vi.po   [plain text]


# Vietnamese translation for cpplib.
# Copyright © 2005 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the cpplib-4.0.0 package.
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cpplib 4.0.1-b20050607\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://gcc.gnu.org/bugs.html\n"
"POT-Creation-Date: 2005-06-06 21:32+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-06-16 14:36+0930\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: charset.c:655
#, c-format
msgid "conversion from %s to %s not supported by iconv"
msgstr "iconv không hỗ trợ chuyển đổi từ «%s» sang «%s»"

#: charset.c:658
msgid "iconv_open"
msgstr "iconv_open (mở)"

#: charset.c:666
#, c-format
msgid "no iconv implementation, cannot convert from %s to %s"
msgstr "chưa thi hành iconv nên không chuyển đổi được từ «%s» sang «%s»"

#: charset.c:743
#, c-format
msgid "character 0x%lx is not in the basic source character set\n"
msgstr "ký tự «0x%lx» không trong bộ ký tự nguồn cơ bản\n"

#: charset.c:760 charset.c:1243
msgid "converting to execution character set"
msgstr "đang chuyển đổi sang bộ ký tự thi hành"

#: charset.c:766
#, c-format
msgid "character 0x%lx is not unibyte in execution character set"
msgstr "ký tự «0x%lx» không có dạng đơn byte trong bộ ký tự thi hành"

#: charset.c:865
msgid "universal character names are only valid in C++ and C99"
msgstr "tên ký tự chung chỉ là hợp lệ trong ngôn ngữ C++ và C99"

#: charset.c:868
#, c-format
msgid "the meaning of '\\%c' is different in traditional C"
msgstr "«\\%c» có nghĩa khác trong ngôn ngữ C truyền thống"

#: charset.c:894
#, c-format
msgid "incomplete universal character name %.*s"
msgstr "tên ký tự chung «%.*s» chưa hoàn thành"

#: charset.c:906
#, c-format
msgid "%.*s is not a valid universal character"
msgstr " «%.*s» không là ký tự chung hợp lệ"

#: charset.c:916
#, c-format
msgid "universal character %.*s is not valid in an identifier"
msgstr "ký tự chung «%.*s» không là hợp lệ trong một dấu hiệu nhận diện"

#: charset.c:920
#, c-format
msgid "universal character %.*s is not valid at the start of an identifier"
msgstr "ký tự chung «%.*s» không là hợp lệ tại đầu của dấu hiệu nhận diện"

#: charset.c:953
msgid "converting UCN to source character set"
msgstr "đang chuyển đổi UCN sang bộ ký tự nguồn"

#: charset.c:957
msgid "converting UCN to execution character set"
msgstr "đang chuyển đổi UCN sang bộ ký tự thi hành"

#: charset.c:1029
msgid "the meaning of '\\x' is different in traditional C"
msgstr "«\\x» có nghĩa khác trong ngôn ngữ C truyền thống"

#: charset.c:1046
msgid "\\x used with no following hex digits"
msgstr "«\\x» được sử dụng còn không có số hệ thâp lục phân theo sau"

#: charset.c:1053
msgid "hex escape sequence out of range"
msgstr "dãy thoát hệ thập lục phân ở ngoài phạm vi"

#: charset.c:1092
msgid "octal escape sequence out of range"
msgstr "dãy thoát bát phân ở ngoài phạm vi"

#: charset.c:1160
msgid "the meaning of '\\a' is different in traditional C"
msgstr "«\\a» có nghĩa khác trong ngôn ngữ C truyền thống"

#: charset.c:1167
#, c-format
msgid "non-ISO-standard escape sequence, '\\%c'"
msgstr "dãy thoát không ISO chuẩn: «\\%c»"

#: charset.c:1175
#, c-format
msgid "unknown escape sequence '\\%c'"
msgstr "không biết dãy thoát: «\\%c»"

#: charset.c:1178
#, c-format
msgid "unknown escape sequence: '\\%03o'"
msgstr "không biết dãy thoát: «\\%03o»"

#: charset.c:1184
msgid "converting escape sequence to execution character set"
msgstr "đang chuyển đổi dãy thoát sang bộ ký tự thi hành"

#: charset.c:1306 charset.c:1369
msgid "character constant too long for its type"
msgstr "hằng ký tự quá dài cho loại của nó"

#: charset.c:1309
msgid "multi-character character constant"
msgstr "hằng ký tự đa ký tự"

#: charset.c:1401
msgid "empty character constant"
msgstr "hằng ký tự trống"

#: charset.c:1450
#, c-format
msgid "failure to convert %s to %s"
msgstr "không chuyển đổi «%s» sang «%s» được"

#: directives.c:216
#, c-format
msgid "extra tokens at end of #%s directive"
msgstr "có hiệu bài thêm tại cuối cùng chi thị «#%s»"

#: directives.c:303
#, c-format
msgid "#%s is a GCC extension"
msgstr "«#%s» là phần mở rộng loại GCC"

#: directives.c:315
msgid "suggest not using #elif in traditional C"
msgstr "khuyên không sử dụng «#elif» trong ngôn ngữ C truyền thống"

#: directives.c:318
#, c-format
msgid "traditional C ignores #%s with the # indented"
msgstr "ngôn ngữ C truyền thống thì bỏ qua «#%s» với «#» được thụt lề"

#: directives.c:322
#, c-format
msgid "suggest hiding #%s from traditional C with an indented #"
msgstr "khuyên sử dụng «#» được thụt lề để ẩn «#%s» ra ngôn ngữ C truyền thống"

#: directives.c:348
msgid "embedding a directive within macro arguments is not portable"
msgstr "khi gắn chỉ thị vào đối số macrô thì không thể mạng đi"

#: directives.c:368
msgid "style of line directive is a GCC extension"
msgstr "kiểu chỉ thị dòng là phần mở rộng GCC"

#: directives.c:418
#, c-format
msgid "invalid preprocessing directive #%s"
msgstr "chỉ thị tiền xử lý không hợp lệ «#%s»"

#: directives.c:489
msgid "\"defined\" cannot be used as a macro name"
msgstr "không thể sử dụng «defined» (đã định nghĩa) cho tên macrô"

#: directives.c:495
#, c-format
msgid "\"%s\" cannot be used as a macro name as it is an operator in C++"
msgstr "không thể sử dụng «%s» cho tên macrô vì nó là toán tử trong ngôn ngữ C++"

#: directives.c:498
#, c-format
msgid "no macro name given in #%s directive"
msgstr "chỉ thị «#%s» không có tên macrô"

#: directives.c:501
msgid "macro names must be identifiers"
msgstr "mọi tên bộ đối số phải là dấu hiệu nhận diện"

#: directives.c:542
#, c-format
msgid "undefining \"%s\""
msgstr "đang bỏ định nghĩa «%s»"

#: directives.c:597
msgid "missing terminating > character"
msgstr "thiếu ký tự «>» chấm dứt"

#: directives.c:650
#, c-format
msgid "#%s expects \"FILENAME\" or <FILENAME>"
msgstr "«#%s» ngờ «TÊN_TẬP_TIN» hay «<TÊN_TẬP_TIN>»"

#: directives.c:673
#, c-format
msgid "empty filename in #%s"
msgstr "«#%s» có tên tập tin trống"

#: directives.c:681
msgid "#include nested too deeply"
msgstr "«#include» (bao gồm) lồng nhau quá sâu"

#: directives.c:719
msgid "#include_next in primary source file"
msgstr "có «#include_next» (bao gồm kế) trong tập tin nguồn chính"

#: directives.c:745
#, c-format
msgid "invalid flag \"%s\" in line directive"
msgstr "chỉ thị dòng có cờ không hợp lệ «%s» "

#: directives.c:797
#, c-format
msgid "\"%s\" after #line is not a positive integer"
msgstr "«%s» sau #line (dòng) không là số nguyên dương"

#: directives.c:803
msgid "line number out of range"
msgstr "số dòng ở ngoài phạm vi"

#: directives.c:816 directives.c:893
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid filename"
msgstr "«%s» không là tên tập tin hợp lệ"

#: directives.c:853
#, c-format
msgid "\"%s\" after # is not a positive integer"
msgstr "«%s» sau «#» không là số nguyên dương"

#: directives.c:955
msgid "invalid #ident directive"
msgstr "chỉ thị «#ident» không hợp lệ"

#: directives.c:1043
#, c-format
msgid "registering \"%s\" as both a pragma and a pragma namespace"
msgstr "đang đăng ký «%s» là cả hai lệnh nguồn điều khiển trình biện dịch (pragma), và bô tên độc nhất của lệnh nguồn điều khiển trình biên dịch."

#: directives.c:1046
#, c-format
msgid "#pragma %s %s is already registered"
msgstr "đăng ký «#pragma %s %s» rồi"

#: directives.c:1049
#, c-format
msgid "#pragma %s is already registered"
msgstr "đăng ký «#pragma %s» rồi"

#: directives.c:1249
msgid "#pragma once in main file"
msgstr "«#pragma» một lần trong tập tin chính"

#: directives.c:1272
msgid "invalid #pragma GCC poison directive"
msgstr "chỉ thị vộ hiệu hóa (poison) GCC «#pragma» không là hợp lệ"

#: directives.c:1281
#, c-format
msgid "poisoning existing macro \"%s\""
msgstr "đang vô hiệu hóa macrô tồn tại «%s»"

#: directives.c:1302
msgid "#pragma system_header ignored outside include file"
msgstr "bỏ qua «system_header» (đầu trang hệ thống) «#pragma» ở ngoài tập tin bao gồm"

#: directives.c:1326
#, c-format
msgid "cannot find source file %s"
msgstr "không tìm thấy được tập tin nguồn «%s»"

#: directives.c:1330
#, c-format
msgid "current file is older than %s"
msgstr "tập tin hiện có là cũ hơn «%s»"

#: directives.c:1444
msgid "_Pragma takes a parenthesized string literal"
msgstr "«_Pragma» nhận một hằng chuỗi có ngoặc"

#: directives.c:1551
msgid "#else without #if"
msgstr "«#else» (không nếu) không có «#if» (nếu)"

#: directives.c:1556
msgid "#else after #else"
msgstr "«#else» (không nếu) sau «#else» (không nếu)"

#: directives.c:1558 directives.c:1591
msgid "the conditional began here"
msgstr "câu điều kiện đã bắt đầu ở đây"

#: directives.c:1584
msgid "#elif without #if"
msgstr "«#elif» (nếu không thì nếu) không có «#if» (nếu)"

#: directives.c:1589
msgid "#elif after #else"
msgstr "«#elif» (nếu không thì nếu) sau «#else» (nếu không)"

#: directives.c:1619
msgid "#endif without #if"
msgstr "«#endif» (xong nếu) không có «#if» (nếu)"

#: directives.c:1696
msgid "missing '(' after predicate"
msgstr "thiếu «(» sau vị ngữ"

#: directives.c:1711
msgid "missing ')' to complete answer"
msgstr "thiếu «)» để xong trả lời"

#: directives.c:1731
msgid "predicate's answer is empty"
msgstr "vị ngữ có trả lời trống"

#: directives.c:1758
msgid "assertion without predicate"
msgstr "khẳng định không có vị ngữ"

#: directives.c:1760
msgid "predicate must be an identifier"
msgstr "vị ngữ phải là dấu hiệu nhận diện"

#: directives.c:1846
#, c-format
msgid "\"%s\" re-asserted"
msgstr "đã khẳng định «%s» lại"

#: directives.c:2069
#, c-format
msgid "unterminated #%s"
msgstr "chưa chấm dứt «#%s»"

#: errors.c:118
msgid "warning: "
msgstr "cảnh báo: "

#: errors.c:120
msgid "internal error: "
msgstr "lỗi nôi bộ: "

#: errors.c:122
msgid "error: "
msgstr "lỗi: "

#: errors.c:181
msgid "stdout"
msgstr "thiết bị xuất chuẩn"

#: errors.c:183
#, c-format
msgid "%s: %s"
msgstr "%s: %s"

#: expr.c:192
msgid "too many decimal points in number"
msgstr "quá nhiều dấu thập phân trong số"

#: expr.c:212
#, c-format
msgid "invalid digit \"%c\" in octal constant"
msgstr "có số không hợp lệ «%c» trong hằng bát phân"

#: expr.c:218
msgid "use of C99 hexadecimal floating constant"
msgstr "sử dụng hằng trôi nổi hệ thập lục phân C99"

#: expr.c:227
msgid "exponent has no digits"
msgstr "số mũ không co số nào"

#: expr.c:234
msgid "hexadecimal floating constants require an exponent"
msgstr "mọi hằng trôi nổi hệ thập lục phân cần đến số mũ"

#: expr.c:240
#, c-format
msgid "invalid suffix \"%.*s\" on floating constant"
msgstr "hằng trôi nổi có hậu tố không hợp lệ «%.*s» "

#: expr.c:250 expr.c:275
#, c-format
msgid "traditional C rejects the \"%.*s\" suffix"
msgstr "ngôn ngữ C truyền thống không chấp nhận hậu tố «%.*s»"

#: expr.c:261
#, c-format
msgid "invalid suffix \"%.*s\" on integer constant"
msgstr "hằng số nguyên có hậu tố không hợp lệ «%.*s»"

#: expr.c:283
msgid "use of C99 long long integer constant"
msgstr "sử dụng hằng số nguyên dài dài C99"

#: expr.c:290
msgid "imaginary constants are a GCC extension"
msgstr "hằng ảo là phần mở rộng GCC"

#: expr.c:376
msgid "integer constant is too large for its type"
msgstr "hằng số nguyên quá lớn cho loại ấy"

#: expr.c:388
msgid "integer constant is so large that it is unsigned"
msgstr "hằng số nguyên không có dấu dương/âm vì lớn lắm"

#: expr.c:470
msgid "missing ')' after \"defined\""
msgstr "thiếu «)» sau «defined» (đã định nghĩa)"

#: expr.c:477
msgid "operator \"defined\" requires an identifier"
msgstr "toán tử «defined» (đã định nghĩa) cần đến dấu hiệu nhận diện"

#: expr.c:485
#, c-format
msgid "(\"%s\" is an alternative token for \"%s\" in C++)"
msgstr "(«%s» là một hiệu bài thay thế cho «%s» trong ngôn ngữ C++)"

#: expr.c:495
msgid "this use of \"defined\" may not be portable"
msgstr "có lẽ cách sử dụng «defined» (đã định nghĩa) này không có thể mạng đi"

#: expr.c:534
msgid "floating constant in preprocessor expression"
msgstr "hằng trôi nổi trong biểu thức tiền xử lý"

#: expr.c:540
msgid "imaginary number in preprocessor expression"
msgstr "số ảo trong biểu thức tiền xử lý"

#: expr.c:585
#, c-format
msgid "\"%s\" is not defined"
msgstr "chưa định nghĩa «%s» "

#: expr.c:716 expr.c:745
#, c-format
msgid "missing binary operator before token \"%s\""
msgstr "thiếu toán từ nhị phân trước hiệu bài «%s»"

#: expr.c:736
#, c-format
msgid "token \"%s\" is not valid in preprocessor expressions"
msgstr "hiệu bài «%s» không là hợp lệ trong biểu thức tiền xử lý"

#: expr.c:753
msgid "missing expression between '(' and ')'"
msgstr "thiếu biểu thức giữa «(» và «)»"

#: expr.c:756
msgid "#if with no expression"
msgstr "«#if» (nếu) không có biểu thức"

#: expr.c:759
#, c-format
msgid "operator '%s' has no right operand"
msgstr "toán tử «%s» không có tác tử bên phải"

#: expr.c:764
#, c-format
msgid "operator '%s' has no left operand"
msgstr "toán tử «%s» không có tác từ bên trái"

#: expr.c:790
msgid " ':' without preceding '?'"
msgstr " «:» không có dấu «?» đi trước"

#: expr.c:817
msgid "unbalanced stack in #if"
msgstr "đống không cân bằng trong «#if» (nếu)"

#: expr.c:836
#, c-format
msgid "impossible operator '%u'"
msgstr "toán từ không thể sử dụng được «%u»"

#: expr.c:928
msgid "missing ')' in expression"
msgstr "thiếu «)» trong biểu thức"

#: expr.c:949
msgid "'?' without following ':'"
msgstr "«?» không có dấu «:» đi sau"

#: expr.c:959
msgid "integer overflow in preprocessor expression"
msgstr "số nguyên tràn trong biểu thức tiền xử lý"

#: expr.c:964
msgid "missing '(' in expression"
msgstr "thiếu «(» trong biểu thức"

#: expr.c:996
#, c-format
msgid "the left operand of \"%s\" changes sign when promoted"
msgstr "tác tử bên trái của «%s» thi thay đổi dấu dương/âm khi được tăng cấp"

#: expr.c:1001
#, c-format
msgid "the right operand of \"%s\" changes sign when promoted"
msgstr "tác tử bên phai của «%s» thì thay đổi dấu dương/âm khi đươc tăng cấp"

#: expr.c:1260
msgid "traditional C rejects the unary plus operator"
msgstr "ngôn ngữ truyền thống C không chấp nhận toán tử cộng chỉ có một tác tử"

#: expr.c:1359
msgid "comma operator in operand of #if"
msgstr "toán tử dấu phẩy trong tác tử của «#if» (nếu)"

#: expr.c:1491
msgid "division by zero in #if"
msgstr "chia số không trong «#if» (nếu)"

#: files.c:401
msgid "NULL directory in find_file"
msgstr "thư mục TRỐNG trong «find_file» (tìm tập tin)"

#: files.c:454
msgid "one or more PCH files were found, but they were invalid"
msgstr "tìm thấy một hay nhiều tập tin PCH, nhưng không hợp lệ suốt"

#: files.c:457
msgid "use -Winvalid-pch for more information"
msgstr "hãy thử lệnh «-Winvalid-pch» để tìm thấy thông tin thêm"

#: files.c:522
#, c-format
msgid "%s is a block device"
msgstr "«%s» là một thiết bị khối"

#: files.c:539
#, c-format
msgid "%s is too large"
msgstr "«%s» là quá lớn"

#: files.c:574
#, c-format
msgid "%s is shorter than expected"
msgstr "ngờ «%s» dài hơn"

#: files.c:803
#, c-format
msgid "no include path in which to search for %s"
msgstr "khi tìm kiếm «%s» không có đường dẫn bao gồm"

#: files.c:1096
msgid "Multiple include guards may be useful for:\n"
msgstr "Có lẽ số nhiều điều bảo vệ bao gồm có ích cho:\n"

#: init.c:393
msgid "cppchar_t must be an unsigned type"
msgstr "«cppchar_t» phải là loại không có dấu dương/âm"

#: init.c:397
#, c-format
msgid "preprocessor arithmetic has maximum precision of %lu bits; target requires %lu bits"
msgstr "toán thuật của trình tiền xử lý có tối đa sự chính xác là «%lu» bit nhưng đích cần đến «%lu» bit"

#: init.c:404
msgid "CPP arithmetic must be at least as precise as a target int"
msgstr "toán thuật CPP phải là ít nhất chính xác bằng int (số nguyên) đích"

#: init.c:407
msgid "target char is less than 8 bits wide"
msgstr "độ rộng char (ký tự) đích là ít hơn 8 bit"

#: init.c:411
msgid "target wchar_t is narrower than target char"
msgstr "độ rộng «wchar_t» đích là ít hơn char (ký tự) đích"

#: init.c:415
msgid "target int is narrower than target char"
msgstr "độ rộng int (số nguyên) đích là ít hơn char (ký tự) đích"

#: init.c:420
msgid "CPP half-integer narrower than CPP character"
msgstr "độ rộng nữa số nguyên CPP là ít hơn ký tự CPP"

#: init.c:424
#, c-format
msgid "CPP on this host cannot handle wide character constants over %lu bits, but the target requires %lu bits"
msgstr "Trên máy chủ này, CPP không xử lý được hằng ký tự rộng hơn «%lu» bit, nhưng đích cần đến «%lu» bit"

#: lex.c:274
msgid "backslash and newline separated by space"
msgstr "xuyệc ngược và ký tự dòng mới phân cách nhau bởi chữ cách"

#: lex.c:279
msgid "backslash-newline at end of file"
msgstr "xuyệc ngược - ký tự dòng mới tại kết thức tập tin"

#: lex.c:294
#, c-format
msgid "trigraph ??%c converted to %c"
msgstr "đã chuyển đổi chữ ba «??%c» thành «%c»"

#: lex.c:301
#, c-format
msgid "trigraph ??%c ignored, use -trigraphs to enable"
msgstr "đã bỏ qua chữ ba «??%c» nên hãy sư dụng tùy chon «-trigraphs» để hiệu lực được"

#: lex.c:347
msgid "\"/*\" within comment"
msgstr "có «/*» ở trong chú thích"

#: lex.c:405
#, c-format
msgid "%s in preprocessing directive"
msgstr "có «%s» trong chỉ thị tiền xử lý"

#: lex.c:414
msgid "null character(s) ignored"
msgstr "đã bỏ qua mọi ký tự trống"

#: lex.c:449
msgid "'$' in identifier or number"
msgstr "có «$» trong dấu hiệu nhận hiện hay số"

#: lex.c:510
#, c-format
msgid "attempt to use poisoned \"%s\""
msgstr "đã cố sử dụng «%s» bị vô hiệu hóa"

#: lex.c:518
msgid "__VA_ARGS__ can only appear in the expansion of a C99 variadic macro"
msgstr "«__VA_ARGS__» chỉ có thể xuất hiện trong phần mở rộng của macrô có đối số biến thiên"

#: lex.c:614
msgid "null character(s) preserved in literal"
msgstr "đã giữ ký tự trống trong hằng nguồn"

#: lex.c:805
msgid "no newline at end of file"
msgstr "không có ký tự dòng mới tại kêt thức tập tin"

#: lex.c:948 traditional.c:162
msgid "unterminated comment"
msgstr "chú thích không chấm dứt"

#: lex.c:959
msgid "C++ style comments are not allowed in ISO C90"
msgstr "không cho phép chú thích kiểu C++ trong ISO C90"

#: lex.c:961
msgid "(this will be reported only once per input file)"
msgstr "(chỉ sẽ thông báo điều này một lần cho mỗi tập tin nhập)"

#: lex.c:966
msgid "multi-line comment"
msgstr "chú thích đa dòng"

#: lex.c:1230
#, c-format
msgid "unspellable token %s"
msgstr "không chính tả được hiệu bài «%s»"

#: line-map.c:313
#, c-format
msgid "In file included from %s:%u"
msgstr "Trong tập tin được bao gồm từ «%s:%u»"

#: line-map.c:331
#, c-format
msgid ""
",\n"
"         from %s:%u"
msgstr ""
",\n"
"         từ %s:%u"

#: macro.c:85
#, c-format
msgid "macro \"%s\" is not used"
msgstr "không sử dụng macrô «%s»"

#: macro.c:124 macro.c:287
#, c-format
msgid "invalid built-in macro \"%s\""
msgstr "bộ đối số «%s» có sẳn không là hợp lệ"

#: macro.c:221
msgid "could not determine date and time"
msgstr "không quyết định được ngày và giờ"

#: macro.c:400
msgid "invalid string literal, ignoring final '\\'"
msgstr "hằng nguồn chuỗi không hợp lệ nên bỏ qua «\\» cuối cùng"

#: macro.c:483
#, c-format
msgid "pasting \"%s\" and \"%s\" does not give a valid preprocessing token"
msgstr "khi dán «%s» và «%s» không nhận hiệu bài tiền xử lý hợp lệ"

#: macro.c:521
msgid "ISO C99 requires rest arguments to be used"
msgstr "ISO C99 cần đến sử dụng đối số còn lại trong khối"

#: macro.c:526
#, c-format
msgid "macro \"%s\" requires %u arguments, but only %u given"
msgstr "bộ đối số «%s» cần đến «%u» đối số, nhưng chỉ có «%u» thôi"

#: macro.c:531
#, c-format
msgid "macro \"%s\" passed %u arguments, but takes just %u"
msgstr "macrô «%s» đã gơi %u đối số, nhưng nhận chỉ «%u» thôi"

#: macro.c:642 traditional.c:675
#, c-format
msgid "unterminated argument list invoking macro \"%s\""
msgstr "danh sách đối số không chấm dứt thì gọi bộ đối số «%s»"

#: macro.c:745
#, c-format
msgid "function-like macro \"%s\" must be used with arguments in traditional C"
msgstr "phải sử dụng đối số với bộ đối số giống hàm số «%s» trong ngôn ngữ C truyền thống"

#: macro.c:1261
#, c-format
msgid "duplicate macro parameter \"%s\""
msgstr "tham số bộ đối số trùng «%s»"

#: macro.c:1306
#, c-format
msgid "\"%s\" may not appear in macro parameter list"
msgstr "không cho phép «%s» trong danh sách tham số bộ đối số"

#: macro.c:1314
msgid "macro parameters must be comma-separated"
msgstr "phải ngăn cách tham số macrô bằng dấu phẩy"

#: macro.c:1331
msgid "parameter name missing"
msgstr "thiếu tên tham số"

#: macro.c:1348
msgid "anonymous variadic macros were introduced in C99"
msgstr "C99 đã chèn macrô có số đối số biến thiên nặc danh"

#: macro.c:1353
msgid "ISO C does not permit named variadic macros"
msgstr "ISO C không cho phép macrô có số đối số biến thiên có tên"

#: macro.c:1362
msgid "missing ')' in macro parameter list"
msgstr "thiếu «)» trong danh sách tham số bộ đối số"

#: macro.c:1439
msgid "ISO C99 requires whitespace after the macro name"
msgstr "ISO C99 cần đến chữ cách sau tên bộ đối số"

#: macro.c:1463
msgid "missing whitespace after the macro name"
msgstr "thiếu chữ cách sau tên macrô"

#: macro.c:1493
msgid "'#' is not followed by a macro parameter"
msgstr "«#» không có tham số macrô đi theo"

#: macro.c:1512
msgid "'##' cannot appear at either end of a macro expansion"
msgstr "không cho phép «##» hoặc trước hoặc sau phần mở rộng macrô"

#: macro.c:1608
#, c-format
msgid "\"%s\" redefined"
msgstr "đã định nghĩa «%s» lại"

#: macro.c:1613
msgid "this is the location of the previous definition"
msgstr "đây là vị trí của lời định nghĩa trước"

#: macro.c:1663
#, c-format
msgid "macro argument \"%s\" would be stringified in traditional C"
msgstr "trong ngôn ngữ C truyền thống thì chuyển đổi đốí số macrô «%s» thành chuỗi"

#: macro.c:1686
#, c-format
msgid "invalid hash type %d in cpp_macro_definition"
msgstr "loại băm không hợp lệ «%d» trong «cpp_macro_definition» (lời định nghĩa macrô)"

#: pch.c:84 pch.c:332 pch.c:354 pch.c:360
msgid "while writing precompiled header"
msgstr "trong khi ghi đầu trang đã biên dịch trước"

#: pch.c:467
#, c-format
msgid "%s: not used because `%.*s' not defined"
msgstr "không sử dụng «%s» vì chưa định nghĩa «%.*s»"

#: pch.c:479
#, c-format
msgid "%s: not used because `%.*s' defined as `%s' not `%.*s'"
msgstr "không sử dụng %s vì đã định nghĩa «%.*s» là «%s», không phải là «%.*s»"

#: pch.c:520
#, c-format
msgid "%s: not used because `%s' is defined"
msgstr "không sử dụng «%s» vì đã định nghĩa «%s»"

#: pch.c:533 pch.c:696
msgid "while reading precompiled header"
msgstr "trong khi đọc đầu trang đã biên dịch trước"

#: traditional.c:745
#, c-format
msgid "detected recursion whilst expanding macro \"%s\""
msgstr "đã phát hiện điều độ qui trong khi mở rộng macrô «%s»"

#: traditional.c:912
msgid "syntax error in macro parameter list"
msgstr "gặp lỗi cú pháp trong danh sách tham số macrô"