkonsistente returtyper"

#: cp/lang-options.h:125
msgid "Warn about overloaded virtual function names"
msgstr "Advar om flertydige virtuelle funktionsnavne"

#: cp/lang-options.h:129
msgid "Don't warn when all ctors/dtors are private"
msgstr "Advar ikke når alle konstruktions-/destruktionsfunktioner er private"

#: cp/lang-options.h:131
msgid "Warn about non virtual destructors"
msgstr "Advar om ikke-virtuelle destruktionsfunktioner"

#: cp/lang-options.h:134
msgid "Warn when a function is declared extern, then inline"
msgstr "Advar når en funktion erklæret extern erklæres inline"

#: cp/lang-options.h:137
msgid "Warn when the compiler reorders code"
msgstr "Advar når oversætteren ændrer på ordenen af kode"

#: cp/lang-options.h:140
msgid "Warn when synthesis behavior differs from Cfront"
msgstr "Advar når synteseopførslen adskiller sig fra Cfront"

#: cp/lang-options.h:144
msgid "Don't warn when type converting pointers to member functions"
msgstr "Advar ikke ved typeomdannelse af henvisninger til medlemsfunktioner"

#: cp/lang-options.h:146
msgid "Warn about violations of Effective C++ style rules"
msgstr "Advar om overtrædelser af stilreglerne fra Effective C++"

#: cp/lang-options.h:149
msgid "Warn when overload promotes from unsigned to signed"
msgstr "Advar når flertydiggørelse forfremmer fra unsigned til signed"

#: cp/lang-options.h:152
msgid "Warn if a C style cast is used in a program"
msgstr "Advar hvis en typeomtvingning i C-stil benyttes"

#: cp/lang-options.h:156
msgid "Don't warn when non-templatized friend functions are declared within a template"
msgstr "Advar ikke når ikke-skabelonsvennefunktioner erklæres inde i en skabelon"

#: cp/lang-options.h:159
msgid "Don't announce deprecation of compiler features"
msgstr "Annoncér ikke forældelse af oversætterfaciliteter"

#: f/bad.c:387
msgid "note:"
msgstr "bemærk:"

#: f/bad.c:391
msgid "warning:"
msgstr "advarsel: "

#: f/bad.c:395
msgid "fatal:"
msgstr "fatal:"

#: f/bad.c:437
msgid "(continued):"
msgstr "(fortsat):"

#: f/bad.c:487 f/bad.c:505
msgid "[REPORT BUG!!] %"
msgstr "[RAPPORTER FEJL!] %"

#: f/bad.c:494 f/bad.c:526
msgid "[REPORT BUG!!]"
msgstr "[RAPPORTER FEJL!]"

#: f/com.c:3132
#, no-c-format
msgid "ASSIGN'ed label cannot fit into `%A' at %0 -- using wider sibling"
msgstr "ASSIGN'et etiket kan ikke passe i '%A' ved %0 - bruger bredere søskende"

#: f/com.c:11551
msgid "no INTEGER type can hold a pointer on this configuration"
msgstr "ingen INTEGER-type kan opbevare en henvisning i denne konfiguration"

#: f/com.c:11772
#, c-format
msgid "configuration: REAL, INTEGER, and LOGICAL are %d bits wide,"
msgstr "konfiguration: REAL, INTEGER og LOGICAL er %d bit brede,"

#: f/com.c:11774
#, c-format
msgid "and pointers are %d bits wide, but g77 doesn't yet work"
msgstr "og henvisninger er %d bit brede, men g77 virker endnu ikke"

#: f/com.c:11776
msgid "properly unless they all are 32 bits wide"
msgstr "ordentligt medmindre de alle er 32 bit brede"

#: f/com.c:11777
msgid "Please keep this in mind before you report bugs."
msgstr "Husk venligst på dette før du rapporterer fejl."

#. I/O will probably crash.
#: f/com.c:11785
#, c-format
msgid "configuration: char * holds %d bits, but ftnlen only %d"
msgstr "konfiguration: char * holder %d bit, men ftnlen kun %d"

#. ASSIGN 10 TO I will crash.
#: f/com.c:11794
#, c-format
msgid ""
"configuration: char * holds %d bits, but INTEGER only %d --\n"
" ASSIGN statement might fail"
msgstr "konfiguration: char * holder %d bit, men INTEGER kun %d - ASSIGN-sætning kan mislykkes"

#: f/com.c:13609
msgid "In statement function"
msgstr "I sætningsfunktion"

#: f/com.c:13619
msgid "Outside of any program unit:\n"
msgstr "Uden for nogen programenhed:\n"

#: f/com.c:15248
#, no-c-format
msgid "%A from %B at %0%C"
msgstr "%A fra %B ved %0%C"

#: f/com.c:15425
msgid "directory name must immediately follow -I"
msgstr "et katalognavn skal følge umiddelbart efter -I"

#: f/com.c:15568
#, no-c-format
msgid "At %0, INCLUDE file %A exists, but is not readable"
msgstr "Ved %0 eksisterer INCLUDE-filen %A, men kan ikke læses"

#: f/com.c:15603
#, no-c-format
msgid "At %0, INCLUDE nesting too deep"
msgstr "Ved %0 er INCLUDE-indlejring for dyb"

#: f/expr.c:9614
#, no-c-format
msgid "Two arithmetic operators in a row at %0 and %1 -- use parentheses"
msgstr "To aritmetiske operatorer efter hinanden ved %0 og %1 - benyt paranteser"

#: f/expr.c:9664
#, no-c-format
msgid "Operator at %0 has lower precedence than that at %1 -- use parentheses"
msgstr "Operatoren ved %0 har lavere prioritet end den ved %1 - benyt paranteser"

#: f/expr.c:10525
#, no-c-format
msgid "Use .EQV./.NEQV. instead of .EQ./.NE. at %0 for LOGICAL operands at %1 and %2"
msgstr "Benyt .EQV./.NEQV. i stedet for .EQ./.NE. ved %0 for LOGICAL-operander ved %1 og %2"

#: f/expr.c:10896
#, no-c-format
msgid "Unsupported operand for ** at %1 -- converting to default INTEGER"
msgstr "Ikke-understøttet operand for ** ved %1 - konverterer til standard-INTEGER"

#: f/g77spec.c:255
#, c-format
msgid "overflowed output arg list for `%s'"
msgstr "overløb i uddataparameterlist for '%s'"

#: f/g77spec.c:394
msgid "--driver no longer supported"
msgstr "--driver understøttes ikke længere"

#: f/g77spec.c:407
#, c-format
msgid "argument to `%s' missing"
msgstr "parameter til '%s' mangler"

#: f/g77spec.c:411
msgid "no input files; unwilling to write output files"
msgstr "ingen inputfiler; vil ikke skrive outputfiler"

#: f/implic.c:203
#, no-c-format
msgid "Implicit declaration of `%A' at %0"
msgstr "Implicit erklæring af '%A' ved %0"

#: f/lex.c:326
#, no-c-format
msgid "Non-ISO-C-standard escape sequence `\\%A' at %0"
msgstr "Undvigesekvensen '\\%A' ved %0 følger ikke ISO C-standarden"

#: f/lex.c:345
#, no-c-format
msgid "Unknown escape sequence `\\%A' at %0"
msgstr "Ukendt undvigesekvens '\\%A' ved %0"

#: f/lex.c:354
#, no-c-format
msgid "Unterminated escape sequence `\\' at %0"
msgstr "Uafsluttet undvigsekvens '\\' ved %0"

#: f/lex.c:365
#, no-c-format
msgid "Unknown escape sequence `\\' followed by char code 0x%A at %0"
msgstr "Ukendt undvigesekvens '\\' efterfulgt af tegnkode 0x%A ved %0"

#: f/lex.c:393
#, no-c-format
msgid "\\x used at %0 with no following hex digits"
msgstr "\\x angivet ved %0 uden efterfølgende hexadecimale cifre"

#: f/lex.c:407
#, no-c-format
msgid "Hex escape at %0 out of range"
msgstr "Hexadecimal undvigesekvens ved %0 er uden for det gyldige interval"

#: f/lex.c:441
#, no-c-format
msgid "Escape sequence at %0 out of range for character"
msgstr "Undvigesekvens ved %0 er uden for det gyldig interval for tegn"

#: f/lex.c:595
msgid "hex escape out of range"
msgstr "hexadecimal undvigesekvens er uden for det gyldige interval"

#: f/lex.c:648
#, c-format
msgid "non-ANSI-standard escape sequence, `\\%c'"
msgstr "undvigesekvensen '\\%c' følger ikke ANSI-standarden"

#: f/lex.c:661
#, c-format
msgid "non-ISO escape sequence `\\%c'"
msgstr "undvigesekvensen '\\%c' følger ikke ISO-standarden"

#: f/lex.c:665
#, c-format
msgid "unknown escape sequence `\\%c'"
msgstr "ukendt undvigesekvens '\\%c'"

#: f/lex.c:667
#, c-format
msgid "unknown escape sequence: `\\' followed by char code 0x%x"
msgstr "ukendt undvigesekvens: '\\' efterfulgt af tegnkoden 0x%x"

#: f/lex.c:744
msgid "badly formed directive -- no closing quote"
msgstr "forkert udformet direktiv - intet afsluttende anførselstegn"

#: f/lex.c:802
msgid "#-lines for entering and leaving files don't match"
msgstr "#-linjer til at træde ind og ud af filer passer ikke"

#: f/lex.c:964
msgid "bad directive -- missing close-quote"
msgstr "forkert udformet direktiv - intet afsluttende anførselstegn"

#: f/lex.c:1078
#, c-format
msgid "ignoring pragma: %s"
msgstr "ignorerer pragma: %s"

#: f/lex.c:1156
msgid "invalid #ident"
msgstr "ugyldig #ident"

#: f/lex.c:1173
msgid "undefined or invalid # directive"
msgstr "ugyldigt eller ikke-defineret #-direktiv"

#: f/lex.c:1229
msgid "invalid #line"
msgstr "ugyldig #line"

#: f/lex.c:1285 f/lex.c:1329
msgid "use `#line ...' instead of `# ...' in first line"
msgstr "benyt '#line ...' i stedet for '# ...' i første linje"

#: f/lex.c:1339
msgid "invalid #-line"
msgstr "ugyldig #-linje"

#: f/lex.c:1432
#, no-c-format
msgid "Null character at %0 -- line ignored"
msgstr "Nultegn ved %0 - linje ignoreret"

#: f/stb.c:12078
#, no-c-format
msgid "INCLUDE at %0 not the only statement on the source line"
msgstr "INCLUDE ved %0 er ikke den eneste sætning på kildekodelinjen"

#: f/ste.c:1400 f/ste.c:1747
msgid "ASSIGNed FORMAT specifier is too small"
msgstr "ASSIGN'et FORMAT-angivelse er for lille"

#. ~~~Someday handle CHARACTER*1, CHARACTER*N
#: f/ste.c:2624
#, no-c-format
msgid "SELECT CASE on CHARACTER type (at %0) not supported -- sorry"
msgstr "SELECT CASE på CHARACTER-type (ved %0) er ikke understøttet - desværre"

#: f/ste.c:2953
msgid "ASSIGN to variable that is too small"
msgstr "ASSIGN til variabel der er for lille"

#: f/ste.c:2981
msgid "ASSIGNed GOTO target variable is too small"
msgstr "ASSIGN'et GOTO-målvariabel er for lille"

#: f/stu.c:305
#, no-c-format
msgid "Local adjustable symbol `%A' at %0"
msgstr "Lokalt justerbart symbol '%A' ved %0"

#: f/target.c:2550
msgid "data initializer on host with different endianness"
msgstr "datastartværdi på vært med anden endethed"

#: f/top.c:237
#, c-format
msgid "%s no longer supported -- try -fvxt"
msgstr "%s er ikke længere understøttet - prøv -fvxt"

#: f/top.c:239
#, c-format
msgid "%s no longer supported -- try -fno-vxt -ff90"
msgstr "%s er ikke længere understøttet - prøv -fno-vxt -ff90"

#: f/top.c:307 f/top.c:309
#, c-format
msgid "%s disabled, use normal debugging flags"
msgstr "%s deaktiveret, benyt normale fejlanalyseringstilvalg"

#: f/lang-options.h:33
msgid "Print g77-specific compiler version info, run internal tests"
msgstr "Udskriv g77-specifik oversætterversioninfo, kør interne test"

#: f/lang-options.h:37
msgid "Program is written in typical FORTRAN 66 dialect"
msgstr "Program er skrevet i typisk FORTRAN 66-dialekt"

#: f/lang-options.h:40
msgid "Program is written in typical Unix f77 dialect"
msgstr "Program er skrevet i typisk Unix f77-dialekt"

#: f/lang-options.h:42
msgid "Program does not use Unix-f77 dialectal features"
msgstr "Program benytter ikke Unix f77-dialektiske faciliteter"

#: f/lang-options.h:44
msgid "Program is written in Fortran-90-ish dialect"
msgstr "Program er skrevet i Fortran 90-agtig dialekt"

#: f/lang-options.h:48
msgid "Treat local vars and COMMON blocks as if they were named in SAVE statements"
msgstr "Behandl lokale variable og COMMON-blokke som om de var nævnt i SAVE-sætninger"

#: f/lang-options.h:50
msgid "Allow $ in symbol names"
msgstr "Tillad $ i symbolnavne"

#: f/lang-options.h:54
msgid "f2c-compatible code need not be generated"
msgstr "f2c-kompatibel kode behøver ikke at blive genereret"

#: f/lang-options.h:57
msgid "Unsupported; do not generate libf2c-calling code"
msgstr "Ikke-understøttet; generér ikke libf2c-kaldende kode"

#: f/lang-options.h:59
msgid "Unsupported; affects code-generation of arrays"
msgstr "Ikke-understøttet; påvirker kodegenerering af tabeller"

#: f/lang-options.h:62
msgid "Program is written in Fortran-90-ish free form"
msgstr "Program er skrevet i Fortran 90-agtig fri stil"

#: f/lang-options.h:67
msgid "Warn about use of (only a few for now) Fortran extensions"
msgstr "Advar om brug af (i øjeblikket kun nogle få) Fortran-udvidelser"

#: f/lang-options.h:70
msgid "Program is written in VXT (Digital-like) FORTRAN"
msgstr "Program er skrevet i VXT (Digital-agtig) FORTRAN"

#: f/lang-options.h:73
msgid "Disallow all ugly features"
msgstr "Forbyd alle grimme faciliteter"

# hollerith?
#: f/lang-options.h:76
msgid "Hollerith and typeless constants not passed as arguments"
msgstr "Hollerith og typeløse konstanter overbringes ikke som parametre"

#: f/lang-options.h:78
msgid "Allow ordinary copying of ASSIGN'ed vars"
msgstr "Tillad almindelig kopiering af ASSIGN'ede variable"

# RETMIG: ?
#: f/lang-options.h:81
msgid "Dummy array dimensioned to (1) is assumed-size"
msgstr "Dummy-tabel dimensioneret til (1) er antaget størrelse"

#: f/lang-options.h:84
msgid "Trailing comma in procedure call denotes null argument"
msgstr "Afsluttende komma i procedurekald angiver nulparameter"

#: f/lang-options.h:87
msgid "Allow REAL(Z) and AIMAG(Z) given DOUBLE COMPLEX Z"
msgstr "Tillad REAL(Z) og AIMAG(Z) givet DOUBLE COMPLEX Z"

#: f/lang-options.h:91
msgid "Initialization via DATA and PARAMETER is type-compatible"
msgstr "Klargøring via DATA og PARAMETER er type-kompatible"

#: f/lang-options.h:93
msgid "Allow INTEGER and LOGICAL interchangeability"
msgstr "Tillad INTEGER og LOGICAL på hinandens plads"

#: f/lang-options.h:96
msgid "Print internal debugging-related info"
msgstr "Udskriv intern fejlanalyseringsrelateret info"

#: f/lang-options.h:99
msgid "Initialize local vars and arrays to zero"
msgstr "Klargør lokale variable og tabeller til nul"

#: f/lang-options.h:103
msgid "Backslashes in character/hollerith constants not special (C-style)"
msgstr "Omvendte skråstreger i tegn/hollerith-konstanter er ikke specielle (C-stil)"

#: f/lang-options.h:105
msgid "Have front end emulate COMPLEX arithmetic to avoid bugs"
msgstr "Lad forenden emulere COMPLEX-beregninger for at undgå fejl"

#: f/lang-options.h:109
msgid "Disable the appending of underscores to externals"
msgstr "Deaktivér tilføjelse af understreger bag på eksterne variable"

#: f/lang-options.h:112
msgid "Never append a second underscore to externals"
msgstr "Tilføj aldrig en anden understreg til eksterne variable"

#: f/lang-options.h:114
msgid "Intrinsics spelled as e.g. SqRt"
msgstr "Indbyggede staves som f.eks. SqRt"

#: f/lang-options.h:116
msgid "Intrinsics in uppercase"
msgstr "Indbyggede staves med store bogstaver"

#: f/lang-options.h:119
msgid "Intrinsics letters in arbitrary cases"
msgstr "Der skelnes ikke mellem små og store bogstaver i indbyggede"

#: f/lang-options.h:121
msgid "Language keywords spelled as e.g. IOStat"
msgstr "Sprognøgleord staves som f.eks. IOStat"

#: f/lang-options.h:123
msgid "Language keywords in uppercase"
msgstr "Sprognøgleord staves med store bogstaver"

#: f/lang-options.h:126
msgid "Language keyword letters in arbitrary cases"
msgstr "Der skelnes ikke mellem små og store bogstaver i sprognøgleord"

#: f/lang-options.h:128
msgid "Internally convert most source to uppercase"
msgstr "Konvertér det meste kildekode til store bogstaver internt"

#: f/lang-options.h:131
msgid "Internally preserve source case"
msgstr "Bevar de store/små bogstaver i kildekoden internt"

#: f/lang-options.h:133
msgid "Symbol names spelled in mixed case"
msgstr "Symbolnavne staves med en blanding af store og små bogstaver"

#: f/lang-options.h:135
msgid "Symbol names in uppercase"
msgstr "Symbolnavne staves med store bogstaver"

#: f/lang-options.h:137
msgid "Symbol names in lowercase"
msgstr "Symbolnavne staves med små bogstaver"

#: f/lang-options.h:140
msgid "Program written in uppercase"
msgstr "Program skrives med store bogstaver"

#: f/lang-options.h:142
msgid "Program written in lowercase"
msgstr "Program skrives med små bogstaver"

#: f/lang-options.h:144
msgid "Program written in strict mixed-case"
msgstr "Program skrives med streng blanding af store/små bogstaver"

#: f/lang-options.h:146
msgid "Compile as if program written in uppercase"
msgstr "Oversæt som hvis programmet var skrevet med store bogstaver"

#: f/lang-options.h:148
msgid "Compile as if program written in lowercase"
msgstr "Oversæt som hvis programmet var skrevet med små bogstaver"

#: f/lang-options.h:150
msgid "Preserve all spelling (case) used in program"
msgstr "Bevar al stavning (store/små bogstaver) benyttet i programmet"

#: f/lang-options.h:152
msgid "Delete libU77 intrinsics with bad interfaces"
msgstr "Slet libU77-indbyggede med dårlige grænseflader"

#: f/lang-options.h:154
msgid "Disable libU77 intrinsics with bad interfaces"
msgstr "Deaktivér libU77-indbyggede med dårlige grænseflader"

#: f/lang-options.h:157
msgid "Hide libU77 intrinsics with bad interfaces"
msgstr "Skjul libU77-indbyggede med dårlige grænseflader"

#: f/lang-options.h:159
msgid "Delete non-FORTRAN-77 intrinsics f2c supports"
msgstr "Slet f2c-understøttelse af ikke-FORTRAN-77-indbyggede"

#: f/lang-options.h:161
msgid "Disable non-FORTRAN-77 intrinsics f2c supports"
msgstr "Deaktivér f2c-understøttelse af ikke-FORTRAN-77-indbyggede"

#: f/lang-options.h:164
msgid "Hide non-FORTRAN-77 intrinsics f2c supports"
msgstr "Skjul f2c-understøttelse af ikke-FORTRAN-77-indbyggede"

#: f/lang-options.h:166
msgid "Delete non-FORTRAN-77 intrinsics F90 supports"
msgstr "Slet F90-understøttelse af ikke-FORTRAN-77-indbyggede "

#: f/lang-options.h:168
msgid "Disable non-FORTRAN-77 intrinsics F90 supports"
msgstr "Deaktivér F90-understøttelse af ikke-FORTRAN-77-indbyggede"

#: f/lang-options.h:171
msgid "Hide non-FORTRAN-77 intrinsics F90 supports"
msgstr "Skjul F90-understøttelse af ikke-FORTRAN-77-indbyggede"

#: f/lang-options.h:173
msgid "Delete non-FORTRAN-77 intrinsics g77 supports"
msgstr "Slet g77-understøttelse af ikke-FORTRAN-77-indbyggede "

#: f/lang-options.h:175
msgid "Disable non-FORTRAN 77 intrinsics F90 supports"
msgstr "Deaktivér g77-understøttelse af ikke-FORTRAN-77-indbyggede"

#: f/lang-options.h:178
msgid "Hide non-FORTRAN 77 intrinsics F90 supports"
msgstr "Skjul g77-understøttelse af ikke-FORTRAN-77-indbyggede"

#: f/lang-options.h:180
msgid "Delete MIL-STD 1753 intrinsics"
msgstr "Slet MIL-STD 1753-indbyggede"

#: f/lang-options.h:182
msgid "Disable MIL-STD 1753 intrinsics"
msgstr "Deaktivér MIL-STD 1753-indbyggede"

#: f/lang-options.h:185
msgid "Hide MIL-STD 1753 intrinsics"
msgstr "Skjul MIL-STD 1753-indbyggede"

#: f/lang-options.h:187
msgid "Delete libU77 intrinsics"
msgstr "Slet libU77-indbyggede"

#: f/lang-options.h:189
msgid "Disable libU77 intrinsics"
msgstr "Deaktivér libU77-indbyggede"

#: f/lang-options.h:192
msgid "Hide libU77 intrinsics"
msgstr "Skjul libU77-indbyggede"

#: f/lang-options.h:194
msgid "Delete non-FORTRAN-77 intrinsics VXT FORTRAN supports"
msgstr "Slet VXT FORTRAN-understøttelse af ikke-FORTRAN-77-indbyggede "

#: f/lang-options.h:196
msgid "Disable non-FORTRAN-77 intrinsics VXT FORTRAN supports"
msgstr "Deaktivér VXT FORTRAN-understøttelse af ikke-FORTRAN-77-indbyggede "

#: f/lang-options.h:199
msgid "Hide non-FORTRAN-77 intrinsics VXT FORTRAN supports"
msgstr "Skjul VXT FORTRAN-understøttelse af ikke-FORTRAN-77-indbyggede "

#: f/lang-options.h:201
msgid "Treat initial values of 0 like non-zero values"
msgstr "Behandl begyndelsesværdier på 0 som værdier forskellig fra nul"

#: f/lang-options.h:204
msgid "Emit special debugging information for COMMON and EQUIVALENCE (disabled)"
msgstr "Udsend speciel fejlanalyseringsinfo for COMMON og EQUIVALENCE (deaktiveret)"

#: f/lang-options.h:207
msgid "Take at least one trip through each iterative DO loop"
msgstr "Tag i det mindste et skridt gennem hver DO-løkke"

#: f/lang-options.h:211
msgid "Print names of program units as they are compiled"
msgstr "Udskriv navne på programenheder efterhånden som de oversættes"

#: f/lang-options.h:214
msgid "Disable fatal diagnostics about inter-procedural problems"
msgstr "Deaktivér fatale diagnosticeringer af interprocedurale procedurer"

#: f/lang-options.h:216
msgid "Make prefix-radix non-decimal constants be typeless"
msgstr "Gør præfiks-grundtal ikke-decimale konstanter typeløse"

#: f/lang-options.h:219
msgid "Generate code to check subscript and substring bounds"
msgstr "Generér kode for at tjekke indekserings- og understrengsgrænser"

#: f/lang-options.h:222
msgid "Fortran-specific form of -fbounds-check"
msgstr "Fortran-specifik form for -fbounds-check"

#: f/lang-options.h:226
msgid "Disable warnings about inter-procedural problems"
msgstr "Deaktivér advarsler om interprocedurale problemer"

#: f/lang-options.h:230
msgid "Warn about constructs with surprising meanings"
msgstr "Advar om konstruktioner med overraskende betydninger"

#: f/lang-options.h:235
msgid "Add a directory for INCLUDE searching"
msgstr "Tilføj et katalog til INCLUDE-søgning"

#: f/lang-options.h:237
msgid "Set the maximum line length"
msgstr "Angiv den maksimale linjelængde"

#: f/bad.def:39
#, no-c-format
msgid "Missing first operand for binary operator at %0"
msgstr "Manglende første operand for binær operator ved %0"

#: f/bad.def:42
#, no-c-format
msgid "Zero-length character constant at %0"
msgstr "Nul-længde tegnkonstant ved %0"

#: f/bad.def:45
#, no-c-format
msgid "Invalid token at %0 in expression or subexpression at %1"
msgstr "Ugyldigt symbol ved %0 i udtryk eller underudtryk ved %1"

#: f/bad.def:48
#, no-c-format
msgid "Missing operand for operator at %1 at end of expression at %0"
msgstr "Manglende operand for operator ved %1 i slutningen af udtryk ved %0"

#: f/bad.def:51
#, no-c-format
msgid "Label %A already defined at %1 when redefined at %0"
msgstr "Etiket %A er allerede defineret ved %1 ved omdefinering ved %0"

#: f/bad.def:54
#, no-c-format
msgid "Unrecognized character at %0 [info -f g77 M LEX]"
msgstr "Ukendt tegn ved %0 [info -f g77 M LEX]"

#: f/bad.def:57
#, no-c-format
msgid "Label definition %A at %0 on empty statement (as of %1)"
msgstr "Etiketdefinition %A ved %0 i tom sætning (ved %1)"

#: f/bad.def:65
#, no-c-format
msgid "Invalid first character at %0 [info -f g77 M LEX]"
msgstr "Ugyldig første tegn ved %0 [info -f g77 M LEX]"

#: f/bad.def:68
#, no-c-format
msgid "Line too long as of %0 [info -f g77 M LEX]"
msgstr "Linje for lang ved %0 [info -f g77 M LEX]"

#: f/bad.def:71
#, no-c-format
msgid "Non-numeric character at %0 in label field [info -f g77 M LEX]"
msgstr "Tegn der ikke er tal ved %0 i etiketfelt [info -f g77 M LEX]"

#: f/bad.def:74
#, no-c-format
msgid "Label number at %0 not in range 1-99999"
msgstr "Etiketnummer ved %0 er ikke i intervallet 1-99999"

#: f/bad.def:77
#, no-c-format
msgid "At %0, '!' and '/*' are not valid comment delimiters"
msgstr "Ved %0 er '!' og '/*' ikke gyldige kommentarafgrænsninger"

#: f/bad.def:80
#, no-c-format
msgid "Continuation indicator at %0 must appear in column 6 [info -f g77 M LEX]"
msgstr "Fortsættelsesindikator ved %0 skal optræde i kolonne 6 [info -f g77 M LEX]"

#: f/bad.def:83
#, no-c-format
msgid "Label at %0 invalid with continuation line indicator at %1 [info -f g77 M LEX]"
msgstr "Etiket ved %0 er ugyldig med fortsættelseslinjeindikator ved %1 [info -f g77 M LEX]"

#: f/bad.def:91
#, no-c-format
msgid "Character constant at %0 has no closing apostrophe at %1"
msgstr "Tenkonstant ved %0 har ingen afsluttende apostrof ved %1"

#: f/bad.def:94
#, no-c-format
msgid "Hollerith constant at %0 specified %A more characters than are present as of %1"
msgstr "Hollerith-konstant ved %0 angiver %A flere tegn end der optræder ved %1"

#: f/bad.def:97
#, no-c-format
msgid "Missing close parenthese at %0 needed to match open parenthese at %1"
msgstr "Afsluttende parantes ved %0 behøves for at svare til åben parantes ved %1"

#: f/bad.def:100
#, no-c-format
msgid "Integer at %0 too large"
msgstr "Heltal ved %0 for stort"

#: f/bad.def:123
#, no-c-format
msgid "Period at %0 not followed by digits for floating-point number or by `NOT.', `TRUE.', or `FALSE.'"
msgstr "Punktum ved %0 efterfølges ikke af cifre til kommatal eller af 'NOT.', 'TRUE.' eller 'FALSE.'"

#: f/bad.def:126
#, no-c-format
msgid "Missing close-period between `.%A' at %0 and %1"
msgstr "Manglende afsluttende punktum mellem '.%A' ved %0 og %1"

#: f/bad.def:129
#, no-c-format
msgid "Invalid exponent at %0 for real constant at %1; nondigit `%A' in exponent field"
msgstr "Ugyldig eksponent ved %0 for reel konstant ved %1; ikke-ciffer '%A' i eksponentfelt"

#: f/bad.def:132
#, no-c-format
msgid "Missing value at %1 for real-number exponent at %0"
msgstr "Manglende værdi ved %1 for reel eksponent ved %0"

#: f/bad.def:135
#, no-c-format
msgid "Expected binary operator between expressions at %0 and at %1"
msgstr "Forventede binær operator mellem udtryk ved %0 og ved %1"

#: f/bad.def:253
#, no-c-format
msgid "Semicolon at %0 is an invalid token"
msgstr "Semikolon ved %0 er et ugyldigt symbol"

#: f/bad.def:271
#, no-c-format
msgid "Extraneous comma in FORMAT statement at %0"
msgstr "Ekstra komma i FORMAT-sætning ved %0"

#: f/bad.def:274
#, no-c-format
msgid "Missing comma in FORMAT statement at %0"
msgstr "Manglende komma i FORMAT-sætning ved %0"

#: f/bad.def:277
#, no-c-format
msgid "Spurious sign in FORMAT statement at %0"
msgstr "Mystisk fortegn i FORMAT-sætning ved %0"

#: f/bad.def:280
#, no-c-format
msgid "Spurious number in FORMAT statement at %0"
msgstr "Mystisk tal i FORMAT-sætning ved %0"

#: f/bad.def:283
#, no-c-format
msgid "Spurious text trailing number in FORMAT statement at %0"
msgstr "Mystisk tekstafsluttende tal i FORMAT-sætning ved %0"

#: f/bad.def:291
#, no-c-format
msgid "Unrecognized FORMAT specifier at %0"
msgstr "Ukendt FORMAT-angivelse ved %0"

#: f/bad.def:419
#, no-c-format
msgid "Missing close-parenthese(s) in FORMAT statement at %0"
msgstr "Manglende afsluttende parantes i FORMAT-sætning ved %0"

#: f/bad.def:422
#, no-c-format
msgid "Missing number following period in FORMAT statement at %0"
msgstr "Manglende tal efter punktum i FORMAT-sætning ved %0"

#: f/bad.def:425
#, no-c-format
msgid "Missing number following `E' in FORMAT statement at %0"
msgstr "Manglende tal efter 'E' i FORMAT-sætning ved %0"

#: f/bad.def:433
#, no-c-format
msgid "Spurious trailing comma preceding terminator at %0"
msgstr "Mystisk afsluttende komma før afslutningssymbol ved %0"

#: f/bad.def:436
#, no-c-format
msgid "At %0, specify OPERATOR instead of ASSIGNMENT for INTERFACE statement not specifying the assignment operator (=)"
msgstr "Angiv OPERATOR i stedet for ASSIGNMENT ved %0 for INTERFACE-sætning der ikke angiver tildelingsoperatoren (=)"

#: f/bad.def:439
#, no-c-format
msgid "At %0, specify ASSIGNMENT instead of OPERATOR for INTERFACE statement specifying the assignment operator (=)"
msgstr "Angiv ASSIGNMENT i stedet for OPERATOR ved %0 for INTERFACE-sætning der angiver tildelingsoperatoren (=)"

#: f/bad.def:452
#, no-c-format
msgid "Cannot specify =initialization-expr at %0 unless `::' appears before list of objects"
msgstr "Kan ikke angive =klargøringsudtryk ved %0 medmindre '::' optræder før listen af objekter"

#: f/bad.def:455
#, no-c-format
msgid "Reference to label at %1 inconsistent with its definition at %0"
msgstr "Reference til etiket ved %1 er inkonsistent med dens definition ved %0"

#: f/bad.def:458
#, no-c-format
msgid "Reference to label at %1 inconsistent with earlier reference at %0"
msgstr "Reference til etiket ved %1 er inkonsistent med tidligere reference ved %0"

#: f/bad.def:461
#, no-c-format
msgid "DO-statement reference to label at %1 follows its definition at %0"
msgstr "DO-sætningsreference til etiket ved %1 følger dens definition ved %0"

#: f/bad.def:464
#, no-c-format
msgid "Reference to label at %1 is outside block containing definition at %0"
msgstr "Reference til etiket ved %1 er uden for blok der indeholder definitionen ved %0"

#: f/bad.def:467
#, no-c-format
msgid "DO-statement references to label at %0 and %2 separated by unterminated block starting at %1"
msgstr "DO-sætningsreferencer til etiket ved %0 og %2 adskilt af uafsluttet blok der begynder ved %1"

#: f/bad.def:470
#, no-c-format
msgid "DO-statement reference to label at %0 and label definition at %2 separated by unterminated block starting at %1"
msgstr "DO-sætningsreference til etiket ved %0 og etiketdefinition ved %2 adskilt af uafsluttet blok der begynder ved %1"

#: f/bad.def:473
#, no-c-format
msgid "Label definition at %0 invalid on this kind of statement"
msgstr "Etiketdefinition ved %0 er ugyldig ved denne slags sætning"

#: f/bad.def:476
#, no-c-format
msgid "Statement at %0 invalid in this context"
msgstr "Sætning ved %0 er ugyldig i denne kontekst"

#: f/bad.def:479
#, no-c-format
msgid "Statement at %0 invalid in context established by statement at %1"
msgstr "Sætning ved %0 er ugyldig i den kontekst der er etableret af sætning ved %1"

#: f/bad.def:482
#, no-c-format
msgid "Statement at %0 must specify construct name specified at %1"
msgstr "Sætning ved %0 skal angive konstruktionsnavn angivet ved %1"

#: f/bad.def:485
#, no-c-format
msgid "Construct name at %0 superfluous, no construct name specified at %1"
msgstr "Kontruktionsnavn ved %0 er overflødigt, intet kontruktionsnavn angivet ved %1"

#: f/bad.def:488
#, no-c-format
msgid "Construct name at %0 not the same as construct name at %1"
msgstr "Kontruktionsnavn ved %0 er ikke det samme som konstruktionsnavn ved %1"

#: f/bad.def:491
#, no-c-format
msgid "Construct name at %0 does not match construct name for any containing DO constructs"
msgstr "Kontruktionsnavn ved %0 passer ikke med konstruktionsnavn for nogen indeholdende DO-konstruktioner"

#: f/bad.def:494
#, no-c-format
msgid "Label definition missing at %0 for DO construct specifying label at %1"
msgstr "Etiketdefinition mangler ved %0 for DO-konstruktion der angiver etiket ved %1"

#: f/bad.def:497
#, no-c-format
msgid "Statement at %0 follows ELSE block for IF construct at %1"
msgstr "Sætning ved %0 følger ELSE-blok for IF-konstruktion ved %1"

#: f/bad.def:500
#, no-c-format
msgid "No label definition for FORMAT statement at %0"
msgstr "Ingen etiketdefinition for FORMAT-sætning ved %0"

#: f/bad.def:503
#, no-c-format
msgid "Second occurrence of ELSE WHERE at %0 within WHERE at %1"
msgstr "Anden forekomst af ELSE WHERE ved %0 inden i WHERE ved %1"

#: f/bad.def:506
#, no-c-format
msgid "END statement at %0 missing `%A' keyword required for internal or module procedure(s) bounded by %1"
msgstr "END-sætning ved %0 mangler nøgleordet '%A' som er påkrævet for interne eller modul-procedurer afgrænset af %1"

#: f/bad.def:509
#, no-c-format
msgid "MODULE PROCEDURE statement at %0 disallowed because INTERFACE at %1 specifies no generic name, operator, or assignment"
msgstr "MODULE PROCEDURE-sætning ved %0 er ikke tilladt da INTERFACE ved %1 ikke angiver generisk navn, operator eller tildeling"

#: f/bad.def:512
#, no-c-format
msgid "BLOCK DATA name at %0 superfluous, no name specified at %1"
msgstr "BLOCK DATA-navn ved %0 er overflødigt, intet navn angivet ved %1"

#: f/bad.def:515
#, no-c-format
msgid "Program name at %0 superfluous, no PROGRAM statement specified at %1"
msgstr "Programnavn ved %0 er overflødigt, ingen PROGRAM-sætning angivet ved %1"

#: f/bad.def:518
#, no-c-format
msgid "Program unit name at %0 not the same as name at %1"
msgstr "Programenhedsnavn ved %0 er ikke det samme som navn ved %1"

#: f/bad.def:521
#, no-c-format
msgid "Type name at %0 not the same as name at %1"
msgstr "Typenavn ved %0 er ikke det samme som navn ved %1"

#: f/bad.def:524
#, no-c-format
msgid "End of source file before end of block started at %0"
msgstr "Slutning på kildekodefil før slutning af blok begyndt ved %0"

#: f/bad.def:527
#, no-c-format
msgid "Undefined label, first referenced at %0"
msgstr "Ikke-defineret etiket, første reference er ved %0"

#: f/bad.def:530
#, no-c-format
msgid "SAVE statement or attribute at %1 cannot be specified along with SAVE statement or attribute at %0"
msgstr "SAVE-sætning eller -egenskab ved %1 kan ikke angives sammen med SAVE-sætning eller -egenskab ved %0"

#: f/bad.def:533
#, no-c-format
msgid "PUBLIC or PRIVATE statement at %1 cannot be specified along with PUBLIC or PRIVATE statement at %0"
msgstr "PUBLIC- eller PRIVATE-sætning ved %1 kan ikke angives sammen med PUBLIC- eller PRIVATE-sætning ved %0"

#: f/bad.def:536
#, no-c-format
msgid "RETURN statement at %0 invalid within a main program unit"
msgstr "RETURN-sætning ved %0 ugyldig inden i en hovedprogramenhed"

#: f/bad.def:539
#, no-c-format
msgid "Alternate return specifier at %0 invalid within a main program unit"
msgstr "Alternativ returangivelse ved %0 er ugyldig inden i en hovedprogramenhed"

#: f/bad.def:542
#, no-c-format
msgid "Alternate return specifier at %0 invalid within a function"
msgstr "Alternativ returangivelse ved %0 er ugyldig inden i en funktion"

#: f/bad.def:545
#, no-c-format
msgid "Access specifier or PRIVATE statement at %0 invalid for derived-type definition within other than the specification part of a module"
msgstr "Tilgangsangivelse eller PRIVATE-sætning ved %0 er ugyldig for nedarvet typedefinition som ikke er i specifikationsdelen af et modul"

#: f/bad.def:548
#, no-c-format
msgid "Access specifier at %0 must immediately follow derived-type statement at %1 with no intervening statements"
msgstr "Tilgangsangivelse ved %0 skal umiddelbart følge nedarvet type-sætning ved %1 uden nogen mellemliggende sætninger"

#: f/bad.def:551
#, no-c-format
msgid "No components specified as of %0 for derived-type definition beginning at %1"
msgstr "Ingen komponenter angivet ved %0 for nedarvet typedefinition begyndende ved %1"

#: f/bad.def:554
#, no-c-format
msgid "No components specified as of %0 for structure definition beginning at %1"
msgstr "Ingen komponenter angivet ved %0 for strukturdefinition begyndende ved %1"

#: f/bad.def:557
#, no-c-format
msgid "Missing structure name for outer structure definition at %0"
msgstr "Manglende strukturnavn for ydre strukturdefinition ved %0"

#: f/bad.def:560
#, no-c-format
msgid "Field names at %0 for outer structure definition -- specify them in a subsequent RECORD statement instead"
msgstr "Feltnavne ved %0 for ydre strukturdefinition - angiv dem i en efterfølgende RECORD-sætning i stedet"

#: f/bad.def:563
#, no-c-format
msgid "Missing field name(s) for structure definition at %0 within structure definition at %1"
msgstr "Manglende feltnavne for strukturdefinition ved %0 inden i strukturdefinition ved %1"

#: f/bad.def:566
#, no-c-format
msgid "No components specified as of %0 for map beginning at %1"
msgstr "Ingen komponenter angivet ved %0 for map begyndende ved %1"

#: f/bad.def:569
#, no-c-format
msgid "Zero or one maps specified as of %0 for union beginning at %1 -- at least two are required"
msgstr "Nul eller en map angivet ved %0 for union begyndende ved %1 - mindst to er påkrævet"

#: f/bad.def:572
#, no-c-format
msgid "Missing %A specifier in statement at %0"
msgstr "Manglende %A-angivelse i sætning ved %0"

#: f/bad.def:575
#, no-c-format
msgid "Items in I/O list starting at %0 invalid for namelist-directed I/O"
msgstr "Elementer i I/O-liste begyndende ved %0 er ugyldigt for navnlistedirigeret I/O"

#: f/bad.def:578
#, no-c-format
msgid "Conflicting I/O control specifications at %0 and %1"
msgstr "Modstridende I/O-kontrolangivelser ved %0 og %1"

#: f/bad.def:581
#, no-c-format
msgid "No UNIT= specifier in I/O control list at %0"
msgstr "Inge UNIT=-angivelse i I/O-kontrolliste ved %0"

#: f/bad.def:584
#, no-c-format
msgid "Specification at %0 requires ADVANCE=`NO' specification in same I/O control list"
msgstr "Specifikation ved %0 kræver ADVANCE='NO'-specifikation i samme I/O-kontrolliste"

#: f/bad.def:587
#, no-c-format
msgid "Specification at %0 requires explicit FMT= specification in same I/O control list"
msgstr "Specifikation ved %0 kræver eksplicit FMT=-specifikation i samme I/O-kontrolliste"

#: f/bad.def:595
#, no-c-format
msgid "Second occurrence of CASE DEFAULT at %0 within SELECT CASE at %1"
msgstr "Anden forekomst af CASE DEFAULT ved %0 inden i SELECT CASE ved %1"

#: f/bad.def:598
#, no-c-format
msgid "Duplicate or overlapping case values/ranges at %0 and %1"
msgstr "CASE-værdi optræder mere end én gang eller intervaller overlapper ved %0 og %1"

#: f/bad.def:601
#, no-c-format
msgid "Type and/or kind-type parameter disagreement between CASE value or value within range at %0 and SELECT CASE at %1"
msgstr "Type og/eller form for type-parameter konflikt mellem CASE-værdi eller værdi i interval ved %0 og SELECT CASE ved %1"

#: f/bad.def:604
#, no-c-format
msgid "Range specification at %0 invalid for CASE statement within logical-type SELECT CASE statement"
msgstr "Intervalangivelse ved %0 er ugyldig for CASE-sætning inden i SELECT CASE-sætning med logisk type"

#: f/bad.def:617
#, no-c-format
msgid "Fortran 90 feature at %0 unsupported"
msgstr "Fortran 90-facilitet ved %0 er ikke understøttet"

#: f/bad.def:630
#, no-c-format
msgid "Invalid declaration of or reference to symbol `%A' at %0 [initially seen at %1]"
msgstr "Ugyldig erklæring af reference til symbolet '%A' ved %0 (først set ved %1)"

#: f/bad.def:638
#, no-c-format
msgid "Null element at %0 for array reference at %1"
msgstr "Nulelement ved %0 for tabelreference ved %1"

#: f/bad.def:641
#, no-c-format
msgid "Too few elements (%A missing) as of %0 for array reference at %1"
msgstr "For få elementer (%A mangler) ved %0 for tabelreference ved %1"

#: f/bad.def:644
#, no-c-format
msgid "Too many elements as of %0 for array reference at %1"
msgstr "For mange elementer ved %0 for tabelreference ved %1"

#: f/bad.def:647
#, no-c-format
msgid "Missing colon as of %0 in substring reference for %1"
msgstr "Manglende kolon ved %0 i understrengsreference for %1"

#: f/bad.def:650
#, no-c-format
msgid "Invalid use at %0 of substring operator on %1"
msgstr "Ugyldig brug ved %0 af understrengsoperator på %1"

#: f/bad.def:653
#, no-c-format
msgid "Substring begin/end point at %0 out of defined range"
msgstr "Understrengs begyndelses-/slutpunkt ved %0 er uden for det definerede interval"

#: f/bad.def:656
#, no-c-format
msgid "Array element value at %0 out of defined range"
msgstr "Tabelelementværdi ved %0 er uden for det definerede interval"

#: f/bad.def:659
#, no-c-format
msgid "Expression at %0 has incorrect data type or rank for its context"
msgstr "Udtryk ved %0 har forkert datatype eller rang for dets kontekst"

#: f/bad.def:662
#, no-c-format
msgid "Division by 0 (zero) at %0 (IEEE not yet supported)"
msgstr "Division med nul ved %0 (IEEE understøttes ikke endnu)"

#: f/bad.def:665
#, no-c-format
msgid "%A step count known to be 0 (zero) at %0"
msgstr "%A-skridttæller vides at være nul ved %0"

#: f/bad.def:668
#, no-c-format
msgid "%A end value plus step count known to overflow at %0"
msgstr "%A-slutværdi plus skridttæller vides at forårsage overløb ved %0"

#: f/bad.def:671
#, no-c-format
msgid "%A begin, end, and step-count values known to result in implementation-dependent behavior due to overflow(s) in intermediate calculations at %0"
msgstr "%A-begyndelses-, slut- og skridttæller-værdier vides at resultere i implementeringsafhængig opførsel pga. overløb i mellemregninger ved %0"

#: f/bad.def:674
#, no-c-format
msgid "%A begin, end, and step-count values known to result in no iterations at %0"
msgstr "%A-begyndelses-, slut- og skridttæller-værdier vides at resultere i at der ikke foretages nogen iterationer ved %0"

#: f/bad.def:677
#, no-c-format
msgid "Type disagreement between expressions at %0 and %1"
msgstr "Typekonflikt mellem udtryk ved %0 og %1"

#: f/bad.def:690
#, no-c-format
msgid "No specification for implied-DO iterator `%A' at %0"
msgstr "Ingen angivelse af underforstået DO-iterator '%A' ved %0"

#: f/bad.def:693
#, no-c-format
msgid "Gratuitous parentheses surround implied-DO construct at %0"
msgstr "Ekstra paranteser omkring underforstået DO-konstruktion ved %0"

#: f/bad.def:696
#, no-c-format
msgid "Zero-size specification invalid at %0"
msgstr "Nulstørrelses angivelse ugyldig ved %0"

#: f/bad.def:699
#, no-c-format
msgid "Zero-size array at %0"
msgstr "Nulstørrelsestabel ved %0"

#: f/bad.def:702
#, no-c-format
msgid "Target machine does not support complex entity of kind specified at %0"
msgstr "Målarkitekturen understøtter ikke den form for kompleks enhed der er angivet ved %0"

#: f/bad.def:705
#, no-c-format
msgid "Target machine does not support DOUBLE COMPLEX, specified at %0"
msgstr "Målarkitekturen understøtter ikke DOUBLE COMPLEX, som angivet ved %0"

#: f/bad.def:708
#, no-c-format
msgid "Attempt to raise constant zero to a power at %0"
msgstr "Forsøg at opløfte konstant nul til en potens af %0"

#: f/bad.def:806
#, no-c-format
msgid "Reference to generic intrinsic `%A' at %0 could be to form %B or %C"
msgstr "Reference til generisk indbygget '%A' ved %0 kunne være for at danne %B eller %C"

#: f/bad.def:809
#, no-c-format
msgid "Ambiguous use of intrinsic `%A' at %0 [info -f g77 M CMPAMBIG]"
msgstr "Tvetydig brug af indbygget '%A' ved %0 [info -f g77 M CMPAMBIG]"

#: f/bad.def:812
#, no-c-format
msgid "Intrinsic `%A' referenced %Bly at %0, %Cly at %1 [info -f g77 M EXPIMP]"
msgstr "Indbygget '%A' refereret til som %B ved %0, som %C ved %1 [info -f g77 M EXPIMP]"

#: f/bad.def:815
#, no-c-format
msgid "Same name `%A' used for %B at %0 and %C at %1 [info -f g77 M INTGLOB]"
msgstr "Samme navn '%A' benyttet for %B ved %0 og %C ved %1 [info -f g77 M INTGLOB]"

#: f/bad.def:818
#, no-c-format
msgid "Explicit type declaration for intrinsic `%A' disagrees with invocation at %0"
msgstr "Eksplicit typeerklæring for indbygget '%A' er i modstrid med kald ved %0"

#: f/bad.def:821
#, no-c-format
msgid "Unable to open INCLUDE file `%A' at %0"
msgstr "Kunne ikke åbne INCLUDE-filen '%A' ved %0"

#: f/bad.def:839
#, no-c-format
msgid "Null argument at %0 for statement function reference at %1"
msgstr "Nulparameter ved %0 for sætningsfunktionsreference ved %1"

#: f/bad.def:842
#, no-c-format
msgid "Null argument at %0 for procedure invocation at %1"
msgstr "Nulparameter ved %0 for procedurekald ved %1"

#: f/bad.def:845
#, no-c-format
msgid "%A too few arguments (starting with dummy argument `%B') as of %0 for statement function reference at %1"
msgstr "%A for få parametre (begyndende ved dummy-parameter '%B') ved %0 for sætningsfunktionsreference ved %1"

#: f/bad.def:848
#, no-c-format
msgid "%A too many arguments as of %0 for statement function reference at %1"
msgstr "%A for mange parametre ved %0 for sætningsfunktionsreference ved %1"

#: f/bad.def:851
#, no-c-format
msgid "Array supplied at %1 for dummy argument `%A' in statement function reference at %0"
msgstr "Tabel angivet ved %1 for dummy-parameter '%A' i sætningsfunktionsreference ved %1"

#: f/bad.def:854
#, no-c-format
msgid "Unsupported FORMAT specifier at %0"
msgstr "Ikke-understøttet FORMAT-angivelse ved %0"

#: f/bad.def:857
#, no-c-format
msgid "Variable-expression FORMAT specifier at %0 -- unsupported"
msgstr "Variabel-udtryks FORMAT-angivelse ved %0 - ikke-understøttet"

#: f/bad.def:880
#, no-c-format
msgid "Unsupported VXT statement at %0"
msgstr "Ikke-understøttet VXT-sætning ved %0"

#: f/bad.def:883
#, no-c-format
msgid "Attempt to specify second initial value for `%A' at %0"
msgstr "Forsøg på at angive anden startværdi for '%A' ved %0"

#: f/bad.def:886
#, no-c-format
msgid "Too few initial values in list of initializers for `%A' at %0"
msgstr "For få startværdier i klargøringsliste for '%A' ved %0"

#: f/bad.def:889
#, no-c-format
msgid "Too many initial values in list of initializers starting at %0"
msgstr "For mange startværdier i klargøringsliste ved %0"

#: f/bad.def:892
#, no-c-format
msgid "Array or substring specification for `%A' out of range in statement at %0"
msgstr "Tabel- eller understrengsangivelse for '%A' er uden for det gyldige interval i sætning ved %0"

#: f/bad.def:895
#, no-c-format
msgid "Array subscript #%B out of range for initialization of `%A' in statement at %0"
msgstr "Tabelindeks nr. %B er uden for det gyldig interval ved klargøring af '%A' i sætning ved %0"

#: f/bad.def:898
#, no-c-format
msgid "Implied do-loop step count of 0 (zero) for iteration variable `%A' in statement at %0"
msgstr "Underforstået do-løkkeskridttæller på nul for iterationsvariablen '%A' i sætning ved %0"

#: f/bad.def:901
#, no-c-format
msgid "Implied do-loop iteration count of 0 (zero) for iteration variable `%A' in statement at %0"
msgstr "Underforstået do-løkkegentagelsestæller på nul for iterationsvariablen '%A' i sætning ved %0"

#: f/bad.def:904
#, no-c-format
msgid "Not an integer constant expression in implied do-loop in statement at %0"
msgstr "Ikke et heltalskonstantudtryk i underforstået do-løkke i sætning ved %0"

#: f/bad.def:907
#, no-c-format
msgid "Attempt to specify second initial value for element of `%A' at %0"
msgstr "Forsøg på at angive anden startvædi for element af '%A' ved %0"

#: f/bad.def:910
#, no-c-format
msgid "Attempt to EQUIVALENCE common areas `%A' and `%B' at %0"
msgstr "Forsøg på at anvende EQUIVALENCE mellem de almene områder '%A' og '%B' ved %0"

#: f/bad.def:913
#, no-c-format
msgid "Can't place `%A' as directed by EQUIVALENCE due to alignment restrictions"
msgstr "Kan ikke placere '%A' som angivet af EQUIVALENCE pga. justeringsrestriktioner"

#: f/bad.def:916
#, no-c-format
msgid "Mismatched EQUIVALENCE requirements for placement of `%A' at both %C and %D bytes offset from `%B'"
msgstr "Forkerte EQUIVALENCE-krav for placering af '%A' ved både %C og %D bytes afstand fra '%B'"

#: f/bad.def:919
#, no-c-format
msgid "Array or substring specification for `%A' out of range in EQUIVALENCE statement"
msgstr "Tabel- eller understrengsspecifikation for '%A' er uden for det gyldige interval i EQUIVALENCE-sætning"

#: f/bad.def:922
#, no-c-format
msgid "Substring of non-CHARACTER entity `%A' in EQUIVALENCE statement"
msgstr "Understreng af ikke-CHARACTER enhed '%A' i EQUIVALENCE-sætning"

#: f/bad.def:925
#, no-c-format
msgid "Array reference to scalar variable `%A' in EQUIVALENCE statement"
msgstr "Tabelreference til skalar variabel '%A' i EQUIVALENCE-sætning"

#: f/bad.def:928
#, no-c-format
msgid "Array subscript #%B out of range for EQUIVALENCE of `%A'"
msgstr "Tabelindeks nr. %B er uden for det gyldige interval for EQUIVALENCE '%A'"

#: f/bad.def:936
#, no-c-format
msgid "Attempt to extend COMMON area beyond its starting point via EQUIVALENCE of `%A'"
msgstr "Forsøg på at udvide COMMON-område over dets begyndelsespunkt vha. EQUIVALENCE '%A'"

#: f/bad.def:939
#, no-c-format
msgid "Too few elements in reference to array `%A' in EQUIVALENCE statement"
msgstr "For få elementer i reference til tabllen '%A' i EQUIVALENCE-sætning"

#: f/bad.def:942
#, no-c-format
msgid "Too many elements in reference to array `%A' in EQUIVALENCE statement"
msgstr "For mange elementer i reference til tabllen '%A' i EQUIVALENCE-sætning"

#: f/bad.def:945
#, no-c-format
msgid "Mixed CHARACTER and non-CHARACTER types via COMMON/EQUIVALENCE -- for example, `%A' and `%B'"
msgstr "Blandede CHARACTER- og ikke-CHARACTER-typer vha. COMMON/EQUIVALENCE - f.eks. '%A' og '%B'"

#: f/bad.def:958
#, no-c-format
msgid "Return value `%A' for FUNCTION at %0 not referenced in subprogram"
msgstr "Returværdi `%A' for FUNCTION ved %0 refereres ikke i underprogram"

#: f/bad.def:976
#, no-c-format
msgid "Common block `%A' is SAVEd, explicitly or implicitly, at %0 but not SAVEd at %1"
msgstr "Almen blok '%A' er SAVEd, eksplicit eller implicit, ved %0, men ikke ved %1"

#: f/bad.def:979
#, no-c-format
msgid "Common block `%A' is %B %D in length at %0 but %C %E at %1"
msgstr "Almen blok '%A' er %B %D i længde ved %0, men %C %E ved %1"

#: f/bad.def:987
#, no-c-format
msgid "Blank common initialized at %0"
msgstr "Tom almen tildelt startværdi ved %0"

#: f/bad.def:990
#, no-c-format
msgid "Intrinsic `%A' is passed as actual argument at %0 but not explicitly declared INTRINSIC"
msgstr "Indbygget '%A' er overbragt som faktisk parameter ved %0, men ikke eksplicit erklæret INTRINSIC"

#: f/bad.def:993
#, no-c-format
msgid "External procedure `%A' is passed as actual argument at %0 but not explicitly declared EXTERNAL"
msgstr "Ekstern procedure '%A' er overbragt som faktisk parameter ved %0, men ikke eksplicit erklæret EXTERNAL"

#: f/bad.def:996
#, no-c-format
msgid "Character `%A' (for example) is upper-case in symbol name at %0"
msgstr "Tegn '%A' (f.eks.) er et stort bogstav i symbolnavn ved %0"

#: f/bad.def:999
#, no-c-format
msgid "Character `%A' (for example) is lower-case in symbol name at %0"
msgstr "Tegn '%A' (f.eks.) er et lille bogstav i symbolnavn ved %0"

#: f/bad.def:1002
#, no-c-format
msgid "Character `%A' not followed at some point by lower-case character in symbol name at %0"
msgstr "Tegn '%A' følges ikke af lille bogstav i symbolnavn ved %0"

#: f/bad.def:1005
#, no-c-format
msgid "Initial character `%A' is lower-case in symbol name at %0"
msgstr "Begyndelsestegn '%A' er et lille bogstav i symbolnavn ved %0"

#: f/bad.def:1013
#, no-c-format
msgid "NAMELIST not adequately supported by run-time library for source files with case preserved"
msgstr "NAMELIST er ikke tilstrækkeligt understøttet af kørselsbiblioteket for kildefiler med store/små bogstaver bevaret"

#: f/bad.def:1016
#, no-c-format
msgid "Nested %% construct (%%VAL, %%REF, or %%DESCR) at %0"
msgstr "Indlejret %%-konstruktion (%%VAL, %%REF eller %%DESCR) ved %0"

#: f/bad.def:1034
#, no-c-format
msgid "Statement at %0 invalid in BLOCK DATA program unit at %1"
msgstr "Sætning ved %0 er ugyldig i BLOCK DATA-programenhed ved %1"

#: f/bad.def:1037
#, no-c-format
msgid "Truncating characters on right side of character constant at %0"
msgstr "Fjerner tegn på den højre side af tegnkonstant ved %0"

#: f/bad.def:1040
#, no-c-format
msgid "Truncating characters on right side of hollerith constant at %0"
msgstr "Fjerner tegn på den højre side af hollerith-konstant ved %0"

#: f/bad.def:1043
#, no-c-format
msgid "Truncating non-zero data on left side of numeric constant at %0"
msgstr "Fjerner data der ikke er nul, på den venstre side af numerisk konstant ved %0"

#: f/bad.def:1046
#, no-c-format
msgid "Truncating non-zero data on left side of typeless constant at %0"
msgstr "Fjerner data der ikke er nul, på den venstre side af typeløs konstant ved %0"

#: f/bad.def:1049
#, no-c-format
msgid "Typeless constant at %0 too large"
msgstr "Typeløs konstant ved %0 er for stor"

#: f/bad.def:1052
#, no-c-format
msgid "First-column ampersand continuation at %0"
msgstr "Førstekolonne og-tegnsfortsættelse ved %0"

#: f/bad.def:1055 f/bad.def:1058
#, no-c-format
msgid "Global name `%A' defined at %0 already defined at %1 [info -f g77 M GLOBALS]"
msgstr "Globalt navn '%A' defineret ved %0 er allerede defineret ved %1 [info -f g77 M GLOBALS]"

#: f/bad.def:1061 f/bad.def:1064
#, no-c-format
msgid "Global name `%A' is %B at %0 but is %C at %1 [info -f g77 M GLOBALS]"
msgstr "Globalt navn '%A' er %B ved %0, men er %C ved %1 [info -f g77 M GLOBALS]"

#: f/bad.def:1067 f/bad.def:1070
#, no-c-format
msgid "Global name `%A' at %0 has different type at %1 [info -f g77 M GLOBALS]"
msgstr "Globalt navn '%A' ved %0 har anden type ved %1 [info -f g77 M GLOBALS]"

#: f/bad.def:1073
#, no-c-format
msgid "Too %B arguments passed to `%A' at %0 versus definition at %1 [info -f g77 M GLOBALS]"
msgstr "For %B parameter overbragt til '%A' ved %0 mod definitionen ved %1 [info -f g77 M GLOBALS]"

#: f/bad.def:1076
#, no-c-format
msgid "Too %B arguments for `%A' at %0 versus invocation at %1 [info -f g77 M GLOBALS]"
msgstr "For %B parametre til '%A' ved %0 mod kald ved %1 [info -f g77 M GLOBALS]"

#: f/bad.def:1079 f/bad.def:1082
#, no-c-format
msgid "Argument #%B of `%A' is %C at %0 but is %D at %1 [info -f g77 M GLOBALS]"
msgstr "Parameter nr. %B for '%A' er %C ved %0, men er %D ved %1 [info -f g77 M GLOBALS]"

#: f/bad.def:1085
#, no-c-format
msgid "Array `%A' at %0 is too large to handle"
msgstr "Tabellen '%A' ved %0 er for stor til at håndtere"

#: f/bad.def:1088
#, no-c-format
msgid "Statement function `%A' defined at %0 is not used"
msgstr "Sætningsfunktion '%A' defineret ved %0, men er ikke brugt"

#: f/bad.def:1091
#, no-c-format
msgid "Intrinsic `%A', invoked at %0, known to be non-Y2K-compliant [info -f g77 M Y2KBAD]"
msgstr "Indbygget '%A', kaldt ved %0, vides ikke være år 2000-sikker [info -f g77 M Y2KBAD]"

#: f/bad.def:1094
#, no-c-format
msgid "Internal compiler error -- cannot perform operation"
msgstr "Intern oversætterfejl - kan ikke udføre operation"

#. Kind messages are used in diagnostic location reports of the
#. form "<file>: In function `foo': <error message>".
#: f/info-k.def:32
msgid "In unknown kind"
msgstr "I ukendt ting"

#: f/info-k.def:33
msgid "In entity"
msgstr "I enheden"

#: f/info-k.def:34
msgid "In function"
msgstr "I funktionen"

#: f/info-k.def:35
msgid "In subroutine"
msgstr "I underrutinen"

#: f/info-k.def:36
msgid "In program"
msgstr "I programmet"

#: f/info-k.def:37
msgid "In block-data unit"
msgstr "I blokdataenheden"

#: f/info-k.def:38
msgid "In common block"
msgstr "I den almene blok"

#: f/info-k.def:39
msgid "In construct"
msgstr "I konstruktionen"

#: f/info-k.def:40
msgid "In namelist"
msgstr "I navnelisten"

#: f/info-k.def:41
msgid "In anything"
msgstr "I et eller andet"

#: java/check-init.c:917
#, c-format
msgid "internal error in check-init: tree code not implemented: %s"
msgstr "intern fejl i check-init: trækode ikke implementeret: %s"

#: java/check-init.c:990
#, c-format
msgid "final field '%s' may not have been initialized"
msgstr "slutfeltet '%s' bliver måske ikke klargjort"

#: java/class.c:539 java/class.c:564
msgid "internal error - too many interface type"
msgstr "intern fejl - for mange grænsefladetyper"

#: java/class.c:677
msgid "bad method signature"
msgstr "ugyldig metodesignatur"

#: java/class.c:726
msgid "misplaced ConstantValue attribute (not in any field)"
msgstr "forkert placeret ConstantValue-egenskab (ikke i noget felt)"

#: java/class.c:728
#, c-format
msgid "duplicate ConstantValue attribute for field '%s'"
msgstr "mere end én ConstantValue-egenskab for feltet '%s'"

#: java/class.c:739
#, c-format
msgid "ConstantValue attribute of field '%s' has wrong type"
msgstr "ConstantValue-egenskaben for feltet '%s' har forkert type"

#: java/class.c:1103
#, c-format
msgid "field '%s' not found in class"
msgstr "feltet '%s' blev ikke fundet i klassen"

#: java/class.c:1365
msgid "abstract method in non-abstract class"
msgstr "abstrakt metode i ikke-abstrakt klasse"

#: java/class.c:2067
#, c-format
msgid "non-static method '%s' overrides static method"
msgstr "ikke-statisk metode '%s' overskriver statisk metode"

#: java/decl.c:1537
#, c-format
msgid "In %s: overlapped variable and exception ranges at %d"
msgstr "I %s: overlappende variabel- og undtagelsesintervaller ved %d"

#: java/decl.c:1618
msgid "bad type in parameter debug info"
msgstr "ugyldig type i parameterfejlanalyseringsinfo"

#: java/decl.c:1628
#, c-format
msgid "bad PC range for debug info for local `%s'"
msgstr "ugyldig PC-interval for fejlanalyseringsinfo for lokal '%s'"

#: java/expr.c:530
msgid "stack underflow - dup* operation"
msgstr "stakunderløb - dup*-operation"

#: java/expr.c:1536
#, c-format
msgid "reference `%s' is ambiguous: appears in interface `%s' and interface `%s'"
msgstr "reference '%s' er tvetydig: den optræder i grænsefladen '%s' og grænsefladen '%s'"

#: java/expr.c:1565
#, c-format
msgid "field `%s' not found"
msgstr "feltet '%s' ikke fundet"

#: java/expr.c:1717
msgid "ret instruction not implemented"
msgstr "ret-instruktion ikke implementeret"

#: java/expr.c:1852
#, c-format
msgid "method '%s' not found in class"
msgstr "metoden '%s' ikke fundet i klassen"

#: java/expr.c:2055
#, c-format
msgid "failed to find class '%s'"
msgstr "kunne ikke finde klassen '%s'"

#: java/expr.c:2065
#, c-format
msgid "class '%s' has no method named '%s' matching signature '%s'"
msgstr "klassen '%s' har ingen metode ved navn '%s' der passer med signaturen '%s'"

#: java/expr.c:2075
msgid "invokestatic on non static method"
msgstr "invokestatic på en ikke-statisk metode"

#: java/expr.c:2080
msgid "invokestatic on abstract method"
msgstr "invokestatic på en abstrakt metode"

#: java/expr.c:2088
msgid "invoke[non-static] on static method"
msgstr "invoke[non-static] på en statisk metode"

#: java/expr.c:2373
#, c-format
msgid "missing field '%s' in '%s'"
msgstr "manglende felt '%s' i '%s'"

#: java/expr.c:2379
#, c-format
msgid "mismatching signature for field '%s' in '%s'"
msgstr "signatur passer ikke med feltet '%s' i '%s'"

#: java/expr.c:2402
#, c-format
msgid "assignment to final field `%s' not in field's class"
msgstr "tildeling til endeligt felt '%s' er ikke i feltets klasse"

#: java/expr.c:2407
#, c-format
msgid "assignment to final static field `%s' not in class initializer"
msgstr "tildeling til endeligt statisk felt '%s' er ikke i klassens klargøring"

#: java/expr.c:2414
#, c-format
msgid "assignment to final field `%s' not in constructor"
msgstr "tildeling til endeligt felt '%s' er ikke i konstruktionsfunktion"

#: java/expr.c:2661
#, c-format
msgid "can't expand %s"
msgstr "kan ikke udfolde %s"

#: java/expr.c:2838
msgid "invalid PC in line number table"
msgstr "ugyldig PC i linjetalstabel"

#. We've just reached the end of a region of dead code.
#: java/expr.c:2883
#, c-format
msgid "unreachable bytecode from %d to before %d"
msgstr "kan ikke nå bytekode fra %d til før %d"

#. We've just reached the end of a region of dead code.
#: java/expr.c:2920
#, c-format
msgid "unreachable bytecode from %d to the end of the method"
msgstr "kan ikke nå bytekode fra %d til slutningen af metoden"

#. duplicate code from LOAD macro
#: java/expr.c:3238
msgid "unrecogized wide sub-instruction"
msgstr "ukendt bred underinstruktion"

#: java/jcf-io.c:537
#, c-format
msgid "source file for class `%s' is newer than its matching class file. Source file `%s' used instead"
msgstr "kildekodefilen for klassen '%s' er nyere end dens tilsvarende klassefil; kildekodefilen '%s' benyttet i stedet"

#: java/jcf-parse.c:338
msgid "bad string constant"
msgstr "ugyldig strengkonstant"

#: java/jcf-parse.c:356
#, c-format
msgid "bad value constant type %d, index %d"
msgstr "ugyldig værdikonstanttype %d, indeks %d"

#: java/jcf-parse.c:528
#, c-format
msgid "can't reopen %s"
msgstr "kan ikke genåbne %s"

#: java/jcf-parse.c:533
#, c-format
msgid "can't close %s"
msgstr "kan ikke lukke %s"

#: java/jcf-parse.c:615
#, c-format
msgid "cannot find file for class %s"
msgstr "kan ikke finde filen for klassen %s"

#: java/jcf-parse.c:627
msgid "not a valid Java .class file"
msgstr "ikke en gyldig Java .class-fil"

#: java/jcf-parse.c:630
msgid "error while parsing constant pool"
msgstr "fejl ved tolkning af konstant område"

#: java/jcf-parse.c:633
#, c-format
msgid "error in constant pool entry #%d\n"
msgstr "fejl i konstantområdelement nr. %d\n"

#. FIXME - where was first time
#: java/jcf-parse.c:645
#, c-format
msgid "reading class %s for the second time from %s"
msgstr "læser klassen %s for anden gang fra %s"

#: java/jcf-parse.c:663
msgid "error while parsing fields"
msgstr "fejl ved tolkning af felter"

#: java/jcf-parse.c:666
msgid "error while parsing methods"
msgstr "fejl ved tolkning af metoder"

#: java/jcf-parse.c:669
msgid "error while parsing final attributes"
msgstr "fejl ved tolkning af endelige egenskaber"

#: java/jcf-parse.c:683
#, c-format
msgid "the `java.lang.Object' that was found in `%s' didn't have the special zero-length `gnu.gcj.gcj-compiled' attribute. This generally means that your classpath is incorrectly set. Use `info gcj \"Input Options\"' to see the info page describing how to set the classpath"
msgstr "det 'java.lang.Object' som blev fundet i '%s' havde ikke den specielle nullængdes egenskab 'gnu.gcj.gcj-compiled'. Dette betyder som regel at din klassesti er angivet forkert. Prøv 'info gcj \"Input Options\"' for at se en infoside der beskriver hvordan man angiver klassestien"

#: java/jcf-parse.c:773
msgid "missing Code attribute"
msgstr "manglende Code-egenskab"

#: java/jcf-parse.c:1010
msgid "source file seen twice on command line and will be compiled only once"
msgstr "kildekodefil angivet to gange i kommandolinjen og vil kun blive oversat én gang"

#: java/jcf-parse.c:1026
msgid "no input file specified"
msgstr "ingen inddatafiler angivet"

#: java/jcf-parse.c:1055
#, c-format
msgid "can't close input file %s"
msgstr "kan ikke lukke inddatafilen %s"

#: java/jcf-parse.c:1092
#, c-format
msgid "bad zip/jar file %s"
msgstr "ødelagt zip/jar-fil %s"

#: java/jcf-write.c:2641
#, c-format
msgid "internal error in generate_bytecode_insn - tree code not implemented: %s"
msgstr "intern fejl i generate_bytecode_insn - trækode er ikke implementeret: %s"

#: java/jcf-write.c:2979
msgid "field initializer type mismatch"
msgstr "typen af startværdien for feltet passer ikke"

#: java/jcf-write.c:3387
#, c-format
msgid "can't create directory %s"
msgstr "kan ikke oprette kataloget %s"

#: java/jcf-write.c:3441
#, c-format
msgid "can't create %s"
msgstr "kan ikke oprette %s"

#: java/jv-scan.c:187
msgid "only one of `--print-main', `--list-class', and `--complexity' allowed"
msgstr "kun én af '--print-main', '--list-class' og '--complexity' tilladt"

#: java/jv-scan.c:190
#, c-format
msgid "can't open output file `%s'"
msgstr "kan ikke åbne uddatafilen '%s'"

#: java/jv-scan.c:224
#, c-format
msgid "file not found `%s'"
msgstr "filen '%s' blev ikke fundet"

#: java/jvspec.c:426
msgid "can't specify `-D' without `--main'\n"
msgstr "kan ikke angive '-D' uden '--main'\n"

#: java/jvspec.c:429
#, c-format
msgid "`%s' is not a valid class name"
msgstr "'%s' er et ugyldigt klassenavn"

#: java/jvspec.c:435
#, fuzzy
msgid "--resource requires -o"
msgstr "-R påkræver -o"

#: java/jvspec.c:442
msgid "warning: already-compiled .class files ignored with -C"
msgstr "advarsel: allerede oversatte .class-filer ignoreret med -C"

#: java/jvspec.c:449
msgid "cannot specify both -C and -o"
msgstr "-C og -o er indbyrdes uforenelige"

#: java/jvspec.c:461
msgid "cannot create temporary file"
msgstr "kan ikke oprette midlertidig fil"

#: java/jvspec.c:489
msgid "using both @FILE with multiple files not implemented"
msgstr "brug af @FILE med flere filer er ikke implementeret"

#: java/jvspec.c:538
msgid "cannot specify `main' class when not linking"
msgstr "kan ikke angive 'main'-klassen når der ikke sammenkædes"

#: java/lang.c:543
msgid "can't do dependency tracking with input from stdin"
msgstr "kan ikke udføre afhængighedsfølgning med inddata fra standard-ind"

#: java/lang.c:559
msgid "couldn't determine target name for dependency tracking"
msgstr "kunne ikke bestemme målnavn for afhængighedsfølgning"

#: java/lex.c:303
#, c-format
msgid ""
"unknown encoding: `%s'\n"
"This might mean that your locale's encoding is not supported\n"
"by your system's iconv(3) implementation. If you aren't trying\n"
"to use a particular encoding for your input file, try the\n"
"`--encoding=UTF-8' option"
msgstr ""
"ukendt kodning: '%s'\n"
"Dette betyder muligvis at kodningen fra dine regionaldata ikke\n"
"understøttes af dit systems iconv(3)-implementering. Hvis du \n"
"ikke ønske at bruge en bestemt kodning for dine inddatafiler, \n"
"så prøv tilvalget '--encoding=UTF-8'"

#: java/mangle.c:85
#, c-format
msgid "can't mangle %s"
msgstr "kan ikke sammensætte %s"

#: java/mangle_name.c:144 java/mangle_name.c:216
msgid "internal error - invalid Utf8 name"
msgstr "intern fejl - ugyldigt UTF-8-navn"

#: ../../gcc-cvs/gcc/java/parse-scan.y:881 ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:962
#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1303 ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1364
#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1574 ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1796
#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1805 ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1816
#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1827 ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1839
#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1854 ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1871
#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1873 ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1945
#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:2116 ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:2178
#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:2330 ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:2342
#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:2349 ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:2356
#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:2367 ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:2369
#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:2407 ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:2409
#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:2411 ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:2432
#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:2434 ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:2436
#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:2452 ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:2454
#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:2475 ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:2477
#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:2479 ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:2507
#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:2509 ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:2511
#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:2513 ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:2531
#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:2533 ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:2544
#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:2555 ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:2566
#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:2577 ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:2588
#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:2601 ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:2605
#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:2607 ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:2620
msgid "Missing term"
msgstr "Manglende term"

#: ../../gcc-cvs/gcc/java/parse-scan.y:883 ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:734
#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:772 ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:797
#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:983 ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1338
#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1550 ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1552
#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1781 ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1807
#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1818 ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1829
#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1841 ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1856
msgid "';' expected"
msgstr "';' forventet"

#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:732 ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:770
msgid "Missing name"
msgstr "Manglende navn"

#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:795
msgid "'*' expected"
msgstr "'*' forventet"

#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:809
msgid "Class or interface declaration expected"
msgstr "Klasse- eller grænsefladeerklæring forventet"

#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:846 ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:848
msgid "Missing class name"
msgstr "Manglende klassenavn"

#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:851 ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:855
#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:863 ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1023
#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1284 ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1286
#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1616 ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1867
#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1899 ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1952
msgid "'{' expected"
msgstr "'{' forventet"

#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:865
msgid "Missing super class name"
msgstr "Manglende superklassenavn"

#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:875 ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:891
msgid "Missing interface name"
msgstr "Manglende grænsefladenavn"

#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:977
msgid "Missing variable initializer"
msgstr "Manglende variabelstartværdi"

#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:994
msgid "Invalid declaration"
msgstr "Ugyldig erklæring"

#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:997 ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1082
#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:2153 ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:2175
#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:2179 ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:2214
#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:2291 ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:2301
msgid "']' expected"
msgstr "']' forventet"

#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1001
msgid "Unbalanced ']'"
msgstr "Uafbalanceret ']'"

#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1037
msgid "Invalid method declaration, method name required"
msgstr "Ugyldig metodeerklæring, metodenavn påkrævet"

#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1042 ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1047
#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1052 ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:2036
msgid "Identifier expected"
msgstr "Kaldenavn forventet"

#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1057
msgid "Invalid method declaration, return type required"
msgstr "Ugyldig metodeerklæring, returtype påkrævet"

#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1080 ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1530
#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1537 ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1546
#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1548 ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1576
#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1684 ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1981
#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:2034
msgid "')' expected"
msgstr "')' forventet"

#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1096
msgid "Missing formal parameter term"
msgstr "Manglende formel parameterterm"

#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1111 ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1116
msgid "Missing identifier"
msgstr "Manglende kaldenavn"

#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1136 ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1145
msgid "Missing class type term"
msgstr "Manglende klassetypeterm"

#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1301
msgid "Invalid interface type"
msgstr "Ugyldig grænsefladetype"

#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1494 ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1663
#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1665
msgid "':' expected"
msgstr "':' forventet"

#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1516 ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1521
#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1526
msgid "Invalid expression statement"
msgstr "Ugyldig udtrykssætning"

#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1544 ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1572
#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1612 ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1680
#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1748 ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1869
#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1938 ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:2028
#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:2030 ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:2038
#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:2274 ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:2276
msgid "'(' expected"
msgstr "'(' forventet"

#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1614
msgid "Missing term or ')'"
msgstr "Manglende term eller ')'"

#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1661
msgid "Missing or invalid constant expression"
msgstr "Manglende eller ugyldigt konstant udtryk"

#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1682
msgid "Missing term and ')' expected"
msgstr "Manglende term eller ')' forventet"

#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1721
msgid "Invalid control expression"
msgstr "Ugyldigt kontroludtryk"

#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1723 ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1725
msgid "Invalid update expression"
msgstr "Ugyldigt opdateringsudtryk"

#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1750
msgid "Invalid init statement"
msgstr "Ugyldig klargøringssætning"

#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1941
msgid "Missing term or ')' expected"
msgstr "Manglende term eller ')' forventet"

#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1983
msgid "'class' or 'this' expected"
msgstr "'class' eller 'this' forventet"

#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1985 ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:1987
msgid "'class' expected"
msgstr "'class' forventet"

#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:2032
msgid "')' or term expected"
msgstr "')' eller term forventet"

#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:2151
msgid "'[' expected"
msgstr "'[' forventet"

#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:2229
msgid "Field expected"
msgstr "Felt forventet"

#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:2286 ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:2296
msgid "Missing term and ']' expected"
msgstr "Manglende term og ']' forventet"

#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:2400
msgid "']' expected, invalid type expression"
msgstr "']' forventet, ugyldigt typeudtryk"

#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:2403
msgid "Invalid type expression"
msgstr "Ugyldigt typeudtryk"

#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:2515
msgid "Invalid reference type"
msgstr "Ugyldig referencetype"

#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:2993
msgid "Constructor invocation must be first thing in a constructor"
msgstr "Konstruktionsfunktionskald skal være det første i en konstruktionsfunktion"

#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:2995
msgid "Only constructors can invoke constructors"
msgstr "Kun konstruktionsfunktioner kan kalde konstruktionsfunktioner"

#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:3004
#, c-format
msgid ": `%s' JDK1.1(TM) feature"
msgstr ": '%s' JDK1.1(TM)-facilitet"

#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:3064 ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:3066
#, c-format
msgid ""
"%s.\n"
"%s"
msgstr ""
"%s.\n"
"%s"

#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:6867
#, c-format
msgid "malformed .zip archive in CLASSPATH: %s"
msgstr "ugyldigt udformet .zip-arkiv i CLASSPATH: %s"

#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:6938
#, c-format
msgid "Can't find default package `%s'. Check the CLASSPATH environment variable and the access to the archives"
msgstr "Kan ikke finde standardpakken '%s'. Kontrollér CLASSPATH-miljøvariablen og tilgangen til arkiverne"

#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:12266
#, c-format
msgid "missing static field `%s'"
msgstr "manglende statisk felt '%s'"

#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:12271
#, c-format
msgid "not a static field `%s'"
msgstr "ikke et statisk felt '%s'"

#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:12314
#, c-format
msgid "No case for %s"
msgstr "Ingen case for %s"

#: ../../gcc-3cvs/gcc/java/parse.y:13240
#, c-format
msgid "unregistered operator %s"
msgstr "ikke-registreret operator %s"

#: java/typeck.c:553
msgid "junk at end of signature string"
msgstr "ragelse i slutningen signaturstreng"

#: java/verify.c:479
msgid "bad pc in exception_table"
msgstr "ugyldig pc i exception_table"

#: java/verify.c:485
msgid "exception handler inside code that is being protected"
msgstr ""

#: java/verify.c:1395
#, c-format
msgid "unknown opcode %d@pc=%d during verification"
msgstr "ukendt kode %d@pc=%d under verifikation"

#: java/verify.c:1465 java/verify.c:1478 java/verify.c:1482
#, c-format
msgid "verification error at PC=%d"
msgstr "verifikationsfejl ved PC=%d"

#: java/lang-options.h:32
msgid "Disable automatic array bounds checking"
msgstr "Deaktivér automatisk tabelgrænsekontrollering"

#: java/lang-options.h:34
msgid "Disable assignability checks for stores into object arrays"
msgstr "Deaktivér tildelingstjek for lagringer i objekttabeller"

#: java/lang-options.h:36
msgid "Assume native functions are implemented using JNI"
msgstr "Antag at indfødte funktioner er implementeret vha. JNI"

#: java/lang-options.h:38
msgid "Replace system path"
msgstr "Erstat systemsti"

#: java/lang-options.h:40
msgid "Set class path"
msgstr "Angiv klassesti"

#: java/lang-options.h:42
msgid "Set class path (deprecated: use --classpath instead)"
msgstr "Angiv klassesti (forældet: benyt --classpath i stedet)"

#: java/lang-options.h:44
msgid "Choose class whose main method should be used"
msgstr "Vælg klasse hvis main-metode skal bruges"

#: java/lang-options.h:46
msgid "Choose input encoding (default comes from locale)"
msgstr "Vælg inddatakodning (standardværdi kommer fra regionalindstillinger)"

#: java/lang-options.h:48
msgid "Add directory to class path"
msgstr "Tilføj katalog til klassesti"

#: java/lang-options.h:50
msgid "Directory where class files should be written"
msgstr "Katalog som klassefiler skrives i"

#: java/lang-options.h:52
msgid "Warn if modifiers are specified when not necessary"
msgstr "Advar hvis modifikationer angives når det ikke er nødvendigt"

#: java/lang-options.h:54
msgid "Warn if deprecated empty statements are found"
msgstr "Advar hvis forældede tomme sætninger bliver fundet"

#: java/lang-options.h:56
msgid "Warn if .class files are out of date"
msgstr "Advar hvis .class-filer er forældede"

#: java/lang-options.h:58
msgid "Always check for non gcj generated classes archives"
msgstr "Kontrollér altid for ikke-GCJ-genererede klassearkiver"

#: java/lang-options.h:60
msgid "Never optimize static class initialization code"
msgstr "Optimér aldrig statiske klassers klargøringskode"

#: java/lang-options.h:62
msgid "Use offset tables for virtual method calls"
msgstr "Benyt afsætstabeller til virtuelle metodekald"

#: objc/objc-act.c:651
#, c-format
msgid "object does not conform to the `%s' protocol"
msgstr "objekt overholder ikke protokollen '%s'"

#: objc/objc-act.c:737 objc/objc-act.c:810
#, c-format
msgid "class `%s' does not implement the `%s' protocol"
msgstr "klassen '%s' implementerer ikke protokollen '%s'"

#: objc/objc-act.c:914
#, c-format
msgid "`%s' cannot be statically allocated"
msgstr "'%s' kan ikke allokeres statisk"

#: objc/objc-act.c:963
#, c-format
msgid "unexpected type for `id' (%s)"
msgstr "uventet type for 'id' (%s)"

#: objc/objc-act.c:968
msgid "undefined type `id', please import <objc/objc.h>"
msgstr "typen 'id' er ikke defineret, importér venligst <objc/objc.h>"

#: objc/objc-act.c:1019
#, c-format
msgid "protocol `%s' has circular dependency"
msgstr "protokollen '%s' har cirkulær afhængighed"

#: objc/objc-act.c:1041 objc/objc-act.c:5301
#, c-format
msgid "cannot find protocol declaration for `%s'"
msgstr "kan ikke finde protokolerklæringen af '%s'"

#: objc/objc-act.c:1289 objc/objc-act.c:5877 objc/objc-act.c:6195
#: objc/objc-act.c:6244 objc/objc-act.c:6280 objc-parse.y:1800
#, c-format
msgid "cannot find interface declaration for `%s'"
msgstr "kan ikke finde grænsefladeerklæringen af '%s'"

#: objc/objc-act.c:1328
#, c-format
msgid "cannot find reference tag for class `%s'"
msgstr "kan ikke finde referencemærket for klassen '%s'"

#: objc/objc-act.c:2050
#, fuzzy, c-format
msgid "creating selector for non existant method %s"
msgstr "potentiel vælgerkonflikt for metoden '%s'"

#: objc/objc-act.c:2364
#, c-format
msgid "cannot find class `%s'"
msgstr "kan ikke finde klassen '%s'"

#: objc/objc-act.c:2366
#, c-format
msgid "class `%s' already exists"
msgstr "klassen '%s' eksisterer allerede"

#. fatal did not work with 2 args...should fix
#: objc/objc-act.c:2473
#, c-format
msgid "cannot find interface declaration for `%s', superclass of `%s'"
msgstr "kan ikke grænsefladeerklæringen af '%s', superklasse til '%s'"

#: objc/objc-act.c:2480
#, c-format
msgid "circular inheritance in interface declaration for `%s'"
msgstr "cirkulær nedarvning i interface-erklæringen af '%s'"

#: objc/objc-act.c:3566 objc/objc-act.c:3583
msgid "inconsistent instance variable specification"
msgstr "inkonsistent instansvariabelangivelse"

#: objc/objc-act.c:4580
msgid "can not use an object as parameter to a method\n"
msgstr ""

#: objc/objc-act.c:4780
#, c-format
msgid "multiple declarations for method `%s'"
msgstr "mere end én erklæring af metoden '%s'"

#: objc/objc-act.c:4946
#, c-format
msgid "invalid receiver type `%s'"
msgstr "ugyldig modtagertype '%s'"

#: objc/objc-act.c:4977 objc/objc-act.c:5003 objc/objc-act.c:5051
#, c-format
msgid "`%s' does not respond to `%s'"
msgstr "'%s' svarer ikke på '%s'"

#: objc/objc-act.c:4983 objc/objc-act.c:7318
#, c-format
msgid "no super class declared in interface for `%s'"
msgstr "ingen superklasse erklæret i grænsefladen for '%s'"

#: objc/objc-act.c:5081
msgid "cannot find class (factory) method"
msgstr "kan ikke finde klasse(fabriks)metode"

#: objc/objc-act.c:5082 objc/objc-act.c:5126
#, c-format
msgid "return type for `%s' defaults to id"
msgstr "returtypen for '%s' får standardværdien id"

#: objc/objc-act.c:5099
#, c-format
msgid "method `%s' not implemented by protocol"
msgstr "metoden '%s' er ikke implementeret af protokollen"

#: objc/objc-act.c:5108
msgid "return type defaults to id"
msgstr "returtype får standardværdien id"

#: objc/objc-act.c:5125
msgid "cannot find method"
msgstr "kan ikke finde metode"

#: objc/objc-act.c:5399
#, fuzzy, c-format
msgid "undeclared selector `%s'"
msgstr "omerklæret her som '%#D'"

#. Historically, a class method that produced objects (factory
#. method) would assign `self' to the instance that it
#. allocated. This would effectively turn the class method into
#. an instance method. Following this assignment, the instance
#. variables could be accessed. That practice, while safe,
#. violates the simple rule that a class method should not refer
#. to an instance variable. It's better to catch the cases
#. where this is done unknowingly than to support the above
#. paradigm.
#: objc/objc-act.c:5443
#, c-format
msgid "instance variable `%s' accessed in class method"
msgstr "instansvariablen '%s' tilgået i klassemetode"

#: objc/objc-act.c:5678
#, c-format
msgid "duplicate definition of class method `%s'"
msgstr "mere end én definition af klassemetoden '%s'"

#: objc/objc-act.c:5684
#, c-format
msgid "duplicate declaration of class method `%s'"
msgstr "mere end én erklæring af klassemetoden '%s'"

#: objc/objc-act.c:5720
#, c-format
msgid "duplicate definition of instance method `%s'"
msgstr "mere end én definition af instansmetoden '%s'"

#: objc/objc-act.c:5726
#, c-format
msgid "duplicate declaration of instance method `%s'"
msgstr "mere end én erklæring af instansmetoden '%s'"

#: objc/objc-act.c:5766
#, c-format
msgid "duplicate interface declaration for category `%s(%s)'"
msgstr "mere end én grænsefladeerklæring af kategorien '%s(%s)'"

#: objc/objc-act.c:5852
#, c-format
msgid "instance variable `%s' is declared private"
msgstr "instansvariablen '%s' er erklæret privat"

#: objc/objc-act.c:5899
#, c-format
msgid "instance variable `%s' is declared %s"
msgstr "instansvariablen '%s' er erklæret '%s'"

#: objc/objc-act.c:5909
msgid "static access to object of type `id'"
msgstr "statisk tilgang til objekt af typen 'id'"

#: objc/objc-act.c:5934 objc/objc-act.c:6027
#, c-format
msgid "incomplete implementation of class `%s'"
msgstr "ufuldstændig implementering af klassen '%s'"

#: objc/objc-act.c:5938 objc/objc-act.c:6032
#, c-format
msgid "incomplete implementation of category `%s'"
msgstr "ufuldstændig implementering af kategorien '%s'"

#: objc/objc-act.c:5943 objc/objc-act.c:6037
#, c-format
msgid "method definition for `%c%s' not found"
msgstr "metodedefinitionen for '%c%s' ikke fundet"

#: objc/objc-act.c:6081
#, c-format
msgid "%s `%s' does not fully implement the `%s' protocol"
msgstr "%s '%s' implementerer ikke helt protokollen '%s'"

#: objc/objc-act.c:6139 objc/objc-act.c:8249
msgid "`@end' missing in implementation context"
msgstr "'@end' mangler i implementationskontekst"

#: objc/objc-act.c:6167
#, c-format
msgid "reimplementation of class `%s'"
msgstr "omimplementering af klassen '%s'"

#: objc/objc-act.c:6209
#, c-format
msgid "conflicting super class name `%s'"
msgstr "modstridende superklassenavn '%s'"

#: objc/objc-act.c:6224
#, c-format
msgid "duplicate interface declaration for class `%s'"
msgstr "mere end én grænsefladeerklæring af klassen '%s'"

#: objc/objc-act.c:6506
#, c-format
msgid "duplicate declaration for protocol `%s'"
msgstr "mere end én erklæring af protokollen '%s'"

#: objc/objc-act.c:7363
msgid "[super ...] must appear in a method context"
msgstr "[super ...] skal optræde i en metodekontekst"

#: objc/objc-act.c:8354 objc/objc-act.c:8370
#, c-format
msgid "potential selector conflict for method `%s'"
msgstr "potentiel vælgerkonflikt for metoden '%s'"

#: objc-parse.y:2656
msgid "`@end' must appear in an implementation context"
msgstr "'@end' skal optræde i en implementationskontekst"

#: objc-parse.y:2932
msgid "method definition not in class context"
msgstr "metodedefinitionen optræder ikke i en klassekontekst"

#: objc/lang-options.h:27
msgid "Dump decls to a .decl file"
msgstr "Udskriv erklæringer i en .decl-fil"

#: objc/lang-options.h:29
msgid "Generate code for GNU runtime environment"
msgstr "Generér kode til GNU-kørselmiljø"

#: objc/lang-options.h:32
msgid "Generate code for NeXT runtime environment"
msgstr "Generér kode til NeXT-kørselmiljø"

#: objc/lang-options.h:35
msgid "Warn if a selector has multiple methods"
msgstr "Advar hvis en vælger har flere metoder"

#: objc/lang-options.h:39
msgid "Do not warn if inherited methods are unimplemented"
msgstr "Advar ikk hvis nedarvede metoder ikke implementeres"

#: objc/lang-options.h:41
msgid "Generate C header of platform specific features"
msgstr "Generér C-inkluderingsfil med platformspecifikke faciliteter"

#: objc/lang-options.h:43
msgid "Specify the name of the class for constant strings"
msgstr "Angiv navnet på klassen til konstante strenge"

#. This is the contribution to the `lang_options' array in gcc.c for
#. treelang.
#: treelang/lang-options.h:26
msgid "(debug) trace parsing process"
msgstr ""

#: treelang/lang-options.h:27
msgid "(debug) trace lexical analysis"
msgstr ""

#: config/darwin.h:212
msgid "-current_version only allowed with -dynamiclib"
msgstr ""

#: config/darwin.h:215
msgid "-install_name only allowed with -dynamiclib"
msgstr ""

#: config/darwin.h:220
#, fuzzy
msgid "-bundle not allowed with -dynamiclib"
msgstr "-mlong-double-64 er ikke tilladt med -m64"

#: config/darwin.h:221
#, fuzzy
msgid "-bundle_loader not allowed with -dynamiclib"
msgstr "-mlong-double-64 er ikke tilladt med -m64"

#: config/darwin.h:222
#, fuzzy
msgid "-client_name not allowed with -dynamiclib"
msgstr "-mlong-double-64 er ikke tilladt med -m64"

#: config/darwin.h:225
msgid "-force_cpusubtype_ALL not allowed with -dynamiclib"
msgstr ""

#: config/darwin.h:226
msgid "-force_flat_namespace not allowed with -dynamiclib"
msgstr ""

#: config/darwin.h:228
msgid "-keep_private_externs not allowed with -dynamiclib"
msgstr ""

#: config/darwin.h:229
#, fuzzy
msgid "-private_bundle not allowed with -dynamiclib"
msgstr "-mlong-double-64 er ikke tilladt med -m64"

#: f/lang-specs.h:38 gcc.c:689
msgid "GNU C does not support -C without using -E"
msgstr "GNU C understøtter ikke -C uden -E"

#: f/lang-specs.h:39 gcc.c:690
#, fuzzy
msgid "GNU C does not support -CC without using -E"
msgstr "GNU C understøtter ikke -C uden -E"

#: config/sparc/sol2-bi.h:168 config/sparc/sol2-bi.h:178
#: config/sparc/linux64.h:197 config/sparc/linux64.h:208
#: config/sparc/netbsd-elf.h:163 config/sparc/netbsd-elf.h:182
msgid "may not use both -m32 and -m64"
msgstr "-m32 og -m64 er indbyrdes uforenelige"

#: config/ia64/freebsd.h:23 config/sparc/freebsd.h:33
#: config/i386/freebsd-aout.h:203 config/alpha/freebsd.h:42
msgid "`-p' not supported; use `-pg' and gprof(1)"
msgstr "'-p' understøttes ikke; brug '-pg' og gprof(1)"

#: config/vax/vax.h:50 config/vax/vax.h:51
msgid "profiling not supported with -mg\n"
msgstr "profilgenerering understøttes ikke med -mg\n"

#: config/mips/mips.h:954
msgid "-pipe is not supported"
msgstr "-pipe understøttes ikke"

#: config/mips/mips.h:1147 config/arc/arc.h:63
msgid "may not use both -EB and -EL"
msgstr "kan ikke bruge både -EB og -EL"

#: java/jvspec.c:77 gcc.c:716 ada/lang-specs.h:38
msgid "-pg and -fomit-frame-pointer are incompatible"
msgstr "-pg og -fomit-frame-pointer er indbyrdes uforenelige"

#: config/rs6000/darwin.h:62
msgid " conflicting code gen style switches are used"
msgstr ""

#: config/i386/cygwin.h:115
msgid "mno-cygwin and mno-win32 are not compatible"
msgstr "-mno-cygwin og -mnowin32 er indbyrdes uforenelige"

#: config/i386/cygwin.h:170 config/i386/mingw32.h:84
msgid "shared and mdll are not compatible"
msgstr "shared og mdll er indbyrdes uforenelige"

#: gcc.c:867
msgid "-E required when input is from standard input"
msgstr "-E påkrævet når inddata kommer fra standardind"

#: gcc.c:871
msgid "compilation of header file requested"
msgstr "oversættelse af inkluderingsfil udbedt"

#: java/lang-specs.h:33
msgid "-fjni and -femit-class-files are incompatible"
msgstr "-fjni og -femit-class-files er indbyrdes uforenelige"

#: java/lang-specs.h:34
msgid "-fjni and -femit-class-file are incompatible"
msgstr "-fjni og -femit-class-file er indbyrdes uforenelige"

#: java/lang-specs.h:35 java/lang-specs.h:36
msgid "-femit-class-file should used along with -fsyntax-only"
msgstr "-femit-class-file skal bruges sammen med -fsyntax-only"

#: treelang/lang-specs.h:52
#, fuzzy
msgid "-pg or -p and -fomit-frame-pointer are incompatible"
msgstr "-pg og -fomit-frame-pointer er indbyrdes uforenelige"

#: config/vax/netbsd-elf.h:42
#, fuzzy
msgid "The -shared option is not currently supported for VAX ELF."
msgstr "den indbyggede funktion '%s' understøttes i øjeblikket ikke"

#: config/mcore/mcore.h:60
msgid "choose either big or little endian, not both"
msgstr "vælg enten stor- eller lilleendet, ikke begge"

#: config/mcore/mcore.h:63
msgid "choose either m340 or m210 not both"
msgstr "vælg enten m340 eller m210, ikke begge"

#: config/mcore/mcore.h:64
msgid "the m210 does not have little endian support"
msgstr "m210 har ikke understøttelse for lilleendet"

#: config/arm/arm.h:178
msgid "-mapcs-26 and -mapcs-32 may not be used together"
msgstr "-mapcs-26 og -mapcs-32 kan ikke bruges på samme tid"

#: config/arm/arm.h:180
msgid "-msoft-float and -mhard_float may not be used together"
msgstr "-msoft-float og -mhard_float kan ikke bruges på samme tid"

#: config/arm/arm.h:182
msgid "-mbig-endian and -mlittle-endian may not be used together"
msgstr "-mbig-endian og -mlittle-endian kan ikke bruges på samme tid"

#: config/mips/r3900.h:35
msgid "-mhard-float not supported"
msgstr "-mhard-float understøttes ikke"

#: config/mips/r3900.h:37
msgid "-msingle-float and -msoft-float can not both be specified"
msgstr "-msingle-float og -msoft-float er indbyrdes uforenelige"

#: ada/lang-specs.h:41
msgid "-c or -S required for Ada"
msgstr "-c eller -S kræves til Ada"

#: config/i386/sco5.h:585 config/i386/sco5.h:666
msgid "-static not valid with -mcoff"
msgstr "-static er ikke gyldig sammen med -mcoff"

#: config/i386/sco5.h:586 config/i386/sco5.h:667
msgid "-shared not valid with -mcoff"
msgstr "-shared er ikke gyldig sammen med -mcoff"

#: config/i386/sco5.h:587 config/i386/sco5.h:668
msgid "-symbolic not valid with -mcoff"
msgstr "-symbolic er ikke gyldig sammen med -mcoff"

#: config/i386/sco5.h:636
msgid "-fpic is not valid with -mcoff"
msgstr "-fpic er ikke gyldig sammen med -mcoff"

#: config/i386/sco5.h:637
msgid "-fPIC is not valid with -mcoff"
msgstr "-fPIC er ikke gyldig sammen med -mcoff"

#: config/i386/sco5.h:669
msgid "-fpic not valid with -mcoff"
msgstr "-fpic er ikke gyldig sammen med -mcoff"

#: config/i386/sco5.h:670
msgid "-fPIC not valid with -mcoff"
msgstr "-fPIC er ikke gyldig sammen med -mcoff"

#~ msgid "-traditional is deprecated and may be removed"
#~ msgstr "-traditional er forældet og kan blive fjernet"

#~ msgid "unknown C standard `%s'"
#~ msgstr "ukendt C-standard '%s'"

#~ msgid "type of external `%s' is not global"
#~ msgstr "typen af den eksterne '%s' er ikke global"

#~ msgid "unnamed fields of type other than struct or union are not allowed"
#~ msgstr "unavngivne felter af andre typer end struct eller union er ikke tilladt"

#~ msgid "null format string"
#~ msgstr "formateringsstreng er nul"

#~ msgid "both 'f' and 'l' suffixes on floating constant"
#~ msgstr "både 'f'- og 'l'-endelser i kommatalskonstant"

#~ msgid "decimal point in exponent - impossible!"
#~ msgstr "decimalkomma i eksponent - umuligt!"

#~ msgid "underscore in number"
#~ msgstr "understreg i tal"

#~ msgid "numeric constant with no digits"
#~ msgstr "talkonstant uden cifre"

#~ msgid "numeric constant contains digits beyond the radix"
#~ msgstr "talkonstant indeholder cifre der ligger ud over grundtallet"

#~ msgid "floating constant may not be in radix 16"
#~ msgstr "kommatalskonstant må ikke skrives med grundtal 16"

#~ msgid "more than one 'f' suffix on floating constant"
#~ msgstr "mere end én 'f'-endelse i kommatalskonstant"

#~ msgid "more than one 'l' suffix on floating constant"
#~ msgstr "mere end én 'l'-endelse i kommatalskonstant"

#~ msgid "traditional C rejects the 'l' suffix"
#~ msgstr "traditionel C tillader ikke 'l'-endelsen"

#~ msgid "more than one 'i' or 'j' suffix on floating constant"
#~ msgstr "mere end én 'i'- eller 'j'-endelse i kommatalskonstant"

#~ msgid "ISO C forbids imaginary numeric constants"
#~ msgstr "ISO C forbyder imaginære talkonstanter"

#~ msgid "floating constant out of range"
#~ msgstr "kommatalskonstant er uden for det gyldige interval"

#~ msgid "floating point number exceeds range of 'double'"
#~ msgstr "kommatal overskrider intervallet for 'double'"

#~ msgid "two 'u' suffixes on integer constant"
#~ msgstr "to 'u'-endelser i heltalskonstant"

#~ msgid "traditional C rejects the 'u' suffix"
#~ msgstr "traditionel C tillader ikke 'u'-endelsen"

#~ msgid "three 'l' suffixes on integer constant"
#~ msgstr "tre 'l'-endelser i heltalskonstant"

#~ msgid "'lul' is not a valid integer suffix"
#~ msgstr "'lul' er ikke en gyldig heltalsendelse"

#~ msgid "'Ll' and 'lL' are not valid integer suffixes"
#~ msgstr "'Ll' og 'lL' er ikke gyldige heltalsendelser"

#~ msgid "more than one 'i' or 'j' suffix on integer constant"
#~ msgstr "mere end én 'i'- eller 'j'-endelse i heltalskonstant"

#~ msgid "integer constant is too large for this configuration of the compiler - truncated to %d bits"
#~ msgstr "heltalskonstant er for stor til denne konfiguration af oversætteren - afkortet til %d bit"

#~ msgid "width of integer constant changes with -traditional"
#~ msgstr "bredden af heltalskonstant skifter med -traditional"

#~ msgid "integer constant is unsigned in ISO C, signed with -traditional"
#~ msgstr "heltalskonstant er unsigned i ISO C, signed med -traditional"

#~ msgid "width of integer constant may change on other systems with -traditional"
#~ msgstr "bredden af heltalskonstant kan skifte på andre systemer med -traditional"

#~ msgid "integer constant larger than the maximum value of %s"
#~ msgstr "heltalskonstant er større end den maksimale værdi for %s"

#~ msgid "an unsigned long long int"
#~ msgstr "en unsigned long long int"

#~ msgid "a long long int"
#~ msgstr "en long long int"

#~ msgid "an unsigned long int"
#~ msgstr "en unsigned long int"

#~ msgid "decimal constant is so large that it is unsigned"
#~ msgstr "decimalkonstant er så stor at den er unsigned"

#~ msgid "complex integer constant is too wide for 'complex int'"
#~ msgstr "kompleks heltalskonstant er for bred til 'complex int'"

#~ msgid "integer constant is larger than the maximum value for its type"
#~ msgstr "heltalskonstant er større end den maksimale værdi for dens type"

#~ msgid "missing white space after number '%.*s'"
#~ msgstr "manglende mellemrum efter tallet '%.*s'"

#~ msgid "ISO C does not permit use of `varargs.h'"
#~ msgstr "ISO C tillader ikke brug af 'varargs.h'"

#~ msgid "storage class specifier in array declarator"
#~ msgstr "lagringsklasseanvisning i tabelerklæring"

#~ msgid "sizeof applied to a function type"
#~ msgstr "sizeof benyttet på en funktionstype"

#~ msgid "sizeof applied to a void type"
#~ msgstr "sizeof benyttet på en void-type"

#~ msgid "sizeof applied to an incomplete type"
#~ msgstr "sizeof benyttet på en ufuldstændig type"

#~ msgid "execvp %s"
#~ msgstr "execvp %s"

#~ msgid "floating point numbers are not valid in #if"
#~ msgstr "kommatal er ikke tilladt i #if"

#~ msgid "traditional C rejects the `U' suffix"
#~ msgstr "traditionel C forbyder 'U'-endelsen"

#~ msgid "too many 'l' suffixes in integer constant"
#~ msgstr "for mange 'l'-endelser i heltalskonstant"

#~ msgid "integer constant contains digits beyond the radix"
#~ msgstr "heltalskonstanten indeholder cifre der er større end grundtallet"

#~ msgid "integer constant out of range"
#~ msgstr "heltalskonstanten er uden for det gyldige interval"

#~ msgid "string constants are not valid in #if"
#~ msgstr "strengkonstanter er ikke tilladt i #if"

#~ msgid "missing binary operator"
#~ msgstr "manglende binær operator"

#~ msgid "operator '%s' has no left operand"
#~ msgstr "operatoren '%s' har ikke nogen venstre operand"

#~ msgid "changing search order for system directory \"%s\""
#~ msgstr "skifter søgeorden for systemkataloget \"%s\""

#~ msgid " as it is the same as non-system directory \"%s\""
#~ msgstr " da det er det samme som ikke-system-kataloget \"%s\""

#~ msgid "I/O error on output"
#~ msgstr "I/O-fejl på uddata"

#~ msgid "argument missing after %s"
#~ msgstr "en parameter mangler efter %s"

#~ msgid "number missing after %s"
#~ msgstr "et tal mangler efter %s"

#~ msgid "target missing after %s"
#~ msgstr "et mål mangler efter %s"

#~ msgid "GNU CPP version %s (cpplib)"
#~ msgstr "GNU CPP version %s (cpplib)"

#~ msgid ""
#~ " -pedantic         Issue all warnings demanded by strict ISO C\n"
#~ " -pedantic-errors     Issue -pedantic warnings as errors instead\n"
#~ " -trigraphs        Support ISO C trigraphs\n"
#~ " -lang-c          Assume that the input sources are in C\n"
#~ " -lang-c89         Assume that the input sources are in C89\n"
#~ msgstr ""
#~ " -pedantic         Fremkom med alle advarsler påkrævet for nøje ISO C\n"
#~ " -pedantic-errors     Behandl '-pedantic'-advarsler som fejl\n"
#~ " -traditional       Iagttag opførsel som en K&R-præprocessor\n"
#~ " -trigraphs        Understøt ANSI C-trigrafer\n"
#~ " -lang-c          Antag at inddata er C\n"
#~ " -lang-c89         Antag at inddata er C89\n"

#~ msgid ""
#~ " -lang-c++         Assume that the input sources are in C++\n"
#~ " -lang-objc        Assume that the input sources are in ObjectiveC\n"
#~ " -lang-objc++       Assume that the input sources are in ObjectiveC++\n"
#~ " -lang-asm         Assume that the input sources are in assembler\n"
#~ msgstr ""
#~ " -lang-c++         Antag at inddata er C++\n"
#~ " -lang-cobjc        Antag at inddata er Objective C\n"
#~ " -lang-cobjc++       Antag at inddata er Objective C++\n"
#~ " -lang-asm         Antag at inddata er maskinkode\n"

#~ msgid "possible start of unterminated string literal"
#~ msgstr "muligvis begyndelsen af uafsluttet strengkonstant"

#~ msgid "multi-line string literals are deprecated"
#~ msgstr "flerlinjers strengkonstanter er forældede"

#~ msgid "\"%s\" cannot be used as a macro name"
#~ msgstr "\"%s\" kan ikke bruges som et makronavn"

#~ msgid "directives may not be used inside a macro argument"
#~ msgstr "direktiver må ikke optræde inden i en makroparameter"

#~ msgid "invalid option %s"
#~ msgstr "ugyldigt tilvalg %s"

#~ msgid "%s:%d: warning: "
#~ msgstr "%s:%d: advarsel: "

#~ msgid "%s: warning: "
#~ msgstr "%s: advarsel: "

#~ msgid "sorry, not implemented: "
#~ msgstr "desværre, ikke implementeret: "

#~ msgid "Internal compiler error in %s, at %s:%d"
#~ msgstr "Intern oversætterfejl i %s ved %s:%d."

#~ msgid "argument to `-b' is missing"
#~ msgstr "der mangler en parameter til '-b'"

#~ msgid "argument to `-V' is missing"
#~ msgstr "der mangler en parameter til '-V'"

#~ msgid "invalid version number format"
#~ msgstr "ugyldigt versionsnummerformat"

#~ msgid ".da file contents exhausted too early\n"
#~ msgstr "indholdet af .da-filen er udtømt for tidligt\n"

#~ msgid ".da file contents not exhausted\n"
#~ msgstr "indholdet af .da-filen ikke udtømt\n"

#~ msgid "%6.2f%% of %d source lines executed in function %s\n"
#~ msgstr "%6.2f%% af %d kildekodelinjer udført i funktionen %s\n"

#~ msgid "%6.2f%% of %d branches executed in function %s\n"
#~ msgstr "%6.2f%% af %d forgreninger udført i funktionen %s\n"

#~ msgid "%6.2f%% of %d branches taken at least once in function %s\n"
#~ msgstr "%6.2f%% af %d forgreninger valgt mindst én gang i funktionen %s\n"

#~ msgid "No branches in function %s\n"
#~ msgstr "Ingen forgreninger i funktionen %s\n"

#~ msgid "%6.2f%% of %d calls executed in function %s\n"
#~ msgstr "%6.2f%% af %d kald udført i funktionen %s\n"

#~ msgid "No calls in function %s\n"
#~ msgstr "Ingen kald i funktionen %s\n"

#~ msgid "call %d returns = %s%%\n"
#~ msgstr "kald %d returnerer = %s%%\n"

#~ msgid "branch %d taken = %s%%\n"
#~ msgstr "forgrening %d valgt = %s%%\n"

#~ msgid ".da file contents exhausted too early"
#~ msgstr "indholdet af .da-filen er udtømt for tidligt"

#~ msgid "conversion from NaN to int"
#~ msgstr "konvertering fra NaN til int"

#~ msgid "conversion from NaN to unsigned int"
#~ msgstr "konvertering fra NaN til unsigned int"

#~ msgid "floating point overflow"
#~ msgstr "kommatalsoverløb"

#~ msgid "overflow on truncation to integer"
#~ msgstr "overløb ved afkortelse til heltal"

#~ msgid "overflow on truncation to unsigned integer"
#~ msgstr "overløb ved afkortelse til heltal uden fortegn"

#~ msgid "%s: argument domain error"
#~ msgstr "%s: parameterdomænefejl"

#~ msgid "%s: function singularity"
#~ msgstr "%s: funktionssingularitet"

#~ msgid "%s: overflow range error"
#~ msgstr "%s: overløbsintervalfejl"

#~ msgid "%s: underflow range error"
#~ msgstr "%s: underløbsintervalfejl"

#~ msgid "%s: total loss of precision"
#~ msgstr "%s: samlet tab af præcision"

#~ msgid "%s: partial loss of precision"
#~ msgstr "%s: delvist tab af præcision"

#~ msgid "%s: NaN - producing operation"
#~ msgstr "%s: NaN - producerer operation"

#~ msgid "Pretend that host and target use the same FP format"
#~ msgstr "Lad som om værten og målet bruger samme kommatalsformat"

#~ msgid "Compile pointers as triples: value, base & end"
#~ msgstr "Oversæt henvisningsvariabler som tretupler: værdi, basis og slut"

#~ msgid "Do not promote floats to double if using -traditional"
#~ msgstr "Forfrem ikke float til double hvis -traditional benyttes"

#~ msgid "Attempt to support traditional K&R style C"
#~ msgstr "Forsøg at understøtte traditionel K&R C"

#~ msgid "internal error: %s"
#~ msgstr "intern fejl: %s"

#~ msgid "crossjump disabled: %d > 1000 basic blocks and %d >= 20 edges/basic block"
#~ msgstr "krydsspring deaktiveret: %d > 1000 basisblokke og %d >= 20 kanter/basisblok"

#~ msgid " -a           Enable block profiling \n"
#~ msgstr " -a           Aktivér blokprofilering\n"

#~ msgid " -ax           Enable jump profiling \n"
#~ msgstr " -ax           Aktivér springprofilering\n"

#~ msgid "profiling does not work without a frame pointer"
#~ msgstr "profilering virker ikke uden en rammehenvisning"

#~ msgid "floating point numbers not allowed in #if expressions"
#~ msgstr "kommatal er ikke tilladt i #if-udtryk"

#~ msgid "invalid number in #if expression"
#~ msgstr "ugyldigt tal i #if-udtryk"

#~ msgid "invalid character constant in #if"
#~ msgstr "ugyldig tegnkonstant i #if"

#~ msgid "double quoted strings not allowed in #if expressions"
#~ msgstr "strenge med dobbelte anførselstegn er ikke tilladte i #if-udtryk"

#~ msgid "invalid token in expression"
#~ msgstr "ugyldigt symbol udtryk"

#~ msgid "octal character constant does not fit in a byte"
#~ msgstr "oktal tegnkonstant kan ikke være i en byte"

#~ msgid "hex character constant does not fit in a byte"
#~ msgstr "hexadecimal tegnkonstant kan ikke være i en byte"

#~ msgid "empty #if expression"
#~ msgstr "tomt #if-udtryk"

#~ msgid "Junk after end of expression."
#~ msgstr "ragelse efter slutningen af udtryk"

#~ msgid "macro or #include recursion too deep"
#~ msgstr "makro eller #include-rekursion er for dyb"

#~ msgid "usage: %s [switches] input output"
#~ msgstr "brug: %s [tilvalg] inddata uddata"

#~ msgid "-traditional is not supported in C++"
#~ msgstr "-traditional understøttes ikke i C++"

#~ msgid "-traditional and -ansi are mutually exclusive"
#~ msgstr "-traditional og -ansi er indbyrdes uforenelige"

#~ msgid "filename missing after -i option"
#~ msgstr "et filnavn mangler efter tilvalget -i"

#~ msgid "filename missing after -o option"
#~ msgstr "et filnavn mangler efter tilvalget -o"

#~ msgid "target missing after %s option"
#~ msgstr "et mål mangler efter tilvalget %s"

#~ msgid "filename missing after %s option"
#~ msgstr "et filnavn mangler efter tilvalget %s"

#~ msgid "macro name missing after -%c option"
#~ msgstr "et makronavn mangler efter tilvalget -%c"

#~ msgid "-pedantic and -traditional are mutually exclusive"
#~ msgstr "-pedantic og -traditional er indbyrdes uforenelige"

#~ msgid "-trigraphs and -traditional are mutually exclusive"
#~ msgstr "-trigraphs og -traditional er indbyrdes uforenelige"

#~ msgid "directory name missing after -I option"
#~ msgstr "et katalognavn mangler efter '-I'-tilvalg"

#~ msgid "`/*' within comment"
#~ msgstr "'/*' i en kommentar"

#~ msgid "unterminated #%s conditional"
#~ msgstr "uafsluttet #%s-betingelse"

#~ msgid "not in any file?!"
#~ msgstr "ikke i nogen fil?!"

#~ msgid "`defined' must be followed by ident or (ident)"
#~ msgstr "'defined' skal efterfølges af et kaldenavn eller (kaldenavn)"

#~ msgid "cccp error: invalid special hash type"
#~ msgstr "cccp-fejl: ugyldig speciel hash-type"

#~ msgid "#include expects \"fname\" or <fname>"
#~ msgstr "#include forventer \"filnavn\" eller <filnavn>"

#~ msgid "no include path in which to find %.*s"
#~ msgstr "der er ingen inkluderingssti at finde %.*s i"

#~ msgid "invalid macro name"
#~ msgstr "ugyldigt makronavn"

#~ msgid "invalid macro name `%s'"
#~ msgstr "ugyldigt makronavn '%s'"

#~ msgid "parameter name starts with a digit in #define"
#~ msgstr "parameternavn begynder med et ciffer i #define"

#~ msgid "badly punctuated parameter list in #define"
#~ msgstr "ugyldigt punktueret parameterliste i #define"

#~ msgid "unterminated parameter list in #define"
#~ msgstr "uafsluttet parameterliste i #define"

#~ msgid "\"%.*s\" redefined"
#~ msgstr "\"%.*s\" omdefineret"

#~ msgid "# operator should be followed by a macro argument name"
#~ msgstr "operatoren # skal efterfølges af et makroparameternavn"

#~ msgid "invalid format #line command"
#~ msgstr "ugyldigt formateret #line-kommando"

#~ msgid "undefining `defined'"
#~ msgstr "glemmer definitionen af 'defined'"

#~ msgid "undefining `%s'"
#~ msgstr "glemmer definitionen af '%s'"

#~ msgid "extra text at end of directive"
#~ msgstr "ekstra tekst i slutningen af direktiv"

#~ msgid "#error%.*s"
#~ msgstr "#error%.*s"

#~ msgid "#warning%.*s"
#~ msgstr "#warning%.*s"

#~ msgid "#elif not within a conditional"
#~ msgstr "#elif er ikke inde i betingelsessætning"

#~ msgid "#%s not within a conditional"
#~ msgstr "#%s ikke inde i betingelsessætning"

#~ msgid "#else or #elif after #else"
#~ msgstr "#else eller #elif efter #else"

#~ msgid "#else not within a conditional"
#~ msgstr "#else er ikke inde i betingelsessætning"

#~ msgid "unbalanced #endif"
#~ msgstr "uafbalanceret #endif"

#~ msgid "unterminated string or character constant"
#~ msgstr "uafsluttet streng- eller tegnkonstant"

#~ msgid "arguments given to macro `%s'"
#~ msgstr "parametre givet til makroen '%s'"

#~ msgid "no args to macro `%s'"
#~ msgstr "ingen parametre givet til makroen '%s'"

#~ msgid "only 1 arg to macro `%s'"
#~ msgstr "kun 1 parameter givet til makroen '%s'"

#~ msgid "only %d args to macro `%s'"
#~ msgstr "kun %d parametre givet til makroen '%s'"

#~ msgid "too many (%d) args to macro `%s'"
#~ msgstr "for mange (%d) parametre givet til makroen '%s'"

#~ msgid ""
#~ "internal error in %s, at tradcpp.c:%d\n"
#~ "Please submit a full bug report.\n"
#~ "See %s for instructions."
#~ msgstr ""
#~ "intern fejl i '%s', ved tradcpp:%d\n"
#~ "Send venligst en komplet fejlrapport.\n"
#~ "Se %s for instruktioner."

#~ msgid "optimization turned on"
#~ msgstr "optimeringer slået til"

#~ msgid "optimization turned off"
#~ msgstr "optimeringer slået fra"

#~ msgid "optimization level restored"
#~ msgstr "optimeringsniveau gendannet"

#~ msgid "Use VAX-C alignment"
#~ msgstr "Brug VAX-C-justering"

#~ msgid "invalid %%V value"
#~ msgstr "ugyldig %%V-værdi"

#~ msgid "Generate code assuming DW bit is set"
#~ msgstr "Generér kode der antager at DW-bitten er sat"

#~ msgid "Generate code assuming DW bit is not set"
#~ msgstr "Generér kode der antager at DW-bitten ikke er sat"

#~ msgid "Generate code using byte writes"
#~ msgstr "Generér kode der bruger byte-skrivninger"

#~ msgid "Do not generate byte writes"
#~ msgstr "Generér ikke byte-skrivninger"

#~ msgid "Use small memory model"
#~ msgstr "Brug en lille hukommelsesmodel"

#~ msgid "Use normal memory model"
#~ msgstr "Brug en normal hukommelsesmodel"

#~ msgid "Use large memory model"
#~ msgstr "Brug en stor hukommelsesmodel"

#~ msgid "Generate 29050 code"
#~ msgstr "Generér 29050-kode"

#~ msgid "Generate 29000 code"
#~ msgstr "Generér 29000-kode"

#~ msgid "Use kernel global registers"
#~ msgstr "Bruge kerneglobale registre"

#~ msgid "Use user global registers"
#~ msgstr "Bruge brugerglobale registre"

#~ msgid "Emit stack checking code"
#~ msgstr "Generér stakkontrolleringskode"

#~ msgid "Do not emit stack checking code"
#~ msgstr "Generér ikke stakkontrolleringskode"

#~ msgid "Work around storem hardware bug"
#~ msgstr "Arbejd rundt om storem-hardwarefejl"

#~ msgid "Do not work around storem hardware bug"
#~ msgstr "Arbejd ikke rundt om storem-hardwarefejl"

#~ msgid "Store locals in argument registers"
#~ msgstr "Gem lokale variable i parameterregistre"

#~ msgid "Do not store locals in arg registers"
#~ msgstr "Gem ikke lokale variable i parameterregistre"

#~ msgid "Do symbol renaming for BSD"
#~ msgstr "Foretag symbolomdøbning for BSD"

#~ msgid "Do symbol renaming for X/OPEN"
#~ msgstr "Foretag symbolomdøbning for X/OPEN"

#~ msgid "Don't do symbol renaming"
#~ msgstr "Foretag ikke symbolomdøbning"

#~ msgid "Generate code for the C400"
#~ msgstr "Generér kode til en C400"

#~ msgid "Generate code for the C300"
#~ msgstr "Generér kode til en C300"

#~ msgid "Generate code for c1"
#~ msgstr "Generér kode til en c1"

#~ msgid "Generate code for c2"
#~ msgstr "Generér kode til en c2"

#~ msgid "Generate code for c32"
#~ msgstr "Generér kode til en c32"

#~ msgid "Generate code for c34"
#~ msgstr "Generér kode til en c34"

#~ msgid "Use standard calling sequence, with arg count word"
#~ msgstr "Benyt standardkaldesekvens, med parameterantalsord"

#~ msgid "Place arg count in a nop instruction (faster than push)"
#~ msgstr "Anbring parameterantal i en nop-instruktion (hurtigere end push)"

#~ msgid "Don't push arg count, depend on symbol table"
#~ msgstr "Videresend ikke parameterantal, afhæng af symboltabel"

#~ msgid "Use data cache for volatile mem refs (default)"
#~ msgstr "Benyt datamellemlager for volatile hukommelsesreferencer (standard)"

#~ msgid "Don't use data cache for volatile mem refs"
#~ msgstr "Benyt ikke datamellemlager for volatile hukommelsesreferencer"

#~ msgid "Bypass data cache for volatile mem refs"
#~ msgstr "Forbigå datamellemlager for volatile hukommelsesreferencer"

#~ msgid "Use 64-bit longs"
#~ msgstr "Benyt 64 bit-long"

#~ msgid "Use cc- and libc-compatible 32-bit longs"
#~ msgstr "Benyt cc- og libc-kompatibel 32 bit-long"

#~ msgid "inline float constants not supported on this host"
#~ msgstr "integrerede kommatalskonstanter er ikke understøttede på denne vært"

#~ msgid "Generate code the unix assembler can handle"
#~ msgstr "Generér kode som Unix-maskinkodeoversætteren kan håndtere"

#~ msgid "Generate code an embedded assembler can handle"
#~ msgstr "Generér kode som en indlejret maskinkodeoversætter kan håndtere"

#~ msgid "Retain standard MXDB information"
#~ msgstr "Bevar standard-MXDB-info"

#~ msgid "Retain legend information"
#~ msgstr "Bevar indholdsinfo"

#~ msgid "Generate external legend information"
#~ msgstr "Generér ekstern indholdsinfo"

#~ msgid "Emit identifying info in .s file"
#~ msgstr "Udsend identificerende info i .s-fil"

#~ msgid "Warn when a function arg is a structure"
#~ msgstr "Advar når en funktionsparameter er en struktur"

#~ msgid "argument is a structure"
#~ msgstr "parameter er en struktur"

#~ msgid "half-pic init called on systems that don't support it"
#~ msgstr "half-PIC-klargøring kaldt på systemer der ikke understøtter det"

#~ msgid "Profiling uses mcount"
#~ msgstr "Profilering benytter mcount"

#~ msgid "Emit half-PIC code"
#~ msgstr "Udsend half-PIC-kode"

#~ msgid "Emit ELF object code"
#~ msgstr "Udsend ELF-objektkode"

#~ msgid "Emit ROSE object code"
#~ msgstr "Udsend ROSE-objektkode"

#~ msgid "Symbols have a leading underscore"
#~ msgstr "Symboler har en indledende understreg"

#~ msgid "Align to >word boundaries"
#~ msgstr "Justér til >word-grænserne"

#~ msgid "Use mcount for profiling"
#~ msgstr "Benyt mcount til profilering"

#~ msgid "Use mcount_ptr for profiling"
#~ msgstr "Benyt mcount_ptr til profilering"

#~ msgid "Generate code which uses the FPU"
#~ msgstr "Generér kode som bruger FPU'en"

#~ msgid "Do not generate code which uses the FPU"
#~ msgstr "Generér ikke kode som bruger FPU'en"

#~ msgid "the -mlong-double-64 option does not work yet"
#~ msgstr "tilvalget -mlong-double-64 virker ikke endnu"

#~ msgid "The -march option is incompatible to -mipsN and therefore ignored."
#~ msgstr "Tilvalget -march er uforeneligt med -mipsN og derfor ignoreret."

#~ msgid "-mips%d not supported"
#~ msgstr "-mips%d er ikke understøttet"

#~ msgid "-mabi=%s does not support -mips%d"
#~ msgstr "-mabi=%s understøtter ikke -mips%d"

#~ msgid "this target does not support the -mabi switch"
#~ msgstr "denne målarkitektur understøtter ikke tilvalget -mabi"

#~ msgid "-mips%d does not support 64 bit fp registers"
#~ msgstr "-mips%d understøtter ikke 64-bit kommatalsregistre"

#~ msgid "-mips%d does not support 64 bit gp registers"
#~ msgstr "-mips%d understøtter ikke 64-bit almene registre"

#~ msgid "Use OSF PIC"
#~ msgstr "Benyt OSF PIC"

#~ msgid "Don't use OSF PIC"
#~ msgstr "Benyt ikke OSF PIC"

#~ msgid "Optimize for 3900"
#~ msgstr "Optimér for 3900"

#~ msgid "Optimize for 4650"
#~ msgstr "Optimér for 4650"

#~ msgid "stack frame too big"
#~ msgstr "stakramme for stor"

#~ msgid "neither varargs or stdarg in mmix_setup_incoming_varargs"
#~ msgstr "hverken variable parametre eller standardparametre mmix_setup_incoming_varargs"

#~ msgid "oops, not debugged; fixing up value:"
#~ msgstr "ups, ikke fejlanalyseret; retter værdi:"

#~ msgid "Generate little endian data"
#~ msgstr "Generér lilleendet data"

#~ msgid "Generate big endian data"
#~ msgstr "Generér storendet data"

#~ msgid "Turn on maintainer testing code"
#~ msgstr "Aktivér vedligeholdertestkode"

#~ msgid "Enable Transmeta picoJava extensions"
#~ msgstr "Aktivér Transmeta picoJava-udvidelser"

#~ msgid "Disable Transmeta picoJava extensions"
#~ msgstr "Deaktivér Transmeta picoJava-udvidelser"

#~ msgid "Disable reorganization pass"
#~ msgstr "Deaktivér omorganiseringsfase"

#~ msgid "-f%s ignored (all code is position independent)"
#~ msgstr "-f%s ignoreret (al kode er positionsuafhængigt)"

#~ msgid "-ffunction-sections disabled on AIX when debugging"
#~ msgstr "-ffunction-sections deaktiveret på AIX ved fejlanalysering"

#~ msgid "-fdata-sections not supported on AIX"
#~ msgstr "-fdata-sections er ikke understøttet på AIX"

#~ msgid "%%S computed all 1's mask"
#~ msgstr "%%S beregnede alle 1'eres maske"

#~ msgid "%%S computed all 0's mask"
#~ msgstr "%%S beregnede alle 0'eres maske"

#~ msgid "no viable candidates"
#~ msgstr "ingen mulige kandidater"

#~ msgid "`%D' has already been declared in `%T'"
#~ msgstr "'%D' er allerede blevet erklæret i '%T'"

#~ msgid "`%D' as declarator"
#~ msgstr "'%D' som erklærer"

#~ msgid "size of member `%D' is not constant"
#~ msgstr "størrelsen af medlemmet '%D' er ikke konstant"

#~ msgid "cannot declare %s to references"
#~ msgstr "kan ikke erklære %s til referencer"

#~ msgid "invalid type: `void &'"
#~ msgstr "ugyldig type: 'void &'"

#~ msgid "typedef declaration includes an initializer"
#~ msgstr "typedef-erklæringen indeholder en startværdi"

#~ msgid "-fname-mangling-version is no longer supported"
#~ msgstr "-fname-mangling-version understøttes ikke længere"

#~ msgid "candidate%s: %+#D"
#~ msgstr "candidate%s: %+#D"

#~ msgid "        %#D"
#~ msgstr "        %#D"

#~ msgid "member initializers for `%#D'"
#~ msgstr "medlemsstartværdier for '%#D'"

#~ msgid " will be re-ordered to match declaration order"
#~ msgstr " vil blive omordnet for at passe til erklæringsordenen"

#~ msgid "multiple initializations given for member `%D'"
#~ msgstr "flere startværdier angivet for medlemmet '%D'"

#~ msgid " will be re-ordered to match inheritance order"
#~ msgstr " vil blive omordnet for at passe til nedarvningsordenen"

#~ msgid "implementation-reserved name `%D' used"
#~ msgstr "implementationsreserveret navn '%D' benyttet"

#~ msgid "explicit instantiation of `%#D' after"
#~ msgstr "eksplicit instantiering af '%#D' efter"

#~ msgid "explicit specialization here"
#~ msgstr "eksplicit specialisering her"

#~ msgid "explicit instantiation of `%#T' after"
#~ msgstr "eksplicit instantiering af '%#T' efter"

#~ msgid "base initializer for `%T'"
#~ msgstr "stamklasseklargøring for '%T'"

#~ msgid "  will be re-ordered to precede member initializations"
#~ msgstr " vil blive omordnet for at komme før medlemsklargøringer"

#~ msgid "ignoring `%V' qualifiers on `%T'"
#~ msgstr "ignorerer modifikationerne '%V' til '%T'"

#~ msgid "ISO C++ forbids applying `sizeof' to a member function"
#~ msgstr "ISO C++ forbyder anvendelse af 'sizeof' på en medlemsfunktion"

#~ msgid "ISO C++ forbids applying `sizeof' to type `void' which is an incomplete type"
#~ msgstr "ISO C++ forbyder anvendelse af 'sizeof' på typen 'void' som er en ufuldstændig type"

#~ msgid "`sizeof' applied to non-static member"
#~ msgstr "'sizeof' benyttet på et ikke-statisk medlem"

#~ msgid "`sizeof' applied to incomplete type `%T'"
#~ msgstr "'sizeof' benyttet på en ufuldstændig type '%T'"

#~ msgid "request for member `%T::%D' in expression of non-aggregate type `%T'"
#~ msgstr "forespørgsel for medlemmet '%T::%D' i udtryk med den ikke-sammensatte type '%T'"

#~ msgid "invalid use of type decl `%#D' as expression"
#~ msgstr "ugyldig brug af typeerklæring '%#D' som udtryk"

#~ msgid "invalid use of template `%#D' as expression"
#~ msgstr "ugyldig brug af skabelon '%#D' som udtryk"

#~ msgid "`%#T' has no member named `%D'"
#~ msgstr "'%#T' har intet medlem ved navn '%D'"

#~ msgid "invalid offsetof from non-POD type `%#T'; use pointer to member instead"
#~ msgstr "ugyldig offsetof fra ikke-POD type '%#T'; benyt henvisning til medlem i stedet"

#~ msgid "pointer to member function called, but not in class scope"
#~ msgstr "henvisning til medlem-funktion kaldt, men ikke i klassevirkefelt"

#~ msgid "object missing in call to method `%D'"
#~ msgstr "objekt mangler i kald til metoden '%D'"

#~ msgid "function `%D' declared overloaded, but no definitions appear with which to resolve it?!?"
#~ msgstr "funktionen '%D' erklæret flertydigt, men ingen definition optræder til at passe den sammen med?!?"

#~ msgid "invalid call to member function needing `this' in static member function scope"
#~ msgstr "ugyldigt kald af medlemsfunktion som har brug for 'this', i et statisk medlemsfunktionsvirkefelt"

#~ msgid "unary `&'"
#~ msgstr "unær '&'"

#~ msgid "invalid use of undefined type `%#T'"
#~ msgstr "ugyldig brug af en ikke-defineret type '%#T'"

#~ msgid "forward declaration of `%#T'"
#~ msgstr "forhåndserklæring af '%#T'"

#~ msgid "invalid use of `%T'"
#~ msgstr "ugyldig brug af '%T'"

#~ msgid "invalid use of member (did you forget the `&' ?)"
#~ msgstr "ugyldig brug af medlem (glemte du en '&'?)"

#~ msgid "invalid use of template type parameter"
#~ msgstr "ugyldig brug af skabelonstypeparameter"

#~ msgid "address of overloaded function with no contextual type information"
#~ msgstr "adresse af flertydig funktion uden kontekstuelle typeoplysninger"

#~ msgid "overloaded function with no contextual type information"
#~ msgstr "flertydig funktion uden kontekstuelle typeoplysninger"

#~ msgid "insufficient contextual information to determine type"
#~ msgstr "utilstrækkelige kontekstuelle oplysninger til at afgøre typen"

#~ msgid "initializer list construction invalid for derived class object `%D'"
#~ msgstr "klargøringslistekonstruktion er ugyldig for nedarvet klasseobjekt '%D'"

#~ msgid "initializer list construction invalid for polymorphic class object `%D'"
#~ msgstr "klargøringslistekonstruktion er ugyldig for polymorfisk klasseobjekt '%D'"

#~ msgid "initializer list construction invalid for `%D'"
#~ msgstr "klargøringslistekonstruktion er ugyldig for '%D'"

#~ msgid "due to the presence of a constructor"
#~ msgstr "pga. af tilstedeværelsen af en konstruktionsfunktion"

#~ msgid "due to non-public access of member `%D'"
#~ msgstr "pga. ikke-public tilgang af medlemmet '%D'"

#~ msgid "The meaning of `\\x' (at %0) varies with -traditional"
#~ msgstr "Betydningen af '\\x' (ved %0) skifter med -traditional"

#~ msgid "The meaning of `\\a' (at %0) varies with -traditional"
#~ msgstr "Betydningen af '\\a' (ved %0) skifter med -traditional"

#~ msgid "the meaning of `\\x' varies with -traditional"
#~ msgstr "betydningen af '\\x' skifter med -traditional"

#~ msgid "the meaning of `\\a' varies with -traditional"
#~ msgstr "betydningen af '\\a' skifter med -traditional"

#~ msgid "parse error; also virtual memory exceeded"
#~ msgstr "tolkningsfejl; desuden løbet tør for virtuel hukommelse"

#~ msgid "Can't specify array dimension in a declaration"
#~ msgstr "Kan ikke angive tabeldimension i en erklæring"

#~ msgid "internal error - use of undefined type"
#~ msgstr "intern fejl - brug af ikke-defineret type"

#~ msgid "no class name specified as argument to -fconstant-string-class"
#~ msgstr "intet klassenavn angivet som parameter til -fconstant-string-class"

#~ msgid "-p profiling is no longer supported. Use -pg instead"
#~ msgstr "profilgenerering med -p understøttes ikke længere; benyt -pg i stedet for"

#~ msgid "incompatible interworking options"
#~ msgstr "uforenelige samvirkende tilvalg"

#~ msgid "options -mabi=mmixware and -mabi=gnu are mutually exclusive"
#~ msgstr "-mabi=mmixware og -mabi=gnu er indbyrdes uforenelige"

#~ msgid "-p option not supported: use -pg instead"
#~ msgstr "tilvalget -p understøttes ikke; benyt -pg i stedet"

#~ msgid "-mbsd and -pedantic incompatible"
#~ msgstr "-mbsd og -pedantic er indbyrdes uforenelige"

#~ msgid "-mbsd and -mxopen incompatible"
#~ msgstr "-mbsd og -mxopen er indbyrdes uforenelige"

#~ msgid "-mxopen and -pedantic incompatible"
#~ msgstr "-mxopen og -pedantic er indbyrdes uforenelige"

#~ msgid "may not use both -mfp64 and -msingle-float"
#~ msgstr "-mfp64 og -msingle-float er indbyrdes uforenelige"

#~ msgid "may not use both -mfp64 and -m4650"
#~ msgstr "-mfp64 og -m4650 er indbyrdes uforenelige"

#~ msgid "may not use both -mgp32 and -mfp64"
#~ msgstr "-mgp32 og -mfp64 er indbyrdes uforenelige"

#~ msgid "declaration of `%#T'"
#~ msgstr "erklæring af '%#T'"

#~ msgid "a -ifile option requires a -map option"
#~ msgstr "et '-ifile'-tilvalg kræver et '-map'-tilvalg"

#~ msgid "%s before character constant"
#~ msgstr "%s før tegnkonstant"

#~ msgid "%s before character 0%o"
#~ msgstr "%s før tegn 0%o"

#~ msgid "invalid identifier `%s'"
#~ msgstr "ugyldigt kaldenavn '%s'"

#~ msgid "parse error at `..'"
#~ msgstr "tolkningsfejl ved '..'"

#~ msgid "nondigits in number and not hexadecimal"
#~ msgstr "tegn der ikke er cifre, optræder i tal"

#~ msgid "two `u's in integer constant"
#~ msgstr "to 'u'-endelser i heltalskonstant"

#~ msgid "`[*]' in parameter declaration only allowed in ISO C 99"
#~ msgstr "'[*]' i parametererklæring kun tilladt i ISO C 99"

#~ msgid "invalid `for (ITERATOR)' syntax"
#~ msgstr "ugyldigt 'for (LØKKEVARIABEL)'-syntaks"

#~ msgid "`for (%s)' inside expansion of same iterator"
#~ msgstr "'for (%s)' inden i udfoldning af samme løkkevariabel"

#~ msgid "case label within scope of cleanup or variable array"
#~ msgstr "case-etiket i oprydningsområde eller i en variabel tabel"

#~ msgid "wrong type argument to %s"
#~ msgstr "forkert parametertype til %s"

#~ msgid "invalid lvalue in increment"
#~ msgstr "ugyldig venstreværdi i forøgelse"

#~ msgid "invalid lvalue in decrement"
#~ msgstr "ugyldig venstreværdi i formindskelse"

#~ msgid "increment"
#~ msgstr "forøgelse"

#~ msgid "decrement"
#~ msgstr "formindskelse"

#~ msgid "duplicate array index in initializer"
#~ msgstr "tabelindeks i startværdi optræder mere end én gang"

#~ msgid "thumb_load_double_from_address: destination is not a register"
#~ msgstr "thumb_load_double_from_adress: destination er ikke et register"

#~ msgid "thumb_load_double_from_address: source is not a computed memory address"
#~ msgstr "thumb_load_double_from_adress: kilden er ikke en beregnet hukommelsesadresse"

#~ msgid "thumb_load_double_from_address: Unhandled address calculation"
#~ msgstr "thumb_load_double_from_adress: adresseberegningen er ikke håndteret"

#~ msgid "ACCUM_HIGH_REGS class in limit_reload_class"
#~ msgstr "ACCUM_HIGH_REGS-klasse i limit_reload_class"

#~ msgid "YH_OR_ACCUM_HIGH_REGS found in limit_reload_class"
#~ msgstr "YH_OR_ACCUM_HIGH_REGS fundet i limit_reload_class"

#~ msgid "YL found in limit_reload_class"
#~ msgstr "YL fundet i limit_reload_class"

#~ msgid "Invalid register for compare"
#~ msgstr "Ugyldigt register til sammenligningen"

#~ msgid "Internal gcc abort from %s:%d"
#~ msgstr "Intern GCC-afbrydelse fra %s:%d"

#~ msgid "Register '%c' is unknown"
#~ msgstr "Registret '%c' er ukendt"

#~ msgid "Register '%c' already specified in allocation order"
#~ msgstr "Registret '%c' er allerede angivet i tildelingsordenen"

#~ msgid "Same as -mcpu=i386"
#~ msgstr "Magen til -mcpu=i386"

#~ msgid "Same as -mcpu=i486"
#~ msgstr "Magen til -mcpu=i486"

#~ msgid "Same as -mcpu=pentium"
#~ msgstr "Magen til -mcpu=pentium"

#~ msgid "Same as -mcpu=pentiumpro"
#~ msgstr "Magen til -mcpu=pentiumpro"

#~ msgid "Emit Intel syntax assembler opcodes"
#~ msgstr "Konstruér instruktionerne til maskinkodeoversætteren med Intel-syntaks"

#~ msgid "invalid %H value"
#~ msgstr "ugyldig %H-værdi"

#~ msgid "invalid %h value"
#~ msgstr "ugyldig %h-værdi"

#~ msgid "invalid %Q value"
#~ msgstr "ugyldig %Q-værdi"

#~ msgid "invalid %q value"
#~ msgstr "ugyldig %q-værdi"

#~ msgid "invalid %p value"
#~ msgstr "ugyldig %p-værdi"

#~ msgid "invalid %B value"
#~ msgstr "ugyldig %B-værdi"

#~ msgid "invalid %C value"
#~ msgstr "ugyldig %C-værdi"

#~ msgid "invalid %E value"
#~ msgstr "ugyldig %E-værdi"

#~ msgid "invalid %r value"
#~ msgstr "ugyldig %r-værdi"

#~ msgid "-mcpu=%s does not support -mips%d"
#~ msgstr "-mcpu=%s understøtter ikke -mips%d"

#~ msgid "PRINT_OPERAND: letter %c was found & insn was not CONST_INT"
#~ msgstr "PRINT_OPERAND: bogstavet %c blev fundet og instruktionen var ikke CONST_INT"

#~ msgid "-mptr%d not allowed on -m%d"
#~ msgstr "-mptr%d er ikke tilladt på -m%d"

#~ msgid "parse errors have confused me too much"
#~ msgstr "tolkningsfejl er blevet for forvirrende"

#~ msgid "virtual memory exhausted"
#~ msgstr "løbet tør for virtuel hukommelse"

#~ msgid "the new ABI requires vtable thunks"
#~ msgstr "den nye binære grænseflade kræver virtuel tabel-afdelinger"

#~ msgid "`void' in parameter list must be entire list"
#~ msgstr "'void' i en parameterliste skal udgøre hele listen"

#~ msgid "no file specified with -fdump-translation-unit"
#~ msgstr "ingen filer angivet med -fdump-translation-unit"

#~ msgid "`__alignof__' applied to a bit-field"
#~ msgstr "'__alignof__' brugt på et bitfelt"

#~ msgid "(you really want to initialize it separately)"
#~ msgstr "(klargør den separat)"

#~ msgid "`operator new' takes type `size_t' parameter"
#~ msgstr "'operator new' skal have en parameter af typen 'size_t'"

#~ msgid "`...' invalid in specification of `operator delete'"
#~ msgstr "'...' er ugyldigt i angivelsen af 'operator delete'"

#~ msgid "`default' label within scope of cleanup or variable array"
#~ msgstr "'default'-etiket i oprydningsområde eller i en variabel tabel"

#~ msgid "initializer for unnamed base class ambiguous"
#~ msgstr "klargøring af unavngiven stamklasse er flertydig"

#~ msgid "invalid #pragma vtable"
#~ msgstr "ugyldig #pragma vtable"

#~ msgid "universal-character-name designates `%c', part of the basic source character set"
#~ msgstr "universelt tegnnavn står for '%c', som er en del af det basale kildekodetegnsæt"

#~ msgid "%s at end of saved text"
#~ msgstr "%s ved slutningen af den gemte tekst"

#~ msgid "complex integer constant is too wide for `__complex int'"
#~ msgstr "kompleks heltalskonstant er for bred til '__complex int'"

#~ msgid "ambiguous request for method pointer `%s'"
#~ msgstr "flertydig forespørgsel efter medlemsfunktionshenvisningen '%s'"

#~ msgid "taking dynamic typeid of object with -fno-rtti"
#~ msgstr "forsøg på at finde den dynamiske typeid af et objekt med -fno-rtti"

#~ msgid "`com_interface' only supported with -fvtable-thunks"
#~ msgstr "'com_interface' understøttes kun med -fvtable-thunks"

#~ msgid "invalid reference to NULL ptr, use ptr-to-member instead"
#~ msgstr "ugyldig reference til NULL-henvisning, benyt en henvisning til medlem i stedet"

#~ msgid "Please submit a full bug report."
#~ msgstr "Send venligst en komplet fejlrapport."

#~ msgid "duplicate label `%s' in switch statement"
#~ msgstr "mere end én '%s'-etiket i switch-sætningen"

#~ msgid "duplicate label (%d) in switch statement"
#~ msgstr "mere end én etiket (%d) i switch-sætningen"

#~ msgid "range values `%s' and `%s' reversed"
#~ msgstr "intervalværdierne '%s' og '%s' vender omvendt"

#~ msgid "range values reversed"
#~ msgstr "intervalværdierne vender omvendt"

#~ msgid "Can't create cross-reference file `%s'"
#~ msgstr "Kan ikke oprette krydsreferencefilen '%s'"

#~ msgid "bad is_error(%d) in v_message"
#~ msgstr "ugyldig is_error(%d) i v_message"

#~ msgid "'defined' without an identifier"
#~ msgstr "'defined' optræder uden et kaldenavn"

#~ msgid "`##' at start of macro definition"
#~ msgstr "'##' i begyndelsen af makrodefinitionen"

#~ msgid "empty object-like macro went through full #define"
#~ msgstr "en tom objektlignende makro gik gennem komplet #define"

#~ msgid "first token = %d not %d in collect_formal_parameters"
#~ msgstr "første symbol = %d er ikke %d i collect_formal_parameters"

#~ msgid "impossible token in macro argument list"
#~ msgstr "umuligt symbol i makroparameterlisten"

#~ msgid "illegal token in macro argument list"
#~ msgstr "ulovligt symbol i makroparameterlisten"

#~ msgid "another parameter follows \"...\""
#~ msgstr "der optræder en parameter mere efter \"...\""

#~ msgid "collect_params: argc=%d argslen=0"
#~ msgstr "collect_params: argc=%d argslen=0"

#~ msgid "C99 does not permit use of __VA_ARGS__ as a macro argument name"
#~ msgstr "C99 tillader ikke brug af __VA_ARGS__ som makroparameternavn"

#~ msgid "C89 does not permit varargs macros"
#~ msgstr "C89 tillader ikke variabel parameterliste-makroer"

#~ msgid "collect_params: impossible token type %d"
#~ msgstr "collect_params: umulig symboltype %d"

#~ msgid "attempt to use poisoned `%s'."
#~ msgstr "forsøg på at bruge forgiftet '%s'"

#~ msgid "macroexpand: unexpected token %d (wanted LPAREN)"
#~ msgstr "macroexpand: forventede ikke symbol %d (skulle have været LPAREN)"

#~ msgid "unterminated macro call"
#~ msgstr "uafsluttet makrokald"

#~ msgid "macro `%s' used with just one arg"
#~ msgstr "makroen '%s' kaldt med kun én parameter"

#~ msgid "macro `%s' used with only %d args"
#~ msgstr "makroen '%s' kaldt med kun %d parametre"

#~ msgid "macro `%s' used with too many (%d) args"
#~ msgstr "makroen '%s' kaldt med for mange (%d) parametre"

#~ msgid "buffers still stacked in cpp_finish"
#~ msgstr "mellemlagre er stadig stakket op i cpp_finish"

#~ msgid ""
#~ "Switches:\n"
#~ " -include <file>      Include the contents of <file> before other files\n"
#~ " -imacros <file>      Accept definition of macros in <file>\n"
#~ " -iprefix <path>      Specify <path> as a prefix for next two options\n"
#~ " -iwithprefix <dir>    Add <dir> to the end of the system include path\n"
#~ " -iwithprefixbefore <dir> Add <dir> to the end of the main include path\n"
#~ " -isystem <dir>      Add <dir> to the start of the system include path\n"
#~ " -idirafter <dir>     Add <dir> to the end of the system include path\n"
#~ " -I <dir>         Add <dir> to the end of the main include path\n"
#~ " -I-            Fine-grained include path control; see info docs\n"
#~ " -nostdinc         Do not search system include directories\n"
#~ "               (dirs specified with -isystem will still be used)\n"
#~ " -nostdinc++        Do not search system include directories for C++\n"
#~ " -o <file>         Put output into <file>\n"
#~ " -pedantic         Issue all warnings demanded by strict ANSI C\n"
#~ " -pedantic-errors     Issue -pedantic warnings as errors instead\n"
#~ " -traditional       Follow K&R pre-processor behaviour\n"
#~ " -trigraphs        Support ANSI C trigraphs\n"
#~ " -lang-c          Assume that the input sources are in C\n"
#~ " -lang-c89         Assume that the input sources are in C89\n"
#~ " -lang-c++         Assume that the input sources are in C++\n"
#~ " -lang-objc        Assume that the input sources are in ObjectiveC\n"
#~ " -lang-objc++       Assume that the input sources are in ObjectiveC++\n"
#~ " -lang-asm         Assume that the input sources are in assembler\n"
#~ " -lang-fortran\t\t  Assume that the input sources are in Fortran\n"
#~ " -lang-chill        Assume that the input sources are in Chill\n"
#~ " -std=<std name>      Specify the conformance standard; one of:\n"
#~ "              gnu89, gnu99, c89, c99, iso9899:1990,\n"
#~ "              iso9899:199409, iso9899:1999\n"
#~ " -+            Allow parsing of C++ style features\n"
#~ " -w            Inhibit warning messages\n"
#~ " -Wtrigraphs        Warn if trigraphs are encountered\n"
#~ " -Wno-trigraphs      Do not warn about trigraphs\n"
#~ " -Wcomment{s}       Warn if one comment starts inside another\n"
#~ " -Wno-comment{s}      Do not warn about comments\n"
#~ " -Wtraditional       Warn if a macro argument is/would be turned into\n"
#~ "               a string if -traditional is specified\n"
#~ " -Wno-traditional     Do not warn about stringification\n"
#~ " -Wundef          Warn if an undefined macro is used by #if\n"
#~ " -Wno-undef        Do not warn about testing undefined macros\n"
#~ " -Wimport         Warn about the use of the #import directive\n"
#~ " -Wno-import        Do not warn about the use of #import\n"
#~ " -Werror          Treat all warnings as errors\n"
#~ " -Wno-error        Do not treat warnings as errors\n"
#~ " -Wall           Enable all preprocessor warnings\n"
#~ " -M            Generate make dependencies\n"
#~ " -MM            As -M, but ignore system header files\n"
#~ " -MD            As -M, but put output in a .d file\n"
#~ " -MMD           As -MD, but ignore system header files\n"
#~ " -MG            Treat missing header file as generated files\n"
#~ " -g3            Include #define and #undef directives in the output\n"
#~ " -D<macro>         Define a <macro> with string '1' as its value\n"
#~ " -D<macro>=<val>      Define a <macro> with <val> as its value\n"
#~ " -A<question> (<answer>)  Assert the <answer> to <question>\n"
#~ " -A-<question> (<answer>) Disable the <answer> to <question>\n"
#~ " -U<macro>         Undefine <macro> \n"
#~ " -v            Display the version number\n"
#~ " -H            Print the name of header files as they are used\n"
#~ " -C            Do not discard comments\n"
#~ " -dM            Display a list of macro definitions active at end\n"
#~ " -dD            Preserve macro definitions in output\n"
#~ " -dN            As -dD except that only the names are preserved\n"
#~ " -dI            Include #include directives in the output\n"
#~ " -ftabstop=<number>    Distance between tab stops for column reporting\n"
#~ " -P            Do not generate #line directives\n"
#~ " -$            Do not allow '$' in identifiers\n"
#~ " -remap          Remap file names when including files.\n"
#~ " --version         Display version information\n"
#~ " -h or --help       Display this information\n"
#~ msgstr ""
#~ "Tilvalg:\n"
#~ " -include <fil>      Inkludér indholdet af <fil> før andre filer\n"
#~ " -imacros <fil>      Læs makrodefinitionerne i <fil>\n"
#~ " -iprefix <sti>      Angiv <sti> som et præfiks til de næste to tilvalg\n"
#~ " -iwithprefix <ktlg>    Føj <ktlg> til slutningen af systeminkluderingsstien\n"
#~ " -withprefixbefore <ktlg> Føj <ktlg> til slutningen af den alm. inkluderingssti\n"
#~ " -isystem <ktlg>      Føj <ktlg> til begyndelsen af systeminkluderingsstien\n"
#~ " -idirafter <ktlg>     Føj <ktlg> til slutningen af systeminkluderingsstien\n"
#~ " -I <ktlg>         Føj <ktlg> til slutningen af den alm. inkluderingssti\n"
#~ " -I-            Nøje kontrolleret inkluderingssti; se info-hjælpen\n"
#~ " -nostdinc         Søg ikke i systeminkluderingskataloger\n"
#~ "               (kataloger angivet med -isystem søges dog stadig)\n"
#~ " -nostdinc++        Søg ikke i systeminkluderingskataloger til C++\n"
#~ " -o <fil>         Send uddata til <fil>\n"
#~ " -pedantic         Fremkom med alle advarsler påkrævet for nøje ISO C\n"
#~ " -pedantic-errors     Behandl '-pedantic'-advarsler som fejl\n"
#~ " -traditional       Iagttag opførsel som en K&R-præprocessor\n"
#~ " -trigraphs        Understøt ANSI C-trigrafer\n"
#~ " -lang-c          Antag at inddata er C\n"
#~ " -lang-c89         Antag at inddata er C89\n"
#~ " -lang-c++         Antag at inddata er C++\n"
#~ " -lang-cobjc        Antag at inddata er Objective C\n"
#~ " -lang-cobjc++       Antag at inddata er Objective C++\n"
#~ " -lang-asm         Antag at inddata er maskinkode\n"
#~ " -lang-fortran       Antag at inddata er Fortran\n"
#~ " -lang-chill        Antag at inddata er Chill\n"
#~ " -std=<standardnavn>    Angiv at koden retter sig efter en af standarderne:\n"
#~ "               gnu89, gnu99, c89, c99, iso9899:1990,\n"
#~ "               iso9899:199409, iso9899:1999\n"
#~ " -+            Tillad fortolkning af faciliteter i C++-stil\n"
#~ " -w            Blokér advarselsmeddelelser\n"
#~ " -Wtrigraphs        Advar hvis der optræder trigrafer\n"
#~ " -Wno-trigraphs      Advar ikke om trigrafer\n"
#~ " -Wcomment{s}       Advar hvis en kommentar begynder inden i en anden\n"
#~ " -Wno-comment{s}      Advar ikke om kommentarer\n"
#~ " -Wtraditional       Advar hvis en makroparameter vil blive gjort til en\n"
#~ "               streng med -traditional\n"
#~ " -Wno-traditional     Advar ikke om omdannelse til streng\n"
#~ " -Wundef          Advar hvis en ikkedefineret makro bruges med #if\n"
#~ " -Wno-undef        Advar ikke om test på makroer der ikke er definerede\n"
#~ " -Wimport         Advar om brug af #import\n"
#~ " -Wno-import        Advar ikke om brug af #import\n"
#~ " -Werror          Behandl alle advarsler som fejl\n"
#~ " -Wno-error        Behandl ikke alle advarsler som fejl\n"
#~ " -Wall           Slå alle præprocessoradvarsler til\n"
#~ " -M            Generér afhængigheder til make\n"
#~ " -MM            Som -M, men ignorér systeminkluderingsfiler\n"
#~ " -MD            Som -M, men anbring uddata i en '.d'-fil\n"
#~ " -MMD           Som -MD, men ignorér systeminkluderingsfiler\n"
#~ " -MG            Behandl manglende inkl.-filer som genererede filer\n"
#~ " -g3            Inkludér #define- og #undef-direktiver i uddata\n"
#~ " -D<makro>         Definér makroen <makro> med strengen '1' som værdi\n"
#~ " -D<makro>=<værdi>     Definér makroen <makro> med værdien <værdi>\n"
#~ " -A<spørgsmål> (<svar>)  Angiv at <svar> er svar på <spørgsmål>\n"
#~ " -A-<spørgsmål> (<svar>)  Angiv at <svar> ikke er svar på <spørgsmål>\n"
#~ " -U<makro>         Glem definitionen af <makro>\n"
#~ " -v            Skriv versionsnummeret\n"
#~ " -H            Skriv navnene på inkluderingsfilerne når de bruges\n"
#~ " -C            Fjern ikke kommentarer\n"
#~ " -dM            Vis til sidst de aktive makrodefinitioner\n"
#~ " -dD            Bevar makrodefinitioner i uddata\n"
#~ " -dN            Som -dD bortset fra at kun navnene bevares\n"
#~ " -dI            Inkludér #include-anvisninger i uddata\n"
#~ " -ftabstop=<tal>      Afstand mellem tabulatorstop i kolonnerapportering\n"
#~ " -P            Generér ikke #line-angivelser\n"
#~ " -$            Tillad ikke '$' i kaldenavne\n"
#~ " -remap          Omdan filnavne ved filinkludering\n"
#~ " --version         Udskriv versionsinformation\n"
#~ " -h eller --help      Vis denne vejledning\n"

#~ msgid "mark active in cpp_pop_buffer"
#~ msgstr "markér aktiv i cpp_pop_buffer"

#~ msgid "length < 0 in cpp_expand_to_buffer"
#~ msgstr "længden < 0 i cpp_expand_to_buffer"

#~ msgid "backslash-newline within line comment"
#~ msgstr "omvendt skråstreg efterfulgt af linjeskift fundet i en enkeltlinjeskommentar"

#~ msgid "C++ style comments are not allowed in traditional C"
#~ msgstr "kommentarer i C++-stil er ikke tilladt i traditionel C"

#~ msgid "string constant runs past end of line"
#~ msgstr "strengkonstanten går ud over slutningen af linjen"

#~ msgid "missing '>' in `#include <FILENAME>'"
#~ msgstr "manglende '>' i '#include <FILNAVN>'"

#~ msgid "vertical tab in preprocessing directive"
#~ msgstr "lodret tabulator i præprocessordirektiv"

#~ msgid "form feed in preprocessing directive"
#~ msgstr "sideskift i præprocessordirektiv"

#~ msgid "null character preserved"
#~ msgstr "nultegn bevaret"

#~ msgid "comment start split across lines"
#~ msgstr "kommentarbegyndelsen delt over to linjer"

#~ msgid "comment start '/*' split across lines"
#~ msgstr "kommentarbegyndelsen '/*' delt over to linjer"

#~ msgid "comment end '*/' split across lines"
#~ msgstr "kommentarslutningen '*/' delt over to linjer"

#~ msgid "handle_directive called on macro buffer"
#~ msgstr "handle_directive kaldt med et makromellemlager"

#~ msgid "ignoring #%s because of its indented #"
#~ msgstr "ignorerer #%s på grund af den indrykkede '#'"

#~ msgid "ISO C does not allow #%s"
#~ msgstr "ISO C tillader ikke #%s"

#~ msgid "redefining poisoned `%.*s'"
#~ msgstr "omdefinerer forgiftet '%.*s'"

#~ msgid "garbage at end of #line"
#~ msgstr "ragelse i slutningen af #line"

#~ msgid "second token after #line is not a string"
#~ msgstr "det andet symbol efter #line er ikke en streng"

#~ msgid "junk on line after #undef"
#~ msgstr "ragelse på linjen efter #undef"

#~ msgid "cannot undefine poisoned \"%s\""
#~ msgstr "kan ikke glemme definitionen af forgiftet \"%s\""

#~ msgid "#%s with invalid argument"
#~ msgstr "#%s med ugyldig parameter"

#~ msgid "Cannot duplicate non-existant exception region."
#~ msgstr "Kan ikke mangfoldiggøre en ikkeeksisterende undtagelsesregion."

#~ msgid "Never issued previous false_label"
#~ msgstr "Sørgede ikke for tidligere false_label"

#~ msgid "output_operand: %s"
#~ msgstr "output_operand: %s"

#~ msgid "NOTE_INSN_BASIC_BLOCK is missing for block %d\n"
#~ msgstr "NOTE_INSN_BASIC_BLOCK mangler for blok %d\n"

#~ msgid "file path prefix `%s%s' never used"
#~ msgstr "stipræfikset '%s%s' blev aldrig brugt"

#~ msgid "file path prefix `%s' never used"
#~ msgstr "stipræfikset '%s' blev aldrig brugt"

#~ msgid "gcov [-b] [-v] [-n] [-l] [-f] [-o OBJDIR] file\n"
#~ msgstr "gcov [-b] [-v] [-n] [-l] [-f] [-o OBJKAT] fil\n"

#~ msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
#~ msgstr "%s: tilvalget '--%s' tillader ikke en parameter\n"

#~ msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
#~ msgstr "%s: tilvalget '%c%s' tillader ikke en parameter\n"

#~ msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
#~ msgstr "%s: tilvalget '%s' skal have en parameter\n"

#~ msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
#~ msgstr "%s: ukendt tilvalg '--%s'\n"

#~ msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
#~ msgstr "%s: ukendt tilvalg '%c%s'\n"

#~ msgid "%s: illegal option -- %c\n"
#~ msgstr "%s: ugyldigt tilvalg -- %c\n"

#~ msgid "%s: invalid option -- %c\n"
#~ msgstr "%s: ugyldigt tilvalg -- %c\n"

#~ msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
#~ msgstr "%s: tilvalget skal have en parameter -- %c\n"

#~ msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
#~ msgstr "%s: tilvalget '-W %s' tillader ikke en parameter\n"

#~ msgid "Objective-C text in C source file"
#~ msgstr "Objective C-tekst i C-kildekodefil"

#~ msgid "statically allocated objects not supported"
#~ msgstr "statisk allokerede objekter understøttes ikke"

#~ msgid "`asm' cannot be used in function where memory usage is checked"
#~ msgstr "'asm' kan ikke benyttes i funktioner hvor hukommelsesforbruget bliver tjekket"

#~ msgid "`asm' cannot be used with `-fcheck-memory-usage'"
#~ msgstr "'asm' kan ikke benyttes sammen med '-fcheck-memory-usage'"

#~ msgid "output operand constraint %d contains `+'"
#~ msgstr "uddataoperandbegrænsning %d indeholder '+'"

#~ msgid "hard register `%s' listed as input operand to `asm'"
#~ msgstr "hardware-register '%s' angivet som inddataoperand til 'asm'"

#~ msgid "output pipe has been closed"
#~ msgstr "uddataledningen er blevet lukket"

#~ msgid "Errors detected in input file (your bison.simple is out of date)\n"
#~ msgstr "Fandt fejl i inddatafilen (din bison.simple er forældet)\n"

#~ msgid "Data size %ld.\n"
#~ msgstr "Datastørrelse %ld.\n"

#~ msgid "Unknown stab %s: : 0x%x\n"
#~ msgstr "Ukendt stab %s: : 0x%x\n"

#~ msgid "__builtin_trap not supported by this target"
#~ msgstr "__builtin_trap understøttes ikke på denne målarkitektur"

#~ msgid "`%s' previously defined here"
#~ msgstr "'%s' tidligere defineret her"

#~ msgid "`%s' previously declared here"
#~ msgstr "'%s' tidligere erklæret her"

#~ msgid "profiling does not support code models other than medlow"
#~ msgstr "profilgenerering understøtter ikke andre kodemodeller end medlow"

#~ msgid "Control allocation order of integer registers"
#~ msgstr "Kontrollér tildelingsordenen for heltalsregistrene"